پایان نامه عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

واحد نراق

دانشکده مدیریت بازرگانی

(M.A)پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش مدیریت بیمه‏ای

 

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی  در برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‏شدگان شعبه یک قم

 

 

تابستان ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

عنوان صفحه
چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………….  ۱
مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………  ۵
۱-۲ بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………..  ۵
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………  ۷
۱-۴ اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………..  ۸
۱-۵ فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..  ۹
۱-۶ متغیرهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۷ تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق  …………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲ مبانی نظری تحقیق  ……………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۱ مبانی نظری تأمین اجتماعی  ……………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲ تاریخچه تأمین اجتماعی  ………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۳ آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی ایران  …………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۴ مبانی نظری بازنشستگی  …………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۲-۵ مقایسه سازمان تأمین اجتماعی ایران و کشورهای مختلف  ………………………………….. ۳۳
۲-۳ پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۱ مروری بر پژوهش‏های خارجی  ………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۳-۲ مروری بر پژوهش‏های داخلی  ………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۳-۳ نقدپیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………… ۵۵

 

۲-۴ چهارچوب نظری تحقیق  ……………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل سوم : روش شناسی
۳-۱ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲ روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۴ جامعهآماری ………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۵ روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  …………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۶ روش‏های جمع‏آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۷ ابزارجمع‏آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۸ پرسشنامه  …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۸-۱ اجزای پرسشنامه  …………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۸-۲ طیف لیکرت  ………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۸-۳ روایی (اعتبار) پرسشنامه  ………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۸-۴ پایایی (بازیافت) پرسشنامه  …………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۹ روش‏های آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۹-۱ آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۹-۲ آمار استنباطی  ………………………………………………………………………………………………. ۸۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‏ها
۴-۱ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی  ……………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۲-۱ بررسی وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان  ………………………………………………………….. ۸۸
۴-۲-۲ بررسی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………. ۸۹
۴-۲-۳ بررسی وضعیت تعداد افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان  ……………………………………… ۹۰
۴-۲-۴ بررسی وضعیت سنی پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………….. ۹۱
۴-۲-۵ بررسی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان  ………………………………………………………. ۹۲
۴-۲-۶ بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………. ۹۳
۴-۲-۷ بررسی وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان  …………………………………………………….. ۹۴
۴-۲-۸ بررسی وضعیت سابقه بیمه پاسخ دهندگان  ………………………………………………………. ۹۵
۴-۲-۹ بررسی میانگین ویژگی‏های جمعیتی پاسخ دهندگان  ………………………………………….. ۹۶
۴-۲-۱۰ بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب جنسیت …… ۹۷
۴-۲-۱۱ بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب تأهل  ………. ۹۸
۴-۲-۱۲ بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب تحصیلات … ۹۹
۴-۲-۱۳ بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب اشتغال  ……. ۱۰۰
۴-۲-۱۴ بررسی وضعیت پاسخ به شاخص‏های هریک از عوامل مؤثر در برقراری مستمری … ۱۰۱
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی  ……………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۳-۱ آزمون فرضیه‏ها‏  …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۳-۱-۱ آزمون فرضیه اول  ……………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳-۱-۲ آزمون فرضیه دوم  ……………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۴-۳-۱-۳ آزمون فرضیه سوم  …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۳-۱-۴ آزمون فرضیه چهارم  ………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۳-۱-۵ آزمون فرضیه پنجم  ……………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۳-۱-۶ آزمون فرضیه ششم  …………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۳-۱-۷ خلاصه نتایج آزمون های ویلکاکسون درخصوص فرضیه‏های تحقیق  ………………. ۱۱۰
۴-۳-۲ مقایسه و رتبه‏بندی عوامل مؤثر در برقراری مستمری تأمین اجتماعی  …………………… ۱۱۱
۴-۳-۳ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های هریک ازعوامل مؤثر در برقراری مستمری  ………….. ۱۱۳
۴-۳-۳-۱ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  .…………… ۱۱۳
۴-۳-۳-۲ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  .………….. ۱۱۵
۴-۳-۳-۳ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما))  ……….. ۱۱۶
۴-۳-۳-۴ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  ………………………… ۱۱۸
۴-۳-۳-۵ مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  …………… ۱۱۹
۴-۳-۴ مقایسه و رتبه‏بندی کلی شاخص‏های عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی … ۱۲۰
فصل پنجم : نتیجه‏گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۵-۲ خلاصه تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۵-۳ نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه‏ها  …………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۵-۳-۲ نتایج آزمون مقایسه و رتبه‏بندی عوامل و شاخص‏های مؤثر در برقراری مستمری  ….. ۱۳۰
۵-۴ یافته‏های جانبی به‏دست آمده از تحلیل‏های آماری  ………………………………………………… ۱۳۶
۵-۵ نتیجه‏گیری کلی  ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۵-۶ مدل مفهومی نهایی  …………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
۵-۷ مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته  …………………………………………………………………………. ۱۴۱
۵-۸ پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۵-۸-۱ پیشنهادهای کاربردی مبتنی برنتایج فرضیه‏های تحقیق  ………………………………………. ۱۴۲
۵-۸-۲ پیشنهادهای مبتنی بر یافته‏های تحقیق  ……………………………………………………………… ۱۴۶
۵-۸-۳ پیشنهادها برای پژوهش‏های آتی  ……………………………………………………………………. ۱۴۷
۵-۹ موانع و محدیدیت‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………. ۱۴۷
پیوست‏ها  ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
فهرست منابع فارسی  ………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲
فهرست منابع انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۵
چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

 

 

 

 

فهرست جداول :

عنوان صفحه
جدول ۲-۱، الگوهای بازنشستگی  ……………………………………………………………………………… ۲۸
جدول ۲-۲، ویژگی‏های جمعیتی کشورها  ………………………………………………………………….. ۳۴
جدول ۲-۳، سال تصویب قانون اول ارائه مهم‏ترین خدمات تأمین اجتماعی کشورها  ……….. ۳۵
جدول ۲-۴، خدمات و اصلاحات نوین موجود یا دردست اقدام کشورها  ……………………….. ۳۶
جدول ۲-۵، وضعیت نظام بازنشستگی کشورها  …………………………………………………………… ۳۷
جدول ۲-۶، نرخ جایگزینی مزایای تأمین اجتماعی کشورها  ………………………………………….. ۴۳
جدول ۳-۱، نحوه چیدمان سؤال‏های پرسشنامه جهت سنجش متغیر های تحقیق  …………….. ۷۲
جدول ۳-۲، طیف لیکرت وارزش گویه های استفاده شده در پرسشنامه تحقیق  ……………….. ۷۳
جدول ۳-۳، کفایت نمونه‏گیری  …………………………………………………………………………………. ۷۵
جدول ۳-۴، اشتراک‏ها  ……………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول ۳-۵، واریانس‏های تشریح شده  ……………………………………………………………………….. ۷۷
جدول ۳-۶، ماتریس چرخیده شده اجزا  …………………………………………………………………….. ۷۹
جدول ۳-۷، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  ……………………………………………………………… ۸۲
جدول ۴-۱، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت  …………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۲، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تأهل  ……………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۳، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تعداد افراد تحت تکفل  ……………………. ۹۰
جدول ۴-۴، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن  ………………………………………………. ۹۱
جدول ۴-۵، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات  ……………………………………… ۹۲
جدول ۴-۶، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب اشتغال  …………………………………………… ۹۳
جدول ۴-۷، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه کار  ………………………………………. ۹۴
جدول ۴-۸، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه بیمه  ……………………………………… ۹۵
جدول ۴-۹، میانگین ویژگی‏های جمعیتی پاسخ دهندگان  ……………………………………………… ۹۶
جدول ۴-۱۰، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب جنسیت  …….. ۹۷
جدول ۴-۱۱، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب تأهل  …………. ۹۸
جدول ۴-۱۲، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب تحصیلات  …. ۹۹

 

جدول ۴-۱۳، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب اشتغال  ………. ۱۰۰
جدول ۴-۱۴، فراوانی پاسخ به شاخص‏های هریک از عوامل مؤثر در برقراری مستمری  ……. ۱۰۱
جدول ۴-۱۵، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه اول  ………………………. ۱۰۴
جدول ۴-۱۶، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه اول  …………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۷، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه دوم  ………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۱۸، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه دوم  …………………………… ۱۰۶
جدول ۴-۱۹، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه سوم  ……………………… ۱۰۶
جدول ۴-۲۰، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه سوم  ………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۱، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه چهارم  …………………… ۱۰۷
جدول ۴-۲۲، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه چهارم  ……………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۳، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه پنجم  …………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۲۴، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه پنجم  …………………………. ۱۰۸
جدول ۴-۲۵، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه ششم  ……………………. ۱۰۹
جدول ۴-۲۶، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه ششم  ………………………… ۱۰۹
جدول ۴-۲۷، خلاصه نتایج آزمون‏های ویلکاکسون صورت گرفته  …………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲۸، میانگین رتبه عوامل در آزمون فریدمن  ……………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۴-۲۹، نتایج آماره آزمون فریدمن جهت بررسی میانه عوامل  ……………………………….. ۱۱۲
جدول ۴-۳۰، رتبه‏بندی عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی  ……………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۳۱، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی)) در آزمون فریدمن  .. ۱۱۴
جدول ۴-۳۲، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  .. ۱۱۴
جدول ۴-۳۳، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  ……………………………. ۱۱۴
جدول ۴-۳۴، میانگین رتبه شاخص‏های عامل((آموزش و اطلاع رسانی قوانین)) در آزمون فریدمن  .. ۱۱۵
جدول ۴-۳۵، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  .. ۱۱۵
جدول ۴-۳۶، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  …………………………… ۱۱۶
جدول ۴-۳۷، میانگین رتبه شاخص‏های عامل((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما)) درآزمون فریدمن . ۱۱۷
جدول ۴-۳۸، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما))  ۱۱۷
جدول ۴-۳۹، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما))  ……………………….. ۱۱۷
جدول ۴-۴۰، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما)) در آزمون فریدمن  ………… ۱۱۸
جدول ۴-۴۱، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  …………. ۱۱۸
جدول ۴-۴۲، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  …………………………………….. ۱۱۹
جدول ۴-۴۳، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران)) درآزمون فریدمن  … ۱۱۹
جدول ۴-۴۴، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  .. ۱۱۹
جدول ۴-۴۵، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  ……………………………. ۱۲۰
جدول ۴-۴۶، میانگین رتبه کلی شاخص‏های عوامل در آزمون فریدمن  …………………………… ۱۲۱
جدول ۴-۴۷، نتایج آماره آزمون فریدمن جهت بررسی میانه کل شاخص‏های عوامل  ………… ۱۲۱
جدول ۴-۴۸، رتبه‏بندی کلی شاخص‏های عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی  …… ۱۲۲

 

فهرست اشکال و نمودارها :

عنوان صفحه
شکل ۲-۱، مدل مفهومی اولیه  ………………………………………………………………………………….. ۵۸
نمودار ۳-۱، سنگریزه  ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸
نمودار ۴-۱، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت  …………………………………………. ۸۸
نمودار ۴-۲، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تأهل  ……………………………………………… ۸۹
نمودار ۴-۳، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب افراد تحت تکفل  …………………………….. ۹۰
نمودار ۴-۴، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن  ………………………………………………. ۹۱
نمودار ۴-۵، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات  ……………………………………… ۹۲
نمودار ۴-۶، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب اشتغال  …………………………………………… ۹۳
نمودار ۴-۷، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه کار  ………………………………………. ۹۴
نمودار ۴-۸، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه بیمه  ……………………………………… ۹۵
نمودار ۴-۹، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب جنسیت  ……. ۹۷
نمودار ۴-۱۰، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب تأهل  ……….. ۹۸
نمودار ۴-۱۱، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب تحصیلات  … ۹۹
نمودار ۴-۱۲، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب اشتغال  …….. ۱۰۰
شکل ۲-۱، مدل مفهومی نهایی  ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

 

 

 

 

فهرست پیوست ها :

عنوان صفحه
پیوست الف، آمار بیمه شدگان شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم  ………………………………. ۱۵۰
پیوست ب،  اولویت‏های پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۱  ……………………….. ۱۵۱
پیوست پ، پرسشنامه تحقیق  …………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
پیوست ت، خروجی‏های حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS  ……… ۱۵۵
پیوست ث، خروجی‏های حاصل از آزمون تحلیل عامل در نرم افزار SPSS  …………………… ۱۵۶
پیوست ج، خروجی‏های حاصل از آزمون‏های توصیفی در نرم افزار SPSS  ………………….. ۱۵۹
پیوست چ، خروجی‏های حاصل از آزمون‏ فرضیه‏ها در نرم افزار SPSS  ……………………….. ۱۶۵
پیوست ح، خروجی‏های حاصل از آزمون رتبه بندی عوامل و شاخص‏ها در نرم افزار SPSS ۱۶۸

 

چکیده

پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی‏ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاه افراد در دوران پیری می‏باشد. اقدام به پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در برقراری این خدمت مهم، در جهت گسترش آن صورت گرفته است. این تحقیق در دوره زمانی آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲ به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و جهت گردآوری اطلاعات از رجوع به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

تعداد ۱۹۱ نمونه، به‏صورت تصادفی از جامعهآماری تحقیق انتخاب گردیده که شامل  ۸۱۲۳ نفر بیمه‏شده‏ای است که بیمه‏پردازی را از شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم شروع کرده و تا پایان آذرماه ۱۳۹۱، با وجود کسب شرط سنی برقراری مستمری بازنشستگی که برای مردان حداقل ۶۰سال و برای زنان حداقل ۵۵ سال است، شرط سابقه بیمه‏ای را که حداقل ۲۰ سال می‏باشد، احراز ننموده و هنوز بازنشسته نشده اند.

یافته‏های پژوهش بیانگر آن است که ۷/۸۵% نمونه‏های بررسی شده،  بیش از ۴۰ سال سابقه کار داشته و۶۷% آنان از سطح سواد مناسب برخوردار نمی‏باشند . هم‏چنین نتایج تحقیق نشان می‏دهد‏ مهم‏ترین عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی به ترتیب اولویت عبارت‏اند از : برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران، رفتار بیمه‏ای کارفرما، آموزش و اطلاع رسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی، قوانین سازمان تأمین اجتماعی، توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما.

 

واژگان کلیدی : تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، بیمه‏شده، کارفرما، سابقه بیمه‏

 

 

 

مقدمه

پدیده ((بیمه))[۱] یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر در مواجهه با حوادث و تأمین برخی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی است که نه تنها به جبران خسارت ها می پردازد، بلکه با تأمین نیازهای آینده فرد و اعضای خانواده او در ارتقای سطح زندگی وآرامش خاطر افراد و هم‏چنین درایجاد بستری مطمئن جهت رشد و توسعه اقتصادی نقش به‏سزایی دارد؛ به نحوی که پویایی حیات اجتماعی و به تبع آن شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

بشر به مقتضای هوش و توانایی خود برای ادامه حیات در جهت مبارزه با حوادث، سعی می‏کند نیازهای آینده خویش را پیش بینی کرده و خود را برای روزهای آتی آماده نماید. لذا یکی از راه‏هایی که همیشه مورد توجه بوده، پس‏انداز و کنار گذاشتن قسمتی از درآمد به منظور جبران خسارات در آینده و یا استفاده از آن در روزهای پیری و ناتوانی است اما آینده‏نگری و پس انداز یک فرد در تأمین آینده خود به تنهایی کافی نیست، چراکه ممکن است خسارات قبل از پس انداز کافی اتفاق بیفتد و یا دامنه آن به اندازه ای باشد که پس انداز یک فرد به تنهایی جواب‏گو نباشد؛ بنابراین لزوم پس انداز دسته جمعی وگروهی متشکل از افراد و یا واحدهای اقتصادی در مواجه با خسارات مطرح می‏شود، چراکه همه اعضای گروه هم‏زمان‏ دچار خسارت نمی‏شوند و در این صورت پیوسته قدرت مقابله با خطرات وجود خواهد داشت. این مکانیزم جمع‏آوری ذخایر جمعی وتأمین خسارت‏های احتمالی تحت مکانیزم ((بیمه)) انجام می‏شود.

ازطرف دیگر یکی از وظایف اصلی دولت‏ها، توزیع عادلانه ثروت بین اقشار یک جامعه است وبرای این منظور که امروزه به ((عدالت اجتماعی))[۲] تعبیر می‏شود، نقش‏های مختلفی برای دولت‏ها در نظر گرفته شده است که یکی از این نقش‏ها، اجرای ((برنامه‏ها‏ی تأمین اجتماعی))[۳] می‏باشد که مراد از آن کاهش مخاطرات زندگی وحمایت از افراد جامعه است و کلیه سیاست‏های اجتماعی و برنامه‏ها‏یی

 

را در بر می گیرد که با پرداخت پول و ارائه خدمات و بیمه‏های اجتماعی و تأمین خدمات درمانی رایگان یا کم هزینه، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کارافتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ سرپرست، حمایت می کند.

یکی از برنامه‏ها‏ی مهم و فراگیر تأمین اجتماعی، برنامه ((بازنشستگی))[۴] است که به جرأت می‏توان گفت توانایی بهره‏مندی از این نیاز، دغدغه اغلب افراد جامعه است؛ نیازی که به‏دلیل ناتوانی در دوران پیری جهت امرار معاش، جدا از ضرورت اقتصادی در مسائل اجتماعی هم، نمود دارد.

در تحقیق حاضر سعی می‏شود به آسیب شناسی برنامه بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در ایران پرداخته شده و عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی، مورد بررسی قرار گیرد تا به امید پروردگار در برطرف نمودن این نیاز مهم در جهت گسترش عدالت اجتماعی، مؤثر واقع شود.

 

 

 فصل اول

……………………………………….

کلیات تحقیق

……………………………………….

 

۱-۱ مقدمه

در این فصل تصویری کلی از تحقیق ارائه می‏شود، به‏این‏صورت که ابتدا سؤالات اصلی تحقیق در قالب بیان مسئله  مطرح شده و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه، اهداف و فرضیه‏ها‏ی موردنظر محقق بیان شده و پس از آن به خلاصه ای از روش تحقیق اشاره می‏گردد‏. در پایان فصل نیز، تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق به تفکیک نظری و عملیاتی مطرح می‏شود.

 

۱-۲ بیان مسئله

در سنین بالا درحالی که قدرت کسب درآمد شخص معمولاً متوقف می‏شود ویا به‏طور قابل ملاحظه‏ای کاهش می‏یابد، هزینه ها ادامه پیدا می‏کنند. شخص ممکن است از طریق پس انداز و سرمایه‏گذاری‏ در دوران کاری، خود را برای بازنشستگی آماده کند ولی پس انداز نه تنها بدون زحمت نیست بلکه منظم هم نیست و مبالغ مورد نیاز ممکن است خیلی زیاد باشد و وجوه لازم نامحدود می‏باشند چراکه بستگی به طول دوران بازنشستگی دارد. (ونوس و گودرزی، ۱۳۸۵، ص۲۷۷) هم‏چنین اثراتی چون تورم نیز در کاهش قدرت خرید پس انداز حاصله، نقش به‏سزایی دارد؛ بنابراین پس انداز دسته جمعی در قالب مکانیزم بیمه، جهت کفایت مبالغ مورد نیاز ضرورت می یابد. در این حالت، چون همه اعضای گروه هم‏زمان‏ به سن پیری نمی رسند، قدرت پرداخت مستمری با مدیریت و برنامه ریزی دقیق همراه سرمایه‏گذاری‏ مطمئن، پیوسته وجود دارد.

دراغلب کشورها این مکانیزم با حمایت دولت در قالب برنامه‏ها‏ی تأمین اجتماعی در جهت تسهیل امکانات و تأمین زندگی افراد در سنین پیری ارائه می‏شود؛ در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از ۳۶ میلیون بیمه‏شده[۵]، متولی اصلی برنامه‏ها‏ی بازنشستگی می‏باشد و در حالی که دراین سازمان تلاش‏های بسیاری دراین خصوص صورت گرفته که تا پایان آذرماه ۱۳۹۱، وجود بیش از ۲ میلیون نفر مستمری‏بگیر‏ و دستورالعمل‏های متعدد در سال‏های متمادی، گواه بر این مدعاست اما هنوز وجود دارند بیمه‏شدگانی که به سنین بازنشستگی رسیده و از این خدمات بهره‏مند نشده اند.

با رجوع به واحد مستمری‏ها‏ی شعب تأمین اجتماعی به‏راحتی می‏توان افرادی را مشاهده نمود که پس از سال‏ها کار سخت به‏خصوص در مشاغل کارگری،  به امید بازنشستگی به شعب مراجعه کرده و با این واقعیت تلخ روبه‏رو می‏شوند که سابقه فعلی شان جهت برقراری مستمری، کافی نمی‏باشد ( شرط برقرای مستمری بازنشستگی داشتن ۲۰سال سابقه، همراه داشتن حداقل ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵  سال سن برای زنان می‏باشد،)[۶] و بایستی سال‏های دیگری به بیمه‏پردازی ادامه دهند؛ این در حالی است که شواهد نشان می‏دهد‏ بسیاری از این افراد از نوجوانی مشغول به کار بوده و در بسیاری موارد، خیلی بیشتر از ۲۰ سال، سابقه کاری دارند اما به دلایلی که موضوع تحقیق حاضر است، سابقه ثبتی شان کمتر از واقعیت بوده و در بسیاری موارد قابل پیگیری قانونی، جهت ثبت نمی‏باشد.

به عنوان نمونه در شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم تا پایان آذرماه ۱۳۹۱  از ۸۸۷۷۰ [۷] نفر بیمه‏شده اصلی، ۱۹۱۹۶ نفرآن، بیمه‏پردازی را از این شعبه آغاز نموده و دارای  شرط سنی دریافت مستمری (مرد۶۰ سال و زن ۵۵ سال) می‏باشند؛ ولی تنها ۹۵۱۳ نفر موفق به دریافت خدمات بازنشستگی شده‏اند و۸۱۲۳ نفر، باقیمانده هنوز از این خدمات محروم هستند که با افزایش سن ایشان و عدم توانایی انجام کار وبه تبع آن عدم توانایی ادامه بیمه‏پردازی و در نتیجه عدم احراز شرط سابقه (۲۰سال) شاید هیچ وقت موفق به دریافت مستمری نگردند که این امر همراه تصورعدم توانایی امرار معاش به‏علت کهولت سن در آینده وعدم برخورداری از خدمات درمانی، به مهم‏ترین دغدغه ایشان وخانواده‏ها‏یشان بدل شده و آنان را با تهدیدی جدی روبه‏رو کرده است، به نحوی که خود را در بن‏بستی دیده که نه راه پیش(عدم توانایی بیمه‏پردازی) و نه راه پس(جهت ثبت سابقه کاری گذشته به‏دلیل موانع قانونی) داشته اند و چنان آنان را دچار یاس و ناامیدی می نماید که آثار آن در سلامتی فردی و اجتماعی ایشان نمود پیدا می‏کند.

بنابراین در این تحقیق، باتوجه به آسیب شناسی فرایند برقراری مستمری بازنشستگی و یافتن ریشه ها وعوامل مؤثر بر برقراری تعهد مذکور در شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم که در واقع ناشی از میزان موفقیت این سازمان در ارائه خدمات مذکور می‏باشد، می‏توان انتظار داشت از یک سو نحوه ارائه خدمات از طریق سازمان تأمین اجتماعی واز سوی دیگر توانایی دریافت خدمات به‏وسیله بیمه‏شدگان افزایش یابد.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

عدم توانایی امرار معاش به‏علت عدم توانایی انجام کار بیمه‏شدگانی که به سن پیری می رسند ونمی‏توانند از مستمری بازنشستگی بهره‏مند گردند، باعث به خطر افتادن سلامت روحی وجسمی آنان و خانواده‏ها‏یشان می‏شود که این موضوع در بعضی موارد به ناهنجاری‏های اجتماعی نیز منجر می‏گردد‏ و جوامع را در معرض تهدیدی جدی قرار می‏دهد‏؛ لذا اهمیت گسترش وتوانایی بهره‏مندی از خدمات مستمری تأمین اجتماعی، پیوسته مورد توجه قرار گرفته است؛ در ایران نیز این ضرورت را می‏توان در اصل بیست و نهم قانون اساسی وچشم انداز  سازمان تأمین اجتماعی که در ذیل آمده است دنبال نمود :

  • اصل بیست ونهم قانون اساسی :

(( برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به‏صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

[۱] Insurance

[۲] Social Justice

[۳] Social Security Programs

[۴] Retirement

[۵]  تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۶۸۴۹۷۶۸ نفر از جمعیت کل کشور، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده اند واز کل بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ، ۱۲۰۷۹۴۵۴ نفر بیمه شده اصلی و ۲۰۳۸۲۶۴۹ نفر بیمه شده تبعی هستند. بنابراین گزارش، ۲۳۳۰۴۳۲ نفر مستمری بگیر اصلی و ۲۰۵۷۳۴۳ نفر مستمری بگیر تبعی تا پایان آذرماه سال ۹۱ تحت پوشش این سازمان بوده اند.(دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی،۱۳۸۹ : ۸)

[۶]   ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (نعیمی وهمکاران، ۱۳۹۰، ص۶۶)

[۷]  برای مشاهده آمار کامل بیمه شدگان شعبه یک قم، به پیوست الف رجوع شود.

تعداد صفحه:۱۸۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در