پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان :

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان)

تابستان ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول:کلیات تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………….۶
 • نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۶فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷ سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………….۹

۱-۹روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………….۱۱

۱-۱۱روش تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۱۲ روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………۱۲

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۳هوش هیجانی چیست؟…………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴مدل های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵ ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی…………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶ هوش هیجانی و بهره هوشی…………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۷ هوش هیجانی در محیط کار…………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۸ رهبری……………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۹ تعاریف  رهبری………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰ مفهوم رهبری ………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۱تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۲ تاریخچه رهبری……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۳ مبانی نظری در مورد سبک های رهبری ………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۴ نظریه های رهبری…………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۵ مطالعات دانشگاه اوهایو…………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۱۶ مطالعات دانشگاه میشیگان………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۷شبکه مدیریتی بلیک و موتون………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۸ مطالعات دانشگاه آیوا………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱۹ تئوری وضعی و اقتضایی…………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲۰ تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد……………………………………………………………………………….۴۸

۲-۲۱تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا ……………………………………………………………………….۴۹

۲-۲۲ تئوری مسیر _ هدف………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۲۳ تئوری اسنادی رهبری ………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۲۴ تئوری رهبری فرهمند……………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲۵ سبک رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۲۶ مفهوم سبک رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………۵۴

۲-۲۷ ابعاد رهبری تحول گرا………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۲۸ سبک رهبری تعامل گرا……………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۲۹ ابعاد رهبری تعامل گرا……………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳۰ تفاوت های رهبریی تحول گرا و تعامل گرا………………………………………………………………….۵۸

۲-۳۱ عوامل مؤثر بر سبک رهبری تحول گرا………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳۲ اهمیت رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۳۳ چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول گرا……………………………………………………۶۴

۲-۳۴ رابطه هوش هیجانی و رهبری…………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۳۵ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷۰

۲-۳۵-۱تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۳۵-۲ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۳۶ مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۷۸

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۲روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۳ گامهای اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۴جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۵نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..۹۲

۳-۶معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………۹۲

۳-۶-۱ پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۳-۷روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………۹۶

۳-۸ روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۳-۸-۱روایی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۳-۸-۲پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۳-۸-۲-۱عوامل موثر بر پایایی و روایی  ……………………………………………………………………………..۹۷

۳-۹ قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)…………………………………………………………………….۱۰۱

۳-۱۰روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….۱۰۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۱: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن…………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۲: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت ……………………………………………………………………۱۰۷

۴-۲-۳: تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات…………………………………………………………………۱۰۸

۴-۲-۴: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت…………………………………………………………….۱۱۰

۴-۲-۵: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر هوش هیجانی………………………………………………..۱۱۱

۴-۲-۶: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود انگیزگی…………………………………………………۱۱۲

۴-۲-۷: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود آگاهی……………………………………………………۱۱۴

۴-۲-۸: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود کنترلی…………………………………………………..۱۱۶

۴-۲-۹: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر هوشیاری اجتماعی…………………………………………۱۱۷

۴-۲-۱۰: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مهارت اجتماعی…………………………………………..۱۱۹

۴-۲-۱۱: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سبک رهبری……………………………………………….۱۲۰

۴-۲-۱۲ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  رهبری تحول گرا………………………………………۱۲۱

۴-۲-۱۳ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  جاذبه رهبری ……………………………………………۱۲۲

۴-۲-۱۴ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  تاثیر معنوی ……………………………………………..۱۲۳

۴-۲-۱۵ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  الهام بخشی……………………………………………….۱۲۵

۴-۲-۱۶ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  نگرش  بخشی…………………………………………..۱۲۶

۴-۲-۱۷ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  ملاحظه فردی……………………………………………۱۲۷

۴-۲-۱۸ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  رهبری عمل گرا………………………………………..۱۲۹

۴-۲-۱۹ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  پاداش مناسب……………………………………………۱۳۰

۴-۲-۲۰ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثناء فعال……………………….۱۳۱

۴-۲-۲۱: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثناء غیر فعال………………….۱۳۳

۴-۲-۲۲ : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نتایج کارکنان …………………………………………….۱۳۵

۴-۲-۲۳: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عملکرد کارکنان…………………………………………..۱۳۵

۴-۲-۲۴: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر رضایت کارکنان…………………………………………..۱۳۷

۴-۲-۲۵: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تعهد کارکنان……………………………………………….۱۳۸

۴-۲-۲۶: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر استرس کارکنان……………………………………………۱۳۹

۴-۳ آمار  استنباطی………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۳-۱  بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………….۱۴۲

۴-۳-۲  بررسی فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………..۱۴۵

۴-۳-۲-۱  فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۴-۳-۲-۲  فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۴-۳-۲-۳  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………….۱۴۸

۴-۳-۲-۳  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………۱۵۱

۴-۳-۲-۳  فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………۱۵۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

۵-۲- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۵-۲-۱ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ…………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۲-۲- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ………………………………………………………………………………………….۱۶۱

۵-۲-۲-۱ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

 • فرضیه دوم:……………………………………………………………………………………………………۱۶۲
 • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………۱۶۲
 • فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………۱۶۲
 • بحث در نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۱۶۳
 • موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………۱۶۶
 • پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۵-۶ پیشنهادهای آتی………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

فهرست اشکال:

(۲-۱) ابعاد هوش هیجانی در محیط کار……………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲ مدل رابطه هوش هیجانی ، سبک رهبری و نتایج کارکنان………………………………………………..۷۷

۳-۱ :گامهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۱  توزیع فراوانی متغیر سن……………………………………………………………………………………………۱۰۶

۴-۲ توزیع متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۳ توزیع فراوانی متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۴ توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت……………………………………………………………………………….۱۱۱

 

فهرست جداول

(۲-۱) چارچوب مفهومی جدید دانیل گلمن در مورد صلاحیت هیجانی………………………………….۲۲

۲-۲ مدل تحقیق بلیک و موتون……………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۱ مقیاس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۳-۲ محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۴ محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………۱۰۶

۴-۲  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت…………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۳  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۴  بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت…………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۵  آماره های توصیفی مربوط به متغیر هوش هیجانی مدیران……………………………………………..۱۱۳

۴-۶  آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود انگیزگی…………………………………………………………۱۱۲

۴-۷ توزیع سوالات متغیر خود انگیزگی………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۸ آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود آگاهی…………………………………………………………….۱۱۶

۴-۹ توزیع سوالات متغیر خود آگاهی………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱۰ آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود کنترلی………………………………………………………….۱۱۸

۴-۱۱توزیع سوالات متغیر خود کنترلی………………………………………………………………………………۱۱۸

۴-۱۲ آماره های توصیفی مربوط به متغیر هوشیاری اجتماعی………………………………………………..۱۱۹

۴-۱۳توزیع سوالات متغیر هوشیاری اجتماعی……………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۱۴ آماره های توصیفی مربوط به متغیر مهارت اجتماعی……………………………………………………۱۲۱

۴-۱۵توزیع سوالات متغیر مهارت اجتماعی…………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۱۵ توزیع فراوانی سبک های رهبری………………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۱۶ آماره های توصیفی مربوط به متغیر رهبری تحول گرا…………………………………………………..۱۲۳

۴-۱۷ آماره های توصیفی مربوط به متغیر جاذبه رهبری………………………………………………………..۱۲۳

۴-۱۸توزیع سوالات متغیر جاذبه رهبری……………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۱۹ آماره های توصیفی مربوط به متغیر تاثیر معنوی…………………………………………………………..۱۲۵

۴-۲۰ توزیع سوالات متغیر تاثیر معنوی………………………………………………………………………………۱۲۶

۴-۲۱ آماره های توصیفی مربوط به متغیر الهام بخشی…………………………………………………………..۱۲۷

۴-۲۲ توزیع سوالات متغیر الهام بخشی………………………………………………………………………………۱۲۷

۴-۲۳ آماره های توصیفی مربوط به متغیرنگرش  بخشی……………………………………………………….۱۲۸

۴-۲۴ توزیع سوالات متغیر نگرش بخشی……………………………………………………………………………۱۲۸

۴-۲۵ آماره های توصیفی مربوط به متغیر ملاحظه فردی……………………………………………………….۱۳۰

۴-۲۶ توزیع سوالات متغیر ملاحظه فردی…………………………………………………………………………..۱۳۰

۴-۲۷ آماره های توصیفی مربوط به متغیر رهبری عمل گرا…………………………………………………..۱۳۱

۴-۲۸ آماره های توصیفی مربوط به متغیر پاداش مناسب……………………………………………………….۱۳۲

۴-۲۹ توزیع سوالات متغیر پاداش مناسب…………………………………………………………………………..۱۳۲

۴-۳۰ آماره های توصیفی مربوط به متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا فعال…………………………………..۱۳۲

۴-۳۱ توزیع سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا فعال……………………………………………………….۱۳۳

۴-۳۲ آماره های توصیفی مربوط به متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا غیر فعال……………………………..۱۳۴

۴-۳۳ توزیع سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا غیر فعال…………………………………………………۱۳۴

۴-۳۴ آماره های توصیفی مربوط به متغیر نتایج کارکنان………………………………………………………..۱۳۵

۴-۳۵ آماره های توصیفی مربوط به متغیر عملکرد کارکنان…………………………………………………….۱۳۶

۴-۳۶ توزیع سوالات متغیر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۳۷ آماره های توصیفی مربوط به متغیر رضایت کارکنان…………………………………………………….۱۳۸

۴-۳۸ توزیع سوالات متغیر رضایت کارکنان………………………………………………………………………..۱۳۹

۴-۳۹ آماره های توصیفی مربوط به متغیر تعهد کارکنان………………………………………………………..۱۳۹

۴-۴۰ توزیع سوالات متغیر تعهد کارکنان…………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۴۱ آماره های توصیفی مربوط به متغیر استرس کارکنان…………………………………………………….۱۴۱

۴-۴۲ توزیع سوالات متغیر استرس کارکنان………………………………………………………………………..۱۴۱

۴-۴۳  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۴۴  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی…………..۱۴۴

۴-۴۵  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و نتایج کارکنان…………….۱۴۶

۴-۴۶  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………۱۴۷

۴-۴۷  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان…………۱۴۸

۴-۴۸  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………۱۴۹

۴-۴۹  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و رضایت کارکنان…………۱۵۰

۴-۵۰  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………۱۵۰

۴-۵۱  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد کارکنان…………….۱۵۱

۴-۵۲ بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………..۱۵۲

۴-۵۳  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و استرس کارکنان………….۱۵۳

 

چکیده:

هدف  این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و هوش هیجانی و نتایج کارکنان بوده است و جهت پاسخ به سوال اصلی “آیا بین سبک رهبری تحول گرا ، هوش هیجانی مدیران و نتایج کارمندان رابطه ای وجود دارد؟” انجام شده است. بعد از انجام مراحل اولیه تحقیق ، تکمیل ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه تاریخی تحقیق در رابطه با عوامل سبک های رهبری و هوش هیجانی ، پرسشنامه سبک رهبری الیو و اوهایو برای سنجش سبک رهبری مدیران و پرسشنامه هوش هیجانی سبریاشرینگ برای سنجش هوش هیجانی مدیران استفاده شده است . روش تحقیق این پژوهش میدانی – کاربردی بوده است .جامعه آماری عبارت است از کلیه مدارس شهر گلپایگان و نمونه عبارت است از ۱۲۶ نفر مدیران مدارس که به علت جحم کم کلیه افراد مورد آزمون قرار گرفته اند.پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ سنجیده شده است که مقدار محاسبه شده برای پرسشنامه هوش هیجانی سبریاشرینگ ۰.۷۸ و برای پرسشنامه سبک رهبری آلیو و اوهایو ۰.۷۶ بوده است. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان تایید شده است.برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است.در آمار استنباطی از  آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده استفاده شد و  آزمون همبستگی برای سنجش روابط متغییرهای فرضیه های تحقیق استفاده شده است.کلیه مفروضات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند و در انتها مشخص شد که هوش هیجانی مدیران ، سبک رهبری تحول گرا و نتایج کارمندان با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش به مدیران پیشنهاداتی داده شده است.

کلمات کلیدی:

رهبری                                             رهبری تحول گرا

هوش هیجانی                                     تعهد سازمانی

استرس شغلی                                     عملکرد سازمانی

رضایت شغلی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱ مقدمه

ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ مؤﺛﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎراﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ تأﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪل رﻓﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ، زﯾﺮا اﺻﻮل آن راه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ، و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد( گلمن ،۱۹۹۸)

دانیل گلمن معتقد بود هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی روحیات خود را کنترل کند ، از طریق خود تنظیمی آن را بهبود بخشد ، از طریق همدلی ، تاثیر آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط ، به شیوه ای رفتار کند که روحیات خود و دیگران را بالا ببرد.( دوستار ،۱۳۸۲)

مدیریت ، فن و هنری است که از طریق درک و فهم علمی قابل پیشرفت است .به عبارت دیگر ، مدریت فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، کنترل و نظارت است، که برای دست یابی به اهداف سازمان بر اساس نظام ارزشی جامعه مورد قبول صورت می گیرد.(علاقه بند ،۱۳۷۱)

در این پژوهش تاثیر هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران مدارس گلپایگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، در این فصل بر آنیم تا به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق ، نوآوری ، تعریف واژگان کلیدی ، جامعه و نمونه آماری ، روش و نوع تحقیق را بیان نماییم.

 

 

 • بیان مسئله

هوش هیجانی چیست؟ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧـﻰ ﻋـﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻇـﺮﻓﻴـﺖ ادراک، اﺑﺰار، ﺷﻨـﺎﺧـﺖ، ﻛـﺎرﺑـﺮد و اداره ﻫﻴجاﻧﻬـﺎ در ﺧـﻮد و دﻳﮕﺮان (ﻣییر و ﺳﺎﻟـﻮى،١٩٩٧) هوش هیجانی[۱] را، توانایی نظارت و نظم دهی احساسات خود و دیگران و استفاده از احساسات برای راهنمایی فکر و عمل توصیف کرده اند . به نظر گلمن ( ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۶، ۱۹۹۵ ) هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است . بار-آن[۲] ( ۲۰۰۰ ) معتقد است هوش هیجانی مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی است که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور مؤثری تحت تأثیر قرار می دهد . هوش هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می شود : ۱- خودآگاهی ، توانایی در شناخت دقیق هیجان ها به هنگام وقوع آنها و درک شیوه های معمولی خود برای واکنش نشان دادن به مردم و وضعیت های مختلف ۲- خود مدیریتی ، توانایی در کنترل هیجان ها که از طریق آن می توانید انعطاف پذیر باقی بمانید و در مقابل مردم و وضعیت های متفاوت ، به طور مثبت و مؤثر واکنش نشان دهید . ۳- آگاهی اجتماعی ، توانایی در شناخت و درک هیجان های دیگران ، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی . این آگاهی برای کنترل و مدیریت روابط بسیار ضرورت دارد . ۴- مدیریت رابطه ، توانایی به کارگیری آگاهی از هیجان های خود و هیجان های دیگران برای مدیریت سازنده و مثبت تعامل ها و روابط ( شاکنسی و پارکر[۳] ، ۲۰۰۵ ) .

هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد فرد در محیط کار و قوی ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است . شاید بهترین امتیاز هوش هیجانی این باشد که یک مهارت بسیار انعطاف پذیر است . هوش هیجانی مردم هرچقدر هم کم یا زیاد باشد ، باز هم مردم می توانند با تمرین آن را بهبود بخشند و کسانی که در هوش هیجانی نمره کلی می آورند عملاً می توانند خودشان را به پای همکارانشان برسانند ( جودن و همکارانش[۴] ، ۲۰۰۲ ) . یکی از این تلاش ها جهت افزایش هوش هیجانی استفاده از سبک رهبری تحول گرا است . برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرده است. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو( ۱۹۹۳ )، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. رهبر تحول گرا یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجاد می کند و همکاران و پیروان را برای سطوح بالاتر توانایی و پتانسیل توسعه می دهد. علاوه بر این، رهبر تحول گرا همکاران و پیروان را تحریک می کند که فراسوی منافع خود، به منافعی توجه کنند که به گروه نفع برساند ( داکت و مک فارلند[۵] ، ۲۰۰۳ ) .

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻮاﻧﺎﺗﺎن و ﻓﮑﻦ (۲۰۰۲ ) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند ، رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی ﺑﺎﻻﯾﯽ در آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﻣﺘﻌﺎلی و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻨﮕﻮرن (۲۰۰۴ )، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺘﻮران ﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ راﺑطه ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮی به ﻧﺎم ﭼﻦ (۲۰۰۲ ) درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ۲۷ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در دنیا و توجه روزافزون به بررسی هوش هیجانی در عرصه های گوناگون و نیز بررسی مدیریت تحول گرا به عنوان سبک مدیریت موفق در سازمان های امروز، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق سنجش میزان هوش هیجانی مدیران و مهم تر از آن پیدا کردن دلایلی دال بر وجود رابطه بین هوش هیجانی بالاتر و سبک رهبری تحول گرا است .

اهمیت و ضرورت پژوهش

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در تحقیقات سایر پژوهشگران اثبات شده است به همین دلیل در صورت بررسی میزان هوش هیجانی مدیران مدارس شهرستان گلپایگان نقاط قوت و ضعف مدیران در ارتباط با مولفه های هوش هیجانی مشخص خواهد شد، با توجه به این که هوش هیجانی یک خصوصیت است که می تواند پرورش و رشد پیدا کند مدیران می توانند نقاط منفی خود را شناسایی کرده و آن ها را تقویت نمایند تا به سبب تغییر عملکرد های هیجانی و کنترل آن بتوانند سبک رهبری خود را از حالت تعادل گرا به سبک تحول گرا نزدیکتر نمایند. محیط شغلی مدیران مدارس به دلیل مواجه بودن با قشر نوجوان نیازمند تصمیم گیری های سریع و مقتدارنه می باشد ، مدیران در صورتی در مواجهه با این نوع تصمیم گیری ها عکس العمل مناسب تری را از خود بروز می دهند که بتوانند فاکتورهای محیطی را به خوبی بررسی کرده و هیجانات ناشی از آن را کنترل نمایند ، هوش هیجانی بالا به افراد کمک می کند که در این شرایط تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.

متاسفانه تا کنون در داخل کشور تحقیقات بسیار کمی جهت بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری صورت گرفته است.کمبود چنین تحقیقاتی در حیطه آموزش و پروش مشهودتر است.با توجه به این که بالا بودن هوش هیجانی در مدیران مدارس می تواند کشور را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف تعیین شده در ماموریت ها و برنامه های مورد نظر یاری رساند ، و از آنجا که این احتمال وجود دارد که هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران در ارتباط باشد ، ضروریست این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران ارتباط دارد یا خیر.شناخت مولفه های دخیل در شیوه ارتباطات مدیران از جمله فعالیت هایی است که در اثر بخش تر ساختن و کارآمدی سازمان ها موثر است از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس شهرستان گلپایگان پرداخته شده است.

 

 • نوآوری در تحقیق

یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به تغییر شرایط  کمک کند ، هوش هیجانی و سبک تحول گرا است . هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات و توانمندی های انسانی دارد . مدیران برخوردار از هوش هیجانی ، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند ، رهبری تعامل گرا را نیز به عنوان یک فرایند مبادله اجتماعی در نظر گرفته اند ، در جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنان خود به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند . رهبران تعامل گرا پیروان خود را در جهت اهداف و نقش های تثبیت شده مورد نیاز هدایت کرده و برای انگیزش دادن به آن ها به پاداش و تنبیه سازمانی متکی هستند. علاوه بر این ، آن ها بر تکالیف، استانداردهای کاری و اهداف وظیفه محور تأکید دارند . امروزه مدیریت آموزشی ، برای جبران نزول کیفی آموزش و پرورش ناشی از توجه به مشکلات کمی ، یک الزام است و ابعاد وسیع و پیچیدگی وظایف آموزشی ، به مدیرانی با عمق نظر و بینش و انعطاف پذیری و مجهز به دانش مدیریت نیاز دارد به همین جهت انجام چنین تحقیقاتی برای سازمان حائز اهمیت می باشد و چندان در داخل سازمان به آنها پرداخته نشده است .

 

[۱] – Emotional Intelligence

[۲] –  Bar-ON

[۳] – Shaughnessy & Parker

[۴] – Jordan et.al

[۵] – Duckett & Macfarlane

تعداد صفحه:۱۹۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در