دانلود پایان نامه ارشد: اصلاحات و دگرگونی‌ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از …

دانلود پایان نامه

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

اصلاحات و دگرگونی اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله موحدی محب

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

مباحث مقدماتی: کلیات… ۱

فصل اول: بررسی های اولیه. ۴

۱-۱. مفاهیم و معانی.. ۵

۲-۱. دگرگونی و تغییرات اجتماعی.. ۱۸

فصل دوم: اصلاحات اجتماعی.. ۲۹

۱-۲. مقدمه. ۲۹

۲-۲. اصلاحات از منظر قرآن. ۲۹

۳-۲. اصلاح در روایات معصومین علیهم السلام. ۳۷

۴-۲. چارچوب اصلاحات در اسلام. ۴۲

۵-۲. ابعاد مختلف اصلاحات… ۵۱

۶-۲. شرایط اجرای اصلاحات… ۵۵

۷-۲. مهمترین ویژگی مصلح موفق.. ۵۹

۸-۲. آسیب شناسی اصلاحات… ۶۲

۹-۲. مهمترین شیوه های اصلاح.. ۶۶

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام. ۷۳

۱-۳. روند تشریع امر و نهی در قرآن. ۷۳

۲-۳. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منکر در روایات… ۸۳

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. ۹۲

۱-۴. مراتب وطبقات امر و نهی.. ۹۲

۲-۴. آشنایی با معروفات و منکرات… ۱۰۶

فصل پنجم: کاوشی دیگر پیرامون فریضه امر و نهی.. ۱۱۹

۱-۵. شرایط اجرای امربه معروف و نهی از منکر. ۱۱۹

۲-۵. اصول و پیش شرط های حاکم بر فریضه امر و نهی.. ۱۲۷

۳-۵. تحلیل ریشه های موفقیت در امر و نهی.. ۱۳۳

۴-۵. تحلیل ریشه های شکست در امر و نهی.. ۱۳۸

۵- ۵. آثار سوء منکرات در جامعه. ۱۴۴

۶-۵. پیامدهای منفی ترک امربه معروف و نهی از منکر در جامعه. ۱۴۷

فصل ششم: بررسی های ضروری دیگر در اصلاحات و امر و نهی دینی.. ۱۵۲

۱-۶. شیوه های متفاوت اصلاحات در فریضه امر و نهی.. ۱۵۲

۲-۶. اصلاحات وتغییرات اساسی اجتماعی در گرو چند مؤلفه پراهمیت… ۱۶۳

فصل هفتم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۰

۱-۷. خلاصه پژوهش… ۱۸۰

۲-۷. ارائه برخی پیشنهادها به محققان آینده ۱۸۲

۳-۷. ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر  ۱۸۳

فهرست منابع و مآخذ(فارسی وعربی) ۱۸۷

الف: فهرست کتاب ها ۱۸۷

ب: فهرست نرم افزارها ۱۹۸

نمایه. ۱۹۹

Abstract
ب) فهرست تفصیلی

چکیده

مباحث مقدماتی: کلیات… ۱

۱. بیان مسأله. ۱

۲. پیشینه تحقیق.. ۱

۳. اهداف پژوهش… ۱

۴. پرسش های تحقیق.. ۲

۵. فرضیه پژوهش… ۲

۶. روش گردآوری اطلاعات… ۳

۷. هدف کاربردی این پژوهش… ۳

۸. واژگان کلیدی.. ۳

۹. موانع و محدودیت های پژوهش… ۳

فصل اول: بررسی های اولیه. ۴

۱-۱. مفاهیم و معانی.. ۵

۱-۱-۱. مفهوم اصلاحات… ۵

۱-۱-۱-۱. واژه اصلاح در لغت… ۵

۲-۱-۱-۱. واژه اصلاح در عرف قرآن. ۶

۳-۱-۱-۱. واژه إصلاح در عرف روایات معصومین «علیهم السلام» ۷

۲-۱-۱. مفهوم تغییر و دگرگونی.. ۷

۱-۲-۱-۱. واژه تغییر در لغت… ۷

۲-۲-۱-۱. واژه تغییر در عرف قرآن. ۸

۳-۲-۱-۱. واژه تغییر در عرف روایات. ۸

۳-۱-۱. مفهوم أمر. ۹

۱-۳-۱-۱. واژه امر در لغت… ۹

۲-۳-۱-۱. واژه أمر در عرف قرآن. ۱۰

۳-۳-۱-۱. واژه امر در عرف روایات. ۱۱

۴-۱-۱. مفهوم نهی.. ۱۲

۱-۴-۱-۱. واژه نهی در لغت… ۱۲

۲-۴-۱-۱. واژه نهی در عرف قرآن. ۱۳

۳-۴-۱-۱. واژه نهی در عرف روایات… ۱۳

۵-۱-۱. مفهوم معروف… ۱۴

۱-۵-۱-۱. واژه معروف در لغت… ۱۴

۲-۵-۱-۱. واژه معروف در قرآن. ۱۵

۳-۵-۱-۱. واژه معروف در روایات… ۱۵

۶-۱-۱. مفهوم منکر. ۱۶

۱-۶-۱-۱. واژه منکر در لغت… ۱۶

۲-۶-۱-۱. واژه منکر در عرف قرآن. ۱۶

۳-۶-۱-۱. واژه منکر در عرف روایات… ۱۷

۲-۱. دگرگونی و تغییرات اجتماعی.. ۱۸

۱-۲-۱. تغییرات اجتماعی در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام. ۱۸

۲-۲-۱. امر و نهی، مؤثرترین مکانیزم اجرایی در تغییرات اجتماعی.. ۲۰

۳-۲-۱. دگرگونی های اجتماعی از منظر علم جامعه شناسی.. ۲۲

۱-۳-۲-۱. عوامل مؤثر بر دگرگونی های اجتماعی.. ۲۳

۱-۱-۳-۲-۱. عامل معنوی.. ۲۳

۲-۱-۳-۲-۱. عامل جغرافیایی و محیطی.. ۲۴

۳-۱-۳-۲-۱. عامل فرهنگی.. ۲۴

۴-۱-۳-۲-۱. عامل فناوری و تکنولوژی.. ۲۴

۵-۱-۳-۲-۱. عامل اقتصادی.. ۲۵

۲-۳-۲-۱. پیامدهای ناخوشایند در فرآیند سریع تغییرات اجتماعی.. ۲۶

۳-۳-۲-۱. موانع فرا روی دگرگونی های اجتماعی.. ۲۶

فصل دوم: اصلاحات اجتماعی.. ۲۹

۱-۲. مقدمه. ۲۹

۲-۲. اصلاحات از منظر قرآن. ۲۹

۱-۲-۲. ایمان شرط لازم برای اصلاح.. ۳۰

۲-۲-۲. توبه راه اصلاح فردی.. ۳۱

۳-۲-۲. تقوی مقدمه اصلاح.. ۳۲

۴-۲-۲. عفو و بخشش، راه اصلاح خطاکاران. ۳۳

۵-۲-۲. اصلاح در خانواده ۳۴

۶-۲-۲. اصلاح اجتماعی با اوامر و نواهی الهی.. ۳۵

۳-۲. اصلاح در روایات معصومین علیهم السلام. ۳۷

۱-۳-۲. مجاهده بانفس راه اصلاح فردی.. ۳۷

۲-۳-۲. اصلاح خانواده ۳۸

۳-۳-۲. اصلاح بین مردم و جامعه. ۳۹

۴-۳-۲. اصلاح حاکمان و عالمان. ۴۱

۴-۲. چارچوب اصلاحات در اسلام. ۴۲

۱-۴-۲. حق محوری.. ۴۲

۲-۴-۲. قانونمندی.. ۴۳

۳-۴-۲. صداقت و راستگویی.. ۴۵

۴-۴-۲. رعایت اصول اخلاقی.. ۴۵

۵-۴-۲. گزینش کارگزاران صالح و توانا ۴۷

۶-۴-۲. نگرش انسانی و فرامذهبی.. ۴۸

۷-۴-۲. توسعه آزادی های مشروع. ۴۸

۸-۴-۲. حفظ وحدت و وفاق ملی.. ۴۹

۹-۴-۲. برقراری عدالت اجتماعی.. ۵۰

۱۰-۴-۲. تأمین رفاه و آسایش مردم. ۵۱

۵-۲. ابعاد مختلف اصلاحات… ۵۱

۱-۵-۲. اصلاح فرهنگی و معنوی.. ۵۱

۲-۵-۲. اصلاح نظام سیاسی.. ۵۲

۳-۵-۲. اصلاح نظام حقوقی.. ۵۳

۴-۵-۲. اصلاح قوانین و ساختارها ۵۴

۶-۲. شرایط اجرای اصلاحات… ۵۵

۱-۶-۲. زمان شناسی و مکان شناسی فراروی اصلاحات… ۵۵

۲-۶-۲. شناخت داشتن از اقدام اصلاحی خود. ۵۶

۳-۶-۲. مشورت با حکیمان و عالمان. ۵۷

۴-۶-۲. استفاده از ابزار درست جهت اصلاح.. ۵۸

۷-۲. مهمترین ویژگی مصلح موفق.. ۵۹

۱-۷-۲. عدم مصانعه. ۵۹

۲-۷-۲. عدم مضارعه. ۶۱

۳-۷-۲. عدم مطامعه. ۶۲

۸-۲. آسیب شناسی اصلاحات… ۶۲

۱-۸-۲. ابهام در مفهوم اصلاح و چارچوب آن. ۶۲

۲-۸-۲. مقطعی بودن اصلاحات… ۶۳

۳-۸-۲. افراط و تفریط.. ۶۴

۴-۸-۲. رخنه فرصت طلبان و مصلحان غیرواقعی.. ۶۵

۹-۲. مهمترین شیوه های اصلاح.. ۶۶

۱-۹-۲. ارشاد و تساهل.. ۶۶

۲-۹-۲. اصلاحات تدریجی و گام به گام. ۶۸

۳-۹-۲. امربه معروف و نهی از منکر. ۶۹

فصل سوم: جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام. ۷۳

۱-۳. روند تشریع امر و نهی در قرآن. ۷۳

۱-۱-۳. آیات توصیه کننده به امر و نهی.. ۷۳

۲-۱-۳. آیات دال بر وجوب امربه معروف و نهی از منکر. ۷۵

۱-۲-۱-۳. وجوب امر و نهی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ۷۵

۲-۲-۱-۳. وجوب امر و نهی بر همه مؤمنان امت… ۷۵

۳-۲-۱-۳. وجوب امر و نهی بر بعضی از امت… ۷۷

۳-۱-۳. امربه معروف و نهی از منکر از اوصاف لازم مومنان. ۷۸

۴-۱-۳. امربه منکر و نهی از معروف، از صفات منافقان. ۷۸

۵-۱-۳. تفاوت امربه معروف ونهی از منکر در آیات مکی و مدنی.. ۷۹

۶-۱-۳. تقدم امر و نهی بر ایمان به خدا ۸۰

۷-۱-۳. گمان وجود تضاد در میان آیات امر و نهی.. ۸۰

۸-۱-۳. امر و نهی در میان همه ادیان الهی.. ۸۲

۲-۳. موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منکر در روایات… ۸۳

۱-۲-۳. اهمیت وفضیلت امر و نهی در کلام معصومین علیهم السلام. ۸۳

۲-۲-۳. تشویق همگان به امربه معروف و نهی از منکر. ۸۵

۳-۲-۳. روایات دال بر وجوب دو فریضه. ۸۵

۱-۳-۲-۳. واجب بر همه امت… ۸۵

۲-۳-۲-۳. بر بعض امت… ۸۶

۳-۳-۲-۳. واجب برهر فرد مسلمان. ۸۶

۴-۳-۲-۳. بر علما و دانشمندان. ۸۶

۴-۲-۳. عدم تفاوت بین امر و نهی مرد و زن. ۸۷

۵-۲-۳. امربه معروف و نهی از منکر، از اوصاف لازم مومنین.. ۸۷

۶-۲-۳. امربه منکر و نهی از معروف از صفات منافقان و مشرکان. ۸۸

۷-۲-۳. توهم وجود تنافی در بین روایات امر و نهی.. ۸۸

۸-۲-۳. وجوب حفظ جان و دین و بذل و ایثار در راه امر و نهی.. ۸۹

۹-۲-۳. «حسبه» نهاد اجرایی امر و نهی در تاریخ اسلام. ۸۹

فصل چهارم: شناخت ابعاد دیگر فریضه امر و نهی.. ۹۲

۱-۴. مراتب وطبقات امر و نهی.. ۹۲

۱-۱-۴. لزوم آگاهی ازمراتب ودرجات امربه معروف ونهی از منکر. ۹۲

۲-۱-۴. مراحل امربه معروف و نهی از منکر. ۹۳

۱-۲-۱-۴. مرحله اول: مرتبه انکار قلبی.. ۹۴

۲-۲-۱-۴. مرحله دوم: مرتبه زبانی.. ۹۶

۳-۲-۱-۴. مرحله سوم: مرتبه عملی و با قدرت… ۹۹

۳-۱-۴. طبقات امربه معروف و نهی از منکر. ۱۰۰

۱-۳-۱-۴. امر و نهی فردی.. ۱۰۰

۲-۳-۱-۴. امر و نهی خانوادگی.. ۱۰۱

۳-۳-۱-۴. امر و نهی علما و بزرگان جامعه. ۱۰۲

۴-۳-۱-۴. امر و نهی حکومتی.. ۱۰۳

۴-۱-۴. طبیعت امر و نهی و تقدم و تأخر در این فریضه. ۱۰۴

۲-۴. آشنایی با معروفات و منکرات… ۱۰۶

۱-۲-۴. ضرورت شناخت کامل معروفات و منکرات… ۱۰۶

۲-۲-۴. تفاوت موضوعی معروف و منکر. ۱۰۷

۳-۲-۴. شناخت اهل معروف و ثمره کارهای خیر. ۱۰۷

۴-۲-۴. معیارهای شناخت معروف و منکر. ۱۰۸

۱-۴-۲-۴. معیارهای ثابت… ۱۰۹

۱-۱-۴-۲-۴. شرع، اصلی ترین معیار. ۱۰۹

۲-۱-۴-۲-۴. فطرت پاک.. ۱۰۹

۳-۱-۴-۲-۴. عقل سلیم. ۱۱۰

۲-۴-۲-۴. معیارهای متغیر. ۱۱۱

۱-۲-۴-۲-۴. فرهنگ… ۱۱۱

۲-۲-۴-۲-۴. آداب و رسوم. ۱۱۲

۳-۲-۴-۲-۴. عرف… ۱۱۲

۴-۲-۴-۲-۴. تابو. ۱۱۳

۵-۲-۴. اقسام و مصادیق معروف و منکر. ۱۱۴

۱-۵-۲-۴. اقسام معروف و منکر. ۱۱۴

۲-۵-۲-۴. برخی از معروف ها و منکرهای (واجب و حرام)شرعی: ۱۱۵

۱-۲-۵-۲-۴. اعتقادی.. ۱۱۵

۲-۲-۵-۲-۴. اخلاقی.. ۱۱۵

۳-۲-۵-۲-۴. فرهنگی.. ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۴. خانوادگی.. ۱۱۶

۵-۲-۵-۲-۴. درمانی و بهداشتی و غذایی.. ۱۱۶

۶-۲-۵-۲-۴. اقتصادی.. ۱۱۶

۷-۲-۵-۲-۴. سیاسی.. ۱۱۶

۸-۲-۵-۲-۴. حکومتی و دولتی.. ۱۱۷

فصل پنجم: کاوشی دیگر پیرامون فریضه امر و نهی.. ۱۱۹

۱-۵. شرایط اجرای امربه معروف و نهی از منکر. ۱۱۹

۱-۱-۵. توضیح اجمالی.. ۱۱۹

۲-۱-۵. شرایط افراد در فریضه امر و نهی.. ۱۱۹

۳-۱-۵- شرایط فریضه امر و نهی.. ۱۲۲

۱-۳-۱-۵. علم و آگاهی.. ۱۲۲

۲-۳-۱-۵. شرط تأثیر. ۱۲۳

۳-۳-۱-۵. شرط استمرار و اصرار بر گناه ۱۲۳

۴-۳-۱-۵. فقدان مفسده در امر و نهی.. ۱۲۴

۴-۱-۵.  ویژگی های شخصی آمران و ناهیان. ۱۲۵

۱-۴-۱-۵. عامل بودن. ۱۲۵

۲-۴-۱-۵. عدم انتظار پاداش از مردم. ۱۲۶

۳-۴-۱-۵. تکبر نداشته باشد. ۱۲۶

۲-۵. اصول و پیش شرط های حاکم بر فریضه امر و نهی.. ۱۲۷

۱-۲-۵. تجسس کردن ممنوع. ۱۲۷

۲-۲-۵. بدبینی و سوءظن ممنوع. ۱۲۸

۳-۲-۵. پرده دری ممنوع. ۱۲۹

۴-۲-۵. توهین ممنوع. ۱۲۹

۵-۲-۵. تعرض و اضرار به غیرممنوع. ۱۳۰

۶-۲-۵. انتقام گیری ممنوع. ۱۳۰

۷-۲-۵. دخالت و تجاوز ممنوع. ۱۳۰

۸-۲-۵. تبعیض در اجرای اوامر و نواهی الهی ممنوع. ۱۳۱

۹-۲-۵. رعایت اصول خودشناسی، بیمارشناسی، روش شناسی واجب… ۱۳۱

۱۰-۲-۵. تقیه واجب، امر و نهی ممنوع. ۱۳۲

۳-۵. تحلیل ریشه های موفقیت در امر و نهی.. ۱۳۳

۱-۳-۵. اثرات مثبت امر و نهی در جامعه. ۱۳۳

۱-۱-۳-۵. حفظ اسلام و احکام آن. ۱۳۳

۲-۱-۳-۵. تقویت مومنین و تضعیف کفار. ۱۳۴

۳-۱-۳-۵. عزت و سعادت دنیا و آخرت… ۱۳۴

۴-۱-۳-۵. امنیت و آبادانی.. ۱۳۵

۵-۱-۳-۵. کلید حل همه مشکلات و اجرای قوانین.. ۱۳۵

۲-۳-۵. عوامل موفقیت در امر و نهی.. ۱۳۶

۱-۲-۳-۵. شرح صدر و صبر و مقاومت… ۱۳۶

۲-۲-۳-۵. با شیوه درست و با مدارا برخورد نمودن. ۱۳۷

۳-۲-۳-۵. دیگر عوامل.. ۱۳۷

۴-۵. تحلیل ریشه های شکست در امر و نهی.. ۱۳۸

۱-۴-۵. ریشه یابی منکرات درجامعه. ۱۳۸

۱-۱-۴-۵. حکومت… ۱۳۸

۲-۱-۴-۵. عالمان جامعه. ۱۳۹

۳-۱-۴-۵. سرمایه داران و طبقات مرفه جامعه. ۱۳۹

۴-۱-۴-۵. خانواده ها ۱۴۱

۵-۱-۴-۵. دشمنان داخلی و خارجی.. ۱۴۱

۶-۱-۴-۵. رسانه های جمعی.. ۱۴۱

۲-۴-۵. برخی علل و آفات مهم دیگر در عدم توفیق فریضه در اصلاحات اجتماعی.. ۱۴۲

۵- ۵. آثار سوء منکرات در جامعه. ۱۴۴

۱-۵-۵. سلب آرامش روانی و جسمانی انسان. ۱۴۴

۲-۵-۵. سلب نعمت های الهی.. ۱۴۴

۳-۵-۵. مختل شدن آزادی فردی و اجتماعی.. ۱۴۵

۴-۵-۵. از بین رفتن شعائر و قوانین دینی.. ۱۴۵

۵-۵-۵. مرگ معنوی.. ۱۴۶

۶-۵-۵. سقوط و انحطاط و اختلال در جامعه. ۱۴۶

۶-۵. پیامدهای منفی ترک امربه معروف و نهی از منکر در جامعه. ۱۴۷

۱-۶-۵. شریک گناه دیگران شدن. ۱۴۷

۲-۶-۵. مورد غضب و خشم خداوند قرار گرفتن.. ۱۴۷

۳-۶-۵. تسلط اشرار و شیوع فساد. ۱۴۸

۴-۶-۵. محرومیت از برکات الهی.. ۱۴۹

۵-۶-۵. واژگونی قلب و روح.. ۱۴۹

۶-۶-۵. پیامدهای منفی دیگر. ۱۵۰

فصل ششم: بررسی های ضروری دیگر در اصلاحات و امر و نهی دینی.. ۱۵۲

۱-۶. شیوه های متفاوت اصلاحات در فریضه امر و نهی.. ۱۵۲

۱-۱-۶. بیان نوع روش ها ۱۵۲

۱-۱-۱-۶. روش مستقیم. ۱۵۲

۲-۱-۱-۶. روش غیرمستقیم. ۱۵۴

۲-۱-۶. شیوه های جلوگیری از وقوع گناه و سرایت آن. ۱۵۶

۱-۲-۱-۶. از ریشه کندن فساد. ۱۵۶

۲-۲-۱-۶. اهتمام بر تربیت اخلاقی.. ۱۵۷

۱-۲-۲-۱-۶. نقش اخلاق نیک در امر و نهی و اصلاح امور. ۱۵۷

۲-۲-۲-۱-۶. مصادیق عملی حسن خلق.. ۱۵۸

۳-۲-۱-۶. ممانعت از تبدیل معروف به منکر و بالعکس… ۱۶۰

۴-۲-۱-۶. رفع بیکاری و تنبلی.. ۱۶۱

۲-۶. اصلاحات وتغییرات اساسی اجتماعی در گرو چند مؤلفه پراهمیت… ۱۶۳

۱-۲-۶. امربه معروف و نهی از منکر حکومتی(نظارت و کنترل تخصصی) ۱۶۳

۱-۱-۲-۶. اهمیت حکومت در اسلام. ۱۶۳

۲-۱-۲-۶. مهمترین وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با فرائض امر و نهی در عصر حاضر. ۱۶۶

۱-۲-۱-۲-۶. تصویب قوانین مورد نیاز. ۱۶۷

۲-۲-۱-۲-۶. قوه قضائیه و وظایف آن. ۱۶۸

۳-۲-۱-۲-۶. تشکیل دانشگاه ویژه امربه معروف و نهی از منکر. ۱۶۸

۴-۲-۱-۲-۶. تشکیل وزارتخانه امربه معروف و نهی از منکر. ۱۷۰

۲-۲-۶. امر و نهی مردمی (نظارت وکنترل عمومی) ۱۷۲

۱-۲-۲-۶. امر و نهی مردمی از دیدگاه اسلام. ۱۷۲

۲-۲-۲-۶. نظریات متفاوت در اصالت فردی و اجتماعی در اصلاح جامعه. ۱۷۴

۳-۲-۲-۶. فواید امر و نهی ملی و اصلاحات همگانی.. ۱۷۵

۳-۲-۶. رسانه ملی زبان گویای امر و نهی در اصلاحات اجتماعی.. ۱۷۶

۱-۳-۲-۶. نقش رسانه های جمعی در پیشبرد اصلاحات در جامعه. ۱۷۶

۲-۳-۲-۶. فواید آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها ۱۷۷

۳-۳-۲-۶. روشن ترین مصداق منکر در رسانه ملی.. ۱۷۷

فصل هفتم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۰

۱-۷. خلاصه پژوهش… ۱۸۰

۲-۷. ارائه برخی پیشنهادها به محققان آینده ۱۸۲

۳-۷. ارائه راهکارهای عملی و کاربردی نو جهت اصلاحات و دگرگونی های اجتماعی از طریق امر و نهی دینی در عصر حاضر  ۱۸۳

فهرست منابع و مآخذ(فارسی وعربی) ۱۸۷

الف: فهرست کتاب ها ۱۸۷

ب: فهرست نرم افزارها ۱۹۸

نمایه. ۱۹۹

Abstract

چکیده

اصلاحات عمیق اجتماعی از مهمترین اهداف فریضه امر و نهی دینی می باشد.

در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهیم و معانی موضوع در لغت و در عرف آیات و روایات، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تغییر و تحول اجتماعی از منظر اسلام بیان شد.

فصل دوم با بررسی ابعاد مختلف اصلاحات آغاز شد. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعی تنها با مراعات اوامر و نواهی دینی امکان پذیر است. اصلاح نفس، خانواده، عالمان و حاکمان جامعه، در جهت دگرگونی های اجتماعی، با اهمیت و حساسیت فراوان در روایات پی گیری شد. رعایت شرایط و چارچوب های بنیادین اصلاحات در اسلام، در تحول و هدایت اجتماع به سوی خیرو صلاح، ضروری است. زوایای اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، معنوی، سیاسی، حقوقی، قوانین و ساختارها، قابل پی گیری است. از منظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر، عالی ترین ابزار اجرایی جهت اصلاح و دگرگونی در جامعه، در حوزه های پیش گفته است. بدین روی شناخت جایگاه امر و نهی در اسلام، آشنایی با معروفات و منکرات، شناخت شرایط اجرای فریضه و اصول حاکم بر آن و شناسایی عوامل موفقیت و تحلیل ریشه های شکست در این فریضه، امری ضروری است. در فصل ششم، لزوم توجه به شیوه های متفاوت اجرای اصلاحات و تغییرات اجتماعی، واسطه فریضه امر و نهی تبیین شد. روش هایی که آگاهی از آنها، مطمئناً هدف تحول و دگرگونی و اصلاح را قرین توفیق می نماید. همچنین شناخت مؤلفه های پراهمیت در اصلاح و تغییرات اجتماعی در ادامه مورد بررسی قرار گرفت. شناخت ارکان پراهمیتی مانند حکومت، استعدادهای ملی و مردمی و رسانه های جمعی و آسیب شناسی آنها و استفاده صحیح از ظرفیت های این استعدادهای طبیعی و غیرطبیعی، روند تسریع اصلاح و دگرگونی در جامعه را در پی دارد.

در فصل پایانی ضمن نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادها حول محورهای نو اصلاح و تحول از طریق امر و نهی، ارائه راهکارهای کاربردی و جدید جهت پی گیری عمیق تر اصلاح و دگرگونی اجتماعی، از رهگذر فریضه امر و نهی عرضه شد.

تعداد صفحه : ۲۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***