منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، برنامه ریزی، رویه قضایی

دانلود پایان نامه

زیاد
۲۳
۳۲.۹
۳۲.۹
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۱۰) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ در صد در حد کم و ۱۷.۱درصد در حد متوسط و ۴۸.۶درصد در حد زیاد و ۳۲.۹درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۱)جدول و نمودار مربوط به استفاده ازقضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۱۱) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۲
۲.۹
۲.۹
۲.۹
متوسط
۱
۱.۴
۱.۴
۴.۳
زیاد
۲۷
۳۸.۶
۳۸.۶
۴۲.۹
خیلی زیاد
۴۰
۵۷.۱
۵۷.۱
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۱۱) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان – استفاده از قضات با تجربه و متخصص در سیدگی به جرایم قاچاق را در حد خیلی ضعیف و ۲.۹ در صد در حد کم و ۱.۴ درصد در حد متوسط و ۳۸.۶درصد در حد زیاد و ۵۷.۱درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۲) جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۷
۱۰.۰
۱۰.۰
۱۰.۰
کم
۴
۵.۷
۵.۷
۱۵.۷
متوسط
۴
۵.۷
۵.۷
۲۱.۴
زیاد
۱۹
۲۷.۱
۲۷.۱
۴۸.۶
خیلی زیاد
۳۶
۵۱.۴
۵۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار (۴-۱۲) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم ۱۰.۰ درصد از پاسخ دهندگان ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق رادر حد خیلی ضعیف و ۵.۷ در صد در حد کم و ۵.۷ درصد در حد متوسط و ۲۷.۱ درصد در حد زیاد و ۵۱.۴ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۳)جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۱۳) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
زیاد
۴۰
۵۷.۱
۵۷.۱
۵۸.۶
خیلی زیاد
۲۹
۴۱.۴
۴۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار( ۴-۱۳) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از بانک های اطلاعاتی را در حد خیلی ضعیف و صفر در صد در حد کم و ۱.۴درصد در حد متوسط و ۵۷.۱درصد در حد زیاد و ۴۱.۴درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۴)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( ۴-۱۴) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۹
۱۲.۹
۱۲.۹
۱۴.۳
زیاد
۳۷
۵۲.۹
۵۲.۹
۶۷.۱
خیلی زیاد
۲۳
۳۲.۹
۳۲.۹
۱۰۰.۰
نمودار( ۴-۱۴) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان – استفاده از سیستم جی پی اس را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ در صد در حد کم و ۱۲.۹ درصد در حد متوسط و ۵۲.۹ درصد در حد زیاد و ۳۲.۹ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۵)جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۱۵) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۱۲
۱۷.۱
۱۷.۱
۱۷.۱
زیاد
۲۶
۳۷.۱
۳۷.۱
۵۴.۳
خیلی زیاد
۳۲
۴۵.۷
۴۵.۷
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۱۵) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم ۲.۹ درصد از پاسخ دهندگان -استفاده از دستگاه ایکس ری را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ در صد در حد کم و ۱۷.۱ درصد در حد متوسط و ۳۷.۱ درصد در حد زیاد و ۴۵.۷ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۶)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۱۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۱۷
۲۴.۳
۲۴.۳
۲۵.۷
زیاد
۳۷
۵۲.۹
۵۲.۹
۷۸.۶
خیلی زیاد
۱۵
۲۱.۴
۲۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار (۴-۱۶)توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ در صد در حد کم و ۲۴.۳درصد در حد متوسط و ۵۲.۹ درصد در حد زیاد و ۲۱.۴ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۷)جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۱۷) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۱۰
۱۴.۳
۱۴.۳
۱۴.۳
زیاد
۳۰
۴۲.۹
۴۲.۹
۵۷.۱
خیلی زیاد
۳۰
۴۲.۹
۴۲.۹
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۱۷: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان بکار گیری اطلاعات منابع و مخبرین را در حد خیلی ضعیف و صفر در صد در حد کم و ۱۴.۳ درصد در حد متوسط و ۴۲.۹ درصد در حد زیاد و ۴۲.۹درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۸)جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۱۸) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۹
۱۲.۹
۱۲.۹
۱۴.۳
زیاد
۲۹
۴۱.۴
۴۱.۴
۵۵.۷
خیلی زیاد
۳۱
۴۴.۳
۴۴.۳
۱۰۰.۰
نمودار( ۴-۱۸) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از تجهیزات خودرویی را در حد خیلی ضعیف و ۱.۴ در صد در حد کم و ۱۲.۹درصد در حد متوسط و ۴۱.۴ درصد در حد زیاد و ۴۴.۳ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۱۹)جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی) :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی) در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۱۹) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۳
۴.۳
۴.۳
۴.۳
متوسط
۱۹
۲۷.۱
۲۷.۱
۳۱.۴
زیاد
۳۳
۴۷.۱
۴۷.۱
۷۸.۶
خیلی زیاد
۱۵
۲۱.۴
۲۱.۴
۱۰۰.۰
نمودار ۴-۱۹: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از ایست و بازرسی را در حد خیلی ضعیف و ۴.۳ درصد در حد کم و ۲۷.۱ درصد در حد متوسط و ۴۷.۱ درصد در حد زیاد و ۲۱.۴ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۰)جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( ۴-۲۰) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۴
۵.۷
۵.۷
۵.۷
متوسط
۹
۱۲.۹
۱۲.۹
۱۸.۶
زیاد
۳۶
۵۱.۴
۵۱.۴
۷۰.۰
خیلی زیاد
۲۱
۳۰.۰
۳۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۲۰) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از ایست و بازرسی موقت را در حد خیلی ضعیف و ۵.۷ در صد در حد کم و ۱۲.۹درصد در حد متوسط و ۵۱.۴درصد در حد زیاد و ۳۰.۰ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
۴-۲-۲۱)جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۱) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۱
۱.۴
۱.۴
۱.۴
متوسط
۲۰
۲۸.۶
۲۸.۶
۳۰.۰
زیاد
۳۱
۴۴.۳
۴۴.۳
۷۴.۳
خیلی