پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده مجازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور:

دکتر رضاحسین گندمکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱

الف – بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..۲

ب – انگیزه طرح موضوع………………………………………………………………………………………..۳

ج – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….۴

د – هدف از تحقیق…………………………………………………………………………………………….۶

ه – سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….۶

و – فرضیات…………………………………………………………………………………………………….۶

ز – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶

فصل اول: کلیات

مبحث اول – کودک آزاری و انواع آن…………………………………………………………………………۸

گفتار اول: کودک آزاری……………………………………………………………………………………….۸

۱- تعریف واژه کودک………………………………………………………………………………………….۹

۲- تعریف کودک آزاری……………………………………………………………………………………….۱۲

گفتار دوم: انواع آزار کودک………………………………………………………………………………….۱۴

۱- آزار جسمانی…………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۱- آزار فعال (انجام فعل)…………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱- آزار غیرفعال (ترک فعل)………………………………………………………………………………۱۶

۲- آزار جنسی………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۲- زنای با محارم………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲- فحشاء کودکان……………………………………………………………………………………….۲۰

۳- آزار عاطفی و روانی…………………………………………………………………………………….۱۹

۴- آزار ناشی از غفلت و مسامحه………………………………………………………………………..۲۱

۵- آزار تجاری………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۵- به منظور اعمال منافی عفت………………………………………………………………………..۲۳

۲-۵- به قصد تجارت اعضای بدن…………………………………………………………………………..۲۴

مبحث دوم: کلیات مسئولیت مدنی………………………………………………………………………۲۵

۱- مسئولیت و اقسام آن………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۱- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱- اقسام مسئولیت…………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۲-۱- مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱- مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………..۲۶

۲- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………….۲۷

۳- مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….۲۷

۴- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..۲۸

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری……………………………………۳۱

گفتار اول: قاعده لاضرر و گستره آن در کودک آزاری…………………………………………………..۳۳

۱- نظریه شیخ انصاری……………………………………………………………………………………۳۴

۲- نظریه محقق خراسانی……………………………………………………………………………….۳۴

۳- نظریه مرحوم نراقی……………………………………………………………………………………۳۴

۴- نظریه مرحوم امام خمینی……………………………………………………………………………۳۴

۵- گسترده قاعده لاضرر کودک آزاری…………………………………………………………………..۳۶

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………۳۷

۱- مفهوم استیلا………………………………………………………………………………………….۳۹

۲- مفهوم حق غیر………………………………………………………………………………………..۳۹

۳- به نحو عدوان…………………………………………………………………………………………..۳۹

۴- غصب و زندانی کردن کودک…………………………………………………………………………..۴۱

۵- بحث فقهی غصب و کودک زندانی…………………………………………………………………..۴۱

۶- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها…………………………………………………………۴۲

۱-۶- منافع مستوفات…………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۶- منافع غیر مستوفات……………………………………………………………………………….۴۳

۷- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری…………………………………………………………….۴۵

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..۴۸

۱- قاعده فقهی اتلاف و منافع………………………………………………………………………….۴۹

۲- ادله اعتبار قاعده اتلاف………………………………………………………………………………۵۰

۳- قاعده اتلاف و منافع………………………………………………………………………………….۵۱

۴- گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری………………………………………………………………..۵۱

گفتار چهارم: قاعده تسبیب و گستر آن در کودک آزاری…………………………………………….۵۲

۱- مبانی فقهی قاعده تسبیب………………………………………………………………………..۵۴

۲- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب…………………………………………………………………….۵۴

۳- ادله اعتبار قاعده تسبیب……………………………………………………………………………۵۵

۱-۳- روایات………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۳- اجماع………………………………………………………………………………………………۵۵

۱-۲-۳- اجتماع سبب و مباشر…………………………………………………………………………۵۵

۱-۱-۲-۳- مباشر اقوی از سبب………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱-۲-۳- سبب اقوی از مباشر………………………………………………………………………..۵۶

۳-۱-۲-۳- تساوی مباشر و سبب………………………………………………………………………۵۶

۴- تعدد اسباب و کودک آزاری………………………………………………………………………….۵۶

۵- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی……………………………………………………………..۶۱

۱-۵- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………….۶۱

۱-۱-۵- لزوم نامشروع بودن فعل……………………………………………………………………….۶۱

۲-۱-۵- تقصیر…………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۵- وجود ضرر…………………………………………………………………………………………..۶۲

۱-۲-۵- مفهوم ضرر و اقسام آن………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲-۵- شرایط ضررهای قابل مطالبه………………………………………………………………….۶۳

۳-۵- رابطه سببیت……………………………………………………………………………………..۶۴

۶- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری……………………………………………………………..۶۵

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..۶۶

۱- قاعده غرور و تدلیس………………………………………………………………………………..۶۶

۲- شرایط غرور………………………………………………………………………………………….۶۷

۳- نقش غرور در اتلاف و تسبیب………………………………………………………………………۶۷

۴- گستره قاعده غرور در کودک آزاری………………………………………………………………..۶۸

گفتار ششم: قاعده استیفاء و گستره آن در کودک آزاری………………………………………….۶۹

۱- استیفاء از عمل دیگری……………………………………………………………………………..۶۹

۲- استیفاء از مال دیگری……………………………………………………………………………….۷۰

۱-۲- استیفای مشروع…………………………………………………………………………………۷۰

۲-۲- استیفای نامشروع……………………………………………………………………………….۷۱

۳- بهره مندی از کار کودک ممیز………………………………………………………………………۷۱

۴- بهره مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او………………………………….۷۲

۵- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز………………………………………………………………..۷۳

۶- گستره قاعده استیفاء در کودک آزاری…………………………………………………………….۷۵

مبحث دوم: مبانی حقوق مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری سوء رفتار عاطفی……………۷۷

گفتار اول: نظریه تقصیر………………………………………………………………………………….۷۸

۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………………………………………..۷۹

۱-۱- عنصر مادی تقصیر…………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱- عنصر معنوی تقصیر……………………………………………………………………………….۸۰

۱-۲-۱- تقصیر عمدی……………………………………………………………………………………۸۰

۲-۲-۱- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت)………………………………….۸۱

۳-۲-۱- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی………………………………………………۸۱

۲- فرض تقصیر…………………………………………………………………………………………..۸۲

۳- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………………………………………………………………….۸۲

گفتار دوم: نظریه خطر…………………………………………………………………………………..۸۵

۱- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی…………………………………………………………………….۸۶

۲- نظریه خطرهای ایجاد شده…………………………………………………………………………۸۶

۳- نظریه خطر نامتعارف…………………………………………………………………………………۸۶

گفتار سوم: نظریه تضمین حق…………………………………………………………………………۸۷

گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار عاطفی….۸۹

۱- کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………۸۹

۲- نظام آموزشی کودکان………………………………………………………………………………۹۱

۳- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان…………………………۹۲

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران………………..۹۵

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک آزاری…………………………………………………………۹۵

۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک……………………………………………….۹۷

۱-۱- دوران جنینی……………………………………………………………………………………..۹۷

۲-۱- مسئولیت معاون در سقط جنین………………………………………………………………..۹۸

۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد………………………………………۹۸

۱-۲- مجازات قتل کودک………………………………………………………………………………..۹۸

۱-۱-۲- بچه کشی……………………………………………………………………………………..۹۹

۲-۱-۲- قتل کودک توسط پدر………………………………………………………………………….۹۹

۳-۱-۲- خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات…………………………….۱۰۰

۴-۱-۲- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک……………………………..۱۰۰

۳- تنبیه کودک…………………………………………………………………………………………۱۰۱

۱-۳- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………………….۱۰۲

۲-۳- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز………………………………………………………………۱۰۲

۳-۳- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………۱۰۳

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری…………………………………………..۱۰۷

۱- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی گری…………………………………۱۰۷

۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر………………….۱۰۸

۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار………………………………………۱۱۰

۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان……………………………………………۱۱۲

۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان……………………………………………..۱۱۳

۱-۵- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو……………………………………۱۱۵

۲-۵- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص…………………………..۱۱۵

۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان…………………………………………………………۱۱۷

فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: ترک انفاق اولاد…………………………………………………………………………۱۲۴

گفتار اول: تعاریف…………………………………………………………………………………….۱۲۴

۱- ترک………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۲- انفاق……………………………………………………………………………………………….۱۲۵

گفتار دوم: مصادیق نفقه……………………………………………………………………………..۱۲۶

۱- نفقه اقارب (اولاد)…………………………………………………………………………………۱۲۶

۱-۱- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقه فرزند نامشروع………………………………..۱۲۸

۲-۱- مجرمانه بودن ترک نفقه فرزند نامشروع……………………………………………………..۱۲۸

۲- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد…………………………………………………………………….۱۲۹

۳- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق…………………………………………………………….۱۳۰

۱-۳- عجز معیشتی بزهدیده……………………………………………………………………….۱۳۰

۴- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق…………………………………………………………..۱۳۱

۱-۴- الزام به پرداخت نفقه………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۴- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه………………………………………………………..۱۳۱

۵- نفقات گذشته و آینده کودک…………………………………………………………………….۱۳۲

۶- اثرات ناشی از ترک نفقه………………………………………………………………………..۱۳۲

مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری………………………………………………………۱۳۴

گفتار اول: دیه و ماهیت حقوقی آن………………………………………………………………..۱۳۶

۱- نظریات دیه………………………………………………………………………………………..۱۳۶

۲- دیه و مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………..۱۳۷

۳- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی……………………………………………………۱۴۲

۱-۳- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی………………………………………………………..۱۴۲

۲-۳- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی……………………………………………………….۱۴۴

گفتار دوم: ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی……………………………..۱۴۴

۱- ضرر و زیان ناشی از صدمه بدنی………………………………………………………………۱۴۶

۲- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم…………………………………………………….۱۴۷

۱-۲- ضرر و زیان ناشی از هزینه معالجه………………………………………………………….۱۴۷

۲-۲- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی……………………………………………………………۱۴۷

۳-۲- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی…………………………………………………۱۴۸

۴-۲- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ…………………………………………………………………۱۴۹

۳- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال…………………………………………………………۱۴۹

۱-۳- ممانعت از تحصیل کودک………………………………………………………………………۱۵۰

۲-۳- بهره برداری از کودک…………………………………………………………………………..۱۵۰

۳-۳- صدمات وارد بر حیثیت و آبرو………………………………………………………………….۱۵۱

۴- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوی و جسمی…………………………….۱۵۲

۱-۴- بنای عقلاء………………………………………………………………………………………۱۵۳

۲-۴- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………….۱۵۳

۳-۴- قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………….۱۵۳

۴-۴- قاعده اتلاف…………………………………………………………………………………….۱۵۴

۵-۴- رد استناد به قاعده تسبیب…………………………………………………………………..۱۵۴

گفتار سوم: خسارت عدم النفع…………………………………………………………………….۱۵۵

۱- ضرر…………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۲- شرایط ضرر………………………………………………………………………………………..۱۵۶

۳- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع……………………………………………………….۱۵۶

۱-۳- طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………۱۵۶

۲-۳- خسارت ناشی از فوت منفعت عین…………………………………………………………..۱۵۶

۳-۳- نیروی کار صنعتگران و سایر افراد……………………………………………………………..۱۵۷

۴-۳- محرومیت از سود قابل وصول…………………………………………………………………..۱۵۷

۵-۳- ضرر جسمی…………………………………………………………………………………….۱۵۷

۶-۳- ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………۱۵۷

۷-۳- ضرر احتمالی……………………………………………………………………………………۱۵۷

۸-۳- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴- خسارت عدم النفع و کودک آزاری………………………………………………………………..۱۵۸

۱-۴- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک……………………………………………۱۵۸

۱-۱-۴- خوردنی های غیرقابل خوراکی………………………………………………………………۱۵۸

۲-۱-۴- خوردنی های قابل خوراکی………………………………………………………………….۱۵۹

۵- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل………………………………………………………….۱۶۰

۶- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال…………………………………………………………….۱۶۰

گفتار چهارم: افضاء (ازاله بکارت)…………………………………………………………………….۱۶۲

۱- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………………………۱۶۴

گفتار پنجم: روش های جبران خسارت……………………………………………………………..۱۶۷

۱- برگرداندن وضع زیاندیده به حالت پیشین خود…………………………………………………..۱۶۷

۱-۱- بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………..۱۶۷

۲-۱- از بین بردن منبع ضرر……………………………………………………………………………۱۶۸

۲- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل…………………………………………………………..۱۶۸

۱-۲- دادن مثل…………………………………………………………………………………………۱۶۹

۲-۲- دادن قیمت……………………………………………………………………………………….۱۶۹

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..۱۷۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۱۷۲

منابع…………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

قوانین…………………………………………………………………………………………………..۱۸۳

چکیده:

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده ۱.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورت گرفته است.

براساس ماده ۹۳۵ ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و طبق ماده ۱ ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند. نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

مقدمه:

دوران کودکی یکی از مهم­ترین دوران­های زندگی هر انسان بشمار می­رود. چرا که در این دوران شخصیت فرد شکل می­گیرد. کودک توجه به دیگران و رعایت حقوق آن­ها، آشنایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را در کانون گرم خانواده می­آموزد. اما گاهی محیط­های مختلف، شرایط پر استرس و اضطراب و خطر آفرین و انواع آزار و اذیت را به کودکان تحمیل می کنند. این همان مفهوم کودک آزاری می­باشد. یکی از آسیب­هایی که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است.پدیده کودک آزاری پدیده جدیدی نیست و سابقه­ای طولانی دارد. در رم قدیم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود، اعراب نیز قبل از روی آوردن به دین اسلام فرزندان دختر خود را زنده به گور می­کردند، فروش دختران در چین قدیم رایج بود و فرعون در شرایط خاصی دستور قتل نوزادان پسر را صادر می­کردند.

هر یک از موارد فوق با ساختار اقتصادی،فرهنگی و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اما مطالعات نشان داده­اند که پیامدهای سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا پرداختن به این پدیده از ضروریات است. طبق گزارش بهداشت جهانی در ۱۹۹۹، حدود۴۰ میلیون کودک ۴ ساله در سراسر جهان در معرض سوء رفتار و غفلت والدین یا مراقبان خود بوده اند، به نحوی که به استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی نیازمند شده اند. هر چند تاکنون مطالعات جامع و گسترده ای در خصوص کودک آزاری در کشور ما صورت نگرفته، در مطالعه­ای که در سال ۱۳۷۹ بر روی ۱۳۰۹ نفر از مراجعان به سه درمانگاه و مرکز اورژانس بیمارستان­های تخصصی کودکان شهر تهران انجام گرفت، معاینه فیزیکی پزشکان از مراجعان نشان داد که ۲/۱۲ درصد آن ها در طول زندگی توسط والدین و مراقبان خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و علائم آزار جسمی بر روی صورت، اندام فوقانی،پشت و اندام تحتانی آن ها قابل مشاهده بوده است. با وجود این که بیش از ۴۰ درصد مراجعین پزشکان را اطفال تشکیل می دهند، این پزشکان در معاینات و مصاحبه های تشخیصی خود مساله آزار جسمی را نادیده گرفته اند و بسیاری از شکستگی­ها، خون مردگی­ها و ضربات وارده به جمجمه و اندام کودک را به حساب نوعی حادثه تلقی کرده­اند. بررسی­ها نشان داده اند که اگر پزشکان سوء رفتار با کودکان را تشخیص ندهند، امکان کشته شدن ۵ درصد از کودکان آزار دیده متعاقب آسیب­های جسمانی وجود دارد و ۲۵ درصد آن­ها نیز مجدداً با شدت بیشتری مورد آزار قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج تحقیقات، در این پژوهش در پی آنیم که، مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مشخص کنیم، آن­گاه قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مورد بررسی قرار دهیم.

الف – بیان مسئله

سوء رفتار با کودکان عبارت از انجام هر عملی. در مورد کودک و یا غفلت از کودک توسط یک فرد می باشد،که منجر به صدمه قابل ملاحظه جسمی و یا روانی می گردد و یا باعث شود آسیب جدی کودک را تهدید کند. سوءرفتار می­تواند در هر سنی از قبل از تولد تا نوجوانی ویا هر جنس، نژاد، یا ملیت را در بر گیرد سالانه حدود چهار میلیون سوء رفتار با کودکان گزارش می شود.مرکز ملی سوءرفتار با کودکان سن متوسط قربانیان را در حدود هفت سال بر آورد می کندکه ۵۳درصد آنها را دختران و۴۷درصد را پسران تشکیل می دهد. ۷۹ درصد قربانیان بوسیله والدین،۱۰ درصد توسط بستگان، ۵ درصد توسط افراد غریبه و۲درصد بوسیله ناپدری و نامادری مورد سوء رفتار قرار می گیرند. سوء رفتار با کودکان شامل آزار جسمی، آزار حنسی،آزار هیجانی،آزار تجاری،مسامحه و غفلت در مورد کودک می­باشد. سوء رفتار همان اندازه که در بیان ساده به نظر می­رسد، می­تواند در توضیح و بررسی پیچیده باشد.سوءرفتار از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است صرفنظر از موارد شدید وخشن که مصداق سوءرفتار با کودکان می­باشند، بسیاری از رفتارهایی که به منظور تربیت فرزندان انجام می­شود جزیی از از روش­های فرزند پروری محسوب می­شوند، نیز می توانند نوعی سوء رفتار نسبت به کودکان باشند. هر ساله هزینه­های زیادی در زمینه کودک آزاری به دولت­ها و ملت­ها تحمیل می­شود که این هزینه ها می­تواند ناشی از مراقبت از کودکان کم وزن، مرگ و میر کودکان، صدمات حمایتی،مسائل جنایی نوجوانان و بزرگسالان،ترک تحصیل،درمان بیماری های جسمی و معلولیت­های ناشی از بیماری های مقاربتی و ایدز باشند.

عوارض فردی شامل عوارض کوتاه مدت وگذرا مثل شکستگی، جراحت، خونریزی، ضربه به سر و حتی مرگ ناشی از این صدمات می­باشد. به علاوه این کودکان اختلالات دیر پای جسمی و بخصوص روانی مانند از دست دادن حس اعتماد به نفس، احساس بی­ارزشی، اختلالات رفتاری، اضطراب، وقوع بالای خودکشی، سوءمصرف مواد را در سال­های آینده نشان خواهند داد. عوارض بر جای مانده از صدمات بر سیستم عصبی حرکتی، نقص عضو های ناشی از سوختگی، دردهای مزمن، سر درد از عوارض کودک آزاری می­باشد. طبق آمارهای بدست آمده بررسی های گسترده در مورد شیوع این پدیده در دسترس نمی باشد. تنها انجمن حمایت از کودکان در سال ۱۳۸۴ ارجاع بیش از ۱۰۰کودک آزاری را که برخی منجر به مرگ شده اند گزارش نموده اند. مطالعات متفاوت در جمعیت های دیگر این رقم را تا حدود ۲۰تال ۴۵ درصد بر حسب انواع مختلف گزارش کرده اند.

در قانون اساسی بیشتری از کشورهای توسعه یافته توجه لازم به حقوق کودکان مبذول شده است. ده­ها نهاد و سازمان منطقه­ای و بین­المللی وحمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنها یونیسف در سازمان ملل متحد می­باشد. اما در کشور ما در سال ۱۳۸۱ سوء رفتار با کودکان به صورت یک جرم عمومی در آمده و قابل طرح از سوی عموم افراد است. (در ماده ۵ و ۶ قانون حمایت از کودکان نوجوانان) اما با توجه به عدم گسترش مناسب سیستم­های حمایت اجتماعی کودکان و وجود خلاءهای قانونی در مورد مجازات­های خاص کودک آزاری (به جز ء موارد خاص) این امر به خوبی تحقق نیافته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. پایان نامه فوق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار های عاطفی با کودکان در پی آن است که به شناسایی نقطه ضعف ها و کمبودهاو راهکارهای قانونی کشورمان می باشد زیرا که کودک آزاری باید در کشور ما جرم شناخته شده و برای برخورد با آن تعزیرات مناسبی لحاظ شود و نظام اجرایی کشور توانایی اجرای موثر قوانین را داشته باشد. از آن جایی که کودکان قشر آسیب پذیر ی بوده و نیازمند حمایت بیشتری هستند باید برای دفاع از حقوق آن­ها و جلوگیری از تعدی خانواده ها گامی هرچند کوچک در این راه برداشت شاید بتوان گره گشای اندکی از مشکلات آنان باشیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۹۹

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***