دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱
فصل اول :طرح مسئله
۱-۱- بیان مسئله————— ۳
۲-۱- اهداف تحقیق————- ۴
فصل دوم : مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه 
۲-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۷
۲-۲- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله——- ۸
۲-۳- خاک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹
۲-۳-۱- مقدمه —————- ۹
۲-۳-۲- مفهوم خاک در مهندسی عمران———— ۹
۲-۴- رفتار سازه در برابر زلزله —- ۱۰
۲-۵- سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی ———- ۱۴
۲-۵-۱- سیستم قاب های خمشی- ۱۶
۲-۶- بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه———– ۱۷
۲-۶-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۷
۲-۶-۲- تعریف اندرکنش——— ۱۸
۲-۶-۳- تأثیر اندرکنش بین خاک و سازه بر روی پارامترهای سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۲۲
۲-۶-۴- روشهای تحلیل اندرکنش– ۲۵
۲-۶-۴-۱- روش جرم، فنر، میراگر —————- ۲۵
۲-۶-۴-۲- روش مستقیم——— ۲۷
۲-۶-۴-۳- روش زیر سازه ——- ۲۸
۲-۶-۴-۴- روش های حل مختلط– ۳۱
۲-۶-۴-۴-۱- المانهای محدود + المانهای نامحدود—– ۳۲
۲-۶-۴-۴-۲- المانهای محدود + اجزای مرزی——– ۳۴
۲-۶-۴-۴-۳- روشهای پیوندی  — ۳۶
۲-۶-۵- نتیجه گیری و مقایسه روشهای تحلیل——- ۳۸
۲-۷- مروری بر تحقیقات گذشته— ۴۰
۲-۷-۱- محمد ملکی و علی محمد سیف زاده ——- ۴۰
۲-۷-۲-کوشیک بتاچاریا، سِخار چاندرا دوتا ———- ۴۳
۲-۷-۳- مجید علی نژاد و علی شفیعی ————- ۴۵
۲-۷-۴- عماد قدرتی، حسین جهانخواه، محمدعلی قناد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۴۶
۲-۷-۵- یوچوآن تانگ و جیان ژانگ—————- ۴۸
۲-۷-۶-کربُناری، دزی و لِئونی —- ۴۹
فصل سوم : روش تحقیق و مدل سازی
۳-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۵۲
۳-۲- آشنایی با روش اجزا‌ی محدود—————- ۵۳
۳-۲-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵۳
۳-۲-۲- روش اجزاء محدود——- ۵۶
۳-۳- آشنایی با ABAOUS—— 60
۳-۳-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۰
۳-۳-۲- محصولات ABAQUS—- 62
۳-۳-۳- مقایسه‌ی روش‌های ضمنی و صریح در مسائل وابسته به زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۶۲
۳-۴- مشخصات سازه‌های مورد بررسی————– ۶۴
۳-۵- مشخصات مصالح و اعضای سازه‌ها————- ۶۵
۳-۵-۱- فولاد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۵
۳-۵-۲- بتن -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۷
۳-۶- بارگذاری و طراحی سازه‌ها— ۶۷
۳-۷- مشخصات ساختگاه——— ۶۹
۳-۷-۱- خاک‌های مورد مطالعه—- ۶۹
۳-۷-۲- مشخصات و عمق خاک‌ها از سنگ بستر—– ۷۲
۳-۷-۳- معیار گسیختگی موهر- کولمب———— ۷۳
۳-۷-۴- مدل خاک‌ها———— ۷۸
۳-۸- بارگذاری دینامیکی زلزله—- ۸۰
۳-۹- تعریف تماس بین سازه و خاک————— ۸۳
۳-۱۰- تعیین ابعاد بهینه‌ی خاک– ۸۶
۳-۱۰-۱- میرایی خاک———- ۸۶
۳-۱۰-۲- میرایی هندسی——– ۹۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۹۴
۴-۲- تحلیل فرکانسی———— ۹۵
۴-۳- تحلیل دینامیکی ———- ۹۶
۴-۳-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۶
۴-۳-۲- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی  قرار گرفته بر روی خاک رسی——— ۹۷
۴-۳-۲-۱- برش پایه———— ۹۷
۴-۳-۲-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات———- ۱۰۰
۴-۳-۳-بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ما سه ای متراکم ۱۰۲
۴-۳-۳-۱- برش پایه———— ۱۰۲
۴-۳-۳-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات———- ۱۰۵
۴-۳-۴- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر——— ۱۱۰
۴-۳-۴-۱- ضریب زمین ساختگاه– ۱۱۱
۴-۳-۴-۱-۱- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه حاصل از نرم افزار Abaqusبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۱۱
۴-۳-۴-۱-۲- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱۵
۴-۳-۴-۲- تغییر شکل  سازه —– ۱۱۷
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۲۲
۵-۲- نتایج-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۲۳
۵-۲-۱- نتایج حاصل از تعیین ابعاد بهینه مدل‌های خاکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۲۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی————- ۱۲۳
۵-۲-۳- نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی ———– ۱۲۴
۵-۲-۳-۱- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی ۱۲۴
۵-۲-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای       ۱۲۴
۵-۲-۳-۳- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر          ۱۲۵
۵-۳- پیشنهادات—————- ۱۲۶
منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۲۷
فهرست جداول
جدول (۲-۱)- مقایسه ای بین سیستم های مختلف سازه ای بر حسب تعداد طبقات——– ۱۶
جدول (۲-۲)- مقایسه‌ی روش‌های حل اندرکنش خاک و سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۹
جدول (۳-۱)- مشخصات الاستیک فولاد مصرفی—— ۶۶
جدول (۳-۲)- مشخصات محدوده پلاستیک فولاد—– ۶۶
جدول (۳-۳)- مشخصات الاستیک بتن مصرفی——- ۶۷
جدول (۳-۴)- نتا یج طراحی قاب محور ۲ مربوط به ساختمان ۴ طبقهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۶۹
جدول (۳-۵)- نتا یج طراحی قاب محور ۲ مربوط به ساختمان ۸ طبقهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۶۹
جدول (۳-۶)- طبقه بندی نوع زمین بر اساس استاندارد ۲۸۰۰بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۷۰
جدول (۳-۷)- مشخصات خاک‌های مورد مطالعه—— ۷۳
جدول (۳-۸)- مشخصات خاک ها بر اساس معیار موهر- کولمببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۸
جدول (۳-۹)- مشخصات شتابنگاشت————— ۸۱
جدول (۳-۱۰)- مقادیر μ برای خاک‌های مورد مطالعه– ۸۵
جدول (۳-۱۱)- ضرایب β و α نهایی—————- ۸۸
جدول (۴-۱)- نتایج تحلیل فرکانسی۴ مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع ۱۰ متر و مقایسه با حالت گیردار        ۹۵
جدول (۴-۲)- نتایج تحلیل فرکانسی۴ مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع ۴۰ متر و مقایسه با حالت گیردار        ۹۶
جدول (۴-۳)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر         ۹۸
جدول (۴-۴)- مقادیر برش پایه سازه فولادی۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر ۹۸
جدول (۴-۵)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر         ۹۹
جدول (۴-۶)- مقادیر برش پایه سازه فولادی۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۹۹
جدول (۴-۷)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر   ۱۰۰
جدول (۴-۸)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر   ۱۰۰
جدول (۴-۹)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر   ۱۰۰
جدول (۴-۱۰)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۱
جدول (۴-۱۱)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر    ۱۰۳
جدول (۴-۱۲)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر    ۱۰۳
جدول (۴-۱۳)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر    ۱۰۴
جدول (۴-۱۴)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر    ۱۰۴
جدول (۴-۱۵)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر        ۱۰۶
جدول (۴-۱۶)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر        ۱۰۶
جدول (۴-۱۷)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر        ۱۰۶
جدول (۴-۱۸)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر        ۱۰۷
جدول (۴-۱۹)- مقادیر  برش پایه سازه ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر———— ۱۱۲
جدول (۴-۲۰)- مقادیر  برش پایه سازه ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر———— ۱۱۲
جدول (۴-۲۱)- نیروی برش پایه ماکزیمم کلیه مدلها– ۱۱۳
جدول (۴-۲۲)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بدست آمده از نرم افزار Abaqus ———– 113
جدول (۴-۲۳)- مقادبر ضرایب بازتاب کلیه مدل ها بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰————– ۱۱۶
جدول (۴-۲۴)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه معادل سازی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰– ۱۱۶
فهرست نمودارها
نمودار (۳-۱)- مقایسه روش ضمنی و صریح———- ۶۴
نمودار (۳-۲)- مقادیر نسبت مدول برشی در برابر کرنش برشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۷۱
نمودار (۳-۳)- پروفیل مدول برشی ساختگاه‌های با خاک NC و DSبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۷۱
نمودار (۳-۴)- مقادیر نسبت میرایی در برابر کرنش برشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۷۲
نمودار (۳-۵)- سرعت موج برشی پروفیل خاک‌های مورد بررسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۲
نمودار (۳-۶)- تاریخچه زمانی شتاب- سرعت- تغییر مکان زلزله نورث ریج (۱۹۹۴)——— ۸۲
نمودار (۳-۷)- شتابنگاشت زلزله‌ی نورث ریج مقیاس شده به g  ۰.۳۵بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۸۳
نمودار (۳-۸)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی ۴۰۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر ۸۹
نمودار (۳-۹)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی ۴۰۰ متر و ارتفاع ۴۰ متر ۸۹
نمودار (۳-۱۰)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC  برای ابعاد عرضی ۵۰ تا ۴۵۰ متر و با ارتفاع ۱۰ متر  ۹۱
نمودار (۳-۱۱)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC برای ابعاد عرضی ۵۰ تا ۴۵۰ متر و با ارتفاع ۴۰ متر   ۹۱
نمودار (۴-۱)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع های ۱۰ مترو ۴۰ متر ۱۰۱
نمودار (۴-۲)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۸ طبقه قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع های ۱۰ مترو ۴۰ متر ۱۰۱
نمودار (۴-۳)- مقایسه حداکثر مقادبر برش پایه در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک——– ۱۰۵
نمودار (۴-۴) – مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های۱۰ متر و۴۰ متر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۰۷
نمودار (۴-۵)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۸ طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های۱۰ متر و۴۰ متر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۰۸
نمودار (۴-۶)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق ۱۰ متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———– ۱۰۸
نمودار (۴-۷)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق ۴۰ متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———– ۱۰۹
نمودار (۴-۸)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی ۸  طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق ۱۰ متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک—— ۱۰۹
نمودار (۴-۹)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی۸ طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق ۴۰ متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———– ۱۱۰
نمودار (۴-۱۰)- مقایسه حداکثر مقادبر برش پایه(بر حسب کیلو نیوتن) در اثر تغییر در ارتفاع سازه   ۱۱۴
نمودار (۴-۱۱)- مقایسه مقادیر ضریب زمین ساختگاه بدست آمده از نرم افزار Abaqus با آئین نامه ۲۸۰۰    ۱۱۶
نمودار (۴-۱۲)- نسبت تغییر شکل سازه۴ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق ۱۰ متر) به تکیه گاه صلب        ۱۱۸
نمودار (۴-۱۳)- نسبت تغییر شکل سازه۴ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق ۴۰ متر) به تکیه گاه صلب        ۱۱۸
نمودار (۴-۱۴)- نسبت تغییر شکل سازه۴ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق ۱۰ متر) به تکیه گاه صلب    ۱۱۸
نمودار (۴-۱۵)- نسبت تغییر شکل سازه۴ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق ۴۰ متر) به تکیه گاه صلب    ۱۱۹
نمودار (۴-۱۶)- نسبت تغییر شکل سازه ۸ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق ۱۰ متر) به تکیه گاه صلب       ۱۱۹
نمودار (۴-۱۷)- نسبت تغییر شکل سازه ۸ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق ۴۰ متر) به تکیه گاه صلب       ۱۱۹
نمودار (۴-۱۸)- نسبت تغییر شکل سازه ۸ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق ۱۰ متر) به تکیه گاه صلب   ۱۲۰
نمودار (۴-۱۹)- نسبت تغییر شکل سازه ۸ طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق ۴۰ متر) به تکیه گاه صلب   ۱۲۰
فهرست اشکال
شکل (۲-۱)- رفتار ساده شده یک سازه در برابر زلزله– ۱۱
شکل (۲- ۲)- بیان شماتیکی از نیروهای زلزله——– ۱۲
شکل (۲- ۳)- مدل ساده شده‌ی اندرکنش خاک – سازه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۲۰
شکل (۲-۴)- تغییرات پریود و میرایی سازه تک درجه با پی دایره ای صلب روی نیم فضای ویسکو الاستیک            ۲۲
شکل (۲-۵)- تغییرات شتاب نسبت به زمان تناوب—- ۲۳
شکل (۲-۶)- تغییر مکان جانبی سازه بر اثرحرکات افقی و گهواره ای پیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۴
شکل (۲- ۷)- سهم حرکات افقی و گهواره ای پی در حرکت جانبی سقف بام سازه——— ۲۴
شکل (۲- ۸)- مشخصه های اصلی یک سیستم ساده سازه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۵
شکل (۲- ۹)- اثر اندرکنش در مدلسازی نوسانگر ساده – ۲۶
شکل (۲-۱۰)- مدل اجزا محدود سه بعدی خاک- سازه با مرزهای ویسکوزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲۸
شکل (۲-۱۱)- جداسازی زیرسازه ها به منظور ساده کردن محاسباتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۳۰
شکل (۲-۱۲)- مراحل تحلیل اندرکنش یک سازه زیر زمینی با روش کوپل المانهای محدود – المانهای نامحدود         ۳۲
شکل (۲-۱۳) – قلمرو دور و نزدیک در روش کوپل المانهای محدود – المانهای نامحدود—— ۳۲
شکل (۲-۱۴)- روش HYBRID — 37
شکل (۲-۱۵)- مدل چند درجه آزادی برای سیستم خاک – سازهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۴۷
شکل (۳-۱)- پلان ساختمان‌های مورد بررسی ——- ۶۵
شکل (۳-۲)- لغزش خاک در امتداد صفحه‌ی گسیختگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۷۴
شکل (۳-۳)- پوش گسیختگی موهر- کولمب——— ۷۵
شکل (۳-۴)- دوایر موهر ممکن و غیر ممکن——— ۷۶
شکل (۳-۵)- وضعیت گسیختگی– ۷۶
شکل (۳-۶)- المان بندی خاک با ارتفاع ۱۰متر——- ۷۹
شکل (۳-۷)- المان بندی خاک با ارتفاع۴۰ متر——- ۷۹
شکل (۳- ۸)- رابطه ی فشار تماسی- فاصله برای تماس سختبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۸۴
چکیده
همان‌طور که می‌دانیم اکثر طراحان به هنگام تحلیل دینامیکی سازه، زمین بستر آن را صلب فرض می‌کنند و از انعطاف پذیری آن صرف‌نظر می‌کنند. و یا این‌که تحریک ثبت شده در میدان آزاد[۱] ساختگاه را به پای سازه اعمال می‌کنند. در صورتی که در هنگام وقوع زلزله، رفتار غیر خطی خاک زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک- سازه[۲]، تغییرات غیر قابل چشم پوشی را در عملکرد لرزه ای سازه به وجود می‌آورند. از این رو تصمیم گرفته شده در این پایان نامه با در نظر گرفتن خاک زیر سازه و مدل کردن آن همراه با سازه در نرم افزار آباکوس[۳] و با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و رفتار غیر خطی مصالح خاک و فولاد به بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی بر روی خاک‌های انعطاف پذیر پرداخته شود. برای این منظور دو مدل قاب خمشی فولادی (طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰) بر روی دو نوع خاک به روش مستقیم و با بهره‌گیری از روش المان محدود و اعمال رکورد زلزله نورث‌ریج تحلیل شده و تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه به دست می‌آید. در ادامه بستر سازه‌های مورد نظر را به صورت صلب فرض کرده و با بدست آوردن پارامترهای ضریب بستر و تغییر شکل سازه، اهمیت در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک زیر سازه و اندرکنش خاک- سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها نشان داده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در خاک‌‌های انعطاف پذیر با افزایش ارتفاع سازه مقدار برش پایه افزایش می‌یابد و با افزایش عمق خاک زیر سازه، مقدار برش پایه و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات افزایش می‌یابد. از طرفی با کاهش انعطاف پذیری خاک زیرسازه، از مقدار برش پایه کاسته می‌شود و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک کم عمق افزایش یافته و در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک عمیق با کاهش همراه است. همچنین نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و انعطاف پذیری خاک زیر سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها می‌باشد.
تعداد صفحه : ۱۴۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***