پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری  (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)

 

زمستان ۹۳

 

 

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………….۲

مقدمه.——————————————————————————————————-۳

۱-۱. بیان مسأله ۳

۱-۲.اهمیت و ضرورت پژوهش– ۵

۱-۳.اهداف پژوهش– ۶

۱-۳-۱. هدف کلی- ۶

۱-۳-۲. اهداف جزئی- ۶

۱-۴.سوالات پژوهش– ۶

۱-۴-۱. سوال اصلی- ۷

۱-۴-۲. سوالات فرعی- ۷

۱-۵. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش– ۸

۱-۵-۱. تعاریف نظری- ۸

۱-۵-۲. تعاریف عملیاتی- ۹

۱-۶. مدل مفهومی پژوهش حاضر- ۱۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………۱۴

مقدمه…………………………………………………………….…………………………..۱۵

۲-۱. کارآفرینی- ۱۵

۲-۱-۱. سیر نظریه های کارآفرینی- ۱۶

۲-۱-۱-۲. رهیافت روانشناسی- ۱۷

۲-۱-۱-۳. رهیافت جامعه شناختی- ۱۷

۲-۱-۱-۴. رهیافت سازمانی- ۱۷

۲-۱-۲. تعاریف کارآفرینی- ۱۸

۲-۲-۱. فعالیتهای کارآفرینانه ۱۹

۲-۲-۲. مدلهای  فعالیت کارآفرینانه ۲۱

۲-۲-۳. ابعاد فعالیتهای کارآفرینانه ۲۳

۲-۲-۴. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه ۲۴

۲-۳. سرمایه ۲۵

۲-۳-۱. انواع سرمایه ۲۶

۲-۳-۲. مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری- ۲۷

۲-۳-۳. مدلهای مختلف سرمایه فکری- ۲۹

۲-۳-۳-۱.  مدل بونتیس (۱۹۹۸ ) ۳۰

۲-۳-۳-۲. مدل استوارت (۱۹۹۷) ۳۱

۲-۳-۳-۳. مدل روس و همکاران (۱۹۹۷) ۳۱

۲-۳-۳-۴. مدل اسویبی (۱۹۹۷) ۳۱

۲-۳-۳-۵. مدل ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) ۳۲

۲-۳-۳-۶.مدل چن و همکاران (۲۰۰۴) ۳۲

۲-۳-۳-۷.مدل هانس و لاواندال (۱۹۹۷) ۳۳

۲-۳-۳-۸. مدل پتی و گوتری (۲۰۰۰) ۳۳

۲-۳-۳-۹.مدل لیم و دالیمور (۲۰۰۴) ۳۴

۲-۳-۳-۱۰.مدل نورتون و کاپلان (۱۹۹۲) ۳۴

۲-۳-۳-۱۱. مدل سالیوان (۲۰۰۰) ۳۵

۲-۳-۴.ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدلهای ارائه شده ۳۶

۲-۳-۴-۱.سرمایه انسانی- ۳۷

۲-۳-۴-۲.سرمایه ساختاری- ۳۸

۲-۳-۴-۳.سرمایه ارتباطی(مشتری) ۳۸

۲-۳-۵. دلایل توجه شرکتها به سرمایه فکری- ۳۹

۲-۴.سرمایه اجتماعی- ۴۰

۲-۴-۱.نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی- ۴۱

۲-۴-۱-۱.منابع اجتماعی لین- ۴۱

۲-۴-۱-۲.پیوندهای ضعیف گرانوتر- ۴۱

۲-۴-۱-۳.شکاف ساختاری برت– ۴۲

۲-۴-۱-۴.سرمایه اجتماعی استون و هیوز ۴۲

۲-۴-۱-۵.چارچوب تعامل سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان- ۴۲

۲-۴-۱-۶.سرمایه اجتماعی هیسل و همکاران- ۴۳

۲-۴-۱-۷.سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال- ۴۳

۲-۴-۲.ابعاد سرمایه اجتماعی- ۴۳

۲-۴-۲-۱.بعد ساختاری- ۴۴

۲-۴-۲-۲.بعد شناختی- ۴۴

۲-۴-۲-۳.بعد رابطهای- ۴۵

۲-۵.سرمایه انسانی- ۴۶

۲-۵-۱.تعاریف سرمایه انسانی- ۴۷

۲-۵-۲.ابعاد سرمایه انسانی- ۵۰

۲-۵-۳.سرمایه انسانی و کارآفرینی- ۵۱

۲-۶.مدیریت دانش– ۵۲

۲-۶-۱.تعاریف مدیریت دانش– ۵۳

۲-۶-۲.اهمیت بکارگیری مدیریت دانش– ۵۴

۲-۶-۳.مدیریت دانش و یادگیری سازمانی- ۵۵

۲-۶-۴.فرآیند مدیریت دانش– ۵۵

۲-۶-۵.مدلهای دانش و مدیریت دانش– ۵۶

۲-۶-۵-۱.مدل جریان و پردازش اطلاعات– ۵۸

۲-۶-۵-۲.مدل مفهومی مدیریت دانش– ۵۸

۲-۶-۵-۳.مدل حلزونی دانش– ۵۸

۲-۶-۶.ابعاد مدیریت دانش– ۵۹

۲-۷.فرهنگ– ۶۰

۲-۷-۱.ویژگیهای فرهنگ سازمانی- ۶۲

۲-۷-۲.ارزشهای محوری- ۶۳

۲-۷-۳.انواع فرهنگ سازمانی- ۶۴

۲-۷-۳-۱.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات چارلز هندی- ۶۴

۲-۷-۳-۲.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات ادگار شین- ۶۵

۲-۷-۴.الگوهای فرهنگ سازمانی- ۶۵

۲-۷-۴-۱.الگوی ویلیام اوچی – تئوری Z- 66

۲-۷-۴-۲.الگوی پیترزواترمن- ۶۶

۲-۷-۴-۳.الگوی فرهنگ سازمانی شین- ۶۸

۲-۷-۴-۴.دیدگاه کامرون و کوئین (۲۰۰۶) ۶۸

۲-۷-۴-۵.الگوی فرهنگ ملی هافستد- ۶۹

۲-۷-۵.عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی- ۷۰

۲-۸. ساختار سازمانی- ۷۱

۲-۸-۱. ابعاد ساختار سازمانی- ۷۴

۲-۸-۲.عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی- ۷۵

۲-۹.تعاریف رهبری- ۷۶

۲-۹-۱. تمایز مدیریت و رهبری- ۷۸

۲-۹-۲.تئوری های رهبری- ۷۹

۲-۹-۲-۱.تئوری ابرمرد ۷۹

۲-۹-۲-۲.نگرش خصوصیات فردی- ۷۹

۲-۹-۲-۳.تئوری های رفتاری- ۸۰

۲-۹-۳.تئوری های جدید رهبری- ۸۱

۲-۹-۳-۱.رهبری تحول آفرین- ۸۱

۲-۹-۳-۲-۱.نفوذ آرمانی- ۸۳

۲-۹-۳-۲-۲.انگیزش الهام بخش– ۸۳

۲-۹-۳-۲-۳.ترغیب ذهنی- ۸۴

۲-۹-۳-۲-۴.ملاحظات فردی- ۸۵

۲-۹-۳-۳.رهبری تبادلی- ۸۵

۲-۹-۳-۳-۱.ابعاد رهبری تبادلی- ۸۶

۲-۹-۳-۳-۱-۱.پاداش های مشروط- ۸۶

۲-۹-۳-۳-۱-۲.مدیریت بر مبنای استثناء (فعال– منفعل) ۸۶

۲-۱۰.پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان- ۸۷

۲-۱۰-۱.پژوهش های انجام شده در ایران- ۸۷

۲-۱۰-۲.پژوهش های انجام شده در جهان- ۸۹

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش………………………………………………………………….۹۲

مقدمه—————————————————————————————————–۹۳

۳-۱. روش پژوهش– ۹۳

۳-۲. جامعه آماری- ۹۳

۳-۳. نمونه و روش نمونه گیری- ۹۳

۳-۳-۱. حجم نمونه ۹۴

۳-۴. روشهای جمع آوری داده ها ۹۴

۳-۴-۱.پرسشنامه ۹۴

۳-۴-۲. تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه ۹۷

۳-۵. تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷

۳-۵-۱. آمار توصیفی- ۹۸

۳-۵-۲. آمار استنباطی- ۹۸

۳-۶. قلمرو تحقیق- ۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل——————————————————————————–۱۰۰

مقدمه—————————————————————————————————-۱۰۱

۴-۱. توصیف متغیرها ۱۰۱

۴-۱-۱. تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی- ۱۰۱

۴-۲-۱. نرمال بودن توزیع دادهها ۱۰۴

۴-۲-۱-۱. چولگی و کشیدگی- ۱۰۴

۴-۳. تحلیل داده ها ۱۰۶

۴-۳-۱. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری- ۱۰۶

۴-۳-۱-۱. کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تأییدی- ۱۰۶

۴-۳-۱-۲. بررسی فرضیه های پژوهش با روش PLS- 123

۴-۳-۲.رتبه بندی یا الویت بندی متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کارآفرینانه ۱۲۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری—————————————————————————-۱۳۰

مقدمه—————————————————————————————————-۱۳۱

۵-۱. بحث و تفسیر یافته های پژوهش– ۱۳۱

۵-۲. محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر- ۱۳۶

۵-۳. محدودیتهای در اختیار پژوهشگر- ۱۳۷

۵-۴. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش– ۱۳۷

۵-۵. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی- ۱۳۹

فهرست منابع فارسی—————————————————————————————۱۴۱

فهرست منابع انگلیسی————————————————————————————- ۱۴۶

چکیده انگلیسی———————————————————————۱۵۸

پیوست ————————————————————————————————-۱۵۹

عنوان

فهرست جداول

صفحه
جدول ۲-۱. تعاریف فعالیت کارآفرینانه——————————————————– ۱۹
جدول ۲-۲. ابعاد فعالیت کارآفرینانه———————————————————– ۲۳
جدول ۲-۳. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه————————————————– ۲۴
جدول ۲-۴. مدل پتی و گوتری (۲۰۰۰) ——————————————————– ۳۳
جدول ۲-۵. خلاصه­ای از ابعاد سرمایه فکری در مدل­های ذکرشده—————————— ۳۵
جدول .۲-۶. ابعاد مدیریت دانش————————————————————— ۵۹
جدول شماره ۳-۱. اطلاعت مربوط به پرسشنامه تحقیق——————————————- ۹۴
جدول شماره ۳-۲. مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی—————————————— ۹۶
جدول ۴-۱. چولگی و کشیگی متغیرها———————————————————- ۱۰۴
جدول ۴-۲. بررسی کفایت نمونه­گیری———————————————————- ۱۰۵
جدول ۴-۳. میانگین رتبه­ای متغیرها در آزمون فریدمن——————————————– ۱۲۶
جدول ۴-۴. . نتایج معناداری آزمون————————————————————- ۱۲۶
جدول ۴-۵. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش——————————————-

 

۱۲۷

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار ۴-۱. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت——————————————— ۱۰۱  
نمودار ۴-۲. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————– ۱۰۲
نمودار ۴-۳. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات—————————————— ۱۰۲
نمودار ۴-۴. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جایگاه شغلی——————————————— ۱۰۳
   

 

 

 

فهرست شکل

عنوان صفحه

شکل ۱-۱.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   ۸

شکل ۱-۲.چارچوب نظری پژوهش ——————————————————————————-۱۳

شکل۲-۱.مدل فعالیتهای کارآفرینانه لامپکین و دس—————————————————————— ۲۱

شکل ۲-۲.مدل فعالیتهای کارآفرینانه ینر و آیکل———————————————————————۲۲

شکل ۴-۱.تحلیل عاملی تاییدی در مورد متغیر مدیریت دانش با ضرایب استاندارد شده———————————۱۰۷

شکل ۴-۲. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر مدیریت دانش همراه با ضرایب t ————————————- 108

شکل ۴-۳. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————–۱۰۹

شکل ۴-۴. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب t . ————————————110

شکل ۴-۵. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب استاندارد شده.. ————————-۱۱۱

شکل ۴-۶. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب  t. ————————————-112

شکل ۴-۷. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————۱۱۳

شکل ۴-۸. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب  t. ———————————-.114

شکل ۴-۹. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب استاندارد شده.. . ———————.۱۱۵

شکل ۴-۱۰. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب t. ———————————.116

شکل ۴-۱۱. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرایب استاندارد شده–. ———————..۱۱۷

شکل ۴-۱۲. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرای  t. . ———————————–.118

شکل ۴-۱۳. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر  فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده… . ——————-..۱۱۹

شکل ۴-۱۴. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب t.. . ——————————-..120

شکل ۴-۱۵. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده———————-.۱۲۱

شکل ۴-۱۶. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t. . ——————————-.123

شکل ۴-۱۷. اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده. ————————–.۱۲۴

شکل ۴-۱۸.اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t . ————————————..125

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بانک پارسیان شهر تهران که در ۱۶۴ شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقریباً شامل ۱۹۶۸ نفر بود. که از این میان با استفاده از فرمول کوکران ۳۲۱ نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه­گیری پژوهش تصادفی­طبقه­ای نسبی می­باشد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامۀ استانداردی که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می­دهد بیش از ۰.۷ بدست آمد. همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­ فنی پرسشنامه یعنی پایایی و بار عاملی گویه­ها بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک رهبری، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اثر مثبت و فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اثر منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه دارند.

واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، فعالیت کارآفرینانه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرآیندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه­ها و هدف­های پژوهش بیان می­شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

 

۱-۱. بیان­مسأله

سازمان­ها در عصر جدید، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران[۱]، ۲۰۱۱). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده­اند، می­شود (شپرد و همکاران[۲]، ۲۰۰۸). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روشهای سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن[۳]، ۲۰۰۰). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.

در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران[۴]، ۲۰۰۹)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران[۵]، ۲۰۱۴)؛ سرمایه­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، ۱۳۹۲)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران[۶]، ۲۰۱۲)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، ۱۳۹۲؛ الپکان و همکارانش[۷]، ۲۰۱۰)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، ۲۰۱۱)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، ۱۳۸۸)؛ و … .

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟

 

 ۱-۲.اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.

لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.

همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.

 

۱-۳.اهداف پژوهش

۱-۳-۱. هدف­کلی

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران

[۱] Katsikea

[۲] Shephered et al

[۳] Shane  & Venkataraman

[۴] Yao et al

[۵] Renko et al

[۶] Laursen et al

[۷] Alpkan et al

تعداد صفحه:۱۸۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در