دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS …

دانلود پایان نامه

عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

 پایان نامه   

 

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت صنعتی

 عنوان پایان نامه:

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با استفاده از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )


 

استاد راهنما:دکتر محمود زنجیر چی

 

استاد مشاور: مهندس مهدی  باصولی

 زمستان ۱۳۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-تعریف مساله. ۲

۱-۳- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق. ۳

۱-۴- فرضیات پژوهشی. ۴

۱-۵-ضرورت و اهمیت تحقیق. ۴

۱-۶- محدودیت‌ها‌ی تحقیق. ۷

۱-۷- فصل بندی تحقیق. ۸

۱-۸- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. ۸

فصل دوم. ۱۰

مروری بر ادبیات موضوع. ۱۰

۲-۱-  مقدمه. ۱۱

۲-۲- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات.. ۱۱

۲-۲-۱- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات.. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعمیرات اصلاحی. ۱۳

۲-۲-۱-۲-تعمیرات مبتنی بر زمان. ۱۳

۲-۲-۱-۳-تعمیرات مبتنی بر شرایط ۱۳

۲-۲-۱-۴-تعمیرات پیشگویانه. ۱۴

۲-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت.. ۱۵

۶-۱-۲-۲مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی. ۱۸

۱-۶-۱-۲-۲سیستم کاملا قابل مشاهده ۱۸

۲-۶-۱-۲-۲ -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده  جزیی. ۲۰

۲-۳- نقد ادبیات.. ۲۳

۲-۴- استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۲۶

۲-۴-۱- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. ۲۸

۲-۵- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. ۲۹

۲-۵-۱- ایمنی. ۲۹

۲-۵-۲هزینه. ۳۰

۲-۵-۳- کیفیت محصول. ۳۱

۲-۵-۴- درجه اهمیت دستگاه ۳۱

۲-۵-۵-قابلیت تعمیرپذیری. ۳۲

۲-۵-۶- قابلیت اطمینان. ۳۲

۲-۵-۷- قابلیت دسترس.. ۳۳

-۸-۵-۲ارزش افزوده ۳۳

-۹-۵-۲توجیه پذیری. ۳۴

۲-۶- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. ۳۸

۲-۶-۱- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM.. 38

۲-۶-۲- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.. 38

۲-۷-علم مدیریت فازی: ۴۰

۲-۷-۱- اعداد فازی و عملیات جبری. ۴۲

۲–۷۲- اعداد فازی نوع LR.. 43

۲-۷-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. ۴۴

۲-۸- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP. 45

۲-۸-۱-  معرفی تکینیک ANP. 45

۲-۸-۲- تکینکANP فازی. ۵۳

۲-۹- معرفی تکنیک TOPSIS. 56

۲-۹-۱- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. ۵۷

۲-۱۰- جمع بندی. ۶۰

فصل سوم. ۶۱

طراحی چارچوب تحقیق. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- الگوریتم پیشنهادی. ۶۳

۳-۲-۱- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. ۶۳

۳-۲-۲ – خصوصیات افراد خبره ۶۳

۳-۳ مشخص نمودن معیارها ۶۷

۳-۴- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. ۷۵

۳-۵- رتبه بندی تجهیزات.. ۸۰

۳-۶- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۸۰

۳-۷- روش انجام تحقیق. ۸۰

۳-۸- روش شناسی پژوهش… ۸۳

۳-۸-۱- سوالات پژوهشی : ۸۳

۳-۸-۲- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. ۸۳

۳-۹-  روایی وپایایی پژوهش… ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی. ۸۶

فصل چهارم. ۸۷

اجرای مدل و تحلیل نتایج. ۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۱- سن مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۲- تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹

۴-۲-۳-سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰

۴-۲-۴- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱

۴-۲-۵- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: ۹۲

۴-۳- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. ۹۳

۴-۳-۱-محاسبه وزن هریک از مناظر ۹۳

۴-۳-۲- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. ۹۹

۴-۳-۳-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. ۱۰۳

۴-۳-۴- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. ۱۱۰

۴-۳-۵- محاسبه وزن منظر انسانی. ۱۱۳

۴-۴- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ ۱۱۳

۴-۵- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. ۱۱۵

۴-۵-۱- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. ۱۳۴

۴-۵-۲- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. ۱۳۵

۴-۵-۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : ۱۳۵

۴-۵-۴- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ ۱۳۶

۴-۶- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر ۱۴۰

۴-۷- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۱۴۳

۴-۸- جمع بندی. ۱۴۳

فصل پنجم. ۱۴۴

نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۱۴۴

۵-۱- مقدمه. ۱۴۵

۵-۲-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. ۱۴۵

۵-۳- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. ۱۴۷

۵-۴- مزایای الگوریتم پیشنهادی. ۱۴۹

۵-۵ – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. ۱۵۰

۵-۶پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. ۱۵۰

۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۵۱

۵-۸-جمع بندی. ۱۵۲

منابع ومأخذ فارسی. ۱۵۳

منابع ومأخذ خارجی: ۱۵۵

ضمائم. ۱۵۹

 

 

فهرست جداول

جدول-۲ ١- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی کاملاً قابل پایش… ۲۵

جدول-۲ ٢- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی جزئاً قابل پایش… ۲۶

جدول ۳-۱ نام وسمت افراد مصاحبه شونده ۶۷

جدول ۳-۲ گروه بندی معیارها ۷۲

جدول ۳-۳ معیارهای نهایی. ۷۳

جدول ۳-۴ گروهبندی معیارها ۷۴

جدول ۳-۵ عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر ۷۶

جدول ۳-۶ مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. ۷۶

جدول ۳-۷ مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. ۷۷

جدول ۳-۸ مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. ۷۷

جدول ۳-۹ مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. ۷۷

جدول ۳-۱۰ مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. ۷۷

جدول ۳-۱۱ تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر ۷۹

جدول ۳-۱۲ تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز ۷۹

جدول ۴-۱ سن  مصاحبه شوندگان. ۸۸

جدول ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹

جدول ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰

جدول ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱

جدول ۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۲

جدول ۴-۶ میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. ۹۴

جدول ۴-۷ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. ۹۵

جدول ۴-۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. ۹۵

جدول ۴-۹ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. ۹۵

جدول ۴-۱۰ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. ۹۶

جدول ۴-۱۱ ماتریس W22مناظر چهارگانه. ۹۶

جدول ۴-۱۲ ماتریس Wi مناظر چهارگانه. ۹۸

جدول ۴-۱۳ وزن نهایی مناظر چهارگانه. ۹۸

جدول ۴-۱۴ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۰

جدول ۴-۱۵ ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۱

جدول ۴-۱۶ ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۲

جدول ۴-۱۷ وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۳

جدول ۴-۱۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۴

جدول ۴-۱۹ ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۶

جدول ۴-۲۰ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۸

جدول ۴-۲۱ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۹

جدول ۴-۲۲ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۰

جدول ۴-۲۳ ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱

جدول ۴-۲۴ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱

جدول ۴-۲۵ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۲

جدول ۴-۲۶ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. ۱۱۳

جدول ۴-۲۷ماتریس وزن نهایی شاخصها ۱۱۴

جدول ۴-۲۸ میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. ۱۱۶

جدول ۴-۲۹لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. ۱۳۶

جدول ۴-۳۰ رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. ۱۴۱

جدول ۵-۱ وزن منطقی زیر شاخصها ۱۴۱

فهرست اشکال

شکل ۲-۱عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. ۳۷

شکل ۲-۲انواع روشهای تصمیم‌گیری MADM.. 40

شکل۳-۲تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48

شکل۴-۲: تصویر استاندارد یک سوپرماتریس… ۵۱

شکل۵-۲: زنجیره و شبکه. ۵۱

شکل ۳-۱ تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر ۷۶

شکل ۳-۲ تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر ۷۸

شکل ۴-۱ تعامل مناظر چهارگانه با هدف.. ۹۴

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ سن مصاحبه شوندگان. ۸۹

نمودار ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۱

نمودار ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۹۰

نمودار ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۲

نمودار۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۳

نمودار ۵-۱ وزن مناظر چهار گانه. ۱۴۷

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با استفاده از متدهای تصمیم‌گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.

تعداد صفحه : ۲۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در