منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، قاچاق کالا، منابع انسانی، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

قانونی برای قاچاقچیان
۷۸
۲-۳-۱۷- ۶- مشکلات قانونی
۸۰
۲-۳-۱۷- ۷- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
۸۰
۲-۳-۱۷- ۸- تعدد قوانین و مقررات
۸۰
۲-۳-۱۸- آسیب شناسی برخورد قضایی
۸۱
۲-۳-۱۸-۱- مشکلات موجود در محاکم
۸۲
۲-۳-۱۸-۲- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی
۸۲
۲-۳-۱۸-۳- ضعف در برخورد قضایی
۸۳
۲-۳-۱۸-۴- متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی
۸۴
۲-۳-۱۸-۵- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا
۸۵
۲-۳-۱۸-۶- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا
۸۵
۲-۳- ۱۹- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا
۸۶
۲-۳- ۱۹-۱- بانک های اطلاعاتی( پایگاه داده ها)
۸۶
۲-۳- ۱۹-۲- سیستم جی پی اس
۸۷
۲-۳- ۱۹-۳- استفاده از دستگاه ایکس ری
۸۸
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۲-۳- ۱۹-۴- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی)
۸۹
۲-۳- ۱۹-۵- اطلاعات (منابع ومخبرین)
۹۰
۲-۳- ۱۹-۶- تجهیزات خودرویی
۹۲
۲-۳- ۱۹-۷- ایست و بازرسی های ثابت(بلند مدت)
۹۳
۲-۳- ۱۹-۸- ایست وبازرسی موقت (کوتاه مدت)
۹۴
۲-۳- ۱۹-۹- برنامه ریزی
۹۵
۲-۳- ۱۹-۱۰- انواع طرح های پلیس
۹۶
۲-۳- ۱۹-۱۱- اتوماسیون اداری
۹۶
۲-۳- ۲۰- منابع انسانی(سرمایه انسانی)
۹۷
۲-۳- ۲۰-۱- تعاریف منابع انسانی
۹۸
۲-۳- ۲۰-۲- اهمیت سرمایه انسانی
۹۸
۲-۳- ۲۰-۳- تعریف مدیریت منابع انسانی
۹۹
۲-۳- ۲۰-۴- اهداف مدیریت منابع انسانی
۹۹
۲-۳- ۲۰-۵- مدل سازگار مدیریت منابع انسانی
۹۹
۲-۳- ۲۰-۶- تقسیم بندی سرمایه انسانی
۱۰۰
۲-۳- ۲۱- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضر
۱۰۱
۲-۳- ۲۱- ۱- آموزش کارکنان
۱۰۱
۲-۳- ۲۱- ۲- سیستم پاداش
۱۰۲
۲-۳- ۲۱- ۳- مدیریت مشارکتی
۱۰۳
۲-۳- ۲۱- ۴- تحصیلات کارکنان
۱۰۴
۲-۳- ۲۱- ۵- رضایت شغلی (خشنودی شغلی)
۱۰۵
۲-۳- ۲۱- ۶- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)
۱۰۶
۲-۳- ۲۱- ۷- پرداخت حق الکشف
۱۰۷
۲-۴- اثر بخشی
۱۰۸
۲-۴-۱- تعاریف اثربخشی
۱۰۹
۲-۴-۲- مفهوم کارآیی – اثربخشی
۱۰۹
۲-۴-۳- مدل‌های اثربخشی سازمانی
۱۱۰
۲-۴-۴- ادغام معیارهای اثربخشی
۱۱۱
۲-۵ – مدیریت انتظامی
۱۱۱
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۲-۵-۱- فراگیریمدیریت
۱۱۱
۲-۵-۲- اهمیتمدیریت
۱۱۱
۲-۵-۳- سیرتحولمدیریت
۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- نظریههایمکتبکلاسیک
۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- ۱- نظریهمدیریتعلمی
۱۱۲
۲-۵-۳- ۱- ۲- نظریهفرآیندی مدیریت(اصولگرایان)
۱۱۳
۲-۵-۳- ۱- ۳- نظریهبوروکراسی
۱۱۳
۲-۵-۳- ۲- مکتبروابطانسانی(نئوکلاسیک)
۱۱۳
۲-۵-۳-۳- وضعیت مدیریت امروز
۱۱۴
۲-۵-۳-۳-۱- مدیریت نظامگرا
۱۱۴
۲-۵-۳-۳-۲- مدیریت اقتضایی
۱۱۴
۲-۵-۳-۴- نظریهنقشهایمدیری
۱۱۵
۲-۵-۴- طبقهبندیمدیران
۱۱۵
۲-۵-۴-۱- مدیریتعملیاتی
۱۱۵
۲-۵-۴-۲- مدیریتمیانی
۱۱۵
۲-۵-۴-۳- مدیریتعالی
۱۱۵
۲-۵-۵- تأمینمدیریت
۱۱۵
۲-۵-۶- مهارتهایمدیری
۱۱۶
۲-۵-۷- مدیریت پلیس (مدیریت انتظامی)
۱۱۶
۲-۵-۸- مدیریت پلیس جامعه محور
۱۱۷
۲-۵-۹- اهداف پلیس
۱۱۷
۲-۵-۱۰- رسالت پلیس
۱۱۸
۲-۵-۱۱- اهداف و مقاصد نهایی پلیس
۱۱۹
۲-۵-۱۲- نقش مدیریت انتظامی درمبارزه با قاچاق کالا
۱۲۰
۲-۵-۱۲-۱- زیر سیستم عملیات ها
۱۲۰
۲-۵-۱۲-۲- زیر سیستم مدیریت
۱۲۱
۲-۵-۱۲-۳- ریز سیستم خدمات کمکی
۱۲۱
۲-۵-۱۳- ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا
۱۲۲
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۲-۵-۱۴- ارزش های مهم کار پلیس
۱۲۳
۲-۵-۱۵- نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا
۱۲۳
۲-۵-۱۶- دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق
۱۲۴
۲-۵-۱۷- نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق
۱۲۵
۲-۶- الگوی تحلیلی و مفهومی
۱۲۵
۲-۷- خلاصه فصل
۱۲۸
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۱۳۰
۳-۲- نوع و روش تحقیق
۱۳۱
۳-۳- جامعه آماری پژوهش
۱۳۲
۳-۴- روش نمونه گیری
۱۳۲
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات
۱۳۲
۳-۶- ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱۳۳
۳-۷- متغیرهای تحقیق
۱۳۴
۳-۷-۱- متغیر مستقل
۱۳۴
۳-۷-۲- متغیر وابسته
۱۳۴
۳-۸- روش های سنجش روایی و پایایی
۱۳۵
۳-۸-۱- روایی
۱۳۵
۳-۸-۲- پایایی
۱۳۵
۳-۹- بُعد زمانی تحقیق
۱۳۶
۳-۱۰- خُبرگان تحقیق
۱۳۷
۳-۱۱- روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها
۱۳۷
۳-۱۲- خلاصه فصل
۱۳۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
۱۴۰
۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق
۱۴۱
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۴-۲-۱- درجه پاسخ آزمودنیها
۱۴۱
۴-۲-۲- تحصیلات پاسخ دهندگان
۱۴۲
۴-۲-۳- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان
۱۴۳
۴-۲-۴- جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق
۱۴۴
۴-۲-۵- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
۱۴۵
۴-۲-۶- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق
۱۴۶
۴-۲-۷- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق
۱۴۷
۴-۲-۸- جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق
۱۴۸
۴-۲-۹- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق
۱۴۹
۴-۲-۱۰- جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق
۱۵۰
۴-۲-۱۱- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق
۱۵۱
۴-۲-۱۲- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق
۱۵۲
۴-۲-۱۳- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی
۱۵۳
۴-۲-۱۴- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس
۱۵۴
۴-۲-۱۵- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری
۱۵۵
۴-۲-۱۶- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۵۶
۴-۲-۱۷- جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین
۱۵۷
۴-۲-۱۸- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید
۱۵۸
۴-۲-۱۹- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)
۱۵۹
۴-۲-۲۰- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت
۱۶۰
۴-۲-۲۱- جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه
۱۶۱
۴-۲-۲۲- جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق
۱۶۲
۴-۲-۲۳- جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان
۱۶۳
۴-۲-۲۴- جدول و نمودار مربوط به تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق
۱۶۴
۴-۲-۲۵- جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق
۱۶۵
۴-۲-۲۶- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع در ابلاغ
طرحها، دستورالعمل ها و…
۱۶۶
۴-۲-۲۷- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی
۱۶۷
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۴-۲-۲۸- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات
۱۶۸
۴-۲-۲۹- جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق
۱۶۹
۴-۲-۳۰- جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان
۱۷۰
۴-۲-۳۱- جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان
۱۷۱
۴-۲-۳۲- جدول و نمودار مربوط به ارتقای شغلی (شایسته سالاری)کارکنان
۱۷۲
۴-۲-۳۳- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفین به میزان ۲۰%
۱۷۳
۴-۲-۳۴- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامی و بازجو به میزان۷%
۱۷۴
۴-۲-۳۵- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادی به میزان ۳%
۱۷۵
۴-۳- یافته های استنباطی
۱۷۶
۴-۳-۱- فرضیه فرعی اول
۱۷۶
۴-۳-۲-فرضیه فرعی دوم
۱۷۷
۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم
۱۷۸
۴-۳-۴- فرضیه اصلی
۱۷۹
۴-۴- خلاصه
۱۸۰
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۱۸۲
۵-۲- مروری بر چارچوب کلی تحقیق
۱۸۲
۵-۳- یافته های پژوهش
۱۸۳
۵-۳-۱ – یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان
۱۸۳
۵-۳-۲- یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق
۱۸۳
۵-۴- فرضیه های پژوهش
۱۸۴
۵-۴-۱- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
۱۸۴
۵-۴-۲- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
۱۸۵
۵-۴-۳- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
۱۸۶
۵-۵- بحث و نتیجه گیری
۱۸۸
۵-۶- پیشنهادها
۱۹۰
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۵-۶-۱- پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق
۱۹۰
۵-۶-۲- پیشنهادهای تجربی محقق
۱۹۱
۵-۶-۳- پیشنهادها برای محققین آینده
۱۹۳
۵-۷- محدودیت های تحقیق
۱۹۴
فهرست منابع و مأخذ
۱۹۶
منابع فارسی
۱۹۶
منابع خارجی
۲۰۲
ضمائم
پرسشنامه
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
۲-۱: طول مرزهای آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه
۴۰
۲-۶ : مدل‌های اثربخشی سازمانی
۱۱۰
۲-۸ : وظایف سازمانی پلیس
۱۲۰
۲-۱۰: مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا
۱۲۷
۳- ۲: نتایج حاصل از برآورد پایایی پرسشنامه
۱۳۶
۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک درجات نظامی
۱۴۱
۴-۲ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی
۱۴۲
۴-۳ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی
۱۴۳
۴-۴ :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق
۱۴۴
۴-۵ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
۱۴۵
۴-۶ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق
۱۴۶
۴-۷ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق
۱۴۷
۴-۸ : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی
۱۴۸
۴-۹:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق
۱۴۹
۴-۱۰: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های قاچاق
۱۵۰
۴-۱۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص
۱۵۱
۴-۱۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق
۱۵۲
۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی
۱۵۳
۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس
۱۵۴
۴-۱۵: توزی