پایان نامه ارشد : ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف …

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان

ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

استاد راهنما

دکتر مجید محمدی

استاد مشاور

دکتر رضا اکبری

سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

 

فصل اول- کلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

مروری بر محاسبات ابری………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲-۱- بررسی انواع مختلف توده های ابر، کاربرد، مزایا و معایب……………………………….. ۹

۱-۲-۲- برخی مزایا و معایب محاسبات ابری…………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۲-۳- معماری سیستم های محاسبات ابری………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲-۴- ماهیت محاسبات ابری…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

مجازی سازی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

مقدمه ای بر مهاجرت ماشین های مجازی………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۴-۱- مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۴-۲- انواع روش های مهاجرت زنده……………………………………………………………………………….. ۲۰

الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۵-۱- جمعیت ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۵-۲- تابع برازندگی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۵-۳- عملگر ترکیب یا جابه جایی……………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۵-۴- عملگر جهش………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۵-۵- عملگر انتخاب…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

آشنایی با چالش پیش رو در شبکه محاسباتی ابر………………………………………………………………. ۲۵

خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

 

فصل دوم- مروری بر ادبیات گذشته

۲-۱- محاسبات ابری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲- مجازی سازی………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳- مدیریت انرژی در مرکز داده اینترنت IDC……………………………………………………………. 31

۲-۴- مدیریت انرژی ماشین مجازی و مهاجرت……………………………………………………………….. ۳۲

۲-۵- الگوریتم MBFD…………………………………………………………………………………………………………. 37

۲-۶- الگوریتم ST……………………………………………………………………………………………………………………. 39

۲-۷- الگوریتم MM………………………………………………………………………………………………………………… 39

۲-۸- الگوریتم هریسانه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۹- الگوریتمMEF(تغییر اولین تناسب)………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۰- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

 

فصل سوم- ارائه الگوریتم پیشنهادی

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۲- الگوریتم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 

فصل چهارم- نتایج شبیه سازی

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۲- ویژگی های شبیه سازی تخصیص و مهاجرت ماشین های مجازی………………….. ۵۵

۴-۳- نرم افزار متلب………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۴- نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۵-۲- کار آینده…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول ۱-۱ نمونه ای خدمات برحسب تقاضای ارائه شده از طریق محاسبات ابری……………………………… ۱۲

جدول ۳-۱ مصرف انرژی پردازنده ها با توجه به بار کاری…………………………………………………………………… ۴۸

جدول ۴-۱ مقایسه الگوریتم های مختلف برپایه مصرف  انرژی سرورها (Kwh)…………………………………. 63

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل۱-۱ بررسی گوگل از مقبولیت سیستم های کلاستر , گرید و ابر…………………………………………………. ۶

شکل ۱-۲ سیر تکاملی سیستم های محاسباتی…………………………………………………………………………………. ۷

شکل ۱-۳  نمایی از انواع مراکز داده (بدون مجازی سازی وبا مجازی سازی)……………………………………… ۸

شکل ۱-۴ نمایی از چگونگی عملکرد MapReduce……………………………………………………………………… 10

شکل ۱-۵ نمایی کلی از ساختار مجازی سازی…………………………………………………………………………………… ۱۵

شکل ۱-۶ سرورهای مجازی اجرا شده بر روی یک سخت افزار فیزیکی………………………………………………. ۱۶

شکل ۱-۷ تاثیر مجازی سازی در کاهش تعداد سرورهای فیزیکی………………………………………………………. ۱۷

شکل ۱-۸ شمای کلی مجازی سازی مرکز داده  ……………………………………………………………………………….. ۱۸

شکل ۱-۹ مهاجرت ماشین مجازی……………………………………………………………………………………………………. ۲۰

شکل ۳-۲ رشته کروموزوم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

شکل ۳-۳  ترکیب – روال تک نقطه ای…………………………………………………………………………………………….. ۵۰

شکل ۳-۴ مثال- ترکیب – روال تک نقطه ای……………………………………………………………………………………. ۵۱

 

شکل ۳-۵  ترکیب – روال دو نقطه ای………………………………………………………………………………………………. ۵۱

شکل ۳-۶ مثال- ترکیب – روال دو نقطه ای……………………………………………………………………………………… ۵۱

شکل ۳-۷  ترکیب – روال یکنواخت………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

شکل ۳-۸ جهش- بیتی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

نمودار ۴-۱  – زمانبند ارائه شده با تعداد تکرار۱۰۰ و عملگر ترکیب تک نقطه ای……………………………… ۶۱

نمودار ۴-۲  – زمانبند ارائه شده با تعداد تکرار۱۰۰۰ و عملگر ترکیب پراکنده…………………………………… ۶۲

نمودار ۴-۳ مقایسه الگوریتم های مختلف برپایه مصرف  انرژی سرورها (Kwh)………………………………… 63

نمودار ۴-۴ مقایسه الگوریتم های انرژی آگاه  برپایه مصرف  انرژی سرورها (Kwh)  ………………………… ۶۴

 

 

 

چکیده:

در سال های اخیر با توجه به رشد روز افزون درخواستها و پیوستن مشتریان جدید به دنیای محاسبات، سیستم های محاسباتی نیز باید تغییر کنند و قدرتمندتر وانعطاف پذیرتر از قبل عمل نمایند. در این میان محاسبات ابری به عنوان مدلی فراتر از یک سیستم ارائه شد که در حال حاضر توانایی پاسخگویی به اکثر درخواست ها و نیازمندی ها را دارد.

راه حل های مجازی سازی  به طور گسترده ای برای حل  مشکلات  مختلف مراکز داده مدرن بکار می روند  که شامل : استفاده کمتر از سخت افزار، استفاده بهینه از فضای مراکز داده , مدیریت  بالای سیستم و هزینه نگهداری می شوند.

عمده چالش هایی که  سرور های بزرگ با آن مواجه هستند عدم وجود قابلیت اطمینان  بالای سیستم  و هزینه های عملیاتی بالا به علت مصرف انرژی زیاد است. بنابراین، استقرار و زمانبندی vm ها برپایه انرژی آگاه یک ضرورت فوری برای دستیابی به این اهداف است.  زمانبندی کار برای چندین سال  توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار داده  شده است ، اما توسعه خوشه های مجازی و محیط  ابر پنجره جدیدی به سوی محققان جهت  رویکردهای جدید  زمانبندی  باز کرده اند .

یکی از تکنیک های مورد نیاز جهت افزایش انعطا ف پذیری و مقیاس پذیری مراکز داده ی ابری، مهاجرت است. عمل مهاجرت با اهداف گوناگونی از جمله توازن و تقسیم بار، تحمل پذیری در برابر خرابی، مدیریت انرژی، کاهش زمان پاسخ و افزایش کیفیت سرویس، تعمیر و نگهداری سرورها انجام می شود.

اجزای اصلی زمانبندی کار در محیط مجازی شامل :استقرار vmها در بین ماشین های فیزیکی و موازنه بارکاری پویا به کمک مهاجرت کارها در سراسر گره های خوشه مرکز داده می باشد.

در این پایان نامه تمرکز ما روی زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی در مرکز داده ابر با استفاده از الگوریتم وراثتی می باشد . نتایج شبیه سازی موید امکان پذیری و کارایی این الگوریتم زمانبندی می باشد و منجر به کاهش قابل توجه مصرف انرژی کل در مقایسه با استراتژی های دیگر می شود.و از آنجا که تمرکز ما روی انرژی عملیاتی مراکز داده است  با کاهش مصرف انرژی عملیاتی, تولید آلاینده زیستی کربن  نیز کاهش یافته  که در کاهش هزینه کاربر نقش بسزایی ایفا می کند .

 

 

مقدمه:

 

در سال ۱۹۶۹ Leonard Kleinrock [1]، یکی از دانشمندان ارشد شبکه اصلی پروژه های پیشرفته پژوهشی آژانس (ARPANET) که پایه گزار اینترنت است ، گفت : ” هم اکنون ، شبکه های رایانه ای هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند  ، اما هنگامیکه  رشد کنند و پیچیده شوند  ، ما احتمالا گسترش  صنایع همگانی  کامپیوتر ” را خواهیم دید  که ، مانند برق و تلفن در حال حاضر ، که به منازل و دفاتر در کشور خدمات ارائه می کنند. این بینش از صنایع همگانی محاسبات بر اساس مدل تأمین کننده خدمات ,تحول عظیم از کل صنعت محاسبات در قرن ۲۱ که به موجب آن خدمات کامپیوتری  برحسب تقاضا[۱] خواهد شد  را پیش بینی می کند، مانند خدمات ابزار دیگر موجود در جامعه امروز به راحتی در دسترس است. به طور مشابه ، کاربران (مصرف کنندگان) تنها زمانی که به خدمات محاسبات فراهم کنندگان دسترسی داشته باشند به آنها پرداخت می کنند. علاوه بر این ، مصرف کنندگان دیگر نیازی به سرمایه گذاری زیادی در ساخت و نگهداری پیچیده زیرساخت های فناوری اطلاعات نخواهند داشت.
در چنین مدلی ، کاربران به خدمات مورد نیاز خود دسترسی می یابند بدون در نظر گرفتن اینکه آن خدمات میزبانی  کجا هستند.  از این مدل به  عنوان محاسبات همگانی یا اخیرا محاسبات ابری[۲] یاد می شود [۲]. دومی نشان دهنده زیرساخت به عنوان یک “ابر” است که از آن  کاربران می توانند  برحسب تقاضا به برنامه های کاربردی به عنوان خدمات  از هر نقطه  جهان دسترسی یابند. از این رو ، محاسبات ابری را می توان به عنوان یک پارادایم جدید برای تأمین پویای خدمات کامپیوتری با حمایت  مراکز داده معرفی کرد که معمولا تکنولوژی ماشین مجازی۳  را برای تثبیت  و اهداف محیط زیست  بکار می گیرد.[۳] .

تا همین اواخر ، تنها نگرانی , استقرار مراکز داده  ابر با کارایی بالا بدون هیچ گونه توجهی به مصرف انرژی بوده است. مراکز داده به طور متوسط انرژی زیادی به اندازه ۲۵۰۰۰ خانوار مصرف می کنند[۴]بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی مصرف شده توسط منابع محاسباتی به گرما تبدیل می شود. دمای بالا منجر

 

 

به تعدادی از مشکلات ، مانند  کاهش قابلیت اطمینان سیستم و در دسترس پذیری، و همچنین کاهش طول عمر دستگاه ها می شود.

مراکز داده ها فقط پرهزینه نیستند ، بلکه  آسیبی جدی به محیط زیست نیز وارد می کند.  کربن تولیدی این مراکز در حال حاضر بیش از کربن تولیدی یک کشور با تمام تاسیسات صنعتی است [۵]. میزان کربن زیاد بخاطر حجم زیاد  برق مورد نیاز برای  خنک کردن سرورهای متعدد میزبان در مراکز داده ها است. ارائه دهندگان سرویس ابری برای اطمینان از این که  سود شان به دلیل هزینه های بالای انرژی به طرز چشمگیری کاهش پیدا نکند ودرعین حال  بتوانند خدمات را با کیفیت و سرعت بالاتری ارائه دهند همچنین باتوجه به افزایش فشار از سوی دولت های  جهان به منظور کاهش میزان کربن ، که تاثیر قابل توجهی در تغییرات آب و هوایی  دارد, نیاز به اتخاذ اقدامات لازم دارند. [۶].

در این بین راه حلهای مجازی سازی , علاوه بر کاهش هزینه های انرژی در زیرساختهای مراکز داده ,به طرز چشمگیری بهره برداری و  کارایی سرور را افزایش می دهد. مجازی سازی با استفاده از تکنیک مهاجرت ماشینهای مجازی ,با ادغام و موازنه بار بین سرورهای فیزیکی و اجرای ده برنامه کاربردی یا بیشتر ماشینهای مجازی برروی یک سرور x86 , می تواند منابع مجازی را با انعطاف زیاد بین سرور های فیزیکی منتقل کند [۷].

کاری که در این تحقیق انجام می شود ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت حل معضل انرژی و  آلودگی در محیط محاسباتی ابراست.

[۱] -On-demand

۲- Cloud Computing

۳-Virtual Machine

تعداد صفحه : ۸۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***