دانلود پایان نامه در مورد:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

عنوان : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

دانشکده ی هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

اساتید راهنما:

دکتر حمیدرضا شریف  

دکتر شهرام پوردیهیمی

مهر ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

رشد بی­سابقۀ معارف بشری و تحولات بزرگ اجتماعی در دهه­های اخیر و همچنین تدوین و گسترش استانداردهای متعدد نه­تنها رویه عملی طراحی محیط را آسانتر نکرده­اند، بلکه در بسیاری از موارد حساسیت آن را است نمایانتر ساخته­اند. دلیل این موضوع نمایان شدن پیچیدگی­های زندگی انسان و اهمیت توجه به مسائل رفتاری در حوزه فردی و اجتماعی است. در مطالب پیش رو سعی گردیده به فرایند طراحی یک مجتمع مسکونی از زاویه علوم رفتاری نگریسته شود. به این معنا که در مراحل طراحی با توجه به نیازها و درک انسان از محیط، به بستر گسترده علوم انسانی در مطالعات محیطی و خصوصا پژوهشهای روانشناسان تکیه شده است. در این راستا به مکانهایی که تعاملهای اجتماعی اتفاق می­افتند توجه ویژه­ای می­شود. از این رو در هر مرحله کوشش شده است که مرزها و حریم‌های حوزه­های مذکور شفاف­نمایی شود و طراحی متناسب با رفتار مطلوب در هر فضا ارایه گردد.

کلمات کلیدی: مسکن، علوم رفتاری، مجتمع مسکونی، روانشناسی محیط.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

پیش گفتار.. ۱

فصل اول

مقدمه.. ۳

طرح و ضرورت مسئله.. ۳

اهداف.. ۴

سوالات تحقیق.. ۴

روش تحقیق.. ۵

فصل دوم

مبانی نظری مسکن و مجتمع های مسکونی.. ۷

مسکن.. ۷

۲-۱-۱- تاریخچه مسکن.. ۷

۲-۱-۲- مفهوم مسکن.. ۷

۲-۱-۳- الگوهای خانه با توجه به رفتارهای جمعی.. ۹

۲-۱-۴- انواع مسکن.. ۱۱

علوم رفتاری.. ۱۴

۲-۱-۵- رفتار.. ۱۴

روانشناسی محیط.. ۱۴

۲-۱-۶- روانشناسی محیط و معماری.. ۱۵

۲-۱-۷- خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی و فضاهای قابل دفاع   ۲۰

شهر، مسکن و مدرنیسم.. ۳۱

تراکم.. ۳۴

۲-۱-۸- تراکم و کیفیت در محیط مسکونی.. ۳۵

فضای باز خصوصی.. ۳۷

آپارتمان های بلند.. ۳۷

۲-۱-۹- جنبه های اجتماعی.. ۳۸

مشکلات پروژه های وسیع.. ۳۹

آشفتگی ناشی از اتومبیلها.. ۴۰

تردد پیاده رکن اصلی طراوت و زندگی در مکان.. ۴۲

بررسی یک پروژه شاخص.. ۴۳

جمع بندی.. ۴۶

فصل سوم

تبیین معیارهای طراحی.. ۵۰

قوانین ملی، اصول و معیارهای طراحی (مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸)   ۵۰

۳-۱-۱- شکل و ظاهر ساختمان.. ۵۰

۳-۱-۲- الزامات کارگاه ساختمانی.. ۵۰

۳-۱-۳- الزامات مصالح و فراوردههای ساختمانی.. ۵۱

۳-۱-۴- الزامات ساختمان در خصوص تأسیسات و تجهیزات شهری   ۵۲

۳-۱-۵- الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر لرزش، حرارت و صدا.. ۵۲

۳-۱-۶- الزامات ساختمان در خصوص تجهیزات حفاظت در برابر سوانح   ۵۳

دسترسی ها.. ۵۶

۳-۱-۷- ورودی یک منطقه مسکونی.. ۵۶

۳-۱-۸- سلسله مراتب فضایی.. ۵۸

۳-۱-۹- هویت اجتماعی.. ۵۹

۳-۱-۱۰- طراحی محل عبور و مرور.. ۶۱

۳-۱-۱۱- نقاط ضعف تردد پیاده.. ۶۶

۳-۱-۱۲- ایمنی تردد.. ۷۰

۳-۱-۱۳- برنامه ریزی برای تردد پیاده در داخل بناها   ۷۱

۳-۱-۱۴- جزئیات برنامه ریزی برای تردد پیاده.. ۷۲

۳-۱-۱۵- تردد دوچرخه به عنوان مکمل پیاده.. ۷۳

۳-۱-۱۶- قواعدی برای رفع نیازهای معلولان جسمی.. ۷۵

فضای سبز و مجتمع های مسکونی.. ۷۵

۳-۱-۱۷- تعریف و کاربرد فضای سبز.. ۷۶

۳-۱-۱۸- کاربردهای فضای سبز در محیطهای مسکونی.. ۷۸

نور و روشنایی.. ۸۱

۳-۱-۱۹- تامین روشنایی محوطه.. ۸۲

۳-۱-۲۰- عوامل موثر در طراحی روشنایی معابر.. ۸۲

۳-۱-۲۱- چشم زدگی و روشهای جلوگیری از آن.. ۸۳

۳-۱-۲۲- مراحل طراحی روشنایی معابر.. ۸۳

امنیت.. ۸۵

۳-۱-۲۳- تعریف.. ۸۶

۳-۱-۲۴- حفظ امنیت در یک ساختمان.. ۸۷

خلاصه راه حلهای ارئه شده برای طراحی مجموعه های بزرگ   ۱۰۸

فصل چهارم

معرفی طرح معماری.. ۱۱۲

معرفی طرح و ایده اولیه.. ۱۱۲

معرفی و بررسی بستر سایت.. ۱۱۳

۴-۱-۱- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی.. ۱۱۴

۴-۱-۲- خلاصه ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک   ۱۲۰

۴-۱-۳- مطالعات فرهنگی.. ۱۲۳

۴-۱-۴- مطالعات جمعیت.. ۱۲۶

۴-۱-۵- خلاصه مطالعات مسکن.. ۱۳۱

موقعیت سایت.. ۱۳۴

مطالعات میدانی درون سایت.. ۱۳۵

پرورش ایده و تشریح طرح.. ۱۳۷

نقشه های اجرائی طرح.. ۱۳۹

تصاویر مجموعه.. ۱۴۸

منابع و مآخذ.. ۱۵۱

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                        صفحه

شکل ۱ خانه مدرن برای همه ملتها (پوردیهیمی ، ۱۳۹۱، ۶)   ۸

شکل ۲ خانه؛ نیازهای فرهنگی و اجتماعی (پوردیهیمی، ۱۳۹۱، ۳)   ۹

شکل ۳ تردد پیاده حس زندگی در مکان(Watson, 2003, 1. 5-6).. 42

شکل ۴ (Newman, 1996, 10).. 43

شکل ۵ تصور معمار از نتیجه طرح (Newman, 1996, 10).. 44

شکل ۶ (Newman, 1996, 12).. 45

شکل ۷ اصالت حرکت پیاده (Watson, 2003, 1. 5-6).. 46

شکل ۸ طراحی پارک موقت (Watson, 2003, 1. 5-6).. 47

شکل ۹ مشخص نشدن اهمیت معبر ورودی با طراحی (قریب، ۱۳۹۰، ۵۲).   ۵۶

شکل ۱۰ طراحی برای بوجود آوردن وضعیت دروازه مانند برای ورودی(قریب، ۱۳۹۰، ۵۲)… ۵۷

شکل ۱۱ القاء وضعیت دروازه مانند با باریکتر شدن فضای خیابان معبر ورودی (قریب، ۱۳۹۰، ۵۲)… ۵۷

شکل ۱۲ باریکی فضای خیابان توسط بناها و مرتبط نمودن آنها به هم (قریب، ۱۳۹۰، ۵۲)… ۵۷

شکل ۱۳ پوشیده شدن ورودی توسط بنا آن را پر اهمیت تر جلوه گر می سازد (قریب، ۱۳۹۰، ۵۳)… ۵۷

شکل ۱۴ تعریف ورودی با دروازه قوسی شکل و باغچه های دو طرف (قریب، ۱۳۹۰، ۵۳)… ۵۸

شکل ۱۵ قرار گرفتن دو درخت در طرفین حریم ورودی (قریب، ۱۳۹۰، ۵۳).   ۵۸

شکل ۱۶ طبقه بندی معابر(Watson, 2003, 36).. 61

شکل ۱۷(Watson, 2003, 1. 5-8).. 64

شکل ۱۸ (Watson, 2003, 5. 7-4).. 73

شکل ۱۹ موقعیت سایت مورد مطالعه در نقشه شیراز.. ۱۳۵

شکل ۲۰ همجواریها: خیابان سرباز.. ۱۳۶

شکل ۲۱ همجواریها: بلوار بعثت.. ۱۳۶

شکل ۲۲ همجواریها: ورودی پارک بعثت.. ۱۳۶

شکل ۲۳دید پرنده به کل مجموعه.. ۱۳۷

شکل ۲۴ اجتناب از اشراف به فضاهای خصوصی.. ۱۳۷

شکل ۲۵ پارکینگ موقت.. ۱۳۸

شکل ۲۶ پارکینگ موقت.. ۱۳۸

شکل ۲۷ ترکم استفاده.. ۱۰۹

شکل ۲۸ سایت و جانمایی ساختمانها.. ۱۴۰

شکل ۳۰ نقشه طبقه اول.. ۱۴۲

شکل ۳۱ نقشه طبقه دوم تا ششم.. ۱۴۳

شکل ۳۲ پارکینگ و موتور خانه.. ۱۴۴

شکل ۳۳ پشت بام.. ۱۴۵

شکل ۳۴ برش طولی ساختمان.. ۱۴۶

شکل ۳۵ برش طولی سایت و ساختمانها.. ۱۴۷

شکل ۳۶ نگهبانی.. ۱۴۸

شکل ۳۷دید از بالا به ورودی و نگهبانی.. ۱۴۸

شکل ۳۸ دید به یکی از بلوکها.. ۱۴۹

شکل ۳۹ دید ناظر از بیرون مجموعه.. ۱۴۹

شکل ۴۰ فضای سبز درون مجموعه.. ۱۵۰

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول ۱ انواع گونه های مسکونی با توجه به معیارهای مختلف  ۱۲

جدول ۲ ادامه جدول شماره قبل. ۱۳

جدول ۳ ویژگیهای جوامع شهری در ادوار مختلف. ۳۳

جدول ۴ ویژگیهای مسکن در ادوار مختلف. ۳۴

جدول ۵ برآورد جریانهای تردد سواره با توجه به کاربری ساختمانهای محل(بنتلی، ۱۳۸۹، ۳۶۱). ۶۲

جدول ۶ برآورد عرض سواره روها با توجه به نوع راه و میزان رفت و آمد (بنتلی، ۱۳۸۹، ۳۸). ۶۳

جدول ۷ برآورد عرض سواره روها در مسیرهای مسکونی (بنتلی، ۱۳۸۹، ۳۸)  ۶۳

جدول ۱۱ شدت روشنایی لازم جهت معابر. ۸۵

جدول ۱۲ شدت روشنایی متوسط خیابان براساس حجم عابرین و ترافیک  ۸۵

جدول ۱۵ جمعیت شهر شیراز و میزان رشد سالانه جمعیت شهر شیراز در دوره (۷۵ تا ۱۳۳۵). ۱۱۴

جدول ۱۶ اصول معماری بومی مناطق اقلیمی چهارگانه ایران (کسمایی، ۱۳۸۷، ۹۶). ۱۱۶

جدول ۳۲ درصد جمعیت گروههای سنی مناطق شهری شهر شیراز ـ ۱۳۷۵  ۱۲۷

جدول ۳۵ درصد نسبی جمعیت شاغل و بیکار مرد و زن مناطق شهری شهر شیراز ۱۳۷۵. ۱۲۸

جدول ۳۹ درصد نسبی شاغلان ساکن برحسب گروههای اصلی شغلی در مناطق شهر شیراز ۱۳۷۵. ۱۲۹

جدول ۴۵ موقعیت حوزه های شهرداری منطقه یک. ۱۳۰

جدول ۵۲ برآورد جمعیت منطقه یک شهر شیراز با فرض حداکثر در دوره (۹۵ ـ ۱۳۷۵). ۱۳۱

جدول ۲۹ درصد خانوارها برحسب تعداد افراد در خانوار به تفکیک مناطق ۱۳۷۵. ۱۳۱

جدول ۴۹ خانوار معمولی ساکن، تعداد واحد مسکونی، بعد خانوار، خانوار بر واحد مسکونی و نفر بر واحد مسکونی در مناطق ششگانه شهر شیراز در سال ۱۳۷۵. ۱۳۲

جدول ۴۷ جمعیت میزان رشد سالانه، مساحت و تراکم نسبی (نفر در هکتار) در زیرمجموعه‌های پیشنهادی منطقه یک شهرداری شیراز ۱۳۷۵ ـ ۱۳۶۵  ۱۳۳

جدول ۴۱ حوزه‌های منطقه یک شهر شیراز براساس شبکه‌های اصلی و فرعی  ۱۳۴

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار ۱ تراکم چند شهر بزرگ جهان بر حسب نفر در هکتار و با توجه به فاصله از مرکز شهر(Watson , 2003, 24).. 35

نمودار ۲ میزان جرم درون راهروها با توجه به تعداد طبقات ساختمان(Newman ، ۱۹۹۶, ۱۰).. ۴۴

 

 

 

«آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است»[۱]

پیش گفتار

مسکن یکی از اساسی­ترین ملزومات زندگی انسان است که نیاز به آن مستقل از محدوده جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی است و یکی بیشترین دغدغه­های انسان – در هر طبقه اجتماعی – همواره مسکن است. با توجه به اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی جمعی، عموما محل سکونت انسانها در یک مجموعه واقع می­شود. این مجموعه­ها با توجه به شرایط مختلف شهر، روستا، محله و . . . نامیده می­شوند. هر چند که حجم زیادی از فعالیتهای انسان خارج از مسکن انجام می­شود اما اساس مجموعه­های یاد شده خانه و مسکن است. از این می­توان گفت گسترده­ترین فعالیتهای انسانی در رابطه با ساخت بنا همواره در حوزه خانه­سازی بوده و هست. حوزه مسکن در معماری دارای یکی از وسیعترین بعدها از نظر گستردگی و مواجهه با مسائل مختلف است. از این میان می­توان به مواردی همچون اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و جمعیت اشاره کرد. متاسفانه به دلیل رشد جمعیت و وجود مشکلات اقتصادی، در سالهای اخیر بعد کمیتی خانه بیشتر از بعد کیفیتی آن مورد توجه قرار گرفته است. توجه به کمیت در ساختمان سازی عموما با متراکم سازی به شکل بلند مرتبه سازی همراه است. از آنجا که نمیتوان بعد کمیتی مسکن را نیز نادیده گرفت باید طراحی­های مسکونی را به سمتی هدایت کرد که در کنار تامین تراکم مورد نظر، فضایی مطلوب برای ساکنان به ارمغان آورده شود. به نظر می­رسد برای کسب این کیفیت لازم است در کنار رعایت اصول عمومی ساختمان سازی به رفتارها و واکنشهای افراد در محیطهای مختلف اجتماعی توجه بیشتری شود. در مطالب پیش رو سعی بر طراحی یک مجتمع مسکونی با توجه به علوم رفتاری شده است.

 

فصل اول

 

 ۱- مقدمه

 

طرح و ضرورت مسئله

عمدتاً و به طور مرسوم در تئوری و تاریخ معماری به بناهای شاخص و با­عظمت توجه شده است. در این نوع برخورد تمرکز بیشتر بر روی آثار انسانهای خارق العاده و ساختمانهای نادر صورت گرفته است. اگر چه چنین بناهایی از نظر فضا، کیفیت و تاثیرگذاری دارای اهمیت هستند اما از نظر تعداد بی­اهمیت تلقی می­شوند. واقعیت این است که محیط مصنوع – که حاصل کار معماری مردمی است – عموماً در تاریخ و تئوری معماری به فراموشی سپرده می­شود. (راپوپورت، ۱۳۸۸، ۱۲) از سوی دیگر بناهای صاحب سبک را نیز باید در بستر شبکه­های بومی و روابطی که با آن دارند مورد بررسی قرار داد. قطعاً درک این بناها بدون توجه به بستری که بنا در آن ساخته شده کامل نخواهد بود.

هر معمار حتما در مقطعی از فعالیت شغلی یا تحصیلی خود با مقوله مسکن به صورت مستقیم روبرو می­شود و به جرات می­توان گفت تقریبا همه حوزه­های معماری، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با بحث مسکن در ارتباط هستند.

با وجود مطالعات بسیار گسترده و فراوان در این زمینه و با مشخص شدن مشکلات کالبدی در بسیاری از مجتمع­های مسکونی در اوایل نیمه دوم قرن گذشته، ضرورت حمایت و مطالعات اجتماعی بیشتر و همین طور یک دستور کار طراحی کالبدی در طراحی شهری آشکار شد و به نظر می­رسد همواره نکات مبهمی در رابطه با طراحی مسکن و مجتمع­های مسکونی وجود دارد.

 

اهداف

مشکلات پروژه­های مسکونی فراوانی در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه، محدودیت­های معماری و شکل کالبدی را با توجه به عنوان تعیین کننده­ی رفتار اجتماعی- چه خوب و چه بد- نشان دادند و به این ترتیب چنین ضرورتی در دهه­ی ۱۹۳۰ شناخته شد، ولی به دلایلی تا دهه­ی ۱۹۵۰ یا به فراموشی سپرده شد و یا اینکه مورد بی­توجهی قرار گرفت. با نگاهی به آنچه گذشت مشخص می­شود که لازم است به فضای بین ساختمانها و عرصه­ی عمومی و طرح­های بزرگ معماری و همچنین تسهیلات عمومی توجه بیشتری مبذول شود. ( لنگ، ۱۳۸۶، ۲۳۹) با توجه به موارد مذکور، در این طراحی، مسکن بهینه با در نظر گرفتن یافته­های علوم رفتاری و با توجه به مسائل اجتماعی انسان در راس کار قرار گرفت.

مشارکت خانواده در اجتماعی بزرگتر، بوجود آوردن حس امنیت، تعامل با انسانهای دیگر و گاهی جلوگیری از نفوذ برخی افراد یا گروه­های خاص، طراحی مسیرها مسکونی با اصالت دادن انسان به جای ماشین، ایجاد امکان شناسایی افراد خودی از غیر، عدم تجاوز سرزده غریبه­ها به فضاهایی که ساکنین آن را نیمه خصوصی و یا فضای جمعی ساکنین به حساب می­آورند، تشخیص درست و توجه به سلسله مراتب فضاها از عمومی تا خصوصی، تعیین مرتبه هر یک از فضاها (از خصوصی تا عمومی ) از طریق مشخص نمودن واضح آن که توسط ساکنین و غریبه­ها قابل تشخیص باشد، توجه به فضای باز مورد نیاز اطفال نوپا، طراحی محیط­های دسترسی به گونه­ای که تحت اشراف پنجره­های واحدهای مسکونی باشد و در انتها افزایش احساس مالکیت و مسئولیت ساکنان نسبت به محیط­شان اهداف اصلی این طرح می­باشد.

سوالات تحقیق

شاید بتوان گفت طراحی پاسخ عملی به مجموعه­ای از سوالات و نیازهاست. در واقع طراح پس از بررسی عنوان صورت مسئله و قبل از شروع به طراحی میبایست سوالات عمده­ای را که با آنها روبروست پیدا کند و به شکل مناسبی به آنها پاسخ دهد. بنظر میرسد در طراحی مجتمع مسکونی با توجه به علوم رفتاری سوالات کلیدی موارد زیر باشند:

عوامل محیطی موثر و متاثر از طراحی خانه چه چیزهایی هستند؟

چگونه می­توان تاثیر عوامل محیطی- اجتماعی مثبت را با توجه به رویکرد خانه مطلوب تقویت کرد و از اثرات نامطلوب پرهیز کرد؟

تاثیرات مثبت اجتماعی یک خانه بر محیط اطرافش چیست و چگونه میتوان فضای عمومی امن و مطلوبی در اطراف یک خانه بوجود آورد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۹۹

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***