پایان نامه رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته مدیریت دولتی گرایش مالی

 

 

عنوان

شناسایی و رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان

 

تابستان ۱۳۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۴- سوال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۶- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۸- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۹- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۱۰-۱- اندازه بانک……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۱۰-۲- کنترل هزینه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۱۰-۳-ساختار سپرده­ها…………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۱۰-۴- بهره وری کارکنان……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۱۰-۵- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۱۰-۶- توسعه درآمدهای کارمزد……………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۱۰-۷- رشد………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲- سهم بازار………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۳-عوامل موثر بر سهم بازار بانک­ها………………………………………………………………………………. ………………۳۰

۲-۴- عوامل کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۴-۱- رفتار کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۴-۲- شایستگی و مهارت کارکنان………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۴-۳- نوآوری در خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۴-۴- سود و تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۴-۵- نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات…………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۴-۶- امکانات فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۴-۷- قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۴-۸- تنوع در خدمات………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۴-۹- سهولت در خدمات……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۴-۱۰- رضایتمندی مشتریان………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۵-عوامل کمی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۵-۱- نسبت­های سودآوری……………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۵-۲- نسبت­های فعالیت……………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۵-۳-نسبت­های کارایی…………………………………………………………………………………………………………………۷۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۳- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….۸۶

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶- روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۷-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۷-۲- تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۲-توصیف داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۳- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۴- آزمون t جهت شناسایی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک…………………………………………………۱۱۶

۴-۵- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۶- آزمون  tجهت شناسایی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک…………………………………………………۱۲۰

۴-۷- رتبه بندی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک……………………………………………………………………۱۲۲

۴-۸- رتبه بندی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک……………………………………………………………………۱۲۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۵-۲- نتایج و یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۲-۱- شناسایی عوامل کیفی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۲-۲- شناسایی عوامل کمی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۲-۳- رتبه بندی عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازرا بانک صادرات………………………………………..۱۲۸

۵-۲-۴- نمونه ای از نتایج مطالعات پیشین………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۳- بحث و نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۵-۴- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۵-۵- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۵-۵-۱- توصیه ای برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………۱۳۱

۵-۵-۲- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول ۳-۱- ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱……………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲……………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳……………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴……………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۵……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۶……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۷……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۸……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۲-۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۹……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۲-۱۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۰………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۲-۱۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۱………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۱۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۲………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۱۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۳………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۱۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۴………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۲-۱۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۵………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۲-۱۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۶………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۲-۱۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۷……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۲-۱۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۸……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۲-۱۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۹……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۲-۲۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۰……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۲-۲۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۱…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۲-۲۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۲……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۲-۲۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۳……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۲-۲۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۴…………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۲-۲۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۵……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۲-۲۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۶……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۲-۲۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۷……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۲-۲۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۸……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۲-۲۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۹……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۲-۳۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۰……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۲-۳۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۱……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۲-۳۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۲…………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۲-۳۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۳……………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۳۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۴……………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۳۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۵……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۳۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۶……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۳۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۷……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۳۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۸……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۳۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۹……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۴۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۰……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۴۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۱……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۴۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۲……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۴۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۳……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۴۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۴……………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۲- ۴۵ جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۲-۴۶ جدول میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل کیفی…………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۲- ۴۷ جدول میانگین و انحراف معیار متغیر­های کمی………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۳-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t……………………………………………………………………..116

۴-۴- جدول آماره t و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t………………………………………………………………………………….117

۴-۵-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t……………………………………………………………………..121

۴-۶- جدول آماره t  و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t………………………………………………………………………………..121

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار ۱-۱- عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک………………………………………………………………………………………….۲۲

نمودار ۲-۱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

نمودار ۲-۲ تغییرات پیوسته در ارایه خدمات و نوآوری………………………………………………………………………………………………. ۵۷

 

 

چکیده

توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه­های مالی و اقتصادی در جهان میگردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد. از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. پژوهش حاضر با عنوان” شناسایی و رتبه بندی عوامل کمی و کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان” به انجام رسیده است. از تعداد ۱۰۵۰ نفر کارمند بانک صادرات شهر اصفهان با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۲۸۱ نفر از شعب مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. برای آزمون فرضیه­ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ، از روشt  مستقل و آزمون فریدمن رتبه بندی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از این بود که بین عوامل کیفی نظیر رفتار کارکنان، رضایتمندی مشتریان، شایستگی و مهارت کارکنان، سود و تسهیلات، نوآوری در خدمات بانکی، احساس امنیت، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب نوشته شده در بالا است (از بیشتر به کمتر). بین عوامل کمی نظیر  نسبت های سودآوری، نسبت­های فعالیت، نسبت­های کارایی و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان نیز از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب بالا نوشته شده است( از بیشتر به کمتر).

واژگان کلیدی: سهم بازار بانک صادرات، عوامل کیفی، عوامل کمی.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- مقدمه:

توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه­های مالی و اقتصادی در جهان می­گردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن­ها می­تواند تاثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­گردند. این موضوع به ویژه برای ایران که در آن بازاری برای بدهی وجود ندارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و به عنوان تنها فراهم کننده وجوه عمل می­کنند و پایداری آنها مهم ترین چالش نظام مالی کشور است(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶). بنابراین، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد (آتاناسگلو، ۲۰۰۸ ، ص ۱۲۱). از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید.

بنابراین توجه به تحقیقات در زمینه ارتقاء سهم بازار بانک ها از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در کسب موفقیت یا شکست، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود حداکثری و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

 

  • بیان مسئله

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶۹۶). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارایه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، ۱۳۸۶). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، ۱۹۸۸) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، ۱۹۹۸، ص۶۰ و مگینسون ،۱۹۹۱، ص ۸۷۹) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.

با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارایه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، ۱۳۸۹، ص۸۹) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، ۲۰۰۷، ص۳۶۴)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، ۱۳۸۸، ص ۸۸)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، ۲۰۰۹، ص ۱۸)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، ۲۰۰۳) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، ۱۳۸۹، ص۳۱)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، ۲۰۰۲، ص ۱۶۶).

بنابراین، می­توان فرض کرد که سهم بازار بانک همچنین می­تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی، ارتقای اعتبار بانک، سنجش موفقیت یا شکست بانک، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای بانک گردد. بر طبق مطالب عنوان شده، با توجه به اهمیت سهم بازار استفاده و کاربرد آن در مباحث سودآوری بانک و رقابت، این سوال مطرح می گردد که عوامل کمی و کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه رتبه بندی می گردد؟

 

  • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. بنابراین توجه و اهمیت به افزایش سهم بازار بانک ها بر کسی پوشیده نمی باشد. از این رو با توجه به اهمیت اثر گذاری عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک صادرات به عنوان اولین بانک خصوصی ایران و تحقیقات محدودی که در مورد بررسی و ارزیابی تأثیر این عوامل بر سهم بازار بانک صادرات صورت گرفته است و اغلب تحقیقات تاکنون بر روی عوامل کیفی متمرکز شده­اند و بر اثرات عوامل کمی بر سهم بازار بانک­ صادرات مطالعه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کیفی نظیر رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت، امکانات فیزیکی بانک، احساس امنیت و خدمات ATM، رضایت­مندی مشتریان و متغیرهای کمی نظیر نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی و توسعه درآمدهای کارمزد که می توانند بر سهم بازار بانک صادرات موثر باشند. انجام خواهد گرفت. با این حال، مطالعات انجام شده برروی عوامل اثر گذار در رابطه با اثر سهم بازار بانک خصوصا بانک صادرات بسیار نادر است.

 

  • سوال های تحقیق
۱.    عوامل کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات کدامند؟

۲.    عوامل کمی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک صادرات کدامند؟

۳.    اولویت تاثیرگذاری عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه است ؟

۴.    اولویت تاثیرگذاری عوامل کمی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه است ؟

 

تعداد صفحه:۱۵۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در