پایان نامه تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت ورزشی

تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

شهریور۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با استفاده از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری شامل مربیان طرح (۱۳۵نفر) و کارشناسان نواحی و ادارات اموزش­ و پرورش استان آذر­بایجانغربی (۳۲نفر) و جمعا ۱۶۷ نفر بودند.که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای ,اینترنتی خصوصاً مقالات، مصاحبه‌ها واز پرسش­نامه محقق ساخته­ای بود, که روایی آن توسط اساتید دانشگاهی و مربیان منتخب تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۹/۰ تعیین گردید. از میان پرسشنامه­های توزیع شده ۱۶۱ مورد به محقق عودت داده شد. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) استفاده شد.. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل  SWOTبرای بررسی عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) وخارجی (تهدیدات و فرصت ها) استفاده شد. باتوجه به نمرات نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (۲.۴۰) وارزیابی عوامل خارجی (۲.۸۳) مشخص شد که جایگاه طرح سباح در استان آذربایجانغربی در منطقه WO(محافظه­کارانه) قرار دارد. از این رو به جهت قرارگیری دراین ناحیه سازمان باید با بهره­ برداری از فرصت­های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.

واژه های کلیدی: طرح سباح , شنا , مدل SWOT

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲تشریح موضوع وبیان مسئله ۲

۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق ۴

۱-۴سوالات تحقیق ۵

۱-۵تبیین متغیرهای تحقیق ۵

۱-۶ اهداف تحقیق ۵

۱-۶-۱هدف کلی ۵

۱-۶-۲ اهداف جزئی ۵

۱-۷تعریف واژه های اختصاصی تحقیق ۶

۱-۷-۱تعاریف مفهومی ۶

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی ۶

۱-۸چهارچوب فصول اتی ۷

فصل دوم

۲-۱مقدمه ۹

۲-۲برنامه ریزی ۹

۲-۲-۱انواع برنامه ریزی ۱۰

۲-۳ برنامه ریزی استراتژیک ۱۱

۲-۳-۱تعاریف برنامه ریزی استراتژیک ۱۱

۳-۳مزایای برنامه ریزی استراتژیک ۱۳

۲-۴برخی از مدلهای ارائه شده برای سازمان­های ورزشی ۱۴

۲-۴-۱مدل اسلک ۱۴

۲-۴-۲مدل کمسیون ورزش استرالیا ۱۵

۲-۴-۳مدل اسکات چاپمن ۱۸

۲-۴-۴مدل اوستر ۲۰

۲-۴-۵مدل گود اشتاین و همکاران ۲۰

۲-۴-۶مدل Spp 21

۲-۵مفهوم مدیریت استراتژیک ۲۱

۲-۶تجزیه و تحلیل عوامل محیطی ۲۳

۲-۶-۱مدلSWOT        . ۲۴

۲-۷تاریخچه آموزش شنا: ۲۶

۲-۷-۱- آموزش شنا در دوران قدیم: ۲۶

۲-۷-۲ آموزش شنا در ایران باستان: ۲۹

۲-۷-۳ آموزش شنا در دوران جدید: ۳۰

۲-۷-۴ آموزش شنا در ایران در دوران جدید : ۳۱

۲-۸ شنا و تأثیر آن بر سلامت افراد: ۳۳

۲-۸-۱ شنا و تأثیر آن بر سلامت جسمانی افراد: ۳۳

۲-۸-۲ شنا و تأثیر آن بر سلامت روانی افراد: ۳۴

۲-۹ برنامه آموزش رسمی شنا در مدارس برخی کشورها: ۳۵

۲-۱۰ روش تدریس شنا: ۳۷

۲-۱۱آموزش از طریق بازی: ۳۹

۲-۷- شنا ورزشی مناسب برای کودکان : ۴۰

۲-۱۲ استعدادیابی در شنا: ۴۲

۲-۹- افراد در شنا : ۴۵

۲-۱۳ شنا از دیدگاه دین مبین اسلام: ۴۶

۱۴-۲معرفی  استان اذربایجانغربی ۴۷

۲-۱۵  ادبیات وپیشینه تحقیق : ۴۷

۲-۱۵-۱ مرور تحقیقات انجام شده داخل کشور: ۴۷

۲-۱۵-۲ مرور تحقیقات انجام شده خارج کشور: ۵۰

۲-۱۵جمع بندی: ۵۱

فصل سوم

۳-۱مقدمه ۵۳

۳-۲روش تحقیق ۵۳

۳-۳مراحل انجام پژوهش ۵۳

۳-۴جامعه اماری ونمونه اماری ۵۳

۳-۵قلمرومکانی وزمانی تحقیق ۵۳

۳-۶روش های اماری واندازه گیری متغیرهای تحقیق ۵۴

۳-۷روش های گرداوری اطلاعات وداده ها ۵۴

۳-۸روش های تجزیه وتحلیل داده ها ۵۴

۳-۸-۱ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ۵۴

۳-۸-۲ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ۵۵

۳-۸-۳تجزیه تحلیلSWOT 56

۳-۹محدودیتهای تحقیق ۵۸

۳-۹-۱محدودیت­های تحت کنترل ۵۸

۳-۹-۲محدودیت­های خارج کنترل ۵۸

۳-۱۰خلاصه فصل ۵۸

فصل چهارم

۴-۱مقدمه ۶۰

۴-۲توصیف اطلاعات جمعیت شناختی ۶۰

۴-۳تحلیل اماری داده های تحقیق ۶۲

۴-۳-۱تحلیل ورتبه بندی بااستفاده از از ازمون فریدمن ۶۲

۴-۳-۲تجزیه تحلیلSWOT درراستای تدوین راهبردها ۶۵

۴-۴تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی ۶۸

۴-۵خلاصه فصل ۷۰

فصل پنجم

۵-۱مقدمه ۷۲

۵-۲نحوه شکل گیری سوالات تحقیق ۷۲

۵-۳روش شناختی پژوهش ۷۳

۵-۴ خلاصه نتایج حاصل ازپژوهش ۷۳

بحث۴-۵ ۷۴

۵-۶ نتیجه گیری ۷۷

۵-۷پیشنهادات ۷۸

۵-۷-۱پیشنهادات برگرفته از تحقیق ۷۸

۵-۷-۲پیشنهادات پژوهشی ۷۹

منابع وماخذ

الف: منابع فارسی ۸۱

ب:منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

ضمائم

ضمائم الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

ضمائم ب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۱مقدمه

فعالیت جسمانی منظم با عمر طولانی­تر، زندگی سالم­تر و کاهش ابتلا به بیماری­های قلبی، فشار خون بالا، دیابت ، چاقی و برخی سرطان­ها ارتباط دارد. (عزیزی ، ۱۳۹۰، صص. ۶۱-۶۲) علاوه بر آن ورزش باعث جلوگیری از چاقی و باعث بهبود مهارتهای اجتماعی می­شود. (محمدزاده ، ۱۳۸۸، صص. ۵۵-۵۶) ورزش    وسیله ای با ارزش برای حفظ سلامت جسمانی است و رابطه­ی نزدیکی با سلامت روانی دارد، به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاریهای روانی دارد.(مرتضوی ,۱۳۷۰) تحرک بدنی از ناراحتی و افسردگی می­کاهد. اعتماد به نفس را افزایش داده و خودپنداره را تقویت می­کند. به خصوص در سنین نوجوانی وکودکی ابزار سالمی برای آزاد کردن انرژی­های ذخیره شده است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. شرکت در فعالیت های ورزشی موجب اجتماعی شدن ،کسب مهارت، افزایش نشاط و شادابی و ارتباط سالم با همسالان و دوست یابی کمک می­کند. ( مسدد ,۱۳۸۸) تربیت­بدنی باعث رشد و شکوفایی شایستگی­های جسمانی می­شود، بطوریکه تمام بچه­ها بتوانند کارآمدتر و مؤثرتر حرکت کنند و با ایمنی بیشتری فعالیت کنند و در نهایت درک کنند که چه می­کنند. پیامد تربیت­بدنی «سواد جسمانی»[۱]است که مبانی ضروری برای تکامل و موفقیت می­باشد. ­(دربانی ، ۱۳۸۳، ص.۹). ورزش امر یادگیری را تسهیل کرده وکندذهنی را از بین می­برد  و باعث تخلیه هیجانات کودکان شده و فرد را برای اجرای بهتر عبـادات یاری می­کند.(قنبری نیاکی ، ۱۳۶۷، صص.۲۱۰-۲۱۱) . مسلماً تربیت­بدنی و ورزش از طریق روشهای متفاوت، به آموزش و رشد کودکان و نوجوانان کمک می­کنند. از جمله فواید و نتایج تربیت­بدنی و ورزش در مدارس ، رشد اجتماعـی کودکـان، رشد سبک زندگـی، رشـد عاطفـی، رشد اجتماعـی و رشد شناختـی می­باشد .(بایلی ، ۱۳۸۶، صص. ۴۶-۴۹). محرومیت یا محروم شدن از فرصتها در دوره ابتدایی تأثیر مخربی را بر توانایی فرد برای زندگی مؤفقیت­آمیز در طول عمر دارد. کودکان در طول سالهای اولیه زندگی به فرصتهای زیادی نیاز دارند تا هم مهارتهای حرکتی پایه را که اساس مهارتهای ورزشی به شمار می­رود، فرا بگیرند و هم فهم خود را از اجرای حرکتی که در آن انتقال یادگیری قابل اهمیت هستند، بهبود دهند. (نیکرلز ، ۱۳۸۲، ص. ۱۶).

یکی از ورزش­هایی که کاربرد زیادی داشته , از محبوبیت فراوانی برخوردار است رشته­ی شنا می­باشد.که توجه به آن ضرورت و اهمیت یادگیری شنا و سفارش آن در دین مقدس اسلام و گفتار پیامبر اکرم (ص) در این زمینه ,ضرورت یادگیری آن را به وضوح بیان می­نماید. ( نیکو بخت، ۱۳۸۰ ) به طور کلی ورزشی است که عضلات را قوی و محکم کرده ، هیجانات و اضطراب را کاهش داده بدن را نرم و انعطاف پذیر می­سازد . و باعث می­شود فرد انرژی بیشتری برای انجام کارهای روزانه­ی خود کسب کند. شنا سلامت را بهبود بخشیده و موجب تناسب اندام تمام بدن می­شود. به عنوان یک ورزش با بدن بسیار ملایم برخورد می­کند و آسیب ناشی از آن در حداقل هستنند. علاوه براین ورزش شنا به سبب ماهیت خود یکی از مناسب­ترین ورزش ها برای تمامی معلولان است که می­تواند ضمن تقویت توانایی جسمانی آنان که جنبه توان­بخشی و باز­پروری دارد موجب نشاط و شادابی شود. (جلالی فراهانی,۱۳۹۱ص ۹۸)

شواهد باستان­ شناسی نشان می­دهد که قدمت شنا و شنا کردن به ۲۵۰۰سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن آشور  و یونان و روم باستان باز می­گردد و آنچه از گذشته آموزش شنا استنباط می­شود. بر اساس یافته­هایی است که حروف تصویری هیروگلیف[۲] مصریان به دست آمده یونانیان باستان و رومی­ها شنا را جزء برنامه­های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند. و مانند الفبا یکی از مواد درس در آموزش­ و پرورش بوده است . شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد برمی­گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابفات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفتم به دستور رسمی حکومتی, شنا به صورت اجباری در مدارس تدریس می­شد. (کریمی,۱۳۹۲) در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش شنا در بین مردم سرعت گرفت. استخرهای زیادی ساخته شدند و بسیاری از والدین با پی بردن به اهمیت ورزش شنا ، فرزندانشان را برای یادگیری شنا، در استخرها ثبت نام کردند. ۵/۶۵ درصد استخرهای تهران بعد از انقلاب ساخته شده­اند. (تندنویس ، ۱۳۹۲صص.۱-۸) همایشی که معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش در پنجم تا هفتم مهر ۱۳۸۰ برگزار کرد ، بیانیه­ای در ۱۳ بند توسط کارشناس مسئولان تربیت­بدنی ادارات کل آموزش و پرورش صادر گردید و در بند آخر کارشناس مسئولان تربیت­بدنی، خواستار توسعه و تقویت رشته­های ورزشی پایه «شنا، دوومیدانی و ژیمناستیک» و آموزش مهارت­های پایه و بنیادی تربیت­بدنی را در سنین نونهالی و نوجوانی شدند .(راسخی، ۱۳۸۲، ص.۲۶). لذا معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش به منظور توسعه       قابلیت های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا وهمچنین بهبود ترییت بدنی در مدارس طرح سباح را برای پایه سوم ابتدایی به صورت اجباری تصویب و به اجرا در آورده است . با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر بر آن است تا مشکلات ،موانع و کاستی ها , فرصت ها وتهدیدات طرح سباح را دراستان آذربایجان غربی شناسایی کرده تا موانع به صورت مطالعات علمی و کارشناسی توسط مسولان ذی­ربط حل و تهدیدات به فرصت تبدیل شوند تا حداکثر استفاده از آن نصیب جامعه تعلیم و تربیت کشور شود.

۱-۲تشریح موضوع وبیان مسئله

ورزش شنا یکی از محبوب ترین ورزش­ها در بین اقشار مختلف مردم است که از سن نوزادی تاکهنسالی   می­توان آن را انجام داد و به طورکلی ورزشی است که هیجان راکاهش داده , عظلات را قوی و مستحکم کرده و بدن  را نرم و انعطاف پذیر می­سازد و باعث می­شود افراد انرژی بیشتری را برای انجام کارهای روزانه خود کسب کند. شنا سلامتی را بهبود بخشیده و موجب تناسب بدن می­شود و آسیب­های ان درحداقل هست وکم شدن وزن بدن در آب به افراد ی که بدن آماده­ای ندارندکمک می­کند تا راحت­ترحرکت کنند.(رشیدپور,۱۳۸۲)

در نزد ایرانیان قدیم شنا یکی ازامور تعلیمی اطفال بودکه درمرحله سوم تحصیلی می­آموختند وآموختن شنا جهت بهره مندی ازمنافع آن درحیات عادی ودر هنگام جنگ بوده است .(تندنویس ,۱۳۹۲,ص۳)

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان که شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و همچنین نقشی که شنا به مثابه­ی ایمنی عمل کرده و آن احتمال تقابل افراد با مسیر های آبی است که می­تواند به نجات جان فرد به واسطه بهره مندی از این مهارت و یا غرق شدن وی به دلیل عدم برخورداری از آن منجر شود .(کیا دلیری،۱۳۸۱)  و نظر به اینکه رشته شنا با مجموع ۱۰۸ مدال یکی از پر مدال­ترین رشته المپیک محسوب می­شود, یکی از ورزش­های تعین کننده جایگاه  هر کشور در بازی های المپیک و به تبع آن بهره مندی از مزایای آن  مانند افزایش غرور ملی و وجه بین المللی(سوتیریادو,شیلبوری,۲۰۰۹)، رشد فرهنگ سخت کوشی و نیز مزایای اقتصادی و دیپلماتیک می­باشد .(گرین وهولیهان،۲۰۰۵ ) با توجه به تمام مزایای فوق و نیز گسترش فزاینده رشته شنا در سطح تفریحی ، همگانی و قهرمانی ,کشورایران با ۱۴ بار حضور در بازی های المپیک تا کنون هیچ مدالی از رشته ی مذکور کسب نکرده است. (فدراسیون شنا) عدم توفیق رشته شنا در کشور و وجود موانع و چالش­های بسیار در آن به گونه­ای محسوس و عینی است. و بخشی از این چالش به دلیل عدم استعدادیابی مناسب در این رشته باز می­گردد. (گائینی وهمکاران ,۱۳۸۴)علاوه براین درکشورهای پشرفته ورزش قهرمانی به ورزش مدارس بستگی دارد . در واقع با به کارگیری روش­های آموزشی مناسب نه تنها کودکان در زمینه تربیت بدنی همه جانبه رشد می­کنند بلکه استعداد ورزشی آنها شکوفا می­شود. (محمدی ,۱۳۸۹ص ۲۰) فرایند کشف ورزشکاران با استعداد و هدایت آنها به سوی ورزش­های ملی به منظورشرکت در برنامه­های تمرینی سازمان یافته  یکی ازانتظارات جامعه از معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش است .(حلاجی وهمکاران ,۱۳۸۹ص ۵) ، گنجاندن طرح آموزش شنا (طرح سباح)توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مدارس کشور که در سه سال اخیر در مقطع ابتدایی صورت گرفته است. نه تنها می­تواند برخی از موانع وچالش­های به وجود آمده درتوسعه شنا را رفع کند, بلکه توجه به ورزش مدارس بخصوص درمقطع ابتدایی باعث شکوفایی استعدادهای بی­شمار و موجب سلامتی جسمی و روانی دانش آموازان شده و با قابلیت­های خود آشنا شده و در جهتی که احتمال موفقیت بیشتری دارند سوق داده شود.

طرح سباح حرکتی نو و بدیع در عرصه ی ورزشی و تعلیم و تربیت در مدارس بوده و به منظور توسعه    قابلیت­های جسمانی و اهداف تربیتی ورزش شنا ، نقش ورزش­های همگانی مانند شنا و دومیدانی و ژیمناستیک در سلامت افراد جامعه،  سفارش دین مبین اسلام(نیکو بخت، ۱۳۸۰) تاکید رهبر معظم انقلاب بر منویات مبنی بر سه اصل تهذیب، تحصیل، ورزش و جایگاه شنا در برنامه های رسمی  نظام آموزشی دنیا و کم توجهی به آن در نظام آموزشی ایران طراحی شد و می­تواند کارکرد منحصر به فرد و تاثیر بسیار مثبتی در روحیه نوجوانان کشور داشته باشد که در صورت وجود شرایط مناسب برای اجرای این طرح و ایجاد علاقه در دانش آموزان برای یادگیری مهارت­ها که به وسیله­ی مربیان مجرب و امکانات مناسب و برنامه ریزی منظم قابل تحقق است ,که به عنوان مهارتی مفید در زندگی دانش آموزان وارد و تاثیر تربیتی خود را بر جامعه بگذارد. علاوه بر این فرصتی برای شناسایی استعدادها ، تقویت تیم­های شنای دآنش آموزی و موجب ایجاد نگرش جدید نسبت به تربیت بدنی در مدارس درتنویر افکار عمومی می شود.

بنابراین نو بودن طرح و تحقیقات کم از یک طرف و وجود چالش­های عمده در وضعیت تربیت بدنی در مدارس از طرف دیگر نیاز به شناسایی عوامل درونی اثر گذار (نقاط قوت و ضعف)در درون سازمان آموزش و پرورش و اهتمام در رفع کاستی­ها و تقویت نقاط قوت و همچنین شناسایی فرصت­ها و تهدیدات به عنوان عوامل بیرونی اثرگذار در محیط بیرونی آموزش و پرورش و تلاش در جهت استقاده از این فرصت­ها و همکاری با دیگر سازمان­ها در جهت به حداقل رساندن تهدیدات تا حد اکثر استفاده نصیب جامعه تعلیم و تربیت گردد.

لذا تحقیق حاضر در صدد  هست تا طرح سباح را از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی دراستان آذربایجانغربی با استفاده از مدلSWOT   تحلیل کند.

۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق

اجرای طرح آموزش شنا درکلاس سوم ابتدایی , هزینه های مادی و فرصت­های ازدست رفته­ای را هم برای نظام آموزشی, هم به دآنش اموزان, هم به مدارس, هم به معلمان و هم به والد ین وارد می­سازد. عقلانی بودن اجرای آن منوط به تحقق اهداف آن هست . لذا نیاز هست چنین وضعیتی بررسی شود و همچنین آموزش شنا ماهیتا ازارزش بالاتری برخوردار است .و به گونه­ای که این رشته ازبعد تفریحی, همگانی و هم از بعد قهرمانی ازرشته­های اصلی دربرنامه­ریزی­های خرد وکلان بسیاری ازنظام­های ورزشی به شمارمی­رود. بنابراین یکی از ضروریات تحقیق بررسی شرایط اجرای آن و وضعیت موجود می­باشد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف تصمیماتی اساسی اتخاذ و با بازنگری دوباره به صورت بهتر به اجرا درآید, تا نتایج و فواید حاصل از اجرای طرح اموزش شنا درکوتاه مدت و بلند مدت نصیب فرد و جامعه شود.

با توجه به اینکه گاَثینی وهمکاران (۱۳۸۵)درتحقیقات خود نشان دادند سیستم استعدادیابی مناسبی  چه ازنظرروانی و چه ازنظرجسمانی در شنای ایران وجود ندارد و تقریبا هیچ یک ازشناگران زبده کشور براساس شاخص­های استعدادیابی به این رشته هدایت نشده­اند. لذا این تحقبق با شناسایی فرصت ها این امکان را برای هیئت­ها و فدراسیون شنا فراهم می­کند تا دانش آموزان را هم از نظر جسمانی و هم از روانی استعدادیابی کنند و فرصتی مناسب برای قهرمان پروری بوجود آورد .

به سخن دقیق تر محقق امیدواراست با شناسایی نقاط قوت وضعف وهمچنین با شناسایی فرصت­ها وتهدیدات محیطی و ارایه راهکارهای لازم جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­ها و به حداقل رساندن ضعف­ها و تبدیل تهدیدات به فرصت , پرورش نسلی شاداب و سالم را ممکن ساخته و دورنمای مطلوب از جامعه ارایه نماید.

۱-۴سوالات تحقیق

۱-نقاط ضعف طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۲-نقاط قوت طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۳-فرصت­های طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۴-تهدیدات طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۱-۵تبیین متغیرهای تحقیق

درتحلیل SWOT چهار مولفه قوت,[۳]ضعف[۴]، فرصت [۵]و تهدید[۶]مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد.

قوت: نقاط قوت موجوددرمحیط داخلی

ضعف :نقاط ضعف موجود در محیط داخلی

فرصت: فرصت­های موجود درمحیط خارجی

تهدید: تهدیدهای موجود درمحیط خارجی

۱-۶ اهداف تحقیق

۱-۶-۱هدف کلی

هدف کلی: تحلیل طرح سباح از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی بااستفاده ازمدلswot دراستان آذربایجانغربی

۱-۶-۲ اهداف جزئی

۱-شناسایی نقاط ضعف طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۲-شناسایی نقاط قوت طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۳– شناسایی فرصت­های طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۴- شناسایی تهدیدات طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۱-۷تعریف واژه­های اختصاصی تحقیق

۱-۷-۱تعاریف مفهومی

قوت : آن دسته عوامل داخلی سازمان که به عنوان مزیت به حساب می آیند و تحت کنترل درونی سازمان    می باشد .(الوانی,۱۳۸۸)

ضعف: آن دسته ازعوامل داخلی وتحت کنترل سازمان که نسبت به وضعیت سیستم ورقبا ضعیف و نامطلوب است. (همان)

فرصت: عواملی ازمحیط خارجی که برسیستم تاثیرگذاربوده و ازکنترل مستقیم سیستم خارج بوده و می­توان از آن جهت بهبود وضعیت سیستم استفاده نمود .(همان)

تهدید: آن دسته از عوامل محیط خارجی که تحت کنترل نبوده و برای سیستم ایجاد مشکل کرده و آن را دررسیدن به اهداف به چالش می­کشد.(همان)

شنا : عبارت است از حرکات منظم و معین دست­ها وپاها و به طور کلی, بدن که امکان پیشروی موجودات زنده را درآب فراهم می­آورد. (تندنویس,۱۳۹۲,ص۱)

طرح آموزشی شنا (سباح): طرحی است که توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش برای آموزش شنا (اشنایی بااب ,غوطه وری ,فراگیری مهارت­های مقدماتی شنا و مواردایمنی و بهداشتی مواجه با آب و نهایتا تعلیم شنای کرال سینه) به دانش آموزان سوم ابتدایی تهیه شده است .(معاونت تربیت بدنی وسلامت۱۳۹۰

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی

قوت­ها : عواملی که با استفاده از سوالات ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۸, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته توسط مربیان و کارشناسان ذی ربط مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

ضعف­ها: عواملی که با استفاده از سوالات  ۶, ۷, ۹, ۱۲, ۱۴, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

فرصت­ها : عواملی که با استفاده از سوالات  ۱, ۲, ۳, ۵, ۶, ۷, ۸, ۱۲, ۱۴, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

تهدیدات : عواملی که با استفاده از سوالات ۴, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

طرح سباح : منظوراز طرح سباح در این پژوهش ,بررسی عوامل درونی وبیرونی طرح ,که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته مطالعه وبررسی می­شود.

۱-۸چهارچوب فصول آتی

مطالب فصل دوم دردو قسمت ارایه می گردد, بدین صورت که قسمت اول درباره برنامه­ریزی, انواع برنامه­ریزی, برنامه­ریزی استراتژیک, برخی از مدل­های ارائه شده برای سازمان­های ورزشی و همچنین در این فصل     تاریخچه­ی آموزش شنا در ادوار تاریخ بطور اجمالی بررسی شده و سپس به مرور تاریخچه آموزش شنا در ایران باستان و ایران در دوران کنونی می­پردازیم در بخش دوم فصل , تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش که در داخل و خارج از کشور انجام شده است را مرور می­کنیم.

در فصل سوم که روش تحقیق می­باشد به مراحل انجام پژوهش پرداخته می­شود. .موضوعات این فصل روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ، سپس مراحل انجام پژوهش تشریح شده و جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی که تحقیق درآن صورت گرفته در ادامه روش گردآوری اطلاعات و داده­ها ،روش تجزیه و تحلیل داده­ها در نهایت محدودیت­های تحقیق ذکر شده است .

درفصل چهارم در قسمت اول با استفاده از جداول و نمودار ها به توصیف شرکت کنندگان در پژوهش کنندگان پرداخته وسپس به تحلیل آماری داه­های تحقیق که الویت­بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن , ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی وخارجی SWOT باشد اورده شده است .

در فصل پایانی با توجه به نتایج به دست آمده , پس از بیان نحوه­ی شکل­گیری سوالات ,روش­شناختی پژوهش و خلاصه از نتایج تحقیق به بحث و نهایتا نتیجه­گیری جهت توسعه طرح پرداخته , ودر نهایت پیشنهادات ارائه شده است .

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در