منبع پایان نامه ارشد با موضوع خلیج فارس، بانک مرکزی، اظهارنامه، قلمرو ملی

دانلود پایان نامه

ذیربط معرفی می شوند. (همان، ص۲۶)
۲-۳-۳-۶- تعریف صورتجلسه کشف:
صورتجلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می باشد.(همان، ص۲۶).
۲-۳-۳-۷- تعریف چتر باز:
چترباز اصطلاحی عام است و به افرادی اطلاق می گردد که به قاچاق سوخت وکالا اقدام می کنند. فعالیت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام می گیرد. (نمک شناس،۱۳۸۳،ص۶)
۲-۳-۴- مفاهیم گمرکی
۲-۳-۴-۱- تعریف گمرک :
شورای همکاری گمرکی تعریف زیر را برای گمرک ارایه نموده است: گمرک یعنی سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورود و صدور کالا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می شود . (گمرک جمهوری اسلامی ایران،ش۱۴۹،ص۱).
۲-۳-۴-۲- قلمرو گمرکی
قلمرو گمرکی؛ «قلمروی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملاً اعمال می شود ». (سایت اینترنتی گمرک ). باید افزود که به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی- شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی – آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند؛ مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی و مرز قلمروِ یک کشور در دریا . قسمت هایی که از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمر گمرکی»می نامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقه ای که بدین ترتیب جزقلمرو گمرکی کشوری می شود «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می شود.(سیف، ۱۳۸۷، ص۱۴).
۲-۳-۴-۳- اظهار نامه گمرکی
اصطلاح اظهارنامه گمرکی۲۶ را سازمان جهانی گمرک۲۷ به شرح زیر تعریف کرده است:
«اظهارنامه گمرکی عبارت است از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد». (همان، ص۱۵). در حال حاضر، برای این روش های گمرکی حداقل ۶ نوع متفاوت«اظهارنامه» وجود دارد که به ترتیب برای واردات قطعی، موقت، و برگشتی از یک نوع، برای صادرات قطعی، موقت، و مرجوعی از یک نوع، برای ترانزیت داخلی از یک نوع، برای ترانزیت خارجی از یک نوع، و برای هر یک از کالاهای انتقالی و کابوتاژ یک نوع اظهار نامه جداگانه ای در بخش تجاری وجود دارد.
۲-۳-۴-۴-کابوتاژ۲۸ کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه مرزی یا با عبور از خاک کشور خارجی. خروج کالای کابوتاژ از خاک کشور و ورود مجدد آن باید از نقاط دارای گمرک مجاز برای انجام دادن تشریفات کابوتاژ صورت گیرد. (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،۱۳۸۱،ص۶۸)
۲-۳-۴-۵- حقوق گمرکی
حقوق گمرکی۲۹ حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. (بنائی،۱۳۷۷،ص۴۱)
۲-۳-۴-۶- عوارض گمرکی
عوارض، به طور کلی، مبلغی است که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخش های مختلف اقتصادی دریافت می کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف می رساند. عوارض دریافتیِ گمرک عبارت است از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گردیده است. (همان، ص۴۱).
۲-۳-۴-۷- تعرفه
تعرفه در فرهنگ فارسی معین به این معانی آمده است۱. (مصدر متعدی) معرفی کردن، شناساندن؛۲. (اسم مصدر) شناسایی؛ ۳. (اسم) ورقه شناسایی؛۴. فهرست قیمت کالاها؛ ۵. سیاهه مالیات و عوارضی که تعلق گیرد. (محمدمعین،ذیل تعرفه). تعرفه گمرکی، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی است. (سیف،۱۳۸۷،ص۱۹).
۲-۳-۵- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات
برابر قانون مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند.
۱-۷-۲)کالای مجاز:کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
۲-۷-۲) کالای مشروط: کالای است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
۳-۷-۲) کالای ممنوع یا غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون منع شده است. (محمودی،۱۳۸۸،ص۱۲)
۲-۳-۶- انواع قاچاق
۲-۳-۶-۱- قاچاق برحسب سازمانهای مأمور وصول درآمددولت وقوانین و مقررات
در این بخش تقسیم بندی انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:
۱- قاچاق گمرکی؛ ۲- قاچاق دخانی؛۳- قاچاق ارز(یا پول نقد رایج کشورهای خارجی)، طلا، نقره و مسکوکات؛ ۴ – قاچاق فرآورده های (شیلاتی، جنگلی، نفتی)؛ ۵- قاچاق اموال تاریخی فرهنگی(یعنی اشیائی با قدمت یکصد سال یا بیشتر) و ؛ ۶- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناریه؛ ۷- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب؛ ۸- قاچاق انسان و اعضاء بدن؛ ۹- قاچاق دارو. (همان، ص۱۶).
۲-۳-۶-۱-۱- قاچاق گمرکی
۱-کالای قاچاق گمرکی به کالاهایی گفته می شود که سازمان شاکی آنها گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. در حال حاضر بیشترین حجم کالاهای قاچاق را کالاهای گمرکی از قبیل؛ پارچه، چای، لوازم صوتی و تصویری لوازم خانگی، قطعات خودرویی، قطعات رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی و … تشکیل می دهد . (همان، ص۱۷).
۲-۳-۶-۱-۲- قاچاق دخانی
۱- عدم سیاستگذاری مناسب، عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت دخانیات، فرسودگی ماشین آلات شرکت دخانیات، عدم کیفیت و بسته بندی، عدم توزیع مناسب سیگارتهای داخلی، تبلیغات، و از همه مهمتر عدم تعادل عرضه و تقاضا و سودآوری این کالا برای عوامل قاچاق و مشکل برخورد با شبکه فروش باعث گردیده تا حجم انبوهی ازکالای دخانی (سیگار) سالانه به صورت قاچاق از مرزهای آبی وخشکی وارد گردد. (همان، ص۱۸).
۲-۳-۶-۱-۳- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات
ارز : به پول نقد رایج کشورهای خارجی ارز گفته می شود. مانند دلار، یورو، مارک، پوند، ین و…
عوامل قاچاق به منظور تأمین منابع ارزی جهت خریدکالاهای قاچاق درکشورهای خارجی اقدام به خروج ارز از داخل کشور به خارج به صورت قاچاق می نمایند اگرچه یکی ازراههای تأمین منابع ارز برای شبکه قاچاق خروج ارز از کشور می باشد مع الوصف این اقدام در پوششهای مختلف صورت می گیرد. عین ارز مکشوفه قاچاق پس از کشف توسط سازمان کاشف به بانک مرکزی و شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد تحویل و مجازات متهمین علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت رسمی ارز محکوم خواهند شد. (همان، ص۱۹).
طلا و نقره
۱- ورود و صدور طلا و نقره به هر شکل با موافقت وزارت بازرگانی پس ازکسب نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت .
۲- قاچاق طلا و نقره با توجه به قیمت این کالا در دو سوی مرز صورت می گیرد. در حال حاضر طلا بصورت شمش از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران قاچاق می گردد و بعضا طلای ساخته شده از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می گردد. و این اقدام معمولاً با شناور تجاری صورت می گیرد. (همان، ص۲۰).
مسکوکات
۱- به کلیه سکه های رایج و غیر رایج اعم از داخلی و خارجی مسکوکات گفته می شود .
۲- صدور کلیه سکه های داخلی (رایج و غیر رایج ) طلا و نقره بعنوان تجاری و مسافری ممنوع است .
۳- ورود و صدور مسکوکات داخلی و خارجی از جنس طلا و نقره اعم از رایج و غیر رایج بعنوان کلکسیون و همچنین مدال و نشانه های طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر بانک مرکزی مجاز است. (همان، ص۲۱).
۲-۳-۶-۱-۴- قاچاق فرآورده ها
فرآورده های شیلاتی
۱- یافته های انتظامی نشان می دهدخاویار و آبزیان(ماهی و میگو و…) بصورت قاچاق ازکشورخارج می گردد. عوامل قاچاق این نوع کالادراستانهای ساحلی جنوب کشور با همکاری صیادان در فصول صید مبادرت به قاچاق فرآورده های شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس می نمایند. معمولاً ارز حاصل از قاچاق این محصول در اختیار شبکه های قاچاق گذاشته می شود تا اقدام به ورود کالای قاچاق بنمایند. شیوه قاچاق خاویار در دریای خزر وآبزیان درآبهای جنوبی کشورمتعدد بوده و نبود امکانات کنترلی مناسب از سوی حراست از دریا، شیلات و دریابانی ناجا به رونق قاچاق این کالا می افزاید.
۲- صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید ) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
۳- صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشورمی باشد. لذا درصورت عدم رعایت مقررات مربوطه، صید و فرآورده های عمل آوری شده مکشوفه قاچاق تلقی ضمن ضبط محصول مرتکبین به دو برابر ارزش محصول مکشوفه در صورتیکه ارزش کالا بالای ده میلیون ریال باشد جریمه خواهند شد.
۴- صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده، صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده، فعالیت شناورهای صنعتی در مناطق صید ساحلی، صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز، نگهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز شیلات، حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور جرم محسوب می گردد و مرتکب یا مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید محکوم می گردند. (همان، ص۲۲).
فرآورده های جنگلی
۱- قاچاق فرآورده های جنگلی از پدیده هایی است که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی ساکنین مناطق جنگلی داشته و از دیرباز با انگیزه نیازمندی صورت می گرفته و این اقدام پوششهای جنگلی جبهه شمالی البرز را تهدیدنموده است. اگر چه ماهیت تشکیلاتی اولیه سازمان جنگلها حفاظتی بوده و در مسیر تحولات روشها وسیستمهای اجرای مختلفی تجربه گردیده و حتی با راه اندازی گارد جنگل و محافظین جنگل به عنوان بازوان اجرای تلاشهایی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های جنگلی صورت گرفت. مع الوصف به علت سودآوری قاچاق فرآورده های جنگلی کماکان جنگلها مورد سوء استفاده عوامل و شبکه قاچاق قرار گرفته و لطمات زیادی به جنگلها که یکی از منابع ملی است وارد می گردد.
۲- به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان