پایان نامه هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت بازرگانی-داخلی

عنوان:

بررسی  هماهنگی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 

 

تابستان ۱۳۹۳

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

چکیده: ۱

فصل یکم

کلیات پژوهش….. ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۲-۱- بیان مسأله : ۴

۳-۱- ضرورت انجام پژوهش: ۷

۴-۱- اهداف پژوهش: ۹

۱-۵-  فرضیه‏های پژوهش: ۹

۱-۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات: ۹

۱-۷- تعاریف عملیاتی… ۱۱

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. ۱۳

۲-۱- مقدمه: ۱۴

۲-۲- استراتژی: ۱۴

۲-۳- اجزاء استراتژی: ۱۵

۲-۴- مدیریت استراتژیک: ۱۶

۲-۵- برنامه ریزی استراتژیک: ۱۸

۲-۶- اجرای استراتژی : ۲۰

۲-۷- مجریان استراتژی : ۲۳

۲-۸- مدیریت منابع انسانی: ۲۴

۲-۹- تعاریف ، ‌نقش ها و وظایف مدیریت منابع انسانی: ۲۴

۲-۱۰- مدیریت استراتژیک منابع انسانی: ۳۱

۲-۱۱- استراتژس منابع انسانی: ۳۵

۲-۱۲- روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی: ۳۷

۲-۱۳- الگوهای تدوین استراتژی: ۳۷

۲-۱۴- مراحل تحول مدیریت  راهبردی منابع انسانی… ۴۷

۲-۱۵- هماهنگی: ۴۹

۲-۱۶- هماهنگی بیرونی (عمودی): ۵۰

۲-۱۷- دسته بندی استراتژی های مایلز و اسنو: ۵۲

۲-۱۸- تفاوت استراتژیهای رقابتی با یکدیگر: ۵۳

۲-۱۹- تصمیم گیری درباره استراتژی مناسب:‌هماهنگی بین محیط و استراتژیهای تجاری… ۵۷

۲-۲۰- الگوهای استراتژی منابع انسانی : ۶۱

۲-۲۱- دسته بندی استراتژیهای منابع انسانی گرگ ال.  استورات و کنت جی.  براون: ۶۳

۲-۲۲- استراتژی منابع انسانی سرباز وفادار: ۶۶

۲-۲۳- استراتژی منابع انسانی متخصص متعهد: ۶۹

۲-۲۵- وزارت صنعت، معدن، تجارت در یک نگاه. ۷۴

۲-۲۶- جمع بندی مبانی نظری… ۷۵

۲-۲۸- مدل پژوهش: ۸۴

فصل سوم

روش شناسی پژوهش….. ۸۵

۳-۱- مقدمه. ۸۶

۳-۲- روش پژوهش….. ۸۶

۳-۳- متغیرهای پژوهش….. ۸۶

۳-۴- مدل پژوهش: ۸۷

۳-۵- جامعه آماری… ۸۷

۳-۶- نمونه آماری… ۸۷

۳-۷- ابزار گردآوری داده ها ۸۸

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۹

۳-۸-۱- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۸۹

۳-۸-۲-پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۸۹

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها ۹۱

۴- ۲- جامعه آماری… ۹۲

۴-۳- آزمون فرضیه های پژوهش….. ۹۳

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۹

۵-۱- مقدمه. ۱۰۰

۵- ۲- خلاصه پژوهش….. ۱۰۰

۵-۳- تفسیر یافته های پژوهش….. ۱۰۱

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی (پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش). ۱۰۴

۵-۵- پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران.. ۱۰۴

۵-۶- محدودیتهای پژوهش….. ۱۰۵

منابع و مأخذ : ۱۰۶

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول( ۲-۱ )تعریف نقشهای مدیریت منابع انسانی… ۲۹

جدول( ۲-۲) تفاوت منابع انسانی با سایر منابع در نگرش استراتژیک به سازمان.. ۳۵

جدول( ۲-۳) مدل استراتژیهای کلان چهارگانه. ۵۳

جدول(۲-۵) عوامل محیطی مناسب برای استراتژی های رقابتی… ۵۹

جدول( ۲-۶ ) به طور خلاصه ویژگیهای اصلی استراتژیهای منابع انسانی را نشان می دهد. ۷۴

جدول (۳-۱ ):نتایج آزمون آلفای کرونباخ… ۸۹

جدول( ۴-۱). فراوانی نمونهها بر حسب جنسیت…. ۹۲

جدول( ۴-۲). فراوانی نمونه ها بر حسب سن… ۹۲

جدول (۴-۳). فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات…. ۹۳

جدول( ۴-۴). فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار. ۹۳

جدول ۴-۵- نتایج آزمون فرض نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. ۹۴

جدول(۴-۶). آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی… ۹۴

جدول (۴-۷ ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول.. ۹۵

جدول ۴-۸ آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم. ۹۵

جدول (۴-۹ ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم. ۹۶

جدول (۴-۱۰). رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… ۹۶

جدول(۴-۱۱). آزمون مجموع مجذورات و خلاصه تحلیل واریانس….. ۹۶

جدول ( ۴-۱۲). ضرایب رگرسیون متغیرهای استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی… ۹۷

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

نمودار (۲-۲) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی (اعرابی و مورعی، ‌۱۳۸۲). ۳۷

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

شکل ( ۲-۱)رنجیره استراتژی… ۱۶

شکل( ۲-۲ ) حلقه های کوانتومی طراحی – اجرای مینتزبرگ…. ۲۰

 

 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هماهنگی استراتژی رقابتی سازمان و استراتزی منابع انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۱۰۰ نفراز کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد که نمونه ای معادل ۷۰ نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوی گرد آوری و تحلیل داده ها توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است برای تعیین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد اعرابی که در پایان نامه خود به کار برده بوداستفاده شده است. یافته های تحقیق در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن وتجارت حاکی از آن است که بین استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین پاسخ به سوالات فرعی حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استزاتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی وجود دارد.

 

واژگان کلیدی:مدیریت استراتژیک،منابع انسانی،مدیریت استراتژیک منابع انسانی،استراتژی منابع انسانی،سازمان صنعت و معدن و تجارت

 فصل یکم

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

پارسائیان و اعرابی به نقل از شولر و جکسون[۱] (۱۳۸۲)می نویسد در گذشته، ‌رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و حضور و غیاب و امور اداری بود. اما امروزه، ‌تحت تأثیر عوامل برون سازمانی و بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیازهای جدید، ‌امور مربوط به منابع انسانی در راستای رسالت و اهداف سازمان و با در نظر داشتن چالش­های محیطی، ‌سازمان­دهی می شود.  بر این اساس، ‌اهمیت عام انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان یک منبع استراتژیک ، ‌طراح و مجری نظام­ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود . بدین لحاظ، ‌سازمان­های امروز برای بقا و بالندگی خود تلاش می کنند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، ‌بهبود مستمر، ‌کارآمدی، ‌سودبخشی، ‌انعطاف پذیری، ‌انطباق پذیری، ‌آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل گردند  (پارسائیان و اعرابی ، ۴۲.۱۳۸۲).

الوانی به نقل از جونز ،(۱۳۸۳) می نویسد به نظر بارون و کرپس[۲] “منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی به شمار می آید.  از این لحاظ، ‌خط مشی­های،  شیوه­ها و کارکردهای منابع انسانی باید در مجموع مقید به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان­ها نسبت به مسائل آن درک درستی داشته و در مورد پیامدهای آن حساس باشند ( الوانی ، ۵۲.۱۳۸۳).

غلامی به نقل از استوارت و براون ، (۱۳۸۹) می نویسد  در همین راستا یکی از فعالیت­های که کمک شایان توجه ای به موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش می کند،  هماهنگی عمودی بین استراتژی منابع انسانی است که تعیین کننده میزان یکپارچگی و هماهنگی بین رهبران سازمان و کلیدی ترین منبع موفقیت سازمان است. منظور از استراتژی فعالیت­های و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند.  منظور از استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است ( غلامی ،۶۰،۱۳۸۹).

در مورد استراتژی نظریات فراوانی وجود دارد که می توان به نظریات چندلر[۳]،  ریچارد دفت[۴] ،  مایکل آرمسترانگ[۵]،  دیدگاه هایی در مورد مدیریت استراتژیک می توان به نظریات پیتر دراکر[۶] در دهه ۱۹۸۰ اشاره کرد، از دیدگاه هانگر در مورد استراتژی نیز می توان به عنوان نظریات مطرح شده در این زمینه نام برد.  در مورد منابع انسانی نیز تعاریف و نظریات فراوانی وجود دارد،  مدیریت منابع انسانی ابتکاراتی را مدیریت می کند که حول افراد سازمان (شامل مباحثی مانند نیروی بالقوه کارکنان، ‌ویژگی­ها،  نگرش­ها،  ویژگی­های جمعیت شناختی، سلامت، مشکلات، و انتظارات آنها از سازمان) ، ‌مشاغل افراد (شامل مباحثی مانند اینکه چگونه کارکنان کارهای خود را بر مبنای جریان کار و فرایند کاری انجام می دهند) و سازمانی که در آن کار می کنند (شامل مباحثی مانند عملکردهای سازمانی،  رشد سازمانی،  ساختار سازمانی،  سیستم پاداش دهی و … ) شکل می گیرد  (قلی پور ، ۱۳۸۴).

نظریاتی که در این مورد ارائه شده است می توان به نظریات اشمیت و مازین[۷] ( ۲۰۰۴ ) اشاره کرد،  اولریش[۸] (۱۹۹۷) به نقش­های متخصصان منابع انسانی در گذشته را جمع آوری نمود.

در این پژوهش از مدل­هایی استفاده شده است که می توان به مدل اولریش،  اعرابی و مورعی ،  مدل استراتژی­های کلان چهارگانه مایلز و اسنو نام برد.

در این پژوهش از مدل دسته بندی شولر و جکسون و دسته بندی استوارت – براون استفاده شده است. در مورد استراتژی سازمان از متغیرهای فرصت طلبی،  مدافعه گرا،  تحلیل گرا و واکنشی و در مورد استراتژی منابع انسانی از متغیرهای پیمانکارانه،  متخصص و متعهد،  نیروی کار قراردادی و سرباز فداکار بررسی می شوند.

۲-۱- بیان مسأله :

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت­های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی­های سازمانی،  برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی،  برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی،  آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان­ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود (منوریان ، ‌۱۳۸۹ ).

باتوجه به اینکه منابع انسانی،  منبع استراتژیک برای سازمان­ها محسوب می شود،  جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی­های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی­های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان­هاست که همواره با آن مواجه اند.  اگر سازمان­ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمان­ها،  منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال،  بسیاری از سازمان­ها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه­های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند.

اهداف پژوهش:

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف از انجام این پژوهش بررسی هماهنگی بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی می باشد.

۱-۴-۲- اهداف فرعی

تعیین نقش استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی .

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی.

تعیین نقش استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی.

۱-۵-  فرضیه‏های پژوهش:

۱-۵-۱- فرضیه کلی :‌

بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۱-۵-۲- فرضیات فرعی:

بین استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بین استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۱-۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

الف: تعاریف نظری متغیرها :

۱-۶-۱- استراتژی[۹]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون[۱۰] ، (۱۳۸۹)می نویسد فعالیت­ها و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند (حیدری ،  ۲۱،۱۳۸۹).

۱-۶-۲- استراتژی رقابتی سازمان[۱۱]:‌

حیدری به نقل از استورات و براون،(۱۳۸۹) می نویسد استراتژی رقابتی سازمان نیز استراتژای است که تمرکز آن روی راههای مختلف ارائه کالا ها و خدماتی است که نیازهای مشتریان را برآورده کند (حیدری ۲۱،۱۳۸۹).

۱-۶-۳- استراتژی منابع انسانی[۱۲]:

حیدری به نقل از استورات و براون،(۱۳۸۹)می نویسد استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است (حیدری ۲۱،۱۳۸۹).

۱-۶-۴- استراتژی پیمانکارانه

برای آن دسته از مشاغل پیچیده و تخصصی مناسب است که استخدام دائمی و رسمی کارشناسان مربوطه برای شرکت مستلزم هزینه بالایی است؛ چرا که شرکت به این نوع مشاغل در مقاطعی کوتاه و به صورت موقت نیاز دارد ( عباسپور ، ۱۳۸۱ ).

[۱] – Schuler and Jackson

[۲] – Baron and Krps

[۳] – Chandler

[۴] – Richard Daft

[۵] – Michael Armstrong

[۶] – Peter Drucker

[۷] – Schmidt and Mazyn

[۸] – Ulrich

[۹] – Strategy

[۱۰] – Stewart and Brown

[۱۱] – Competitive business strategy

[۱۲] – Human resource strategy

تعداد صفحه:۱۲۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در