پایان نامه سنجش میزان قابلیت چابکی سازمانی در ادارات ستادی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد«M.A»

گرایش: تحول

 

عنوان:

سنجش میزان قابلیت چابکی سازمانی در ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

زمستان ۹۲

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                           شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول : کلیات تحقیق

 ۱-۱ مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی ۶

۱-۲-۴- اهداف فرعی از انجام پژوهش…. ۶

۱-۵- چهارچوب نظری و مدل تحلیلی.. ۷

۱-۵-۱- چهارچوب نظری تحقیق.. ۷

۱-۶- سوالات تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- سوال اصلی ۸

۱-۶-۲- سوالات فرعی ۸

۱-۷- متغیرهای تحقیق.. ۸

۱-۷-۱- متغیر وابسته. ۸

۱-۷-۲- متغیر مستقل.. ۸

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۸

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی ۹

۱-۹- قلمرو پژوهش…. ۱۰

فصل دوم : ادبیات و بیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲ ـ۲- تاریخچه ۱۲

۲-۳- تغییرات محیطی، عامل اصلی نیاز به چابکی.. ۱۴

۲- ۴- مفهوم چابکی و تعاریف آن. ۱۸

۲-۵- تغییر پارادیم. ۲۰

۲-۶- مضامین کلیدی در مفهوم چابکی.. ۲۳

۲-۶-۱- مدیریت شایستگی های کلیدی.. ۲۳

۲-۶-۲-  سازمان مجازی.. ۲۴

۲-۶-۳- قابلیت تجدید ساختار. ۲۶

۲-۶-۴- سازمان دانش محور. ۲۷

عنوان                                                                                            شماره صفحه

 

۲-۷- قابلیت های کلیدی چابکی در سازمان. ۲۷

۲-۸- ابعاد چابکی.. ۲۸

۲-۸-۱- ستاده(محصولات به عنوان راه حلی جامع جهت ارضا مشتری( ۲۸

۲-۸-۲- داده(همکاری جهت افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی( ۲۸

۲-۸-۳- عوامل تاثیرگذار خارجی(تغییر و عدم اطمینان) ۲۹

۲-۸-۴- عملیات داخلی ( اهرمی کردن اثر افراد و اطلاعات( ۲۹

۲-۹- اصول و شاخص های چابکی در بخش دولتی.. ۳۰

۲-۱۰- ابعاد چابکی در بخش دولتی.. ۳۳

۲-۱۰-۱- تغییر سازمانی.. ۳۳

۲-۱۰-۲ -رهبری.. ۳۵

۲-۱۰-۳-فرهنگ و ارزش ها ۳۵

۲-۱۰-۴- خدمت به مشتری.. ۳۶

۲-۱۰-۵- دولت الکترونیک… ۳۶

۲-۱۰-۶- مدیریت عملکرد. ۳۷

۲-۱۰-۷- مدیریت زنجیره های تأمین.. ۳۷

۲-۱۱- پویایی های چابکی در بخش دولتی.. ۳۸

۲-۱۲- چابکی در بخش دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات… ۴۰

۲-۱۳- تولید چابک… ۴۱

۲-۱۳-۱ – مقدمه ۴۱

۲-۱۳-۲- ترتیب زمانی وقایع تولید. ۴۱

۲-۱۳-۳- تعاریفی از تولید چابک… ۴۴

۲-۱۳-۴- اهمیت و ضرورت تولید چابک… ۴۶

۲-۱۴- تواناسازنده های تولید چابک (AM) 47

۲-۱۴-۱- بنگاه مجازی ۴۹

۲-۱۴-۲- تجارت  الکترونیکی.. ۵۰

۲-۱۴-۳- ساخت سریع نمونه اولیه. ۵۰

۲-۱۴-۴- توانمند سازی ۵۱

۲-۱۴-۵- بهبود مستمر. ۵۱

۲-۱۴-۶- افراد منعطف و چند مهارته. ۵۱

۲-۱۴-۷- کارهای تیمی.. ۵۱

۲-۱۴-۸- مهندسی  همزمان. ۵۲

۲-۱۴-۹- مدیریت تغییر و ریسک ۵۲

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

۲-۱۴-۱۰ – سیستم اطلاعاتی یکپارچه کسب و کار/ تولید/ محصول. ۵۲

۲-۱۵- مدل چرخه تولید چابک… ۵۳

۲-۱۵- ۱- استراتژی چابک ۵۵

۲-۱۵-۲- فرآیندهای چابک… ۵۷

۲-۱۵-۳- ارتباطات چابک… ۵۸

۲-۱۵- ۴- افراد چابک… ۵۹

۲-۱۶- نیازمندی های پیاده سازی.. ۶۰

۲-۱۶-۱ تعهد مدیریت… ۶۰

۲-۱۶- ۲-قوانین دولتی.. ۶۰

۲-۱۶-۳- همکاری تجاری.. ۶۱

۲-۱۶-۴- تکنولوژی اطلاعات… ۶۱

۲-۱۶-۵- مهندسی مجدد. ۶۲

۲-۱۶-۶- انعطاف پذیری کارکنان ۶۲

۲-۱۷- انتقال به چابکی ۶۲

۲-۱۷-۱- تشریح مدل. ۶۲

۲-۱۷-۲- آشفتگی در محیط تجاری و شاخص های عملکرد فعلی.. ۶۴

۲-۱۷-۳- توانمندی چابک، ویژگی های چابک و شاخص های توانمندی چابکی.. ۶۵

۲-۱۸- به سوی دولت چابک ۶۸

۲-۱۹- چرخه چابکی ۶۹

۲-۲۰- به سوی بخش دولتی چابک… ۷۱

۲-۲۱- دیدگاه رویکردهای مفهومی صاحب نظران به چابکی سازمان. ۸۱

۲-۲۱-۱- مقدمه. ۸۱

۲-۲۱-۲- تشریح مدلهای مفهومی.. ۸۱

۲-۲۱-۳- دیدگاه و چهارچوب پروژه NGM… 83

۲-۲۱-۴- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس…. ۸۶

۲-۲۱-۵- چابکی از نظر ریک داو. ۸۷

۲-۲۱-۶ مدل یوسف و همکارانش ،۱۹۹۱. ۸۹

۲-۲۱-۷- مدل هویت ۹۱

۲-۲۱-۸- مدل شریفی و ژانگ ،۱۹۹۹. ۹۳

۲-۲۱-۹ –  طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا.. ۹۶

۲-۲۱-۱۰- چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران. ۹۷

۲-۲۱-۱۱-  چابکی از نظر هیلگرزبرگ و همکاران. ۹۹

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

۲-۲۲- مدلهای اندازه گیری چابکی.. ۱۰۰

۲-۲۲-۱- اندازه گیری چابکی سازمان. ۱۰۰

۲-۲۲-۲- ارزیابی و اندازه گیری چابکی سازمان. ۱۰۰

۲-۲۲-۳-  ارزیابی چابکی با استفاده از منطق فازی.. ۱۰۶

۲-۲۲-۴-  اندازه گیری چابکی با منطق فازی.. ۱۰۸

۲۳-۲ – پیشینه تحقیق.. ۱۰۹

۲۴-۲ – جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۱۳

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۱۱۷

۳-۲- روش تحقیق ۱۱۷

۳-۳- جامعه آماری ۱۱۷

 ۳-۴- نمونه آماری (روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه) ۱۱۸

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۸

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۱۸

۳-۷- روایی و پایایی پرسش نامه. ۱۱۹

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۹

۳-۹- قلمرو تحقیق ۱۲۰

۳-۹-۱- قلمرو مکانی ۱۲۰

۳-۹-۳ – قلمرو موضوعی.. ۱۲۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 ۴-۱- مقدمه ۱۲۳

۴-۲- تجزیه وتحلیل توصیفی   ۱۲۴

۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده(آزمون فرضیات) ۱۲۹

۴-۳-۱- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق.. ۱۲۹

۴-۳ -۲- آزمون کولموگراف ۱۳۰

۴-۳-۳-  آزمون فرضیه های تحقیق ۱۳۰

۴-۳-۳- ۱- سئوال اصلی.. ۱۳۰

۴-۳-۳-۲- سوال فرعی ۱ ۱۳۱

۴-۳-۳-۳- سوال فرعی ۲ ۱۳۲

۴-۳-۳-۴- سوال فرعی ۳ ۱۳۳

۴-۳-۳-۵ سئوال فرعی ۴ ۱۳۴

۴-۳ -۴- آزمون فریدمن ۱۳۴

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

۴-۳-۵-آزمون مقایسه قابلیت چابکی سازمانی در معاونت های چهار گانه ستادی ۱۳۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 ۵-۱- مقدمه ۱۳۸

۵-۲- نتایج آزمون ها   ۱۳۸

۵-۲-۱- نتایج تایید/ عدم تایید سئوالات(فرضیه ها) ۱۳۹

۵-۳- مدل تحلیلی ۱۴۲

۵-۴- جمع بندی تحقیقات انجام شده ۱۴۲

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۴۲

۵-۵-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج ۱۴۳

۵-۵-۲-  پیشنهادهای مبتنی بر مطالعات نظری و تجارب محقق ۱۴۵

 پیشنهادات آتی    ۱۴۷

 

فهرست پیوست ها

نمونه پرسشنامه    ۱۴۸

خروجی های نرم افزار SPSS    ۱۵۰

فهرست منابع فارسی.. ۱۵۷

فهرست منابع غیر فارسی.. ۱۵۸

چکیده انگلیسی ۱۶۰

صفحه عنوان به زبان انگلیسی.. ۱۶۱

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول شماره ۲-۱- ویژگی های سازمان (بنگاه های) چابک ۲۸

 جدول شماره ۲-۲- مدل های ثبت شده تولید چابک ومعیارهایشان ۵۵

 جدول شماره ۲-۳-تواناسازی چابکی و معیار های آن. ۱۰۴

 جدول شماره۲-۴-مقایسه مطالعات ۱۱۲

 جدول شماره۴-۱ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت   ۱۲۴

 جدول شماره۴-۲ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سن ۱۲۵

 جدول شماره۴-۳ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات ۱۲۶

 جدول شماره۴-۴ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل ۱۲۷

 جدول شماره۴-۵ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیکواحد. ۱۲۷

 جدول شماره۴-۶ فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تجربه کاری ۱۲۸

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

 

 جدول شماره ۴-۷ الویت بندی مقادیر رتبه بندی شده در آزمون فریدمن. ۱۳۵

 جدول شماره ۵- ۱- نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۳۹

 جدول شماره ۵- ۲- نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۳۹

 جدول شماره ۵- ۳- نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۴۰

 جدول شماره ۵-۴ – نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۴۰

 جدول شماره ۵- ۵- نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۴۱

فهرست نمودارها

نمودار شماره۲-۱-عوامل محرک تغییر ۱۷

 نمودار۲-۲- تغییر پارادیم ها ۲۱

 نمودار شماره۲-۳- مفاهیم اصلی چابکی ۲۳

 نمودار شماره ۲-۴-انواع سازمان های مجازی ۲۵

 نمودار شماره ۲-۵-ابعاد چابکی در بخش دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات ۴۰

 نمودار شماره ۲-۶-روند تاریخی پارادیم تولیدی ۴۲

 نمودار شماره ۲-۷-مسیر های متفاوت برای رسیدن به تولید چابک ۴۶

 نمودار شماره ۲-۸-نمودار خدمات رسانی ۷۳

 نمودار شماره ۲-۹-کانالهای ارتباطی بستر مناسب برای شهروندان ۷۵

 نمودار شماره ۲-۱۰-بهبود کارایی و اثر بخشی منابع ۷۷

 نمودار شماره ۲-۱۱چار چوب پروژه ۸۳

 نمودار شماره ۲-۱۲-مدل ژنریک چابکی (پریس و همکاران) ۸۷

 نمودار شماره ۲-۱۳-مدل یک سازمان چابک ۹۸

 نمودار شماره ۲-۱۴-الگوی دستیابی به چابکی ۱۰۰

 نمودار شماره ۴-۱-فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ۱۲۴

 نمودار شماره ۴-۲- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سن ۱۲۵

 نمودار شماره ۴-۳- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات ۱۲۶

 نمودار شماره ۴-۴- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل ۱۲۷

 نمودار شماره ۴-۵- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک واحد ۱۲۷

 نمودار شماره ۴-۶- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار ۱۲۸

فهرست اشکال

شکل شماره۱-۱-مدل تحلیلی ۷

شکل شماره ۲-۱-چهار بعد چابکی از دیدگاه سیستمی ۳۰

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

 

شکل شماره ۲-۲-مدل چابکی در بخش دولتی ۳۴

شکل شماره ۲-۳-منابع مقدماتی یک متدلوژی ۴۷

شکل شماره ۲-۴-توانا سازند های یک سیستم تولید چابک (AMS) 48

شکل شماره ۲-۵-چرخه چابک ۵۵

شکل شماره ۲-۶-مسیری برای تولید ۶۳

شکل شماره ۲-۷-ارزیابی آشفتگی محیط کسب و کار ۶۴

شکل شماره ۲-۸-مدل شاخص چابکی ۶۵

شکل شماره ۲-۹- عناصر انعطاف پذیر محصول ۶۶

شکل شماره ۲-۱۰-عناصر انعطاف پذیر فرایند ۶۶

شکل شماره ۲-۱۱-عناصر پاسخگویی عملیاتی ۶۷

شکل شماره ۲-۱۲-عناصر انعطاف پذیر افراد ۶۷

شکل شماره ۲-۱۳-عناصر چابکی سازمانی ۶۷

شکل شماره ۲-۱۴-مدل تئوریک برای تولید چابک ۸۳

شکل شماره ۲-۱۵-مدل کونرادسون و لیستبوند. ۸۶

شکل شماره ۲-۱۶- مبانی چابکی (گلدمن و همکاران) ۸۵

شکل شماره ۲-۱۷-چابکی از نگاه ریک داو ۸۸

شکل شماره ۲-۱۸-مفاهیم اساسی چابکی ۸۹

شکل شماره ۲-۱۹-مدل توسعه مشارکت (یوسف و همکاران) ۹۰

شکل شماره ۲-۲۰-توانا سازنده های چابکی ۹۲

شکل شماره ۲-۲۱- هویت ۹۳

شکل شماره ۲-۲۲-تهیه کننده های چابکی ۹۴

شکل شماره ۲-۲۳-متدلوژی ارزیابی و اندازه گیری چابکی ۱۰۳

 

چکیده

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان قابلیت چابکی سازمانی در ادارات ستادی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به قابلیت چابکی سازمان در ۴ معاونت این وزارتخانه که شامل معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، معاونت امور هنری ، معاونت امور فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت منابع  فراهم آورده و برمبنای آن پرسشنامه ای را تنظیم نموده و بصورت حضوری در اختیار ۲۸۱نفر از همکاران قرار داده شده است.داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیقی را با ضریب پایایی ۸۷% مورد تأیید قرار داد، آزمون فریدمن اولویت هر یک از گویه ها را بر اساس میانگین شان مشخص نمود و اولویت بندی نموده است. در ادامه آزمونهای تی میزان بکارگیری هر یک از متغیرهای استخراج شده از ادبیات موضوعی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داد . در ادامه هر یک از ۴ متغیر میزان سنجش چابکی سازمانی در ادارات ستادی و زرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در حد مطلوب ارزیابی شد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی: سنجش میزان- قابلیت چابکی-چابکی سازمانی- ادارات ستادی

 

 

مقدمه

 

در دهه های گذشته غالب سازمانها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند اما اکنون دیگر رویکردها و راه حلهای گذشته قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و بهتر است با رویکرد و دیدگاه های جدید جایگزین شوند (لین ،چیو ، تسن ،۲۰۰۶ ؛  شریفی و ژانگ ،۲۰۰۱ (

از این رو، یکی از راههای نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است.
در واقع چابکی سازمانی به عنوان پارادایم جدید جهت مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است.  سازمان چابک همواره برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش بازده ناشی از
بهره گیری از فرصتهای جدید می شود، آماده است (جعفر نژاد و شهائی،۱۳۸۶)

این پژوهش هم جهت سنجش میزان قابلیت های چابکی سازمانی در ادارات ستادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که از پنج فصل تشکیل شده است.

فصل اول شامل کلیاتی از تحقیق بوده که در آن بصورتی مستند بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق، مدل مفهومی، هدف، سؤالات/ فرضیات، قلمرو تحقیق و مواردی دیگر تشریح شده‌اند. فصل دوم که به بیان ادبیات موضوعی تحقیق می‌پردازد، از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن به مباحث تئوریک سازمانهای چابک ، و بخش دوم به سابقه تحقیقات مشابه اختصاص یافته است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مشخص شده که در آن به جامعه و نمونه تحقیق، بنیان مدل مفهومی و متغیرها، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات و آزمونهای تحقیق پرداخته شده است. در فصل چهارم داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به آزمون گذاشته شده‌اندکه در آمار استنباطی از آزمون فریدمن، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، تی استیودنت و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت فصل پنجم به یافته ها، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته و عواملی که باعث چابک شدن سازمان می گردد ارائه شده است.

در پایان تحقیق نیز پیوستهای مربوط شامل پرسشنامه، داده‌های توصیفی مستخرجه از پرسشنامه و آماره‌های مربوط آورده شده‌اند.

 

 

 

فصل اول :

               کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

شرایط صنعتی در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. در این دوره تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته های مشتری به سرعت در جهت مختلف تغییر پیدا کرده و سازمان های امروز را با مسایلی چون تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی روبه رو کرده است. (سفارشات خاص و سلیقه ای و کیفیت بالا در خدمات). (یاکوکا ،۱۹۹۱)موضوع تغییر موضوعی تازه نیست. اگر به گذشته باز نگریم در می یابینم که در ۵ قرن پیش از میلاد، سه مکتب فلسفی معتبر یونان مسأله تغییر را مطرح کرده بودند. امروزه سازمان ها در مواجهه با افزایش تغییر و افزایش رقابت حاصل از نوآوری های تکنولوژیک و محیط های آشفته و بی نظم و تغییر در تقاضای مشتریان قرار گرفته اند. از این رو سازمان ها برای بقا و حفظ موقعیت های خود شکل های متفاوتی به خود می گیرند. یکی از جدیدترین شکل های سازمانی فرم سازمان های چابک می باشد. سازمان های چابک فراتر از انطباق، به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری و شایستگی های خود می باشند. (اصولی، ۱۳۸۱)

به نظر می رسد موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت. به کارگیری چابکی در بخش دولتی می تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد، البته برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و وسعت در بخش دولتی و در یک قلمرو عدم وجود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن عملاً بیان چابکی در این بخش مهبم است ولی باید در نظر گرفت که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع خود نیز نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته های آنان و در راستای بالندگی و تعالی خود در زمینه های سرعت و کیفیت و مهمتر از همه کاهش هزینه بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز دارد. از آن جایی که هدف اساسی در بخش دولتی رسیدن همزمان به انعطاف پذیری و بهره وری بالا است، مفهوم چابکی می تواند باعث افزایش بهره وری در بخش دولتی شود.  (جعفرنژاد، ۱۳۸۶)

 

 

۱-۲- بیان مسأله

امروزه شرایط تکنولوژی و بازار و خواسته های مشتریان به شدت در حال تغییرات و رویکردها و راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داده اند و می بایست با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شود.

 

از این رو یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی است. برای سازمان ها و بنگاه های رقابتی مطرح شده است و می تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را همراه داشته باشد. در واقع سازمان های چابک فراتر از انطباق به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می باشند.

(خوش سیما،۱۳۸۵)

 

در یک کلمه سازمان چابک به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصولات و خدمات و تغییر دایم در زمینه فرصت ها حاصل جذب مشتری و ارباب رجوع توجه می کند و همیشه برای یادگیری هرچیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید باشد آماده است.

(شهایی، ۱۳۸۵)

بنابراین جا دارد نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نقش چابکی در بخش دولتی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایط فعلی دارای قابلیت های چابکی مطلوب می باشد یا خیر؟

 

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

به نظر می رسد تغییر یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید باشد امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره سه تا شش ماهه و حتی یک ساله تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمان ها ناگزیر از انجام تغییرات در نگرش ها، دانش ها و رویکردها و رویه ها و نتایج مورد انتظار خود هستند، با توجه به این که کشور ایران در آستانه ورود به WTO می باشد، تنها راه بقا شرکت ها و سازمان های تولیدی و دولتی چابکی سازمانی خواهد بود. (جیمز و دیگران۱۳۸۰

)

این موقعیت منجر به ان شده است که بسیاری از سازمان ها در اولویت های کسب و کار و دید گاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکیدات خود را برسازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیاز های مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند.چابکی سازمان ها توانمندی هاو شایستگی های که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می گردد را به همراه خواهد داشت.(خوش سیما،۱۳۸۲)

 

تعداد صفحه:۱۵۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در