منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، استاد راهنما، فناوری اطلاعات، سیاست ها

مورد تأیید قرار گرفته است.
۷- تحقیق تحت عنوان« نقش فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق با رویکرد پلیسی» به نگارش دانشجو کارشناسی ارشد آگاهی ایرج معظمی گودرزی ،استاد راهنما اصغر صرافی زاده، استاد مشاور سردار سرتیپ دوم محسن نادی در آمده است. اهداف این تحقیق به صورت موارد زیر می باشد:
– شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق.
-کمک به کارکنان نیروی انتظامی در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– معرفی فناوریهای اطلاعاتی مرتبط و پیشنهاد استفاده از آنها در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– تغییر شیوهای کشف کالای قاچاق با استفاده از فناوری اطلاعات.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– سیستم های اطلاعات مدیریت در فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– فناوری اطلاعات در تسهیل فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– جامعه آماری این تحقیق از بین ۱۰۰ نفر از متخصصین و کارشناسان مربوط در حوزه قاچاق و فن آوری اطلاعات بوده و بر اساس یافته های تحقیق این دو فرضیه تایید می گردد.
۸- تحقیقی تحت عنوان « بررسی شیوه های قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان در سال ۱۳۸۴ » به نگارش عبدالمجید خاشی-استاد راهنما جعفر هزار جریبی – استاد مشاور سردار محسن نادی در آمده است. این تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته و اهداف این تحقیق به صورت زیر بوده است.
هدف اصلی: شناخت روش های قاچاق کالا از گمرکات استان سیستان بلوچستان.
اهداف فرعی:
– شناخت میزان نقش ترانزیت داخلی و خارجی در امر قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر سوءاستفاده از مقررات و بخشنامه های گمرکی در قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان برقاچاق کالا.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
– بین سوء استفاده تجار و بازرگانان از مقررات و بخشنامه های گمرکی و قاچاق کالا رابطه وجو دارد.
– بین نحوه عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
– بین نوع حمل ونقل کالا(ترانزیت) وقاچاق کالا رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق تعداد ۶۰ نفر از کارشناسان و خبرگان در ستاد فرماندهی ناجا و ستاد مرکزی قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری وخبرگان موضوع مذکور در گمرک، دبیرخانه، مناطق آزاد تجاری و مدیریت بازارچه های مرزی بوده است وکلیه فرضیه های تحقیق تایید گردیده است.
۹- تحقیقی تحت عنوان « بررسی محدویتهای انتظامی کشف کالای قاچاق مورد مطالعه شهرستان مرزی پیرانشهر سال ۱۳۸۸» به نگارش بهروز نصرالهی – استاد راهنما دکتر آیت الله گودرزی – استاد مشاور نادر آقاخانی در آمده است. که اهداف این تحقیق شامل:
هدف اصلی: شناخت محدویت های انتظامی در شهرستان پیرانشهر و تأثیر آن در کشف کالای قاچاق.
اهداف فرعی:
– شناسایی توانمندیهای کارکنان متخصص در امور انتظامی که درکشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته که در کشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی راهکارهای حمایت قضایی که در موفقیت مامورین مبارزه با قاچاق کالا تأثیر گذار است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
– بین موقعیت جغرافیایی شهرستان پیرانشهر وکشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین وجود کارکنان متخصص و مجرب در امور انتظامی و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین امکانات و تجهیزات پلیس پیشرفته و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین حمایت قانونی دستگاه قضایی از کارکنان و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان انتظامی مرز پیرانشهر که به تعداد ۲۳۵ نفر بوده که در سال ۱۳۸۸ مشغول به خدمت بوده اند که از بین محدویت های انتظامی و موقعیت جغرافیایی پیرانشهر و افراد متخصص و مجرب در امور انتظامی، ایجاد امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته وحمایت قضایی از پرسنل کشف کالای قاچاق رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰- تحقیقی تحت عنوان« بررسی قاچاق کالا و عوامل مؤثر بر کشف آن در استان یزد ۱۳۹۰» توسط دانشجو سعید مروتی شریف آباد –استاد راهنما سردار دکتر مرتضی نجفی – استاد مشاور غلامحسین بیابانی با تعداد ۴ فرضیه به شرح ذیل مطرح گردید:
۱- نقش بکارگیری اقدامات انتظامی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
۲- نقش و تأثیر تجهیزات فنی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
۳- نقش عامل انسانی درکشف قاچاق کالا که عامل بسیار مؤثر درکشف و مورد تأیید قرار گرفت.
۴- نقش اقدامات اطلاعاتی در کشف قاچاق کالا که مورد تأیید قرار گرفت.
۲-۲-۲- تحقیقات خارج از ناجا
مجموعه مقالات ارائه شده درسومین همایش
یکی دیگر از رهیافت های معطوف به موضوع تحقیق،مقالات ارائه شده در سومین همایش«بررسی پدیده قاچاق کالا و راه های پیشگیری ازآن» است که در سال ۱۳۷۸ به سفارش اداره کل مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. مجموعه ی مقالات این همایش که حاوی ۱۲ مقاله است به بررسی پدیده قاچاق کالا از نگاه اقتصادی پرداخته است که برخی از نتایج حاصله از مقالات ارائه شده در این مجموعه به شرح ذیل برخی از آنها اشاره گردیده است: .(دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۹)
۱-«تخمین قاچاق و گران نمایی واردات با استفاده از اختلافات آماری مورد ایران.(۱۳۵۶-۱۳۷۶)»نوشته دکتر کاظم یاوری «عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس » که از مقاله خویش نتیجه گرفته است که: تجزیه تحلیل پدیده قاچاق با توجه به خصلت آن و فقدان آمار معتبر بسیار مشکل است لکن با استفاده از روش هایی می توان به شاخص های کلان در مورد قاچاق دست یافت. یکی از راه های علمی برای تخمین قاچاق واردات در سطح کلان مقایسه ی آمارهای رسمی گمرک با آمار های رقبای تجاری است.به نظر می رسد اختلافات شدیدی در برخی از سال ها بین این دو آمار وجود دارد که دلالت بر قاچاق به داخل و پدیده گران نمایی واردات دارد. مقایسه این آمارها نشان میدهد که درسال ۱۳۷۵ خروج ناگهانی سرمایه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. درسال ۱۳۷۰و۱۳۷۲ پدیده گران نمایی واردات کاملاً مشهود است. در سالهای ۱۳۵۹-۱۳۷۶ نیز قاچاق کالا چشم گیر بوده است. (یاوری،۱۳۷۸،صص۹-۲۴)
۲- «بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن در کشور» به نگارش شهباز شمس الدینی که در پایان مقاله خویش چنین نتیجه گرفته است که: برخی از دلایل قاچاق در کشور ناشی از ساختار اقتصادی کشور است که حداقل در کوتاه مدت راه گریزی از آنها نیست.اما می توان در بلند مدت برای جلوگیری از قاچاق کالاهای صادراتی در خصوص راه کارهایی چون گشودن راه های قانونی صدور کالا، شفاف کردن قیمت ها در بازار داخلی، حذف تدریجی یارانه ها،تثبیت ارزش ریال و کاهش تشریفات اداری برنامه ریزی کرد.کاهش واردات قاچاق کالا به کشور مستلزم زمینه ورود قانونی کالاها، تجدید نظر در حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها، حمایت واقعی از صنایع نوپا، تاثیرگذاری بر الگوی مصرف و… است. همچنین هماهنگی بین نهادهای سیاست گذار در تجارت خارجی، نیروی انتظامی و محاکم قضایی، استقرار نیروی انتظامی در گلوگاهها و راه های ارتباطی مناطق مرزی با داخل کشور، از بین بردن نارساییهای موجود در برخورد با قاچاقچیان، کنترل بیشتر در بازارچه های مرزی و غیره می تواند تا حدودی از قاچاق کالا جلوگیری کند. (شمس الدینی،۱۳۷۸،صص۲۱۳-۲۲۵).
۴-«بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی»عنوان پژوهشی به نگارش خسرو نورمحمدی به سفارش گمرک کشور و با همکاری گروه اقتصادی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران آن را به رشته تحریر در آورده است. این پژوهش کاربردی، راههایی را برای کاهش و هدایت قاچاق به مجاری قانونی پیشنهاد داده و نتیجه گرفته که قاچاق محصول ضعف ساختار تولید و سیاست های بازرگانی بی هدف است که این نیز به نوبه خود از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران سرچشمه می گیرد. (وطن پور، ۱۳۸۸،ص۲۶)
۵-«برآورد اقتصاد غیر رسمی ایران»پژوهشی به نگارش علیرضا شکیبایی وی معتقد است: «فقدان اطلاعات در زمینه ابعاد و علل پیدایش اقتصاد غیر رسمی در ایران باعث کاهش اثربخشی برنامه ریزی وسیاست گذاری اقتصادی است»محقق میزان اقتصادغیررسمی(قاچاق)را برسیاستهای پولی ومالی، شکاف مالیاتی، توزیع درآمد و رشداقتصادی مؤثر تلقی می کند، و بار مالیات، درجه مقررات بالا، افزایش اختلاف و نوسانات ارز رسمی وآزاد را دلایل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران معرفی می کند. (همان، ص۲۸)
۶- «عوامل گرایش به قاچاق در منطقه آورتین شهرستان کهنوج» تحقیق دیگری است که توسط فروزنده جعفرزاده پور و فاضیه حسنی به رشته تحریر درآمده است. در این اثر ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی منطقه، که سبب گرایش مردم به قاچاق کالا می شود، آمده است.از جمله: فقدان مراکز صنعتی، کشاورزی فصلی، نزدیکی به استان های مرزی و قرار گرفتن در مسیر قاچاق، فقر اقتصادی و بیکاری از مهم ترین عوامل گرایش به قاچاق مطرح می باشند. .(دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۹،ص۱۴۷)
۷- امیر آشتیانی در مقاله ای تحت عنوان «قاچاق کالا و بحران تولیدات داخلی» به اثرات مستقیم قاچاق کالا از جمله اتلاف سالانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل در کشور که خود عاملی برای قاچاق کالاست اشاره دارد. در این تحقیق از تولید غیرکیفی و نامطلوب محصولات داخلی، حمایت ناکافی از آنان،گرایش به مصرف کالاهای خارجی، بیمار بودن اقتصاد و تأمین نبودن معیشت خانواده ها بعنوان دیگر عوامل مؤثر بر قاچاق سخن به میان آمده است.(آشتیانی،صص۲۷۲-۲۷۳)
۸- اثر بعدی توسط جمشید شریعت و علیرضا عیوضخانی تحت عنوان «قاچاق دریایی علل وراهکارهای مقابله با آن» به ذکر وضعیت قاچاق کالا از طریق دریا در مقایسه با قاچاق زمینی پرداخته است. این تحقیق، طولانی بودن مرزهای دریایی از خلیج فارس و دریای عمان گرفته تا جزایر و آبراهها، خورها و بریدگی هایی که موجب پیچیدگی وسختی مبارزه با قاچاق و فراهم شدن شرایط عبور شناورهای حامل قاچاق از این گونه بزرگراههای امن و پهناور می شود را از عوامل فراوانی قاچاق دریایی نسبت به قاچاق زمینی معرفی می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم تجهیز و هماهنگی بین گاردهای ساحلی به منظور اعمال کنترل قوی و مؤثر بر آبهای سرزمینی۳ بعنوان شرط لازم برای ریشه کن کردن قاچاق دریایی تأکید و راهکارهای مناسبی در این جهت به دست آمده است. .(دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۹،ص۲۲۷).
۲-۲-۳- تحقیقات خارجی: ۱- آدم ۴و وگینزبرگ۵ برای تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل سیاست های افزایش اشتغال و تولید و سیاست های محدود کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص۱۷۱)
۲- ریکتز۶ و پیکاک۷ و شاو