پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

      موسسه آموزش عالی رجا

   گروه حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

موضوع:

بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

 

اسفند ۱۳۸۸

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. بررسی ارزش شرکت وقیمت سهام برای سرمایه گذاران، تحلیگران و محققان از اهمیت خاصی برخوردار است.(Anannd & Faseruk,2008) عوامل متعددی  بر روی ارزش شرکت اثر گذارند و به تبع آن بر روی قیمت سهام و میزان ثروتی که نصیب سهامداران خواهد شد، تاثیر می گذارد. عواملی مانند کارایی عملیاتی، راهبردهای بلندمدت و وضعیت شرکت در بازار از این گونه عوامل هستند. طبق نظریه های نوین مالی بین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای عملکرد مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود استفاده بهینه نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. لذا بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ارزش و عملکرد باید در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. سنجش عملکرد را می توان از طریق سودآوری، میزان ایجاد نقدینگی و نرخ رشد تجاری بررسی نمود. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) از میان روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت،  مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند.(ایزدی نیا،۱۳۸۴) در سال ۲۰۰۵ نیز تحقیقی مشابه توسط تیواری و ونکاتیشوارلو در شرکت های هندی صورت گرفته است. آن ها به بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد سودآوری ، جریان های نقدی و نرخ رشد پرداخته اند و معتقدند که این معیارها می توانند ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران را نمایان سازند. سپس ۱۶۴ شرکت را از منابع مختلف به صورت تصادفی انتخاب کرده و اطلاعات مالی آنها را بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنها بیان می کند که ارتباط نسبتا قوی و مثبتی بین ارزش شرکت و این معیارهای عملکرد وجود دارد پس می توان از این معیارها به عنوان معیارهای عملکرد مناسبی برای ارزیابی اینکه آیا شرکت برای افزایش ثروت گام برداشته است یا خیر استفاده نمود. جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند و محدوده زمانی این جامعه بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ گزینه شده است. از بین شرکت هایی که تاریخ ترازنامه آنها ۲۹ اسفند ماه ختم شده و در دوره زمانی تحت پژوهش از بورس خارج نشده و دارای وقفه معاملاتی نباشد و برای ۷ سال متوالی دارای صورت های مالی باشند ۱۵۸ شرکت انتخاب گردید و فرضیه اصلی که آیا بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد ارتباط وجود دارد بررسی شده است.در این پژوهش برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین برای یافتن پاسخی برای این سوال که چه ترکیبی از معیارهای عملکرد توانایی بیتری در توجیه تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج آزمون نشان دهنده این است که بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی شرکت هایی دارای ارزش بیشتری می باشند که دارای نسبت های مالی مناسب تری بوده و از این بابت عملکرد مطلوبی داشته باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ارزش شرکت و معیارهایی از قبیل بازده دارایی ها، جریان نقدی هر سهم، سود هر سهم، بازده فروش و رشد فروش ارتباط قوی تری وجود دارد لذا می توان گفت این معیارها دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیری می باشند.

کلید واژه ها: معیارهای عملکرد(Performance Measureارزش شرکت (Firm Valueجریان های نقدی آزاد(Free Cash Flow)،ارزش افزوده اقتصادی(Economic Value Added)،

رگرسیون گام به گام (Step by Step Regression)

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                           شماره صفحه

۱-۱)مقدمه………………….. …………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲)بیان موضوع تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………..۱

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۴)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۵)اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۶)روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق …………………………………………………………….۴

۱-۷)روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ………………………………۵

۱-۸)متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………۵

۱-۹)خلاصه فصل و ساختار  مطالب تحقیق……………………………………………………………………..۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………… ………………………………………………………………………۹

۲-۲) اهمیت ارزشیابی………………….. ……………………………………………………………. ………………۹

   2-2-1)محرک های ارزش………………….. …………………………………………………………. ………۱۰

   2-2-2)مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………… ……………..۱۱

۲-۳)مفهوم ارزش شرکت………………….. ………………………………. ……… ……………. ……………..۱۱

۲-۴)روش های تعیین ارزش شرکت ها……………………………… ……… ………………………………..۱۳

   2-4-1)روش ارزش دارایی ها……………………………………………………………………………………۱۳

   2-4-2)روش سودآوری……………………………………………………………………………………………۱۴

   2-4-3)روش تنزیل جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………۱۶

   2-4-4)روش ارزشیابی نسبی…………………………………………………………………………………….۱۷

   2-4-5)روش های نوین تعیین ارزش…………………………………………………………………………۱۹

۲-۵)عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت……………………………………………………………………………۳۳

   2-5-1)معیارهای سودآوری………………………………………………………………………………………۳۷

   2-5-2)معیارهای جریان های نقدی…………………………………………………………………………..۳۹

   2-5-3)معیارهای نرخ رشد…………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۶)هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۷)تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………….۴۸

   2-7-1)تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………………۴۸

   2-7-2)تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………..۵۳

۲-۸)خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم-روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲)جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳)حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۵۸

۳-۴)فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۵)روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۶)جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۷)نحوه محاسبه متغیرها………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۸)واکاوی داده ها……………………………………………………………………………………………………….۶۵

   3-8-1)آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………..۶۵

   3-8-2)تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………………..۶۶

   3-8-3)همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۹)خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم-جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲)آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

   4-2-1)فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………..۷۱

     4-2-1-1)آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۷۱

     4-2-1-2)آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………۷۶

     4-2-1-3)آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………..۸۰

۴-۳)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………۸۶

فصل پنجم-نتایج و پیشنهادات تحقیق

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۲)تجزیه و تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………۸۷

   5-2-1)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………..۸۷

   5-2-2)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………..۸۸

   5-2-3)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….۸۹

   5-2-4)تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….۹۰

۵-۳)پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۴)پیشنهادها برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………۹۲

۵-۵)محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۶)خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….۹۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………۹۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

 

 1-1) مقدمه

ارزیابی عملکرد شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران می باشد. سرمایه گذاران( سهامداران) به منظور تداوم سرمایه گذاری های خود، شرکت ها را  ارزیابی  می کنند. آنان علاقه مندند تا بدانند آیا شرکت ها برای آنان ارزش های مورد انتظار را ایجاد کرده و ثروت آن ها را افزایش داده اند؟ اگرچه در حسابداری  برای سنجش بازده شرکت می توان از نسبت های مالی استفاده نمود، ولی این نسبت ها، دارای محدودیت هایی هستند و این تردید وجود دارد که این معیارها نتوانند ارزش ایجاد شده را به خوبی نشان دهند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) لذا همواره این سوال وجود دارد که این نسبت ها تا چه میزان توانایی در اندازه گیری ارزش شرکت را دارند؟ در این پژوهش به بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش شرکت پرداخته شده است و اینکه چه میزان از تغییرات ارزش شرکت از طریق معیارهای عملکرد قابل توجیه است.

۱-۲) بیان موضوع تحقیق

تحولات دو دهه اخیر و تغییرات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری، باعث جهانی شدن اقتصاد شده است. در تحولات اخیر، حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست و  ارزش آفرینی[۱] بنگاه، عامل اصلی در ثروت آفرینی برای سهامداران و حفظ تداوم فعالیت است. سهامداران به عنوان مالکان اصلی واحد تجاری، با انجام سرمایه گذاری، مصرف فعلی سرمایه خود را به تعویق می اندازند تا در آینده به امکان مصرف بیشتری دست یابند(نوروش و همکاران،۱۳۸۳). فرناندز(۲۰۰۱) معتقد است میزان ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها برای سهامداران، از عوامل بسیار مهم در تعیین ارزش شرکت است. از دیدگاه او، ارزش شرکت و ثروت ایجاد شده برای سهامداران به این موضوع بستگی دارد که شرکت تا چه میزان توانایی ایجاد بازده مازاد بر هزینه سرمایه را دارد. وی ارزش را تابعی از بازده می داند. از نظر سهامداران، ارزش آفرینی به مفهوم ساده، ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه سرمایه به کارگرفته شده است. به طور کلی، سهامداران، آینده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در نظر می گیرند و بر اساس آن  سرمایه گذاری می کنند. از این رو، عواملی معیار مناسب ارزش برای آنان است که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد.

یکی از روش های ارزیابی عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای عملکرد مالی است.  طبق نظریه های نوین مالی، بین معیارهای عملکرد(بازده) و ارزش شرکت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این  نظریه ها، پیشنهاد 

 

می کنند سهامداران علاوه بر معیارهای عملکرد، باید به ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها نیز توجه نمایند و این دو معیار را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. امروزه شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد، مورد استفاده قرار می گیرند. تیشوارلو و تیواری(۲۰۰۵) معیارهای سنجش عملکرد  را به سه طبقه معیارهای سودآوری، جـریان های نقـدی و نرخ رشــد تقسـیم کرده انـد و معتـقدند ارزش شـرکت به نوعی در ارتـباط با این معیارها می باشد. (Venkateshvarlu& Tiwari, 2005) در این پژوهش، این موضوع مورد بررسـی قرار می گیرد که چه ترکیبی از معیارهای بازده، قابلیت تبیین بیشترین میزان تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند و این وابستگی چه میزان  می باشد.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق

گروه های مختلفی به دلایل گوناگون، علاقه مند به ارزیابی عملکرد می باشند. ارزشیابی اصولی وصحیح دارایی ها، باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود. تخـصیص بـهینه سرمـایه در اقتـصاد نیز نقـش عمـده ای در رشـد و توسعـه اقتصادی ایفا می کند. ارزشیابی، یکی از مباحث اصلی در مدیریت      سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایه گذاری دارای دو رکن اسـاسی، ارزیابی و تجزیه تحلیل اوراق بهادار و مدیریت سبد سرمایه گذاری است. ارزشیابی نادرست و استفاده از ارزش های نامناسب و غیر عملی در تعیین ارزش دارایی ها باعث تخصیص غیر بهینه سرمایه و به هدر رفتن منابع سرمایه ای می شود.   (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶) با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. شرکت ها، زمانی با ارزش ترند و       می توانند ثروت مالکان خود را تحت تاثیر قرار دهند که بتوانند بازده ای مازاد بر هزینه فرصت برای مالکان خود ایجاد کنند نظریه های جدید نشان می دهند که بین عملکرد و ارزش شرکت های سهامی ارتباط وجود دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تحقیقات استیوارت[۲](۱۹۹۴)، کامرچن[۳](۱۹۹۶)، وی مورا[۴](۱۹۹۶)، پیکوستو[۵](۱۹۹۹) اشاره کرد که به بررسی ارتباط بین معیارهای ارزشیابی و میزان ارزش خلق شده درشرکت پرداخته اند. سرمایه گذاران در کنار سنجش عملکرد ، باید میزان ثروت و ارزشی را نیز بررسی کنند که برای آنها ایجاد شده است. از میان  روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت، مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی[۶] و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۸۴) از طریق ارزشیابی با استفاده از این مدل ها ، می توان علاوه بر درک فرآیند تولید ارزش، تاثیر فرآیند هایی را درک کرد که در شرکت صورت گرفته و باعث افزایش ثروت برای شرکت و  برای مالکان می گردد. یکی از روش های سنجش عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای مالی سود آوری ، جریان های نقدی و نرخ رشـد شرکـت می باشد لذا با بررسـی میزان ارتباط این معـیارها با ارزش شرکت می توان به این سوال پاسخ داد که معیارهای عملکرد شرکت چه تاثیری بر ارزش واقعی شرکت دارد؟سرمایه گذاران و تحلیلگران که ارزش و عملکرد شرکت را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند به این موضوع پی ببرند که کدام یک از معیارهای عملکرد بر ارزش شرکت تاثیر گذارند و دارای محتوای اطلاعاتـی بیشتری هسـتند و  کـدام یـک  بی تاثیر و فاقد محتوای اطلاعاتی می باشند تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005)

معیار های عملکرد طور خلاصه در جدول زیر ارائه شده اند:

معیار سود آوری معیارهای جریان نقدی معیار های نرخ رشد
۱-   سود هر سهم

۲-   بازده سرمایه

۳-   بازده سرمایه گذاری انجام شده

۴-   بازده دارائی

۵-   بازده فروش

۱-   جریان نقدی هرسهم

۲-   بازده نقدی هرسهم

۳-   نسبت جاری

۴-   نسبت آنی

۱- نرخ رشد سود

۲- نرخ رشد فروش

۱-۴)فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی: بین معیارهای عملکرد مالی(بازده) و ارزش شرکت رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1- بیـن معیارهای عمـلکرد(بازده) و بـرآورد ارزش شـرکت از طریق ارزش افزوده    اقتصادی، ارتباط وجود دارد.                          

 2- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق جـریان های نـقدی آزاد،

    ارتباط وجود دارد.

 3- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق ارزش روز سهام، ارتباط        وجود دارد.

۱-۵) اهداف تحقیق

 هدف این پژوهش، یافتن پاسخ برای سوالات زیر می باشد:

 پرسش ۱: آیا بین ارزش شرکت و ترکیب معیارهای عملکرد یا بازده، شرکت ارتباطی وجود دارد؟

 پرسش ۲: در صورت وجود ارتباط، میزان آن چه اندازه است؟

 پرسش ۳ : با توجه به اینکه معیارهای سنجش بازده(عملکرد) در این پژوهش به سه طبقه معیارهای سودآوری، نقدینگی و نرخ های رشد طبقه بندی شده اند، چه ترکیبی از معیارهای بازده، توانایی تشریح بیشتر این ارتباط را دارد؟ به عبارت دیگر کدامیک از معیارهای سنجش عملکرد دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری می باشد؟

 بررسی این موضوع نه تنها برای مدیران بلکه برای تحلیلگران و سرمایه گذاران نیز سودمند می باشد. مدیران با دانستن این موضوع که کدام معیار مالی بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد ، سعی در بهبود این معیار ها برای افزایش ارزش شرکت خواهند داشت. همچنین تحلیلگران و سرمایه گذاران که با استفاده از صورت های مالی، تصمیمات خود را اتخاذ می کنند ، به دو معیار ارزش و بازده توجه زیادی دارند. نتیجه این بررسی به آنها نشان خواهد داد که کدام یک از معیارهای سنجش بازده بر روی ارزش تاثیرگذار بوده و کدام یک بی تاثیر است تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. 

۱-۶) روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

در پژوهش حاضر، جامعه مورد بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی این جامعه بین سال های ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ می باشد و روش نمونه گیری به صورت حذفی         می باشد. از بین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۱۵۸ شرکت انتخاب گردیده است. این شرکت ها دارای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند می باشند و بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ دارای  صورت های مالی بوده و در این بازه زمانی از بورس خارج نشده اند. در این پژوهش، متغیر وابسته، ارزش برآوردی شرکت است که از طریق جریان های نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش روز سهام برآورد شده است و متغیرهای مستقل نیز عبارتند از معیارهای سودآوری(سود هر سهم، بازده سرمایه، بازده دارائی و بازده فروش) و معیارهای جریان نقدی (جریان نقدی هر سهم ، بازده نقدی هر سهم، نسبت جاری و آنی) و معیارهای نرخ رشد (نرخ رشد سود و نرخ رشد فروش)هستند که در جدول صفحه بعد خلاصه شده است:

برای آزمون معنی داری از آزمون ضریب همبستگی پیرسـون[۷] استفاده شده است. ضریب همبستگی،     آماره ای برای اندازه گیری قدرت یا درجـه رابطه خطی بین دو متغیر است  که هر کدام با واحدهـای خود اندازه گیری شده اند .

متداولترین روش برای بررسی رابطه بین دو متغیر کمی،  استفاده از تحلیل رگرسیونی است. در تحلیل رگرسیون هدف، میزان تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک یا چند متغیر وابسته است. (گری و کینیر،۱۳۸۱). در این پژوهش، ابتدا معیارهای عمکرد اندازه گیری، سپس برای تعیین رابطه بین  ارزش شرکت و معیار های عمکرد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. برای تعیین میزان وابستگی متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت با معیارهای عملکرد (متغیر مستقل)مربوطه از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. نرم افزارهـای مـورد استفـاده بـرای تجـزیه و تحلـیل اطـلاعـات آمـاری ایـن پـژوهـش نرم افزار   SPSS  و   Minitabمی باشد.

۱-۸) متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

۱-۸-۱)جریان نقدی آزاد : منظور از جریان های نقدی آزاد ، خالص جریان های نقـدی بدسـت آمده از

عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه گذاری شده برای رشد است. مابه التفاوت   دریافتی های نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت و تمام  پرداخت ها و مخارج، جریان های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت های عملیاتی است. واحد تجاری می تواند وجه نقد   باقی مانده را به صورت پرداخت های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت های متقابل واحد تجاری به تأمین کنندگان مالی تعیین کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه گذاران است.    (ایزدی نیا،۱۳۸۴).

ارزش شرکت با استفاده از جریان نقدی آزاد، مجموع ارزش فعلی جریان های آزاد نقدی آتی است با فرض تداوم فعالیت شرکت ارزش کل شرکت عبارت است از:

که در آن رابطه سمت راست ارزش تداوم فعالیـت شرکت می باشد و NOPATn+1  بیـانگر سود عملیاتی بعد از مالیات تعدیل شده یک سال پس از دوره پیش بینی است. (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶).

۱-۸-۲) سود پس از مالیات حاصل از عملیات شرکت[۸] : درمحاسبه این سود، آثار ناشی از تعدیلات حسابداری حذف شده است ، از طرف دیگر این سود نشان دهنده سودی است که به صورت بازده برای تمام تامین کنندگان مالی از جمله سرمایه گذاران موجود می باشد.

۱-۸-۳)ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است: (رضایی، ۱۳۸۰)

  EVA= NOPAT – (WACC* Invested capital)       

که در آن:

هزینه سرمایه[۹]=   WACC *Invested Capital

WACC= هزینه میانگین موزون سرمایه

Invested Capital = حقوق صاحبان سهام عادی + کل بدهی های بهره دار + معادل های سرمایه

مفهوم سرمایه، بیشتر مفهومی اقتصادی است و متفاوت با آنچه که در حسابداری با عنوان سرمایه تعریف می شود، است. در این تعریف، سرمایه عبارت از سرمایه استقرضی، شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است.(نوروش و همکاران ،۱۳۸۳)

 

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در …

           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

رشته­ی حسابداری

 

 

موضوع:

 

مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

اسفند  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….۱۰

فصل اول:کلیات پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..۱۵
 •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..۱۶

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..۱۶

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….۱۷

 • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..۱۷
 • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..۲۰

۱-۶-۱ قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۲۰

۱-۶-۲ قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۶-۳ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

 • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
  • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………۲۱

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………۲۱

۱-۸-۱-۲ توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………۲۱

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ۲۱

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. ۲۳

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..۲۶

۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..۲۸

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..۴۲

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳ پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………۴۷

۲-۳-۱ پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..۴۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲ متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۲ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۳ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(۳-۱)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………۴۴

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

(۴-۲)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

(۴-۳) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..۴۸

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۴۹

(۴-۵) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

(۴-۶) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..۵۱

(۴-۷) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

(۴-۸) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

(۴-۹) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۲

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

(۴-۱۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

(۴-۱۲) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۴

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

(۴-۱۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

(۴-۱۵) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….۵۶

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

(۴-۱۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

(۴-۱۸) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………۵۸

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

(۴-۲۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

(۴-۲۱) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….۵۹

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۴-۲۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

(۴-۲۴) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..۶۱

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

(۴-۲۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

(۴-۲۷) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………۶۳

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

(۴-۲۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

(۴-۳۰) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….۶۵

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

(۴-۳۲) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

(۴-۳۳) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۷

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

(۴-۳۵) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

(۴-۳۶) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۹

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

(۴-۳۸) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

(۴-۳۹) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………۷۰

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

(۴-۴۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

(۴-۴۲) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..۷۲

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

(۴-۴۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

(۴-۴۵) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..۷۴

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

(۴-۴۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

(۴-۴۸) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………۷۶

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

(۴-۵۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

(۴-۵۱) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..۷۸

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

(۴-۵۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

(۴-۵۴) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………۸۰

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

(۴-۵۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

(۴-۵۷) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………۸۲

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

(۴-۵۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

(۴-۶۰) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….۸۴

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……۱۰

 

 

 

 

چکیده

          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال۱۹۹۲ منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[۱] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[۲] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،۱۳۸۴). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[۳] پیشنهاد می­کند.

 

۱-۲.بیان مسئله

اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[۴]، ۲۰۱۳). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[۵]، ۱۹۷۶). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[۶]، ۲۰۰۹). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۵ بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره ۸ ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و دوره بعد از تحریم یعنی ۱۳۹۲-۱۳۸۹ (سال ۲۰۱۰میلادی(۱۳۸۹هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (۱) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (۲) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از ۴ متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

 

 

 

 

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران کمک شایان توجهی می­کنند (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹). تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرک­هایی به شمار می­آید که به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می­کنند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می­کنند. به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداکثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­کند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

۱-۴ اهداف مشخص پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

[۱]  Vatergeet

[۲]  SarinzAkseli

[۳] Buyback

[۴] Kamal Hassan

[۵] Jensen & Mcling

[۶] Mc nite & veer

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در …

         واحد کرمانشاه

           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

رشته­ی حسابداری

 

 

موضوع:

 

مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

اسفند  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….۱۰

فصل اول:کلیات پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..۱۵
 •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..۱۶

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..۱۶

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….۱۷

 • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..۱۷
 • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..۲۰

۱-۶-۱ قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۲۰

۱-۶-۲ قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۶-۳ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

 • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
  • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………۲۱

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………۲۱

۱-۸-۱-۲ توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………۲۱

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ۲۱

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. ۲۳

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..۲۶

۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..۲۸

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..۴۲

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳ پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………۴۷

۲-۳-۱ پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..۴۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲ متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۲ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۳ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(۳-۱)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………۴۴

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

(۴-۲)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

(۴-۳) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..۴۸

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۴۹

(۴-۵) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

(۴-۶) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..۵۱

(۴-۷) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

(۴-۸) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

(۴-۹) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۲

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

(۴-۱۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

(۴-۱۲) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۴

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

(۴-۱۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

(۴-۱۵) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….۵۶

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

(۴-۱۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

(۴-۱۸) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………۵۸

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

(۴-۲۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

(۴-۲۱) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….۵۹

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۴-۲۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

(۴-۲۴) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..۶۱

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

(۴-۲۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

(۴-۲۷) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………۶۳

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

(۴-۲۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

(۴-۳۰) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….۶۵

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

(۴-۳۲) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

(۴-۳۳) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۷

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

(۴-۳۵) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

(۴-۳۶) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۹

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

(۴-۳۸) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

(۴-۳۹) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………۷۰

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

(۴-۴۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

(۴-۴۲) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..۷۲

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

(۴-۴۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

(۴-۴۵) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..۷۴

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

(۴-۴۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

(۴-۴۸) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………۷۶

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

(۴-۵۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

(۴-۵۱) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..۷۸

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

(۴-۵۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

(۴-۵۴) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………۸۰

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

(۴-۵۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

(۴-۵۷) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………۸۲

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

(۴-۵۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

(۴-۶۰) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….۸۴

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……۱۰

 

 

 

 

چکیده

          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال۱۹۹۲ منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[۱] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[۲] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،۱۳۸۴). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[۳] پیشنهاد می­کند.

 

۱-۲.بیان مسئله

اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[۴]، ۲۰۱۳). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[۵]، ۱۹۷۶). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[۶]، ۲۰۰۹). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۵ بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره ۸ ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و دوره بعد از تحریم یعنی ۱۳۹۲-۱۳۸۹ (سال ۲۰۱۰میلادی(۱۳۸۹هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (۱) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (۲) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از ۴ متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

 

 

 

 

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران کمک شایان توجهی می­کنند (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹). تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرک­هایی به شمار می­آید که به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می­کنند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می­کنند. به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداکثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­کند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

۱-۴ اهداف مشخص پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

[۱]  Vatergeet

[۲]  SarinzAkseli

[۳] Buyback

[۴] Kamal Hassan

[۵] Jensen & Mcling

[۶] Mc nite & veer

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۴

۱-۴-۳- اهداف کاربردی.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۵

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۷- روش شناسی تحقیق. ۵

۱-۷-۱- شرح کامل روش تحقیق. ۵

۱-۷-۲-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۷-۳-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها ۶

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۷

۱-۸- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۷

۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸

فصل دوم: ۱۰

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری حسابرسی. ۱۳

۲-۳-  تئوری حسابرسی. ۱۴

۲-۳-۱- هدف تئوری.. ۱۴

۲-۳-۳- نیاز به تئوری حسابرسی. ۱۵

۲-۳-۴- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. ۱۶

۲-۳-۵ تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. ۱۷

۲-۴-مبانی نظری افشا ۲۷

۲-۴-۱- تعریف افشا ۲۷

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. ۲۸

۲-۴-۳- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. ۲۹

۲-۴-۴-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۲

۲-۲-۵-۵- نظارت بر سیاست های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. ۳۳

۲-۲-۵-۶- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) ۳۵

۲-۲-۵-۷- روش های افشای اطلاعات اجباری.. ۳۶

۲-۲-۵-۸-محرک ها و انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۷

۲-۲-۷- انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۸

بخش دوم: ۴۳

پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۲-۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۴

۲-۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۴۶

فصل سوم: ۴۸

روش شناسی تحقیق.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۰

۳-۵- گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۶-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۵۱

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۵۲

۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۹- رگرسیون چند متغیره ۵۴

۳-۹-۲- مفروضات رگرسیون خطی. ۵۵

۳-۹-۴- آزمون استقلال خطاها ۵۶

۳-۹-۵- آزمون مناسب بودن مدل. ۵۶

۳-۹-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۵۷

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۵۷

۳-۱۰-۱- آزمون چاو. ۵۸

۳-۱۰-۲- آزمون هاسمن. ۵۸

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۹

فصل چهارم: ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۶۲

۴-۲- آمار استنباطی. ۶۲

۴-۲ -۱-آزمون پایایی متغیرها ۶۲

۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳

۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۵

۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵

۴-۲-۳-۲- آزمون خود همبستگی. ۶۶

۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۶۷

۴-۲-۳-۴- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۶۸

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۲

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- خلاصه پژوهش.. ۷۳

۵-۳-نتایج تحقیق. ۷۳

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق. ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق. ۷۶

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۷۶

منابع و مآخذ ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره ۲-۱ – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱) ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. ۵۰

جدول ۴-۱.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۲

جدول ۴-۲. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول ۴-۳. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول ۴-۴. آزمون چاو. ۶۴

جدول۴-۵.  آزمون هاسمن.. ۶۴

جدول ۴-۶ .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… ۶۶

جدول۴-۷. آزمون استقلال خطاها ۶۶

جدول(۴-۸). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… ۶۷

جدول ۴-۹ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۸

جدول۴-۱۰. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با ۱۳۷ شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشارکت کنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میدهد .به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاکم بر کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقش­های متعدد مذکور را بر عهده دارد، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، ۱۳۸۹). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیش­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
 • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :۹۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر …

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان :

تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

 

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۳

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………۵

۳-۱-بیان مسئله……..…..……………………………………………………………………………………………………..۵

۴-۱- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸

۵-۱- سوالات تحقیق….. ……………………………………………………………………………………………………۹

۶-۱-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………….۱۰

۷-۱- روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۱

۸-۱- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۹-۱-ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳- بازده غیرعادی………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۵- بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶- بازده واقعی……………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۷-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸- نحوه محاسبه بازده غیرعادی…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۹- سهام رشدی و سهام ارزشی……………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۰- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۱- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۱-الگوی مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۳-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۳-حجم نمونه و کیفیت آن……………………………………………………………………………………………۶۲

۵-۳-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن………………………………………………………………………۶۴

۶-۳-روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن……………………………………………………………………۶۴

۷-۳-ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن…………………………………………………………………………….۶۵

۸-۳-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۵

۹-۳- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….۶۶

فصل چهارم : یافته های تحقیق

۱-۴-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴- توصیف دادههای تحقیق………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۴- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۴-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………۸۰

            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………۸۱

            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..۹۰

            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………۹۳

۶-۴-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها

۱-۵-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۵-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………۱۰۷

۳-۵-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۱-۳-۵-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۳-۵-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۵- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۱-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۲-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………۱۲۰

۵-۵-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۲۱

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

 

                                                   فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۱-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۲

نمودار ۱-۳-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول ۱-۴- توصیف شرکت های نمونه آماری……………………………………………………………………………..۷۷

جدول ۲-۴- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۷۹

جدول ۳-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..۸۲

جدول ۴-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده…………………………………………………………………..۸۳

جدول ۵-۴- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….۸۴

نمودار ۱-۴- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….۸۵

جدول ۶-۴- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت……………………………………………۸۶

جدول ۷-۴- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………۸۸

جدول ۸-۴- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..۸۹

جدول ۹-۴- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….۹۱

جدول ۱۰-۴- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….۹۳

جدول ۱۱-۴- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….۹۵

جدول ۱۲-۴- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..۹۹

جدول ۱۳-۴- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………۱۰۰

جدول ۱-۵- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

 

 

 

                                                                                                 

                                                         


چکیده

      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده ۱۱۳ شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:

۱) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۲) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۳) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۴) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

۵) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.

     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.

      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.

       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی که مطرح می شود، این است که تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته کشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملکرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در زمره بازارهای نوظهور قرار می گیرد.

   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

 

۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:

برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

 • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(۲۰۰۲) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارک،یانگ جو و سانگ (۲۰۱۴) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتکای داده های عملکردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
 • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
 • با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امکان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

۳=۱) بیان مسأله:

    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می کنند(همتی،۱۳۸۲). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینکه با محاسبه بازده غیر عادی[۱] بازار مربوط به زمانی که بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه کرد. این بدان سبب است که سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی که در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  که شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی که در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسک و بازده دارایی های تشکیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، ۲۰۱۴).

     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­کنند(افلاطونی،۱۳۸۶). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  کارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله که بازارها به صورت کارا عمل می کنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.

    فاما(۱۹۹۷)معتقد بود که بازارکارا بازاری است که در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور کامل، منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­کند(گریفین و همکاران، ۲۰۱۱).

   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود که این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که می تواند باعث واکنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی[۲] به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۹).

    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسک و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”

۴-۱) اهداف تحقیق:

   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی

    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

[۱] Abnormal Return

[۲] liquidity

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر …

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی ،گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان :

تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

 

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۳

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………۵

۳-۱-بیان مسئله……..…..……………………………………………………………………………………………………..۵

۴-۱- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸

۵-۱- سوالات تحقیق….. ……………………………………………………………………………………………………۹

۶-۱-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………….۱۰

۷-۱- روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۱

۸-۱- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۹-۱-ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳- بازده غیرعادی………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۵- بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶- بازده واقعی……………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۷-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸- نحوه محاسبه بازده غیرعادی…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۹- سهام رشدی و سهام ارزشی……………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۰- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۱- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۱-الگوی مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۳-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۳-حجم نمونه و کیفیت آن……………………………………………………………………………………………۶۲

۵-۳-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن………………………………………………………………………۶۴

۶-۳-روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن……………………………………………………………………۶۴

۷-۳-ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن…………………………………………………………………………….۶۵

۸-۳-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۵

۹-۳- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….۶۶

فصل چهارم : یافته های تحقیق

۱-۴-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴- توصیف دادههای تحقیق………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۴- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۴-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………۸۰

            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………۸۱

            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..۹۰

            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………۹۳

۶-۴-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها

۱-۵-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۵-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………۱۰۷

۳-۵-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۱-۳-۵-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۳-۵-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۵- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۱-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۲-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………۱۲۰

۵-۵-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۲۱

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

 

                                                   فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۱-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۲

نمودار ۱-۳-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول ۱-۴- توصیف شرکت های نمونه آماری……………………………………………………………………………..۷۷

جدول ۲-۴- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۷۹

جدول ۳-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..۸۲

جدول ۴-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده…………………………………………………………………..۸۳

جدول ۵-۴- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….۸۴

نمودار ۱-۴- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….۸۵

جدول ۶-۴- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت……………………………………………۸۶

جدول ۷-۴- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………۸۸

جدول ۸-۴- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..۸۹

جدول ۹-۴- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….۹۱

جدول ۱۰-۴- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….۹۳

جدول ۱۱-۴- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….۹۵

جدول ۱۲-۴- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..۹۹

جدول ۱۳-۴- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………۱۰۰

جدول ۱-۵- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

 

 

 

                                                                                                 

                                                         


چکیده

      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده ۱۱۳ شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:

۱) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۲) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۳) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۴) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

۵) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.

     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.

      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.

       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی که مطرح می شود، این است که تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته کشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملکرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در زمره بازارهای نوظهور قرار می گیرد.

   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

 

۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:

برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

 • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(۲۰۰۲) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارک،یانگ جو و سانگ (۲۰۱۴) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتکای داده های عملکردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
 • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
 • با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امکان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

۳=۱) بیان مسأله:

    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می کنند(همتی،۱۳۸۲). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینکه با محاسبه بازده غیر عادی[۱] بازار مربوط به زمانی که بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه کرد. این بدان سبب است که سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی که در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  که شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی که در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسک و بازده دارایی های تشکیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، ۲۰۱۴).

     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­کنند(افلاطونی،۱۳۸۶). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  کارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله که بازارها به صورت کارا عمل می کنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.

    فاما(۱۹۹۷)معتقد بود که بازارکارا بازاری است که در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور کامل، منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­کند(گریفین و همکاران، ۲۰۱۱).

   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود که این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که می تواند باعث واکنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی[۲] به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۹).

    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسک و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”

۴-۱) اهداف تحقیق:

   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی

    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

[۱] Abnormal Return

[۲] liquidity

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار …

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مساله تحقیق.. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۵

۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۷ روش کلی تحقیق.. ۶

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷

۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۷

۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۷

۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۷

۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۸

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۱

۲-۲ مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۱ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. ۱۲

۲۲۳ اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

۲-۲-۴ گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. ۱۶

۲-۳ شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. ۱۷

۲۳۱ شفاف سازی اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۲ افشای اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۳ شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲۳۴ شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار ۱۸

۲۳۵ شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. ۱۹

۲۳۶ عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۱۹

۲-۳-۷ عدم اطمینان و تصمیم گیری.. ۲۰

۲-۳-۸ انواع عدم اطمینان.. ۲۰

۲-۳-۹ برابری در توزیع اطلاعات.. ۲۱

۲-۴ مفاهیم سود. ۲۳

۲-۴-۱ تعریف سود. ۲۳

۲-۴-۲ تعریف مسأله پیش بینی.. ۲۴

۲-۴-۳ هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. ۲۵

۲-۴-۴ خطای پیش بینی.. ۲۶

۲۴۵ چارچوب نظری پیش بینی سود. ۲۶

۲-۴-۶ خطای پیش بینی سود. ۲۷

۲۴۷ اندازه گیری خطای پیش بینی سود. ۲۹

۲-۵ مفاهیم ریسک… ۳۰

۲-۵-۱ تعریف ریسک… ۳۰

۲-۵-۲ ماهیت ریسک… ۳۱

۲-۵-۳ انواع ریسک… ۳۱

۲-۵-۳-۱ انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۳۶

۲۵۳۲ ریسک های مالی.. ۳۸

۲-۵-۳-۳ ریسک غیر مالی.. ۳۹

۲-۵-۴ روش های سنجش ریسک… ۳۹

۲-۶ عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. ۴۰

۲-۶-۱ تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. ۴۱

۲-۶-۲ عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. ۴۲

۲-۷ پیشینه پژوهش…. ۴۳

۲-۷-۱ پیشینه داخلی.. ۴۳

۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۴۷

۲-۷-۳ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۸

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۰

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۰

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۰

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۱

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۶۱

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۲

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیر ها ۶۵

۳-۸-۱-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها: ۶۵

۳-۸-۱-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶

۳-۸-۱-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۷

۳-۸-۱-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۷

۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته ها

۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۶۹

۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۲

۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۹

۴-۴-۲-۱ رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۷۹

۴-۴-۲-۲ رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

۴-۴-۲-۳ رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۹۱

۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۹۱

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۹۵

۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۹۶

۵-۵ پیشنهادها ۹۷

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۹۷

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۹۸

۵-۶ محدودیت های پژوهش…. ۹۸

پیوست ها:

پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. ۱۱۰

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. ۱۱۸

منابع لاتین.. ۱۱۹

منابع اینترنتی.. ۱۲۱

 

جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. ۵۵

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران.. ۵۶

جدول(۴-۱):توصیف نمونه آماری.. ۷۰

جدول (۴-۲):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۱

جدول(۴-۳):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۳

جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۳

جدول (۴-۵):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۵

جدول ( ۴-۶): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۶

جدول (۴-۷): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۸

جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۷۹

جدول (۴- ۹): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۰): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۱

جدول (۴- ۱۲): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۲

جدول (۴- ۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

جدول (۴- ۱۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۴

جدول (۴- ۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۵

جدول (۴- ۱۶): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

جدول (۴- ۱۷): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۶

جدول (۴- ۱۸): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۷

جدول (۴- ۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۸

جدول (۴-۲۰):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۸۹

جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( ۲-۱) : انواع ریسک… ۳۳

نمودار( ۲-۲): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) ۳۶

نمودار( ۲-۳ ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… ۳۷

نمودار(۴-۱):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۲):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۳):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. ۷۴

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۱-۱۳۸۷) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

 

 

۱-۲   بیان مساله تحقیق

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:۱۳۸۱)

از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست. از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه ۱۹۵۰ ، ”ریسک“ یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت ”سنجش ریسک“ معرفی گردید.

تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”کواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و کافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسک بازار می باشد.

با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

 ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

 

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

 • اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
 • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

۱-۴    اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

 

اهداف فرعی:

 1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

 

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار …

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مساله تحقیق.. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۵

۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۷ روش کلی تحقیق.. ۶

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷

۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۷

۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۷

۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۷

۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۸

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۱

۲-۲ مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۱ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. ۱۲

۲۲۳ اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

۲-۲-۴ گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. ۱۶

۲-۳ شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. ۱۷

۲۳۱ شفاف سازی اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۲ افشای اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۳ شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲۳۴ شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار ۱۸

۲۳۵ شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. ۱۹

۲۳۶ عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۱۹

۲-۳-۷ عدم اطمینان و تصمیم گیری.. ۲۰

۲-۳-۸ انواع عدم اطمینان.. ۲۰

۲-۳-۹ برابری در توزیع اطلاعات.. ۲۱

۲-۴ مفاهیم سود. ۲۳

۲-۴-۱ تعریف سود. ۲۳

۲-۴-۲ تعریف مسأله پیش بینی.. ۲۴

۲-۴-۳ هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. ۲۵

۲-۴-۴ خطای پیش بینی.. ۲۶

۲۴۵ چارچوب نظری پیش بینی سود. ۲۶

۲-۴-۶ خطای پیش بینی سود. ۲۷

۲۴۷ اندازه گیری خطای پیش بینی سود. ۲۹

۲-۵ مفاهیم ریسک… ۳۰

۲-۵-۱ تعریف ریسک… ۳۰

۲-۵-۲ ماهیت ریسک… ۳۱

۲-۵-۳ انواع ریسک… ۳۱

۲-۵-۳-۱ انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۳۶

۲۵۳۲ ریسک های مالی.. ۳۸

۲-۵-۳-۳ ریسک غیر مالی.. ۳۹

۲-۵-۴ روش های سنجش ریسک… ۳۹

۲-۶ عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. ۴۰

۲-۶-۱ تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. ۴۱

۲-۶-۲ عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. ۴۲

۲-۷ پیشینه پژوهش…. ۴۳

۲-۷-۱ پیشینه داخلی.. ۴۳

۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۴۷

۲-۷-۳ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۸

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۰

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۰

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۰

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۱

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۶۱

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۲

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیر ها ۶۵

۳-۸-۱-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها: ۶۵

۳-۸-۱-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶

۳-۸-۱-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۷

۳-۸-۱-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۷

۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته ها

۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۶۹

۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۲

۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۹

۴-۴-۲-۱ رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۷۹

۴-۴-۲-۲ رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

۴-۴-۲-۳ رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۹۱

۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۹۱

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۹۵

۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۹۶

۵-۵ پیشنهادها ۹۷

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۹۷

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۹۸

۵-۶ محدودیت های پژوهش…. ۹۸

پیوست ها:

پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. ۱۱۰

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. ۱۱۸

منابع لاتین.. ۱۱۹

منابع اینترنتی.. ۱۲۱

 

جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. ۵۵

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران.. ۵۶

جدول(۴-۱):توصیف نمونه آماری.. ۷۰

جدول (۴-۲):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۱

جدول(۴-۳):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۳

جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۳

جدول (۴-۵):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۵

جدول ( ۴-۶): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۶

جدول (۴-۷): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۸

جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۷۹

جدول (۴- ۹): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۰): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۱

جدول (۴- ۱۲): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۲

جدول (۴- ۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

جدول (۴- ۱۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۴

جدول (۴- ۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۵

جدول (۴- ۱۶): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

جدول (۴- ۱۷): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۶

جدول (۴- ۱۸): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۷

جدول (۴- ۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۸

جدول (۴-۲۰):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۸۹

جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( ۲-۱) : انواع ریسک… ۳۳

نمودار( ۲-۲): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) ۳۶

نمودار( ۲-۳ ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… ۳۷

نمودار(۴-۱):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۲):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۳):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. ۷۴

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۱-۱۳۸۷) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

 

 

۱-۲   بیان مساله تحقیق

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:۱۳۸۱)

از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست. از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه ۱۹۵۰ ، ”ریسک“ یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت ”سنجش ریسک“ معرفی گردید.

تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”کواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و کافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسک بازار می باشد.

با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

 ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

 

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

 • اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
 • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

۱-۴    اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

 

اهداف فرعی:

 1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

 

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

 

 

عنوان :

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 

 

 

اسفند ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول – کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله. ۴

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۵ روش گردآوری داده‎ها‎ ۷

۱-۶ ابزار گردآوری داده‎ها‎ ۷

۱-۷ روش تحقیق.. ۷

۱-۸ تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ ۸

۱-۹ خلاصه فصل.. ۸

فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۹

۲-۲ وجه نقد. ۱۰

۲-۳ صورت جریان وجوه نقد. ۱۳

۲-۴ اهمیت صورت جریان وجوه نقد. ۱۴

۲-۵ طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. ۱۵

۲-۶ جریان وجوه نقد آزاد. ۱۶

۲-۷ اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. ۱۸

۲-۸ کاربرد جریان وجه نقد آزاد. ۱۹

۲-۹ انواع جریانات وجوه نقد. ۱۹

۲-۱۰ مفهوم مدیریت سود. ۲۰

۲-۱۱ انواع مدیریت سود. ۲۲

۲-۱۲ اندازه گیری مدیریت سود. ۲۲

۲-۱۳ مدیریت سود و حاکمیت شرکتی.. ۲۲

۲-۱۴ سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود. ۲۴

۲-۱۵ نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت… ۲۵

۲-۱۶سهامداران نهادی بلند مدت و مدیریت سود. ۲۵

۲-۱۷ پیشینه ی تحقیق.. ۲۶

۲-۱۸ خلاصه فصل.. ۲۹

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۳۰

۳-۲ روش تحقیق.. ۳۲

۳-۳ جامعه آماری.. ۳۲

۳-۴ نمونه آماری.. ۳۳

۳-۵ قلمرو تحقیق.. ۳۳

۳ -۶  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها……………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۷ مدل پانل دیتا ۳۹

۳-۸ محاسن استفاده از مدل پانل دیتا ۴۰

۳-۹ محدودیت‎ها‎ی پانل دیتا ۴۱

۳-۱۰ روشهای تخمین.. ۴۱

۳-۱۱ مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی.. ۴۲

۳-۱۲ آماره‎ها‎سمن.. ۴۵

۳-۱۳خلاصه فصل.. ۴۷

فصل چهارم –  تخمین مدل

۴-۱ مقدمه. ۴۸

۴-۲ آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. ۵۰

۴-۳ مراحل برآورد مدل. ۵۱

۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد. ۵۱

۴-۳-۲ تخمین مدل  اول. ۵۳

۴-۳-۲-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل. ۵۴

۴-۳-۳ تخمین مدل دوم. ۵۶

۴-۳-۳-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. ۵۶

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۵۹

۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها ۶۱

۵-۳ نتایج فرضیات… ۶۱

۵-۴ نتیجه گیری کلی تحقیق.. ۶۳

۵-۵ پیشنهادها ۶۳

منابع و مأخذ. ۶۵

پیوستها ۶۷

 

                   

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول ۴-۱-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. ۵۰

جدول۴-۲ – آزمون مانایی.. ۵۳

جدول ۴-۳- خروجی آزمون Fixed Effects. 54

جدول ۴-۴- خروجی تخمین.. ۵۵

جدول ۴-۵- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. ۵۶

جدول۴-۶- خروجی مدل دوم. ۵۷

جدول ۵-۱- خروجی تخمین.. ۶۱

جدول ۵-۲- خروجی مدل دوم. ۶۲

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل(۴-۱) مراحل مختلف آزمون های بکار رفته جهت تخمین.. ۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

یکی از مکانیزم های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت ها، موضوع اغلب بحث های سال های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل ۱۱۵شرکت دربازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۶ می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.

 

واژگان کلیدی

ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

                 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


 1-1 مقدمه

وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، ۱۳۹۱( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، ۲۰۱۳( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با استفاده از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، ۲۰۱۳( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی توانند اعمال و فعالیت های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

۱-۲ بیان مساله

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (۱۹۹۵) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[۱] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی‎گروه های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.

لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:

آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.

  در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:

عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟

      بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، ۱۳۸۷، ص۲-۱).

 1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۶۶ ).
 2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  

       بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.

 

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‎باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

۲- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن تحقیق می‎تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به طور کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این رابطه به عنوان  راه حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

[۱] Ownership Structure

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها درچرخه های تجاری مختلف

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته : حسابداری

 

عنوان:

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها درچرخه های تجاری مختلف

 

 

نیمسال تحصیلی

بهمن ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان:

فصل اول  1

کلیات تحقیق  1

۱-۱ . مقدمه ۲

۱-۲. بیان مسأله ۲

۱-۳. اهمیت و ضرورت  تحقیق  4

۱-۴. اهداف تحقیق  4

۱-۴-۱.  اهداف علمی  4

۱-۴-۲. اهداف کاربردی  5

۱-۵. سؤالات تحقیق: ۵

۱-۶. فرضیه‏های تحقیق: ۵

۱-۷. . متغیرهای تحقیق  6

۱-۷-۱. متغیر مستقل  6

۱-۷-۲. متغیر وابسته: ۷

۱-۷-۳.  متغیر کنترلی: ۷

۱-۸. روش تحقیق  8

۱-۹. قلمرو تحقیق: ۸

۱-۹-۱. قلمرو موضوعی تحقیق:. ۹

۱-۹-۲. قلمرو مکانی تحقیق: ۹

۱-۹-۳. قلمرو زمانی تحقیق:. ۹

۱-۱۰. تعریف واژگان کلیدی  9

۱-۱۱ .خلاصه فصل: ۱۱

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱. مقدمه ۱۳

۲-۲. مدیریت سرمایه در گردش   13

۲-۲-۱. تعاریف ارائه شده از مدیریت سرمایه در گردش   15

۲-۲-۲. اهداف مدیریت سرمایه در گردش   16

۲-۲-۳. دلایل توجه مدیریت به سرمایه در گردش   17

۲-۲-۴. مدیریت سرمایه در گردش کارا ۱۸

۲-۲-۵. انواع سرمایه در گردش   19

۲-۲-۶. عوامل موثر بر سرمایه در گردش   19

۲-۲-۷. شاخص های مدیریت سرمایه در گردش   22

۲-۲- ۷-۳. مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی. ۲۴

۲-۲-۷-۴. چرخه تبدیل وجه نقد: ۲۴

۲-۲-۸. تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش   26

۲-۲-۸-۱. نسبت جاری  26

۲-۲-۸-۲. نسبت آنی  27

۲-۲-۸-۳. نسبت دارائی های جاری به کل دارائی ها: ۲۸

۲-۲-۸-۴. نسبت بدهی های جاری به کل دارائی ها: ۲۸

۲-۲-۸-۵. نسبت های نقدینگی: ۲۹

۲-۲-۹. استراتژی های سرمایه در گردش   30

۲-۲-۹-۱. استراتژی محافظه کارانه: . ۳۰

۲-۲-۹-۲. استراتژی جسورانه:. ۳۱

۲-۲-۹-۳. استراتژی متعادل: ۳۱

۲-۲-۱۰. نسبت های مالی و استراتژی های سرمایه در گردش   32

۲-۲-۱۱. نقش اطمینان و عدم اطمینان در انتخاب استراتژی سرمایه در گردش   33

۲-۲-۱۲. سبد مدیریت  سرمایه در گردش   34

۲-۲-۱۲-۱. مدیریت وجوه نقد: ۳۴

۲-۲-۱۲-۲. مدیریت موجودی ها: ۳۵

۲-۲-۱۲-۳. مدیریت حساب های دریافتنی: ۳۷

۲-۲-۱۳. سرمایه در گردش  و تامین مالی کوتاه مدت   39

۲-۲-۱۴. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان  43

۲-۲-۱۴-۱. سیاست های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد: ۴۳

۲-۲-۱۴-۲. شاخص های مدیریت سرمایه در گردش  و عملکرد: ۴۴

۲-۲-۱۵. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری  46

۲-۳. مفاهیم سود ۴۷

۲-۳-۱. شاخص های سودآوری  47

۲-۳-۱-۱. حاشیه سود ناخالص    48

۲-۳-۱-۲. نسبت سود عملیاتی خالص    48

۲-۳-۱-۳. بازده ناخالص دارایی های غیرمالی  48

۲-۳-۱-۴. حاشیه سود فروش   49

۲-۳-۱-۵. بازده کل دارایی ها(ROA) 49

۲-۳-۱-۶. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 49

۲-۳-۱-۷. سود هر سهم(EPS) 50

۲-۳-۱-۸. سود تقسیمی هر سهم(DPS) 50

۲-۳-۱-۹. درصد سود تقسیمی  50

۲-۴. چرخه های تجاری  50

۲-۴-۱. تاثیر چرخه های تجاری بر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری  51

۲-۵. مطالعات انجام شده بر روی مدیریت سرمایه در گردش   52

فصل سوم- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۱. مقدمه ۵۷

۳-۲. نوع تحقیق: ۵۷

۳-۲-۱. نوع تحقیق بر مبنای هدف: ۵۷

۳-۲-۲. نوع تحقیق بر مبنای ماهیت و روش: ۵۷

۳-۳. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: ۵۸

۳-۴. روش جمع آوری داده ها ۵۹

۳-۵. فرضیه های تحقیق  60

۳-۶. متغیرهای تحقیق: ۶۱

۳-۶-۱.  متغیر مستقل: ۶۱

۳-۶-۲. متغیر وابسته: ۶۲

۳-۶-۳.  متغیر کنترلی: ۶۳

۳-۷. تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی: ۶۳

۳-۸. روش آزمون فرضیه ها: ۶۵

۳-۹ .مدل های رگرسیون تحقیق: ۶۵

۳-۱۰. انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده ها: ۶۸

۳-۱۰-۱ .  رگرسیون سری زمانی: ۶۸

۳-۱۰-۲. رگرسیون مقطعی  68

۳-۱۰-۳ . تخمین مدل های رگرسیون ترکیبی: ۶۹

۳-۱۱ . ضریب همبستگی  71

۳-۱۲ . بررسی پیش شرط های لازم برای استفاده از مدل رگرسیون: ۷۱

۳-۱۲-۱ . آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی: ۷۱

۳-۱۲-۲. آزمون معناداری متغیرهای مستقل: ۷۲

۳-۱۲-۳ .آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق: ۷۲

۳-۱۲-۴. آزمون خودهمبستگی  73

۳-۱۳. آزمون هم خطی: ۷۴

۳-۱۴. مانایی متغیرها: ۷۴

۳-۱۵. آزمون هم انباشتگی: ۷۵

۳-۱۶. خلاصه فصل: ۷۶

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۱. مقدمه: ۷۸

۴-۲. آماره توصیفی داده های تحقیق: ۷۸

۴-۳. نتایج آزمون های اولیه ۸۰

۴-۳-۱. آزمون ریشه واحد  80

۴-۳-۲. آزمون هم انباشتگی: ۸۲

۴-۳-۳. عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل  85

۴-۴. آزمون فرضیه ها: ۸۷

۴-۴-۱. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه اول: ۹۳

۴-۴-۲. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه دوم: ۹۶

۴-۴-۳. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه سوم: ۹۹

۴-۴-۴. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه چهارم: ۱۰۱

۴-۵. خلاصه: ۱۰۴

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۵-۱. مقدمه: ۱۰۶

۵-۲. خلاصه تحقیق و ادبیات موضوع: ۱۰۶

۵-۳. فرضیات و نتایج آزمون ها: ۱۰۷

۵-۴. نتایج تحقیق و مقایسه آن با یافته های تحقیقات قبلی  110

۵-۵. پیشنهادات   111

۵-۵-۱. پیشنهادهای کاربردی  111

۵-۵-۲. پیشنهادات برای تحقیقات آتی  112

۵-۶. محدودیت های تحقیق  112

۵-۷. خلاصه فصل  113

الف- منابع فارسی: ۱۱۵

ب- منابع انگلیسی: ۱۱۷

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

 

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول ۳-۱. مراحل انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول ۳-۲. نحوه تعیین دوره های اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۶۷

جدول ۴-۱. آماره توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………۷۹

جدول ۴-۱-۲. نتایج حاصل از آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………..۷۹

جدول ۴-۲. نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………………………………………..۸۱

جدول ۴-۳. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه اول……………………………۸۳

جدول ۴-۴. نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه دوم…………………………….۸۳

جدول ۴-۵. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه سوم………………………….۸۴

جدول ۴-۶. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه چهارم …………………….۸۴

جدول۴-۷. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه اول………………………………………………………………۸۵

جدول۴-۸. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه دوم………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۹. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه سوم……………………………………………………………..۸۶

جدول۴-۱۰. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه چهارم………………………………………………………..۸۶

جدول ۴-۱۱. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه اول……………………………………………………..۸۹

جدول ۴-۱۲. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه اول …………………………………………………………..۹۰

جدول ۴-۱۳. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه دوم ……………………………………………………۹۰

جدول ۴-۱۴. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه دوم …………………………………………………………..۹۱

جدول ۴-۱۵. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه سوم   ………………………………………………..91

جدول ۴-۱۶. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه سوم…………………………………………………………..۹۲

جدول ۴-۱۷. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه چهارم…………………………………………………۹۲

جدول ۴-۱۸. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه چهارم………………………………………………………..۹۳

جدول۴-۱۹. نتایج مدل ۱-۱………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

جدول۴-۲۰. نتایج مدل ۱-۲………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

جدول۴-۲۱. نتایج مدل ۱-۳………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

جدول۴-۲۲. نتایج مدل ۲-۱………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

جدول۴-۲۳. نتایج مدل ۲-۲………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

جدول۴-۲۴. نتایج مدل ۲-۳………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

جدول۴-۲۵. نتایج مدل ۳-۱………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

جدول۴-۲۶. نتایج مدل ۳-۲………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

جدول۴-۲۷. نتایج مدل ۳-۳………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول۴-۲۸. نتایج مدل ۴-۱……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

جدول۴-۲۹. نتایج مدل ۴-۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

جدول۴-۳۰. نتایج مدل ۴-۳………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

جدول ۵-۱. خلاصه نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول الف-۱. شرکت های نمونه انتخابی……………………………………………………………………………………………….۱۲۱

 

 

فهرست پیوست و نمودارها

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

پیوست ب – آمار توصیفی   ……………………………………………………………………………………………………………… 122   

پیوست  پ – نرمال سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

پ-۱. نرمال سازی متغیر سازی متغیر وابسته ROA…………………………………………………………………………………..123

ج-۲.نرمال سازی متغیر وابستهGOI ……………………………………………………………………………………………………….123

ج-۲-۱. آمار توصیفی GOI بعد از نرمالسازی………………………………………………………………………………………..۱۲۳

پیوست د- آزمون مانایی   ……………………………………………………………………………………………………………………..124

د-۱. مانایی ROA………………………………………………………………………………………………………………………………124

د-۲. مانایی GOI………………………………………………………………………………………………………………………………..124

د-۳. ماناییCCC………………………………………………………………………………………………………………………………..125

د-۴ مانایی AP……………………………………………………………………………………………………………………………………126

د-۵. مانایی AR…………………………………………………………………………………………………………………………………..126

د-۶. مانایی INV…………………………………………………………………………………………………………………………………127

د-۷. مانایی CR………………………………………………………………………………………………………………………………….128

د-۸. مانایی DEBT…………………………………………………………………………………………………………………………….129

د-۹. مانایی SALES………………………………………………………………………………………………………………………….129

پیوست ه – تخمین مدل ها…………………………………………………………………………………………۱۳۱

ه-۱. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA……………………………………………….…………………….……۱۳۱

ه-۱-۱. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA بدون در نظرگرفتن متغیرهای مجازی……………….………۱۳۱

ه-۱-۱-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC) …………………………………………………………………………………131

ه-۱-۱-۲. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)…………………………………………………………………………………..۱۳۴

ه-۱-۱-۳. تخمین مدل سوم (متغیر مستقل AR)         ……………………………………………………………………………137

ه-۱-۱-۴. تخمین مدل چهارم(متغیر مستقل INV)      ……………………………………………………………………………140

ه-۱-۲. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA با در نظر گرفتن متغیر مجازی رکود…………………………………… ۱۴۳

ه-۱-۲-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)…………………………………………………………………………………….143

ه-۱-۲-۲. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP)       …………………………………………………………………………….147

ه-۱-۲-۳. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR)      ……………………………………………………………………………150

ه-۱-۲-۴. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ……………………………………………………………………………153

ه-۱-۳. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA با در نظر گرفتن متغیر مجازی رونق…………………………………….۱۵۶

ه-۱-۳-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)…………………………………………………………………………………156

ه-۱-۳-۲. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)          ……………………………………………………………………………160

ه-۱-۳-۳. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR)      ………………………………………………………………………….163

ه-۱-۳-۴. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ………………………………………………………………………… 166

ه-۲. تخمین مدل ها با متغیر وابسته   GOI……………………………………………………………………………………………169  

ه-۲-۱. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI بدون در نظر گرفتن متغیرهای مجازی……………………………………۱۶۹

ه-۲-۱-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)       …………………………………………………………………………..169

ه-۲-۱-۲. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)          ……………………………………………………………………………172

ه-۲-۱-۳. تخمین مدل سوم (متغیر مستقل AR)…………………………………………………………………………………….175

ه-۲-۱-۴. تخمین مدل چهارم (متغیر مستقل INV)…………………………………………………………………………….179

ه-۲-۲. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با در نظر گرفتن متغیر مجازی رکود………………………………………۱۸۲

ه-۲-۲-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)………………………………………………………………………………. 182

ه-۲-۲-۲. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) ………………………………………………………………………………..185

ه-۲-۲-۳. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ……………………………………………………………………………..188

ه-۲-۲-۴. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) …………………………………………………………………………..191

ه-۲-۳. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با متغیر مجازی رونق……………………………………………………………..۱۹۵

ه-۲-۳-۱. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC) ………………………………………………………………………………….195

ه-۲-۳-۲. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) …………………………………………………………………………………198

ه-۲-۳-۳. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ………………………………………………………………………………201

ه-۲-۳-۴. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ……………………………………………………………………………204

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت و تاثیر چرخه های تجاری(رکود و رونق) بر رابطه بین این دو متغیر می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چهار معیار چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا و برای اندازه گیری میزان سودآوری از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است. برای بررسی اثر چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری از متغیرهای تعاملی استفاده شده است؛ که D1 متغیر ساختگی دوران رکود و D2 متغیر ساختگی دوران رونق می باشد. برای کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر مدل، متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. برای آزمون فرضیه ها، تعداد ۱۰۷ شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار Eviews و مدل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان دهنده تائید رابطه منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات با سودآوری بود. رابطه موجودی کالا با سود آوری مثبت و معنادار ارزیابی شد که با نتیجه مورد انتظار (رابطه منفی)  متفاوت بود که منتج به رد این فرضیه گردید. بین دوره پرداخت بدهی با سودآوری نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد. نتایج همچنین نشان داد که چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین این متغیرها، تاثیرگذار نمی باشند.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، سودآوری ، چرخه های مختلف تجاری

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱ . مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایفا می کند. هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد، که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد. در تحقیق حاضر که در حوزه مدیریت مالی انجام شده است سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره رونق و رکود مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

 

۱-۲. بیان مسأله

مدیریت سرمایه در گردش یکی از اجزای مهم مدیریت تامین مالی شرکت ها است، به این دلیل که بطور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی شرکت ها تاثیر می گذارد(جیل و همکاران[۱]، ۲۰۱۰). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. پاداچی[۲](۲۰۰۶)، بیان می کند به چند دلیل مدیریت سرمایه درگردش برای سلامت مالی واحدهای تجاری ضروری است: اولاً، اگر مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به جمع دارایی های موجود شرکت، ناموزون باشد؛ ممکن است که این مبالغ در یک موقعیت کارا، استفاده نشده باشد. دارایی در مدیریت سرمایه در گردش مخصوصاً در شرکت های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارتی دیگر، مدیریت خوب و منظم سرمایه در گردش منجر به افزایش ارزش بازار واحد تجاری می شود و مدیریت کارای سرمایه درگردش می تواند نتایج اساسی به بار آورد و چشم پوشی از آن برای هر شرکتی ممکن است خطرناک باشد. ثانیاً، مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم بر نقدینگی و سودآوری واحدهای تجاری و همچنین ارزش خالص آنها، اثر می گذارد.

مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوریکه تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیاد می گذارد. در اداره امور سرمایه درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی های جاری و استراتژی بدهی های جاری حاصل می شود.

مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی های مناسبی را برای شرکت انتخاب کند تا بتواند به نحو کارآمد دارایی های جاری و بدهی های جاری را اداره نماید و تامین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به عبارتی ارزش زایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. بررسی، کنترل و برنامه ریزی درباره اقلام سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد در مدیریت آن بایستی منجر به افزایش بازدهی، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی گردد. تداوم فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید بطوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش است هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.

این پژوهش همچنین تاثیر چرخه های تجاری را بر رابطه بین سرمایه در گردش، تفاوت بین دارایی ها و بدهی های اخیر و عملکرد شرکت را بررسی می کند. نوسانات گسترده اقتصادی نوعی واکنش بیرونی بر عملکرد شرکت است و نقش مهمی را در تقاضا، تولیدات و هر تصمیم گیری مالی دیگر ایفا می کند. اهمیت مدیریت موجودی کارآمد و دوره های تبدیل حساب های دریافتنی در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد. افزایش قدرت پیش بینی شرایط اقتصادی آینده، برای اینکه شرکت ها را قادر به ارائه سرمایه گذاری کافی در سرمایه در گردش، در زمان رکود اقتصادی کند، برای شرکت ها مزیت هایی را به وجود می آورد. رکود اقتصادی می تواند برای شرکت ها صورت موجودی گسترده ای به وجود آورد که نقد کردن آن مشکل باشد. بنابراین یک پیش بینی مناسب می تواند شرکت ها را قادر به حفظ مبنای موجودی کارآمد کند. تقاضای در حال کاهش مشتری، در زمان رکود اقتصادی دارای استلزامات مهمی در سیاست اقتصادی است تقاضای کاهش یافته در زمان رکود اقتصادی به سرعت سرمایه در گردش تجاری را کاهش می دهد. هدف سیاست اقتصادی که افزایش جریانات نقدینگی شرکت چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، می تواند جزء مزیت گسترده فشار در حال کاهش در سرمایه در گردش باشد.

در این تحقیق بررسی می کنیم که آیا مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در دوران رونق و رکود اقتصادی تاثیری دارد؟

 

۱-۳. اهمیت و ضرورت  تحقیق

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند و برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند. وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود، در طول عملیات تجاری تغییر می کند. تحقیق حاضر به مدیران و سرمایه گذاران نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش چه تاثیری بر سود آوری شرکت دارد و چرخه های مختلف تجاری چگونه بر این رابطه تاثیر می گذارند. این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

 • سرمایه گذاران و سهامداران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه
 • مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتباردهندگان
 • دانش پژوهان و محققان در زمینه های حسابداری و مالی.

 

۱-۴. اهداف تحقیق

۱-۴-۱.  اهداف علمی

 1. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه بر گردش بر سودآوری شرکت
 2. بررسی تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت
 3. بررسی تاثیر دوره پرداخت بدهی بر سودآوری شرکت
 4. بررسی تاثیر دوره وصول مطالبات بر سودآوری شرکت
 5. برسی تاثیر چرخه های تجاری (رکود و رونق اقتصادی) بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری

 

۱-۴-۲. اهداف کاربردی

 1. آشنایی مدیران و سرمایه گذاران با مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن
 2. آشنایی مدیران با تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت
 3. آشنا نمومدن مدیران و سرمایه گذاران با چرخه های تجاری مختلف و تاثیر این چرخه ها بر سرمایه در گردش و سودآوری شرکت

 

[۱] .Gill et al.

[۲] .Padachi

تعداد صفحه :۲۲۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

رشته : حسابداری

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

تابستان ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

 • بیان مسأله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 

صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[۱] ، ۱۹۸۶; جاگی و گول[۲] ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران[۳] ،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

به استناد نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا (۲۰۰۹) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت– شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد-صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

 • اهداف پژوهش

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:

 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق

 هدف کلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف کاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

 • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند

[۱] – Jensen

[۲] – Jaggi and Gul

[۳] – Cheng et al.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

واحد کاشان

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 (رشته حسابداری)

 

عنوان:

تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

 

 

 

شهریور ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                            شماره صفحه

چکیده- ۱

                                                              فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه- ۳

۱-۲- بیان مسئله- ۴

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق– ۵

۱-۴-  اهداف پژوهش— ۶

۱-۵- سوالات پژوهش— ۷

۱-۶- فرضیه های پژوهش— ۷

۱-۷- روش کلی  پژوهش— ۸

۱-۸- قلمرو پژوهش— ۸

۱-۹- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– ۸

۱-۱۰ – ساختار تحقیق– ۱۱

فصل دوم مروری بر ادبیات  تحقیق

۲-۱- مقدمه- ۱۴

۲-۲- مبانی نظری  جریان نقد آزاد- ۱۴

۲-۲-۱- اهمیت جریان نقد آزاد- ۱۵

۲-۲-۲- محاسبه جریان نقد آزاد- ۱۷

۲-۲-۳- کاربردهای جریان نقد آزاد- ۱۸

۲-۲-۳-۱- کاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– ۱۸

۲-۲-۳-۲- کاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- ۲۰

۲-۳- استفاده بهینه از دارایی ها ۲۰

۲-۴- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها ۲۰

۲-۵- ساختار مالکیت— ۲۱

۲-۵-۱- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– ۲۲

۲-۶- حاکمیت شرکتی– ۲۳

۲-۷- تعریف حاکمیت شرکتی– ۲۸

۲-۷-۱- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- ۲۸

۲-۷-۱-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- ۳۰

۲-۷-۲-۲- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- ۳۱

۲-۷-۲-۳- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— ۳۱

۲-۷-۳- ساختارهای مالکیت— ۳۲

۲-۷-۳-۱- سرمایه گذاران نهادی– ۳۳

۲-۷-۲-۴- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– ۳۷

۲-۷-۳-۵- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- ۳۸

۲-۷-۴- سرمایه گذاران شرکتی– ۳۹

۲-۷-۶- سرمایه گذاران مدیریتی– ۴۰

۲-۷-۶-۱- سرمایه گذاران خارجی– ۴۵

۲-۷-۶-۲- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی– ۴۵

۲-۷-۶-۳- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– ۴۶

۲-۸- تئوری نمایندگی– ۴۷

۲-۹- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- ۴۹

۲-۱۰- پیشینه پژوهش— ۵۰

۲-۱۰-۱- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- ۵۰

۲-۱۰-۲- پژوهش های مرتبط در درون کشور- ۵۲

جدول( ۱-۲) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. ۵۴

جدول( ۲-۲) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. ۵۶

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱-  مقدمـه- ۵۹

۳-۲- روش کلی پژوهش— ۵۹

۳-۳- جامعه آماری– ۶۰

۳-۴- نمونه آماری و حجم آن- ۶۱

۳-۵- روش نمونه گیری– ۶۱

۳-۶- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- ۶۲

۳-۷- ابزار پژوهش  و موارد استفاده- ۶۲

۳-۸- پایایی و اعتبار پژوهش— ۶۲

۳-۹- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— ۶۳

۳-۹-۱-روش های آماری– ۶۳

۳-۹-۲- سایر روش ها ۶۷

۳-۹-۳- مدل  و متغیرهای پژوهش— ۶۷

۳-۹- ۵- روابط بین متغیرها ۶۹

۳-۹-۶-روش های رایانه ای– ۷۱

فصل چهارم یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه- ۷۳

۴-۲- توصیف نمونه آماری– ۷۳

جدول (۴-۱) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— ۷۴

۴-۳- توصیف یافته ها ۷۴

جدول (۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای مدل- ۷۴

۴-۴- تحلیل پیش فرض ها ۷۵

۴-۴-۱- نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۵

جدول(۴-۳) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- ۷۶

جدول (۴-۴) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- ۷۶

۴-۴-۲- استقلال خطی متغیرهای مستقل– ۷۷

۴-۴-۳- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها ۷۷

۴-۴-۴- برقراری فرض خطی بودن- ۷۷

جدول (۴-۵) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– ۷۸

۴-۴-۵- سایر پیش فرض ها ۷۸

۴-۴-۵-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها ۷۸

جدول(۴-۶) نتایج آزمون مانایی متغیرها ۷۸

۴-۵- تحلیل روابط بین متغیرها ۷۹

جدول(۴-۷)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— ۸۰

جدول ۴-۸ آزمون F لیمر– ۸۰

جدول ۴-۹ آزمون هاسمن— ۸۱

جدول(۴-۱۰)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- ۸۱

جدول(۴-۱۱)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— ۸۳

جدول (۴-۱۲) آزمون F لیمر– ۸۴

جدول (۴-۱۳)  آزمون هاسمن– ۸۴

جدول(۴-۱۴)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- ۸۴

جدول(۴-۱۵)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– ۸۶

جدول(۴-۱۶)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— ۸۷

جدول( ۴-۱۷) آزمون F لیمر– ۸۸

جدول (۴-۱۸)  آزمون هاسمن– ۸۸

جدول(۴-۱۹)  نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- ۸۸

جدول(۴-۲۰)  نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– ۹۰

جدول (۴-۲۱) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— ۹۱

جدول (۴-۲۲) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– ۹۱

جدول (۴-۲۳) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— ۹۲

جدول (۴-۲۴) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- ۹۲

۴-۶- خلاصه- ۹۳

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه- ۹۵

۵-۲- خلاصه یافته های  پژوهش— ۹۵

۵-۳-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها ۹۶

۵-۳-۱-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- ۹۶

۵-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- ۹۷

۵-۳-۳- نتایج فرضیه فرعی اول- ۹۷

۵-۳-۳- ۱- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— ۹۸

۵-۳-۴- نتایج فرضیه فرعی دوم- ۹۸

۵-۳-۴-۱- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— ۹۸

جدول(۵-۱) خلاصه نتایج پژوهش.. .۹۹

۵-۴- محدودیتهای تحقیق. ۱۰۰

۵-۵-  پیشنهادات پژوهش— ۱۰۱

۵-۵-۱-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— ۱۰۱

۵-۵-۲-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– ۱۰۲

منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.

منابع لاتین. Error! Bookmark not defined.

Abstract

 

 

 

 

 


 

چکیده

براساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش  بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی،  مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل  می کنند. شرکت های این مطالعه شامل ۱۰۱ شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران از سال۱۳۸۷- ۱۳۹۱ می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری ۸ Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین  یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد  ،  به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها  نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط  بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .

 

کلمات کلیدی :

جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.

        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.

۱-۲- بیان مسئله

سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، ۱۹۷۶)

برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۴).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،۱۳۸۷)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷).

مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، ۱۹۸۶)

گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،۲۰۰۵).

برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، ۱۹۸۶)

در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، ۱۹۷۶)[۱].

در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،۲۰۱۱)[۲].

وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، ۲۰۰۴).

در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :

چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟

 1-3- ضرورت انجام تحقیق

۱-اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

۲-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.

۳-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

۴-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.

۵-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

۱-۴-  اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.

اهداف فرعی

۱-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

۲- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

[۱]-jansen

[۲]-Le

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

واحـد قشم

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

عنوان :

تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۱. اهداف علمی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۲. اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷. نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………….. ۸

۱- ۸.  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱- ۹. جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۹

۱- ۱۰. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………….. ۹

۱- ۱۱. ساختار پایاننامه………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱- ۱۲. خلاصه مطالب فصل اول……………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲. بازار مالی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲- ۲-۱.  کارکردهای اقتصادی بازار مالی…………………………………………………………………….. ۱۵

۲- ۲-۱-۱.  کمک به فرایند تشکیل سرمایه……………………………………………………………. ۱۵

۲- ۲-۱-۲.  تعیین قیمت دارایی های مالی…………………………………………………………….. ۱۵

۲- ۲-۱-۳.  ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی……………………………………. ۱۵

۲- ۲-۱-۴.  کاهش هزینه مبادلات……………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۲-۲.  طبقه بندی بازارهای مالی…………………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۲-۲-۱.  بازار پول………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲- ۲-۲-۲.  بازار سرمایه…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳. تعریف بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴. دارایی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴-۱. دارایی مالی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۵. اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶. سهام عادی………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۷. بازده سهام…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۷-۱. مفهوم بازده سهام………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷-۲. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………….. ۱۹   

۲-۸. اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸-۱. سود دریافتی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۸-۲. سود(زیان) سرمایه……………………………………………………………………………………….. ۲۰   

۲-۹. اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت………………………………………………………… ۲۳

۲-۹-۱. لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت…………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۰. شاخص های اندازه……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۰-۱. میزان دارایی شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۰-۲. لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت……………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۳. میزان فروش کل شرکت……………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۴. لگاریتم فروش کل…………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۰-۵. تعداد پرسنل شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۶. ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۱. مفهوم ارزش…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲. انواع ارزش……………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۲-۱. ارزش اسمی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲-۲. ارزش دفتری……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۲-۳. ارزش بازار……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۲-۴. ارزش انحلال…………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۵. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت……………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۶. ارزش ذاتی……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۷. ارزش منصفانه………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۳. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)………………………………………………… 28

۲-۱۴. نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۵. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی…………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۵-۱. عرض بازار……………………………………………………………………………………………… ۳۲    2-15-2. عمق بازار………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳    2-15-3. انعطاف پذیری بازار…………………………………………………………………………………………………. ۳۳               2-15-4 . درصد روز های انجام معامله…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۵ . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه………………………………………………… ۳۶

۲-۱۵-۶ . میانگین گردش روزانه سهام شرکت……………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۷ . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام…………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۸. معیار آیتکن و فورد…………………………………………………………………………………… ۳۴    

۲-۱۵-۹. معیار آمیهود…………………………………………………………………………………………….. ۳۴    

۲-۱۵-۱۰. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام………………………………………………. ۳۵    

۲-۱۶. اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش……………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۶-۱. هزینه های فرآیند سفارش…………………………………………………………………………… ۳۷    

۲-۱۶-۲. هزینه های نگهداری موجودی………………………………………………………………………. ۳۸    

۲-۱۶-۳. هزینه های انتخاب نادرست…………………………………………………………………………. ۳۸    

۲-۱۷. تئوری پرتفوی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۸. تئوری مالی استاندارد………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۸-۱. فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۸-۲ . نظریه بازار کارای سرمایه……………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۹. قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲۰. مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲۱. مدل های تعادلی……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲۱-۱. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ…………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲۱-۲. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای……………………………………………………………… ۴۶

۲-۲۱-۲-۱. کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………. ۴۸

۲-۲۲. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۲-۱. تحقیقات در خارج از ایران………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۲-۲. تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۲۳. خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………… ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۲. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۳. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴ . تعریف و تبیین جامعه………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۵. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶. مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………… ۶۰

۳-۷. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۷-۱. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۷-۱-۱. ضریب همبستگی(r)………………………………………………………………………….. 65

۳-۷-۱-۲. ضریب تعیین (R2)…………………………………………………………………………… 65

۳-۷-۲. مدل های رگرسیونی…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۷-۳. آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۷-۳-۱. آزمون فروض کلاسیک………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۸. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸-۱. آزمون مانایی(استایی) متغیرها…………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸-۲. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۸-۲-۱. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 69

۳-۹. خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون داده­ها

۴-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲.  تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲-۱. تجزیه تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۲.  تجزیه تحلیل مقایسه ای………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲-۳. تجزیه تحلیل علی……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها:………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۳-۱. آزمون ریشه واحد(Unit Root)…………………………………………………………………… 74

۴-۳-۱-۱. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 74

۴-۴. بررسی فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۱. فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۱-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۱-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۵

۴-۴-۱-۳. آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………… ۷۶

۴-۴-۲. فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۴-۲-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۴-۲-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۷

۴-۴-۲-۳. آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… ۷۸

۴-۴-۳. فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۳-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۳-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۹

۴-۴-۳-۳. آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰

۴-۵. بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۵-۱.آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس………………………………………………………… ۸۰

۴-۵-۲.آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۶. بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۶-۱. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۶-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۶-۳. آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۷ . آزمون مدل چهار عاملی……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۷-۱. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷-۳. آزمون مدل چهار عاملی………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۸. خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۸۷

             فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۲. نتایج………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۲-۱. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۸۹

۵-۲-۲. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲-۲-۱. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………….. ۹۱

۵-۲-۲-۱-۱. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………….. ۹۳

۵-۲-۲-۱-۲. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………. ۹۴

۵-۲-۲-۲. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………. ۹۵

۵-۲-۲-۳. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………… ۹۶

۵-۲-۲-۴. نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۳ . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی……………………………………….. ۹۷

۵-۳. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده……………………………………………………………….. ۹۷

۵-۴. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۴-۱. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۴-۲. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………… ۹۹

۵-۵. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۶. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

 

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

ج- منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

چکیده انگلیسی

 

 

 

جدول ۴-۱. نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته)…………………………………. ۷۴

جدول ۴-۴. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… ۷۶

جدول ۴-۷. نتایج آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… ۷۸

جدول ۴-۱۰. نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… ۸۱

جدول ۴-۱۵. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….. ۸۲

جدول ۴-۱۸. نتایج آزمون مدل نهایی………………………………………………………………………………. ۸۵


 

 

چکیده

تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات ۵ ساله ۷۲  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.

واژه های کلیدی:

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . .  قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، ۱۳۷۶). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، ۱۹۹۲)[۱].

از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، کسب بازدهی سهام بالا است، چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی    شرکت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از   فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از     فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت ها می باشند، زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است.  بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (۲) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.

۱-۲ بیان مسأله

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمّی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. مارکویتز[۲] (۱۹۵۹) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[۳] (۱۹۹۲) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.

 لیوو[۴] (۲۰۰۶) معتقد است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنکه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاکی از آن است که عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد که از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک     دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،۱۳۸۷، ۱۰۲). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[۵](۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان    می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همکاران[۶] (۲۰۰۶) عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد که عامل          عدم نقدشوندگی بعنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری  دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲)[۷] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آنها که نقدشوندگی می تواند یک عامل        قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (۱۳۸۷) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یک عنصر کلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت عوامل ریسک مطرح شده است که تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا با توجه به درجه ریسک پذیری  خود، پرتفوی بهتری را تشکیل دهند.

شواهد تجربی نشان می دهد که این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می کند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و کمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.

بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته  می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.

بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

 • چه ارتباطی بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یک بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی که سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسک بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی که می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از  تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره ۵ ساله انجام شده است.

۱-۴ اهداف تحقیق­­

۱_۴_۱ اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • بررسی ارتباط عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.
 • بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

۱_۴_۲ اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
 • تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.

۱.Hendrickson

 1. Markowitz
 2. ۳. Fama & French
 3. Liu

[۵]. Amihud

 1. ۶. Marcelo
 2. ۷. Lischewski & Voronkova

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد …

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

عنوان :

تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۱. اهداف علمی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۲. اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷. نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………….. ۸

۱- ۸.  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱- ۹. جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۹

۱- ۱۰. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………….. ۹

۱- ۱۱. ساختار پایاننامه………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱- ۱۲. خلاصه مطالب فصل اول……………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲. بازار مالی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲- ۲-۱.  کارکردهای اقتصادی بازار مالی…………………………………………………………………….. ۱۵

۲- ۲-۱-۱.  کمک به فرایند تشکیل سرمایه……………………………………………………………. ۱۵

۲- ۲-۱-۲.  تعیین قیمت دارایی های مالی…………………………………………………………….. ۱۵

۲- ۲-۱-۳.  ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی……………………………………. ۱۵

۲- ۲-۱-۴.  کاهش هزینه مبادلات……………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۲-۲.  طبقه بندی بازارهای مالی…………………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۲-۲-۱.  بازار پول………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲- ۲-۲-۲.  بازار سرمایه…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳. تعریف بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴. دارایی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴-۱. دارایی مالی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۵. اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶. سهام عادی………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۷. بازده سهام…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۷-۱. مفهوم بازده سهام………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷-۲. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………….. ۱۹   

۲-۸. اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸-۱. سود دریافتی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۸-۲. سود(زیان) سرمایه……………………………………………………………………………………….. ۲۰   

۲-۹. اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت………………………………………………………… ۲۳

۲-۹-۱. لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت…………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۰. شاخص های اندازه……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۰-۱. میزان دارایی شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۰-۲. لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت……………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۳. میزان فروش کل شرکت……………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۴. لگاریتم فروش کل…………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۰-۵. تعداد پرسنل شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۰-۶. ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۱. مفهوم ارزش…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲. انواع ارزش……………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۲-۱. ارزش اسمی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۲-۲. ارزش دفتری……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۲-۳. ارزش بازار……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۲-۴. ارزش انحلال…………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۵. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت……………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۶. ارزش ذاتی……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۷. ارزش منصفانه………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۳. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)………………………………………………… 28

۲-۱۴. نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۵. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی…………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۵-۱. عرض بازار……………………………………………………………………………………………… ۳۲    2-15-2. عمق بازار………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳    2-15-3. انعطاف پذیری بازار…………………………………………………………………………………………………. ۳۳               2-15-4 . درصد روز های انجام معامله…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۵ . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه………………………………………………… ۳۶

۲-۱۵-۶ . میانگین گردش روزانه سهام شرکت……………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۷ . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام…………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۸. معیار آیتکن و فورد…………………………………………………………………………………… ۳۴    

۲-۱۵-۹. معیار آمیهود…………………………………………………………………………………………….. ۳۴    

۲-۱۵-۱۰. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام………………………………………………. ۳۵    

۲-۱۶. اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش……………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۶-۱. هزینه های فرآیند سفارش…………………………………………………………………………… ۳۷    

۲-۱۶-۲. هزینه های نگهداری موجودی………………………………………………………………………. ۳۸    

۲-۱۶-۳. هزینه های انتخاب نادرست…………………………………………………………………………. ۳۸    

۲-۱۷. تئوری پرتفوی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۸. تئوری مالی استاندارد………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۸-۱. فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۸-۲ . نظریه بازار کارای سرمایه……………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۹. قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲۰. مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲۱. مدل های تعادلی……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲۱-۱. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ…………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲۱-۲. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای……………………………………………………………… ۴۶

۲-۲۱-۲-۱. کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………. ۴۸

۲-۲۲. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۲-۱. تحقیقات در خارج از ایران………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۲-۲. تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۲۳. خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………… ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۲. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۳. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴ . تعریف و تبیین جامعه………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۵. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶. مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………… ۶۰

۳-۷. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۷-۱. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۷-۱-۱. ضریب همبستگی(r)………………………………………………………………………….. 65

۳-۷-۱-۲. ضریب تعیین (R2)…………………………………………………………………………… 65

۳-۷-۲. مدل های رگرسیونی…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۷-۳. آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۷-۳-۱. آزمون فروض کلاسیک………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۸. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸-۱. آزمون مانایی(استایی) متغیرها…………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸-۲. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۸-۲-۱. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 69

۳-۹. خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون داده­ها

۴-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲.  تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲-۱. تجزیه تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۲.  تجزیه تحلیل مقایسه ای………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲-۳. تجزیه تحلیل علی……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها:………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۳-۱. آزمون ریشه واحد(Unit Root)…………………………………………………………………… 74

۴-۳-۱-۱. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 74

۴-۴. بررسی فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۱. فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۱-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۱-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۵

۴-۴-۱-۳. آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………… ۷۶

۴-۴-۲. فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۴-۲-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۴-۲-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۷

۴-۴-۲-۳. آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… ۷۸

۴-۴-۳. فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۳-۱. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۳-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۹

۴-۴-۳-۳. آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰

۴-۵. بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۵-۱.آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس………………………………………………………… ۸۰

۴-۵-۲.آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۶. بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۶-۱. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۶-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۶-۳. آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۷ . آزمون مدل چهار عاملی……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۷-۱. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷-۲. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷-۳. آزمون مدل چهار عاملی………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۸. خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۸۷

             فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۲. نتایج………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۲-۱. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۸۹

۵-۲-۲. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲-۲-۱. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………….. ۹۱

۵-۲-۲-۱-۱. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………….. ۹۳

۵-۲-۲-۱-۲. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………. ۹۴

۵-۲-۲-۲. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………. ۹۵

۵-۲-۲-۳. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………… ۹۶

۵-۲-۲-۴. نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۳ . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی……………………………………….. ۹۷

۵-۳. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده……………………………………………………………….. ۹۷

۵-۴. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۴-۱. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۴-۲. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………… ۹۹

۵-۵. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۶. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

 

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

ج- منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

چکیده انگلیسی

 

 

 

جدول ۴-۱. نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته)…………………………………. ۷۴

جدول ۴-۴. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… ۷۶

جدول ۴-۷. نتایج آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… ۷۸

جدول ۴-۱۰. نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… ۸۱

جدول ۴-۱۵. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….. ۸۲

جدول ۴-۱۸. نتایج آزمون مدل نهایی………………………………………………………………………………. ۸۵


 

 

چکیده

تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات ۵ ساله ۷۲  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.

واژه های کلیدی:

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . .  قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، ۱۳۷۶). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، ۱۹۹۲)[۱].

از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، کسب بازدهی سهام بالا است، چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی    شرکت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از   فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از     فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت ها می باشند، زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است.  بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (۲) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.

۱-۲ بیان مسأله

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمّی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. مارکویتز[۲] (۱۹۵۹) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[۳] (۱۹۹۲) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.

 لیوو[۴] (۲۰۰۶) معتقد است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنکه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاکی از آن است که عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد که از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک     دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،۱۳۸۷، ۱۰۲). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[۵](۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان    می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همکاران[۶] (۲۰۰۶) عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد که عامل          عدم نقدشوندگی بعنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری  دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲)[۷] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آنها که نقدشوندگی می تواند یک عامل        قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (۱۳۸۷) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یک عنصر کلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت عوامل ریسک مطرح شده است که تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا با توجه به درجه ریسک پذیری  خود، پرتفوی بهتری را تشکیل دهند.

شواهد تجربی نشان می دهد که این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می کند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و کمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.

بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته  می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.

بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

 • چه ارتباطی بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یک بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی که سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسک بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی که می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از  تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره ۵ ساله انجام شده است.

۱-۴ اهداف تحقیق­­

۱_۴_۱ اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • بررسی ارتباط عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.
 • بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

۱_۴_۲ اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
 • تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.

۱.Hendrickson

 1. Markowitz
 2. ۳. Fama & French
 3. Liu

[۵]. Amihud

 1. ۶. Marcelo
 2. ۷. Lischewski & Voronkova

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و …

دانشکده علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

حسابداری

 

عنوان:

پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون خطی  در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول)کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱: مقدمه. ۳

۱-۲ : بیان مسئله تحقیق.. ۴

۱-۳ : اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴

۱-۴: اهداف تحقیق: ۵

۱-۵: سوالات تحقیق: ۶

۱-۶: فرضیه های تحقیق: ۶

۱-۷ : مدل تحقیق.. ۶

۱-۸ : تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۷

۱-۹: روش تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰: قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۱۱: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۰

۱-۱۲: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۱۱

۱-۱۳: روش تجزیه وتحلیل.. ۱۱

۱-۱۴: چارچوب فصول پژوهش… ۱۲

فصل دوم)ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۴

۲-۱: مقدمه. ۱۵

۲-۲: شبکه عصبی مصنوعی (ANN). 17

۲-۳: چراANNs ارزش مطالعه کردن دارند؟. ۲۰

۲-۴: ویژگی های شبکه های عصبی.. ۲۰

۲-۵: نرون عصبی انسان. ۲۱

۲-۶: مفهوم شبکه. ۲۵

۲-۷: مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی.. ۲۵

۲-۸: شبکه های عصبی تک نرونه، تک لایه، چند لایه. ۲۶

۲-۹: انواع شبکه های عصبی مصنوعی از نظر برگشت پذیری.. ۲۷

۲-۱۰: مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی.. ۲۹

۲-۱۱: انواع یادگیری برای شبکه های عصبی.. ۳۱

۲-۱۱-۱: یادگیری با ناظر. ۳۱

۲-۱۱-۲: یادگیری تشدیدی.. ۳۲

۲-۱۱-۳: یادگیری بدون ناظر. ۳۲

۲-۱۲: زمینه ای در مورد پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۱: قدرت پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۲: دنباله های پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۳: قضیه بنیادی دنباله ها ۳۴

۲-۱۳: کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی ANN.. 35

۲-۱۴: برخی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مباحث مهندسی صنایع. ۳۵

۲-۱۵: تعاریف متغیرهای پژوهش… ۳۶

۲-۱۶: رگرسیون. ۴۳

۲-۱۷: پیشینه تحقیق.. ۴۴

۲-۱۷-۱: پیشینه داخلی : ۴۴

۲-۱۷-۲: پیشینه خارجی : ۴۷

فصل سوم)روش شناسی تحقیق.. ۵۳

۳-۱ مقدمه. ۵۴

۳-۲: روش تحقیق.. ۵۴

۳-۲-۱: طبقه بندی بر اساس روش… ۵۴

۳-۲-۲ : طبقه بندی بر اساس هدف.. ۵۵

۳-۳: ابزار گردآوری داده ها ۵۵

۳-۴: روش تجزیه تحلیل داده ها ۵۵

۳-۴-۱ : رگرسیون. ۵۶

۳-۴-۲: روش کار شبکه های عصبی.. ۵۷

۳-۵ : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۶۲

۳-۵-۱: جامعه آماری.. ۶۲

۳-۵-۲: نمونه آماری.. ۶۳

۳-۶: الگوی تحقیق و متغیرها ۶۵

۳-۷: جمع بندی.. ۶۷

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۶۸

۴-۱: مقدمه. ۶۹

۴-۲: آمار توصیفی.. ۶۹

۴-۳: بررسی توزیع داده ها– نرمال بودن. ۷۰

۴-۴: آزمون فرضیه ها ۷۱

۴-۵: مدل سازی و پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه. ۷۲

۴-۶: اطلاعات شبکه. ۷۲

فصل پنجم)نتیجه گیری.. ۸۴

۵-۱: مقدمه. ۸۵

۵-۲: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… ۸۵

۵-۳: پیشنهادات.. ۸۶

۵-۳-۱: پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… ۸۶

۵-۳-۲: پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۶

۵-۴:محدودیت های پژوهش… ۸۷

Abstract. 93

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول شماره  1-1 : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶

جدول شماره ۱-۲: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۷

جدول شماره ۲-۱: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر. ۴۹

جدول شماره ۳-۱ : تکنیک غربالی برای انتخاب بهترین حجم نمونه. ۶۴

جدول شماره ۳-۲ : لیست شرکت های مورد بررسی در این پژوهش… ۶۵

جدول شماره  دو : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶۶

جدول شماره ۴-۱: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ۶۹

جدول ۴-۲: بررسی توزیع نرمال بودن با آماره کولموگروف- اسمیرنوف.. ۷۰

جدول۴-۳: خلاصه فرایند انجام شده ۷۱

جدول ۴-۴: جدول اطلاعات شبکه. ۷۲

جدول۴-۴: خلاصه اطلاعات مدل. ۷۵

جدول شماره ۴-۵: خلاصه فرایند انجام شده ۷۶

جدول شماره ۴-۶: اطلاعات شبکه. ۷۷

جدول شماره ۴-۷: خلاصه اطلاعات مدل. ۷۸

جدول شماره ۴-۸: نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۹: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۰:مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۱:نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. ۸۲

جدول شماره ۴-۱۲: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. ۸۲

جدول شماره ۴-۱۳: مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار شماره۴-۱: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(قیمت). ۷۳

نمودار۴-۲:  نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. ۷۴

نمودار ۴-۳: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. ۷۴

نمودار شماره ۴-۴: انطباق خطاهای هر یک از نمونه ها با یکدیگر(قیمت). ۷۵

نمودار شماره۴-۵: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(بازده). ۷۷

نمودار شماره۴-۶: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. ۷۸

نمودار شماره۴-۷: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل۲-۱. یک نمونه شبکه عصبی.. ۱۹

شکل ۲-۲ : ساختار یک سلول عصبی انسان. ۲۲

شکل۲-۳: یک نمونه عصب واقعی.. ۲۳

شکل ۲-۴. ساختار یک نورون عصبی مصنوعی.. ۲۴

شکل ۲-۵: نمونه ای از یک شبکه ی تک لایه. ۲۶

شکل ۲-۶ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. ۲۷

شکل ۲-۷ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. ۲۸

شکل ۲-۸ . نمونه ای از یک شبکه برگشتی.. ۲۹

شکل ۲-۹ : نوع تابع تبدیل.. ۳۰

شکل ۳-۱ : کیفیت پردازش اطلاعات در یک نرون مصنوعی.. ۶۰

شکل ۳-۲: ساختار کلی شبکه های عصبی چند لایه پیش خور………………………………………………………………………..۷۴

 

 

 

 

 

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
سود هر سهم EPS Earning per share
     


چکیده

پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها به موضوعات جذاب برای سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه تبدیل شده است. قیمت و بازده سهام دو شاخص عمده هستند که همواره مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه قرار گرفته است. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم کامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در کامپیوترها به وجود آمده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام، و همچنین به مقایسه نتایج حاصله با رگرسیون خطی بپردازد. به همین منظور تعداد ۲۱ شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک غربالی برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به مدت هفت سال مالی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از قیمت سهام دارد. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از بازده سهام دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی، قیمت سهام، بازده سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱: مقدمه

پیش بینی و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار مقوله ای است که دانشمندان علوم مالی و سرمایه گذاران همواره در پی بهینه سازی آن می باشند. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم کامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در کامپیوترها به وجود آمده است. این شبکه ها با استفاده از قابلیت یادگیری خود هر گونه تغییری در قوانین نهفته در سری های زمانی را فرا گرفته و برای پیش بینی آینده از آن استفاده می کنند(حیدری زارع و کردلویی، ۱۳۸۹). رشد اقتصادی مداوم و پایدار در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی میباشد (مهرآرا و همکاران، ۱۳۸۸). در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده است. اساساً میزان رشد و توسعه اقتصادی از یک سو در گرو انباشت سرمایه بوده و از سوی دیگر به عامل بهره وری در فعالیتهای اقتصاد بستگی دارد. این دو عامل اساسی به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری بستگی دارد(موتمنی، ۱۳۸۸). بنابراین و با توجه به این نکته که، «یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه می باشد»، بازارهای سرمایه و از جمله آنها بورس اوراق بهادار، به خوبی میتواند از عهده هر دو وظیفه اشاره شده (انباشت سرمایه و افزایش بهره وری اقتصادی) به خوبی برآید(سعیدی، ۱۳۸۸).

در این بین، پیش بینی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، پیشامدهای آینده را با هدف کاهش ریسک تخمین می‏زند(حیدری زارع و کردلوئی، ۱۳۸۹). افزون بر این، وجود خطای پیش بینی در بکارگیری مدلهای مختلف طبیعی بوده و بالطبع مدلی ارجح تر است که از میزان خطای پیش بینی کمتری برخوردار باشد و لازمه این امر، وجود اطلاعات هر چه بیشتر درباره اجزاء مختلف سیستم مورد بررسی می باشد، که در بسیاری از موارد دسترسی به این اطلاعات بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد. در چنین شرایطی به منظور استمرار حضور سرمایه‏گذاران به عنوان‏ اصلی‏ترین ارکان بازار سرمایه، داشتن یک مدل پیش بینی مناسب سبب تخصیص بهینه منابع‏ و در نتیجه افزایش کارایی در این بازار می‏شود. از اینرو، بکارگیری مدلهای «سری زمانی تک متغیره» در قالب تحلیل تکنیکی میتواند پاسخی به این محدودیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد اگر بتوان فرایند مولد داده‏های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به‏ دست آورد پیش بینی آن متغیر راحت‏تر و با خطای کمتری امکان‏پذیر خواهد بود(مشیری‏ و فروتن، ۱۳۸۳). اگرچه مدل‏های خطی پیشرفته پیش بینی‏های مناسبی در دوره‏های زمانی‏ میان‏مدت و کوتاه‏مدت دارند، اما بررسی‏ها در بازار سرمایه نشان داده است که رفتار سهام‏ از یک الگوی خطی تبعیت نمی‏کند و الگوهای خطی تنها بخشی از رفتار سهام در بازار را نشان می‏دهد(مشیری و مروت، ۱۳۸۵). در این صورت وجود یک سیستم پویای غیرخطی در ارتباط با رفتار بازار مدل‏های موجود را عملاً دچار ابهام خواهد کرد. لذا پیش بینی‏ داده‏هایی که از این سیستم پیروی می‏کنند، نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته‏ای مانند شبکه‏های عصبی است. این شبکه‏ها به عنوان یکی از سیستم‏های هوشمند، می‏تواند رابطه‏ غیرخطی بین ورودی‏ها و خروجی‏ها را براساس مجموعه داده‏ها، تشخیص و روابط بنیادین‏ بین آنها را شناسایی نماید(البرزی و همکاران، ۱۳۸۸). در همین راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

۱-۲ : بیان مسئله تحقیق

تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور، امری بدیهی است. بازار سرمایه یکی از نهادهایی است که می تواند نقش بسزایی در گذار از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته ایفا کند. چرا که این بازار می تواند با تخصیص بهینه منابع و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری های مولد، به افزایش تولید کالا و خدمات در جامعه کمک نماید(چائوهان و همکاران، ۲۰۱۴) [۱]. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است (عسگری، ۱۳۸۳). در این تحقیق برآنیم که به بررسی تاثیر برخی متغیرهای مالی در پیش بینی بازده آتی سهام با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون خطی بپردازیم و با در نظر گرفتن تمامی این عوامل تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، قیمت و بازده را با استفاده از دو روش فوق پیش بینی نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی قیمت و بازده سهام عملکرد بهتری خواهد داشت؟

۱-۳ : اهمیت و ضرورت تحقیق:

در دهه های اخیر؛ جهانی سازی، تشکیل بازارهای مالی جدید، تشدید رقابت بین شرکت ها، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود، چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب، سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد. از این روست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید. همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی تبدیل شود (اسلامی و جهانشاهی ،۱۳۷۶). قیمت و بازده سهام دو عامل مهم و تاثیرگذار برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری هاست. از این رو در صورتی که آنها نسبت به این دو عنصر قدرت پیش بینی و تخمین داشته باشند خواهد توانست افق بهتری برای سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشد و در سطح گسترده تری به سرمایه گذاری بپردازند. از این رو ضرورت دارد تا چنین پژوهشی برای بهره مندی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در اختیار این دسته از افراد قرار گیرد.

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : مطالعه حاضر به جهت مقایسه یک روش آماری قوی یعنی رگرسیون خطی چندمرحله ای و یک مدل فرا ابتکاری شناخته شده یعنی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی ساختار سرمایه دارای نوآوری است. همچنین در ارتباط با جامعه آماری پژوهش می توان به پیاده سازی پژوهش در میان شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد که تاکنون به این طریق در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است.

۱-۴: اهداف تحقیق:

هدف از اجرای این تحقیق، بروز رسانی دانش سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران نهادی برای پیش بینی قیمت سهام و همچنین شناخت GMDH بازار در استفاده از شبکه عصبی هوشمند در این پیش بینی است. با این حال، هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک تحلیل مقایسه ای بین مدل رگرسیون و شبکه عصبی در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها عنوان نمود. در این راستا اهداف فرعی نیز به شرح زیر مورد نظر محقق می باشد:

۱.تعیین امکان پذیری پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۱-۱: تعیین امکان پذیری پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۱-۲: تعیین امکان پذیری پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۲.تعیین امکان پذیری برآورد بهتری شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

۲-۱: تعیین امکان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

           2 -2: تعیین امکان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

با توجه به اینکه پژوهش پیرامون بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه می پردازد هم مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و هم مدیران شرکت هایی غیر از شرکت های سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند از نتایج پژوهش در تشکیل پرتفوی به نحو بهینه استفاده کنند. این نتایج راهگشای سرمایه گذاران در انتخاب سبد پرتفوی سرمایه گذاری آنان است. در بخش دیگر پژوهشگران آتی می توانند از نتایج پژوهش برای انجام پژوهش های آتی بهره گیرند.

[۱]  Chauhan et al

تعداد صفحه :۱۰۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و …

دانشکده علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

حسابداری

 

عنوان:

پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون خطی  در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول)کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱: مقدمه. ۳

۱-۲ : بیان مسئله تحقیق.. ۴

۱-۳ : اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴

۱-۴: اهداف تحقیق: ۵

۱-۵: سوالات تحقیق: ۶

۱-۶: فرضیه های تحقیق: ۶

۱-۷ : مدل تحقیق.. ۶

۱-۸ : تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۷

۱-۹: روش تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰: قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۱۱: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۰

۱-۱۲: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۱۱

۱-۱۳: روش تجزیه وتحلیل.. ۱۱

۱-۱۴: چارچوب فصول پژوهش… ۱۲

فصل دوم)ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۴

۲-۱: مقدمه. ۱۵

۲-۲: شبکه عصبی مصنوعی (ANN). 17

۲-۳: چراANNs ارزش مطالعه کردن دارند؟. ۲۰

۲-۴: ویژگی های شبکه های عصبی.. ۲۰

۲-۵: نرون عصبی انسان. ۲۱

۲-۶: مفهوم شبکه. ۲۵

۲-۷: مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی.. ۲۵

۲-۸: شبکه های عصبی تک نرونه، تک لایه، چند لایه. ۲۶

۲-۹: انواع شبکه های عصبی مصنوعی از نظر برگشت پذیری.. ۲۷

۲-۱۰: مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی.. ۲۹

۲-۱۱: انواع یادگیری برای شبکه های عصبی.. ۳۱

۲-۱۱-۱: یادگیری با ناظر. ۳۱

۲-۱۱-۲: یادگیری تشدیدی.. ۳۲

۲-۱۱-۳: یادگیری بدون ناظر. ۳۲

۲-۱۲: زمینه ای در مورد پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۱: قدرت پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۲: دنباله های پرسپترون. ۳۳

۲-۱۲-۳: قضیه بنیادی دنباله ها ۳۴

۲-۱۳: کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی ANN.. 35

۲-۱۴: برخی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مباحث مهندسی صنایع. ۳۵

۲-۱۵: تعاریف متغیرهای پژوهش… ۳۶

۲-۱۶: رگرسیون. ۴۳

۲-۱۷: پیشینه تحقیق.. ۴۴

۲-۱۷-۱: پیشینه داخلی : ۴۴

۲-۱۷-۲: پیشینه خارجی : ۴۷

فصل سوم)روش شناسی تحقیق.. ۵۳

۳-۱ مقدمه. ۵۴

۳-۲: روش تحقیق.. ۵۴

۳-۲-۱: طبقه بندی بر اساس روش… ۵۴

۳-۲-۲ : طبقه بندی بر اساس هدف.. ۵۵

۳-۳: ابزار گردآوری داده ها ۵۵

۳-۴: روش تجزیه تحلیل داده ها ۵۵

۳-۴-۱ : رگرسیون. ۵۶

۳-۴-۲: روش کار شبکه های عصبی.. ۵۷

۳-۵ : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۶۲

۳-۵-۱: جامعه آماری.. ۶۲

۳-۵-۲: نمونه آماری.. ۶۳

۳-۶: الگوی تحقیق و متغیرها ۶۵

۳-۷: جمع بندی.. ۶۷

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۶۸

۴-۱: مقدمه. ۶۹

۴-۲: آمار توصیفی.. ۶۹

۴-۳: بررسی توزیع داده ها– نرمال بودن. ۷۰

۴-۴: آزمون فرضیه ها ۷۱

۴-۵: مدل سازی و پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه. ۷۲

۴-۶: اطلاعات شبکه. ۷۲

فصل پنجم)نتیجه گیری.. ۸۴

۵-۱: مقدمه. ۸۵

۵-۲: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… ۸۵

۵-۳: پیشنهادات.. ۸۶

۵-۳-۱: پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… ۸۶

۵-۳-۲: پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۶

۵-۴:محدودیت های پژوهش… ۸۷

Abstract. 93

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول شماره  1-1 : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶

جدول شماره ۱-۲: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۷

جدول شماره ۲-۱: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر. ۴۹

جدول شماره ۳-۱ : تکنیک غربالی برای انتخاب بهترین حجم نمونه. ۶۴

جدول شماره ۳-۲ : لیست شرکت های مورد بررسی در این پژوهش… ۶۵

جدول شماره  دو : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶۶

جدول شماره ۴-۱: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ۶۹

جدول ۴-۲: بررسی توزیع نرمال بودن با آماره کولموگروف- اسمیرنوف.. ۷۰

جدول۴-۳: خلاصه فرایند انجام شده ۷۱

جدول ۴-۴: جدول اطلاعات شبکه. ۷۲

جدول۴-۴: خلاصه اطلاعات مدل. ۷۵

جدول شماره ۴-۵: خلاصه فرایند انجام شده ۷۶

جدول شماره ۴-۶: اطلاعات شبکه. ۷۷

جدول شماره ۴-۷: خلاصه اطلاعات مدل. ۷۸

جدول شماره ۴-۸: نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۹: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۰:مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۱:نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. ۸۲

جدول شماره ۴-۱۲: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. ۸۲

جدول شماره ۴-۱۳: مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار شماره۴-۱: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(قیمت). ۷۳

نمودار۴-۲:  نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. ۷۴

نمودار ۴-۳: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. ۷۴

نمودار شماره ۴-۴: انطباق خطاهای هر یک از نمونه ها با یکدیگر(قیمت). ۷۵

نمودار شماره۴-۵: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(بازده). ۷۷

نمودار شماره۴-۶: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. ۷۸

نمودار شماره۴-۷: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل۲-۱. یک نمونه شبکه عصبی.. ۱۹

شکل ۲-۲ : ساختار یک سلول عصبی انسان. ۲۲

شکل۲-۳: یک نمونه عصب واقعی.. ۲۳

شکل ۲-۴. ساختار یک نورون عصبی مصنوعی.. ۲۴

شکل ۲-۵: نمونه ای از یک شبکه ی تک لایه. ۲۶

شکل ۲-۶ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. ۲۷

شکل ۲-۷ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. ۲۸

شکل ۲-۸ . نمونه ای از یک شبکه برگشتی.. ۲۹

شکل ۲-۹ : نوع تابع تبدیل.. ۳۰

شکل ۳-۱ : کیفیت پردازش اطلاعات در یک نرون مصنوعی.. ۶۰

شکل ۳-۲: ساختار کلی شبکه های عصبی چند لایه پیش خور………………………………………………………………………..۷۴

 

 

 

 

 

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
سود هر سهم EPS Earning per share
     


چکیده

پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها به موضوعات جذاب برای سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه تبدیل شده است. قیمت و بازده سهام دو شاخص عمده هستند که همواره مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه قرار گرفته است. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم کامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در کامپیوترها به وجود آمده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام، و همچنین به مقایسه نتایج حاصله با رگرسیون خطی بپردازد. به همین منظور تعداد ۲۱ شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک غربالی برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به مدت هفت سال مالی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از قیمت سهام دارد. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از بازده سهام دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی، قیمت سهام، بازده سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱: مقدمه

پیش بینی و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار مقوله ای است که دانشمندان علوم مالی و سرمایه گذاران همواره در پی بهینه سازی آن می باشند. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم کامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در کامپیوترها به وجود آمده است. این شبکه ها با استفاده از قابلیت یادگیری خود هر گونه تغییری در قوانین نهفته در سری های زمانی را فرا گرفته و برای پیش بینی آینده از آن استفاده می کنند(حیدری زارع و کردلویی، ۱۳۸۹). رشد اقتصادی مداوم و پایدار در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی میباشد (مهرآرا و همکاران، ۱۳۸۸). در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده است. اساساً میزان رشد و توسعه اقتصادی از یک سو در گرو انباشت سرمایه بوده و از سوی دیگر به عامل بهره وری در فعالیتهای اقتصاد بستگی دارد. این دو عامل اساسی به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری بستگی دارد(موتمنی، ۱۳۸۸). بنابراین و با توجه به این نکته که، «یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه می باشد»، بازارهای سرمایه و از جمله آنها بورس اوراق بهادار، به خوبی میتواند از عهده هر دو وظیفه اشاره شده (انباشت سرمایه و افزایش بهره وری اقتصادی) به خوبی برآید(سعیدی، ۱۳۸۸).

در این بین، پیش بینی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، پیشامدهای آینده را با هدف کاهش ریسک تخمین می‏زند(حیدری زارع و کردلوئی، ۱۳۸۹). افزون بر این، وجود خطای پیش بینی در بکارگیری مدلهای مختلف طبیعی بوده و بالطبع مدلی ارجح تر است که از میزان خطای پیش بینی کمتری برخوردار باشد و لازمه این امر، وجود اطلاعات هر چه بیشتر درباره اجزاء مختلف سیستم مورد بررسی می باشد، که در بسیاری از موارد دسترسی به این اطلاعات بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد. در چنین شرایطی به منظور استمرار حضور سرمایه‏گذاران به عنوان‏ اصلی‏ترین ارکان بازار سرمایه، داشتن یک مدل پیش بینی مناسب سبب تخصیص بهینه منابع‏ و در نتیجه افزایش کارایی در این بازار می‏شود. از اینرو، بکارگیری مدلهای «سری زمانی تک متغیره» در قالب تحلیل تکنیکی میتواند پاسخی به این محدودیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد اگر بتوان فرایند مولد داده‏های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به‏ دست آورد پیش بینی آن متغیر راحت‏تر و با خطای کمتری امکان‏پذیر خواهد بود(مشیری‏ و فروتن، ۱۳۸۳). اگرچه مدل‏های خطی پیشرفته پیش بینی‏های مناسبی در دوره‏های زمانی‏ میان‏مدت و کوتاه‏مدت دارند، اما بررسی‏ها در بازار سرمایه نشان داده است که رفتار سهام‏ از یک الگوی خطی تبعیت نمی‏کند و الگوهای خطی تنها بخشی از رفتار سهام در بازار را نشان می‏دهد(مشیری و مروت، ۱۳۸۵). در این صورت وجود یک سیستم پویای غیرخطی در ارتباط با رفتار بازار مدل‏های موجود را عملاً دچار ابهام خواهد کرد. لذا پیش بینی‏ داده‏هایی که از این سیستم پیروی می‏کنند، نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته‏ای مانند شبکه‏های عصبی است. این شبکه‏ها به عنوان یکی از سیستم‏های هوشمند، می‏تواند رابطه‏ غیرخطی بین ورودی‏ها و خروجی‏ها را براساس مجموعه داده‏ها، تشخیص و روابط بنیادین‏ بین آنها را شناسایی نماید(البرزی و همکاران، ۱۳۸۸). در همین راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

۱-۲ : بیان مسئله تحقیق

تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور، امری بدیهی است. بازار سرمایه یکی از نهادهایی است که می تواند نقش بسزایی در گذار از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته ایفا کند. چرا که این بازار می تواند با تخصیص بهینه منابع و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری های مولد، به افزایش تولید کالا و خدمات در جامعه کمک نماید(چائوهان و همکاران، ۲۰۱۴) [۱]. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است (عسگری، ۱۳۸۳). در این تحقیق برآنیم که به بررسی تاثیر برخی متغیرهای مالی در پیش بینی بازده آتی سهام با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون خطی بپردازیم و با در نظر گرفتن تمامی این عوامل تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، قیمت و بازده را با استفاده از دو روش فوق پیش بینی نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی قیمت و بازده سهام عملکرد بهتری خواهد داشت؟

۱-۳ : اهمیت و ضرورت تحقیق:

در دهه های اخیر؛ جهانی سازی، تشکیل بازارهای مالی جدید، تشدید رقابت بین شرکت ها، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود، چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب، سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد. از این روست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید. همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی تبدیل شود (اسلامی و جهانشاهی ،۱۳۷۶). قیمت و بازده سهام دو عامل مهم و تاثیرگذار برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری هاست. از این رو در صورتی که آنها نسبت به این دو عنصر قدرت پیش بینی و تخمین داشته باشند خواهد توانست افق بهتری برای سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشد و در سطح گسترده تری به سرمایه گذاری بپردازند. از این رو ضرورت دارد تا چنین پژوهشی برای بهره مندی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در اختیار این دسته از افراد قرار گیرد.

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : مطالعه حاضر به جهت مقایسه یک روش آماری قوی یعنی رگرسیون خطی چندمرحله ای و یک مدل فرا ابتکاری شناخته شده یعنی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی ساختار سرمایه دارای نوآوری است. همچنین در ارتباط با جامعه آماری پژوهش می توان به پیاده سازی پژوهش در میان شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد که تاکنون به این طریق در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است.

۱-۴: اهداف تحقیق:

هدف از اجرای این تحقیق، بروز رسانی دانش سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران نهادی برای پیش بینی قیمت سهام و همچنین شناخت GMDH بازار در استفاده از شبکه عصبی هوشمند در این پیش بینی است. با این حال، هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک تحلیل مقایسه ای بین مدل رگرسیون و شبکه عصبی در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها عنوان نمود. در این راستا اهداف فرعی نیز به شرح زیر مورد نظر محقق می باشد:

۱.تعیین امکان پذیری پیش بینی قیمت و بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۱-۱: تعیین امکان پذیری پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۱-۲: تعیین امکان پذیری پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

۲.تعیین امکان پذیری برآورد بهتری شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

۲-۱: تعیین امکان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

           2 -2: تعیین امکان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

با توجه به اینکه پژوهش پیرامون بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه می پردازد هم مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و هم مدیران شرکت هایی غیر از شرکت های سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند از نتایج پژوهش در تشکیل پرتفوی به نحو بهینه استفاده کنند. این نتایج راهگشای سرمایه گذاران در انتخاب سبد پرتفوی سرمایه گذاری آنان است. در بخش دیگر پژوهشگران آتی می توانند از نتایج پژوهش برای انجام پژوهش های آتی بهره گیرند.

[۱]  Chauhan et al

تعداد صفحه :۱۰۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پراکندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

گروه آموزشی حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

                       رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری                       

 

عنوان:

پراکندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

تیر ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله. ۳

۱-۳ انگیزه انتخاب موضوع. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق. ۵

۱-۵ اهمیت تحقیق. ۶

۱-۶ سوال های تحقیق. ۷

۱-۷ فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۸ قلمرو تحقیق و روش نمونه گیری.. ۷

۱-۹ تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. ۸

۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق. ۸

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ مقدمه. ۱۰

۲-۲ پراکندگی سود. ۱۰

۲-۲-۱ مفهوم سود حسابداری و اهمیت آن. ۱۰

۲-۲-۲ نظریه کیفیت سود. ۱۳

۲-۲-۳ هموارسازی سود. ۱۵

۲-۲-۴ پراکندگی سود (نوسان سود) ۱۷

۲-۲-۶ اثر اندازه شرکت بر دقت پیش بینی سود. ۲۰

۲-۳ ریسک و بازده ۲۱

۲-۳-۱ بازده سهام. ۲۱

۲-۳-۲ تعریف ریسک… ۲۴

۲-۳-۳ انواع ریسک… ۲۶

۲-۳-۴ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری.. ۲۷

۲-۳-۴-۱- عوامل کلان. ۲۸

۲-۳-۴-۲- عوامل خرد. ۲۹

۲-۳-۴-۳- عوامل غیر اقتصادی.. ۳۱

۲-۳-۵ عوامل موثر بر قیمت و بازده سهام. ۳۲

۲-۳-۶ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) 34

۲-۳-۷ الگوی قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای (CAPM  ) 35

۲-۳-۸ مدل فاما و فرنچ.. ۳۸

۲-۴ پیشینه تحقیق. ۴۰

۲-۴-۱ تحقیقات خارجی.. ۴۰

۲-۴-۲ تحقیقات داخلی.. ۴۲

۲-۵ خلاصه فصل. ۴۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ، مواد و روشها ۴۴

۳-۱- مقدمه. ۴۴

۳-۲- طرح مساله تحقیق. ۴۴

۳-۳- تدوین فرضیه های تحقیق. ۴۵

۳-۴- روش تحقیق. ۴۵

۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۴۵

۳-۶- قلمرو زمانی تحقیق. ۴۶

۳-۷- قلمرو مکانی پژوهش… ۴۶

۳-۸- نحوه جمع آوری داده ها ۴۶

۳-۹- روش آزمون فرضیه ها ۴۷

۳-۹-۱- فرضیه اول. ۴۷

۳-۹-۲- فرضیه دوم: ۴۹

۳-۹-۳- فرضیه سوم: ۵۰

۳-۹-۴- فرضیه چهارم: ۵۰

۳-۹-۵- فرضیه پنجم: ۵۱

۳-۹-۶- فرضیه ششم: ۵۲

۳-۱۰- داده های ترکیبی و آزمون های مربوطه. ۵۲

۳-۱۰-۱- روش های تخمین در داده های ترکیبی.. ۵۳

۳-۱۰-۲- آزمون تعیین نوع داده های ترکیبی.. ۵۳

۳-۱۰-۲-۱- آزمون معنی دار بودن اثرات فردی (F لیمر) ۵۳

۳-۱۰-۲-۲- آزمون هاسمن.. ۵۴

۳-۱۱- روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۱۱-۱- تحلیل رگرسیون. ۵۵

۳-۱۱-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 55

۳-۱۱-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 55

۳-۱۱-۲- آزمون t 56

۳-۱۱-۳- ضریب تعیین.. ۵۷

۳-۱۱-۴- آزمون F فیشر. ۵۷

۳-۱۱-۴- آزمون t زوجی و تحلیل واریانس (ANOVA) 57

۳-۱۱-۵- آزمون یکنواختی واریانس ها (آزمون لوین) ۵۸

۳-۱۲- روش آماری آزمون فرضیه ها ۵۸

۳-۱۳- خلاصه فصل. ۵۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. ۵۹

۴-۱ مقدمه: ۵۹

۴-۲ فروض کلاسیک… ۶۲

۴-۳ روش حداقل مربعات معمولی.. ۶۴

۴-۴ ایستایی و ریشه واحد. ۶۴

۴-۴-۱ آزمون ریشه واحد دیکی فولر. ۶۶

۴-۴-۲ آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون. ۶۶

۴-۵آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. ۶۷

۴-۶ آزمون معنی دار بودن مدل. ۶۹

۴-۶-۱ روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 73

۴-۶-۲ آزمون معنی داری اثرات گروه ۷۴

۴-۶-۳ انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی: ۷۵

۴-۷ برآورد مدل. ۷۶

۴-۸ بررسی مانایی متغیرها ۷۷

۴-۹ برآورد مدل پانل دیتا ۷۸

۴-۱۰ آزمون های تشخیص…. ۸۴

۴-۱۱ خلاصه فصل. ۸۵

فصل پنجم :بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۶

۵-۱ مقدمه. ۸۶

۵-۲  خلاصه پژوهش… ۸۶

۵-۳  نتیجه گیری.. ۸۷

۵-۴  پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج فرضیات.. ۸۸

۵-۵ پیشنهادیی برای پژوهش های آینده ۸۸

۵-۶ مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. ۸۸

منابع فارسی.. ۹۰

منابع انگلیسی.. ۹۳

پیوست اول : مدل های خروجی از نرم افزار. ۹۸

پیوست دوم : اسم شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه. ۱۰۴

 

 

فهرست جداول

.

جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۷

جدول ۴-۲- بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون LLC. 79

جدول ۴-۳- نتیجه آزمون F  لیمر ۷۹

جدول ۴-۴- نتیجه آزمون هاسمن ۸۰

جدول ۴-۵- نتیجه برآورد مدل ۴-۱ (فرضیه اول) ۸۰

جدول ۴-۶- نتیجه برآورد مدل ۴-۲ (فرضیه دوم) ۸۱

جدول ۴-۷- نتیجه برآرود مدل ۴-۳ (فرضیه سوم) ۸۲

جدول ۴-۸- نتیجه برآورد مدل ۴-۴ (فرضیه چهارم) ۸۲

جدول ۴-۹- نتایج برآورد مدل ۴-۵ (فرضیه پنجم) ۸۳

جدول ۴-۱۰- نتایج برآورد مدل ۴-۶ (فرضیه ششم) ۸۴

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

نمودار ۴-۱- نتیجه آزمون چارک – برا مربوط به مدل تخمین حجم معاملات.. ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ناصر پورمحمود

 

بررسی پراکندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمع آوری شواهد تجربی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر بامطالعه دقیق ادبیات ، ۶ فرضیه طراحی و نمونه آماری ،  شامل ۲۶۴ شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برای یک دوره ۹ ساله۱۳۸۴-۱۳۹۲ انتخاب شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته؛ و از آزمونهای Fلیمر و هاسمن برای تعیین نوع داده های ترکیبی، از آزمون t برای تعیین معنی دار بودن رابطه تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون F برای آزمون معنی دار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی استفاده شده است.  نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین پراکندگی سود هر سهم، بازدهی پرتفوی ، اندازه ، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

کلمات کلیدی: قیمت سهام ، بازدهی پرتفوی سهام ، بازده سهام ، سود ، ریسک سرمایه گذاری ، پراکندگی سود ، نسبت قیمت به ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

سرمایه گذاران با توجه تنوع بسیار بالا در گزینه های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از بین گزینه های مختلف اقدام به تصمیم گیری می کنند. از جمله معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام عادی است. از آنجا که سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال روش هایی برای شناسایی سهام با بازده یالا هستند و از طرفی به کاهش ریسک سرمایه گذاری خود نیز تمایل دارند به نظر می رسد که یکی از ابتدایی ترین این روش ها سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار (پرتفوی یا سبدی از اوراق بهادار) باشد چرا که از سرمایه گذاری در یک سهم کارآمدتر است. در حقیقت با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری و در شرایط عدم کاهش بازده ، ریسک مجموعه کاهش می یابد (علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند). عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که به کاهش ریسک کمک می کنند ولی نباید تصورگردد که می توان ریسک را به طور کامل از بین برد. ریسک ویژگی برجسته و مهم سرمایه گذاری در سهام است چرا که امکان درک کامل شرایط اقتصادی برای پیش بینی آینده ممکن نیست. حتی اگر پیامد های اقتصادی کاملا درک شود عوامل غیر اقتصادی نیز بر سهام اثر می گذارد. بازار اوراق بهادار در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارد. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار یا ریسک کاهش ناپذیر) ریسک غیر سیستماتیک (ریسک خاص شرکت یا ریسک کاهش پذیر) دو بخش از ریسک می باشند که در همه بازارهای اوراق بهادار عمومیت دارند . استفاده کنندگان صورتهای مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی خود ، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می کنند. یکی از اقلامی که استفاده کنندگان صورتهای مالی توجه ویژه ای به آن دارند، سود گزارش شده واحد اقتصادی می باشد. در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی، فرض شده که سود حسابداری معیارخوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده کنندگان صورت های مالی علاوه بر اینکه اهمیت زیادی برکمیت سود قائل اند، توجه خاصی نیز بر ویژگی های سود دارند. اما محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است. اما بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد . سرمایه گذاران بر این عقیده اند که سود با ثبات در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. علاوه بر این، نوسان های سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت ها ی دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری هستند.

۱-۲ بیان مساله

عموما سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رفاه بیشتر در شرایط کنونی و آینده صورت می گیرد. درواقع، مقوله سرمایه گذاری با گستره و تنوع وسیعی روبه رو است. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی آن هم برای مدت مشخص قابل نگهداری خواهد بود. از این رو، سرمایه گذاری نیازمند مدیریت است زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری که به مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی معطوف می شود همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است. سرمایه گذاری ای که در این تحقیق مدنظر است سرمایه گذاری در دارایی مالی و به ویژه اوراق بهادار قابل معامله است. بنابراین، برای تصمیم گیری در بازار سرمایه سهام موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه نوع سهمی باید خریداری شود، در چه زمانی، به چه قیمتی، ارزش دفتری سهم، ارزش ذاتی سهم، زمان فروش سهم، میزان ریسک سهم، بازدهی سهم و… همه از مولفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده و حساس می کند زیرا دستیابی به حداکثر بازدهی در عین حال که می تواند منحنی صعودی را طی کند، امکان نزولی بودن نیز بر آن وجود دارد اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام و به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده است.باید روشی را در پیش بینی انتخاب کرد که بیشترین دقت و کمترین ریسک را داشته باشد،در ورود به بازار سرمایه،  ریسک و بازده به موازات هم قرار خواهند داشت.

به طور کلی روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که آگاهی از روش هایی که برای فضای سرمایه گذاری امروزی مؤثر باشد ، می تواند به سرمایه گذاران کمک نماید تا به آنچه می خواهند دست پیدا کنند و از آ ن جا که خواسته آن ها کسب بازدهی با کمترین ریسک به منظور افزایش ثروت خود میباشد، در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شوند که بتواند این هدف را عملی سازد . یکی از مهمترین و گسترده ترین پژوهش های بازار های مالی تشریح رفتار بازده سهام است.برای این منظور از مدل های مختلفی استفاده می شود . مانند مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یا مدل سه عاملی فاما و فرنچ و سایر مدل ها که بر اساس پیشرفت های اخیر در ادبیات مالی ساخته شده اند. نتایج پژوهش های دو دهه اخیر در امریکا و ژاپن از ناکارآمدی  CAPM برای پیش بینی بازده سهام بوده است و یافته ها نشان می دهد که متغیر هایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان های نقدی به قیمت، نسبت جریان های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن بازده سهام را بهتر از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای پیش بینی می کنند. به همین دلیل فاما و فرنچ (۱۹۹۳) متغیر های اندازه، اهرم مالی ارزش دفتری به ارزش بازار و بتا را در یک پژوهش مقطعی آزمون کردند و نشان دادند اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دو عامل ریسک هستند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده اند و این مورد نشان دهنده تفاوت بین ۲ تحقیق فوق می باشد.(انگاین، ۲۰۱۲).

 در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار به دنبال کسب بازده از