منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، منابع انسانی، شهر تهران، واژه نامه

دانلود پایان نامه

مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این مطالعه کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران بزرگ و معاونین و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری می باشند.
ب) قلمرو زمانی تحقیق: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نیمه دوم سال ۹۲ استفاده می شود.
ج) موضوع تحقیق: پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱ انجام شده است. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاق کالا به عنوان متغیر وابسته بدون دستکاری پرداخته می شود.
۱-۸) تعریف نظری و عملیاتی واژگان کلیدی
۱-۸-۱) اثر بخشی ؛ در لغت مؤثر،کارگر، اثر و نشان، بجاگذاشتن . (معین،۱۳۸۱،ص۱۴۱)
۱-۸-۱-۱- تعریف نظری اثربخشی عبارت است؛ درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است.در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده می باشد. (ابطحی،۱۳۷۸،ص۱۰)
۱-۸-۱-۲- تعریف عملیاتی اثر بخشی عبارت است؛ نمره ای که آزمودنیها درآزمون(پرسشنامه) برای هر یک از مؤلفه های تحقیق کسب می نماید(سوالات ۱ الی ۳۲ ).
۱-۸-۲) مدیریت
این کلمه با حروف عربی: مدیریت، مدیر بودن. مدیری، مدیریت کل، مدیریت عامل، رجوع به مدیری و مدیر شود. (دهخدا،۱۳۷۷) مدیر بودن ، مدیری .(مُ یَّ) [ ع . ] ۱ – (مص جع .) مدیر بودن، مدیری کل، مقام مدیرکل، مدیر کلی ۲ – علم و هنر متشکل کردن، همآهنگ کردن. (معین،۱۳۸۱،ص۳۹۷۳)
۱-۸-۲-۱- تعریف نظری مدیریت؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت است را در بر می گیردکه شامل:
۱- مدیریت یک فرآیند است.۲- مفهوم نهفته ی مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
۳- مدیریت مؤثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.
۴- مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می گویند.
۵- مدیریت بر فعالیت های هدف دار تمرکز دارد. (رضائیان، ۱۳۸۹، ص۷)
۱-۸-۲-۲- تعریف عملیاتی مدیریت؛ علم و هنر بکارگیری سرمایه های انسانی و مادی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند.
۱-۸-۳)انتظامی
(ص نسبی) منسوب به انتظام. قوای انتظامی، قوه هایی که حفظ نظم و آرامش مملکت بعهده آنهاست، مانند ارتش وشهربانی و ژاندارمری(فرهنگ معین). در فرهنگ علامه دهخدا مامور انتظامی، مأموری که عهده دار حفظ نظم و آرامش است. (دهخدا،۱۳۷۷،ص۳۴۵۴)
۱-۸-۳-۱- تعریف عملیاتی انتظامی؛ مأمورین ناجایی که در امرمبارزه با قاچاق کالا درپلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند را شامل می شود.
۱-۸-۴) مدیریت انتظامی
۱-۸-۴-۱- تعریف نظری مدیریت انتظامی؛ مدیریت انتظامی شاخه ای از مدیریت است که به بررسی و تبیین مدیریت در واحدها و قوای برقرارکننده نظم وانتظام در جامعه پرداخته و نحوه مدیریت در امور انتظامی(اموری که منجر به استقرار نظم وانتظام و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی جامعه می شود) را مشخص می نماید.
مدیریت انتظامی؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل امور انتظامی برای دستیابی به برقراری نظم و امنیت و تامین آرامش و آسایش فردی و اجتماعی در جامعه و افزایش بهره وری براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. (رفیعی،۱۳۸۰،ص۲۳۸-۲۴۰)
۱-۸-۴-۲- تعریف عملیاتی مدیریت انتظامی ؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند که با استفاده از ۳۲ سوال پرسشنامه ( ۱تا ۳۲)مورد سنجش قرار می گیرد.
۱-۸-۵) قاچاق
در فرهنگ معین به معنای، تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالای در انحصار دولت و یا معامله ممنوعه (اسم) ۱-کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود ۲- متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است.
قاچاق کردن (مصدر) متاعی را پنهانی وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکی آن. (معین،۱۳۷۳، ص۲۶۰۷). در فرهنگ لغت دهخدا به معنی، برده، ربوده، پنهانی عمل کردن و گریزان، آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع الورود یا ممنوع المعامله. (دهخدا؛۱۳۷۷،ص۱۷۲۶۴)
۱-۸-۵-۱- معنای اصطلاحی ونظری قاچاق؛ معنای این کلمه در حالت اسم مصدر عبارت است از انجام دادن کاری بر خلاف قانون. معنای این کلمه در حالت اسم آلت عبارت است از متاع یا کالای که ورود آن به کشور یا معامله آن ممنوع باشد. به ترتیب، در لغت و افکار عمومی مردم ، قاچاق به عمل خلاف مقررات حاکم بر جامعه اطلاق می شود و بدین صورت نشان دهنده تنوع مصادیق و گستردگی دامنه آن است.(سیف ،۱۳۸۷ص۱۰)
قاچاق؛ در اصطلاح گمرکی به عنوان تقلب گمرکی و نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نامیده شده است. (سایت گمرک).
۱-۸-۵-۲- معنای حقوقی و نظری قاچاق ؛ در ترمینولوژی حقوقی(نوشته محمدجعفر جعفری لنگرودی) قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر؛ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد(قاچاق داخلی)،خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج از کشور (قاچاق خارجی)باشد، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدویتی باشد که قانوناً مقرر کرده است؛ چه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصار باشد یا نباشد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،۱۳۸۷ص۵۲تا۵۴)
۱-۸-۵-۳-تعریف عملیاتی قاچاق؛ ورود و خروج کالا که به شکل مخفیانه از مرزهای کشور صورت می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،۱۳۸۷ص۵۳)
۱-۸-۶)کالا
در فرهنگ معین به معنای؛ متاع، مال التجاره، لباس، اسباب خانه،کاله هم گفته شده است. (معین ،۱۳۸۱، ص۲۸۵۸) در فرهنگ لغت علامه دهخدا به معنی؛ کالای، رخت و رخوت، (برهان)، اسباب، اسباب خانه، اثاث البیت(غیاث)، سامان و اثاثه، اثاث. (دهخدا،۱۳۷۷،ص۱۸۰۶۹)
۱-۸-۶-۱-تعریف نظری کالاعبارت است از؛ هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد را کالا می نامند. (واژه نامه اقتصاد پنهان،۱۳۸۷ص۵۸)
۱-۸-۶-۲- تعریف عملیاتی قاچاق کالا؛ وارد کردن و صادر کردن هر گونه کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری و یا انجام هر گونه اقدامی در این ارتباط، قاچاق کالا محسوب می شود.(واژه نامه اقتصاد پنهان،۱۳۸۷ص۵۷)
۱-۸-۷) قانون
درلغت نامه فارسی فرهنگ دهخدا قانون به معنای. (معرب ، اِ) اصل.(برهان ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل است (برهان ) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ). امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود چون گفته نحویان ! فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور. (ترجمه تعریفات ). قاعده . (برهان ). رجوع به قاعده شود. رسم . (برهان ). ناموس. دستور. (برهان ). (ناظم الاطباء). یاسا. حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (ناظم الاطباء). (دهخدا ،۱۳۷۷،ص۱۷۳۹۵ ج۱۱)
در فرهنگ فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)۱-قاعده، آیین.۲- اصل ومقیاس چیزی.۳- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.
۱-۸-۷-۱- تعریف نظری قانون؛ درحقوق اساسی قانون به دستورکلی ( وگاهی جزئی) که بوسیله مرجع صالح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیت دار برسد.
– در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که بوسیله قانونگذار مقرر می شود. (جعفری لنگرودى ، ۱۳۷۷ص ۵۱۷)
۱-۸-۷-۲- تعریف عملیاتی قانون؛ در این تحقیق منظور از قانون مجموعه قوانین و مقرراتی که بوسیله قانونگذاردر ارتباط با پدیده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده است. اعم قانون امور گمرکی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز وغیره .
۱-۸-۸) منابع انسانی :
در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانسانی (صفت) منسوب به انسان :عالم انسانی آمده است.(معین ،۱۳۸۱،ص۳۷۹ج۱). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به انسان، قوه یا نفس انسانی. (دهخدا ،۱۳۷۷، ص۳۵۴۹ ،ج۳) .
۱-۸-۸-۱- تعریف نظری مدیریت منابع انسانی: منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و یا مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. (سعادت ،۱۳۹۰، ص۱)
۱-۸-۸-۲- تعریف عملیاتی منابع انسانی؛ تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان پلیس با تراوشات ذهنی و فکری مشغول مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران هستند.
۱-۸-۹) تجهیزات : درفرهنگ لغت معین(مصدراسم) جمع تجهیز۱- بسیج ها ۲- سازها، ساز و برگها. (معین،۱۳۸۱،ص۱۰۳۳) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی؛ ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار وکار زار(دهخدا، ۱۳۷۷، ص۶۴۶۵) .
۱-۸-۹-۱- تعریف عملیاتی تجهیزات؛ دراین تحقیق منظور ازتجهیزات؛ کلیه وسایل و ابزار پلیس اعم از نرم افزاری و سخت افزاری که در امر مبارزه با قاچاق کالا نقش اساسی را دارد. که با استفاده از ۱۳سئوال به صورت پرسشنامه (سئوالات ۱۰ الی ۲۳ ) مورد سنجش قرار می گیرد .
۱-۸-۱۰)خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش عرضه شد. پس از بیان مقدمه، مسئله پژوهش، بیان و اهمیت و ضرورت موضوع وکاربردهای تحقیق وجنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع) مطرح گشت. در ادامه اهداف و سؤالهای تحقیق بیان و بر مبنای آن فرضیات پژوهش بنا نهاده شد. در نهایت قلمرو تحقیق وتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی تحقیق که عبارتند از: اثر بخشی ، مدیریت انتظامی، قاچاق کالا، قانون ، منابع انسانی، تجهیزات پرداختم. در