پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

 رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

 

عنوان :

 عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری در شرکت بیمه ایران  

 

زمستان ۱۳۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. ۱

۱ – ۱. مقدمه. ۲

۱-۲. بیان مسأله. ۲

۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۳

 1. اهداف تحقیق. ۴

۱-۵. سؤال های پژوهش… ۵

۱-۶. فرضیات تحقیق. ۵

۱-۷. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. ۶

۱-۷-۱.تعاریف نظری.. ۶

استراتژی دانش : ۶

کارکردهای مدیریت دانش… ۶

۱-۷-۲.تعریف عملیاتی.. ۷

۱-۸. قلمرو تحقیق: ۷

۱-۹ .مدل تحقیق: ۸

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ادبیات و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ… ۹

۲-۱ .مقدمه. ۱۰

۲-۲. دانش سازمانی.. ۱۱

۲-۳. ویژگی های دانش سازمانی.. ۱۲

۲-۴. هرم دانش… ۱۳

تبدیل دانش… ۱۴

۲-۵. تاریخچه مدیریت دانش… ۱۵

۲-۶. تعاریف مدیریت دانش… ۱۶

ابعاد مدیریت دانش… ۲۱

۲-۷. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش… ۲۳

۲-۸. کارکردهای مدیریت دانش… ۲۴

 1. ارتباط بهینه با مشتری.. ۲۴
 2. یادگیری سازمانی.. ۲۵
 3. اعتلای فرهنگ سازمانی.. ۲۷
 4. رهبری سازمانی و تصمیم‏گیری هوشمندانه. ۲۸
 5. راهبرد بازطراحی فرایندهای سازمانی.. ۲۹
 6. خلّاقیت.. ۳۰
 7. توجه به دانش افراد و نخبگان. ۳۱
 8. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح.. ۳۲
 9. تولید دانش جدید. ۳۳

۲-۹. نقش مدیریت دانش درسازمان ها ۳۴

۲-۱۰. مراحل ایجاد دانش… ۳۶

شناسایی دانش… ۳۷

اکتساب دانش… ۴۰

۲-۱۱. توسعه دانش… ۴۳

۲-۱۲. مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی.. ۴۴

۲-۱۳. فرهنگ های سازمانی تسهیل کننده مدیریت دانش… ۴۵

۲-۱۴. مدیریت دانش و فناوری اطلاعات.. ۴۷

۲-۱۵. مدیریت دانش و منابع انسانی.. ۴۸

۲-۱۶. کارکردهای مدیریت دانش… ۵۰

“سبک کدگذاری”. ۵۰

“سبک شخصی سازی”. ۵۱

۲-۱۷. عوامل سازمانی مؤثر بر سبک های پردازش دانش… ۵۳

۲-۱۸. مفهوم فرهنگ سازمانی.. ۵۵

۲-۱۹. عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی.. ۵۶

۲-۲۰. ویژگی های فرهنگ سازمانی.. ۵۹

۲-۲۱. فرهنگ سازمانی.. ۶۱

۲-۲۲. فناوری اطلاعات.. ۶۲

۲-۲۳. تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش… ۶۳

۲-۲۴. پیشینه پژوهش: ۶۴

فصل سوم روششناسی تحقیق. ۷۴

۳-۱. مقدمه. ۷۵

۳-۲. روش تحقیق. ۷۵

۳-۳. جامعه آماری.. ۷۶

۳-۴. نمونه آماری.. ۷۷

۳-۵ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. ۷۸

۳-۵-۱. منابع دادهها ۷۸

۳-۵-۲. ابزار گردآوری دادهها ۷۸

مولفه های پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق. ۷۹

۳-۶. روایی و پایایی.. ۸۰

۳-۶-۱.  بررسی روایی پرسشنامه. ۸۰

۳-۶-۲.  بررسی پایایی پرسشنامه. ۸۰

۳-۶-۳. آلفای کرونباخ. ۸۰

۳-۷ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. ۸۲

۳-۸. خلاصه فصل. ۸۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۱-۴-مقدمه. ۸۴

۲-۴-آمار جمعیت شناختی.. ۸۵

۱-۲-۴-جنسیت.. ۸۵

۲-۲-۴-سطح تحصیلات.. ۸۷

۳-۲-۴- میزان آشنایی باکامپیوتر. ۸۹

۴-۲-۴- سن.. ۹۱

۵-۲-۴- سابقه خدمت.. ۹۳

۶-۲-۴- سمت.. ۹۵

۳-۴-آمار استنباطی.. ۹۶

۱-۳-۴-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. ۹۶

۲-۳-۴-بررسی نرمال بودن متغیر ها ۹۹

۳-۳-۴-بررسی فرضیات تحقیق. ۱۰۰

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۰

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۱

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۳

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۴

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۵

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۷

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۹

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۱

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۱۳

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۴

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۱۶

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۷

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۹

۱-۵- مقدمه. ۱۲۰

۲-۵- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. ۱۲۰

۳-۵- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. ۱۲۱

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۱

* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۱

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲

* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲

*وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲

* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳

*انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳

* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳

* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴

* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴

*فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴

* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۵

۴-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۲۵

۵-۵-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۲۵

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. ۱۲۵

بررسی مدل مذکور در صنعت دیگر. ۱۲۵

بررسی دیگر عوامل موثر بر سبک استراتژی.. ۱۲۵

بررسی نقش متغیر میانجی چابکی سازمانی.. ۱۲۵

۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۲۵

محدودیت اصلی در این تحقیق عدم همکاری برخی پاسخگویان از محدودیت های تحقیق می باشد. ۱۲۵

منابع: ۱۲۶

پیوست.. ۱۳۱

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱. مدل پژوهش. منبع:  سونگ، ۲۰۰۸. ۸

شکل ۲-۱. (هرم دانش، رادینگ،۱۳۸۶ ) ۱۳

شکل۲-۲. جنبه‌های مدیریت دانش، جعفری،۱۳۸۱. ۲۲

شکل ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۸۶

شکل ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۸۸

شکل ۳-۴- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. ۹۰

شکل ۴-۴- میزان فراوانی سن.. ۹۲

شکل ۵-۴- میزان فراوانی سابقه خدمت.. ۹۴

شکل ۶-۴- میزان فراوانی سمت.. ۹۶

شکل۷-۴ شاخص های مرکزی متغیرهای تحقیق. ۹۸

۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۲۵

 

فهرست جداول

جدول ۲-۵.(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق) ۷۰

جدول ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۸۵

جدول ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۸۷

جدول ۳-۴- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. ۸۹

جدول ۴-۴- میزان فراوانی سن.. ۹۱

جدول ۵-۴- میزان فراوانی سابقه خدمت.. ۹۳

جدول ۶-۴- میزان فراوانی سمت.. ۹۵

جدول ۷-۴ شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق. ۹۷

جدول۸-۴- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۹۹

جدول ۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اول. ۱۰۰

جدول ۱۰-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. ۱۰۲

جدول ۱۱-۴- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. ۱۰۳

جدول ۱۲-۴- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. ۱۰۴

جدول ۱۳-۴- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم. ۱۰۵

جدول ۱۴-۴- آزمون رگرسیون فرضیه ششم. ۱۰۷

جدول ۱۵-۴- آزمون رگرسیون فرضیه هفتم. ۱۰۹

جدول ۱۶-۴- آزمون رگرسیون فرضیه هشتم. ۱۱۱

جدول ۱۷-۴- آزمون رگرسیون فرضیه نهم. ۱۱۳

جدول ۱۸-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دهم. ۱۱۴

جدول ۱۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه یازدهم. ۱۱۶

جدول ۲۰-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوازدهم. ۱۱۷

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱ – ۱. مقدمه

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

۱-۲. بیان مسأله

درسال های اخیر توجه زیادی به استفاده از استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است؛ درحالی که توجه ناچیزی به انتخاب و اجرای چنین استراتژی هایی در سطح واحدهای سازمانی که نقش تعیین کننده و حیاتی را در فرایند مدیریت دانش (کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش) ایفا می کنند، شده است. همچنین از آنجا که واحدهای سازمانی در نوع و ماهیت وظایف، فرهنگ حاکم بر فضای آنها و همچنین تکنولوژی مورداستفاده در آنها با همدیگر متفاوتند، طبیعی است که شیوه پردازش دانش آنها متفاوت است و باید با نوع فعالیت و ساختارشان هماهنگ باشد. بیشتر شرکت ها و سازمان ها بدون توجه به این مسئله که واحدهای مختلف کاری با توجه به نوع و ماهیت وظیفه ای که دارند نیازمند سبک ویژه ای برای پردازش دانش خود هستند، صرفاً یک سبک و استراتژی کلی را در همه واحدهای کاری خود به کار می گیرند که این مسئله منجربه بروز مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری برای

سازمان ها می شود که از جمله آنها می توان به ریزش دانش شرکت در اثر خروج سرمایه های فکری و دانشی، افت سطح یادگیری سازمانی، کاهش سرعت تصمیم گیر ی، کاهش سرعت پاسخ گویی به خواسته ها و تغییرات محیطی و در نتیجه کاهش بهره وری و سودآوری که به منزله ی مهم ترین هدف شرکتها محسوب می شود اشاره کرد(سرلک و همکاران، ۱۳۹۱).

برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که شرکتها و سازمان ها مانند شرکت بیمه ایران درجهت مدیریت مؤ ثر دانش و حفظ سرمایه های فکری در سازمان داشته اند اما عدم استفاده از سبک مناسب پردازش دانش در واحدهای کاری منجربه از دست رفتن این سرمایه گران بها شده است.

۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سال های  اخیر دانش به منزله ی  یکی از مهم ترین  منابع استراتژیک  شرکت ها و سازمان ها  به شمار      می آید. رشد، توسعه و بقای مستمر آنها در عرصه های رقابتی به پردازش و مدیریت صحیح سرمایه های دانشی و همچنین چگونگی به کار گیری آن برای ایجاد ارزش در سازمان بستگی دارد. امروزه دیگر دوران به کار گیری شیوه های سنتی مدیریت پایان پذیرفته و چشم  اندازهای جدیدی تحت عنوان                         ” سازمان های دانشی” و”اقتصاد های مبتنی بر دانش ” در حیات سازمان ها ظهور کرده اند. سازمان های دانشی که در آنها افراد چگونگی با هم آموختن را یاد می گیرند و هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. همچنین اقتصاد های مبتنی بر دانش که در آن برخلاف اقتصادهای سنتی که به سرمایه و نیروی کار اهمیت داده می شد ، سرمایه های فکری یا سرمایه های دانشی که مجموعه هایی از مهارت ها، تجربیات، استعدادها و قابلیت های کارکنان یک سازمان است؛ بیشترین اهمیت را داشته و دانش است که برای سازمان ایجاد ارزش کرده، موجب رشد و پیشرفت سازمان ها می شود. از این رو ضرورت دارد که در این تحقیق عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه مورد مطالعه قرار گیرد.

۴. اهداف تحقیق

۱- ۴- ۱. هدف اصلی

هدف کلی این پژوهش کمک به سازمان ها، به ویژه شرکت بیمه ایران در جهت موفقیت در پردازش صحیح دانش به وسیله انتخاب یک استراتژی مناسب در سطح واحدهای کاری خود است. افزون بر این، اهداف زیر در این پژوهش دنبال می شود:

۱- ۴- ۲. اهداف فرعی

 1. مطالعه تأثیر نوع و ماهیت وظایف برسبکهای پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران؛
 2. مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر سبک های پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران؛
 3. مطالعه تأثیر تکنولوژی مورداستفاده در واحدها بر انتخاب نوع سبک ها یا استراتژ ی های پردازش دانش در شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران.

 

تعداد صفحه:۱۴۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در