منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، مدیریت مشارکتی، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه

زیاد
۱۸
۲۵.۷
۲۵.۷
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۱) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تدوین برنامه ریزی سالیانه را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۲۸.۶ درصد در حد متوسط و ۴۴.۳ درصد در حد زیاد و ۲۵.۷درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۲)جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۲) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۳
۴.۳
۴.۳
۴.۳
متوسط
۱۳
۱۸.۶
۱۸.۶
۲۲.۹
زیاد
۳۹
۵۵.۷
۵۵.۷
۷۸.۶
خیلی زیاد
۱۵
۲۱.۴
۲۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۲) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان هدایت ستادی کارکنان در پرونده هارا در حد خیلی ضعیف و ۴.۳ در صد در حد کم و ۱۸.۶ درصد در حد متوسط و ۵۵.۷ درصد در حد زیاد و ۲۱.۴ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۳)جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۳) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۱۳
۱۸.۶
۱۸.۶
۲۰.۰
زیاد
۴۲
۶۰.۰
۶۰.۰
۸۰.۰
خیلی زیاد
۱۴
۲۰.۰
۲۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار (۴-۲۳) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاق را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۱۸.۶ درصد در حد متوسط و ۶۰.۰ درصد در حد زیاد و ۲۰.۰ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۴)جدول و نمودار مربوط به تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۴) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۲۱
۳۰.۰
۳۰.۰
۳۱.۴
زیاد
۳۶
۵۱.۴
۵۱.۴
۸۲.۹
خیلی زیاد
۱۲
۱۷.۱
۱۷.۱
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۴) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۳۰.۰درصد در حد متوسط و ۵۱.۴ درصد در حد زیاد و ۱۷.۱ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۵)جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( ۴-۲۵) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۲.۹
متوسط
۱۵
۲۱.۴
۲۱.۴
۲۴.۳
زیاد
۴۲
۶۰.۰
۶۰.۰
۸۴.۳
خیلی زیاد
۱۱
۱۵.۷
۱۵.۷
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۵) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم ۱.۴درصد از پاسخ دهندگان اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمانهای قاچاق را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۲۱.۴ درصد در حد متوسط و ۶۰.۰ درصد در حد زیاد و ۱۵.۷ درصد درحد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۶)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
کم
۲
۲.۹
۲.۹
۴.۳
متوسط
۱۵
۲۱.۴
۲۱.۴
۲۵.۷
زیاد
۲۶
۳۷.۱
۳۷.۱
۶۲.۹
خیلی زیاد
۲۶
۳۷.۱
۳۷.۱
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم ۱.۴ درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم مکاتبات اداری برای تسریع ابلاغ طرحهارا در حد خیلی ضعیف و ۲.۹ درصد در حد کم و ۲۱.۴ درصد در حد متوسط و ۳۷.۱ درصد در حد زیاد و ۳۷.۱ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۷)جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۲۷) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۴
۵.۷
۵.۷
۵.۷
زیاد
۳۰
۴۲.۹
۴۲.۹
۴۸.۶
خیلی زیاد
۳۶
۵۱.۴
۵۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۷) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان آموزش کارکنان اجرایی را در حد خیلی ضعیف و صفر درصد در حد کم و ۵.۷ درصد در حد متوسط و ۴۲.۹ درصد در حد زیاد و ۵۱.۴ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۸)جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۲۸) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۳
۴.۳
۴.۳
۵.۷
زیاد
۳۱
۴۴.۳
۴۴.۳
۵۰.۰
خیلی زیاد
۳۵
۵۰.۰
۵۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار( ۴-۲۸) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۴.۳ درصد در حد متوسط و ۴۴.۳ درصد در حد زیاد و ۵۰.۰درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۹)جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف ، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف ، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق درجدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۹) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف ، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۱۱
۱۵.۷
۱۵.۷
۱۵.۷
زیاد
۳۵
۵۰.۰
۵۰.۰
۶۵.۷
خیلی زیاد
۲۴
۳۴.۳
۳۴.۳
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۹) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف ، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف را در حد خیلی ضعیف و صفر در صد در حد کم و ۱۵.۷ درصد در حد متوسط و ۵۰.۰درصد در حد زیاد و ۳۴.۳ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۳۰)جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان درجدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۳۰) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۱۷
۲۴.۳
۲۴.۳
۲۵.۷
زیاد
۳۲
۴۵.۷
۴۵.۷
۷۱.۴
خیلی زیاد
۲۰
۲۸.۶
۲۸.۶
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۳۰) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان میزان تحصیلات کارکنان را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ درصد در حد کم و ۲۴.۳ درصد در حد متوسط و ۴۵.۷درصد در حد زیاد و ۲۸.۶ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۳۱)جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان درجدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۳۱) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
کم
۲
۲.۹
۲.۹
۴.۳
متوسط
۱۰
۱۴.۳
۱۴.۳
۱۸.۶
زیاد
۳۱
۴۴.۳
۴۴.۳
۶۲.۹
خیلی زیاد
۲۶
۳۷.۱
۳۷.