پایان نامه رابطه هوش مالی و ریسک‌پذیری کارکنان

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت بازرگانی

 

عنوان:

بررسی رابطه هوش مالی و ریسک‌پذیری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی‌داخلی

 

خردادماه ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
چکیده  
فصل اول: کلیات
۱ـ۱ـ مقدمه ۲
۱ـ۲ـ بیان مسأله ۳
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱ـ۴ـ اهداف تحقیق ۷
۱ـ۵ـ چارچوب نظری  تحقیق ۸
۱ـ۶ـ مدل عملیاتی ۱۵
۱ـ۷ـ فرضیات تحقیق ۱۵
۱ـ۸ـ متغیر های تحقیق ۱۶
۱ـ۹ـ قلمرو تحقیق ۱۶
۱ـ۱۰ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۱۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مقدمه ۱۹
۲-۲ـ هوش ۱۹
۲ـ۲ـ۱ـ تعریف هوش ۲۰
۲ـ۲ـ۲ـ انواع هوش ۲۱
۲ـ۳ـ عصب شناسی رفتار اقتصادی و مالی ۲۴
۲ـ۳ـ۱ـ مقدمه ی علم اعصاب ۲۵
۲ـ۳ـ۲ـ سه پاره ی مغز ۲۶
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ سیستم پاداش ۲۷
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ سیستم مراقب ۲۸
۲ـ۳ـ۳ـ رویکردهای پژوهشی و روش های تحقیق ۳۰
۲ـ۳ـ۴ـ عوامل موثر در تصمیم گیری­های مالی ۳۱
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ داروها و مخدرها ۳۲
۲ـ۳ـ۴ـ۲ـ حالت­ها­ی روانی و ویژگی­های زیست­شناختی و شخصیتی ۳۳
۲ـ۳ـ۴ـ۳ـ اعتماد، اخلاق و دگرخواهی ۳۵
۲ـ۳ـ۴ـ۴ـ هیجان ها و هورمون تستسترون ۳۶
۲ـ۳ـ۵ـ انتقادات وارد بر عصب شناسی اقتصاد ۳۸
۲ـ۴ـ روانشناسی پول ۳۸
۲ـ۵ـ علم مالی رفتاری ۴۴
۲ـ۶ـ روانشناسی بازار سرمایه ۴۶
۲ـ۷ـ هوش مالی ۴۷
۲ـ۸ـ مدل‌های هوش مالی ۵۱
۲ـ۸ـ۱ـ مدل هوش مالی داگ لننیک (۲۰۱۱) ۵۱
۲ـ۸ـ۲ـ مدل هوش مالی رابرت کیوساکی (۲۰۰۸) ۵۱
۲ـ۲ـ ریسک‌پذیری ۵۷
۲ـ۲ـ۱ـ تعریف ریسک ۵۷
۲ـ۲ـ۲ـ منابع ریسک ۵۸
۲ـ۲ـ۳ـ انواع ریسک ۵۹
۲ـ۲ـ۴ـ تئوری مطلوبیت و ریسک‌گریزی ۶۱
۲ـ۲ـ۵ـ ترجیحات ریسک ۶۳
۲ـ۲ـ۶ـ ریسک‌پذیری ۶۴
۲ـ۲ـ۷ـ مقیاس سنجش ریسک‌پذیری فاینالی پائول (۲۰۰۰) ۶۵
۲ـ۳ـ مورد مطالعه‌ی تحقیق ۶۶
۲ـ۳ـ۱ـ آشنایی با راه آهن ۶۶
۲ـ۳ـ۲ـ امکانات راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۶۷
۲ـ۴ـ پیشینه‌ی تحقیق ۶۹
۲ـ۴ـ۱ـ پیشینه‌ی هوش مالی ۶۹
۲ـ۴ـ۲ـ پیشینه‌ی ریسک‌پذیری ۷۰
۲ـ۵ـ جمع‌بندی ۷۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ـ۱ـ مقدمه ۷۴
۳ـ۲ـ روش تحقیق ۷۴
۳ـ۳ـ جامعه آماری ۷۴
۳ـ۴ـ نمونه آماری ۷۵
۳ـ۵ـ روش گردآوری داده ها ۷۵
۳ـ۶ـ تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ۷۶
۳ـ۶ـ۱ـ تعیین پایایی ۷۷
۳ـ۶ـ۲ـ تعیین روایی ۷۸
۳ـ۷ـ روش های تجزیه و تحلیل ۷۹
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴ـ۱ـ مقدمه ۸۱
۴ـ۲ـ آمار توصیفی ۸۱
۴ـ۲ـ۱ـ آمار توصیفی متغیرهای دموگرافیک ۸۱
۴ـ۲ـ۲ـ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۸۴
۴ـ۳ـ آمار استنباطی ۸۷
۴ـ۳ـ۱ـ آزمون نرمال بودن توزیع نمونه ۸۷
۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیات تحقیق ۸۸
۴ـ۳ـ۲ـ۱ـ آزمون فرضیه اصلی ۸۸
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ آزمون فرضیه فرعی اول ۸۹
۴ـ۳ـ۲ـ۳ـ آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۰
۴ـ۳ـ۲ـ۴ـ آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۱
۴ـ۳ـ۲ـ۵ـ آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۲
۴ـ۳ـ۲ـ۶ـ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ـ۱ـ مقدمه ۹۵
۵ـ۲ـ یادآوری خطوط اصلی روش علمی پژوهش ۹۶
۵ـ۳ـ معرفی دستاوردهای نوین پژوهش ۹۷
۵ـ۴ـ ارائه پیشنهادات عملی ۹۷
۵ـ۴ـ۱ـ پیشنهادات منتج از فرضیات ۹۸
۵ـ۴ـ۲ـ پیشنهاداتی برای محققین آتی ۱۰۲
۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق ۱۰۳
منابع و مآخذ
منابع ۱۰۶
پیوست ۱۱۰

 

فهرست جداول
 
عنوان صفحه
جدول۳ـ۱: تعداد کارکنان و نمونه‌ی انتخابی ۷۵
جدول ۳ـ۲: سؤالات پرسشنامه ریسک‌پذیری فاینالی پائول (۲۰۰۰) به تفکیک متغیرها ۷۶
جدول ۳ـ۳: سؤالات پرسشنامه هوش مالی رابرت کیوساکی (۲۰۰۸) تفکیک متغیرها ۷۶
جدول۳ـ۴: مقادیر آلفای کرونباخ ابعاد هوش مالی ۷۷
جدول۳ـ۵: مقادیر آلفای کرونباخ ابعاد ریسک‌پذیری ۷۷
جدول۴ـ۱: آمار توصیفی سن ۸۲
جدول۴ـ۲: جدول فراوانی جنسیت ۸۲
جدول۴ـ۳:  جدول فراوانی تحصیلات ۸۳
جدول۴ـ۴: آمار توصیفی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۴
جدول۴ـ۵: آمار توصیفی هوش مالی ۸۴
دوازده

جدول۴ـ۶: جدول فراوانی هوش مالی

۸۵
جدول۴ـ۷: آمار توصیفی ریسک‌پذیری ۸۶
جدول۴ـ۸: جدول فراوانی ریسک‌پذیری ۸۶
جدول۴ـ۹: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۸
جدول ۴ـ۱۰: ضریب همبستگی بین هوش مالی و ریسک‌پذیری ۸۹
جدول ۴ـ۱۱: ضریب همبستگی  بین بیشتر پول درآوردن و ریسک‌پذیری ۹۰
جدول ۴ـ۱۲: ضریب همبستگی بین قابلیت حفظ پول خود و ریسک‌پذیری ۹۱
جدول ۴ـ۱۳: ضریب همبستگی بین بودجه‌بندی پول خود و ریسک‌پذیری ۹۱
جدول ۴ـ۱۴: ضریب همبستگی بین تقویت پول خود و ریسک‌پذیری ۹۲
جدول ۴ـ۱۵: ضریب همبستگی بین بهبود اطلاعات مالی خود و ریسک‌پذیری ۹۳

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل۱ـ۱: مدل هوش مالی (اقتباس از رابرت کیوساکی، ۲۰۰۸) ۱۳
شکل۱ـ۲: مدل عملیاتی تحقیق (منبع: ساخته محقق، اقتباس از رابرت کیوساکی، ۲۰۰۸) ۱۵
شکل۲ـ۱: چهارراه پول سازی (منبع: کیوساکی، ۲۰۰۸) ۴۸
شکل۲ـ۲: مدل هوش مالی (اقتباس از کیوساکی،‌۲۰۰۸) ۵۶
شکل۲ـ۳: انواع ریسک (منبع: مناجاتی، ۱۳۹۰: ۳۱۲) ۶۰
شکل۲ـ۴: تئوری مطلوبیت و ریسک‌گریزی (منبع: تهرانی، ۱۳۸۷: ص ۲۹۶) ۶۲
شکل۲ـ۵: رابطه‌ی ریسک و بازده (منبع: تهرانی، ۱۳۸۷: ۲۹۸) ۶۳
شکل۲ـ۶: الگوهای رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک (منبع: بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۹۰: ۲۲۰) ۶۳
نمودار۴ـ۱: نمودار هیستوگرام سن ۸۲
نمودار۴ـ۲: نمودار ستونی جنسیت ۸۲
نمودار۴ـ۳: نمودار ستونی تحصیلات ۸۳
نمودار۴ـ۴: نمودار هیستوگرام سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۴
نمودار۴ـ۵: نمودار هیستوگرام هوش مالی ۸۴
نمودار۴ـ۶: نمودار توزیع فراوانی هوش مالی ۸۵
نمودار۴ـ۷: نمودار هیستوگرام ریسک‌پذیری ۸۶
نمودار۴ـ۸: نمودار توزیع فراوانی ریسک‌پذیری ۸۶

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

۱ـ۱ـ مقدمه

همه ما با هم تفاوت­هایی داریم. علایق و بیزاری­های متفاوتی داریم. نقاط ضعف و قوت متفواتی داریم. استعدادها و نبوغ­های مختلفی داریم (کیوساکی، ۱۳۹۱: ۳۷). در طی دهه اخیر اندیشمندان مالی سعی‌ در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک از سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده‌اند. از این‌رو حوزه‌های میان رشته‌ای تحت‌ عناوین اقتصاد مالی، اقتصادسنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم‌گیری‌ شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که‌ در این زمینه به سرعت گسترش یافت‌ و تا حدودی توانست پدیده‌های مذکور را تبیین کند ادغام نظریه‌های اقتصادی‌ با نظریه‌های رایج روانشناسی بود که‌ تحت‌عنوان”مالیه‌رفتاری[۱]مطرح شد. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن[۲] است که در سال ۲۰۰۱ به خاطر ارایه مدل‌هایی برای تبیین‌ رفتار سرمایه‌گذاران، تحت‌شرایط عدم‌ اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی‌ نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می‌شود که تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی‌ عمل می‌کنند و همیشه به دنبال بیشینه‌ کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند.

در برخی از مدل‌های مالیه‌رفتاری، عوامل، اعتقاداتی دارند که به‌طور کامل‌ صحیح نیستند. در برخی مدل‌ها نیز، عوامل اعتقادات‌ درستی دارند ولی انتخاب‌هایی انجام می‌ دهند که با بیشینه‌سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست. ارتباط علم مالی و سایر رشته‌های علوم‌ اجتماعی که به‌عنوان روانشناسی مالی‌ معروف شده است، به بررسی فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و عکس‌ العمل آن‌ها نسبت به شرایط مختلف‌ بازارهای مالی می‌پردازد و تأکید آن‌ بیش‌تر به تأثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت‌های سرمایه‌گذاران بر تصمیم‌ گیری سرمایه‌گذاری است. روانشناسی مالی در واقع در مقابل‌ “پارادایم‌”رفتارهای منطقی سرمایه‌ گذاران مطرح شده که براساس و بنیان‌ همه مدل‌های مالی ارایه شده است.

تالر معتقد است گاهی اوقات برای یافتن‌ پاسخی برای معماهای مالی تجربی‌ ضروری است که این احتمال را بپذیریم‌ که برخی از عامل‌ها در اقتصاد گاهی‌ به‌طور کامل عقلایی رفتار نمی‌کنند که‌ این، موضوع مالیه‌رفتاری است.

 

۱ـ۲ـ بیان مسأله

با علم به اینکه مغز ما سیستمی پیچیده[۳] است، چگونه می‌توانیم تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای تحت فشار[۴] یا برای به دست آوردن یک فرصت عالی بگیریم؟ خوشبختانه می‌توانیم شیوه‌ای که مغز ما به موقعیت‌های مالی واکنش نشان می‌دهد را تغییر دهیم. اگرچه سیستم ما طوری تنظیم شده است که به شیوه‌ای رفتار کنیم که به دردسر مالی بیفتیم، اما مغزمان قابلیت ایجاد الگوهای واکنش و عادت‌های جدید را دارد. تحقیقات عصب شناسی[۵] اخیر حاکی از این است که مغز “تغییر پذیر[۶]” است. تغییر پذیری عصبی[۷] یعنی اینکه مغز می تواند تغییر کند. ما می‌توانیم عادت‌های جدیدی به وجود آوریم، به طوری که هنگام مواجهه با شرایط مالی چالش برانگیز، به شیوه هایی واکنش نشان دهیم که بیشترین و بلند مدت ترین منفعت مالی برایمان حاصل شود. با تمرین می توانیم واکنش های خاص خود را به شرایط مالی تغییر داده و واکنش های جدیدی را ایجاد می کنیم که بخش های منطقی مغزمان را به کار بیاندازد (هو[۸]، ۲۰۱۱).

از دیگر سو، ریسک و بازده از مهم ترین مفاهیم سرمایه‌گذاری می‌باشند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را شکل می دهند. در منابع مختلف تعاریف گوناگونی از این دو واژه صورت گرفته است. در بیانی ساده می توان بازده را این گونه تعریف نمود: “هر سهم یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطلاح “نرخ بازده” (یا نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود (راعی، ۱۳۸۳: ۱۱۲). هم چنین در مباحث مربوط به تئوری های مالی و سرمایه‌گذاری، ریسک را به معنای “میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار آن ” تعریف می کنند (جونز، ۱۳۸۹: ۱۶).

عملکرد مالی یک شرکت بارزترین جنبه‌ی عملکرد آن می‌باشد و به نظر می‌رسد این مهم جز با داشتن کارمندانی با دانش بالا در زمینه‌ی امور مالی حاصل نخواهد شد. به طبع هوش مالی افراد در عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع خواهد شد چرا که طبق تحقیقات صورت پذیرفته هوش مالی افراد نقش مهمی در تصمیم‌گیری آنها در زمینه‌ی مالی دارد. این چنین تصمیم‌گیری‌هایی بی‌تأثیر از میزان ریسک‌پذیری افراد نخواهد بود. معمولاً در اقتصاد و به ویژه در سرمایه‌گذاری فرض بر آن است که سرمایه‌گذاران منطقی عمل کرده، اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و به عبارتی دیگر ریسک گریز می‌باشند. سرمایه‌گذاران منطقی و ریسک گریز در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارند.

درجه ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار افراد افراد به ویژه در بازارهای مالی است. ریسک‌پذیری را می توان “انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد” تعریف کرد. نتیجه مذکور ممکن است مثبت بوده و منفعتی را برای فرد به همراه داشته باشد و یا منفی بوده و فرد را با زیان مواجه سازد (فلاح شمس لیالستانی و همکاران، ۱۳۸۹).

با عنایت به مطالب فوق الذکر، سؤالی که در ذهن محقق خودنمایی می کند این است که آیا اساساً بین هوش مالی و ریسک پذیری رابطه ای وجود دارد؟

 

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

به طور کلی می‌توان موارد اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را در موارد زیر برشمرد:

  1. افزایش تعهد و مسؤولیت پذیری کارکنان: با داشتن دانش، برنامه و آگاهی قوی مالی در شرکت، کارکنان احساس تعهد و مسؤولیت بیشتری خواهند کرد. کارمندان درک بهتری از بخش مربوط به خود، آنچه که سازمان تلاش می کند به آن دست یابد و چگونگی تأثیر بر نتایج به دست خواهند آورد (موریسون[۹]، ۲۰۰۶).
  2. نیاز متخصصین یادگیری به هوش مالی: متخصصین یادگیری به هوش مالی برای مشارکت در جلسات برنامه ریزی استراتژیک نیاز دارند. هوش مالی یک توانایی ذاتی نیست که دارای آن باشید یا نباشید لذا حتی اگر هرگز علاقه ای به ریاضیات و اعداد نداشته باشید می‌توانید در خود هوش مالی ایجاد کنید. در واقع این مجموعه ای از مهارت ها است که می توان و باید به وسیله آموزش متخصصین و کارکردن در محل کار آموخته شود. افرادی در بین ما وجود دارند که در آموزش و توسعه دارای توانایی ویژه ای هستند. بنابراین چرا نباید بتوانیم اعداد را در گوشه ای از تجارت برای حسابداری و امور مالی در نظر بگیریم؟ (موریسون، ۲۰۰۶).
  3. وجود رقابت سهمگین در شرکت ها: رقابت سهمگین است پس اگر تفکر هوش مالی را در کار یا کلاس خود برنگزینید به آسانی به حاشیه فرستاده خواهید شد. آیا می دانید وقتی CEO شما در مورد EBIT ( درآمد های پیش از بهره و مالیات)، EBITDA (درآمدهای پیش از بهره، مالیات، هزینه استهلاک و دارایی های نامشهود، درآمد هر سهم و جریان نقدینگی آزاد) صحبت می کنید معنایش چیست؟ آیا می‌توانید یک تحلیل بازده سرمایه را توضیح دهید؟ آیا می دانید کار شما در شرکت بر روی نقدینگی و سود تأثیر دارد؟ اگر جواب به هر یک سه سؤال فوق الذکر منفی است ممکن است قادر به مشارکت کامل در جلسات برنامه ریزی استراتژیک نباشید. چگونه می‌توانید بهترین تصمیمات را برای شرکتتان در صورتی اتخاذ کنید که به زبان مالی صحبت نکنید و بفهمید که عملکرد هایتان چه تأثیری بر روی ماحصل شرکت دارد؟ (موریسون، ۲۰۰۶).
  4. بهبود عملکرد کارکنان به وسیله هوش مالی: هوش مالی در ارزیابی این موضوع کمک می کند که آیا شرکتتان یا کارمندانتان یک موضوع در حال پیشرفت هستند یا نه. این موضوع این اطمینان را ایجاد می کند که می‌تواند به طور کامل در موفقیت مالی شرکتتان مشارکت داشته باشید و به شما مهارت های مفیدی می دهد که به موجب آن بتوانید هر کاری را که انجام می دهید و هر کاری را که به تجارتتان مربوط می‌شود انتقال دهید (موریسون، ۲۰۰۶).
  5. هوش مالی مهمترین هوش یا تنها هوش است. هوش مالی صرفاً نوعی هوش است که از آنجایی که همه ما در دنیایی از پول زندگی می کنیم به آن نیاز داریم. هوش مالی از تمام هوش های دیگر مهم تر است. پول مهمترین مسأله در زندگی نیست، با این حال، بسیاری از مسائلی را که برای شما و زندگی تان مهم هستند، تحت تأثیر قرار خواهد داد (کیوساکی، ۱۳۹۱: ۳۷ـ۳۸).
  6. برای افراد در حوزه های کسب و کار و سرمایه‌گذاری هوش مالی موردی اساسی به شمارمی رود، زیرا آنها پول هوششان را می خورند. در حوزه های کسب و کار بزرگ و سرمایه‌گذاری هرچه هوش مالی بالاتر باشد، درآمد بالاتر خواهد بود (کیوساکی، ۱۳۹۱: ۴۲).

[۱] – Behavioral finance

[۲] – Daniel Kahneman

[۳] – Wired

[۴] – Under Duress

[۵] – Neuroscience

[۶] – Plastic

[۷] – Neuroplasticity

[۸]– Hoe

[۹]– Morrison

تعداد صفحه:۱۴۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در