پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان …

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «.M.A »

رشته­ی تحصیلی: حقوق

گرایش: جزا  و جرم شناسی

عنوان:

بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

استاد راهنما:

دکتر محمد علی داور یار

پاییز ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                        صفحه

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق۲

۱-۱-مقدمه۳

۱-۲-بیان مساله ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۶

۱-۴-اهداف تحقیق ۶

۱-۵-سوالات تحقیق ۷

۱-۶-فرضیه های تحقیق ۷

۱-۷-سوابق تحقیق ۷

۱-۸-روش تحقیق۸

۱-۹-سازماندهی تحقیق ۹

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری ۱۰

۲-۱-مفاهیم۱۱

۲-۱-۱-مفهوم لغوی انحراف۱۱

۲-۱-۱-۱-مفهوم انحراف۱۲

۲-۱-۱-۲-مفهوم انحرافات اجتماعی۱۴

۲-۱-۱-۳-مفهوم آسیب شناسی اجتماعی۱۵

۲-۱-۱-۴-مفهوم آنومی۱۵

۲-۱-۱-۵-مفهوم امنیت امنیت۱۶

۲-۱-۲-معنای لغوی جرم۱۸

۲-۱-۲-۱ معنای اصطلاحی جرم۱۸

۲-۱-۲-۲- جرم از نظر، فقهی و حقوقی۱۹

۲-۱-۳-مفهوم بزهکار۲۱

۲-۱-۳-۱-مفهوم بزهکاری۲۱

۲-۱-۳-۲-مفهوم جوان۲۴

۲-۱-۴-مفهوم فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۱-مفهوم لغوی فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۲-ماهیت فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۳-تعریف فرهنگ فضای مجازی۲۶

۲-۱-۴-۴- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی۲۷

۲-۱-۵-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی۳۲

۲-۱-۶-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: ۳۴

۲-۱-۷-مطالعات جمعیت شناختی کاربران۳۶

۲-۱-۶-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه۳۹

۲-۱-۷-شبکه های اجتماعی در ایران۴۱

۲-۱-۸-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی۴۲

۲-۱-۹-تعامل در شبکه های اجتماعی۴۳

۲-۱-۱۰-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی۴۴

۲-۱-۱۱-تاریخچه شبکه های اجتماعی۴۶

۲-۱-۱۲-تاریخچه بزهکاری۴۹

۲-۲-مبانی نظری۵۳

۲-۲-۱- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۳

۲-۲-۲-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) ۵۴

۲-۲-۲-۱- نظریه ادوین امری   ۵۵

۲-۲-۲-۲- نظریه جان ای. آ ر.لی   ۵۶

۲-۲-۲-۳- نظریه ابراهیم رشیدپور ۵۶

۲-۲-۲-۴- نظریه جورگن  ۵۶

۲-۲-۲-۵- نظریه کارل هاولند   ۵۷

۲-۲-۲-۶- نظریه مانیوس اسمیت   ۵۷

۲-۲-۲-۷- نظریه آرانگارن  ۵۷

۲-۲-۲-۸- نظریه چارلز کولی  ۵۷

۲-۲-۳- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۸

۲-۲-۳-۱- نظریه شری ترکل  (خود در فضای مجازی ) ۵۸

۲-۲-۳-۲- نظریه هاوارد راین گلد  (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) ۵۸

۲-۲-۴-نظریه جهانی شدن۵۹

۲-۲-۵-نظریه جهانی شدن فرهنگ۶۰

۲-۲-۶-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات۶۱

۲-۲-۷-نظریه تهاجم فرهنگی۶۲

۲-۲-۸-دیدگاه های سایر منتقدان۶۳

۲-۲-۹ دیدگاه زیست شناختی ۶۷

۲-۲-۱۰ دیدگاه روانشناختی ۶۸

۲-۲-۱۱ دیدگاه تیپولوژی کجروی۶۹

۲-۲-۱۲ دیدگاه جامعه شناختی۷۰

۲-۲-۱۲-۱ نظریه کنترل اجتماعی ۷۱

۲-۲-۱۲-۳ تظریه بی سازمانی اجتماعی ۷۶

۲-۲-۱۲-۴ زمینه های بی سازمانی اجتماعی۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۸۳

۳-۱ روش تحقیق ۸۴

۳-۲ جامعه ونمونه آماری ۸۴

۳-۲-۱ توصیف محل تحقیق۸۵

۳-۲-۲ روش نمونه گیری۸۵

۳-۲-۳ تعیین حجم نمونه ۸۶

۳-۲-۴ واحد تحلیل۸۶

۳-۲-۵ متغیر های مستقل و وابسته۸۶

۳-۲-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات۸۶

۳-۲-۷ تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه۸۶

۳-۲-۸ روش استخراج و تحلیل داده ها۸۷

۳-۲-۹ موانع و محدودیت های تحقیق۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱- تحلیل داده ها ۸۹

۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری ۸۹

۴-۳-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) ۹۰

۴-۳-۱-برحسب جنسیت ۹۰

۴-۳-۲-برحسب سن ۹۱

۴-۳-۳-برحسب وضعیت تحصیلی۹۲

۴-۴-تحلیل پرسشنامه۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۱۹

۵-۱ نتیجه گیری۱۲۰

۵-۱-پیشنهادها۱۲۵

منابع و مآخذ۱۲۸

منابع ۱۲۹

 

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

 

جدول۴-۱ توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه۸۹

نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۰

نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱

نمودار ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۲

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۰

جدول ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۲

 

 

چکیده

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الکترونیک و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الکترونیکی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبکه های اجنماعی در کنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی  نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.

روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (۳۸۰) نفر استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و… بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

 

۱-۲-بیان مسئله

 

انحراف،کژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده ای است که امروزه گریبان گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی عمل می کند، آسیبی اجتماعی تلقی می شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

فیس بوک،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود که شامل مؤلفه هایی چون: برخورد، تکه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبکه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می کند. به طور کلی، همه اجزای یک شبکه اجتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری  در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار  بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی  ضرورت پژوهش های علمی در این زمینه دیده می شود.

 

۱-۴-اهداف تحقیق

الف)اهداف علمی

۱-بررسی و تحیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

ب)اهداف کاربردی

۱-تبیین  عوامل موثر در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی

۲-استفاده از این پایان نامه در سازمان ها و نهاد های زیربط

 

۱-۵-سوالات تحقیق

۱-۵-۱-پرسش اصلی تحقیق

۱-شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت موثر می باشد؟

 

۱-۵-۲- پرسش های فرعی

۱-چه عواملی باعث  گرایش جوانان به  شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است ؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق  

۱-۶-۱-فرضیه های اصلی

۱-به نظر می رسد شبکه های اجتماعی در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت تاثیر زیادی دارد.

۱-۶-۲-فرضیه فرعی

۲-به نظر می رسد عوامل متعددی از جمله(کمبود امکانات تفریحی، عدم نظارت صحیح خانواده ها، گسترش ارتباطات و…) باعث گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          ali.farjadniya@gmail.com