پایان نامه مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان

مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه نیاز به اطمینان بخشی به موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. . در این پژوهش قصد داریم به بررسی نقش حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی بپردازیم.هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران میباشد. جامعه آماری شامل  250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می باشد و نمونه پژوهش شامل ۱۱۰ نفر که به با استفاده از فرمول کوکران تقلیل یافته به دست آمده است که طی ۶ ماه، نتایج حاصل از توزیع پرسش­نامه در محیط اس پی اس اس به صورت کمی در آمده در جهت اثبات یا رد فرضیات پژوهش تجزیه و تحلیل گردیده است. این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.یافته ها حاکی از آن است که استفااده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در این مؤسسات تأثیر مثبت و معناداری داشته است.در نتیجه میتوان گفت که استفاده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری موجب ارتقای کیفیت حسابرسی میشود.

واژگان کلیدی:حسابرسی سیستم­های کامپیوتری، کیفیت حسابرسی، خدمات­دهی به مشتریان

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده های داده ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه ریزی و اجرا واین عاملی است که می تواند به بسیاری از سازمان ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد(محمدی،۱۳۹۳). چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است بوسیله حسابرس­تجاری در سازمان­های مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس­کامپیوتری ممکن است محدود به سیستم‏های نرم افزاری حسابرسی در یک سازمان باشد (نصیرالدینی،۱۳۹۲). در صورتی که حیطه­هایی مانند  سیستم‏های حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمان ها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامه­های کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است(آریا،۱۴۵:۱۳۹۰). این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.قابل اعتماد بودن صورتهای مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند. هدف ازاین مطالب این است که به حسابرسان کامپیوتری بالقوه خلاصه­ای از فعالیت اصلی حسابرسی کامپیوتری ونقش حسابرسی کامپیوتری را ارائه دهد.این مطالب پیش زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب حسابرسی کامپیوتری دارند.این مطالب باید به حسابرسان کامپیوتر در بدست آوردن اطلاعات راجع به حسابرسی کامپیوتری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش  شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی، بهبود خدمات­دهی به مشتریان و صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی میباشد. در فصل حاضر ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیه­های تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارایه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیه­ها توضیحاتی به صورت کلی داده شده است. در پایان کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ عملیاتی تعریف شده­است.

 

۱-۲ بیان مسأله

نیاز به اطمینان بخشی به موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. این نیاز، فشار فزاینده ای بر حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی، مدیریت ریسک و فرایندهای راهبری و انطباق با مقررات وارد ساخته است(نشریه۸۳ سازمان حسابرسی،۸۸:۱۳۹۳). در چند دهه اخیر کوششهای گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک و بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. در دهه ۱۹۸۰، پیشروان حرفه حسابرسی استفاده از فنون و ابزار حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATTs) را برای رسیدگی ها و تحلیلهای موردی شروع کردند. نبود دسترسی آسان به نرم افزارهای مناسب، و منابع و تخصص فنی لازم برای غلبه بر چالش­های دسترسی به داده ها، مانع مهمی برای پیشرفت بود. در دهه ۱۹۹۰، در حرفه جهانی حسابرسی، به کارگیری ابزار تحلیلگری داده ها به صورت گسترده رایج شد که از آن برای آزمون اثربخشی کنترل­های داخلی استفاده می شد( شاهوار،۱۳۹۲).

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان تأثیر بکارگیری حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران بوده و با توجه به این که تحقیق شامل دومتغیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری(متغیر مستقل)و کیفیت حسابرسی(متغیر وابسته) می­باشد اطلاعات مربوط به آنها به وسیله پرسش­نامه به دست آمده است. جامعه آماری شامل ۲۵۰ نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می­باشد که  اثربخش بودن حسابرسی سیستم­های کامپیوتری برکیفیت حسابرسی در ایران مشخص شد.در واقع هدف پاسخ به این سوال بودکه کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری چه تأثیری در بهبود کیفیت حسابرسی داشته است؟ این مطالب پیش­زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب،حسابرسی کامپیوتری دارند. علاوه برآن همانگونه که به طور روز افزون تشخیص بین حیطه­های آی تی و تجارت مشکل است بسیاری از سازمان­ها هم اکنون نیازمند حسابرسان تجاری هستند که اطلاعات حسابرسی کامپیوتری داشته باشند.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در چند دهه اخیر کوشش­های گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک وبهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. گرچه استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده های داده ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. دیگر نیازی نیست برای تشخیص، درخواست و دراختیار گرفتن داده ها برای تحلیل، برنامه نویسی کنیم. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه ریزی و اجرا و این عاملی است که می­تواند به بسیاری از سازمان­ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است.  در حال حاضر، در ایران دربیشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپیوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته ای اطلاعات استفاده مى شود، گرچه افزایش تعداد کامپیوترهاى کوچک، روش هاى پردازش دیگرى را در آتیه نزدیکى متداول خواهد کرد. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسی، مانند استفاده از آن براى انجام سایر امور، به نوع و میزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ویژه نیازمند است. کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثیر داشته است:

۱ .حسابرسى سیستم هاى کامپیوترى۲. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسى.     

حسابرس در اجراء وظایف حسابرسی، خود با مواردى مواجه مى شود که شامل پردازش اطلاعات جاری، یا  پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در این گونه موارد حسابرس باید قادر باشد سیستم هاى کامپیوترى را مطالعه و ارزیابى و میزان اتکاء خود را به نتایج عملیات سیستم هاى مزبور مشخص نمایدهمچنین میزان تأثیر استفاده از سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی را بسنجد.

 

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 1-4-1 هدف اصلی

شناخت تأثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی

 

 1-4-2 اهدف ویژه

۱- شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی

۲-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی در بهبود خدمات­دهی به مشتریان

۳-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی

 

 1-4-3 هدف کاربردی

این پژوهش می­تواند به مؤسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل و در نهایت به جامعه حسابرسی در تصمیم­گیری درمورد روش­های انجام حسابرسی و همچنین انتخاب روش­هادر انجام وظایف و خدمات­دهی به مشتریانشان یاری رساند.

 

 

 

تعداد صفحه :۸۸

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ فرضیه ها ۴

۱-۴ اهداف پژوهش… ۵

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش… ۵

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش… ۵

۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… ۶

۱-۶ روش انجام پژوهش… ۷

۱-۶-۱ روش پژوهش… ۷

۱-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات… ۷

۱-۶-۳  قلمرو پژوهش… ۸

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۸

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… ۹

۱-۸ ساختار کلی پژوهش… ۱۰

۱-۹ خلاصه فصل اول. ۱۱

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش های مربوط

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۴

۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۱۴

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۵

۲-۲-۳  اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… ۱۹

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی.. ۲۰

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی.. ۲۱

۲-۲-۵-۲  تئوری ذینفعان. ۲۳

۲-۲-۵-۳ تئوری هزینه معاملات… ۲۳

۲-۲-۵-۴ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. ۲۴

۲-۲-۵-۵ تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. ۲۵

۲-۲-۶ اهداف حاکمیت شرکتی.. ۲۶

۲-۲-۷ مزایای حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸ طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸-۱ حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای) ۲۸

۲-۲-۸-۲ حاکمیت شرکتی  برون سازمانی (محیطی) ۲۹

۲-۲-۹ مکانیزم های حاکمیت شرکتی.. ۳۱

۲-۲-۹-۱ مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) ۳۱

۲-۲-۹-۲ مکانیزم های درون سازمانی (محاطی) ۳۱

۲-۲-۱۰ انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. ۳۳

۲-۲-۱۰-۱ الگوی مبتنی بر بازار. ۳۳

۲-۲-۱۰-۲ الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. ۳۴

۲-۲-۱۰-۳  الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۳۵

۲-۲-۱۰-۴ الگوی نوظهور. ۳۵

۲-۲-۱۱ اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. ۳۶

۲-۲-۱۲ تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۳۸

۲-۲-۱۳ چارچوب حاکمیت  شرکتی.. ۳۹

۲-۲-۱۴ رتبه بندی شرکت ها ۴۱

۲-۲-۱۵ ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی.. ۴۱

۲-۲-۱۵-۱ پاسخگویی هیات مدیره ۴۲

۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل های داخلی.. ۴۲

۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهامداران. ۴۲

۲-۲-۱۵-۴ پاداش… ۴۲

۲-۲-۱۵-۵ کنترل های بازار. ۴۳

۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت… ۴۳

۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی.. ۴۳

۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱-۱ ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۵

۲-۲-۱۷-۲ نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. ۴۶

۲-۲-۱۷-۳ کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. ۴۸

۲-۲-۱۷-۴ نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. ۴۹

۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. ۵۱

۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. ۵۳

۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۵۴

۲-۴ ضریب Q توبین.. ۵۵

۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه گیری آن. ۵۷

۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q.. 58

۲-۴-۳ مزایا و معایب Q توبین.. ۶۱

۲-۵ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… ۶۲

۲-۶ پیشینه پژوهش… ۶۳

۲-۶-۱ پیشینه خارجی.. ۶۳

۲-۶-۲ پیشینه داخلی.. ۶۶

۲-۷ ارائه مدل مفهومی پژوهش… ۷۴

۲-۸ خلاصه فصل دوم. ۷۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۷۹

۳-۲ تدوین فرضیه های پژوهش… ۸۰

۳-۳ متدولوژی پژوهش… ۸۰

۳-۳-۱ روش شناسی پژوهش… ۸۱

۳-۳-۲ روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… ۸۱

۳-۳-۳ قلمرو پژوهش… ۸۱

۳-۳-۴  جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۲

۳-۴ متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها ۸۳

۳-۴-۱ متغیر وابسته. ۸۴

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل.. ۸۵

۳-۴-۳ متغیرهای کنترل. ۸۸

۳-۵ مدل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش… ۸۹

۳-۵-۱ مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. ۸۹

۳-۵-۲ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۰

۳-۵-۳ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۰

۳-۵-۴ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۱

۳-۵-۵ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۱

۳-۵-۶ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۹۱

۳-۶  تحلیل توصیفی داده ها ۹۲

۳-۶-۱ آمار توصیفی.. ۹۲

۳-۶-۲ آمارهای استنباطی.. ۹۳

۳-۷ مدل های اقتصاد سنجی پژوهش… ۹۳

۳-۷-۱ ابزار تحلیل داده ها ۹۳

۳-۷-۲ تحلیل رگرسیون. ۹۴

۳-۷-۲-۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۹۵

۳-۷-۲-۲ انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. ۹۹

۳-۷-۲-۳  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۱۰۰

۳-۷-۲-۴ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۱۰۲

۳-۷-۲-۵ برآورد ضرایب رگرسیون. ۱۰۲

۳-۸ خلاصه فصل سوم. ۱۰۳

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۱۰۵

۴-۲ آمار توصیفی داده های پژوهش… ۱۰۵

۴-۳ جدول همبستگی بین متغیرها ۱۰۷

۴-۴ عامل تورم واریانس (VIF) 109

۴-۵ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۱

۴-۶ انتخاب مدل در داده های ترکیبی.. ۱۱۳

۴-۶-۱ آزمون چاو (Chow) 113

۴-۶-۲ آزمون هاسمن.. ۱۱۴

۴-۶-۳ آزمون همسانی واریانس… ۱۱۵

۴-۷ آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۱۶

۴-۷-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۱۶

۴-۷-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۱۸

۴-۷-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۲۰

۴-۷-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۲۲

۴-۷-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۲۴

۴-۷-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۲۶

۴-۸ خلاصه فصل چهارم. ۱۲۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۱۲۹

۵-۲ تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۹

۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۲۹

۵-۲-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰

۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰

۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱

۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۲

۵-۲-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲

۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش… ۱۳۳

۵-۴ نتیجه گیری.. ۱۳۳

۵-۵ پیشنهادها ۱۳۴

۵-۵-۱ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۵

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۳۶

۵-۶ محدودیت ها و موانع انجام پژوهش… ۱۳۷

۵-۷ خلاصه فصل پنجم. ۱۳۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. ۱۳۹

منابع انگلیسی.. ۱۴۶

پیوست ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….۱۷

جدول (۲-۲): ویژگی های سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی…………………………………………………۳۰

جدول (۲-۳): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….۳۹

جدول (۲-۴): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….۷۰

جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..۸۳

جدول (۳-۲): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….۹۲

جدول (۴-۱): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….۱۰۶

جدول (۴-۲): تحلیل فراوانی داده کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول (۴-۳): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..۱۰۷

 جدول (۴-۴): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۵): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………۱۰۸

جدول (۴-۶): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۷): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..۱۰۹

جدول (۴-۸): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….۱۰۹

جدول (۴-۹): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..۱۱۰

 جدول (۴-۱۰): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….۱۱۰

جدول (۴-۱۱): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..۱۱۰

جدول (۴-۱۲): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۳): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۴): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………۱۱۱

جدول (۴-۱۵): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۱۶): نتایج آزمون چاو مدل های پژوهش……………………………………………………………………….۱۱۳

جدول (۴-۱۷): نتایج آزمون هاسمن مدل های پژوهش…………………………………………………………………..۱۱۴

جدول (۴-۱۸): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….۱۱۵

جدول (۴-۱۹): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….۱۱۶

جدول (۴-۲۰): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….۱۱۷

جدول (۴-۲۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۲): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۳): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..۱۱۹

جدول (۴-۲۴): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….۱۲۰

جدول (۴-۲۵): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..۱۲۰

جدول (۴-۲۶): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..۱۲۱

جدول (۴-۲۷): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………۱۲۲

جدول (۴-۲۸): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….۱۲۲

جدول (۴-۲۹): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۳

جدول (۴-۳۰): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………۱۲۴

جدول (۴-۳۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۴

جدول (۴-۳۲): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….۱۲۵

جدول (۴-۳۳): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….۱۲۶

جدول (۴-۳۴): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….۱۲۷

جدول (۵-۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………..۱۳۳

 

فهرست نمودار ها

نمودار (۲-۱): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………۳۲

نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید…………………………………………………..۴۰

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها می­باشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند.

نتایج پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.

 

واژه های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرتمند سهامی به نحو چشم گیری رشد می کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­ گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.

 

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت ها و رسوایی های ناشی از کشف آنها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است (شلیفر و ویشنی[۱]،۱۹۹۷).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه های مورد استفاده توسط شرکت ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت ها بین سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات مدیره، از مهم ترین عوامل تعیین کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می آیند (کارسلو و نیل[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات، اعلامیه ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل کننده این امکان را می دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[۶]، ۱۹۹۸).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد می توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت ها، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایه گذاری های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه گذار را افزایش می دهد. سرمایه گذاران، شرکت های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). براساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ها ایفا می کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی فرد و باوند پور، ۱۳۸۹).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

۱-۳ فرضیه ها

با تعمق در پژوهش های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها؛

 • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت ها.

 

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک های مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی و اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می باشد:

 1. درک رابطه سرمایه گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
 2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
 3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار.
 1. قادر ساختن شرکت ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش های مالی و جلب رضایت مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
 2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[۱]. Shleifer & Vishny

[۲]. Felo et al

[۳]. Carcello & Neal

[۴]. Cohen et al

[۵]. Information Asymmetry

[۶]. John & Senbet

تعداد صفحه :۲۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ فرضیه ها ۴

۱-۴ اهداف پژوهش… ۵

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش… ۵

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش… ۵

۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… ۶

۱-۶ روش انجام پژوهش… ۷

۱-۶-۱ روش پژوهش… ۷

۱-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات… ۷

۱-۶-۳  قلمرو پژوهش… ۸

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۸

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… ۹

۱-۸ ساختار کلی پژوهش… ۱۰

۱-۹ خلاصه فصل اول. ۱۱

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش های مربوط

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۴

۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۱۴

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۵

۲-۲-۳  اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… ۱۹

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی.. ۲۰

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی.. ۲۱

۲-۲-۵-۲  تئوری ذینفعان. ۲۳

۲-۲-۵-۳ تئوری هزینه معاملات… ۲۳

۲-۲-۵-۴ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. ۲۴

۲-۲-۵-۵ تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. ۲۵

۲-۲-۶ اهداف حاکمیت شرکتی.. ۲۶

۲-۲-۷ مزایای حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸ طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸-۱ حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای) ۲۸

۲-۲-۸-۲ حاکمیت شرکتی  برون سازمانی (محیطی) ۲۹

۲-۲-۹ مکانیزم های حاکمیت شرکتی.. ۳۱

۲-۲-۹-۱ مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) ۳۱

۲-۲-۹-۲ مکانیزم های درون سازمانی (محاطی) ۳۱

۲-۲-۱۰ انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. ۳۳

۲-۲-۱۰-۱ الگوی مبتنی بر بازار. ۳۳

۲-۲-۱۰-۲ الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. ۳۴

۲-۲-۱۰-۳  الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۳۵

۲-۲-۱۰-۴ الگوی نوظهور. ۳۵

۲-۲-۱۱ اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. ۳۶

۲-۲-۱۲ تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۳۸

۲-۲-۱۳ چارچوب حاکمیت  شرکتی.. ۳۹

۲-۲-۱۴ رتبه بندی شرکت ها ۴۱

۲-۲-۱۵ ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی.. ۴۱

۲-۲-۱۵-۱ پاسخگویی هیات مدیره ۴۲

۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل های داخلی.. ۴۲

۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهامداران. ۴۲

۲-۲-۱۵-۴ پاداش… ۴۲

۲-۲-۱۵-۵ کنترل های بازار. ۴۳

۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت… ۴۳

۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی.. ۴۳

۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱-۱ ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۵

۲-۲-۱۷-۲ نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. ۴۶

۲-۲-۱۷-۳ کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. ۴۸

۲-۲-۱۷-۴ نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. ۴۹

۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. ۵۱

۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. ۵۳

۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۵۴

۲-۴ ضریب Q توبین.. ۵۵

۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه گیری آن. ۵۷

۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q.. 58

۲-۴-۳ مزایا و معایب Q توبین.. ۶۱

۲-۵ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… ۶۲

۲-۶ پیشینه پژوهش… ۶۳

۲-۶-۱ پیشینه خارجی.. ۶۳

۲-۶-۲ پیشینه داخلی.. ۶۶

۲-۷ ارائه مدل مفهومی پژوهش… ۷۴

۲-۸ خلاصه فصل دوم. ۷۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۷۹

۳-۲ تدوین فرضیه های پژوهش… ۸۰

۳-۳ متدولوژی پژوهش… ۸۰

۳-۳-۱ روش شناسی پژوهش… ۸۱

۳-۳-۲ روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… ۸۱

۳-۳-۳ قلمرو پژوهش… ۸۱

۳-۳-۴  جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۲

۳-۴ متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها ۸۳

۳-۴-۱ متغیر وابسته. ۸۴

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل.. ۸۵

۳-۴-۳ متغیرهای کنترل. ۸۸

۳-۵ مدل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش… ۸۹

۳-۵-۱ مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. ۸۹

۳-۵-۲ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۰

۳-۵-۳ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۰

۳-۵-۴ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۱

۳-۵-۵ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۱

۳-۵-۶ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۹۱

۳-۶  تحلیل توصیفی داده ها ۹۲

۳-۶-۱ آمار توصیفی.. ۹۲

۳-۶-۲ آمارهای استنباطی.. ۹۳

۳-۷ مدل های اقتصاد سنجی پژوهش… ۹۳

۳-۷-۱ ابزار تحلیل داده ها ۹۳

۳-۷-۲ تحلیل رگرسیون. ۹۴

۳-۷-۲-۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۹۵

۳-۷-۲-۲ انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. ۹۹

۳-۷-۲-۳  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۱۰۰

۳-۷-۲-۴ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۱۰۲

۳-۷-۲-۵ برآورد ضرایب رگرسیون. ۱۰۲

۳-۸ خلاصه فصل سوم. ۱۰۳

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۱۰۵

۴-۲ آمار توصیفی داده های پژوهش… ۱۰۵

۴-۳ جدول همبستگی بین متغیرها ۱۰۷

۴-۴ عامل تورم واریانس (VIF) 109

۴-۵ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۱

۴-۶ انتخاب مدل در داده های ترکیبی.. ۱۱۳

۴-۶-۱ آزمون چاو (Chow) 113

۴-۶-۲ آزمون هاسمن.. ۱۱۴

۴-۶-۳ آزمون همسانی واریانس… ۱۱۵

۴-۷ آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۱۶

۴-۷-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۱۶

۴-۷-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۱۸

۴-۷-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۲۰

۴-۷-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۲۲

۴-۷-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۲۴

۴-۷-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۲۶

۴-۸ خلاصه فصل چهارم. ۱۲۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۱۲۹

۵-۲ تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۹

۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۲۹

۵-۲-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰

۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰

۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱

۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۲

۵-۲-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲

۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش… ۱۳۳

۵-۴ نتیجه گیری.. ۱۳۳

۵-۵ پیشنهادها ۱۳۴

۵-۵-۱ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۵

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۳۶

۵-۶ محدودیت ها و موانع انجام پژوهش… ۱۳۷

۵-۷ خلاصه فصل پنجم. ۱۳۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. ۱۳۹

منابع انگلیسی.. ۱۴۶

پیوست ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….۱۷

جدول (۲-۲): ویژگی های سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی…………………………………………………۳۰

جدول (۲-۳): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….۳۹

جدول (۲-۴): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….۷۰

جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..۸۳

جدول (۳-۲): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….۹۲

جدول (۴-۱): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….۱۰۶

جدول (۴-۲): تحلیل فراوانی داده کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول (۴-۳): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..۱۰۷

 جدول (۴-۴): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۵): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………۱۰۸

جدول (۴-۶): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۷): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..۱۰۹

جدول (۴-۸): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….۱۰۹

جدول (۴-۹): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..۱۱۰

 جدول (۴-۱۰): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….۱۱۰

جدول (۴-۱۱): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..۱۱۰

جدول (۴-۱۲): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۳): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۴): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………۱۱۱

جدول (۴-۱۵): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۱۶): نتایج آزمون چاو مدل های پژوهش……………………………………………………………………….۱۱۳

جدول (۴-۱۷): نتایج آزمون هاسمن مدل های پژوهش…………………………………………………………………..۱۱۴

جدول (۴-۱۸): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….۱۱۵

جدول (۴-۱۹): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….۱۱۶

جدول (۴-۲۰): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….۱۱۷

جدول (۴-۲۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۲): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۳): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..۱۱۹

جدول (۴-۲۴): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….۱۲۰

جدول (۴-۲۵): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..۱۲۰

جدول (۴-۲۶): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..۱۲۱

جدول (۴-۲۷): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………۱۲۲

جدول (۴-۲۸): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….۱۲۲

جدول (۴-۲۹): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۳

جدول (۴-۳۰): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………۱۲۴

جدول (۴-۳۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۴

جدول (۴-۳۲): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….۱۲۵

جدول (۴-۳۳): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….۱۲۶

جدول (۴-۳۴): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….۱۲۷

جدول (۵-۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………..۱۳۳

 

فهرست نمودار ها

نمودار (۲-۱): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………۳۲

نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید…………………………………………………..۴۰

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها می­باشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند.

نتایج پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.

 

واژه های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرتمند سهامی به نحو چشم گیری رشد می کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­ گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.

 

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت ها و رسوایی های ناشی از کشف آنها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است (شلیفر و ویشنی[۱]،۱۹۹۷).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه های مورد استفاده توسط شرکت ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت ها بین سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات مدیره، از مهم ترین عوامل تعیین کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می آیند (کارسلو و نیل[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات، اعلامیه ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل کننده این امکان را می دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[۶]، ۱۹۹۸).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد می توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت ها، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایه گذاری های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه گذار را افزایش می دهد. سرمایه گذاران، شرکت های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). براساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ها ایفا می کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی فرد و باوند پور، ۱۳۸۹).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

۱-۳ فرضیه ها

با تعمق در پژوهش های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها؛

 • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت ها.

 

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک های مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی و اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می باشد:

 1. درک رابطه سرمایه گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
 2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
 3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار.
 1. قادر ساختن شرکت ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش های مالی و جلب رضایت مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
 2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[۱]. Shleifer & Vishny

[۲]. Felo et al

[۳]. Carcello & Neal

[۴]. Cohen et al

[۵]. Information Asymmetry

[۶]. John & Senbet

تعداد صفحه :۲۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۴

۱-۴-۳- اهداف کاربردی.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۵

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۷- روش شناسی تحقیق. ۵

۱-۷-۱- شرح کامل روش تحقیق. ۵

۱-۷-۲-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۷-۳-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها ۶

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۷

۱-۸- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۷

۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸

فصل دوم: ۱۰

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری حسابرسی. ۱۳

۲-۳-  تئوری حسابرسی. ۱۴

۲-۳-۱- هدف تئوری.. ۱۴

۲-۳-۳- نیاز به تئوری حسابرسی. ۱۵

۲-۳-۴- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. ۱۶

۲-۳-۵ تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. ۱۷

۲-۴-مبانی نظری افشا ۲۷

۲-۴-۱- تعریف افشا ۲۷

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. ۲۸

۲-۴-۳- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. ۲۹

۲-۴-۴-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۲

۲-۲-۵-۵- نظارت بر سیاست های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. ۳۳

۲-۲-۵-۶- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) ۳۵

۲-۲-۵-۷- روش های افشای اطلاعات اجباری.. ۳۶

۲-۲-۵-۸-محرک ها و انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۷

۲-۲-۷- انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۸

بخش دوم: ۴۳

پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۲-۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۴

۲-۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۴۶

فصل سوم: ۴۸

روش شناسی تحقیق.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۰

۳-۵- گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۶-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۵۱

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۵۲

۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۹- رگرسیون چند متغیره ۵۴

۳-۹-۲- مفروضات رگرسیون خطی. ۵۵

۳-۹-۴- آزمون استقلال خطاها ۵۶

۳-۹-۵- آزمون مناسب بودن مدل. ۵۶

۳-۹-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۵۷

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۵۷

۳-۱۰-۱- آزمون چاو. ۵۸

۳-۱۰-۲- آزمون هاسمن. ۵۸

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۹

فصل چهارم: ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۶۲

۴-۲- آمار استنباطی. ۶۲

۴-۲ -۱-آزمون پایایی متغیرها ۶۲

۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳

۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۵

۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵

۴-۲-۳-۲- آزمون خود همبستگی. ۶۶

۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۶۷

۴-۲-۳-۴- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۶۸

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۲

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- خلاصه پژوهش.. ۷۳

۵-۳-نتایج تحقیق. ۷۳

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق. ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق. ۷۶

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۷۶

منابع و مآخذ ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره ۲-۱ – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱) ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. ۵۰

جدول ۴-۱.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۲

جدول ۴-۲. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول ۴-۳. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول ۴-۴. آزمون چاو. ۶۴

جدول۴-۵.  آزمون هاسمن.. ۶۴

جدول ۴-۶ .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… ۶۶

جدول۴-۷. آزمون استقلال خطاها ۶۶

جدول(۴-۸). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… ۶۷

جدول ۴-۹ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۸

جدول۴-۱۰. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با ۱۳۷ شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشارکت کنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میدهد .به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاکم بر کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقش­های متعدد مذکور را بر عهده دارد، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، ۱۳۸۹). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیش­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
 • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :۹۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود …

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)

 

                                                 عنوان 

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیتوضرورتتحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ فرضیههای تحقیق.. ۶

۱-۶ تعریف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) ۷

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱  قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۷-۲  قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۷-۳  قلمرو زمانی.. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ تاریخچه حسابرسی.. ۱۳

۲-۳ استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران. ۱۶

۲-۴ مفهوم حسابرسی.. ۲۱

۲-۵ اهداف حسابرسی.. ۲۲

۲-۶ قضاوت حرفه ای حسابرس… ۲۵

۲-۷ ضرورت اجرای حسابرسی.. ۲۸

۲-۸  فرآیند حسابرسی.. ۲۹

۲-۹  مفهوم استقلال حسابرس… ۳۲

۲-۱۰ عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس… ۳۳

۲-۱۱ مفهوم کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۲ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۳ تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری.. ۳۷

۲-۱۴ مفهوم شفافیت سود. ۳۹

۲-۱۵ مفهوم کیفیت سود. ۴۰

۲-۱۶ روش های ارزیابی کیفیت سود. ۴۱

۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۲

۲-۱۸ عوامل مؤثر بر مدیریت سود. ۴۴

۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۴۷

۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی.. ۵۰

۲-۲۱-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود. ۵۰

۲-۲۲ مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. ۵۱

۲-۲۳ هموارسازی سود. ۵۳

۲-۲۴ مروری بر تحقیقات انجام شده. ۵۵

فصل سوم :روش­شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۹

۳-۲  نوع پژوهش…. ۵۹

۳-۳ فرضیه ی پژوهش…. ۶۲

۳-۴ تعریف متغیر های عملیاتی.. ۶۲

۳-۵  قلمرو پژوهش…. ۶۶

۳-۵-۱  قلمرو موضوعی.. ۶۶

۳-۵-۲  قلمرو مکانی.. ۶۶

۳-۵-۳  قلمرو زمانی.. ۶۷

۳-۶  جامعه آماری.. ۶۷

۳-۷  نمونه آماری.. ۶۸

۳-۸  نحوه جمع آوری دادهها ۶۹

۳-۹  روش شناسی پژوهش…. ۷۰

۳-۹-۱  داده های ترکیبی.. ۷۱

۳-۹-۲  آزمون معنی دار بودن اثرات فردی  لیمر. ۷۳

۳-۱۰ آزمون جارک-برا ۷۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۷۷

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۲ فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجود دارد. ۸۳

۴-۲-۴ فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد      85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۸۸

۵-۲ بیان نتایج.. ۸۸

۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول. ۸۸

۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم. ۸۹

۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم. ۹۰

۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم. ۹۰

۵-۳ پیشنهاد های تحقیق.. ۹۱

۵-۳-۱ پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. ۹۲

۵-۳-۲ پیشنهاد برای پژوهش آتی.. ۹۳

۵-۴- محدودیت ها و موانع تحقیق.. ۹۳

پیوست ها ۹۴

منابع و مأخذ: ۱۰۰

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول ۳-۱. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق.. ۶۹

جدول ۴-۱ توصیف متغیرهای وابسته. ۷۷

جدول ۴-۲ توصیف متغیر مستقل.. ۷۸

جدول ۴-۳ توصیف متغیرهای کنترل. ۷۹

جدول ۴-۴ آزمون جارک برا ۸۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون لیمر. ۸۱

جدول ۴-۶ ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. ۸۲

جدول ۴-۷ ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم. ۸۳

جدول ۴-۸ ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم. ۸۴

جدول ۴-۹ ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار ۱-۲: ماهیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی (مهام،۱۳۸۳) ۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال های قیاسی– استقرایی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد و۹۱ شرکت به عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین به گرد آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

صورت های مالی باید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می باشد.

در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می کنیم که شامل جزییات و ناشناخته های تحقیق می باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­شود، سپس فرضیه­ها و اهداف را بیان می کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می رویم و درآخرواژه های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می کنیم.

 

۱-۲ بیان مسئله

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن ها، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می شود صورت های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.

پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی و احتمال آنکه صورت های مالی هیچ گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می کنند.این مدیریت سود  که از طریق دست کاری ارقام حسابداری یا فعالیت های واقعی انجام می شود دقت و صحت پیام رسانی سود را کاهش می دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را افزایش می دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه گذاری می گردد (مک نیکولز و استیون[۱]، ۲۰۰۸).

به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست کاری فعالیت های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده  و به سود موردنظر خویش دست می یابد

مدیریت سود واقعی به زمان بندی و ساختاربندی فرصت طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می شود که شرکت را متحمل هزینه ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن[۲]،۲۰۰۹).

مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می باشد که مدیریت به دلیل انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری، با استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده، سعی در اعمال نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال نظر مدیریت می تواند کیفیت اطلاع رسانی سود را به وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن[۳]،۱۹۹۰).

حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.

حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:

آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

۱-۳ اهمیت­وضرورت­تحقیق

ازآنجایی که مدیر شرکت ممکن  اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت های مالی اتکا می کنند هیچ گونه ضرری نبینند و صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می شود.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف آرمانی(کلی)

شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف اختصاصی(ویژه)

 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی تولید غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی اختیاری غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف کاربردی

 • کمک به سرمایه گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
 • کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می توانند تسهیلات اعطا کنند.
 • کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

[۱]  Mac Nichols & Stevens

[۲]  Chen

[۳] Hltavsn

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود …

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)

 

                                                 عنوان 

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیتوضرورتتحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ فرضیههای تحقیق.. ۶

۱-۶ تعریف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) ۷

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱  قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۷-۲  قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۷-۳  قلمرو زمانی.. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ تاریخچه حسابرسی.. ۱۳

۲-۳ استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران. ۱۶

۲-۴ مفهوم حسابرسی.. ۲۱

۲-۵ اهداف حسابرسی.. ۲۲

۲-۶ قضاوت حرفه ای حسابرس… ۲۵

۲-۷ ضرورت اجرای حسابرسی.. ۲۸

۲-۸  فرآیند حسابرسی.. ۲۹

۲-۹  مفهوم استقلال حسابرس… ۳۲

۲-۱۰ عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس… ۳۳

۲-۱۱ مفهوم کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۲ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۳ تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری.. ۳۷

۲-۱۴ مفهوم شفافیت سود. ۳۹

۲-۱۵ مفهوم کیفیت سود. ۴۰

۲-۱۶ روش های ارزیابی کیفیت سود. ۴۱

۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۲

۲-۱۸ عوامل مؤثر بر مدیریت سود. ۴۴

۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۴۷

۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی.. ۵۰

۲-۲۱-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود. ۵۰

۲-۲۲ مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. ۵۱

۲-۲۳ هموارسازی سود. ۵۳

۲-۲۴ مروری بر تحقیقات انجام شده. ۵۵

فصل سوم :روش­شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۹

۳-۲  نوع پژوهش…. ۵۹

۳-۳ فرضیه ی پژوهش…. ۶۲

۳-۴ تعریف متغیر های عملیاتی.. ۶۲

۳-۵  قلمرو پژوهش…. ۶۶

۳-۵-۱  قلمرو موضوعی.. ۶۶

۳-۵-۲  قلمرو مکانی.. ۶۶

۳-۵-۳  قلمرو زمانی.. ۶۷

۳-۶  جامعه آماری.. ۶۷

۳-۷  نمونه آماری.. ۶۸

۳-۸  نحوه جمع آوری دادهها ۶۹

۳-۹  روش شناسی پژوهش…. ۷۰

۳-۹-۱  داده های ترکیبی.. ۷۱

۳-۹-۲  آزمون معنی دار بودن اثرات فردی  لیمر. ۷۳

۳-۱۰ آزمون جارک-برا ۷۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۷۷

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۲ فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجود دارد. ۸۳

۴-۲-۴ فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد      85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۸۸

۵-۲ بیان نتایج.. ۸۸

۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول. ۸۸

۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم. ۸۹

۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم. ۹۰

۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم. ۹۰

۵-۳ پیشنهاد های تحقیق.. ۹۱

۵-۳-۱ پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. ۹۲

۵-۳-۲ پیشنهاد برای پژوهش آتی.. ۹۳

۵-۴- محدودیت ها و موانع تحقیق.. ۹۳

پیوست ها ۹۴

منابع و مأخذ: ۱۰۰

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول ۳-۱. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق.. ۶۹

جدول ۴-۱ توصیف متغیرهای وابسته. ۷۷

جدول ۴-۲ توصیف متغیر مستقل.. ۷۸

جدول ۴-۳ توصیف متغیرهای کنترل. ۷۹

جدول ۴-۴ آزمون جارک برا ۸۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون لیمر. ۸۱

جدول ۴-۶ ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. ۸۲

جدول ۴-۷ ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم. ۸۳

جدول ۴-۸ ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم. ۸۴

جدول ۴-۹ ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار ۱-۲: ماهیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی (مهام،۱۳۸۳) ۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال های قیاسی– استقرایی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد و۹۱ شرکت به عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین به گرد آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

صورت های مالی باید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می باشد.

در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می کنیم که شامل جزییات و ناشناخته های تحقیق می باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­شود، سپس فرضیه­ها و اهداف را بیان می کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می رویم و درآخرواژه های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می کنیم.

 

۱-۲ بیان مسئله

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن ها، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می شود صورت های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.

پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی و احتمال آنکه صورت های مالی هیچ گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می کنند.این مدیریت سود  که از طریق دست کاری ارقام حسابداری یا فعالیت های واقعی انجام می شود دقت و صحت پیام رسانی سود را کاهش می دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را افزایش می دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه گذاری می گردد (مک نیکولز و استیون[۱]، ۲۰۰۸).

به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست کاری فعالیت های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده  و به سود موردنظر خویش دست می یابد

مدیریت سود واقعی به زمان بندی و ساختاربندی فرصت طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می شود که شرکت را متحمل هزینه ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن[۲]،۲۰۰۹).

مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می باشد که مدیریت به دلیل انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری، با استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده، سعی در اعمال نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال نظر مدیریت می تواند کیفیت اطلاع رسانی سود را به وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن[۳]،۱۹۹۰).

حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.

حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:

آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

۱-۳ اهمیت­وضرورت­تحقیق

ازآنجایی که مدیر شرکت ممکن  اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت های مالی اتکا می کنند هیچ گونه ضرری نبینند و صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می شود.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف آرمانی(کلی)

شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف اختصاصی(ویژه)

 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی تولید غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی اختیاری غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف کاربردی

 • کمک به سرمایه گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
 • کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می توانند تسهیلات اعطا کنند.
 • کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

[۱]  Mac Nichols & Stevens

[۲]  Chen

[۳] Hltavsn

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

دانشکده‏ی تحصیلات تکمیلی

)M.A پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(

 

عنوان:

تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- سؤال­ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶- فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲- فرضیه­های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۸- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۸-۳-۴- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۸-۳-۵- نرخ بازده دارایی ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۸-۳-۶- حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۱- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۱-۱- تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۱-۱- حسابرس مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۱-۲- تغییر حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۱-۲-۱- دلایل تغییر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۲- رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس……………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۳- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۳-۱- پیشینه­ی پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۳-۲- پیشینه­ی پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۴- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۳- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۴-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۵- متغیرهای تحقیق و شاخص اندازه­گیری آن­ها……………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۶- جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۷-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۸- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴ ۳-۸- تشریح مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۹- آزمون های آماری مورد استفاده و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………۵۶

۳-۹-۱- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۹-۲- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………..۵۶

۳-۹-۳- آزمون ایستایی (مانایی) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۹-۴- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۹-۵- تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۱۰- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………….۶۴

۴-۴- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۶- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………..۷۳

۵-۲-۱-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول مرتبط با فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………۷۳

۵-۲-۱-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم مرتبط با فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………….. ۷۴

۵-۲-۲- بررسی نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۲-۳ نتیجه‏گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۳-۱- پیشنهاد حاصل از یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۵-۵- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

ب) منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه

جدول ۳-۱: نام شرکت­های نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………………………………۶۴

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..۶۵

جدول۴-۴: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………۶۶

جدول۴-۵: نتایج برآورد مدل فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………..۶۸

جدول۴-۷: نتایج برآورد مدل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

جدول ۵-۱: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس………………………………………..۷۴

جدول ۵-۲: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شدت تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس………………………………۷۵

جدول ۵-۳: نتایج حاصل از متغییرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………..۷۵

 

تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس  :مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

امیر رضا فرامرزی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی است. گردآوری داده­ها با استفاده از اطلاعات گزارش شده در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای تحقق اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری تحقیق شامل ۸۳ شرکت طی بازه­ی زمانی ده ساله ۱۳۹۲ – ۱۳۸۳ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار Eviews استفاده شده است. برای سنجش فرضیه­ها آزمون های قابلیت ادغام و هاسمن و الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان متغیر مستقل و تغییر حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که تجدید ارائه صورت های مالی تأثیری بر تغییر حسابرس ندارد اما بین شدت تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه­های کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، شدت تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

۱-۱ مقدمه

تصمیم­گیری­های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن­ها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به ­درستی فراهم و پردازش نشود، تأثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت (وطن­پرست و قائمی، ۱۳۸۶). بنابراین، اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم­گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می­شود و امکان رشد فساد کاهش می­یابد (نوبخت، ۱۳۸۵).

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل مقایسه بودن” و “قابل فهم بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش های حسابداری بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین حسابداری، ۱۳۸۸). لذا در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، ۱۳۹۱). تجدید ارائه صورت های مالی را می توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه ای بر مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است (دفتر حسابداری عمومی[۱]، ۲۰۰۲). تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود (بزرگ اصل، ۱۳۸۷: ب). شرکت های تجدید ارائه کننده در پاسخ به فشارهای وارده از جانب بازارهای سرمایه ای پس از اعلام عمومی تجدید ارائه صورت های مالی به سرمایه گذاران، اقدام به تغییر حسابرسان خود می کنند تا از این طریق کیفیت حسابرسی را افزایش داده و سرمایه شهرت از دست رفته خود را احیا نمایند (ماند و سون[۲]، ۲۰۱۳).

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

تجدید ارائه صورت های مالی تردیدهایی را درباره درستکاری مدیریت، کفایت کنترل های داخلی شرکت، اثربخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی استقلال حسابرس و نیز کیفیت حسابرسی مطرح می نماید (گلسون[۳]، ۲۰۰۸). برکناری حسابرس مستقل پس از گزارش تجدید ارائه صورت های مالی اقدام ملموسی است که شرکت ها برای بازگرداندن اعتماد بازار سرمایه و بهبود نظارت حسابرسی بر فرآیند گزارشگری مالی می توانند انجام دهند (لویی و همکاران[۴]، ۲۰۰۹). از حسابرسان مستقل نیز انتظار می رود در مقابل اتهامات مربوط به تجدید ارائه های مالی صاحبکاران و در راستای افزایش شهرت مؤسسه حسابرسی خود تلاش مضاعفی نموده و ریسک قانونی این اتهام را کاهش دهند (فلدمن و همکاران[۵]، ۲۰۰۹). همانند تجدید ارائه های مالی، تغییر حسابرسان مستقل نیز رویدادهای با اهمیتی هستند که بازارها به دقت آن ها را بررسی می نمایند. به دلیل عدم افشاء عمومی دلایل تغییر حسابرسان، با بررسی تجربی دلایل روابط بین صاحبکار و حسابرس، موجب افزایش آگاهی محققین و استفاده کنندگان اطلاعات مالی از این رویدادها می گردد. برخی محققین معتقدند تغییر حسابرس موجب واکنش منفی بازار سهام گردیده و نشانه وجود ضعف در کنترل های داخلی صاحبکار یا عدم توافق صاحبکار با حسابرس برای بازار سهام است. همچنین، استنباط می گردد حسابرس جانشین در سال های اولیه حسابرسی دچار اشتباه شده و در نتیجه کار حسابرسی وی از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود (گریفین و لونت، ۲۰۱۰؛ نچال، ۲۰۰۷). تا اندازه ای که تغییر حسابرس بتواند موجب بازگرداندن اعتماد و شهرت شرکت گردد و موجب افزایش نظارت بر حسابرسی شود، سرمایه گذاران نیز به این تغییر نگاه مثبتی خواهند داشت.

از آنجا که تجدید ارائه های مالی و تغییرات حسابرسان، هر دو رویدادهایی هستند که موجب جلب توجه عموم سرمایه گذاران می شوند، تجدید ارائه های مالی با اهمیت، موجب ایجاد ابهام در ناتوانی ارائه اطلاعات مالی قابل اتکاء و نیز انجام نامناسب حسابرسی توسط حسابرسان می گردد. در نتیجه، نیاز به تغییر بااهمیت در مکانیسم ها و ابزارهای حاکمیتی شرکت ها بر این اساس احساس می گردد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام یافته که، آیا می توان تغییر حسابرس مستقل پس از تجدید ارائه صورت های مالی را به این موضوع نسبت داد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها با تغییر حسابرسان آن ها است. مبنای نظری پشتیبان سؤال این است که در پاسخ به فشار بازار سرمایه، به منظور افزایش کیفیت حسابرسی و بازگرداندن هزینه حسن شهرت هنگام اعلام تجدید ارائه های مالی به عموم سرمایه گذاران، تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها منجر به برکناری حسابرسان آن ها می گردد فرض اساسی این است که تجدید ارائه صورت های مالی موجب ناپایداری در رابطه صاحبکاران با حسابرسان می گردد، زیرا از دیدگاه سهامداران تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها ناشی از ضعف حسابرسی می باشد. بنابراین، با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح می شود که: آیا بین تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می شود. این تعدیلات که عمدتاً ناشی از اصلاح اشتباهات دوره گذشته است، بر اتکاء پذیری و اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های مالی تأثیر دارد. به طور کلی تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد که یکی از این پیامدها اثر منفی بر اعتبار حسابرسان است (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱). براساس ادبیات حسابرسی هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت های مالی است و زمانی که صورت های مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه تجدید ارائه شود اعتماد جامعه نسبت به حسابرسان کاهش می یابد (ماند و سون، ۲۰۱۳). در همین راستا لی یو[۶] (۲۰۰۷) نشان داد که سهامداران شرکت هایی که دارای صورت های مالی تجدید ارائه هستند به تغییر حسابرس شرکت رأی موافق می دهند. پژوهشگرانی مانند تامسون و امکوی[۷] (۲۰۰۸) و ماند و سون (۲۰۱۳) نیز نشان دادند که تجدید ارائه صورت های مالی منجر به افزایش احتمال تغییر حسابرسان می شود.

از طرفی افزایش توجه به موضوع استقلال حسابرسان و قدرت حرفه­ای حسابرس مستقل باعث شده است که تغییر حسابرس به زمینه مهمی در پژوهش­ها و مباحث حرفه­ای تبدیل شود (کرمی و بذرافشان، ۱۳۸۹). پژوهشگرانی چون کناب و الیکای (۱۹۸۶) بر این عقیده­اند که افزایش تغییر حسابرس، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورت­های مالی صدمه می­زند. همچنین، چان و وانگ، (۲۰۰۲) چنین بیان می کنند که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی­اعتبار شدن صورت­های مالی می­شود. از سوی دیگر، مقام­های قانون گذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه­ی صورت­های مالی و نه فقط صورت­های مالی شرکت­های تغییر دهنده حسابرس، را کاهش می­دهد. این تغییرها به عنوان یک علامت[۸] خبر بد باعث می­شود که سرمایه­گذاران با احتیاط بیشتری عمل کرده و احتمالاً باعث تغییر در قیمت سهام شود (چان و وانگ،۲۰۰۲).

با توجه به موارد ذکر شده از آنجا که دلایل تغییر حسابرسان اغلب برای عموم فاش نمی شود، یافتن شواهد تجربی در خصوص تأثیرپذیری تغییر حسابرسان از تجدید ارائه صورت های مالی، دستیابی به نگرشی جدید در زمینه پدیده تغییر حسابرس را به دنبال داشته و زمینه مناسب برای تقویت اعتبار حسابرسی را فراهم می کند (زارعی مروج، ۱۳۸۴). افزون بر این با در نظر گرفتن تعدد تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های ایرانی و نتایج حاصل از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده و با توجه به این که در حوزه جستجو انجام شده در منابع ایرانی پژوهشی که به صورت خاص به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس پرداخته باشد، مشاهده نشده است، ضرورت انجام این پژوهش به وضوح احساس می شود.

۱-۴- هدف پژوهش

تجدید ارائه صورت های مالی را می توان به عنوان گزینه هایی احتمالی برای تأثیر انتقال اطلاعات محسوب نمود. تجدید ارائه صورت های مالی سبب ایجاد کاهش عمده در میانگین قیمت سهام برای شرکت های تجدید ارائه کننده شده اند. بدین ترتیب کشف و اصلاح هرگونه اشتباه حسابداری منجر به انتقال اطلاعات نامطلوب درباره شرکت به فعالان بازار سرمایه خواهد شد. تجدید ارائه صورت های مالی در مورد افزایش ریسک اطلاعات شرکت تجدید ارائه کننده ناشی از کاهش اعتبار صورت های مالی و کیفیت پایین حسابداری؛ هشدار می دهد. همچنین تجدید ارائه ها ممکن است به سرمایه گذاران در مورد وخیم تر شدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت تجدید ارائه کننده هشدار دهند (پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴ به نقل از آقایی و همکاران، ۱۳۹۲). در نتیجه پس از اعلام تجدید ارائه صورت های مالی به وسیله شرکت ها، احتمال وقوع استعفا یا اخراج حسابرس وجود خواهد داشت (ماند و سون، ۲۰۱۳). بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱- Government Accounting Office (GAO)

۲- Mande and Son

۳- Gleason

[۴] Liu et al.

[۵] Feldmann et al.

[۶]-Liu

[۷]-Thompson and McCoy

[۸]-Signal

تعداد صفحه :۱۰۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات قم

 

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

 

 

عنوان:

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

چکیده: ر

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱-مقدمه ۲

۱-۲-تشریح و بیان مسئله تحقیق. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق. ۶

۱-۵-سوالات تحقیق. ۷

۱-۶-فرضیات تحقیق. ۸

۱-۷-روش تحقیق. ۸

۱-۸-روش گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۹-قلمرو تحقیق. ۹

۱-۱۰-جامعه و نمونه آماری. ۹

۱-۱۱-تعریف واژه های کلیدی تحقیق. ۱۰

۱-۱۲-ساختار کلی تحقیق. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲-کمیته حسابرسی. ۱۴

۲-۳- تاریخچه کمیته حسابرسی. ۱۵

۲-۴- ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی. ۱۶

۲-۵- مسئولیت کمیته حسابرسی. ۱۸

۲-۶- مزایای وجود کمیته حسابرسی. ۲۲

۲-۷- وظایف و تعهدات کمیته حسابرسی. ۲۲

۲-۸- کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل. ۲۴

۲-۹- کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی. ۲۵

۲-۱۰- ویژگی های کمیته حسابرسی. ۲۶

۲-۱۱- ارتباط ارزشی. ۳۴

۲-۱۲- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. ۳۶

۲-۱۲-۱- ارتباط ارزشی اطلاعات سود ۳۷

۲-۱۲-۲- عوامل موثر بر ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت.. ۳۸

۲-۱۳- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و محافظه کاری. ۳۹

۲-۱۴- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی. ۳۹

۲-۱۵- ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی. ۴۱

۲-۱۶- ویژگی های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. ۴۳

۲-۱۷- پیشینه پژوهش.. ۴۶

۲-۱۷-۱- پژوهش های خارجی. ۴۶

۲-۱۷-۲- پژوهش های داخلی. ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۳

۳-۱-مقدمه ۵۴

۳-۲-روش شناسی تحقیق (نوع تحقیق) ۵۵

۳-۳-قلمرو تحقیق. ۵۵

۳-۳-۱- قمرو موضوعی. ۵۵

۳-۳-۲- قلمرو زمانی. ۵۵

۳-۳-۳- قلمرو مکانی. ۵۶

۳-۴- جامعه و نمونه آماری. ۵۶

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات.. ۵۷

۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

۳-۷- متغیرها ۵۸

۳-۷-۱-متغیر وابسته (ملاک) ۵۹

۳-۷-۲-متغیر مستقل (پیش بین) ۵۹

۳-۷-۳-متغیرهای کنترلی. ۵۹

۳-۸- فرضیات تحقیق. ۵۹

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۳-۱۰- آزمون های آماری. ۶۶

۳-۱۰-۱- آزمون مانایی. ۶۶

۳-۱۰-۲- آزمون t 66

۳-۱۰-۳- آزمون دوربین – واتسون. ۶۷

۳-۱۰-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

۴-۱- مقدمه ۷۲

۴-۲- آمار توصیفی. ۷۳

۴-۳-آزمون فرضیه های تحقیق. ۷۵

۴-۳-۱-آزمون K-S  (بررسی نرمال بودن متغیرها): ۷۵

۴-۳-۲- آزمون مانایی متغیرهای پژوهش.. ۷۹

۴-۳-۳- آزمون هم خطی. ۸۰

۴-۳-۴- آزمون دوربین- واتسون. ۸۱

۴-۳-۵- آزمون F و آزمون هاسمن. ۸۱

۴-۴- رگرسیون چند متغیره ۸۲

۴-۵- تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) ۸۳

۴-۵-۱- آزمون فرضیه اصلی. ۸۵

۴-۵-۲- آزمون فرضیات فرعی. ۸۶

۴-۵-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول: ۸۶

۴-۵-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم: ۸۶

۴-۵-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم: ۸۷

۴-۶- معادله خروجی مدل تحقیق. ۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۹

۵-۱- مقدمه ۹۰

۵-۲- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۹۰

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. ۹۰

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم ۹۱

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ۹۱

۵-۳- ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱

۵-۴- پیشنهادات.. ۹۲

۵-۴-۱- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. ۹۲

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۹۴

۵-۵- محدودیت های پژوهش.. ۹۵

پیوست ها ۹۷

منابع و ماخذ. ۱۰۷

منابع فارسی              107

منابع لاتین            111

 

 

 

چکیده:

 

کمیته حسابرسی، از ساز و کارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروه های گوناگون استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، موثر واقع شود. در سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت های مالی، نبود مبنای معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی از سوی حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن، مشکل تر شدن نظارت بر کنترل این سیستم ها، سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. هدف مدیریت نشان دادن شرکتی پویا و با ثبات در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه است. زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود، نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیشتری دارند. در این پژوهش ضمن معرفی ویژگی های کمیته حسابرسی، بررسی شد که تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ویژگی های کیفی سود هر سهم و ارزش دفتری آن و به طور خاص ارتباط ارزشی آنها دارد. از این رو ۶۳ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تخصص ، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیری ندارد.

 

کلید واژه: ویژگی های کمیته حسابرسی، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری.

 

 

 

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

به دلیل رسوایی های اخیر مالی شرکت هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد در هلند و گستکارترا و بی بی وی ای در اسپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی و حرفه ی حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیته حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی، توجه تدوین کنندگان مقررات را به طور فزاینده ای به خود جلب کرده است (کانسوئلو و دفیوئنتس[۱]، ۲۰۰۷). اعضای کمیته حسابرسی از میان مدیران مستقل یا غیرموظف توسط هیات مدیره شرکت منصوب خواهند شد. کمیته حسابرسی به یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت ضمانت و افزایش منافع سهامداران را به عهده می گیرد. (والنایزر[۲]،۱۹۹۵؛ کلین، ۱۹۹۸). از نظر حسابداری، ایجاد کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطلاعات  مالی را بهبود می دهد و این اطمینان را ایجاد می کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می گیرد. (کانسوئلو و دفیوئنتس، ۲۰۰۷).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد، از ویژگی های معینی برخوردار باشد. از جمله این ویژگی ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می شود، ارتباط ارزشی است.

ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، توانایی ایجاد قدرت پیش بینی در سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. ارتباط ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود کمک خواهد کرد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶).

۱-۲-تشریح و بیان مسئله تحقیق

در طی سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. این کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابداری، به ویژه سهامداران است. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت ها وگزارش های مالی، عدم وجود مبنایی معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن مشکل تر شدن نظارت بر کنترل های این سیستم سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. (رحیمیان، ۱۳۸۲)

نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل موثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته حسابرسی اثربخش، نقش کلیدی در پر کردن خلا اعتباردهی ایفا خواهد کرد که امروز در گزارش های مالی وجود دارد.

کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد، برای حفظ استقلال، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند. مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه ای نیست که به استقلال آنها خدشه وارد کند. نوع ارتباطاتی که می تواند به استقلال کمیته حسابرسی خدشه وارد کند، توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری به صورت واضح تعریف شده است. همچنین، اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداری و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. دانش و تخصص حرفه ای نیز توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری تعریف شده است. بدون دانش و تخصص حرفه ای، اعضا قادر به درک بهتر اطلاعات حسابداری و گزارش های مالی واحد اقتصادی نیستند. از این رو، نمی تواند به طور اثربخش عمل کند. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل، دانا و متخصص، در صورت غیرفعال یا کم فعالیت بودن، به طور حتم اثربخش نیست. از این رو، اعضای کمیته حسابرسی نه تنها باید مستقل و متخصص باشند، بلکه باید به طور فعال وظایف و مسئولیت های خود را به انجام رساند.

دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن می توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱)؛ به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد، در تصمیم گیری ها سودمند خواهند بود. بررسی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری به طور مجزا بسیار مشکل است؛ زیرا مربوط بودن و قابل اتکا بودن، معیارهایی متضاد هستند و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقدار مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات جهت برخورداری از معیارهای مذکور تعیین نشده است؛ به عبارت دیگر، این دو معیار کمی نیستند و بررسی آنها به قضاوت افراد وابسته است. (بارس و همکاران[۳]، ۲۰۰۱)

ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حالت عملیاتی شده دو ویژگی فوق است؛ زیرا ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارزش مربوط هستند که سرمایه گذاران آنها را در ارزیابی های خود از شرکت مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعکاس در قیمت سهام قابل اتکا تشخیص دهند.(بارس و همکاران،۲۰۰۱). بارس و همکاران(۲۰۰۱) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را چنین تعریف کرده اند: «ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند».

اولین مطالعه ای که با عنوان ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام پذیرفت، توسط امیر و همکاران[۴](۱۹۹۳) بود. مطالعات اولسن[۵](۱۹۹۵) و فلتم و اولسن(۱۹۹۵) زیربنایی را برای تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورت های مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری را برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد. اکثر تحقیقات در زمینه ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بر سود حسابداری به عنوام معیاری سود و زیانی تاکید داشته اند. سود حسابداری به عنوان منبعی از اطلاعات موردتوجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا به آنها اجازه می دهد تصویری از عملکرد واقعی شرکت بدست آوردند و به ارزش گذاری آنها کمک کند. بر مبنای حسابداری تعهدی، ارزش شرکت ها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد. (بناید و اباود[۶]، ۲۰۰۶)

یکی از جریان های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچ گونه همبستگی بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، بنابراین گزارشات مالی قادر به برآورده نمودن یکی از اهداف اصلی خود نخواهند بود.(عالی زاده، ۱۳۸۹)

مساله اصلی در این پژوهش آن است که با استفاده از متغیرهای مستقل یعنی تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی به این سوال پاسخ دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می گذارد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

کمیته ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته ی حسابرسی، بر عهده می گیرد.

به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل های داخلی، مدیریت و خطر تقلب و غیره، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می شود. تحقیق های مختلف نشان می دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارآمد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می شود.

کمیته حسابرسی مستقل یک جزء اساسی از ساختار حاکمیت شرکتی شناخته می شود.

 

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورت های مالی که یکی از ابزارهای شرکت ها می باشد، استفاده می کند. این ارزیابی بر مبنای عملکرد مورد انتظار آتی که معمولا از عملکرد گذشته ناشی می شود، صورت می گیرد. بدین ترتیب، از سود گزارش شده و ارزشی دفتری شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی استفاده می شود. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی می تواند قرار گیرد.

برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره ۲ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.

۱-۴-اهداف تحقیق

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارتست از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۸۵). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت های سرمایه گذاری، شرایط ایده آل برقرار نیست(نمی توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، ۲۰۰۳).  با توجه به اینکه سرمایه گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره مندی و استفاده سرمایه گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت ها دارد یا خیر.

پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر به نظر می رسد نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه گذار کمک نماید.

[۱] . Consuelo & de Fuentes.

[۲] . Wolnizer

[۳] . Barth, et al.

[۴] . Amir, et al.

[۵] . Ohlson

[۶]. Benayed & Abaoud.

برخلاف بقیه فایل های سایت

استثنائا” این فایل کامل نیست و فقط سه فصل اول در فایل دانلودی موجود است

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

رشته : حسابداری

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

تابستان ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

 • بیان مسأله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 

صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[۱] ، ۱۹۸۶; جاگی و گول[۲] ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران[۳] ،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

به استناد نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا (۲۰۰۹) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت– شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد-صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

 • اهداف پژوهش

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:

 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق

 هدف کلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف کاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

 • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند

[۱] – Jensen

[۲] – Jaggi and Gul

[۳] – Cheng et al.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته حسابداری

 

عنوان

تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت ها

 

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسئله. ۳

۱-۳-هداف تحقیق. ۵

۱-۴- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۵- روش تحقیق. ۶

۱-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. ۶

۱-۷- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۸- ساختار کلی تحقیق. ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان. ۹

۲-۲-۱- پدیده چرخش حسابرسان. ۱۰

۲-۲-۲-استقلال حسابرسان. ۱۲

۲-۲-۳- دیدگاه های مرتبط با فرآیند تغییر حسابرس… ۱۴

۲-۲-۴-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس… ۱۶

۲-۲-۵- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان. ۲۴

۲-۲-۵-۱-اظهارنظر حسابرس… ۲۷

۲-۲-۵-۲-کاهش حق الزحمه حسابرسی.. ۲۸

۲-۲-۵-۳-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. ۲۹

۲-۲-۵-۴-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی.. ۲۹

۲-۲-۵-۵- تغییرات ادواری حسابرس… ۳۰

۲-۲-۵-۶-تغییر مدیریت.. ۳۱

۲-۳- نقدشوندگی ۳۲

۲-۳-۱- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام. ۳۵

۲-۳-۲- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات.. ۳۹

۲-۳-۳- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. ۴۳

۲-۳-۴- قدرت نقدشوندگی.. ۴۴

۲-۴- پیشینه تحقیق. ۴۷

۲-۴-۱- پیشینه ی خارجی پژوهش… ۴۷

۲-۴-۲- پیشینه ی داخلی پژوهش… ۴۹

۲-۵- خلاصه فصل. ۵۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش تحقیق. ۵۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۶۰

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات.. ۶۰

۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۶۰

۳-۶- قلمرو تحقیق. ۶۳

۳-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۶۳

۳-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۶۳

۳-۶-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۶۳

۳-۷- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها ۶۳

۳-۷-۱- متغیرهای مستقل. ۶۳

۳-۷-۲- متغیر مستقل. ۶۴

۳-۷-۳- متغیرهای کنترلی: ۶۴

۳-۸- مدل آزمون فرضیه های تحقیق. ۶۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۵

۳-۱۰- خلاصه مطالب فصل. ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۷۰

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۰

۴-۳- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق. ۷۴

۴-۴- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق. ۷۵

۴-۵-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. ۷۶

۴-۴- آزمون فرضیه های تحقیق. ۷۷

۴-۴-۱-آزمون فرضیه اول تحقیق. ۷۷

۴-۴-۱-۱- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول. ۸۰

۴-۴-۲-آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۸۰

۴-۴-۲-۱-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۸۳

۴-۵- خلاصه فصل. ۸۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۸۵

۵-۲) خلاصه تحقیق. ۸۵

۵-۳) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق. ۸۷

۵-۳-۱) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. ۸۷

۵-۳-۲) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۸۸

۵-۴) نتیجه گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. ۸۸

۵-۵) پیشنهادات تحقیق. ۹۰

۵-۵-۱) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. ۹۰

۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۹۰

۵-۶) محدودیت های تحقیق. ۹۱

۵-۷- خلاصه فصل. ۹۱

منابع. ۹۳

پیوست الف: لیست شرکت های نمونه آماری تحقیق. ۹۹

پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۰۴

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول ۲-۱) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………۲۶

جدول ۲-۲)، خلاصه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………۵۲

جدول ۲-۳)، خلاصه پژوهش های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….۵۲

جدول ۳-۱) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..۶۰

جدول۳-۲) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..۶۱

جدول ۴-۲) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….۷۰

جدول ۴-۳) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………۷۳

جدول ۴-۴)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………۷۵

جدول ۴-۵)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی………………………۷۵

جدول ۴-۶) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..۷۶

جدول ۴-۷) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….۷۷

جدول ۴-۸) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….۷۹

جدول ۴-۹) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………۸۰

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار ۲-۱) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….۳۵

نمودار ۲-۲) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..۳۷

نمودار ۴-۱) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت های نمونه …………………………………………………..۷۱

نمودار ۴-۲) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی های شرکت های نمونه…………………………………………….۷۲

نمودار ۴-۳) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت های نمونه……………………………………….۷۲

نمودار ۴-۴) توزیع باقیمانده های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………۷۸

نمودار ۴-۵) توزیع باقیمانده های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….۸۱

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می باشد. سرمایه گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت های مالی می افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۱۰ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ که اطلاعات شرکت های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.

واژگان کلیدی:

چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، ۱۳۹۱).

نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، ۱۳۹۳).

حسابرسی صورت های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت ها به شمار می رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می باشد.

فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه گذاران، تقاضای خرید آن ها را نیز افزون تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک های موجود در آن می کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می آورد(فرانسیس و همکاران[۱]، ۲۰۰۵).

در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

۱-۲-بیان مسئله

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن ۲۰ میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[۲](۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، ۱۳۸۷).

هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه­گذاران تعریف می شوند. سرمایه­گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می کند.

کیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله گران کاهش می دهد. لمبرت و همکاران[۳](۱۹۹۹) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با کیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا که عمده ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه گذاران گزارش های مالی شرکت هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در کاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران[۴]، ۲۰۰۲).

از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود. به دلیل اهمیت فوق العاده استقلال حسابرسان است که در سال های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.

حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی ها را از اطلاعات مالی می زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت ها می شوند(بولو و همکاران، ۱۳۸۹). در تلاش های اخیر برای اندازه گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن[۵]، ۲۰۰۸). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می شود(نوروش و حصارزاده، ۱۳۸۹).

سرمایه گذاران، خرید سهامی را ترجیح می دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران[۶]، ۲۰۰۸). در همین راستا لانگ و مافت[۷](۲۰۱۱) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می کنند. آن ها در مقاله خود چنین بیان می دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران[۸](۲۰۱۰) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.

هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت های مالی می افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می شوند:

 • تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
 • تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

 • مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
 • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • محققین
 • تحلیل گران بورس اوراق بهادار تهران.
 • مراجع نظارتی.

[۱] Francis et al

[۲] Amihud

[۳] Lambert et al

[۴] Weston  et al

[۵] Lander and Kathleen

[۶] Lander et al

[۷] Lang and Maffett

[۸] Hakim et al

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته …

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت )

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

 

عنوان:

تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) تشریح و بیان مسئله. ۳

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴) اهداف علمی‎تحقیق.. ۵

۱-۵) اهداف کاربردی.. ۵

۱-۶) سوالات تحقیق.. ۵

۱-۷) فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۸) روش تحقیق.. ۶

۱-۹) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۶

۱-۱۰) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. ۸

۱-۱۱) قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی تحقیق.. ۹

۱-۱۲) جامعه آماری و نمونه. ۹

۱-۱۳) ساختار تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲) تعاریف کیفیت حسابرسی.. ۱۲

۲-۳) تقاضابرای کیفیت حسابرسی.. ۱۶

۲-۳-۱) ریسک موجوددرشرکت صاحبکار. ۱۷

۲-۳-۲) تضادهای نمایندگی.. ۱۹

۲-۳-۳) خلاصه موضوعات تقاضا ۲۱

۲-۴) عرضه کیفیت حسابرسی.. ۲۲

۲-۴-۱) راهبردهای مدیریت ریسک توسط حسابرس… ۲۲

۲-۴-۱-۱) ملاحظات ریسک صاحبکار. ۲۲

۲-۴-۱-۲) محیط حقوقی.. ۲۵

۲-۴-۱-۳) ساختارمؤسسه حسابرسی.. ۲۵

۲-۴-۲) حق الزحمه حسابرسی.. ۲۶

۲-۴-۲-۱) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی کمترازبهای تمام شده ۲۷

۲-۴-۲-۲) تخصص گرایی درصنعت… ۲۸

۲-۴-۳) خلاصه موضوعات عرضه. ۳۰

۲-۵) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی.. ۳۰

۲-۶) پیامدهای کیفیت حسابرسی.. ۳۲

۲-۶-۱) اعتباراطلاعات… ۳۲

۲-۶-۲) کیفیت اطلاعات… ۳۴

۲-۶-۳) خلاصه پیامدهای کیفیت حسابرسی.. ۳۶

۲-۷) پژوهش‎های انجام شده درداخل کشور. ۳۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۰

۳-۲)روش پژوهش… ۴۰

۳-۳) فرضیههای تحقیق.. ۴۱

۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها ۴۱

۳-۵) جامعه و نمونه آماری.. ۴۳

۳-۶) گردآوری اطلاعات… ۴۴

۳-۷) روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۴۴

۳-۸) روش های آماری آزمون فرضیه‎ها ۴۵

۳-۹) رگرسیون چند متغیره ۴۵

۳-۹- ۱) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۴۶

۳-۹-۲ -مفروضات رگرسیون خطی.. ۴۷

۳-۹-۳- آزمون استقلال خطاها ۴۷

۳-۹-۴- آزمون مناسب بودن مدل. ۴۸

۳-۹-۵- آزمون معنادار بودن ضرایب… ۴۸

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۴۸

۳-۱۰-۱ مدل اثر ثابت… ۴۹

۳-۱۰-۲ مدل اثر تصادفی.. ۵۰

۳-۱۰-۳- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. ۵۰

۳-۱۰-۳-۱ آزمون چاو. ۵۰

۳-۱۰-۳-۲ آزمون‎هاسمن.. ۵۱

۳-۱۱- خلاصه فصل.. ۵۱

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

۴-۱) مقدمه. ۵۲

۴-۲) توصیف نمونه آماری.. ۵۳

۴-۳) آمارتوصیفی داده ها ۵۴

۴-۴) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۵۵

۴-۵) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۵۷

۴-۵-۱) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. ۵۸

۴-۵-۲) آزمون استقلال خطاها ۵۸

۴-۵-۳) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۵۹

۴-۵-۳-۱) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. ۵۹

۴-۶) آزمون فرضیات تحقیق.. ۶۰

۴-۶-۱) فرضیه اول. ۶۱

۴-۶-۲) فرضیه دوم. ۶۱

۴-۶-۳) فرضیه سوم. ۶۱

۴-۶-۴) فرضیه چهارم. ۶۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه. ۶۴

۵-۲)خلاصه پژوهش… ۶۴

۵-۳)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… ۶۵

۵-۳-۱) فرضیه اول. ۶۵

۵-۳-۲)فرضیه دوم. ۶۶

۵-۳-۳ )فرضیه سوم. ۶۶

۵-۳-۴)فرضیه چهارم. ۶۶

۵-۴) محدودیتهای پژوهش… ۶۷

۵-۵) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… ۶۷

۵-۶)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. ۶۸

منابع فارسی.. ۶۹

منابع انگلیسی.. ۶۹

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۴-۱. نمونه آماری تحقیق.. ۵۴

جدول ۴-۲ آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۵۵

جدول ۴-۳. آزمون چاو. ۵۶

جدول۴-۴. آزمون‎هاسمن.. ۵۷

جدول ۴- ۵. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… ۵۸

جدول۴-۶. آزمون استقلال خطاها ۵۹

جدول۴-۷ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۰

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۴-۱) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۵۹

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۲-۱: چارچوب کیفیت حسابرسی.. ۱۵

شکل ۲-۲ : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. ۱۷

 

چکیده

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای۶ EViews و۱۹ SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت کالای(خدمات) عمومی رادارد که استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف کننده خاصی نیست. این کالای عمومی همانند سایر کالاها وخدمات باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یک وسیلهن ظارتی باشدکه نقشهای متعدد مذکور را برعهده دارد، باثابت فرض کردن سایرشرایط، صورتهای مالی که باکیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتکا واعتماد بیشتری نزدمصرف کنندگان این کالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

 

۱-۲) تشریح و بیان مسئله

نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاکم برکیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکاراجتماعی، برای کمک به نظارت وکنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و کاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می کند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یک وسیله نظارتی باشدکه نقشه ای متعددمذکوررابرعهده دارد، با ثابت فرض کردن سایرشرایط، صورتهای مالی که باکیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتکا و اعتماد بیشتری نزد مصرف کنندگان این کالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، ۱۳۸۹).

مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می شود. بر این اساس صورت های مالی منتشره توسط کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می شوند. از طرفی مدیران شرکت ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

 

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

 

۱-۴) اهداف علمی‎تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

اهداف فرعی:

 • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
 • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

 

۱-۵) اهداف کاربردی

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

 • سازمان بورس و اوراق بهادار،
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • سازمان امور مالیاتی کشور،
 • سازمان حسابرسی،
 • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
 • شرکت‎های سرمایه گذاری،
 • کارگزاری‎ها و
 • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

تعداد صفحه :۸۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته …

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

 

عنوان:

تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) تشریح و بیان مسئله. ۳

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴) اهداف علمی‎تحقیق.. ۵

۱-۵) اهداف کاربردی.. ۵

۱-۶) سوالات تحقیق.. ۵

۱-۷) فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۸) روش تحقیق.. ۶

۱-۹) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۶

۱-۱۰) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. ۸

۱-۱۱) قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی تحقیق.. ۹

۱-۱۲) جامعه آماری و نمونه. ۹

۱-۱۳) ساختار تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲) تعاریف کیفیت حسابرسی.. ۱۲

۲-۳) تقاضابرای کیفیت حسابرسی.. ۱۶

۲-۳-۱) ریسک موجوددرشرکت صاحبکار. ۱۷

۲-۳-۲) تضادهای نمایندگی.. ۱۹

۲-۳-۳) خلاصه موضوعات تقاضا ۲۱

۲-۴) عرضه کیفیت حسابرسی.. ۲۲

۲-۴-۱) راهبردهای مدیریت ریسک توسط حسابرس… ۲۲

۲-۴-۱-۱) ملاحظات ریسک صاحبکار. ۲۲

۲-۴-۱-۲) محیط حقوقی.. ۲۵

۲-۴-۱-۳) ساختارمؤسسه حسابرسی.. ۲۵

۲-۴-۲) حق الزحمه حسابرسی.. ۲۶

۲-۴-۲-۱) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی کمترازبهای تمام شده ۲۷

۲-۴-۲-۲) تخصص گرایی درصنعت… ۲۸

۲-۴-۳) خلاصه موضوعات عرضه. ۳۰

۲-۵) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی.. ۳۰

۲-۶) پیامدهای کیفیت حسابرسی.. ۳۲

۲-۶-۱) اعتباراطلاعات… ۳۲

۲-۶-۲) کیفیت اطلاعات… ۳۴

۲-۶-۳) خلاصه پیامدهای کیفیت حسابرسی.. ۳۶

۲-۷) پژوهش‎های انجام شده درداخل کشور. ۳۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۰

۳-۲)روش پژوهش… ۴۰

۳-۳) فرضیههای تحقیق.. ۴۱

۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها ۴۱

۳-۵) جامعه و نمونه آماری.. ۴۳

۳-۶) گردآوری اطلاعات… ۴۴

۳-۷) روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۴۴

۳-۸) روش های آماری آزمون فرضیه‎ها ۴۵

۳-۹) رگرسیون چند متغیره ۴۵

۳-۹- ۱) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۴۶

۳-۹-۲ -مفروضات رگرسیون خطی.. ۴۷

۳-۹-۳- آزمون استقلال خطاها ۴۷

۳-۹-۴- آزمون مناسب بودن مدل. ۴۸

۳-۹-۵- آزمون معنادار بودن ضرایب… ۴۸

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۴۸

۳-۱۰-۱ مدل اثر ثابت… ۴۹

۳-۱۰-۲ مدل اثر تصادفی.. ۵۰

۳-۱۰-۳- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. ۵۰

۳-۱۰-۳-۱ آزمون چاو. ۵۰

۳-۱۰-۳-۲ آزمون‎هاسمن.. ۵۱

۳-۱۱- خلاصه فصل.. ۵۱

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

۴-۱) مقدمه. ۵۲

۴-۲) توصیف نمونه آماری.. ۵۳

۴-۳) آمارتوصیفی داده ها ۵۴

۴-۴) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۵۵

۴-۵) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۵۷

۴-۵-۱) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. ۵۸

۴-۵-۲) آزمون استقلال خطاها ۵۸

۴-۵-۳) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۵۹

۴-۵-۳-۱) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. ۵۹

۴-۶) آزمون فرضیات تحقیق.. ۶۰

۴-۶-۱) فرضیه اول. ۶۱

۴-۶-۲) فرضیه دوم. ۶۱

۴-۶-۳) فرضیه سوم. ۶۱

۴-۶-۴) فرضیه چهارم. ۶۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه. ۶۴

۵-۲)خلاصه پژوهش… ۶۴

۵-۳)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… ۶۵

۵-۳-۱) فرضیه اول. ۶۵

۵-۳-۲)فرضیه دوم. ۶۶

۵-۳-۳ )فرضیه سوم. ۶۶

۵-۳-۴)فرضیه چهارم. ۶۶

۵-۴) محدودیتهای پژوهش… ۶۷

۵-۵) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… ۶۷

۵-۶)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. ۶۸

منابع فارسی.. ۶۹

منابع انگلیسی.. ۶۹

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۴-۱. نمونه آماری تحقیق.. ۵۴

جدول ۴-۲ آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۵۵

جدول ۴-۳. آزمون چاو. ۵۶

جدول۴-۴. آزمون‎هاسمن.. ۵۷

جدول ۴- ۵. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… ۵۸

جدول۴-۶. آزمون استقلال خطاها ۵۹

جدول۴-۷ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۰

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۴-۱) منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۵۹

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۲-۱: چارچوب کیفیت حسابرسی.. ۱۵

شکل ۲-۲ : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. ۱۷

 

چکیده

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای۶ EViews و۱۹ SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت کالای(خدمات) عمومی رادارد که استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف کننده خاصی نیست. این کالای عمومی همانند سایر کالاها وخدمات باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یک وسیلهن ظارتی باشدکه نقشهای متعدد مذکور را برعهده دارد، باثابت فرض کردن سایرشرایط، صورتهای مالی که باکیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتکا واعتماد بیشتری نزدمصرف کنندگان این کالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

 

۱-۲) تشریح و بیان مسئله

نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاکم برکیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکاراجتماعی، برای کمک به نظارت وکنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و کاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می کند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یک وسیله نظارتی باشدکه نقشه ای متعددمذکوررابرعهده دارد، با ثابت فرض کردن سایرشرایط، صورتهای مالی که باکیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتکا و اعتماد بیشتری نزد مصرف کنندگان این کالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، ۱۳۸۹).

مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می شود. بر این اساس صورت های مالی منتشره توسط کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می شوند. از طرفی مدیران شرکت ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

 

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

 

۱-۴) اهداف علمی‎تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

اهداف فرعی:

 • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
 • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

 

۱-۵) اهداف کاربردی

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

 • سازمان بورس و اوراق بهادار،
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • سازمان امور مالیاتی کشور،
 • سازمان حسابرسی،
 • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
 • شرکت‎های سرمایه گذاری،
 • کارگزاری‎ها و
 • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

تعداد صفحه :۸۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

واحـد قشم

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

دانشکده علوم انسانی

مرکز بین المللی قشم

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

گروه : حسابداری

عنوان پایان نامه :

بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تیرماه۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 از آن جایی که محققان حسابداری ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، سرمایه گذاران و همچنین حسابرسان برای فعالیتهای اصلی خود اساساً بر داده های حسابداری تکیه می کنند ، در نتیجه تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار هزینه به روشنی به این گروهها مرتبط است . همچنین برای نهادهای نظارتی ، محققان و پژوهشگران ، قیمت گذاری و رقابت در بازار خدمات حسابرسی همواره یک نگرانی بوده است . بر همین اساس و به دلیل افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، مدیران مجبور خواهند بود که ساختار هزینه های خود را اعم از هزینه های حسابداری و حسابرسی بهتر شناخته و از گرایش های هزینه آگاه شوند . مدلی که توسط اندرسون و همکارانش[۱] (۲۰۰۳) با عنوان مدل چسبندگی هزینه ابداع شد باعث شد مدیران از ساختارهای هزینه های خود آگاهی بیشتری کسب کنند و رفتار هزینه را در شرایط مختلف بهتر پیش بینی نمایند .

این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط اندرسون و همکاران به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه ی حسابرسی (حق الزحمه ی حسابرسی) و هزینه های عملیاتی حسابداری   می پردازد . جامعه ی آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای پنج ساله از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ خواهد بود . نتایج این تحقیق نشان می دهد حق الزحمه های حسابرسی فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل نمی شود . همچنین میزان افزایش در حق الزحمه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در حق الزحمه هاست ، یعنی هزینه ی حسابرسی در شرکتها چسبنده هستند و نرخ تورم عاملی تأثیر گذار بر چسبندگی حق الزحمه ی حسابرسی است . علاوه بر آن  نتایج این تحقیق در مورد هزینه های عملیاتی حسابداری گویای این مطلب است که هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمد فروش ، نرخ تورم دارای رفتاری چسبنده می باشند .

واژگان کلیدی : چسبندگی هزینه ی حسابرسی ، چسبندگی هزینه های حسابداری ، رفتار هزینه ، نرخ تورم

 

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه……………………………….. ۱

۱-۲)بیان مسئله…………………………… ۳

۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… ۶

۱-۴)هدف و سؤالات تحقیق…………………….. ۷

۱-۵)فرضیه های پژوهش………………………. ۸

۱-۶)روش انجام پژوهش………………………. ۹

۱-۶-۱)روش تحقیق………………………….. ۹

۱-۶-۲)روش های گردآوری اطلاعات………………. ۱۰

۱-۶-۳)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. ۱۰

۱-۷)قلمرو تحقیق………………………….. ۱۱

۱-۷-۱)قلمرو موضوعی……………………….. ۱۱

۱-۷-۲)قلمرو زمانی………………………… ۱۱

۱-۷-۳)قلمرو مکانی………………………… ۱۱

۱-۸)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری………………………………. ۱۲

۱-۹)تعریف عملیاتی متغیرها…………………. ۱۲

۱-۱۰)متغیرهای پژوهش………………………. ۱۳

 

 

۱-۱۰-۱)متغیرهای مستقل……………………… ۱۳

۱-۱۰-۲)متغیرهای وابسته…………………….. ۱۴

۱-۱۱)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه……. ۱۴

۱-۱۲)ساختار تحقیق………………………… ۱۵

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۲-۱)مقدمه……………………………….. ۱۶

۲-۲)انواع سیستم های هزینه یابی…………….. ۲۰

۲-۲-۱)سیستم های هزینه یابی سنتی……………. ۲۱

۲-۲-۲)سیستم های هزینه یابی نوین……………. ۲۲

۲-۲-۲-۱)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف……….. ۲۲

۲-۲-۲-۲)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…….. ۲۳

۲-۳)طبقه بندی هزینه ها……………………. ۲۵

۲-۳-۱)ارتباط هزینه با حسابرسی……………… ۲۶

۲-۳-۲)نقش مدیریتی هزینه ها………………… ۲۶

۲-۳-۲-۱)هزینه های تولیدی…………………… ۲۶

۲-۳-۲-۲)هزینه های غیرتولیدی………………… ۲۷

۲-۳-۳)سهولت در ردیابی هزینه ها…………….. ۲۷

۲-۳-۳-۱)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)………… ۲۷

۲-۳-۳-۲)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)……….. ۲۷

۲-۳-۴)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش……………………….. ۲۸

۲-۳-۴-۱)هزینه های محصولی…………………… ۲۸

۲-۳-۴-۲)هزینه های دوره ای………………….. ۲۸

۲-۳-۵)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی… ۲۹

۲-۴)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)……. ۲۹

۲-۵)نرخ تورم…………………………….. ۳۲

۲-۵-۱)نظریه های تورم……………………… ۳۳

۲-۵-۲)انواع تورم از نظر شدت……………….. ۳۴

۲-۶)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری……………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱)تصمیمات سنجیده ی مدیران……………… ۳۶

۲-۶-۲)انگیزه ی شخصی مدیران………………… ۳۷

۲-۶-۳)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی………….. ۳۷

۲-۷)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه…………….. ۳۹

۲-۸)پیشینه ی پژوهش……………………….. ۴۰

۲-۸-۱)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………………………………. ۴۰

۲-۸-۲) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری………………………………. ۴۱

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱)مقدمه……………………………….. ۴۴

۳-۲)روش پژوهش……………………………. ۴۴

۳-۳)قلمرو تحقیق………………………….. ۴۶

۳-۴)جامعه ی آماری………………………… ۴۶

۳-۵)نمونه ی آماری………………………… ۴۷

۳-۶)فرضیه های پژوهش………………………. ۵۱

۳-۷)مدل و متغیرهای پژوهش………………….. ۵۲

۳-۷-۱)مدل های پژوهش………………………. ۵۲

۳-۷-۲)متغیرهای پژوهش……………………… ۵۵

۳-۸)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. ۵۷

۳-۸-۱)روش پانل دیتا(داده های پانل)…………. ۵۷

۳-۸-۱-۱)مدل اثرات مشترک……………………. ۶۰

۳-۸-۱-۲)مدل اثرات ثابت…………………….. ۶۱

۳-۸-۱-۳)مدل اثرات تصادفی…………………… ۶۳

۳-۸-۱-۴)آزمون F لیمر(F مقّید)……………….. ۶۴

۳-۸-۱-۵)آزمون هاسمن……………………….. ۶۵

۳-۸-۲)آزمون معنی دار بودن کل مدل…………… ۶۶

۳-۸-۳)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق…….. ۶۷

۳-۸-۴)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………….. ۶۸

۳-۸-۴-۱)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………………………….. ۶۹

۳-۸-۴-۲)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها……. ۷۰

۳-۸-۴-۳)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………… ۷۱

۳-۸-۵) تحلیل همبستگی……………………… ۷۲

۳-۹)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها……………………………………… ۷۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱)مقدمه……………………………….. ۷۴

۴-۲)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………….. ۷۴

۴-۳)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………….. ۸۱

۴-۴)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها……………….. ۸۳

۴-۵)آزمون فرضیات…………………………. ۸۵

۴-۵-۱)آزمون فرضیه ی اول…………………… ۸۶

۴-۵-۱-۱)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول…………………………………….. ۸۷

۴-۵-۲) آزمون فرضیه ی دوم………………….. ۸۹

۴-۵-۲-۱) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم…………………………………….. ۹۰

۴-۵-۳) آزمون فرضیه ی سوم………………….. ۹۲

۴-۵-۳-۱) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم…………………………………….. ۹۳

۴-۵-۴)آزمون فرضیه ی چهارم…………………. ۹۶

۴-۵-۴-۱) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم…………………………………… ۹۷

۴-۵-۵) آزمون فرضیه ی پنجم…………………. ۹۹

۴-۵-۵-۱) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم……………………………………. ۱۰۰

۴-۶)تحلیل همبستگی…………………………………. ۱۰۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه…………………………………. ۱۰۵

۵-۲)نتایج تحقیق…………………………………… ۱۰۶

۵-۲-۱)نتایج فرضیه ی اول…………………………………….. ۱۰۷

۵-۲-۲)نتایج فرضیه ی دوم…………………………………….. ۱۰۸

۵-۲-۳)نتایج فرضیه ی سوم…………………………………….. ۱۰۹

۵-۲-۴) نتایج فرضیه ی چهارم…………………………………… ۱۱۰

۵-۲-۵) نتایج فرضیه ی پنجم……………………………………. ۱۱۱

۵-۳)نتیجه گیری کلی فرضیات………………………………….. ۱۱۲

۵-۴)پیشنهادات……………………………… ۱۱۳

۵-۴-۱)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری…………………………………… ۱۱۳

۵-۴-۲)پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………… ۱۱۴

۵-۴-۳)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی…………………………………….. ۱۱۴

۵-۵)محدودیتهای تحقیق…………………………………… ۱۱۵

پیوست آماری…………………………………… ۱۱۷

منابع و مآخذ……………………………………. ۱۲۵

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

“کلیات تحقیق”

 

۱-۱)  مقدمه

بر اساس مدل های سنتی رفتار هزینه ، همانطور که در کتابهای درسی حسابداری نشان داده شده است ، هزینه ها با توجه به تغییرات در سطح فعالیت یک شرکت به صورت ثابت یا متغیر در نظر گرفته می شود .(گریسون و همکاران[۲] ۲۰۰۹).

با این تعریف ، حداقل در کوتاه مدت ، هزینه های ثابت مستقل از سطح فعالیت هستند و در مقابل هزینه های متغیر معمولاً به عنوان تغییر متغیر و یا حتی متناسب با تغییرات در فعالیتها در نظر گرفته می شود . این به معنی آن است که میزان تغییر در هزینه های متغیر تنها به تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد . به هر حال بیش از دو دهه ی گذشته ، تعداد رو به افزایش از مطالعات تحقیقاتی حسابداری ، پاسخ هزینه نامتقارن به تغییرات در سطح فعالیت را مستند کرده است . در این مطالعات ، میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت ، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است .اندرسون و همکارانش(۲۰۰۳)اولین کسانی بودند که به طور کامل این رفتار نامتقارن هزینه را تجزیه و تحلیل کردند . آنها (و محققان بعد از آنها) این رفتار نامتقارن را چسبندگی هزینه نامیدند.

این مطالعات تجربی بر روی رفتار هزینه های فروش ، عمومی و اداری متمرکز هستند . اندرسون و همکارانش مدل جایگزینی را معرفی کردند که در آن هزینه ها به طور خودکار و همزمان با تغییر درسطح فعالیت ، تغییر پیدا نمی کنند ، بلکه در آن چسبندگی هزینه ها به این علت رخ میدهند که مدیران ، منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را به طور عمدی تعدیل می- کنند. که البته این موضوع انحرافی است از مدلهای کتابهای درسی سنتی رفتار هزینه.آنها دو علت اصلی رفتار چسبنده را شناسایی کردند که در قسمتهای بعدی این دلایل تشریح خواهند شد . از سال ۲۰۰۳ طیف گسترده ای از مطالعات تحقیقاتی حسابداری در مورد مفهوم چسبندگی هزینه انجام شده است که حجم بسیار کمی از آنها به موضوع چسبندگی هزینه ی حسابرسی پرداخته اند . به همین دلیل آگاهی ازعوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی و رفتار نامتقارن این هزینه هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید خواهد بود .

 برای بسیاری از صاحبکاران هزینه ی حسابرسی در خور توجه است . اگرچه ممکن است در شرکتهای بزرگ با حجم نقدینگی بالا یا برخی شرکتهای دولتی توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ، لیکن در اکثر شرکتهای تجاری یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند ، رقم هزینه می تواند بسیار با اهمیت و سنگین باشد . هزینه ای که ناگزیرند آن را پرداخت کنند . در نتیجه از منظر صاحبکار ، با شناخت عوامل مؤثر بر میزان حق الزحمه ی حسابرسی ، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آنرا آسانتر نمود . حسابرسان با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند و از قیمت گذاری غیر رقابتی حسابرسی و در نظر گرفتن آن به عنوان یک کالای همگن که استقلال و کیفیت حسابرسی را به خطر می اندازد ، جلوگیری کنند . (نیک بخت و تنانی ۱۳۸۹)

با توجه به آنچه گفته شد شالوده ی مدل هزینه یابی سنتی که همان تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت می باشد ، همیشه برقرار نیست و برآورد هزینه بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود در نتیجه مدیران می بایست دلایل خود را برای چسبندگی هزینه ارزیابی کنند. همچنین صاحبان شرکتها با مشخص شدن چسبندگی هزینه می توانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه به بنگاه می شوند یا خیر (مدیروس و همکاران[۳]-۲۰۰۴). علاوه بر آن درک بهتر از نحوه ی تغییر هزینه ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان جهت تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و همچنین در بهبود اجرای رویه های تحلیل کارگشا خواهد بود . با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه ی بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه ها در حوزه ی حسابرسی و حسابداری لازم به نظر می رسد .

 

۱-۲) بیان مسئله

در مرحله ی برنامه ریزی ، کنترل و بودجه بندی ، مدیران به اطلاعاتی مبتنی بر پیش بینی هزینه ها جهت پیش بینی سطح فروش ، نرخ گذاری محصولات و در نهایت پیش بینی سود نیاز دارند.آنها برای اهداف برنامه ریزی و کنترل باید از گرایش های هزینه ، یعنی چگونگی تغییرات هزینه ها آگاه شوند.گرایش هزینه ها به چگونگی واکنش هزینه ها دربرابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد.به عبارت دیگر گرایش هزینه مدلی است که براساس آن یک هزینه ی مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان میدهد . در ادبیات حسابداری و در مدل های سنتی رفتار هزینه ، گرایش هزینه ها به صورت ثابت و متغیر در نظر گرفته میشود . هزینه هایی که از سطح فعالیت مستقل می باشند جزء هزینه های ثابت در نظر گرفته خواهند شد اما هزینه هایی که به صورت خطی و متناسب با تغییرات حجم فعالیت تغییر خواهند کرد جزء هزینه های متغیر دسته بندی می شوند .در نتیجه مدیران برای برنامه ریز ی ، کنترل و بودجه بندی صرفاً بر اساس طبقه بندی سنتی در حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی(یعنی هزینه های ثابت و متغیر) اقدام به پیش بینی هزینه ها می کنند .بر همین اساس افزایش در حجم تولید باعث افزایش در هزینه های متغیر خواهد شد که این میزان افزایش بر اساس هزینه های واقعی سالهای گذشته به علاوه ی درصدی تورم و یا افزایش در نرخ هزینه ها خواهد بود که در صورت کاهش در حجم فعالیت مدیران انتظار دارند به میزان حجم کاهش به همان نرخ افزایش ، هزینه های متغیر کاهش یابد . اما در واقعیت ، نتایج با پیش بینی های صورت گرفته مغایر است و برخی تصور می کنند که پیش بینی ها غیر صحیح بوده است . در تصمیمات مربوط به خرید یا ساخت محصول وهمچنین در قبول سفارشات جدید نیز ، هزینه ها به ثابت و متغیر طبقه بندی می شوند که این نوع طبقه بندی نیز باعث بروز مشکلات اساسی برای شرکتها خواهد شد . چرا که مدیران و حتی کارکنان مالی و برنامه ریزی شرکتها آگاهی کافی از هزینه های چسبنده و ماهیت این هزینه ها و حتی نحوه ی محاسبه ی آنها ندارند . در صورتی که اگر این افراد از هزینه های چسبنده و نوع محاسبه ی آن آگاهی داشته باشند به راحتی به این موضوع اشراف پیدا می کنند که سفارشی که از دید آنها سود آور بوده ، چه بسا تبدیل به سفارشی زیان ده شده است.

هنگام تعطیلی کارخانه و یا خط تولید نیز این هزینه ها و طبقه بندی آنها می تواند باعث بروز مشکلاتی برای مدیریت شود . چرا که هزینه ی چسبنده باعث خواهد شد هنگام کاهش حجم تولید، کل هزینه ها با همان نرخ هزینه های متغیر کاهش نیابد ، در صورتی که مدیریت میزان کاهش هزینه ها را برابر با نرخ هزینه متغیر در حجم کاهش یافته به علاوه ی  مقداری از کاهش هزینه های ثابت پیش بینی خواهد نمود.  اما در واقعیت به خاطر چسبندگی هزینه ها و هزینه های چسبنده که مانع از کاهش هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت ، به همان میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش در سطح تولید می شود میزان کاهش هزینه ها کمتر از پیش بینی صورت گرفته خواهد شد که این مورد حتی می تواند منجر به عدم تحقق برنامه و شکست پیش بینی ها شود و در شرایط حادتر و بحرانی تر منجر به مشکلات نقدینگی و عدم توانایی مدیریت در پرداخت هزینه ها شود. در واقع شرکتهای دارای هزینه های چسبنده تر در مقایسه با شرکتهای دارای هزینه های با چسبندگی کمتر ، کاهش سود بیشتری در زمان کاهش سطح فعالیت ها دارند . علت این مسئله آن است که هزینه های چسبنده تر منجر به تعدیل کمتری در هزینه ها و همین طور زمان کاهش فعالیت ها می شوند که در نتیجه منجر به کاهش بیشتری در سود خواهد شد .

علاوه بر توضیحاتی که در بالا در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری به آنها اشاره شده ، موضوع جدیدی از چسبندگی مطرح شده با عنوان چسبندگی هزینه ی حسابرسی . اهمیت بررسی هزینه ی حسابرسی و حق الزحمه های برآوردی حسابرسان به خصوص در سالهای اخیر و پس از تشکیل جامعه ی رسمی حسابداران ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود ، زیرا پس از تشکیل جامعه ، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدید ی بین حسابرسان به وجود آمده است .رویدادی که مدتها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته ی پیشرو در صنعت حسابداری اتفاق افتاده است . در واقع از اوایل دهه ی هفتاد میلادی تا اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی ، تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسی بر رشد خود بوده است تا بر ارزشهای حرفه ای . شرکای مؤسسات حسابرسی برای یافتن مشتریان جدید ، حفظ مشتریان موجود و خدمات مشاوره ، تحت فشار زیادی قرار گرفته اند و عدم تحقق این اهداف توسعه ای در مؤسسات  حسابرسی ، عواقب بدی از جمله برکناری از کار را برای آنان در پی داشته است . به عبارت دیگر ، می توان گفت در بیست سال اخیر ، حرفه ی حسابرسی تغییرات سریع و در خور توجهی داشته است . کاهش مقررات در بازار کار حسابرسی ، به مؤسسات حسابرسی اجازه داد بیشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند و در جست و جوی رشد درآمد خود و کاهش هزینه های خود در هر کار حسابرسی باشند و در واقع  کیفیت کار حسابرسی را در اولویت های بعدی قرار دهند. در چنین وضعیتی حسابرسی موفق خواهد بود که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی ، بهترین برآورد را از حق الزحمه ی خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار ، آنرا با حداقل هزینه انجام دهد .(نیک بخت و تنانی ۱۳۸۹)

همچنین مدیران ، حسابداران و کارکنان مالی یک واحد تجاری می بایست علاوه بر آگاهی یافتن از چسبندگی های هزینه های حسابداری ، از چسبندگی هزینه ی حسابرسی آگاهی یابند و توانایی تحلیل این گونه چسبندگی هزینه را داشته باشند تا در مواقعی که تشخیص می دهند که حق الزحمه های حسابرسی به ضرر واحد تجاری است ، به مؤسسه ی حسابرسی در مورد حق الزحمه ی حسابرسان تذکر داده و در مواقع ضروری اقدام به تعویض و تعدیل مؤسسه ی حسابرسی و  حسابرسان نمایند. در واقع و به طور بهتر مدیران و کارکنان مالی واحد تجاری با آگاهی یافتن از مسائل مربوط به چسبندگی هزینه ی حسابرسی از قیمت گذاری خدمات حسابرسی آگاهی پیدا خواهند کرد و از رقابت موجود در خدمات حسابرسی مطلع می شوند. (ویلِرس و همکاران[۴]– ۲۰۱۴). در ادامه توضیحی که درباره ی  چسبندگی هزینه ذکر شد می توان گفت قیمت های چسبنده قیمتهایی هستند که بلافاصله با تغییر در شرایط تغییر پیدا نمی کنند. بنابراین هزینه های حسابرسی را می توان به عنوان چسبنده توصیف کرد اگر با وجود تغییر در شرایط ثابت بمانند و یا اگر به دلیل تغییر در شرایط حسابرسی، کمتر از آنچه مورد انتظار است تغییر پیدا کنند.

با توجه به آنچه گفته شد ، همیشه تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت ، وجود ندارد. علاوه بر آن ، در حوزه ی حسابرسی نیز همیشه این تناسب بین حق الزحمه های حسابرسی و مدل هزینه ی حسابرسی وجود ندارد . در نتیجه برآورد رفتار هزینه  حسابرسی و حسابداری، بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه گمراه کننده خواهد بود . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران ، حسابرسان ، پژوهشگران و تمامی کسانی که با حوزه ی مدیریت ، حسابداری و حسابرسی در ارتباط هستند دارای اهمیت است. بنابراین درک بهتر از نحوه ی تغییر و رفتار هزینه ها نسبت به عوامل متعددی که در شرکت وجود دارد و آگاهی از چسبندگی هزینه ها برای کلیه ی افراد از جمله مدیران ، صاحبان شرکت ها ، حسابداران و حسابرسان تحلیل مفیدی خواهد بود .بنابراین با توجه به اهمیت هزینه- های اداری، عمومی و فروش و همچنین حق الزحمه های حسابرسی در ساختار هزینه ای شرکت ها ، در این پژوهش چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، نرخ تورم ، تعداد کارکنان و تغییرات فروش مورد بررسی قرار گرفته می- شود  . بدون تردید آگاهی از نتایج این پژوهش در ارزیابی دقیقتر عملکرد مالی، پیش بینی سودآوری شرکت ها و تصمیم گیری دقیتر مدیران مهم است .

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

پس از اینکه بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را از سر گرفت ، این آغاز مجدد فعالیت با برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی همزمان شد . این همزمان شدن باعث رونق مجدد بورس اوراق بهادار گردید . به تدریج بورس جایگاه مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرد به طوری که شاخص بورس امروزه از حساسیت قابل توجهی برخوردار شده است و باعث ورود سرمایه گذاران به آن شده است (سینایی وهمکاران -۱۳۸۴-ص ۶۰ و ۶۱). همچنین ورود مستمر منابع و نقدینگی به بازار سرمایه عامل مهمی در رشد و بقای این بازار به حساب می آید. اگر سرمایه گذارانی که به بورس آمده اند ، منابع و پس اندازهای خود را از دست بدهند ، دچار بی اعتمادی به بازار سرمایه خواهند شد و در نهایت تمایل به خروج از این بازار پیدا می کنند. در واقع سرمایه گذاران بر اساس پیش بینی های شرکت از سودهای آتی و گزارشهای حسابرسان در مورد درست و دقیق بودن حسابهای یک شرکت اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری می کنند . در نتیجه مدیران برای آنکه بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جذب شرکتهای خود کنند ، ناگزیر به پیش بینی هزینه ها اعم از حسابداری و حسابرسی خواهند بود . اما مدیران برای پیش بینی هزینه ها به اطلاعاتی نیازمندند که این اطلاعات ممکن است به صورت کامل از صورتهای مالی قابل دریافت و حصول نباشد . حال که احتمال عدم دستیابی به اطلاعات از طریق صورتهای مالی محتمل است ، آگاهی از رفتار هزینه می تواند مدیران را در این امر یاری و کمک نماید . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران و حسابرسان ، محققین ، سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در شرکتی را دارند و تمام کسانی که با حوزه ی مدیریت در ارتباطند و تغییرات در هزینه ها را بر حسب تغییرات در سطح فعالیت و یا بر حسب تغییرات در سطح حق الزحمه های حسابرسی ارزیابی ارزیابی می کنند دارای اهمیت است . به طور کلی می توان اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش را در این دانست که شرکتها به طور کلی به عنوان سرمایه پذیر ، افراد جامعه به عنوان سرمایه گذار و حسابرسان به عنوان پلی ارتباطی میان آنها جهت انجام امورات مربوط به سرمایه پذیر ، پیش بینی سود، سرمایه گذاری ، تعیین حق الزحمه و غیره به آگاهی در مورد چگونگی رفتار هزینه نیازمندند و تحلیل در مورد چسبندگی هزینه میتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد.

۱-۴) هدف و سؤالات تحقیق

یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابرسی در حال حاضر تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی و نوع رفتار این هزینه و عکس العمل صاحبکاران در مقابل حق الزحمه هاست . بنابراین درک نحوه ی تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و آگاهی از رفتار این هزینه برای حسابرسان و علی الخصوص برای صاحبکاران دارای اهمیت است . علاوه بر آن الگو و رفتار هزینه ، نظر حسابداران مدیریتی که در زمینه ی تصمیم گیری و کنترل فعالیت می کردند را به خود جلب نموده است . نتایج کنونی نشان می دهدکه امروزه مدیران در جستجو و مطالعه ی عوامل اثر گذار بر رفتار هزینه در زمینه های حسابداری و حسابرسی می باشند . در نتیجه این پژوهش حیطه ی مطالعه و بررسی رفتار هزینه را توضیح و بسط خواهد داد و هدف آن بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها بر حسب انواع هزینه های عملیاتی و حق الزحمه حسابرسی و با توجه به عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، تعداد کارکنان واحد تجاری ، تورم و غیره خواهد بود .

سوالاتی که در این تحقیق به وجود می آید شامل سوالاتی به شرح زیر خواهد بود :

 1. آیا هزینه ی حسابرسی نسبت به عوامل موجود در واحد تجاری از جمله تغییر و تعدیل در مدل هزینه ی حسابرسی چسبندگی دارد و فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل می شود ؟
 2. آیا میزان افزایش در هزینه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در هزینه هاست ؟ به عبارت دیگر آیا هزینه ی حسابرسی چسبنده است ؟
 3. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های حسابرسی تأثیر دارد ؟
 4. آیا هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش دچار چسبندگی هزینه خواهند شد؟
 5. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های عملیاتی حسابداری تأثیر دارد ؟

۱-Anderson .M , Banker R , Janakiraman S

 

۱- Garrison.R., Noreen.E.,Brewer.P

۱-Medeiros O.R, Costa P.S

۱-De Villiers.C,Hay.D,Zhizi J.Z

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه …

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته: حسابداری

 

عنوان:

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

 

پاییز ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶- مبانی نظری فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………. ۹

۱-۷- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۲- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۳- قلمرو مکانی …………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه ها ………………………………………………………………… ۱۲

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران ………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲- شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن ………………………… ۱۸

۲-۲-۳- شناخت از سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ………………………….. ۱۹

۲-۲-۴- استفاده از خدمات حسابرس داخلی ……………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۵- تأثیر کاهش در هزینه و زمان اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی ………. ۲۱

۲-۲-۶- استفاده از خدمات کارشناسی ………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۷- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی …………………………………. ۲۲

۲-۲-۸- حسابرسان مستقل……………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۹- استفاده کنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان دیوان محاسبات) ….. ۲۴

۲-۲-۱۰- ضرورت و اهداف و اصول کلی حسابرسی ……………………………………. ۲۶

۲-۲-۱۰-۱- ضرورت حسابرسی …………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱۰-۲- هدف حسابرسی ……………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۱۰-۳- اصول کلی حسابرسی ……………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱۱- مراحل مختلف حسابرسی صورت های مالی ……………………………….. ۲۸

۲-۳- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………. ۳۲

 

فصل سوم: روش شناسی و طرح تحقیق

 

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۳- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۴۲

۳-۴-۱- پایائی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۴-۲- روائی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۵- ابزار اندازه گیری و مقیاس های مورد استفاده ………………………………………………. ۴۴

۳-۶- مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… ۴۶

۳-۸- تحلیل های آماری آزمون t استیودنت………………………………………………………… ۴۷

۳-۸-۱-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای…………………………………………………….. ۴۷

۳-۸-۲-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای………………………………………………………. ۴۸

۳-۹- روش توزیع پرسشنامه………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱۰- پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل استفاده…………………………………………. ۵۱

۳-۱۱-  خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. ۵۲

­­­­­

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳-۱- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت …………………………………………………… ۵۴

۴-۳-۲- توزیع فراوانی بر حسب سن ………………………………………………………… ۵۶

۴-۳-۳- توزیع فراونی بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………. ۵۷

۴-۳-۴- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت …………………………………………….. ۵۸

۴-۴- یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۴-۱- فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۴-۲- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۴-۳- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۴-۴- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۴-۵- فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۴-۶- فرضیه ششم ……………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۴-۷- فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۴-۸- فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۵- آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………… ۷۱

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۲- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………. ۷۶

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………. ۷۷

۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………. ۷۷

۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………… ۷۸

۵-۲-۶- نتیجه آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………….. ۷۹

۵-۲-۷- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………… ۷۹

۵-۲-۸- نتیجه آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………….. ۸۰

۵-۳- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۳-۱- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………….. ۸۱

۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیق های آتی …………………………………………………….. ۸۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… ۸۲

پیوست ها………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………… ۹۱

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول ۳-۱: ساختار کلی جدول آنالیز واریانس…………………………………………………… ۵۰

جدول ۳-۲: پرسشنامه های جمع آوری شده………………………………………………………. ۵۱

جدول شماره۴-۱- فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………. ۵۵

جدول شماره ۴-۲- فروانی بر حسب سن…………………………………………………………. ۵۶

جدول شماره ۴-۳- فروانی بر حسب تحصیلات………………………………………………… ۵۷

جدول شماره ۴-۴- فروانی بر حسب سابقه خدمت…………………………………………….. ۵۸

جدول شماره ۴-۵- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. ۶۰

جدول شماره ۴-۶- خروجی spss آزمون تی فرضیه اول…………………………………….. ۶۱

جدول شماره ۴-۷- خروجی spss آزمون تی فرضیه دوم…………………………………….. ۶۲

جدول شماره ۴-۸- خروجی spss آزمون تی فرضیه سوم……………………………………. ۶۳

جدول شماره ۴-۹- خروجی spss آزمون تی فرضیه چهارم…………………………………. ۶۴

جدول شماره ۴-۱۰- خروجی spss آزمون تی فرضیه پنجم…………………………………. ۶۵

جدول شماره ۴-۱۱- خروجی spss آزمون تی فرضیه ششم………………………………… ۶۶

جدول شماره ۴-۱۲- خروجی spss آزمون تی فرضیه هفتم…………………………………. ۶۷

جدول شماره ۴-۱۳- خروجی spss آزمون تی دو نمونه مستقل……………………………. ۶۹

جدول شماره ۴-۱۴-آنالیز واریانس…………………………………………………………………. ۷۲

جدول شماره ۴-۱۵-میزان اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی بر کارایی حسابرسی در سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                       صفحه

نمودار شماره ۴-۱- جنسیت………………………………………………………………………….. ۵۵

نمودار شماره ۴-۲- نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………….. ۵۶

نمودار شماره ۴-۳- میزان تحصیلات……………………………………………………………….. ۵۷

نمودار شماره ۴-۴- میزان سابقه کاری مدیران ……………………………………………………. ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

حسابرسی فعالیتی مهم و حساس است که توسط افراد مجاز و به قصد بررسی جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. کیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده است و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل: ۱) شناخت حسابرسان از محیط کار و نوع فعالیت صاحبکار، ۲) شناخت حسابرسان به سیستم کنترل داخلی، ۳) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرسی داخلی، ۴) کاهش هزینه اجرای حسابرسی، ۵) کاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، ۶) استفاده از خدمات کارشناسی، ۷) اجرای سیاست های کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی است.  بدین منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون T- Test یک نمونه ای، دو  نمونه­ای مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) است. و نتایج تحقیق نشان می دهد هر یک از متغیرهای مذکور بر کیفیت حسابرسی و کارایی آن مؤثر است. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای نقش هر یک از این متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: کارایی حسابرسی، حسابرسان مستقل، حسابرسان دیوان محاسبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-  مقدمه

صحنه جهانی به واسطه ی پیشرفت های فناوری، دنیای کوچک و فشرده ای را پی ریزی می کند. بی شک انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه ی زندگی و کار داشته است. دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست که تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفه ای افزایش یافته است و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا نمود. حسابرسی نیز به عنوان یک حرفه از این امر مستثنی نبوده و نیست.

انجام حسابرسی در سازمان ها، شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و … در بخش های عمومی و خصوصی گویای این است که همه اقدامات، عملکردها و فعالیت ها با کارایی صورت نمی گیرد. استفاده نامناسب از روش های دستی و کامپیوتری، کاغذبازی های بی فایده، سیستم ها و روش های غیر کاری عملیاتی، سلسله مراتب یا الگوهای ارتباطی پیچیده، دوباره کاری، مراحل کاری بی مورد و انجام کارهای موازی، زمینه هایی از عدم وجود کارایی را در واحدهای اقتصادی نشان می دهد.

برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می کوشند رسیدگی های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.

کارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه کنندگان و هم مدنظر دریافت کنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش کارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت کنندگان به این صورت است که در زمان کمتر و احیاناً با هزینه های کمتر خدماتی با کیفیت مناسب دریافت می کنند و برای ارائه کنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت کاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام کاری معین، از دست ندادن صاحبکاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبکاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می تواند باشد.

 

 

 

 

۱-۲- بیان مسأله

عمومی­شدن ­مالکیت ­بنگاه­های اقتصادی، تامین مالی(استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی­سازی بخش­های دولتی و بنگاههای تحت پوشش در سال های اخیراز جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. درچنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم گیری وام دهندگان بالفعل و بالقوه است اهمیت ویژه ای دارد.با در نظر گرفتن این نکته که میزان قابل­توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می­شود. حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد.تئوری­های موجود به ویژه تئوری کارگزاری بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده­کنندگان آن است این تضادمنافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به حرکاتی نظیر تحریف صورت های مالی می­گردد که غالبا زیان سرمایه گذاری را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی باشد ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­شود (حساس یگانه و خالقی بایگی، ۱۳۸۳).

حسابرسی با استفاده از معیار اصول پذیرفته­شده حسابداری به ارزیابی و قضاوت در مورداطلاعات مندرج درصورت های مالی می­پردازد و نتیجه کار و نظر حرفه­ای خود در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری را در قالب گزارش حسابرسی اظهار می­کند.

حسابرسان ممکن است نتوانند تمام انتظارات استفاده کنندگان را برآورده کنند و بین عملکرد دریافتی استفاده کنندگان از حسابرسان و آنچه استفاده­کنندگان از حسابرسان انتظار دارند تفاوت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بین تصور آنها در مورد عملکرد حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد عملکرد خویش تفاوت وجود داشته باشد. علت این شکاف ممکن است انتظارات نا معقول عده­ای از استفاده­کنندگان، استانداردهای حسابرسی نامناسب و یا قصور حسابرس باشد (آقایی و علیجانی، ۱۳۸۱).                                                                                                 

تشخیص کارایی حسابرسی صورت های مالی از مسائل مورد علاقه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابرسی است، زیرا تفاوتهای پایدار و سیستماتیک در متوسط کارایی حسابرسی هایی که توسط مؤسسات حسابرسی مختلف انجام می شود، می تواند  در ساختار بازار خدمات حسابرسی تأثیر اساسی بگذارد. یعنی آن دسته از مؤسسات حسابرسی که در انجام حسابرسی های خود کارایی لازم را ندارند، بازار خدمات حرفه ای خود را از دست خواهند داد. همچنین فقدان کارایی در حسابرسی صورت های مالی یکی از عوامل مهم در تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران به شمار می آید (استاین و سیمونیک، ۲۰۰۴)[۱].

کارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه کنندگان و هم مدنظر دریافت کنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش کارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت کنندگان به این صورت است که در زمان کمتر و احیاناً با هزینه های کمتر خدماتی با کیفیت مناسب دریافت می کنند و برای ارائه کنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت کاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام کاری معین، از دست ندادن صاحبکاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبکاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می تواند باشد. از طرف دیگر افزایش کارایی در حسابرسی صورت های مالی می تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا که در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یک عامل مهم محسوب می گردد، اگر هزینه کسب خدمات حسابرسی برای دریافت کننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شرکتهایی که الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند کرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.

خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شرکت هایی که از این خدمات بهره می گیرند، می تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد که حتی مدیران بسیاری از شرکت ها از این مزایا بی اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می گردند که از خدمات حسابرسی بهره مند شوند.

پس باید زمینه ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شرکت ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب کرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز کمک شود. یکی از راه های ایجاد این زمینه، افزایش کارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵).

افزایش کارایی در حسابرسی صورت های مالی یک عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است که ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای کارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آنها باید همواره سعی در یافتن راه ها و عواملی داشته باشند که در رشد و ارتقای کارایی فعالیت های آنها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و کارایی حسابرسی ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ کنند و حتی در صورت امکان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینکار یک روش بسیار مؤثر می تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی هایی باشد که با کارایی قابل قبول انجام می شوند. زیرا این شناسایی می تواند موجب شکل گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی کارا گردد (رادلیف، ۱۹۹۹)[۲].

به نظر می رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در مورد کارایی حسابرسی مالی تصور می کنند تفاوت معناداری وجود دارد.

مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای دیدگاه های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص کارایی حسابرسی صورت های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه ای از عوامل مؤثر برای افزایش کارایی حسابرسی است.

برای دستیابی به این هدف لازم به پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:

۱- شناختی که حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحبکار کسب می کنند چه تأثیری بر کارایی حسابرسی صورت های مالی دارد؟

۲- شناخت و میزان اتکای حسابرسان به سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری برکارایی حسابرسی صورت های مالی دارد؟

 

۳- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی چیست؟

۴- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی صورت های مالی چیست؟

۵- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر کارایی حسابرسی دارد؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران محققان صرفاً دنبال بررسی اثربخشی حسابرسی بوده اند، زیرا شاید اولین مطلبی که در مورد حسابرسی و هزینه های مرتبط آن به ذهن می رسد این است که آیا صرف این هزینه ها و زمان و انجام کار حسابرسی ثمره و نتیجه ای در پی خواهد داشت یا خیر؟ اما قطعاً این تنها جنبه ای نیست که در مورد خدمات حسابرسی باید در نظر گرفت. حرفه حسابرسی با توجه به سابقه و رشدی که طی دهه های اخیر داشته، اثبات کرده است که یک عمل اثربخش است و ثمره آن مورد توجه نهادهای بسیاری بوده و هست. بنابراین در حال حاضر مطلب مهمتر از اثربخشی خدمات حسابرسی، کارایی این خدمات است.

هر فردی انتظار دارد بیشترین نتیجه را از فعالیت های خود کسب کند، این فعالیت هم می تواند به صورت مستقیم توسط خود فرد انجام شود و هم صاحبکارانش به دنبال آنند که بیشترین ثمره را با صرف کمترین هزینه و زمان حاصل کنند و این تنها در صورت افزایش هر چه بیشتر کارایی حسابرسی میسر خواهد بود.

هیچ صاحبکاری حاضر نیست که برای خرید خدمات حسابرسی بیش از حد هزینه کند یا با توجه به ماهیت حسابرسی بیش از حد زمان صرف کند. لذا همواره صاحبکاران حسابرسی به دنبال آن هستند که خدماتی با کیفیت معین را در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه دریافت کنند. بنابراین می توان گفت کارایی مهمترین ویژگی مدنظر صاحبکاران حسابرسی است. از طرف دیگر حسابرسان حداقل در رده مدیریت حاضر نیستند که زمان خود و پرسنل را بیش از اندازه برای انجام یک کار معین تخصیص دهند، زیرا ا ین امر باعث افزایش در هزینه ها در نهایت کاهش سود می گردد (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵). بنابراین کارایی مورد توجه حسابرسان نیز هست. حال که بر اساس گفته های پیشین ضرورت کارایی حسابرسی برای حسابرسان را تشریح کردیم باید نگرش حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان دیوان محاسبات را در خصوص کارایی حسابرسی نیز بررسی کنیم.

از این رو تحقیق و پژوهش در زمینه تصورات حسابرسان درباره کارایی حسابرسی صورت های مالی ضرورت دارد. با توجه به آنکه در ایران کمتر به موضوع کارایی حسابرسی پرداخته شده است، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات زیادی است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر آغاز تحقیق در زمینه دیدگاه های حسابرسان نسبت به کارایی حسابرسی صورت های مالی در ایران بابی نیز در جهت بررسی های بیشتر در این زمینه گشوده شود.

 

۱-۴- اهداف تحقیق

۱) بررسی تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

۲) بررسی تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

۳) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی

 4) بررسی تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی

۵) بررسی تأثیر کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر کارایی حسابرسی

[۱]-Stein­&Simunic

[۲]– Radciliff

تعداد صفحه :۱۰۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com