دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاه های دولتی …

دانلود پایان نامه

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  پژوهش علوم اجتماعی

 عنوان:

 بررسی جامعه شناختی جهت گیری­­های دینی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر اسماعیل بلالی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا ذوقی پایدار

۱۹ آبان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
دین به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی در تقسیم بندی جامعه شناسان جایگاه خاصی دارد و به عنوان یک بعد مهم از زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته است. هر انسانی بسته به تجربیاتی که از زندگی اش کسب می کند و با توجه به خصوصیات، نگرش ها و عقایدی که دارد، به شیوه خاصی دین داری می کند و از زاویه دید خودش به مسائل دینی نگاه می کند. به همین دلیل برای پی بردن به نوع و جهت گیری دینی دانشجویان باید زندگی دینی آنان را مورد ارزیابی قرار داد. مسئله این پژوهش تنوع و تکثری است که در مقوله دین داری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرش این پیش فرض که دین داری به مثابه امری متنوع و متلون خارج از دوگانه دین دار یا بی دین بودن افراد است سعی دارد ضمن نشان دادن انواع جهت گیری دینی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن نیز بپردازد. براساس نظریات مطرح شده توسط وبر، ملکیان، سروش، جان هیک و آلپورت پیرامون انواع جهت گیری دینی، جهت گیری های دینی سکولاریستی، پلورالیستی، بنیادگرایی، درونی، بیرونی، این جهانی، آن جهانی، مصلحت اندیش، معرفت اندیش و تجربت اندیش انتخاب شدند. همچنین با توجه به نظریات مطرح شده توسط وبر، مرتن، نظریات پردازان سرمایه اجتماعی از جمله پاتنام، بوردیو و کلمن و براساس نظریات ارتباطات از جمله نظریه کاشت، نظریه برجسته سازی و نظریه شکاف آگاهی، متغیرهایی از قبیل پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نوع گروه مرجع، نوع مصرف رسانه ای و شبکه ارتباطی به عنوان عوامل مؤثر بر جهت گیری های دینی دانشجویان شناخته شدند. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم ۳۸۶ نفر از جامعه آماری ۴۸۹۹۲ نفری دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و جمع آوری شده و مراحل آماری آن با استفاده از نرم افزارهای spss16و Amos22 انجام شده است. برای بررسی اعتبار و پایایی پژوهش از اعتبار صوری، سازه ای و تجربی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که اکثریت پاسخگویان دیدگاهی ضد سکولاریستی داشته و به نوعی موافق بنیادگرایی بوده اند. همچنین نتایج بررسی اعتبار تجربی پژوهش نشان داد که بین سکولاریسم با جهت گیری های دینی بنیادگرایی، آن جهانی، درونی، معرفت اندیش و تجربت اندیش رابطه معکوس و بین سکولاریسم با جهت گیری های دینی پلورالیسم و مصلحت اندیش رابطه مستقیم از نظر آماری وجود دارد. نتایج تحلیلی پژوهش مؤید این مطلب است که متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بیش ترین رابطه را با جهت گیری دینی سکولاریستی، بتا (۰.۱۴۵) و کم ترین رابطه را جهت گیری دینی بنیادگرایانه، بتا (۰.۱۲۵-) دارد. همچنین در مورد نوع رسانه باید گفت که بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی  با جهت گیری های دینی بنیادگرایانه، آن جهانی، درونی، معرفت اندیش و تجربت اندیشانه رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده تلویزیون داخلی و جهت گیری های دینی سکولاریسم و مصلحت اندیشانه رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری وجود دارد. از دیگر متغیرهای مستقل پژوهش می توان به سرمایه اجتماعی اشاره کرد. بین این متغیر با جهت گیری های دینی بنیادگرایانه، درونی، بیرونی، این جهانی، معرفت-اندیشانه و تجربت اندیشانه رابطه مستقیم و با جهت گیری های دینی سکولاریستی، پلورالیستی و مصلحت اندیشانه رابطه معکوسی وجود دارد. درمورد نوع گروه مرجع نیز باید به این نکته اشاره کرد که بین این متغیر با جهت گیری های دینی سکولاریسم، پلورالیسم و مصلحت اندیشانه رابطه معکوس و با جهت گیری های دینی بنیادگرایانه، تجربت اندیشانه، این جهانی و درونی رابطه مستقیمی دارد. نتایج جداول برازش مدل نمودارهای تحلیل مسیر نیز گویای آن هستند که تمامی نمودارهای ترسیم شده، از نظر برازش، در حد مطلوبی قرار دارند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲بیان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۵-۱هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۵-۲اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
فصل دوم :  ادبیات تحقیق
۲-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲مرور تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۱تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۳نتیجه گیری از پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۳مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳-۱جهت گیری دینی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳-۱-۱جهت گیری های  دینی از نظر آلپورت………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳-۱-۲جهت گیری های دینی از نظر جان هیک…………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۳-۱-۳جهت گیری های دینی از نظر عبدالکریم سروش …………………………………………………………………۲۳
۲-۳-۱-۴جهت گیری های دینی از نظر مصطفی ملکیان…………………………………………………………………… ۲۵
۲-۳-۱-۵جهت گیری های دینی از نظر ماکس وبر…………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳-۲گروه مرجع  و جهت گیری دینی……………………………………………………………………………………………… ۲۹
۱-۲-۳-۲کولی……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۳۰
۲-۳-۲-۲تاموتسوشیبوتانی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۳-۲-۳رابرت مرتن………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۳-۲-۴نتیجه گیری از نظریات گروه مرجع……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۳پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت گیری دینی………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۳-۴ارتباطات جمعی و جهت گیری دینی………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۴-۳-۲نظریه برجسته سازی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۴-۲نظریه کاشت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۳-۴-۳نظریه شکاف آگاهی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۴-۴نتیجه گیری از نظریات ارتباطات…………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۳-۵سرمایه اجتماعی  و جهت گیری دینی…………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۵-۱پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۴چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۵فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۲روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۳تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۴جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۵سهمیه بندی حجم نمونه عملیاتی………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶اعتبار و پایایی  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۶-۱اعتبار سازه ای مقیاس جهت گیری های دینی………………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۶-۱-۱اعتبار سازه ای جهت گیری دینی بنیادگرایی……………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۶-۱-۲اعتبار سازه ای جهت گیری های دینی سروش……………………………………………………………………… ۶۳
۳-۶-۱-۳اعتبار سازه ای جهت گیری های دینی آلپورت……………………………………………………………………… ۶۴
۳-۶-۱-۴اعتبار سازه ای جهت گیری های دینی وبر…………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۶-۱-۵اعتبار سازه ای جهت گیری های دینی هیک………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۶-۱-۶اعتبار سازه ای جهت گیری دینی سکولاریسم……………………………………………………………………… ۶۶
۳-۶-۲بررسی اعتبار تجربی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۶-۳پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۶-۳-۱پایایی متغیرهای مستقل تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۶-۳-۲پایایی متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۷تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………..۷۰
۳-۷-۱تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر  وابسته پژوهش………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۷-۱-۱جهت گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۷-۱-۲جهت گیری دینی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۷-۱-۳تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی سکولاریسم…………………………………………………. ۷۱
۳-۷-۱-۴تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی بنیادگرایی…………………………………………………… ۷۲
۳-۷-۱-۵تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی پلورالیسم…………………………………………………….. ۷۲
۳-۷-۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری های دینی آلپورت………………………………………………….. ۷۳
۳-۷-۱-۷تعریف عملیاتی جهت گیری های دینی سروش…………………………………………………………………… ۷۳
۳-۷-۱-۸تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری های دینی وبر………………………………………………………… ۷۳
۳-۷-۲تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل پژوهش………………………………………………………….. ۷۳
۳-۷-۲-۱تعریف مفهومی و عملیاتی شبکه ارتباطی………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۷-۲-۲تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۷-۲-۳تعریف مفهومی و  عملیاتی میزان مصرف رسانه ای……………………………………………………………. ۷۴
۳-۷-۲-۴تعریف مفهومی و  عملیاتی نوع گروه مرجع………………………………………………………………………. ۷۵
۵-۲-۷-۳تعریف مفهومی و  عملیاتی پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین………………………………………….. ۷۵
۳-۸فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. ۷۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۲-۱توصیف پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۲-۲بررسی وضعیت دانشجویان در مقیاس های مختلف جهت گیری دینی…………………………………. ۸۳
۴-۲-۲-۱مقیاس سکولاریسم……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۲-۲-۲مقیاس بنیادگرایی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۲-۲-۳مقیاس تکثرگرایی……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۴-۲-۲-۴مقیاس جهت گیری درونی…………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۲-۲-۵مقیاس جهت گیری دینی بیرونی………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲-۲-۶مقیاس جهت گیری دینی این جهانی…………………………………………………………………………………… ۹۲
۴-۲-۲-۷مقیاس جهتگیری دینی آن جهانی……………………………………………………………………………………… ۹۳
۸-۲-۲-۴مقیاس مربوط به جهت گیری دینی مصلحت اندیش…………………………………………………………… ۹۴
۴-۲-۲-۹مقیاس مربوط به جهت گیری دینی معرفت اندیش…………………………………………………………….. ۹۶
۴-۲-۲-۱۰مقیاس مربوط به جهت گیری دینی تجربت اندیش………………………………………………………….. ۹۸
۴-۲-۲-۱۱نتیجه گیری از توصیف انواع جهت گیری دینی………………………………………………………………… ۹۹
۴-۲-۳توصیف متغیرهای مستقل پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۲-۳-۱سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۴-۲-۳-۲میزان مصرف رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۲-۳-۳نوع گروه مرجع…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۳-۲-۴پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۲-۳-۵شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۴-۳-۱فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۲-۳-۴فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۳-۳-۴فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۳-۴فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۳-۴فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۶-۳-۴فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۳-۶-۱رابطه بین شبکه ارتباطی و جهت گیری های دینی دانشجویان………………………………………… ۱۱۸
۴-۳-۶-۲ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و شبکه ارتباطی………………………………………………… ۱۱۹
۷-۳-۴فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۳-۷-۱رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نوع گروه مرجع………………………………………………. ۱۲۰
۸-۳-۴فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۳-۸-۱ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی…………………………………. ۱۲۱
۹-۳-۴فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۴-۳-۱۰یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۴-۳-۱۰-۱بررسی رابطه میان جنسیت و جهت گیری های  دینی………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۳-۱۰-۲بررسی رابطه میان سن و جهت گیری های دینی…………………………………………………………… ۱۲۴
۴-۳-۱۰-۳بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و جهت گیری های دینی ……………………………………………۱۲۴
۴-۳-۱۰-۴بررسی رابطه میان مقطع تحصیلی و جهت گیری های دینی …………………………………………۱۲۴
۴-۳-۱۰-۵بررسی رابطه میان نوع دانشگاه محل تحصیل و جهت گیری های دینی……………………….. ۱۲۵
۴-۳-۱۰-۶بررسی ارتباط بین رشته تحصیلی و جهت گیری های دینی………………………………………….. ۱۲۶
۴-۴تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۱-۴-۴جهت گیری دینی سکولاریسم………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۴-۴-۲جهت گیری دینی پلورالیسم………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۴-۳ جهت گیری دینی بنیادگرایی………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
۴-۴-۴جهت گیری دینی درونی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۵-۴-۴جهت گیری دینی بیرونی………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۴-۶جهت گیری دینی این جهانی………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۴-۷جهت گیری دینی آن جهانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۴-۴-۸جهت گیری دینی مصلحت اندیش…………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۴-۴-۹جهت گیری دینی معرفت اندیش……………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
۴-۴-۱۰جهت گیری دینی تجربت اندیش…………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
فصل پنجم:  نتایج تحقیق
۵-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۵-۲نتایج توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۵-۳نتایج تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۵-۴پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۵-۴-۱پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱
۵-۴-۲پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۵-۵محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۲۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***