پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

      موسسه آموزش عالی رجا

   گروه حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

موضوع:

بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

 

اسفند ۱۳۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. بررسی ارزش شرکت وقیمت سهام برای سرمایه گذاران، تحلیگران و محققان از اهمیت خاصی برخوردار است.(Anannd & Faseruk,2008) عوامل متعددی  بر روی ارزش شرکت اثر گذارند و به تبع آن بر روی قیمت سهام و میزان ثروتی که نصیب سهامداران خواهد شد، تاثیر می گذارد. عواملی مانند کارایی عملیاتی، راهبردهای بلندمدت و وضعیت شرکت در بازار از این گونه عوامل هستند. طبق نظریه های نوین مالی بین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای عملکرد مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود استفاده بهینه نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. لذا بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ارزش و عملکرد باید در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. سنجش عملکرد را می توان از طریق سودآوری، میزان ایجاد نقدینگی و نرخ رشد تجاری بررسی نمود. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) از میان روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت،  مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند.(ایزدی نیا،۱۳۸۴) در سال ۲۰۰۵ نیز تحقیقی مشابه توسط تیواری و ونکاتیشوارلو در شرکت های هندی صورت گرفته است. آن ها به بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد سودآوری ، جریان های نقدی و نرخ رشد پرداخته اند و معتقدند که این معیارها می توانند ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران را نمایان سازند. سپس ۱۶۴ شرکت را از منابع مختلف به صورت تصادفی انتخاب کرده و اطلاعات مالی آنها را بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنها بیان می کند که ارتباط نسبتا قوی و مثبتی بین ارزش شرکت و این معیارهای عملکرد وجود دارد پس می توان از این معیارها به عنوان معیارهای عملکرد مناسبی برای ارزیابی اینکه آیا شرکت برای افزایش ثروت گام برداشته است یا خیر استفاده نمود. جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند و محدوده زمانی این جامعه بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ گزینه شده است. از بین شرکت هایی که تاریخ ترازنامه آنها ۲۹ اسفند ماه ختم شده و در دوره زمانی تحت پژوهش از بورس خارج نشده و دارای وقفه معاملاتی نباشد و برای ۷ سال متوالی دارای صورت های مالی باشند ۱۵۸ شرکت انتخاب گردید و فرضیه اصلی که آیا بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد ارتباط وجود دارد بررسی شده است.در این پژوهش برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین برای یافتن پاسخی برای این سوال که چه ترکیبی از معیارهای عملکرد توانایی بیتری در توجیه تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج آزمون نشان دهنده این است که بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی شرکت هایی دارای ارزش بیشتری می باشند که دارای نسبت های مالی مناسب تری بوده و از این بابت عملکرد مطلوبی داشته باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ارزش شرکت و معیارهایی از قبیل بازده دارایی ها، جریان نقدی هر سهم، سود هر سهم، بازده فروش و رشد فروش ارتباط قوی تری وجود دارد لذا می توان گفت این معیارها دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیری می باشند.

کلید واژه ها: معیارهای عملکرد(Performance Measureارزش شرکت (Firm Valueجریان های نقدی آزاد(Free Cash Flow)،ارزش افزوده اقتصادی(Economic Value Added)،

رگرسیون گام به گام (Step by Step Regression)

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                           شماره صفحه

۱-۱)مقدمه………………….. …………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲)بیان موضوع تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………..۱

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۴)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۵)اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۶)روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق …………………………………………………………….۴

۱-۷)روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ………………………………۵

۱-۸)متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………۵

۱-۹)خلاصه فصل و ساختار  مطالب تحقیق……………………………………………………………………..۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………… ………………………………………………………………………۹

۲-۲) اهمیت ارزشیابی………………….. ……………………………………………………………. ………………۹

   2-2-1)محرک های ارزش………………….. …………………………………………………………. ………۱۰

   2-2-2)مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………… ……………..۱۱

۲-۳)مفهوم ارزش شرکت………………….. ………………………………. ……… ……………. ……………..۱۱

۲-۴)روش های تعیین ارزش شرکت ها……………………………… ……… ………………………………..۱۳

   2-4-1)روش ارزش دارایی ها……………………………………………………………………………………۱۳

   2-4-2)روش سودآوری……………………………………………………………………………………………۱۴

   2-4-3)روش تنزیل جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………۱۶

   2-4-4)روش ارزشیابی نسبی…………………………………………………………………………………….۱۷

   2-4-5)روش های نوین تعیین ارزش…………………………………………………………………………۱۹

۲-۵)عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت……………………………………………………………………………۳۳

   2-5-1)معیارهای سودآوری………………………………………………………………………………………۳۷

   2-5-2)معیارهای جریان های نقدی…………………………………………………………………………..۳۹

   2-5-3)معیارهای نرخ رشد…………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۶)هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۷)تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………….۴۸

   2-7-1)تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………………۴۸

   2-7-2)تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………..۵۳

۲-۸)خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم-روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲)جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳)حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۵۸

۳-۴)فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۵)روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۶)جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۷)نحوه محاسبه متغیرها………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۸)واکاوی داده ها……………………………………………………………………………………………………….۶۵

   3-8-1)آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………..۶۵

   3-8-2)تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………………..۶۶

   3-8-3)همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۹)خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم-جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲)آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

   4-2-1)فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………..۷۱

     4-2-1-1)آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۷۱

     4-2-1-2)آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………۷۶

     4-2-1-3)آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………..۸۰

۴-۳)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………۸۶

فصل پنجم-نتایج و پیشنهادات تحقیق

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۲)تجزیه و تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………۸۷

   5-2-1)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………..۸۷

   5-2-2)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………..۸۸

   5-2-3)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….۸۹

   5-2-4)تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….۹۰

۵-۳)پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۴)پیشنهادها برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………۹۲

۵-۵)محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۶)خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….۹۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………۹۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

 

 1-1) مقدمه

ارزیابی عملکرد شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران می باشد. سرمایه گذاران( سهامداران) به منظور تداوم سرمایه گذاری های خود، شرکت ها را  ارزیابی  می کنند. آنان علاقه مندند تا بدانند آیا شرکت ها برای آنان ارزش های مورد انتظار را ایجاد کرده و ثروت آن ها را افزایش داده اند؟ اگرچه در حسابداری  برای سنجش بازده شرکت می توان از نسبت های مالی استفاده نمود، ولی این نسبت ها، دارای محدودیت هایی هستند و این تردید وجود دارد که این معیارها نتوانند ارزش ایجاد شده را به خوبی نشان دهند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) لذا همواره این سوال وجود دارد که این نسبت ها تا چه میزان توانایی در اندازه گیری ارزش شرکت را دارند؟ در این پژوهش به بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش شرکت پرداخته شده است و اینکه چه میزان از تغییرات ارزش شرکت از طریق معیارهای عملکرد قابل توجیه است.

۱-۲) بیان موضوع تحقیق

تحولات دو دهه اخیر و تغییرات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری، باعث جهانی شدن اقتصاد شده است. در تحولات اخیر، حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست و  ارزش آفرینی[۱] بنگاه، عامل اصلی در ثروت آفرینی برای سهامداران و حفظ تداوم فعالیت است. سهامداران به عنوان مالکان اصلی واحد تجاری، با انجام سرمایه گذاری، مصرف فعلی سرمایه خود را به تعویق می اندازند تا در آینده به امکان مصرف بیشتری دست یابند(نوروش و همکاران،۱۳۸۳). فرناندز(۲۰۰۱) معتقد است میزان ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها برای سهامداران، از عوامل بسیار مهم در تعیین ارزش شرکت است. از دیدگاه او، ارزش شرکت و ثروت ایجاد شده برای سهامداران به این موضوع بستگی دارد که شرکت تا چه میزان توانایی ایجاد بازده مازاد بر هزینه سرمایه را دارد. وی ارزش را تابعی از بازده می داند. از نظر سهامداران، ارزش آفرینی به مفهوم ساده، ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه سرمایه به کارگرفته شده است. به طور کلی، سهامداران، آینده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در نظر می گیرند و بر اساس آن  سرمایه گذاری می کنند. از این رو، عواملی معیار مناسب ارزش برای آنان است که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد.

یکی از روش های ارزیابی عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای عملکرد مالی است.  طبق نظریه های نوین مالی، بین معیارهای عملکرد(بازده) و ارزش شرکت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این  نظریه ها، پیشنهاد 

 

می کنند سهامداران علاوه بر معیارهای عملکرد، باید به ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها نیز توجه نمایند و این دو معیار را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. امروزه شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد، مورد استفاده قرار می گیرند. تیشوارلو و تیواری(۲۰۰۵) معیارهای سنجش عملکرد  را به سه طبقه معیارهای سودآوری، جـریان های نقـدی و نرخ رشــد تقسـیم کرده انـد و معتـقدند ارزش شـرکت به نوعی در ارتـباط با این معیارها می باشد. (Venkateshvarlu& Tiwari, 2005) در این پژوهش، این موضوع مورد بررسـی قرار می گیرد که چه ترکیبی از معیارهای بازده، قابلیت تبیین بیشترین میزان تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند و این وابستگی چه میزان  می باشد.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق

گروه های مختلفی به دلایل گوناگون، علاقه مند به ارزیابی عملکرد می باشند. ارزشیابی اصولی وصحیح دارایی ها، باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود. تخـصیص بـهینه سرمـایه در اقتـصاد نیز نقـش عمـده ای در رشـد و توسعـه اقتصادی ایفا می کند. ارزشیابی، یکی از مباحث اصلی در مدیریت      سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایه گذاری دارای دو رکن اسـاسی، ارزیابی و تجزیه تحلیل اوراق بهادار و مدیریت سبد سرمایه گذاری است. ارزشیابی نادرست و استفاده از ارزش های نامناسب و غیر عملی در تعیین ارزش دارایی ها باعث تخصیص غیر بهینه سرمایه و به هدر رفتن منابع سرمایه ای می شود.   (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶) با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. شرکت ها، زمانی با ارزش ترند و       می توانند ثروت مالکان خود را تحت تاثیر قرار دهند که بتوانند بازده ای مازاد بر هزینه فرصت برای مالکان خود ایجاد کنند نظریه های جدید نشان می دهند که بین عملکرد و ارزش شرکت های سهامی ارتباط وجود دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تحقیقات استیوارت[۲](۱۹۹۴)، کامرچن[۳](۱۹۹۶)، وی مورا[۴](۱۹۹۶)، پیکوستو[۵](۱۹۹۹) اشاره کرد که به بررسی ارتباط بین معیارهای ارزشیابی و میزان ارزش خلق شده درشرکت پرداخته اند. سرمایه گذاران در کنار سنجش عملکرد ، باید میزان ثروت و ارزشی را نیز بررسی کنند که برای آنها ایجاد شده است. از میان  روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت، مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی[۶] و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۸۴) از طریق ارزشیابی با استفاده از این مدل ها ، می توان علاوه بر درک فرآیند تولید ارزش، تاثیر فرآیند هایی را درک کرد که در شرکت صورت گرفته و باعث افزایش ثروت برای شرکت و  برای مالکان می گردد. یکی از روش های سنجش عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای مالی سود آوری ، جریان های نقدی و نرخ رشـد شرکـت می باشد لذا با بررسـی میزان ارتباط این معـیارها با ارزش شرکت می توان به این سوال پاسخ داد که معیارهای عملکرد شرکت چه تاثیری بر ارزش واقعی شرکت دارد؟سرمایه گذاران و تحلیلگران که ارزش و عملکرد شرکت را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند به این موضوع پی ببرند که کدام یک از معیارهای عملکرد بر ارزش شرکت تاثیر گذارند و دارای محتوای اطلاعاتـی بیشتری هسـتند و  کـدام یـک  بی تاثیر و فاقد محتوای اطلاعاتی می باشند تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005)

معیار های عملکرد طور خلاصه در جدول زیر ارائه شده اند:

معیار سود آوری معیارهای جریان نقدی معیار های نرخ رشد
۱-   سود هر سهم

۲-   بازده سرمایه

۳-   بازده سرمایه گذاری انجام شده

۴-   بازده دارائی

۵-   بازده فروش

۱-   جریان نقدی هرسهم

۲-   بازده نقدی هرسهم

۳-   نسبت جاری

۴-   نسبت آنی

۱- نرخ رشد سود

۲- نرخ رشد فروش

۱-۴)فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی: بین معیارهای عملکرد مالی(بازده) و ارزش شرکت رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1- بیـن معیارهای عمـلکرد(بازده) و بـرآورد ارزش شـرکت از طریق ارزش افزوده    اقتصادی، ارتباط وجود دارد.                          

 2- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق جـریان های نـقدی آزاد،

    ارتباط وجود دارد.

 3- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق ارزش روز سهام، ارتباط        وجود دارد.

۱-۵) اهداف تحقیق

 هدف این پژوهش، یافتن پاسخ برای سوالات زیر می باشد:

 پرسش ۱: آیا بین ارزش شرکت و ترکیب معیارهای عملکرد یا بازده، شرکت ارتباطی وجود دارد؟

 پرسش ۲: در صورت وجود ارتباط، میزان آن چه اندازه است؟

 پرسش ۳ : با توجه به اینکه معیارهای سنجش بازده(عملکرد) در این پژوهش به سه طبقه معیارهای سودآوری، نقدینگی و نرخ های رشد طبقه بندی شده اند، چه ترکیبی از معیارهای بازده، توانایی تشریح بیشتر این ارتباط را دارد؟ به عبارت دیگر کدامیک از معیارهای سنجش عملکرد دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری می باشد؟

 بررسی این موضوع نه تنها برای مدیران بلکه برای تحلیلگران و سرمایه گذاران نیز سودمند می باشد. مدیران با دانستن این موضوع که کدام معیار مالی بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد ، سعی در بهبود این معیار ها برای افزایش ارزش شرکت خواهند داشت. همچنین تحلیلگران و سرمایه گذاران که با استفاده از صورت های مالی، تصمیمات خود را اتخاذ می کنند ، به دو معیار ارزش و بازده توجه زیادی دارند. نتیجه این بررسی به آنها نشان خواهد داد که کدام یک از معیارهای سنجش بازده بر روی ارزش تاثیرگذار بوده و کدام یک بی تاثیر است تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. 

۱-۶) روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

در پژوهش حاضر، جامعه مورد بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی این جامعه بین سال های ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ می باشد و روش نمونه گیری به صورت حذفی         می باشد. از بین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۱۵۸ شرکت انتخاب گردیده است. این شرکت ها دارای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند می باشند و بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ دارای  صورت های مالی بوده و در این بازه زمانی از بورس خارج نشده اند. در این پژوهش، متغیر وابسته، ارزش برآوردی شرکت است که از طریق جریان های نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش روز سهام برآورد شده است و متغیرهای مستقل نیز عبارتند از معیارهای سودآوری(سود هر سهم، بازده سرمایه، بازده دارائی و بازده فروش) و معیارهای جریان نقدی (جریان نقدی هر سهم ، بازده نقدی هر سهم، نسبت جاری و آنی) و معیارهای نرخ رشد (نرخ رشد سود و نرخ رشد فروش)هستند که در جدول صفحه بعد خلاصه شده است:

برای آزمون معنی داری از آزمون ضریب همبستگی پیرسـون[۷] استفاده شده است. ضریب همبستگی،     آماره ای برای اندازه گیری قدرت یا درجـه رابطه خطی بین دو متغیر است  که هر کدام با واحدهـای خود اندازه گیری شده اند .

متداولترین روش برای بررسی رابطه بین دو متغیر کمی،  استفاده از تحلیل رگرسیونی است. در تحلیل رگرسیون هدف، میزان تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک یا چند متغیر وابسته است. (گری و کینیر،۱۳۸۱). در این پژوهش، ابتدا معیارهای عمکرد اندازه گیری، سپس برای تعیین رابطه بین  ارزش شرکت و معیار های عمکرد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. برای تعیین میزان وابستگی متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت با معیارهای عملکرد (متغیر مستقل)مربوطه از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. نرم افزارهـای مـورد استفـاده بـرای تجـزیه و تحلـیل اطـلاعـات آمـاری ایـن پـژوهـش نرم افزار   SPSS  و   Minitabمی باشد.

۱-۸) متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

۱-۸-۱)جریان نقدی آزاد : منظور از جریان های نقدی آزاد ، خالص جریان های نقـدی بدسـت آمده از

عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه گذاری شده برای رشد است. مابه التفاوت   دریافتی های نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت و تمام  پرداخت ها و مخارج، جریان های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت های عملیاتی است. واحد تجاری می تواند وجه نقد   باقی مانده را به صورت پرداخت های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت های متقابل واحد تجاری به تأمین کنندگان مالی تعیین کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه گذاران است.    (ایزدی نیا،۱۳۸۴).

ارزش شرکت با استفاده از جریان نقدی آزاد، مجموع ارزش فعلی جریان های آزاد نقدی آتی است با فرض تداوم فعالیت شرکت ارزش کل شرکت عبارت است از:

که در آن رابطه سمت راست ارزش تداوم فعالیـت شرکت می باشد و NOPATn+1  بیـانگر سود عملیاتی بعد از مالیات تعدیل شده یک سال پس از دوره پیش بینی است. (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶).

۱-۸-۲) سود پس از مالیات حاصل از عملیات شرکت[۸] : درمحاسبه این سود، آثار ناشی از تعدیلات حسابداری حذف شده است ، از طرف دیگر این سود نشان دهنده سودی است که به صورت بازده برای تمام تامین کنندگان مالی از جمله سرمایه گذاران موجود می باشد.

۱-۸-۳)ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است: (رضایی، ۱۳۸۰)

  EVA= NOPAT – (WACC* Invested capital)       

که در آن:

هزینه سرمایه[۹]=   WACC *Invested Capital

WACC= هزینه میانگین موزون سرمایه

Invested Capital = حقوق صاحبان سهام عادی + کل بدهی های بهره دار + معادل های سرمایه

مفهوم سرمایه، بیشتر مفهومی اقتصادی است و متفاوت با آنچه که در حسابداری با عنوان سرمایه تعریف می شود، است. در این تعریف، سرمایه عبارت از سرمایه استقرضی، شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است.(نوروش و همکاران ،۱۳۸۳)

 

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات شعبه غرب تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بازار های رقابتی امروز این نکته حیاتی است که بانک ها به طور استراتژیک به دنبال افزایش سهم بازار خود می باشند .این افزایش سهم بازار زمانی برای بانک محقق می شود که مدیران نسبت به ترجیحات مشتریان نسبت به خدمات ارایه شده خود آگاه شوند در این صورت است که آنها می توانند با تمرکز بر روی این عوامل و بهبود آنها نگرش مشتریان را نسبت به بانک خود بهبود داده و میزان سهم خود را افزایش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

بانک ها،موسسات مالی هستند که گسترده ترین طیف خدمات مالی به ویژه خدمات اعتباری،پس انداز و پرداخت را ارائه می نمایند و گسترده ترین طیف وظایف و اقدامات مالی تمامی بنگاه های کسب و کار را در حوزه اقتصاد بر عهده دارند(پیتر سال ۱۹۹۹)[۱].موفقیت بانک ها به توانایی آنها برای شناسایی خدمات مالی مورد نیاز جامعه،تولید کارآمد آن خدمات و فروش آن به قیمتی مناسب وابسته است.

افزایش رقابت و پیچیده شدن نیازها و خواسته های مشتریان،بانک ها را وادار کرده است تا کسب و کارهای مختلفی را در این صنعت دنبال نمایند.از طرفی امروزه مشتریان بانک ها جهت انتخاب خدمت مورد دلخواه با گزینه های زیادی مواجه هستند(کاتلر و آرمسترانگ،۲۰۰۰).

 

۱-۲ بیان مساله

برای مدیران بانک ها تشخیص ترجیحات مشتریان و عواملی که سبب انتخاب بانک آنها توسط مشتریان می شود بسیار اهمیت دارد.مدیران با تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان و دادان خدمات مورد دلخواه به مشتریان رضایت را در آنها ایجاد می نمایند.از دست دادن مشتریان اثر منفی بر سهم بازار و سود بانک ها دارد(کالگیت و هدج سال ۲۰۰۱)[۲].وقتی مشتری ارائه کننده خدمت را ترک می کند و به ارائه کننده دیگری روی می آورد،توان سودهای اضافی از دست می رود،هزینه های سرمایه گذاری اولیه بر روی مشتری تلف می شود و شرکت با هزینه اضافی جذب مشتری جایگزین روبرو خواهد شد(کالگیت و هدج سال ۲۰۰۱).در انتخاب یک بانک توسط مشتری عوامل متعددی تاثیر گذار است که از مهمترین آن می توان به کیفیت ارائه خدمت،هزینه خدمات ،خدمات ویژه ارائه شده بانک برای مشتریان،میزان اعتماد به بانک و موقعیت مکانی بانک اشاره نمود(اردنر سال ۲۰۰۵)[۳]. کیفیت ارائه خدمت مدت زمانی است که طی آن مشتریان مستقیماّ با ارایه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند(هات و اسپه،۲۰۱۰).به عبارتی یک تعامل دو سویه میان کارمند و مشتری است.کیفیت ارائه خدمت نیازمند توجه ویژه از سوی مدیریت می باشد چرا که کیفیت چنین تعاملاتی بعنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردیده استکه تأثیر بسزایی در موفقیت سازمانهای خدماتی دارند(فولرتون،۲۰۰۳).هزینه های خدمات ارائه شده در بانک هزینه هایی است که بابت ارائه خدمات مختلف از مشتریان دریافت می شود  (اردنر سال ۲۰۰۵)این خدمات مانند خدمات مشاوره مالی و عملیات در ساعات مختلف و غیر اداری احساس مطلوبیت بیشتری نسبت به خدمات بانک به مشتریان می دهد(اردنر سال ۲۰۰۵)اعتماد به بانک و خدمات ارائه شده آن از عوامل بسیار مهم در انتخاب یک بانک توسط مشتری است.هر چه مشتریان نسبت به خدمات دریافتی اعتمادشان بیشتر اشد یعنی احساس نمایند که میزان خطا در خدمات دریافتی از بانک کمتر است رضایت بیشتری نسبت به آن دارند(اردنر سال ۲۰۰۵).همچنین موقعیت مکانی بانک از دیگر عوامل مهم در انتخاب بانک است.اینکه فاصله بانک از محل کار و فعالیت به چه میزان است،میزان شلوغی یا خلوتی بانک ،پارکینگ تاثیر زیادی بر انتخاب بانک توسط مشتریان دارد(اردنر سال ۲۰۰۵).مشتریان خواهان دست یابی به خدمت مناسب با هزینه کم و سرعت بالا و دور از خطا هستند(کولگیت و هیدج سال ۲۰۰۵)[۴].مشتریان همواره ترجیح می دهند در نزدیکی خود به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند تا در یک منطقه دور(پیتر سال ۱۹۹۹)[۵].بانک ها باید بتوانند برای ایجاد رضایت در مشتریان دارای مزیت رقابتی باشند.برای داشتن چنین مزیتی آنها اید دارای ویژگی هایی باشند که در سایر رقبا نباشد یا کمتر به چشم آید(فولرتون،۲۰۰۳).

با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به دنبال عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک صادرات شعب غرب تهران در سال ۱۳۹۲ می باشند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سالهای اخیر با توجه به تشدید رقابت میان موسسات و بانک های خصوصی در جذب مشتریان، توجه به رویکرد بازاریابی اهمیتی فزاینده در این حوزه پیدا کرده است و موسسات و بانک ها می کوشند با استفاده از ابزارهای بازاریابی مشتریان بیشتری را جذب نمایند.از آن جایی که مشتریان دارای حق انتخاب گسترده ای می باشند شناخت ترجیحات آنها برای مورد انتخاب واقع شدن بانکها اهمیت فزاینده ای یافته است.بانک ها و سایر نهادهای مالی می کوشند که با ایجاد راهکارهایی مشتریان خود را راضی نگهدارند چرا که رضایت مشتریان می تواند به سودهی و افزایش توان رقابت این موسسات مالی منجر شود.روشن است که مشتریان ترجیحات متفاوتی دارند اما شناخت این ترجیحات و عوامل انگیزشی که در انتخاب بانک ها تاثیر گذار است برای مدیران نکته کلیدی به شمار می رود.لازم است که مدیران با انجام راهکارهایی عوامل موثر را بر انتخاب شدن واحدشان توسط مشتری رابیابند و آن را بکار گیرند تا در فضای رقابتی شدید اقتصادی نه تنها بقای خود را تضمین کنند بلکه به رشد نیز دست پیدا کنند.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی:

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات شعبه غرب تهران

اهداف فرعی:

۱-تعیین رابطه بین کیفیت ارائه خدمت و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

۲-تعیین رابطه بین هزینه خدمات بانکی و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

۳-تعیین رابطه بین خدمات ویژه ارائه شده و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

۴-تعیین رابطه بین اعتماد به بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

۵-تعیین رابطه بین جهت مناسب بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتری

۱-۵ فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین ترجیحات مشتریان و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی:

۱-بین کیفیت ارائه خدمتو انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

۲-بین هزینه خدمات بانکی و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

۳-بین خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

۴-بین اعتماد به بانک و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

۵-بین جهت مناسب و انتخاب بانک صادرات توسط مشتریان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.

۱-۶ تعاریف واژگان تحقیق

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی:

کیفیت ارائه خدمت: مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیماّ با ارایه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند(هوت و توماس سال ۲۰۱۰)[۶]

کیفیت خدمت ویژه: ادراک مشتری از شیوه و روشی که خدمت ویژه شکل گرفته و بوسیله وی ادراک شده است(وینسترا و لیند گرین سال ۲۰۱۰)[۷].

هزینه های خدمات بانکی:هزینه هایی که بابت ارائه خدمت در بانکهادریافت می شود(اردنر سال ۲۰۰۵)[۸].

اعتماد:اطمینان به تکیه کردن برروی شخصیت،توانایی،قدرت،حقیقت و راستی هرفردیاهرچیزی ویا اطمینان واعتماد به مشخصات و ویژگیهایی کشیءیا فرد ویاحقیقت وحالتآن.بعضی نگرشها آن را به عنوان

یک پاسخ درونی وشخصی میپندارند،عده ای دیگرآنرا تنها به عنوان یک ارزیابی منطقی از قابلیت اطمینان فرض میکنند.( ایرانمهر، ۱۳۸۶).

موقعیت مناسب: به موقعیت مکانی و فاصله بانک از محل کار و فعالیت افراد اشاره دارد(اردنر سال ۲۰۰۵).

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی:

ترجیحات مشتری:برای سنجش ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک از پرسشنامه ای استاندارد با ۲۲ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شود که ابعاد مختلف ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک( کیفیت ارائه خدمت،هزینه های خدمات بانکی،خدمات ویژه ارائه شده،اعتماد به بانک،جهت مناسب بانک) را ارزیابی می کند.

کیفیت ارائه خدمت:برای سنجش کیفیت ارائه خدمت از ۸ سوال ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

هزینه خدمات بانکی:برای سنجش هزینه خدمات بانکی از ۴ سوال ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک:برای سنجش خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک  از ۴ سوال ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

اعتماد به بانک:برای سنجش اعتماد به بانک  از ۳ سوال ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

جهت مناسب بانک:برای سنجش جهت مناسب بانک  از ۳ سوال ۵گزینه ای در قالب طیف لیکرت  در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

[۱] Peter,1999

[۲] Colgate & Hedge,2001

[۳] Erdener,2005

[۴] Colgate &Hedge,2001

[۵] Peter,1999

[۶] Hutt & Thomas, 2010

[۷]Wynstra&Lindgreen,2010

[۸] Erdener,2005

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان

مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه نیاز به اطمینان بخشی به موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. . در این پژوهش قصد داریم به بررسی نقش حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی بپردازیم.هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران میباشد. جامعه آماری شامل  250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می باشد و نمونه پژوهش شامل ۱۱۰ نفر که به با استفاده از فرمول کوکران تقلیل یافته به دست آمده است که طی ۶ ماه، نتایج حاصل از توزیع پرسش­نامه در محیط اس پی اس اس به صورت کمی در آمده در جهت اثبات یا رد فرضیات پژوهش تجزیه و تحلیل گردیده است. این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.یافته ها حاکی از آن است که استفااده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در این مؤسسات تأثیر مثبت و معناداری داشته است.در نتیجه میتوان گفت که استفاده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری موجب ارتقای کیفیت حسابرسی میشود.

واژگان کلیدی:حسابرسی سیستم­های کامپیوتری، کیفیت حسابرسی، خدمات­دهی به مشتریان

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده های داده ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه ریزی و اجرا واین عاملی است که می تواند به بسیاری از سازمان ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد(محمدی،۱۳۹۳). چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است بوسیله حسابرس­تجاری در سازمان­های مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس­کامپیوتری ممکن است محدود به سیستم‏های نرم افزاری حسابرسی در یک سازمان باشد (نصیرالدینی،۱۳۹۲). در صورتی که حیطه­هایی مانند  سیستم‏های حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمان ها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامه­های کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است(آریا،۱۴۵:۱۳۹۰). این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.قابل اعتماد بودن صورتهای مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند. هدف ازاین مطالب این است که به حسابرسان کامپیوتری بالقوه خلاصه­ای از فعالیت اصلی حسابرسی کامپیوتری ونقش حسابرسی کامپیوتری را ارائه دهد.این مطالب پیش زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب حسابرسی کامپیوتری دارند.این مطالب باید به حسابرسان کامپیوتر در بدست آوردن اطلاعات راجع به حسابرسی کامپیوتری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش  شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی، بهبود خدمات­دهی به مشتریان و صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی میباشد. در فصل حاضر ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیه­های تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارایه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیه­ها توضیحاتی به صورت کلی داده شده است. در پایان کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ عملیاتی تعریف شده­است.

 

۱-۲ بیان مسأله

نیاز به اطمینان بخشی به موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. این نیاز، فشار فزاینده ای بر حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی، مدیریت ریسک و فرایندهای راهبری و انطباق با مقررات وارد ساخته است(نشریه۸۳ سازمان حسابرسی،۸۸:۱۳۹۳). در چند دهه اخیر کوششهای گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک و بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. در دهه ۱۹۸۰، پیشروان حرفه حسابرسی استفاده از فنون و ابزار حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATTs) را برای رسیدگی ها و تحلیلهای موردی شروع کردند. نبود دسترسی آسان به نرم افزارهای مناسب، و منابع و تخصص فنی لازم برای غلبه بر چالش­های دسترسی به داده ها، مانع مهمی برای پیشرفت بود. در دهه ۱۹۹۰، در حرفه جهانی حسابرسی، به کارگیری ابزار تحلیلگری داده ها به صورت گسترده رایج شد که از آن برای آزمون اثربخشی کنترل­های داخلی استفاده می شد( شاهوار،۱۳۹۲).

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان تأثیر بکارگیری حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران بوده و با توجه به این که تحقیق شامل دومتغیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری(متغیر مستقل)و کیفیت حسابرسی(متغیر وابسته) می­باشد اطلاعات مربوط به آنها به وسیله پرسش­نامه به دست آمده است. جامعه آماری شامل ۲۵۰ نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می­باشد که  اثربخش بودن حسابرسی سیستم­های کامپیوتری برکیفیت حسابرسی در ایران مشخص شد.در واقع هدف پاسخ به این سوال بودکه کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری چه تأثیری در بهبود کیفیت حسابرسی داشته است؟ این مطالب پیش­زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب،حسابرسی کامپیوتری دارند. علاوه برآن همانگونه که به طور روز افزون تشخیص بین حیطه­های آی تی و تجارت مشکل است بسیاری از سازمان­ها هم اکنون نیازمند حسابرسان تجاری هستند که اطلاعات حسابرسی کامپیوتری داشته باشند.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در چند دهه اخیر کوشش­های گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک وبهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. گرچه استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده های داده ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. دیگر نیازی نیست برای تشخیص، درخواست و دراختیار گرفتن داده ها برای تحلیل، برنامه نویسی کنیم. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه ریزی و اجرا و این عاملی است که می­تواند به بسیاری از سازمان­ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است.  در حال حاضر، در ایران دربیشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپیوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته ای اطلاعات استفاده مى شود، گرچه افزایش تعداد کامپیوترهاى کوچک، روش هاى پردازش دیگرى را در آتیه نزدیکى متداول خواهد کرد. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسی، مانند استفاده از آن براى انجام سایر امور، به نوع و میزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ویژه نیازمند است. کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثیر داشته است:

۱ .حسابرسى سیستم هاى کامپیوترى۲. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسى.     

حسابرس در اجراء وظایف حسابرسی، خود با مواردى مواجه مى شود که شامل پردازش اطلاعات جاری، یا  پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در این گونه موارد حسابرس باید قادر باشد سیستم هاى کامپیوترى را مطالعه و ارزیابى و میزان اتکاء خود را به نتایج عملیات سیستم هاى مزبور مشخص نمایدهمچنین میزان تأثیر استفاده از سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی را بسنجد.

 

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 1-4-1 هدف اصلی

شناخت تأثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی

 

 1-4-2 اهدف ویژه

۱- شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی

۲-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی در بهبود خدمات­دهی به مشتریان

۳-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی

 

 1-4-3 هدف کاربردی

این پژوهش می­تواند به مؤسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل و در نهایت به جامعه حسابرسی در تصمیم­گیری درمورد روش­های انجام حسابرسی و همچنین انتخاب روش­هادر انجام وظایف و خدمات­دهی به مشتریانشان یاری رساند.

 

 

 

تعداد صفحه :۸۸

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن رکین پاسخگویی و تصمیم­گیری­های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه اقتصادی و دستیابی به یک بازار سرمایه کارا به شمار می­رود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیم­گیری استفاده­کنندگان از این اطلاعات، هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی ایجاب می­کند که اطلاعات مربوط به گونه­ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه، افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده­گنندگانی که قادر به تعیین چشم­انداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می­باشد. همچنین سرمایه­گذاران باید به ارزش بازار شرکت، اهرم مالی، میزان سوددهی یا زیان­دهی سنوات گذشته و اندازه شرکت، توجه کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا می­پردازد. تعداد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردیده و نتایج به دست آمده، حاکی از از این است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با ارزش بازار شرکت و میزان سودآوری دارد. بین کیفیت افشا و متغیرهای اهرم مالی و زیان­ده بودن شرکت، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین کیفیت افشا و اندازه شرکت، رابطه معنادار یافت نشد.

 

واژه­های کلیدی

کیفیت افشا، ارزش بازار، اهرم مالی، اندازه، زیان­ده بودن، سودآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

تعهد به رسیدگی مستقل نتایج به مدیران اجازه می­دهد اطلاعات محرمانه­ای را که رسیدگی مستقیم به آن­ها برای سهامداران و حسابرسان پر هزینه است، بطور معتبر افشا نمایند. ساز و کارهایی که مدیران ملزم به افشای صادقانه اطلاعات محرمانه باشند، هنوز بطور کامل درک نشده است، ولی مشخص است که این اطلاعات محرمانه مدیرانف بیشتر نقش اطلاعاتی دارند تا، قراردادی. لیکن، بدون تعهد معتبر مدیران به راستگویی و صداقت این پتانسیل آزاد نمی­شود. کاوفورد و سوبل[۱] (۱۹۸۲) نشان دادند با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افشای غیر قابل تأییدی که توسط مدیران صورت می­گیرد، صادقانه نیست و از این رو، محتوای اطلاعاتی ندارد. مدیران جهت افشای اطلاعات محرمانه، نیازمند نظامی راهبردی برای رسیدگی مستقل آن­ها می­باشند. به بیان دیگر در صورتی که گزارش­های مالی گذشته مانند درآمدها، سودها، دارایی­ها و … دقت و صحت کافی داشته باشند و همین­طور مورد دستکاری مدیریت یا سایر افراد مانند اعضای هیأت مدیره قرار نگرفته باشند، نشان­دهنده برآوردی از صداقت مدیر در افشای اطلاعات گذشته است و در نتیجه افشای اختیاری اطلاعات محرمانه این مدیران دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و بدین وسیله امکان تعهد به افشای صادقانه اطلاعاتی که بطور مستقل قابل رسیدگی نیستند، فراهم می­شود. با توجه به نقش مکملی صورت­های مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری امکان بررسی نقش اقتصادی آن­ها بطور جداگانه برای محققین و قانون­گذاران امکان­پذیر نیست و به واسطه این نقش مکمل فرض ما بر این است که میزان منابع تخصیص یافته جهت حسابرسی مالی و افشای اختیاری هم­زمان تعیین می­شوند. اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود. لیکن، بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند،  لذا، پژوهش در خصوص افشای اختیاری به عنوان بعد دیگری از اصل افشا  که بر انتظارات و پیش­بینی­های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران ایفا می­کند. ضروری به نظر می­رسد. گزارش­گری صورت­های مالی در ایران عمدتاً بر اساس صورت­های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است، انجام می­گیرد و این موضوع امکان افشای اختیاری اطلاعات در متن صورت­های مالی را محدود نموده و شاخص­های افشای اختیاری از گزارش فعالیت هیأت مدیره استخراج می­گردد که این گزارش مبنای استانداردی نداشته و هیچ­گونه الزام قانونی مبنی بر حداقل شاخص­های افشای اختیاری را نیز ندارد. این پژوهش سعی دارد به بررسی عوامل اصلی مالی در شرکت که بر سطح کیفیت افشا تأثیر می­گذارد را، مورد بررسی قرار دهد.

 

 

۱-۲ بیان مسأله

افشای اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می­کند و هدف اصلی آن مطلع کردن تحلیل­گران و سرمایه­گذاران درباره مبلغ و زمان­بندی جریان­های نقدی آتی است که این افشا به تحلیل­گران و سرمایه­گذاران در پیش­بینی سودهای آتی کمک می­کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است، نشان می­دهد که یک افشای خوب، دقت پیش­بینی تحلیل­گران از سودهای سال­های بعدی را بهبود می­بخشد. به این معنی که شرکت­های با سطح بالای افشا، رابطه قوی­تری بین بازده سهام جاری و سودهای آتی دارند، نسبت به شرکت­هایی که از سطح افشای پایین­تری برخوردارند(جاسپر و پلنبرگ[۲]، ۲۰۰۸).

اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم­های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می­کند و بر کارایی بازار تأثیر می­گذارد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده، متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای سرمایه­گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم­های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلا انجام نمی­شود و گزارش­گری مالی یکی از راه­هایی است به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می­شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه­های افشا، نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای مؤثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می­کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می­کند. آکسا[۳] (۲۰۰۶) شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی می­داند. از آنجا که گزارش­های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست، که در دسترس عموم قرار می­گیرد، در صورت بهنگام بودن می­­تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه­گذاران شود.

 به علاوه، در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست­ها نگریسته می­شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیر عامل در تعیین موقعیت افشای شرکت تأکید می شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است. از جمله تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن(گیبینز  و همکاران[۴]،۱۹۹۰). در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها پرداخته می­شود.

تاکنون مقاله­های اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر سطح افشای شرکتی با شواهد برگرفته از بازار سرمایه ایران به چاپ رسیده است. لذا، در هیچ یک از این تحقیق­های بررسی جامعی در خصوص عوامل مالی و مؤثر بر سطح افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس انجام نگرفته است، لذا از این حیث این تحقیق دارای نوآوری می­باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها است که در این راستا به سؤالات زیر پاسخ داده می­شود:

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری، هدف اصلی تهیه صورت­های مالی، افشای اطلاعات مالی و فراهم کردن اطلاعاتی مفید در رابطه با وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم­گیری استفاده­کنندگان است(دارابی و مرادلو، ۱۳۹۰). این اطلاعات از منابع مختلفی می­تواند به دست آید. امروزه کمتر کسی می­تواند اهمیت شفافیت گزارش­گری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتباردهندگان تصمیم­های بااهمیت سرمایه­گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت­ها می­گیرند. آن­ها خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف­تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارش­گری مالی می­تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایه­گذاران را ارتقا دهد. شفافیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت­ها دارد و می­تواند از منافع سهامداران حفاظت کند. صورت­های مالی مبهم، میزان بدهی شرکت را پنهان کرده و چنانچه شرکت در آستانه ورشکستگی باشد، این شرایط پنهان می­ماند. از این رو شفافیت دارای جذابیت زیادی برای سهامداران است. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم­گیری­های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می­شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذی­نفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می­توان پدیده­ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذی­نفع به شدت تأثیر می­گذارد. از طرفی امروزه با مطرح شدن پدیده جهانی شدن، رقابت و پیشرفت های تکنولوژیک، شرکت ها به سمت بین­المللی شدن پیش می روند و محیط­های تجاری پیچیده‎تر شده و فرصت­های سرمایه­گذاری جدیدی به وجود می آیند که برای استفاده از این فرصت ها، سرمایه گذاران نیازمند اطلاعاتی درباره شرکت ها هستند. در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی فوق، علاوه بر افشای اطلاعات بر طبق الزامات گزارش­گری تجاری، افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می شود (نوروزی پور و همکاران، ۱۳۹۰).

اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود لیکن بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند. لذا، تحقیق و پژوهش در خصوص عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا به عنوان بعد دیگری از اصل افشا که بر انتظارها و پیش­بینی های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران ایفا می­کند، ضروری به نظر می­رسد.

با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم به بررسی عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا در شرکت­ها نپرداخته است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می­شود. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می­شود که آیا متغیرهای مالی از قبیل (ارزش بازار شرکت، اهرم مالی شرکت،  زیان­ده بودن شرکت و …) بر سطح کیفیت افشای مطرح شده از طرف بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است؟

 

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

 

۱-۴-۱ اهداف فرعی

شناخت رابطه بین ارزش بازار شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اهرم مالی و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین اندازه شرکت  و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین زیان­ده بودن شرکت و کیفیت افشا

شناخت رابطه بین میزان سودآوری و کیفیت افشا

۱) Kaoeford & Sobel

۱) Jaspre & Pelenberg

۲) Aksa

۳) Ghibins, et al

تعداد صفحه :۶۵

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق——————————————————-۱

۱-۱-مقدمه—————————————————————-۲

۱-۲-  تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق————————————-۳

۱-۳- سابقه تحقیق ———————————————————-۴

۱-۴- ضرورت تحقیق ——————————————————–۵

۱-۵- فرضیه ها ————————————————————۶

۱-۶- هدف ها ———————————————————— ۶

۱-۷- کاربردهای متصور از تحقیق———————————————— ۶

۱-۸- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه —————————————-۷

۱-۹- روش انجام تحقیق——————————————————۷

۱ـ۹-۱- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————۷

۱-۹-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها———————————————۷

۱-۱۰- قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی )————————————۸

۱-۱۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری——————————————-۸

۱-۱۲- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق——————————————-۸

۱-۱۳ – ساختار تحقیق——————————————————–۸

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق——————————————————۱۰

۲-۱ – مقدمه————————————————————–۱۱

۲-۲- مبانی حسابداری: ——————————————————۱۲

۲-۲-۱- مبنای نقدی کامل—————————————————–۱۳

۲-۲-۲- مبنای تعهدی کامل—————————————————۱۳

۲-۲-۳- مبنای نیمه تعهدی —————————————————۱۳

۲-۲-۴- مبنای تعهدی تعدیل شده———————————————–۱۴

۲-۲-۵- مبنای نقدی تعدیل شده————————————————۱۵

۲-۳- حسابداری تعهدی——————————————————۱۵

۲-۳-۱-  ضرورت و اهمیت حسابداری تعهدی————————————–۱۵

۲-۳-۲- حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی ———————————–۱۸

۲-۳-۳- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی———————-۲۰

۲-۳-۴- راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی————————۲۴

۲-۴- اصول حسابداری تعهدی ————————————————-۲۶

۲-۴-۱- اصل تطابق ——————————————————–۲۶

۲-۴-۲- اصل ثبات روالها—————————————————–۲۸

۲-۴-۳- اصل محافظه کاری—————————————————۲۹

۲-۴-۴- اصل افشاء———————————————————۲۹

۲-۵- سیر تکاملی حسابداری تعهدی ——————————————–۳۰

۲-۶- مزایا و معایب حسابداری نقدی ——————————————–۳۲

۲-۶-۱- مزایای حسابداری نقدی————————————————۳۲

۲-۶-۲- معایب حسابداری نقدی————————————————۳۲

۲-۷- مزایا و معایب  حسابداری تعهدی——————————————-۳۳

۲-۷-۱- مزایا حسابداری تعهدی ————————————————۳۳

۲-۷-۲- معایب استفاده از تعهد حسابداری—————————————–۳۵

۲-۸- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی————————————۳۸

۲-۸-۱- عامل مدیریت——————————————————-۳۸

۲-۸-۲- عامل پاسخگویی—————————————————–۳۸

۲-۸-۳- نیروی انسانی——————————————————-۴۳

۲-۸-۴- قوانین و مقررات —————————————————-۴۴

۲-۸-۵ – چهارچوب نظری—————————————————-۴۵

۲-۸-۶- ترکیب درآمدهای دولت————————————————۴۵

۲-۹- نقش حسابداری تعهدی————————————————–۴۶

۲-۱۰- هدف حسابداری و گزارشگری مالی—————————————–۴۷

۲-۱۱- گزارشهای مالی تعهدی ————————————————-۴۸

۲-۱۲- بودجه بندی تعهدی—————————————————۴۹

۲-۱۳- اصل گزارشکری مالی————————————————–۵۰

۲-۱۴-پیشینه تحقیق——————————————————–۵۰

۲-۱۴-۱- تحقیقات خارجی—————————————————۵۱

۲-۱۴-۲- تحقیقات داخلی—————————————————-۵۷

فصل سوم: روش تحقیق ——————————————————۶۵

۳-۱- مقدمه————————————————————–۶۶

۳-۲- نوع تحقیق———————————————————–۶۶

۳-۳- جامعه آماری تحقیق—————————————————–۶۷

۳-۴- نمونه آماری———————————————————-۶۷

۳ -۴-۱- روش نمونه گیری—————————————————۶۷

۳-۵- ابزار جمع­آوری داده­ها————————————————–۶۸

۳-۵-۱- نحوه تنظیم ابزار جمع­آوری داده­ها—————————————–۶۸

 3-6- فرضیه های پژوهش و تعداد پرسشهای مربوط به هر فرضیه ————————۶۸

۳-۷- نوع و روش پژوهش—————————————————-۶۹

۳-۸- پژوهش کاربردی——————————————————۶۹

۳-۹- نحوه جمع­آوری اطلاعات و داده­ها——————————————-۶۹

۳-۹-۱- مطالعات کتابخانه­ای————————————————–۷۰

۳-۹-۲- تحقیقات میدانی—————————————————–۷۰

۳-۱۰- ابزار اندازه گیری—————————————————–۷۰

۳-۱۱- روایی پرسشنامه —————————————————–۷۱

۳-۱۱-۱- روایی محتوایی—————————————————-۷۱

۳-۱۱-۲- روائی سازه ای—————————————————-۷۱

۳-۱۲- پایایی پرسشنامه —————————————————–۷۱

۳-۱۳- تابع آماره پژوهش—————————————————-۷۳

۳-۱۴- جمع­بندی فصل سوم————————————————–۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات———————————————۷۸

۴-۱- مقدمه————————————————————-۷۹

۴-۲- آمار توصیفی پاسخ های دریافتی مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان: ————-۸۰

۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس سن: ————————————-۸۰

۴-۲-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ میزان تحصیلات: —————————-۸۰

۴-۲-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ سابقه کار: ———————————۸۱

۴-۳- بررسی روایی———————————————————۸۱

۴-۴- بررسی پایایی———————————————————۸۱

۴-۵- برآورد و آزمون مدل های ارائه شده——————————————۸۲

۴-۵-۱- برآورد مدل پژوهش: ————————————————–۸۲

۴-۶- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون آلفای کرونباخ——-۸۳

۴-۷- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نرمال بودن بر حسب چولگی——————————————————————۸۸

۴-۸- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون T تک نمونه ای—–۸۹

 • آزمون میانگین فرضی با نمونه آماری:—————————————۹۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق—————————————–۹۲

۵-۱- مقدمه  ————————————————————-93

۵-۲- خلاصه تحقیق  ————————————————————-93

۵-۳- نتایج تحقیق ———————————————————۹۴

 5-3-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی  ——————————————-94

۵-۳-۲ – نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ———————————————۹۴

۵-۴- پیشنهادات ———————————————————————————-۹۶

۵-۴-۱-پیشنهادهای علمی پژوهش  ———————————————96

۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ——————————————98

۵-۵-محدودیت­ها—————————————————————-۹۹


پیوست­ها——————————————————————-۱۰۰

پیوست ۱- پرسش­نامه——————————————————-۱۰۱

پیوست ۲- خروجی نرم افزار————————————————–۱۰۶

منابع و مآخذ————————————————————۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­گیری از فنون پیشرفته پیش­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،۱۳۸۷). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­های تخصیص استفاده می­کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با استفاده از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­کنند (دچو و اسکینر[۲]،۲۰۰۰)

۱-۲-  تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:

تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، ۱۳۹۰). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد

حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.

به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی  مورد بررسی قرار گیرد.

حال این سوال مطرح است که چه محدودیت های در دستگاههای اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.

۱-۳- سابقه تحقیق :

 • تحقیقی توسط یان مک فی (۲۰۰۶)، تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی پاسخگویی و حاکمیت را افزایش می دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود.
 • تحقیقی توسط طالب نیا (۱۳۹۰)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمانهای دولتی»، این تحقیق بیان می کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی ، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورتهای مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می شود. براساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.
 • تحقیقی توسط باباجانی (۱۳۸۵)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومیو ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف،جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگتر می شود،جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان است.

۱-۴- ضرورت تحقیق :

در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی، پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.

۱-۵- فرضیه ها :

فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.

فرضیه شماره ۱: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۲: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۳: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۴: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

۱-۶- هدف ها :

هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.

[۱] .Francis et al

[۲] .Dechow & Skinner

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق …

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

خردادماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان موضوع و مسئله تحقیق.. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۸

۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۷ روش پژوهش…. ۹

۱-۸ قلمرو پژوهش…. ۹

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۸-۲ قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۸-۳ قلمرو زمانی.. ۱۰

۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۴

۲-۲ سرمایه در گردش… ۱۵

۲-۲-۱ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… ۱۵

۲-۲-۲ مدیریت سرمایه در گردش… ۱۶

۲-۲-۳ عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… ۱۷

۲-۳ ارزیابی عملکرد. ۱۹

۲-۳-۱ طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲۳۱۱ معیارهای درونی ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۳-۱-۲ معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد. ۲۳

۲-۴ محدودیت تأمین مالی.. ۲۵

۲-۴-۱ شیوه اندازه گیری محدودیت مالی.. ۲۶

۲-۴-۲ محدودیت مالی و کارایی سرمایه گذاری.. ۲۸

۲-۵ پیشینه تحقیق.. ۳۰

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی.. ۳۰

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۴۲

۲-۶ جمع بندی ادبیات تحقیق.. ۴۷

۲-۷ مدل مفهومی تحقیق.. ۶۶

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه ۶۸

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۶۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۶۹

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۹

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۷۰

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۷۰

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۷۰

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۷۱

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۷۳

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۷۴

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن ها ۷۴

۳۸۱۳ نحوه اندازه­گیری متغیرها ۷۵

۳-۸-۱-۴ دسته بندی متغیرها ۷۶

۳-۸-۱-۵ رابطه بین متغیرها ۷۷

۳-۸-۱-۶ اندازه گیری رابطه. ۷۷

۳-۸-۲ نرم افزارها ۷۷

فصل چهارم:بیان یافته ها

۴-۱ مقدمه ‏ ۷۹

۴-۲ توصیف جامعه آماری.. ۷۹

۴-۳ توصیف نمونه آماری.. ۸۰

۴-۴ توصیف یافته ها ۸۱

۴-۵ تحلیل پیش فرض ها ۸۳

۴-۶ تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. ۹۵

۴-۷ تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت های با محدودیت مالی.. ۱۰۳

۴-۸ تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت های با عدم محدودیت مالی.. ۱۱۲

۴-۹ جمع بندی.. ۱۲۱

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۱۳۰

۵-۲ خلاصه یافته ها ۱۳۱

۵-۳ نتیجه گیری.. ۱۳۸

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۱

۵-۵ پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۱۴۲

۵-۶ محدودیت های تحقیق.. ۱۴۳

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. ۱۴۶

منابع لاتین.. ۱۵۰

منابع اینترنتی.. ۱۵۱

پیوست ها:

پیوست الف: خروجی های نرم افزار Eviews. 153

 

جدول (۲-۱): نحوه تفکیک شرکت ها ازلحاظ محدودیت مالی.. ۲۷

جدول (۲-۲): خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۸

جدول (۲-۳): خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از  کشور ۵۷

جدول(۳-۱): نحوه تفکیک شرکت ها از لحاظ محدودیت مالی.. ۷۶

جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری.. ۸۰

جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری.. ۸۱

جدول (۴-۳): توصیف یافته های تحقیق.. ۸۲

جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. ۸۴

جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. ۸۵

جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال سازی.. ۸۵

جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. ۸۶

جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال سازی.. ۸۷

جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. ۸۸

جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۹۰

جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس ها (آرچ) ۹۱

جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۹۲

جدول (۴-۱۳): آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. ۹۴

جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. ۹۶

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۱

جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس…. ۱۰۲

جدول (۴-۱۷): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت های با محدودیت مالی   105

جدول (۴-۱۸): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۱۰

جدول (۴-۱۹): تحلیل واریانس…. ۱۱۱

جدول (۴-۲۰): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت های با عدم محدودیت مالی   114

جدول (۴-۲۱): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۱۹

جدول (۴-۲۲): تحلیل واریانس…. ۱۲۰

جدول (۴-۲۳): جمع بندی ارتباط بین متغیرها ۱۲۸

جدول( ۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. ۱۴۰

جدول( ۵-۲): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت های با محدودیت مالی.. ۱۴۰

جدول( ۵-۳): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت های با عدم محدودیت مالی.. ۱۴۰

 

نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۸

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت های با محدودیت مالی و شرکت های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. . تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۴۵ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۰۶ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند.نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در سطح کل نمونه و در سطح شرکت های با محدودیت مالی رابطه معنادار وجود داشته است.

 

واژه های کلیدی:مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد ، عملکرد شرکت،محدودیت مالی

 


 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی ها و بدهی ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به عنوان یک هدف است. به طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت حساب های کوتاه مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت پیش بینی نمود.

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری[۱] ساختار سرمایه[۲]، تقسیم سود[۳] یا ارزشیابی شرکت ها[۴] متمرکزشده اند و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته اند. درصورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶، ص ۱)[۵]

 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به عنوان معیاری برای اندازه گیری توان نقدینگی شرکت به کار می رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.

با توجه به اینکه مدیریت دارایی ها و بدهی های موجود در شرکت های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار است بیشتر دارایی های این شرکت ها به شکل دارایی های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها ارائه شده است.

۱-۲   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهد ﻭ می توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان های ﺑﺎ اندازه های کوچک تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه گذاری می شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به نحوی که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه گذاری ﻛﻪ شرکت ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی های کوتاه مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به کاربرده می شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان های بین المللی راه های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. (فتحی و همکاران،۱۳۸۸)

بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:

چه رابطه ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳   اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی صورت وضعیت مالی شرکت های متوسط و کوچک نشان می دهد که ایـن شرکت ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می دهند که بیشتر دارایی های آن ها به صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶، ص ۳)[۶]

اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت ها و عملیات عمده شرکت می باشد. به عبارت دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده و نهایتاً حساب های دریافتنی تبدیل می شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به نقد تبدیل شده و این سیکل دوباره تکرار می شود. همچنین نقدینگی به منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت شرکت نیز نگهداری می شود تا شرکت بتواند به موقع به تعهدات کوتاه مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، ۱۳۸۷، ص ۷۹)

با توجه به اینکه دارایی ها و بدهی های جاری بخش مهمی از اقلام صورت وضعیت مالی شرکت های متوسط و کوچک را تشکیل می دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت ها است که چگونه می توانند با سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.

تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت ها به گونه ای صحیح اعمال نشود، چه بسا شرکت ها در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.

شرکت ها می توانند سرمایه گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ این که ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه کارانه ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ تصمیم گیری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ سرمایه گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ به طور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ تأثیر ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ سرمایه گذاری ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه کارانه) ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ چراکه به عنوان مثال، نگه داشتن ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ وقفه های ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ناشی از کمیابی ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ می دهد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هزینه های تأمین ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ می کند.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می کند:

 1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
 2. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می باشد.
 3. معمولاً بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید. علاوه بر این شرکت ها وجوهی را که به دست می آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می کنند.

۱-۴   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به صورت به شرح زیر می باشد:

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل طبقه بندی می باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق

اهداف فرعی

 1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
 2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

[۱]– Investment

[۲]– Capital Structure

[۳]– Dividends

[۴]– Company Valuation

[۵]– Teruel&Solano

[۶]– Teruel&Solano

تعداد صفحه :۱۷۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۲

۱-۳ فرضیه ها ۴

۱-۴ اهداف پژوهش… ۵

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش… ۵

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش… ۵

۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… ۶

۱-۶ روش انجام پژوهش… ۷

۱-۶-۱ روش پژوهش… ۷

۱-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات… ۷

۱-۶-۳  قلمرو پژوهش… ۸

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۸

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… ۹

۱-۸ ساختار کلی پژوهش… ۱۰

۱-۹ خلاصه فصل اول. ۱۱

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش های مربوط

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۴

۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۱۴

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۵

۲-۲-۳  اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… ۱۹

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی.. ۲۰

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی.. ۲۱

۲-۲-۵-۲  تئوری ذینفعان. ۲۳

۲-۲-۵-۳ تئوری هزینه معاملات… ۲۳

۲-۲-۵-۴ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. ۲۴

۲-۲-۵-۵ تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. ۲۵

۲-۲-۶ اهداف حاکمیت شرکتی.. ۲۶

۲-۲-۷ مزایای حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸ طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی.. ۲۷

۲-۲-۸-۱ حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای) ۲۸

۲-۲-۸-۲ حاکمیت شرکتی  برون سازمانی (محیطی) ۲۹

۲-۲-۹ مکانیزم های حاکمیت شرکتی.. ۳۱

۲-۲-۹-۱ مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) ۳۱

۲-۲-۹-۲ مکانیزم های درون سازمانی (محاطی) ۳۱

۲-۲-۱۰ انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. ۳۳

۲-۲-۱۰-۱ الگوی مبتنی بر بازار. ۳۳

۲-۲-۱۰-۲ الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. ۳۴

۲-۲-۱۰-۳  الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۳۵

۲-۲-۱۰-۴ الگوی نوظهور. ۳۵

۲-۲-۱۱ اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. ۳۶

۲-۲-۱۲ تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۳۸

۲-۲-۱۳ چارچوب حاکمیت  شرکتی.. ۳۹

۲-۲-۱۴ رتبه بندی شرکت ها ۴۱

۲-۲-۱۵ ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی.. ۴۱

۲-۲-۱۵-۱ پاسخگویی هیات مدیره ۴۲

۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل های داخلی.. ۴۲

۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهامداران. ۴۲

۲-۲-۱۵-۴ پاداش… ۴۲

۲-۲-۱۵-۵ کنترل های بازار. ۴۳

۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت… ۴۳

۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی.. ۴۳

۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۴

۲-۲-۱۷-۱-۱ ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۵

۲-۲-۱۷-۲ نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. ۴۶

۲-۲-۱۷-۳ کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. ۴۸

۲-۲-۱۷-۴ نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. ۴۹

۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. ۵۱

۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. ۵۳

۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۵۴

۲-۴ ضریب Q توبین.. ۵۵

۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه گیری آن. ۵۷

۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q.. 58

۲-۴-۳ مزایا و معایب Q توبین.. ۶۱

۲-۵ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… ۶۲

۲-۶ پیشینه پژوهش… ۶۳

۲-۶-۱ پیشینه خارجی.. ۶۳

۲-۶-۲ پیشینه داخلی.. ۶۶

۲-۷ ارائه مدل مفهومی پژوهش… ۷۴

۲-۸ خلاصه فصل دوم. ۷۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۷۹

۳-۲ تدوین فرضیه های پژوهش… ۸۰

۳-۳ متدولوژی پژوهش… ۸۰

۳-۳-۱ روش شناسی پژوهش… ۸۱

۳-۳-۲ روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… ۸۱

۳-۳-۳ قلمرو پژوهش… ۸۱

۳-۳-۴  جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۲

۳-۴ متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها ۸۳

۳-۴-۱ متغیر وابسته. ۸۴

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل.. ۸۵

۳-۴-۳ متغیرهای کنترل. ۸۸

۳-۵ مدل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش… ۸۹

۳-۵-۱ مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. ۸۹

۳-۵-۲ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۰

۳-۵-۳ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۰

۳-۵-۴ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۱

۳-۵-۵ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۱

۳-۵-۶ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۹۱

۳-۶  تحلیل توصیفی داده ها ۹۲

۳-۶-۱ آمار توصیفی.. ۹۲

۳-۶-۲ آمارهای استنباطی.. ۹۳

۳-۷ مدل های اقتصاد سنجی پژوهش… ۹۳

۳-۷-۱ ابزار تحلیل داده ها ۹۳

۳-۷-۲ تحلیل رگرسیون. ۹۴

۳-۷-۲-۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۹۵

۳-۷-۲-۲ انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. ۹۹

۳-۷-۲-۳  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۱۰۰

۳-۷-۲-۴ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۱۰۲

۳-۷-۲-۵ برآورد ضرایب رگرسیون. ۱۰۲

۳-۸ خلاصه فصل سوم. ۱۰۳

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۱۰۵

۴-۲ آمار توصیفی داده های پژوهش… ۱۰۵

۴-۳ جدول همبستگی بین متغیرها ۱۰۷

۴-۴ عامل تورم واریانس (VIF) 109

۴-۵ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۱

۴-۶ انتخاب مدل در داده های ترکیبی.. ۱۱۳

۴-۶-۱ آزمون چاو (Chow) 113

۴-۶-۲ آزمون هاسمن.. ۱۱۴

۴-۶-۳ آزمون همسانی واریانس… ۱۱۵

۴-۷ آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۱۶

۴-۷-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۱۶

۴-۷-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۱۸

۴-۷-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۲۰

۴-۷-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۲۲

۴-۷-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۲۴

۴-۷-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۲۶

۴-۸ خلاصه فصل چهارم. ۱۲۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۱۲۹

۵-۲ تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۹

۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۲۹

۵-۲-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰

۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰

۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱

۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۲

۵-۲-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲

۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش… ۱۳۳

۵-۴ نتیجه گیری.. ۱۳۳

۵-۵ پیشنهادها ۱۳۴

۵-۵-۱ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۵

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۳۶

۵-۶ محدودیت ها و موانع انجام پژوهش… ۱۳۷

۵-۷ خلاصه فصل پنجم. ۱۳۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. ۱۳۹

منابع انگلیسی.. ۱۴۶

پیوست ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….۱۷

جدول (۲-۲): ویژگی های سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی…………………………………………………۳۰

جدول (۲-۳): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….۳۹

جدول (۲-۴): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….۷۰

جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..۸۳

جدول (۳-۲): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….۹۲

جدول (۴-۱): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….۱۰۶

جدول (۴-۲): تحلیل فراوانی داده کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول (۴-۳): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..۱۰۷

 جدول (۴-۴): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۵): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………۱۰۸

جدول (۴-۶): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..۱۰۸

جدول (۴-۷): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..۱۰۹

جدول (۴-۸): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….۱۰۹

جدول (۴-۹): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..۱۱۰

 جدول (۴-۱۰): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….۱۱۰

جدول (۴-۱۱): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..۱۱۰

جدول (۴-۱۲): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۳): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….۱۱۱

جدول (۴-۱۴): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………۱۱۱

جدول (۴-۱۵): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۱۶): نتایج آزمون چاو مدل های پژوهش……………………………………………………………………….۱۱۳

جدول (۴-۱۷): نتایج آزمون هاسمن مدل های پژوهش…………………………………………………………………..۱۱۴

جدول (۴-۱۸): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….۱۱۵

جدول (۴-۱۹): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….۱۱۶

جدول (۴-۲۰): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….۱۱۷

جدول (۴-۲۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۲): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..۱۱۸

جدول (۴-۲۳): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..۱۱۹

جدول (۴-۲۴): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….۱۲۰

جدول (۴-۲۵): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..۱۲۰

جدول (۴-۲۶): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..۱۲۱

جدول (۴-۲۷): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………۱۲۲

جدول (۴-۲۸): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….۱۲۲

جدول (۴-۲۹): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۳

جدول (۴-۳۰): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………۱۲۴

جدول (۴-۳۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۴

جدول (۴-۳۲): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….۱۲۵

جدول (۴-۳۳): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….۱۲۶

جدول (۴-۳۴): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….۱۲۷

جدول (۵-۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………..۱۳۳

 

فهرست نمودار ها

نمودار (۲-۱): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………۳۲

نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید…………………………………………………..۴۰

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها می­باشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند.

نتایج پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.

 

واژه های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرتمند سهامی به نحو چشم گیری رشد می کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­ گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.

 

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت ها و رسوایی های ناشی از کشف آنها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است (شلیفر و ویشنی[۱]،۱۹۹۷).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه های مورد استفاده توسط شرکت ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت ها بین سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات مدیره، از مهم ترین عوامل تعیین کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می آیند (کارسلو و نیل[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات، اعلامیه ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل کننده این امکان را می دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[۶]، ۱۹۹۸).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد می توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت ها، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایه گذاری های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه گذار را افزایش می دهد. سرمایه گذاران، شرکت های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). براساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ها ایفا می کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی فرد و باوند پور، ۱۳۸۹).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

۱-۳ فرضیه ها

با تعمق در پژوهش های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها؛

 • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت ها.
 • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت ها.

 

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک های مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی و اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می باشد:

 1. درک رابطه سرمایه گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
 2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
 3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار.
 1. قادر ساختن شرکت ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش های مالی و جلب رضایت مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
 2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[۱]. Shleifer & Vishny

[۲]. Felo et al

[۳]. Carcello & Neal

[۴]. Cohen et al

[۵]. Information Asymmetry

[۶]. John & Senbet

تعداد صفحه :۲۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده …

گرایش: حسابداری

 

                                                عنوان پایان نامه:

مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

زمستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه                  1
 • بیان مسأله تحقیق                  3
 • اهمیت تحقیق                 11
 • هدف تحقیق                 14
 • روش تحقیق                 14
 • فرضیه تحقیق                           15

۱-۷-۱- فرض   و   فرضیه                                                                                 16

۱-۸- جامعه و قلمرو آماری تحقیق                                                                                 16

۱-۹ -روش تجزیه و تحلیل داده بیان مدل تحقیق                                                                  17

۱-۱۰- واژه ها و کلمات کلیدی                                                                                     19

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

۲-۱-۱- مقدمه                                                                                                       22

۲-۱-۲- تاریخچه مدل های ارزشیابی                                                                              24

۲-۱-۳- مدل های ارزشیابی                                                                                         28

۲-۱-۴- واژه شناسی مدل های ارزشیابی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                           29

۲-۱-۵- تعاریف و مفاهیم مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                      30

۲-۱-۶- دیدگاه های مدل های ارزش گذاری                                                                      32

۲-۱-۷- هدف مدل های ارزش گذاری                                                                            32

۲-۱-۸- مبانی نظری مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                            32

۲-۱-۸-۱ تئوری ارزش                                                                                             33

۲-۱-۸-۲ تئوری قیمت گذاری آربیتراژ                                                                            34

۲-۱-۸-۳ تئوری نمایندگی                                                                                         36

۲-۱-۹-دیدگاه های مختلف درباره ارزش                                                                                   40

۲-۱-۹-۱ ارزش ذاتی                                                                                               41

۲-۱-۹-۲ ارزش دایر                                                                                                42

۲-۱-۹-۳ ارزش انحلال                                                                                                      42

۲-۱-۹-۴ ارزش منصفانه                                                                                                     42

۲-۱-۱۰- انواع مدل های ارزش گذاری                                                                            42

۲-۱-۱۰-۱ مدل های مطلق ارزش گذاری                                                                                  43

۲-۱-۱۰-۱-۱ مدل سود باقیمانده                                                                                            44

۲-۱-۱۰-۱-۲ مدل جریان نقدی آزاد                                                                             53

۲-۱-۱۰-۱-۳ مدل تنزیل جریان نقدی مورد انتظار                                                                56

۲-۱-۱۱- مدل های نسبی ارزش گذاری                                                                                    57

۲-۱-۱۲- شکل رسمی مدل سودباقیمانده                                                                                    58

۲-۱-۱۳- شکل رسمی مدل جریان نقدی آزاد                                                                     59

۲-۱-۱۳-۱ اجزای مدل جریان نقدی آزاد                                                                                   6

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۲-۱ پژوهش های خارجی                                                                                       78

۲-۲-۲ پژوهش های داخلی                                                                                         81

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه                                                                                                             91

۳-۲ قلمرو تحقیق                                                                                                    92

۳-۳ جامعه آماری تحقیق                                                                                             92

۳-۴ جامعه آماری در دسترس                                                                                       94

۳-۵ نحوه گردآوری داده های تحقیق                                                                               96

۳-۶ نحوه مقایسه ی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                             97

۳-۶-۱ تعریف فرضیه ی آماری   و                                                                         99

۳-۷ روش تحقیق                                                                                                  100

۳-۸ توصیف آزمون فرضیه                                                                                       101

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه

۴-۱ مقدمه                                                                                                           104

۴-۲ توصیف و ماهیت سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                        105

۴-۳ مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری                                                                           105

۴-۴ آزمون رتبه ی علامت دار (Wilcoxon)                                                                  107

۴-۵ تجزیه و تحلیل آماری                                                                                        108

۴-۶ خلاصه تجزیه و تحلیل آماری                                                                               109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه                                                                                                           111

۵-۲ خلاصه فصل ها                                                                                               111

۵-۳ نتایج تحقیق                                                                                                   114

۵-۴ محدودیت ها و تنگناها                                                                                       118

۵-۵ پیشنهادات کاربردی                                                                                                    119

۵-۶ سایر پیشنهادات                                                                                               121

۵-۷ پیشنهادات برای تحقیقآتی                                                                                     122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (۳-۱) ، فهرست شرکت های مورد بررسی                                                                          95

جدول (۴-۶-۱) ،آزمون فرض آماری فرضیه                                                                      108

جدول (۴-۶-۲) ، خلاصه تجزیه و تحلیل ها                                                                   109

 


۱-۱- مقدمه

ارزش گذاری شرکت هااز مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی در هر کشور به شمار   می رود به طوریکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بازار سرمایه مترقی و نظام یافته دارندارزش شرکت را بانک های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و استاندارد ها و قوانین خاص هر صنعت تعیین می کنند. در ایران به دلیل کارایی پایین بازار سرمایه و فعالیت محدود بانک های سرمایه گذاری که به تازگی تأسیس شده اند و تا به حال فعالیتی از خود نشان نداده اند، ارزش گذاری شرکت ها، غیر کارشناسانه و با آزمون خطا پیگیری می شود(دارابی وکابلی ۱۳۸۹).

هر دارایی اعم از مالی[۱] یا واقعی[۲] ارزشی دارد. عامل کلیدی در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی را می توان ارزش گذاری کرد اما بعضی دارایی ها ممکن است ساده تر ارزشیابی شوند و بعضی دیگر ممکن است پیچیده تر باشند. اسکار واید می گوید “قیمت هر چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم”.

همچنین باید در نظر داشت که مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ی ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. طی سال های مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش های متعددی را برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد همان مدل های مهم و شناخته شده در فرایند ارزش گذاری شرکت هستند. مدل جریان نقدی آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد ، وجوه نقد اضافی ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آینده است. بنابراین مدل جریان نقدی آزاد با ورودی های مختلف آسیب پذیر است طبق مشاهدات فرانسیس۱ و همکاران (۲۰۰۰) به طور میانگین ۸۲ درصد از ارزش شرکت به وسیله ارزش نهایی قابل تعیین است. مدل سود باقیمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتری سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظار اندازه گیری می کند. فلزم و اولسون۲ (۱۹۹۵) مدل سود باقیمانده را به عنوان تفاوت بین بازده واقعی (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات) و بازده مورد انتظار سرمایه ی سرمایه گذاری شده مشخص کرده اند. این مدل بر ارزش دفتری متمرکز است یعنی قسمتی از ارزش براساس ارزش دفتری است که در واقع قسمت عمده ای از ارزش شرکت را تشکیل می دهد.

این تحقیق در رابطه با مدل ارزش گذاری شرکت ها است و در آن به مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

در این فصل از تحقیق به بیان مسئله ی تحقیق ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش انجام تحقیق ، فرض   و  تحقیق ، فرضیه تحقیق ، جامعه و قلمرو آماری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

در شرایط موجود ایران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت است فرایند ارزش گذاری شرکت ها یک امر بسیار مهم تلقی می شود. علاوه بر این با توجه به نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ، سرمایه گذاران در هنگام ارزشیابی سهام دچار سردرگمی قابل ملاحظه ای می شوند که باید برطرف شود.

دقت پیش بینی تحلیل گران عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاری است. برای مدیریت یک استراتژی فعال مدیریت پرتفوی ، پیش بینی یک مدیر پرتفوی باید به طور متوسط درست بوده و با پیش بینی های مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پیش بینی دقیق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی یک دارایی برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمایه ای آن داراییاست (بخشیانی و راعی ۱۳۸۷).

این تحقیق به مقایسه ی دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.

دقت مدل های ارزش گذاری برای سهامداران ، مدیران ، تجزیه و تحلیل گران مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات تأمین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدل ارزشگذاری سود باقیمانده (درآمد پسماند، سودهای غیرعادی) موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ی ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهای هزینه ی فرصت سرمایه به کار رفته، برای تولید سود است.

ازآنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیانی درج نمیشود ممکن است سود خالص شرکت عددی مثبت باشد، اما این برای پوشش هزینه ی فرصت حقوق صاحبان سهام کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت زیان دیده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادی، سودهای غیرعادی) با در نظر گرفتن هزینه ی حقوق صاحبان سهام این مشکل را برطرف میکند. (مهرانی، ۱۳۸۹).

در صورت های مالی به طور مشخص سود قابل تخصیصی به مالکان شرکت نشان داده میشود. در نتیجه بهره ی پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورتهای مالی قید میشود، اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی درج نمیشود سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه ی آنان کافی است یا خیر؟ در محاسبه ی درآمد پسماند (سود غیرعادی، سوداقتصادی) هزینه حقوق صاحبان سهام به طور صریح بیان شده است.

در بلند مدت شرکتهایی با بازده دارایی بالاتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتری، و شرکت با بازده دارایی کمتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش پایین تراز ارزش دفتری، خواهند بود. مدل ارزش گذاری درآمد پسماند (سوداقتصادی،سودغیرعادی) ارزش سهام را به دو بخش تقسیم میکند:

 1. ارزش دفتری سهام شرکت.
 2. ارزش فعلی درآمد پسماند مورد انتظار.

در مدل ارزش فعلی جریانهای نقدی و جریانهای نقدی آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلی سری جریانهای نقدی و یک ارزش پایانی محاسبه می شود و در عمل ارزش پایانی در این مدل، بخش عمده ای از ارزش سهام را تشکیل می دهد، اما از آنجا که ارزش پایانی به آینده ای دور تعلق دارد عدم اطمینان در تخمین آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادی،بازده غیرعادی) ، بخش بزرگی از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتری شناخته م یشود (داموداران، ۱۳۸۸).

در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.

اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.

چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، ۱۳۸۱).

مدل اولسن (۱۹۹۵) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(۱۹۹۲) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.

در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر ۱۳۸۸).

مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی ۱۳۸۴).اولسن (۱۹۹۱) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (۱۹۹۱) واسترانگوواکر (۱۹۹۳). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، ۱۹۹۳)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (۱۹۹۲) ، و کوثری واسلون (۱۹۹۲) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.

با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.

جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.

به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی ۱۳۸۷).

جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی ۱۳۸۷).

انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی ۱۳۹۰).

در این تحقیق مدل جریان نقدی آزاد را این طور محاسبه کرده ایم که ابتدا جریان نقدی آزاد۱ را از حاصل جمع و تفریق داده های مختلف به دست می آوریم. به عبارت دیگر برای محاسبه جریان نقدی آزاد ابتدا فروش ها را به دست می آوریم و سپس هزینه ی عملیاتی و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ مالیات -۱)ضرب می کنیم سپس هزینه استهلاک را به آن اضافه و در نهایت هزینه ی مخارج سرمایه ای و تغییرات در سرمایه در گردش را از آن کسر می کنیم و حاصل این جمع و تفریق را برWACC+1)) تقسیم می کنیم۲WACC همان میانگین موزون هزینه ی سرمایه است که از ضرب نسبت سهم هر یک از منابع تأمین مالی (سود انباشته ، سهام سرمایه ، اوراق قرضه ، تسهیلات مالی بلند مدت) در هزینه ی مربوط به هر یک از آن محاسبه می شود این در واقع یک قسمت مدل جریان نقدی آزاد است. مرحله ی دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود ارزش نهایی (پایانی) جریان نقدی آزاد است که باید برای آن جریان نقدی سال آینده را پیش بینی کنیم و سپس آن را بر میانگین موزون هزینه سرمایه – نرخ رشد مورد انتظار جریان نقدی آزاد تقسیم کنیم این همان ارزش نهایی و جریان نقدی آزاد است که باید بر ۱+ میانگین موزون هزینه سرمایه سال آینده تقسیم کنیم در اینجا مرحله دوم تمام می شود.

مرحله سوم باید وجوه نقد اضافی که شرکت مازاد بر نیاز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را باید اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی ها را از مرحله سوم کسر می کنیم تا ارزش شرکت در مدل جریان نقدی آزاد مشخص شود.

در مدل سود باقیمانده که در این تحقیق استفاده شده ابتدا سرمایه ی به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتری) را از صورت های مالی استخراج کرده در واقع مرحله ی اول است سپس بازده غیر عادی را حساب می کنیم و آن را بر ۱+ میانگین موزون هزینه ی سرمایه تقسیم می کنیم لازم به ذکر است که بازده غیر عادی تفاوت بین ROIC و میانگین موزون هزینه ی سرمایه ضربدر سرمایه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتری) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود باید ارزش نهایی (پایانی) بازده غیر عادی را حساب کنیم و آن را بر ۱+ میانگین وزنی هزینه ی سرمایه تقسیم کنیم لازم به ذکر است که ارزش نهایی بازده غیر عادی برابر بازده غیر عادی سال آینده (پیش بینی) تقسیم بر تفاوت میانگین موزون هزینه ی سرمایه و رشد بازده غیر عادی در سال آینده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی را از آن کسر می کنیم.

مدل های ارزش گذاری شرکت از جمله مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم برای ارزش گذاری شرکت به شمار می رود که پی بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاری ، سهامداران و دیگر ذینفعان را یاری می کند تا در بازار سرمایه منابع خود را به طور مناسب تخصیص دهند. همچنین سرمایه گذاران باید مدلی را برای ارزش گذاری شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزدیک به واقعیت باشد یعنی باید مدل ،ارزش شرکت را طوری پیش بینی کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهایت به آن قیمتی که مدل معرفی کرده و قیمتی که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر این مسئله وجود داشته باشد آن مدلی که خطای  کمتری با مقدار واقعیت در تالار بورس دارد برتر است.

با توجه به خلاصه موارد گفته شده ی زیر :

 1. در ایران ارزش گذاری شرکت غیر کارشناسانه صورت می گیرد و بانک های سرمایه گذاری نو پا و بازار سرمایه کارا نیست.
 2. در ایران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی ارزش گذاری شرکت یک امر مهم تلقی می شود.
 3. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد مدل های مرسومی برای ارزش گذاری شرکت هستند و مدل سود باقیمانده بیشتر بر ارزش دفتری شرکت اتکا می کند و در جریان نقدی آزاد بیشتر از پیش بینی استفاده می شود.
 4. جریان نقدی آتی بهتر است با بکارگیری تحلیل اقتصادی صنعت و در نهایت تحلیل استراتژی شرکت برآورد کرد این فرآیند پیچیده بوده و دقت آن بستگی به دقت فرض تحلیل گر دارد.
 5. مدل سود باقیمانده موضوع پژوهش های بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
 6. در تئوری اقتصاد سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) و یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه تعریف می شود).
 7. مدل اولسن (۱۹۹۵) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است ، ابتکار اصلی در مدل اولسن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدل های خطی است”.
 8. جریان نقدی آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه ی شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری لازم (شامل سرمایه در گردش ، دارایی ثابت) است.

در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد، مدل توانمند تر که دارای دقت بالایی نسبت به مدل دیگر است برای سهامداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و همچنین به طور کلی برای ذینفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاری توانمند تر با دقت بالا و خطای کم تجویز شود.

[۱]– Financial asset

[۲]– Real asset

۱– Francis

۲– Feltham and ohlson

۱– Free cash flow

۲– wieghted average cost of capital

تعداد صفحه :۱۴۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در …

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

تیر ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۶

۱-۵-پرسش های پژوهش… ۷

۱-۷-فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۸- تعریف عملیاتی واژه ها ۸

۱-۹-روش کلی پژوهش… ۹

۱-۱۰-قلمرو پژوهش… ۱۰

۱-۱۱- ساختار گزارش تحقیق.. ۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه. ۵۳

۳-۲-روش کلی پژوهش… ۵۴

۳-۳- جامعه آماری پژوهش… ۵۴

۳-۴- تعیین حجم نمونه و کفایت آن: ۵۵

۳-۵-روش نمونه گیری: ۵۶

۳-۶-روش های گردآوری داده ها: ۵۶

۳-۷-ابزار گردآوری داده ها: ۵۷

۳-۸-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: ۵۸

۳-۹-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: ۵۸

فصل چهارم:یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصیف جامعه آماری.. ۶۶

۴-۳-توصیف نمونه آماری: ۶۸

۴-۴-غربال گری معیارهای پیش بینی: ۷۰

۴-۵-توصیف داده ها ۷۴

۴-۷- تحلیل پیش فرض ها: ۷۵

۴-۷- پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون گام به گام: ۸۴

۴-۸- پیش بینی بحران مالی با رگرسیون لجستیک: ۹۲

۴-۹- پیش بینی بحران مالی با استفاده از شبکه عصبی: ۹۴

۴-۱۰-مقایسه نتایج و جمع بندی: ۹۹

نمودار شماره ۴-۱: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. ۱۰۰

نمودار شماره ۴-۲ ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیک… ۱۰۰

نمودار شماره ۴-۳: ارزیابی درجه انطباق روش شبکه مصنوعی عصبی.. ۱۰۱

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱- مقدمه. ۱۰۳

۵-۲-خلاصه یافته ها: ۱۰۳

۵-۳-نتیجه گیری: ۱۱۰

۵-۴-پیشنهاد های تحقیق: ۱۱۵

۵-۵-محدودیت های تحقیق: ۱۱۷

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول (۲-۱) دلایل ورشکستگی.. ۱۶

جدول: (۲-۲) مدل های پیش بینی ورشکستگی.. ۲۳

جدول (۳-۲): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. ۲۵

جدول (۴-۲)جمع بندی تحقیقات انجام شده قبلی.. ۴۸

جدول شماره۳-۱:تعریف متغیرهای مستقل.. ۶۲

جدول شماره ۴-۲: توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت.. ۶۹

جدول۴-۳:تحلیل همبستگی معیارهای تعیین بحران مالی.. ۷۱

جدول شماره ۴-۴: موثرترین عوامل بر تعیین بحران مالی.. ۷۳

جدول ۴-۶- توصیف یافته های تحقیق.. ۷۴

جدول ۴-۶- ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق.. ۷۶

جدول شماره ۴-۷ : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. ۷۷

جدول شماره۸-۴ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته تعدیلی.. ۷۷

جدول شماره ۴-۹: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. ۷۷

جدول شماره ۴-۱۰: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل تعدیل شده ۷۸

جدول۴-۱۱ آزمون استقلال خطاها ۷۹

جدول۴-۱۲پارامترهای خطای در رابطه برآوردی.. ۸۰

جدول شماره ۴-۱۳: نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون). ۸۰

جدول شماره ۴-۱۴ :رزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس… ۸۱

جدول شماره ۴-۱۵: آزمون همسانی واریانس ها(وایت). ۸۳

جدول ۴-۱۶ خلاصه نتایج آزمون چاو. ۸۳

جدول شماره۴-۱۷: آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. ۸۴

جدول شماره ۴-۱۸: حلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی.. ۸۶

جدول شماره ۴-۱۹: اعتبار سنجی رابطه خطی سنجش بحران مالی.. ۹۰

جدول۴-۲۰تحلیل واریانس… ۹۲

جدول شماره ۴-۲۱: برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیک… ۹۳

جدول شماره ۴-۲۲: اعتبار سنجی تابع نشخیص لجستیک… ۹۴

جدول شماره ۴-۲۳: الگوریتم های شبیه سازی.. ۹۶

جدول شماره ۴-۲۴: برآورد وزن هریک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی.. ۹۸

جدول ۴-۲۵: اعتبار سنجی مدل های برآوردی با شاخص های خطا و ضریب تعیین.. ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار شماره ۴-۱: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. ۱۰۰

نمودار شماره ۴-۲ ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیک… ۱۰۰

نمودار شماره ۴-۳: ارزیابی درجه انطباق روش شبکه مصنوعی عصبی.. ۱۰۱

 

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه دقت پیش بینی بحران مالی بر مبنای استفاده از سه روش رگرسیون خطی مرکی گام به گام، رگرسیون لجستیک و الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی به انجام رسیده است. در این راستا ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های منتخب بورسی با سال مالی یکسان و غیر واسطه گری مالی و فعال در محدوده بررسی به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های عملکردی آن ها در بازه زمانی ۵ ستاله مکنهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد مطالعه قرار گرفت.

  در اینم تحقیق از بین بیش اط سی نسبت مالی نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و بازار با روش غربال گری مبتنی بر اقلا ضریب تاثیر ۵/۰ معیارهای ۵ گانه اهرم مالی، حریان نقد عملیاتی به فروش، سرمایه در گردش به دارایی ها، بازده عملیاتی سهام و گردش دارایی های جاری به عنوان سنجه های پیش بینی انتخاب گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم شبکه عصبی به جهت ضریب تعیین بالاتری، درجه انطباق بیشتر موارد پیش بینی شده بر واقعی، وایسته نبودن به نرمال بودن توزیغ متغیرها، وابسته نبودن به استقلال خزی سنجه های پیش بینی از یک دیگر، وابسته نبودن به پیش فرض شکل تابع پیش بینی بحران مالی از نتایج دقیق تر و قابل اتکاتری نسیت به روش های رگرسیونی برخوردار بوده است.در روش های رگرسیونی، سنجه اهرم مالی رابطه معکوس با سنجه بحران مالی داشته، جریان نقد عملیاتی در این برآورد بی اثر و سایر سنجه رابطه مستقیم با نرخ کیو توبین به عنوان سنجه بحران مالی داشته اند.

واژه های کلیدی: رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی، بحران مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

کسب سود و از این طریق به حد اکثر رسانیدن ثروت سهام داران فلسفه وجودی شرکت های انتفاعی است. بنابراین در این شرکت ها تصمیم گیری های اساسی در زمینه هایی چون شروع فعالیت های جدید یا عرضه محصولاتی تازه، توسعه فعالیت های تولید و فروش، تحدید ظرفیت ها، تعیین ترکیب مطلوب فعالیت ها، توقف یا تعطیل کردن فعالیت ها متاثر از معیار سود و منفعت طلبی است.

 از الزامات کسب سود و به حداکثر رسانیدن ثروت سهام داران، تداوم منطقی فعالیت های تولیدی و بازرگانی واحدهای انتفاعی است. تداوم فعالیت ها یا بقای هر شرکتی به مانند هر موجود زنده ای مستلزم کنترل علایم حیاتی در هر مرحله از عمر شرکت و به تناسب آن پیش بینی تمهیدات لازم جهت تضمین بقای آن شرکت و در صورت لزوم انجام تعدیلات لازم در هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.

     از جمله تهدیدهای اساسی که تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شرکت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است که می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شرکت را در قالب ورشکستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینکه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشکستگی را یکسان تعریف کرده و ملاک تشخیص آن را هم ماده ۱۴۱ قانون تجارت تلقی کرده اند، این دو یکی نیستند ولی می­تواند یک بحران مالی به ورشکستگی شرکت هم منجر شود.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران به ورشکستگی اشارتی نداشته و صرفا حاکی از این است که در صورت رسیدن زیان انباشته به ۵۰ درصد سرمایه اسمی، شرکت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا کاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی که ورشکستگی ناتوانی و در نتیجه استنکاف یک شرکت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشکستگی کرده یا مبتنی بر شکایت بستانکاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.

    بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا کاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا کاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شرکت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.

   هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتکای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با استفاده از هر یک از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملکردی با یک دیگر با هم مقایسه شده است.

 

۱-۲- بیان مسئله

بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده ۱۴۱ قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.

بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.

بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به پیش بینی بحران مالی مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و … استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با استفاده از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دقت روش های یاد شده مورد مقایسه قرار می گیرند. در اغلب تحقیقات مبتنی بر یک پیش فرض تعداد معدودی از معیارهای عملکردی به عنوان متغیر انتخاب و در مدل پیش بینی منظور شده اند. هدف از این تحقیق آن است که پیش از پیش بینی، معیارهای مناسب را به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب نماید. این انتخاب به جای استفاده از یک پیش فرض بر مبنای متدولوژی پیش بینی استوار خواهد بود. به این ترتیب که همه معیارهای اساسی معمول را به عنوان شاخص پیش بینی انتخاب و بر مبنای روش حذف مرحله ای معیارها یا به کارگیری (Step Wise Regression) روش گام به گام، معیارهای مناسب را به عنوان شاخص های پیش بینی انتخاب و بر مبنای آن رابطه نهایی در روش های پیش بینی تعریف خواهد شد. به طور کلی تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:

دقت پبش بینی روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی سرمایه درگردش چه تفاوتی دارند؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش:

از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

 • اهمیت نظری موضوع: پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، معیارها یا شاخص موثر در پیش بینی، بر مبنای عوامل چون معیارهایی چون نقدینگی و سودآوری خصوصا به روش های کمی مبتنی بر داده های عملکردی، از مقوله های مهم در حوزه مالی و در ارتباط با وظایف اساسی مدیریت چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای پیش بینی بحران مالی، سنجش دقت و اعتبارسنجی هر یک از آن ها، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
 • دستاوردهای کاربردی: غالب معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، تنها هدف محقق تعیین تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. حتی در بسیاری از موارد، کشف این رابطه یا مجهول بودن آن تفوتی نداشته و مشکلی را حل نکرده و گاهی هم تعیین این رابطه به کرات و به بهانه های مختلف صورت گرفته است. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر سعی شده است بااستفاده از سه روش رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی به برآورد یا پیش بینی بحران مالی در شرکت ها، به عنوان یکی از مسایل مبتلابه و مورد نیاز شرکت های تجاری پرداخته و در نهایت دقت پیش بینی این روش ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در انتها نیز به اتکای نتایج حاصله ، توصیه هایی کاربردی در راستای بهبود عملکرد شده است.
 • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های شبکه عصبی، رگرسیونی یا اقتصاد سنجی و به طور کلی تحلیل های همبستگی و رگرسیونی در حوزه بورس و مبتنی برداده های تاریخی در تعیین رابطه بین متغیرها و از جمله پیش بینی بحران مالی با استفاده از معیارهای چون سودآوری، نقدینگی، نسبت های مالی و دیگر معیارها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی استفاده مقایسه ای از سه روش شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک و رگرسیون گام به گام با نگرش مطالعه تطبیقی مبتنی بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است. جنبه اساسی دیگر تمایز تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه انجام شده در ایران، غربال گری معیارهای موثر در پیش بینی بحران مالی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام می باشد. و نهایتا جنبه دیگری از جدید بودن تحقیق حاضر، استفاده از آخرین داده های عملکردی شرکت های تحت بررسی بر مبنای آخرین صورت های مالی ارایه شده بوده است.
 • امکان دسترسی به داده ها: تعریف شرکت های بورسی به عنوان قلمرو تحقیق، به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، محدودیتی در دسترسی به داده های عملکردی در قلمرو تحقیق وجود نداشته و با استفاده از نرم افزارهایی چون تدبیرپرداز و ره آورد نوین و در صورت لزوم، مراجعه حضوری، داده های مورد نیاز جهت تحلیل های آماری و غیرآماری فراهم شده است.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

    از آن جهت که تحقیق حاضر در راستای کمک به حل مسایل مبتلا به کشور یا بهبود وضعیت در سازمان های مورد مطالعه در حیطه موضوعی مدیریت سود و رابطه آن با توان تولید و ساختار رقابتی در صنعت و مبتنی بر مدل ها، روش ها و نظریه های موجود است، تحقیق از جهت هدف کاربردی است. بر این مبنا اهداف تحقیق حاضر نیز کاربردی بوده و نمی توان اهداف علمی یا آزمانی برای تحقیق حاضر متصور گردید. بر این مبنا پژوهش حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

اهدف اصلی

    مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.A))

 

عنوان:

مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

 

 

خرداد  1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

                                                 فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .۳

۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .۵

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .۶

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .۶

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .۶

۱-۷- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .۸  

                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .۱۰

 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………۱۰

  2-2-1- مفهوم محافظه کاری………………………………………………………………………………. ۱۰

  2-2-2- تأثیر محافظه کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. ۱۲

  2-2-3- پیامد های اقتصادی محافظه کاری ……………………………………………………………… ۱۳

  2-2-4- انواع محافظه کاری………………………………………………………………………………… ۱۸

    2-2-4-1- محافظه کاری نامشروط……………………………………………………………………. ۱۸ 

    2-2-4-2- محافظه کاری مشروط……………………………………………………………………… ۱۹

  2-2-5- اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………………… ۲۰

  2-2-6- محافظه کاری و مالکیت نهادی………………………………………………………………… ۲۳

  2-2-7- انواع مالکیت های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­کاری…………………………………. ۲۴

  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه کاری…………………………………………………………………….. ۲۵

  2-2-9- محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. ۲۶

  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. ۲۸

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                     صفحه

 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. ۲۹

  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. ۲۹

  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. ۳۰

  2-2-14- طبقه­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. ۳۲

  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. ۴۱

  2-2-16- ارتباط بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. ۴۲

۲-۳- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴۲

  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….۴۲

  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..۴۳

                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۲- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۴۶

  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. ۴۶

  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. ۴۷

  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. ۴۷

۳-۳- ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۴- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه­های پژوهش………….. ۴۷

۳-۵- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. ۴۹

                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏۵۳

۴-۲- شاخص­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۳- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۴- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. ۵۸

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. ۶۰

                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….. .۶۵

۵-۳- تحلیل نتایج آزمون مدل ها…………………………………………………………………………….. ۶۵

۵-۴- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .۶۶

۵-۵- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .۶۷

۵-۶- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .۶۷

۵-۷- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. ۶۸

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                    صفحه

جدول ۳-۱ استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .۴۸

جدول ۳-۲ استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….۵۱

جدول ۴-۱ آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده­های متغیرها………………….. ۵۴

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… ۵۴

جدول۴-۳ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. ۵۹

جدول۴-۴ ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۰

جدول۴-۵ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. ۶۲

جدول۴-۶ ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

شکل ۴-۶ نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… ۵۸

شکل ۴-۷ نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده ها………………………………………………………. ۵۹

شکل ۴-۸ نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… ۶۱

شکل ۴-۹ نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده ها………………………………………………………. ۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار ۴-۱ باکس پلات متغیر محافظه کاری………………………………………………………………. ۵۵

نمودار ۴-۲ باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… ۵۶

نمودار ۴-۳ باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. ۵۶

نمودار ۴-۴ باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. ۵۷

نمودار ۴-۵ باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد ۱۳۸ شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه کاری کمتر از ۱ درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه کاری بیشتر از ۵ درصد می باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.

کلمات کلیدی: محافظه کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[۱]،۲۰۰۵).

 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[۲]،۲۰۰۳). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه کاری باعث کاهش ریسک آنها می شود.

         

۱-۲ بیان مسئله

صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۱).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،۱۳۹۲). از جمله این ویژگی ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می شود محافظه کاری(احتیاط) است.

محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[۳]، ۲۰۰۷). محافظه کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، ۲۰۰۳).

در اغلب چارچوب های نظری، محافظه کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،۱۳۹۱). محافظه کاری یکی از ویژگی های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش های مالی شرکت منعکس می شود. زیان های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان های بالقوه را کاهش می دهد(لاینگر و زامپلی[۴]،۲۰۱۰).

محافظه کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه کاری) که در دوره های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می شود. در محافظه کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه های این نوع محافظه کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،۲۰۰۵).

امروزه موسسات و نهاد های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند های کاری و فعالیت های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[۵]،۲۰۱۱). ریسک های متوجه شرکت های بورسی نظیر بانک ها، خود مشتمل بر انواع ریسک های عملیاتی، ریسک های اعتباری و ریسک­های بازار می باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.

ریسک عملیاتی عموماً از ریسک های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود(اجینگتون[۶]،۲۰۰۹). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد (سینسا[۷]،۲۰۰۵).

حال از آنجایی که اصل محافظه کاری سبب می شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.

در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:

بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در مورد محافظه کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[۸](۲۰۱۳) اهمیت این موضوع را مشخص می کند زیرا محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.

 از آنجایی که محافظه کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه کاری سنجیده می شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه­گیری درست کرد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی

اهداف ویژه:

– تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام

– تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

اهداف کاربردی:

– سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.

– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می باشند.

 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.

 

۱) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 

۲)  Watts

۱) Kim, Jung

۲) Linger &Zamply

۳) Clever                                                                                

۱) Ejngton

۲) Cinca

۳) Richard                                                                                                                                                                               

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در …

           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

رشته­ی حسابداری

 

 

موضوع:

 

مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….۱۰

فصل اول:کلیات پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..۱۵
 •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..۱۶

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..۱۶

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….۱۷

 • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..۱۷
 • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..۲۰

۱-۶-۱ قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۲۰

۱-۶-۲ قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۶-۳ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

 • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
  • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………۲۱

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………۲۱

۱-۸-۱-۲ توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………۲۱

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ۲۱

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. ۲۳

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..۲۶

۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..۲۸

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..۴۲

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳ پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………۴۷

۲-۳-۱ پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..۴۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲ متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۲ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۳ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(۳-۱)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………۴۴

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

(۴-۲)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

(۴-۳) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..۴۸

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۴۹

(۴-۵) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

(۴-۶) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..۵۱

(۴-۷) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

(۴-۸) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

(۴-۹) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۲

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

(۴-۱۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

(۴-۱۲) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۴

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

(۴-۱۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

(۴-۱۵) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….۵۶

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

(۴-۱۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

(۴-۱۸) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………۵۸

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

(۴-۲۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

(۴-۲۱) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….۵۹

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۴-۲۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

(۴-۲۴) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..۶۱

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

(۴-۲۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

(۴-۲۷) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………۶۳

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

(۴-۲۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

(۴-۳۰) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….۶۵

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

(۴-۳۲) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

(۴-۳۳) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۷

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

(۴-۳۵) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

(۴-۳۶) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۹

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

(۴-۳۸) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

(۴-۳۹) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………۷۰

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

(۴-۴۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

(۴-۴۲) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..۷۲

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

(۴-۴۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

(۴-۴۵) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..۷۴

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

(۴-۴۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

(۴-۴۸) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………۷۶

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

(۴-۵۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

(۴-۵۱) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..۷۸

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

(۴-۵۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

(۴-۵۴) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………۸۰

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

(۴-۵۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

(۴-۵۷) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………۸۲

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

(۴-۵۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

(۴-۶۰) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….۸۴

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……۱۰

 

 

 

 

چکیده

          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال۱۹۹۲ منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[۱] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[۲] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،۱۳۸۴). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[۳] پیشنهاد می­کند.

 

۱-۲.بیان مسئله

اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[۴]، ۲۰۱۳). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[۵]، ۱۹۷۶). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[۶]، ۲۰۰۹). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۵ بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره ۸ ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و دوره بعد از تحریم یعنی ۱۳۹۲-۱۳۸۹ (سال ۲۰۱۰میلادی(۱۳۸۹هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (۱) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (۲) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از ۴ متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

 

 

 

 

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران کمک شایان توجهی می­کنند (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹). تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرک­هایی به شمار می­آید که به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می­کنند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می­کنند. به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداکثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­کند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، ۲۰۱۳). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

۱-۴ اهداف مشخص پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

[۱]  Vatergeet

[۲]  SarinzAkseli

[۳] Buyback

[۴] Kamal Hassan

[۵] Jensen & Mcling

[۶] Mc nite & veer

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام

موضوع:
مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام

 

خرداد ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          دانشگاه آزاد اسلامی

                                             واحد کرمانشاه

                         پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری

 

 

                                                  موضوع:

مطالعه رابطه بین تغییر­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده آتی سهام

 

/

                                            استادراهنما:

                                      دکتر مهرداد قنبری

                                                                                                                 

 

                                           استاد مشاور:

                                     دکتر فرشید خیراللهی

 

 

                                            نگارنده:

                                          فرزاد گاوشانی

 

 

 

 

                                                  خرداد ۱۳۹۳

سپاسگزاری:

سپاس از آن خداوند کریمی است که این حقیر را توفیق داد تا بتوانم از اقیانوس دین و اخلاق قطره ای برگیرم.

اینک که به لطف خداوند متعال، توفیق انجام این پایان نامه حاصل شده است وظیفه خود می­دانم که مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به استادراهنمای فاضل و بزرگوارم جناب آقای دکتر مهرداد قنبری ابراز نمایم و خداوند سبحان را شاکرم که توفیق شاگردی این چنین استاد بزرگوار را نصیبم فرمود و امیدوارم که همیشه بتوانم قدرشناس زحمات این بزرگواران باشم.

همچنین برخود لازم میدانم که مراتب تشکر و سپاس قلبی خویش رابه محضر استاد مشاورم جناب آقای دکتر فرشید خیراللهی که در جهت تحقق این هدف از هر کوششی فرو گذار ننموده و متحمل زحمات زیادی گردیدند ابراز نمایم.

از جناب آقای دکتر بابک جمشیدی نوید که به عنوان استاد مدعو، زحمت داوری این پایان نامه را تقبل فرمودند؛ بسیار سپاسگزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تقدیم به

                                                        خدایی که آفرید

                                                                       جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

                                                                                            و

                                                                              به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                           شماره صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۵

۱-۴ اهداف مشخص پژوهش…. ۶

۱-۵ فرضیه­های پژوهش…. ۶

۱-۶ قلمرو پژوهش…. ۷

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش…. ۷

۱-۶-۲ قلمرو زمانی.. ۷

۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش…. ۷

۱-۷ مدل مفهومی پژوهش…. ۷

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. ۷

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی.. ۷

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ مبانی نظری پژوهش…. ۱۲

۲-۲-۱ ریسک اعتباری.. ۱۳

۲-۲-۲ نابهنجاریهای اقلام تعهدی.. ۱۶

۲-۲-۳ نابهنجاری تامین مالی.. ۱۷

    2-2-4 نابهنجاری مخارج سرمایه­ای.. ۱۸

۲-۲-۵ ارتباط بین نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایه­ای.. ۱۸

۲-۲-۶ سایر نابهنجاری­ها ۱۸

۲-۲-۷ مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۱۹

۲-۲-۸ ارتباط بین جریان­های نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام. ۲۱

۲-۳ پیشینه پژوهش…. ۲۴

۲-۳-۱ پژوهش­های داخلی.. ۲۴

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی.. ۲۵

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۲۸

۳-۲ روش پژوهش…. ۲۸

۳-۳ فرضیه­های پژوهش…. ۲۸

۳-۴  متغیرهای پژوهش…. ۲۹

۳-۵  جامعه آماری و حجم نمونه. ۲۹

۳-۶ روش جمع­آوری اطلاعات… ۳۰

۳-۷ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها ۳۰

۳-۷-۱ آمار توصیفی.. ۳۰

۳-۷-۲ آمار استنباطی.. ۳۰

۳-۸ تعریف عملیاتی متغیرها ۳۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ مقدمه. ۳۵

۴-۲ آمار توصیفی.. ۳۶

۴-۳ آزمون فرضیه­های پژوهش…. ۳۶

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۴۶

۵-۲ نتیجه­گیری پژوهش…. ۴۶

۵-۳ پیشنهادهای پژوهش…. ۴۷

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی.. ۴۷

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش­های آتی.. ۴۷

۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش…. ۴۸

    منابع و مأخذ. ۴۹

منابع فارسی.. ۵۰

منابع لاتین.. ۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

جدول (۳-۱) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق ………………………………………………………………………………..۴۴

جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

جدول (۴-۲) آزمون جارک جرا……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

جدول (۴-۳) ضریب همبستگی بین متغییر نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت و تغییرپذیری اقلام تعهدی…………………….۴۸

جدول (۴-۴) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

جدول (۴-۵) ضریب همبستگی بین متغییر نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت…………………………………………………………..۵۰

جدول (۴-۶) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

جدول (۴-۷) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری سیستماتیک نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری…………….۵۳

جدول (۴-۸) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول (۴-۹) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری  غیر سیستماتیک نوسان پذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………….۵۴

جدول (۴-۱۰) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………۵۵

جدول (۴-۱۱) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری آتی سهام شرکت با نوسان­پذیری غیر اختیاری تعهدی جاری……………..۵۶

جدول (۴-۱۲) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………۵۷

جدول (۴-۱۳) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری آتی با نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………………………..۵۸

جدول (۴-۱۴) ضریب رگرسیونی متغییرها……………………………………………………………………………………………………………..۵۹

 

 

 

 

 

                                                     فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه              

نمودار (۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده آتی سهام……………………..۶

 

 

 

چکیده

در این پژوهش، یک چارچوب نظری برای پیش­بینی اینکه چگونه نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری در نوسان­پذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس می­شود، مورد آزمون قرار می­گردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسان­پذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط می­کند. بر اساس فرضیه بازارهای کارا، انتظار می­رود اگر نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسان­پذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسان­پذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی می­شود، در این پژوهش رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری به­صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار به تعداد ۱۱۲ نمونه می­باشد. در این پژوهش برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و بررسی فرضیه­های موجود از نرم افزار ای­ویوز مورد استفاده قرار می­گیرد. نتایج حاکی از آن است که بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت دوره جاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسان­پذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک آتی بازده سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: اقلام تعهدی، نوسان­پذیری بازده آتی سهام، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از مهم­ترین و گسترده­ترین پژوهش­های بازارهای مالی  تشریح رفتار بازده سهام است. امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم­گیری اقتصادی محسوب می­شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازارهای مالی، اطلاعات می­تواند به صورت نشانه­ها، علائم، اخبار و پیش­بینی­های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش­های بازار سهام به اطلاعات، متفاوت است در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاری­هایی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت­ها می­شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می­دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می­کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می­برد و به حالت تعادل بر­می­گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار محسوب می­شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه­گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰). همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه­گذاران و تحلیلگران برای کمک به آن­ها در پیش­بینی بازده سهام شرکت­ها است. بررسی عوامل تعیین­کننده تغییرات بازده سهام می­تواند سبب بهبود تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین­کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکت­های مختلف مهم­ترین مسأله پیش­روی سرمایه­گذاران در بازار سرمایه محسوب می­شود بنابراین، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسان­پذیری بازده آتی سهام چگونه است؟

 

۱-۲ بیان مسأله

اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری (مدیریتی) و غیر اختیاری (بنیادی) تقسیم می­شوند. اما استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در کنترل مدیریت است می­تواند علامتی از اطلاعات محرمانه یا دستکاری سود باشد(دچو[۱]، ۱۹۹۴). برخلاف تحقیقات قبلی که بر میانگین اقلام تعهدی تمرکز نموده­اند، این تحقیق بر نوسان­پذیری اقلام تعهدی متمرکز می­شود. نوسان­پذیری اقلام تعهدی می­تواند ناشی از دو فاکتور مجزا باشد. اول، عدم اطمینان بنیادی (غیر اختیاری) ناشی از نوسانات اقتصادی است که به مدل تجاری، ساختار سازمانی و محیط عملیاتی شرکت مربوط می­شود. بدیهی است که این عدم اطمینان منجر به ایجاد نوسان در جریان نقد عملیاتی می­شود. فاکتور دوم نوسان­پذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری (مدیریتی) است که منعکس­کننده اختیارات مدیریت و مداخله در فرایند حسابداری است(شان[۲] و همکاران، ۲۰۱۳). ریسک یعنی احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش­بینی شده و یا می­توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از، تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. دامنه پراکندگی احتمالات بازده یک سهم، بیانگر ریسک آن سهم است. هر قدر دامنه پراکندگی یا انحراف معیار بازده سهم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است. ریسک بازده سهام از دو بخش تشکیل می­شود: ریسک سیستماتیک که ناشی از نوسانات کلی بازار است و ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به شرایط خاص یک شرکت است. به مجموع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ریسک کل می­گویند(تهرانی، ۱۳۷۸: ۲۹۳). از نقطه نظر سرمایه­گذار، پیش­بینی بازده سهام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که خود متاثر از ریسک سهام است. بازده و ریسک دو بعد مهم در هر سرمایه­گذاری هستند به طوری که تمامی تصمیمات سرمایه­گذاری بر اساس ریسک و بازده  اتخاذ می­شوند(هیبتی و همکاران، ۷). بنابراین شناخت عواملی که بر ریسک و بازده اثر می­گذارند موضوعی کلیدی و بحرانی است. در این تحقیق یک چارچوب نظری برای پیش­بینی اینکه چگونه نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری (به بیان دیگر، عدم اطمینان ذاتی در اقلام تعهدی) در نوسان­پذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس می شود، مورد آزمون قرار می گردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسان پذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط می­کند بر پایه مدل­های ارائه شده توسط کالن-سگال[۳](۲۰۰۴) و وولتیناهو[۴](۲۰۰۲) قرار دارد. این مدل نشان می­دهد که واریانس شرطی اقلام تعهدی حسابداری، بخشی از واریانس بازده سهام است. بر اساس فرضیه بازارهای کارا، انتظار می­رود اگر نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسان­پذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسان­پذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی می­شود، در این تحقیق رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. تحقیق حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی مبنی بر وجود رابطه پیش­بینی شده با استفاده از داده­های مربوط به بورس اوراق بهادار تهران است.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه­گذاران با تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، سعی در ارزشیابی سهام های مختلف دارند و ارزش تابعی از ریسک و بازده است. هدف سرمایه­گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آن­ها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه­گذاران انتظار دارند در دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است یعنی احتمال دارد برآورده شود و یا برآورده نشود. به عدم اطمینان موجود در تحقق بازده ریسک می­گویند. مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایه­گذاری هستند و نمی­توان آن­ها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری همیشه بر اساس رابطه بین ریسک و بازده صورت می­گیرد. سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه­گذاری خود باید ریسک را در نظر داشته باشند(تهرانی و نوربخش، ص۱۱۸-۱۱۳).شناخت منابع ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه چه چیزی باعث ریسک می­شود موضوعی است که بسیار مورد توجه فعالان در بازار به ویژه سرمایه­گذاران قرار می گیرد. ریسک کلی سهام تابعی از عوامل مختلف است. برخی از منابع ریسک شناخته شده هستند از قبیل ریسک نرخ بهره، ریسک تورمی، ریسک تجاری و …. . تحلیلگران سرمایه­گذاری مدرن، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می­شوند را به دو دسته تقسیم می­کنند: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک(هیبتی و همکاران، ۱۳۸۴ص۷). شناخت عواملی که ریسک سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به سرمایه گذاران اعم از انفرادی و نهادی در فرایند تحلیل اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاری کمک شایانی می نماید.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

 • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسان­پذیری بازده آتی سهام.

 

۱-۴-۲ اهداف ویژه

 • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت با تغییرپذیری اقلام تعهدی دوره جاری.
 • شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی).
 • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با  نوسان­پذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت

شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری  با نوسان­پذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیر سیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری

[۱]) Dechow

[۲]) Shan

[۳]) Callen-segal

[۴]) Vuolteenaho

تعداد صفحه :۶۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیرمسائل تضاد نمایندگی جریان­ وجوه ­نقد آزاد برمحتوای اطلاعاتی ­ارقام ­حسابداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان

 تاثیرمسائل تضاد نمایندگی جریان­ وجوه ­نقد آزاد برمحتوای اطلاعاتی ­ارقام ­حسابداری

درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مرداد ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل ۱۰۴ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود که احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شرکت­هایی که در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست که سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا که محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد که آنان در تصمیم­گیری های سرمایه­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند که موجب تمایز بین شرکت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شرکت­ها می شود.

 

کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 


۱-۱مقدمه

مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[۱]،۱۹۸۶). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[۲]، ۱۹۷۶). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.

 نکته :استثنائا” در این فایل بعضی کلمات در فایل ورد به هم چسبیده هستند

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریM.A

 

عنوان:

مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

                                                                               

چکیده                                                                                                            1

 

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲     بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۴
۱-۴- اهداف پژوهش ۵
۱-۴-۱- هدف کلی ۵
۱-۴-۲- اهداف ویژه ۵
۱-۴-۳- اهدف کاربردی ۵
۱-۵- فرضیه­های پژوهش ۶
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۶
۱-۶-۱- ریسک عملیاتی ۶
۱-۶-۲- ریسک بازار ۶
۱-۶-۳- مدیریت سرمایه درگردش ۶
۱-۶-۴- سیاست های سرمایه درگردش ۷
۱-۶-۵- چرخه نقدینگی ۸
۱-۷- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی اندازه گیری متغیرها

 

۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- مبانی نظری ۱۴
   2-2-1- ریسک عملیاتی

   2-2-2- مفهوم ریسک

   2-2-3- ظهور بحث ریسک­

   2-2-4- مهمترین ریسک­ها

   2-2-5- ریسک­های عملیاتی

   2-2-6- رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی

۱۴

۱۵

۱۶

۱۶

۱۷

۱۸

        2-2-6-1- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روش­ها ۱۸
        2-2-6-2- رویدادهای مربوط به درون سازمان ۱۹
        2-2-6-3- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم ۱۹
        2-2-6-4- رویدادهای مربوط به خارج از موسسه ۱۹
   2-2- 7- ریسک بازار

        2-2-7-1- مهمترین انواع ریسک بازار

۲-۲-۸- سیاست­های سرمایه درگردش

۲۰

۲۱

۲۲

        2-2-8-1- استراتژی دارائی­های جاری   ۲۳
                2-2-8-1-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت دارائی­های جاری) ۲۲
                2-2-8-1-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت دارائی­های جاری) ۲۳
        2-2-8-2- استراتژی بدهی­های جاری ۲۳
                2-2-8-2-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی­های جاری) ۲۳
                2-2-8-2-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت بدهی­های جاری)

۲-۲-۹- مدیریت سرمایه درگردش

۲۴

۲۴

   2-2-9- سیاست­های مطلوب در مدیریت سرمایه درگردش ۲۵
   2-2-10- ماهیت و اهمیت سرمایه درگردش ۲۷
   2-2-11- چرخه تبدیل وجه نقد ۲۸
        2-2-11-1- دوره وصول مطالبات ۳۲
        2-2-11-2- زیاد بودن مانده مطالبات ۳۳
        2-2-11-3- کم بودن مانده مطالبات ۳۳
        2-2-11-4- دوره واریز بستانکاران ۳۳
        2-2-11-5- دوره گردش موجودی کالا ۳۴
        2-2-11-6- زیاد بودن موجودی کالا ۳۵
        2-2-11-7- کم بودن موجودی کالا

۲-۲-۱۲- ارتباط بین متغیر­های پژوهش

    2-2-12-1- ارتباط بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار

    2-2-12-2- ارتباط بین ریسک و سرمایه درگردش

۳۵

۳۶

۳۶

۳۷

۲-۳- پیشینه پژوهش ۳۷
   2-3-1- پژوهش­های داخلی ۳۷
   2-3-2- پژوهش­های خارجی ۴۰
 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- نوع پژوهش ۴۶
۳-۳- فرضیه­های پژوهش ۴۶
۳-۴- قلمرو پژوهش ۴۷
    3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش ۴۷
    3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش ۴۷
    3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش  ۴۷
۳-۵- جامعه پژوهشی ۴۷
۳-۶- روش نمونه گیری و نمونه آماری ۴۸
۳-۷- روش جمع آوری اطلاعات و داده­ها

۳-۸- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش                                                                  

۴۹

۵۰

۳-۹- لیست متغیر های مورد بررسی مدل ۱                                                             ۵۱
    3-9-1- سرمایه درگردش ۵۱
    3-9-2- چرخه نقدینگی ۵۲
    3-9-3- ریسک عملیاتی ۵۱
    3-9-4- ریسک بازار ۵۱
۳-۱۰- شیوه آزمون فرضیات و متغیرهای اساسی پژوهش ۵۲
۳-۱۱- مدل شماره (۱) جهت آزمون فرضیه­های اول و دوم ۵۲
۳-۱۲- لیست متغیرهای مورد بررسی مدل۲ ۵۴
۳-۱۳- مدل شماره(۲) جهت آزمون فرضیه­های سوم و چهارم ۵۵
۳-۱۴- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۶
    3-14-1- تحلیل رگرسیون ۵۷
    3-14-2- روش برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی ۵۸
۳-۱۴-۳- فروض روش OLS (فروض کلاسیک) ۵۹
    3-14-4- خطی بودن مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها ۶۰
    3-14-5- عدم وجود خودهمبستگی ۶۱
    3-14-6- همبستگی

    3-14-7- ضریب تعیین

    3-14-8- ضریب همبستگی

۳-۱۴-۹- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و مطالعه معنی داری ضرایب

۳-۱۴-۱۰- هیستوگرام و آزمون نرمال بودن۰

۳-۱۴-۱۱- استقلال پسماندها

۳-۱۴-۱۲- تحلیل خودهمبستگی متغیرها

۳-۱۴-۱۳ آزمون دوربین واتسون

۳-۱۴-۱۴- رگرسیون پانلی

۳-۱۴-۱۵ بررسی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

۳–۱۵- خلاصه فصل

۶۲

۶۲

۶۲

۶۳

۶۳

۶۳

۶۳

۶۳

۶۴

۶۷

۶۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

 
۴-۱ مقدمه ۶۹
۴-۲- آمار توصیفی

۴-۳- شاخص­های مرکزی و پراکندگی

۴-۴- تحلیل پیش فرض­ها(آزمون فرض کلاسیک)

     4-4-1- نرمال بودن متغیرها

۴-۵- آزمون فرضیه­ها

۴-۶- آزمون فرضیه­ها با استفاده از برازش مدل رگرسیونی

     4-6-1- آزمون F لیمر مدل اول فرضیه اول و دوم

     4-6-2- برازش مدل سرمایه درگردش

     4-6-3- آزمونF لیمر مدل دوم فرضیه سوم و چهارم

     4-6-4- برازش مدل چرخه نقدینگی

۶۹

۶۹

۷۲

۷۲

۷۴

۷۴

۷۴

۷۵

۷۷

۷۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 
۵-۱- مقدمه ۸۱
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش ۸۱
   5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول ۸۱
   5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم ۸۲
   5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم

   5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم

۸۲

۸۳

۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهاد­ها

۵-۳-۱- نتیجه­گیری کلی

۵-۳-۲- پیشنهادها

۸۳

۸۳

۸۵

       5-3-2-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های پژوهش ۸۵
   5-3-2-2-پیشنهاد برای پژوهش­های آتی ۸۵
۵-۴ محدودیت­های پژوهش

فهرست منابع

پیوست

چکیده لاتین     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۶

۸۷

۹۴

فهرست جداول

 

جدول (۳-۱): نحوه انتخاب شرکت­های نمونه ۴۹
جدول (۳-۲): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره ۱ ۵۰
جدول (۳-۳): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره ۲ ۵۴
جدول (۴-۱): علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته ۶۹
جدول (۴-۲): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ۷۰
جدول (۴-۳): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ۷۱
جدول (۴-۴): سطح معنی­داری آزمون جاک برا ۷۲
جدول (۴-۵):: سطح معنی­داری آزمون جاک برا ۷۳
جدول (۴-۶): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس ۷۳
جدول (۴-۷): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس ۷۳
جدول (۴-۸): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه… ۷۷
جدول (۴-۹): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: سرمایه درگردش) ۷۸
جدول (۴-۱۰): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه… ۸۲
جدول (۴-۱۱): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: چرخه نقدینگی)

جدول (۵-۱): نتایج کلی آزمون فرض­ها

۸۳

۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست نمودار­ها  
نمودار شماره۱: ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به سیاست­های سرمایه درگردش ۲۵
نمودار شماره۲: وجود خودهمبستگی ۶۱
نمودار شماره۳: عدم وجود خود همبستگی

 

۶۱

 

   

 

 

چکیده

توسعه فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع آن مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت­های عملیاتی در دوره عادی معمولا سالانه به سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه­ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود. بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیم­های مالی نقش برجسته­ای دارد .هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می باشد. در این پژوهش تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته ­است، که ۸۵ شرکت آن با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر با توجه به اینکه در پی کشف روابط بین متغیر­های کمی است، در گروه پژوهش­های همبستگی جای می­گیرد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون تلفیقی با استفاده از داده­های ترکیبی[۱] در سطح اطمینان ۹۵%، استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از رابطه مستقیم بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش می­باشد، یافته­ها همچنین نشان می­دهد که بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار و چرخه نقدینگی رابطه مستقیم وجود دارد. بر این اساس می­توان نتیجه­گیری کرد، که با افزایش ریسک عملیاتی و ریسک بازار، سرمایه درگردش نیز افزایش می­یابد.

 

 

 

کلمات کلیدی: ریسک عملیاتی، ریسک بازار، سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

۱-۱ – مقدمه

سرمایه درگردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود(نیکومرام، رهنمای رودپشتی و هیبتی ۱۳۸۳، ۱۶).

نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی­های سر رسید شده، و استفاده از فرصت­های ناگهانی مناسب جهت سرمایه­گذاری که نشانه­ای از انعطاف­پذیری واحد تجاری می­باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در­گردش می­باشد. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می­شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می­گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.

تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه در­گردش لطمه­ای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد (رهنمای رودپشتی و کیائی ۱۳۸۷).

فعالیت بانک­ها و موسسات مالی در حوزه­های اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه­ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک­های خاص اینگونه فعالیت­ها قرار داده است.  بانک­ها با انواع متنوعی از ریسک­ها روبرو می­باشند، ریسکی که این پژوهش به آن می­پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می­شود. درحال حاضر بانک­های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک­های عملیاتی می­باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می­شود:

 1. شناسایی ریسک­های عملیاتی در موسسه مالی(در اینجا منظور همان زیان­های عملیاتی است).
 2. ارزیابی و یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسک­های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک­های عملیاتی سازمان می­باشد).
 3. مدیریت ریسک­های عملیاتی که شامل انتقال ریسک(با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی در جهت کاهش میزان ریسک­های عملیاتی می­باشد.

بانک­هایی که این چالش جدید، یعنی رویارویی با مقوله ریسک­های عملیاتی را می­پذیرند نیاز به کمک­هایی از بیرون سازمان برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک­های عملیاتی خواهند داشت. کمیته بال[۲] متعلق به بانک تسویه بین الملل[۳] استانداردهایی را پیرامون ریسک­های عملیاتی در سازمان­ها تدوین کرده و آن را در قالب دستورالعمل­هایی به بانک­های مختلف سراسر دنیا ابلاغ کرده است، این دستورالعمل­ها در چندین نسخه بروز رسانی شده­اند و این فرایند بروز رسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت، مسلما این مستندات مهمترین و معتبرترین مراجع در این مقاله محسوب می­شوند(شربت اوغلی و عرفانیان ۱۳۸۴).

در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری­های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه­ای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.

 

۱-۲- بیان مسئله:

یکی از ضروری­ترین عوامل برای ادامه فعالیت­های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک­ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت­های نقدینگی آن­ها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه درگردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می­رسد (نیکومرام و همکاران ۱۳۸۵، ۱۲).

زمانی که مدیران یک شرکت یک سیاست جسورانه را در مورد سرمایه درگردش بر می­گزیند، این سیاست باعث می­شود، شرکت سطح پایینی از دارایی­های با نقدینگی بالا را در اختیار داشته باشد، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاری افزایش یافته و به تبع آن سطح ریسک افزایش می­یابد (هورن[۴] ۱۹۶۹، ۸۹-۷۱). از سوی دیگر نباید از این مساله غفلت نمود که نگهداری سطح بالای سرمایه درگردش، می­تواند در طول یک دوره کوتاه مدت، امکان استفاده از فرصت­های سودآور را برای مدیران شرکت فراهم آورد(لونوکس[۵] ۲۰۰۴، ۲۴-۲۰).

دلیل عدم موفقیت بخش عمده­ای از شرکت­های ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه درگردش است، حال آنکه این شرکت­ها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه درگردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج می­گردند(بسلی و دیگران[۶] ۱۹۸۷).

اهمیت روزافزون سرمایه درگردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتقاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه درگردش می­توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می­تواند بر میزان خطر و بازده آن­ها اثر گذار باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر  ریسک عملیاتی و ریسک بازار  بر سرمایه درگردش شرکت­ها می­باشد.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

موضوع مدیریت سرمایه درگردش طی سال­های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درسایر کشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقیقات صورت گرفته می­توان به تحقیقات، (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)[۷]، (قوش و ماجی ۲۰۰۳)[۸]، (رحمان و نصر ۲۰۰۷)[۹]، (لمبرسون ۱۹۹۵)[۱۰]، (نذیر و افزا ۲۰۰۷)[۱۱] اشاره نمود.

با توجه به اهمیت موضوع تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه در­گردش و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است لذا بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و با استفاده ازمدلها و متغیرهای استفاده شده در آن تحقیقات موضوع در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیریت سرمایه درگردش یکی از بخش­های است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­کند به طوری که در برخی موارد بحث سرمایه درگردش و نقدینگی بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگ­های یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ­های سازمان را به عهده دارد.

ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می­کند.

۱- در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت­ها در شرایط نامناسبی قرار داد و اکثر شرکت­ها به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می­دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها ایرانی در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

۲- تجزبه نشان داده است که اغلب شرکت­هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آنان به ورشکستگی کشیده می­شود، یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه درگردش می­باشد(رهنمای رودپشتی و کیائی ۱۳۸۷).

 

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می­باشد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

 1. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده
 2. شناخت تاثیر ریسک بازار بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده.
 3. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی.
 4. شناخت تاثیر ریسک بازار بر چرخه نقدینگی.

 

[۱]. Pool. data

[۲] . Basel Committee

[۳] . Bank for International Settlements

Horne . [4]

[۵] . Loneux

[۶] .Besley et al  

Filbeck & Krueger, 2005.[7]

Ghosh and Maji 2003.[8]

[۹].Raheman and Nasr, 2007

[۱۰].Lamberson,1995

[۱۱].Afza & Nazir 2007

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)                                                                         رشته: حسابداری

 

عنوان

قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 

سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱  
۱-۱.       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲  
۱-۲.       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۳  
۱-۳.       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. ۴  
۱-۴.       وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین ……………………………………………………. ۵  
۱-۵.       اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵  
۱-۶.       پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶  
۱-۷.       فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶  
۱-۸.       روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۶  
۱-۹.       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………….. ۶  
۱-۱۰.  تعریف واژه ها و اصطلاحات عملیاتی ……………………………………………………………… ۷  
۱-۱۱.  قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷  
۱.  

۱.۱.  

۱.۲.  

۱.۳.  

۱.۴.  

۱.۵.  

۱.۶.  

۱.۷.  

۱.۸.  

۱.۹.  

۱.۱۰.  

۱.۱۱.  

۱-۱۱-۱. قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………..

۷  
۱-۱۱-۲. قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۷  
۱  

۱-۱.  

۱-۲.  

۱-۳.  

۱-۴.  

۱-۵.  

۱-۶.  

۱-۷.  

۱-۷-۱.  

۱-۷-۲.  

۱.  

۱.۱.  

۱.۲.  

۱.۳.  

۱.۴.  

۱.۵.  

۱.۶.  

۱.۷.  

۱.۷.۱.  

۱.۷.۲.  

۱-۱۱-۳. قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………

۸  
۱-۱۲.  ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۸  
۱-۱۳.  خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………. ۸  
     
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق ۹  
بخش اول: مبانی نظری تحقیق    
۱       

۲       

۲.       

۲-۱.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

۱۰  
۱         

۲         

۲-۲.        اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………

۱۱  
۲-۳.      اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری………………………………………………………………… ۱۲  
۲-۴.      مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی غیراختیاری……………………………………………………. ۱۳  
۲-۵.      کیفیت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………… ۲۲  
۲-۶.      کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری……………………………………………. ۲۳  
۲-۷.      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری……………………………………. ۲۷  
۲-۸.      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه………………………………………………………………………… ۳۰  
۲-۹.      شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) و فروش زیان مالیاتی……………… ۳۱  
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۳  
۲-  

۲-۱.  

۲-۲.  

۲-۳.  

۲-۴.  

۲-۵.  

۲-۶.  

۲-۷.  

۲-۸.  

۲-۹.  

۲-۱۰.  

۲-۱۱.  

۲-۱۰. تحقیقات مرتبط با قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی …………………………………………..

۳۳  
۲-۱۰-۱. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………… ۳۳  
۲-۱۰-۲. تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………….. ۴۲  
۲-۱۱. خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. ۴۷  
     
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰  
۱       

۲       

۳       

۳-۱.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

۵۱  
۳-۲.        بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… ۵۱  
۳-۳.        فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵۳  
۳-۴.        روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۵۴  
۱-۱.       

۳-۵.      روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

۵۶  
۳-۶.      ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. ۵۶  
۳-۷.      جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… ۵۷  
۳-۸.      روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. ۵۷  
۳-۹.      نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. ۵۷  
۱  

۲  

۳  

۳-۱.  

۳-۲.  

۳-۳.  

۳-۴.  

۳-۵.  

۳-۶.  

۳-۷.  

۳-۸.  

۳-۹.  

۳-۱۰. مدل های آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………

۶۰  
۱-۲.  

۳-۱۱. متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………….

۶۱  
۳-۱۲. آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………… ۶۶  
۳-۱۲-۱.                       آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل …………………………………………………… ۶۶  
۳-۱۲-۲.                       روش های آماری آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………. ۶۸  
۱-۱۱.    

۳-۱۳.   خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………….

۷۰  
     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته هاو آزمون فرضیه های تحقیق ۷۱  
۲-       

۳-       

۴       

۴-۱.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

۷۲  
۴-۲.      توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷۳  
۴-۳.      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… ۷۴  
۲.       

۳.       

۴.       

۴.۱.       

۴.۲.       

۴.۳.       

۴-۳-۱.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه ……………………………

۷۴  
۴-۳-۲.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه ………………………….. ۷۶  
۴-۳-۳.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی های تشکیل شده…………….. ۷۸  
۴-۴.      آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱  
۴.۴.         

۴-۴-۱.        بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………

۸۲  
۴-۴-۱-۱.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت سالانه ………….. ۸۲  
۴-۴-۱-۲.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه …………… ۸۴  
۴-۴-۱-۳.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی های تشکیل شده ۸۵  
۴-۴-۲.        آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….. ۸۷  
۴-۴-۲-۱.  آزمون تشخیص مدل …………………………………………………………….. ۸۷  
۴-۴-۲-۲.  آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………. ۸۷  
۴-۴-۲-۳.  آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………. ۹۰  
۴-۴-۲-۴.  آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………… ۹۲  
۴-۵.      خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. ۱۰۲  
     
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۰۳  
۴-       

۵       

۵-۱.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

۱۰۴  
۵-۲.      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن …………………………………………………………… ۱۰۵  
۵-۳.      یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸  
۵-۴.      بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۱۱۰  
۵-۵.      محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۱۲  
۵-۶.      پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۱۳  
۵-۶-۱.        پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………. ۱۱۳  
۵-۶-۲.        پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………………………………………………………… ۱۱۳  
۵-۷.      خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………… ۱۱۴  
     
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵  
     
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰  
پیوست شماره ۱: اطلاعات شرکت های نمونه ………………………………………………………………. ۱۲۱  
پیوست شماره ۲: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………… ۱۲۴  
۱       

۲       

۲-۱.      آمار توصیفی متغیرهای سالانه ………………………………………………………………………….

۱۲۴  
۲-۲.      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه …………………………………………………………………………. ۱۲۹  
۲-۳.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده ………………… ۱۳۰  
پیوست شماره ۳: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………….. ۱۳۱  
۳       

۳-۱.      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..

۱۳۱  
۳-۲.      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت ماهانه ……………………………………………….. ۱۳۸  
۳-۳.      نتایج آزمون های انجام شده در سطح پرتفوی های تشکیل شده …………………………….. ۱۴۳  
          چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۹  

 

چکیده

در ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی که معمولاً توسط معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) نمایندگی می‏شود به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است یا خیر یک سوال بحث برانگیز است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏کنند، در حالی که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏کنند.

در این تحقیق نیز برای بررسی این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است یا خیر از معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ است که با اعمال محدودیت هایی نمونه نهایی مورد بررسی شامل ۷۳۲ سال-شرکت (۷۲۸۷ مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده است. برای بررسی وجود رابطه بین بازده آتی سهام و کیفیت اقلام تعهدی، بازده آتی سهام نسبت به شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل سه گانه فاما و فرنچ (۱۹۹۲) به صورت مقطعی با استفاده از ۷۳۲ (۷۲۸۷) مشاهده سالانه (ماهانه) برازش شد و در نهایت همانند کور و همکاران (۲۰۰۸)، با استفاده از روش رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای (فاما و مکبث) که در آن بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شود، بررسی ‏شد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است یا خیر.

نتایج حاصل از داده های این تحقیق همانند نتایج کور و همکاران (۲۰۰۸) و دیگران نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود ندارد، همچنین شاخص تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست (مشابه نتایج کور و همکاران ۲۰۰۸، ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱). به عبارت دیگر نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر قیمت گذاری شاخص تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) ارائه نداد.

 

کلید واژه ها: کیفیت اقلام تعهدی، خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت گذاری دارایی ها و رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، کیفیت و دقت تهیه ی این اطلاعات دغدغه استفاده کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.

البته بحث روزافزون در این زمینه که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر می‏گذارد، همچنان به صورت یک مسئله بحث برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره ها و بحث ها نیز بر کیفیت اقلام تعهدی متمرکز است و سوال مهم و حل نشده این است که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو[۱] (۲۰۰۲) کمّی می‏شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل صرف خطرپذیری محسوب می شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏کنند (برای‏ مثال فرانسیس و همکاران [۲]۲۰۰۵، ابودی و همکاران ۲۰۰۵[۳]، اگنوا ۲۰۰۸[۴]، کیم و کی ۲۰۱۰[۵]). درحالی که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏کنند (مانند کور و همکاران ۲۰۰۸[۶] و ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱[۷]). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد که کیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین ارائه درک بهتری از این که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۴۹).

 • بیان مسئله

همان طور که پیش تر بیان شد، ارائه درک بهتری از این که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یکی از مسائل اساسی در این بحث این است که آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد[۸].

بنابراین چنانچه شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم عملکرد بهتری نداشته باشند، بنابراین شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت گذاری دارایی‏ها باشد (کور و همکاران ۲۰۰۸). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه ی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام شده، دوره‏های مورد مطالعه و متدولوژی های استفاده شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، کور و همکاران (۲۰۰۸) نتیجه‏گیری کردند، رابطه ی مثبت بااهمیتی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از کنترل انحراف های (سو گیری های) مربوط به ساختار خرد بازار[۹] و یا هزینه‏های معاملات[۱۰] وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (۲۰۰۸) و کیم و کی (۲۰۱۰) استدلال کردند که شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از کنترل شوک جریان نقدی یا حذف سهام کم ارزش، عملکرد بهتری نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۵۰).

از آنجا که آزمون‏های سنتی قیمت گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری داشته اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش های قبلی(کور و همکاران، ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱) کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی می تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری کیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که فرانسیس و همکاران[۱۱] (۲۰۰۵) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، کور و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که رگرسیون‏های فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏کنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می کند، ارائه نمی دهند (کور و همکاران ۲۰۰۸، ص ۲). با استفاده از بازده‏های ماهانه، کور و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که یک رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همکاران (۲۰۰۵) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲).

برخلاف کور و همکاران (۲۰۰۸)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از کنترل شوک‏های جریان نقدی (اگنوا ۲۰۱۰) و سهام کم ارزش (کیم وکی ۲۰۱۰)، را نشان داده است.

 اِکر[۱۲] و همکاران (۲۰۰۶) به طور مستقیم این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏کند یا خیر را آزمون نکردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن ها (با استفاده از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری کسب نمود که نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.

با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی در مورد این که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (که توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت گذاری می شود که تکیه بر نتایج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) دارند که بیان می‏کند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت گذاری شده است.

[۱]Modified Dechow and Dichev (2002) Accruals Quality Measure (AQ).

[۲] Francis et al.

[۳] Aboody et al.

[۴] Ogneva

[۵] Kim and Qi

[۶] Core et al.

[۷] Christina A. Mashruwala & Shamin D. Mashruwala.

[۸] شاخص کیفیت اقلام تعهدی بزرگ تر دلالت بر کیفیت پایین اقلام تعهدی دارد. توجه کنید که در کل این مطالعه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی بطور خاص اشاره به معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) دارد و عموماً اشاره به کیفیت اقلام تعهدی ندارد.

[۹] Market Microstructure

[۱۰]Transaction Costs

[۱۱] Francis, LaFond, Olsson, and Schipper

[۱۲] Ecker

تعداد صفحه :۱۶۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت

در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

 

مرداد ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول  2

کلیات تحقیق  2

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

تعریف مشکل  4

اهمیت مشکل  5

نحوه برخورد با مشکل  5

عوارض ناشی از تدام مشکل  6

معرفی راه حلها و عوامل موثر. ۶

اهمیت پژوهش… ۷

تناقضات موجود در رابطه با طراحی سیستم پیشنهادی.. ۷

فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی.. ۸

اهداف پژوهش… ۹

سوالات یا فرضیه های پژوهش… ۱۰

تعاریف واژه ها ۱۱

خلاصه فصل.. ۱۳

فصل دوم ۱۴

مبانی نظری و  پیشینه تحقیق  14

مقدمه ۱۵

مکانیزم عملکرد سیستم ABC   15

سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. ۱۷

خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در شرکت فرودگاهها با سایر بخشها ۱۹

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 22

دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت… ۲۳

مدل مقدماتی سیستم ABC   23

مدل دو بعدی سیستم ABC   24

دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC.. 25

۱- اطلاعات درباره فعالیتها ۲۵

۲- اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات   25

۳- اطلاعات در مورد فعالیتهای غیر عملیاتی  25

دیدگاه فرآیندی مدل ABC.. 26

اجزاء تشکل دهنده مدل ABC.. 27

اجزا دیدگاه تخصیص هزینه ۲۸

مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه ۳۱

اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC.. 32

طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC.. 35

طبقه بندی سطح فعالیتها ۳۷

۱- فعالیتهای سطح خرد(سطح جزئی) ۳۸

۲- فعالیتهای سطح میانی  38

۳-  فعالیتهای سطح  کلان(ماکرو) ۳۸

۴- فعالیتهای سطح هدف هزینه ۳۸

مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC.. 38

تعیین هدف هزینه با توجه به نوع سازمان  39

تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت   40

آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه ۴۲

شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع  42

تعریف و شناسایی محرک منابع  42

عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت   43

تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت   43

عملیات تخصیص هزینه های غیر مستقیم به هدف هزینه ۴۴

محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه ۴۵

پیشینه تحقیق.. ۴۶

مقدمه ۴۶

پیشینه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت وکاربردهای آن  46

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۹

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۰

پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در صنعت هوانوردی و فرودگاهی  52

خلاصه فصل.. ۵۳

فصل سوم ۵۵

روش تحقیق  55

مقدمه. ۵۶

روش کلی تحقیق.. ۵۶

از جهت هدف   56

از جهت روش گردآوری داده ها و استنتاج  56

از جهت طرح تحقیق  56

جامعه آماری.. ۵۶

جامعه آماری این پژوهش: ۵۶

نمونه آماری  57

روش های گردآوری اطلاعات… ۵۷

مطالعه: ۵۷

مصاحبه تخصصی: ۵۷

مشاهده: ۵۷

ابزار گردآوری اطلاعات… ۵۷

پایایی و اعتبار تحقیق.. ۵۷

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۸

تحلیل محتوا: ۵۸

تجزیه و تحلیل سیستم: ۵۸

فصل چهارم ۵۹

طراحی سیستم پیشنهادی  59

مقدمه. ۶۰

مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در شرکت فرودگاههای کشور ۶۱

شناخت وضعیت موجود. ۶۳

اصول و مبانی طراحی و تدوین سیستم حسابداری بهای تمام شده ۶۴

عوامل هزینه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی  64

فعالیت های شرکت از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده ۶۵

مراکز هزینه ۶۹

ظرفیت   70

هزینه های ثابت و متغیر  71

مبانی و معیارهای تسهیم و تخصیص هزینه ها ۷۱

مراحل محاسبه بهای تمام شده ۷۲

روش هزینه یابی  72

تسهیم هزینه ها ۷۳

دریافت گزارشات هزینه ۷۳

تفکیک عوامل هزینه به ثابت و متغیر  73

تسهیم هزینه های مراکز هزینه مشترک به مراکز هزینه اصلی  73

تسهیم هزینه های مراکز هزینه خدماتی  73

تسهیم هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات   74

تعیین هزینه های قابل جذب به خدمات فرودگاهی و پروژه ها ۷۴

عوامل بهای تمام شده ۷۶

خدمات فرودگاهی  76

پروژه ها ۷۶

شکل شماره (۴-۱) مراحل تسهیم و تخصیص هزینه ها در سیستم موجود ۷۸

بررسی نقاط ضعف، ایرادات و اشکلات سیستم موجود. ۷۹

کلی نگری در طراحی و عدم تعیین مبانی تسهیم  79

عدم شباهت خدمات در مناطق جغرافیایی مختلف، تنوع و تکثر فرودگاهها ۸۰

ماهیت جدایی ناپذیر فعالیت های فرودگاه ها از یکدیگر و از ستاد ۸۱

ارتباط یکسویه و تسهیم یک طرفه  هزینه ها در سیستم موجود ۸۱

تعریف مراکز هزینه مشترک و استفاده نامحدود از آن  82

بررسی ساختار و  تشکیلات ستاد شرکت فرودگاههای کشور. ۸۲

شناخت مراکز هزینه، فعالیت ها، محرک فعالیت ها و اهداف هزینه. ۸۴

فصل پنجم  99

نتایج و پیشنهادات   99

محدودیت های پژوهش… ۱۰۰

نتایج و پیشنهادات… ۱۰۱

 


چکیده

 

فرآیند هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در صنعت فرودگاهی کشورمان در ابتدای راه قرار دارد و تاکنون اقدام مؤثر و مستندی در این خصوص انجام نشده است. همچنین با عنایت به استفاده فراگیر از تکنولوژی های برتر در این حوزه و تنوع، پیچیدگی، پیوستگی و در هم تنیدگی ارائه خدمات فرودگاهی در سطح کشور، روش های سنتی هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده، اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد را جهت تصمیم گیری در حوزه های مختلف از جمله قیمت گذاری خدمات، مدیریت هزینه، بودجه بندی، سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد، پیگیری روند بهبود مستمر، تدوین استراتژی و راهبرد سازمانی و … فراهم نمی نماید.

موضوع این تحقیق طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور می باشد. هدف از این تحقیق طراحی سیستم پیشنهادی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد.   تحقیق حاضر به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی، از جهت روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر طرح تحقیق، پیمایشی می باشد.

در تحقیق حاضر پس از بررسی مدارک و مستندات سیستم موجود، اشکالات و نقاظ ضعف آن فهرست گردید.  در طراحی سیستم پیشنهادی مراکز هزینه بر اساس ساختار وظیفه ای شرکت و بر حسب معاونت ها، ادارات کل و اداره ها تعریف شده است. همچنین با بررسی کلیه فعالیت های انجام شده در هر بخش، فعالیت عمده و شاخص تعیین شده و با برقراری رابطه علت و معلولی بین فعالیت ها و هدف از انجام آن، محرک هر فعالیت تعیین گردیده است. در نهایت آخرین بخش از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، با تعریف اهداف هزینه تکمیل شده است.

اطلاعات از طریق مشاهده مستقیم، مصاحبه با کارشناسان و متخصصین، بررسی مدارک و مستندات از جمله چارت سازمانی و ساختار و تشکیلات شرکت جمع آوری شده و برای طراحی سیستم پیشنهادی خصوصا تعیین محرک هزینه هر فعالیت از نظرات مدیران ارشد شرکت استفاده شده است.

 

کلمات کلیدی:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت؛ ABC؛ بهای تمام شده خدمات فرودگاهی؛ صنعت هوانوردی و فرودگاهی

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

عدم دسترسی به اطلاعات بهای تمام شده یکی از چالش های فراروی مدیریت در شرکت فرودگاه های کشور می باشد. با توجه به ماهیت درآمد هزینه ای بودن این شرکت و لزوم پرداخت هزینه های هنگفت و سرسام آور فعالیت های عملیاتی و فرودگاهی از محل درآمدها، تعیین بهای تمام شده خدمات و به طبع قیمت گذاری این خدمات از اهمیت حیاتی برخوردار است. در سایه فقدان اطلاعات بهای تمام شده، قیمت گذاری خدمات ارائه شده توسط این شرکت صرفا بر اساس گمانه زنی، تخمین و سایر روش های غیر قابل اتکا خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت هوانوردی و وضع تحریم های ناعادلانه در این حوزه و با عنایت به اینکه عمده مشتریان خدمات ارائه شده شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی می باشند، نرخ گذاری فاقد پشتوانه و مستندات علمی از یک سو موجب وقوع بحران مالی و عدم امکان پرداخت به موقع بدهی توسط مشتریان و از سوی دیگر و در سطح بین الملل باعث از دست دادن بازار رقابتی خواهد شد. خدمات شرکت فرودگاههای کشور شامل عملیات ناوبری، نشست و برخاست هواپیما، روشنایی باند و سطوح پروازی، پارکینگ هواپیما و ترمینال بار و مسافر می باشد. با توجه به تنوع خدمات ارائه شده، محاسبه بهای تمام شده خدمات ناهنگونی از این دست و اطلاعات حاصل از آن با اتکاء بر سیستم هزینه یابی سنتی به هیچ عنوان تکاپوی نیازهای اطلاعاتی، مدیریتی، سرمایه گذاری، کنترل و ارزیابی عملکرد این حوزه را نخواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه صنعت هوانوردی و فرودگاهی در تقسیم بندی رایج در صنعت، جزء صنایع با تکنولوژی برتر قرار گرفته، عدم توجه به سطوح مختلف تکنولوژی بکاررفته در این حوزه محاسبه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی را از واقعیت دور خواهد ساخت. طبق استانداردهای موجود در این صنعت فرودگاه ها بسته به شرایط عملیاتی و تعاریف تخصصی، دسته بندی شده و محاسبه بهای تمام شده یک خدمت واحد در فرودگاههای مختلف الزاما بایستی تفاوت محسوس داشته باشد. توجه به ظرفیت پذیرش و اعزام پرواز در یک فرودگاه امری کاملا گریز ناپذیر در حوزه حسابداری مدیریت و بهایابی خدمات محسوب می شود. پیچیدگی فرآیند ارائه خدمات در صنعت هوانوردی و فرودگاهی و ضعف سیستم های هزینه یابی سنتی در درک و تأثیر آن بر بهای تمام شده خدمات، نیاز به یک سیستم کاملا پویا و هوشمند برای محاسبه بهای تمام شده را بیش از پیش اثبات می کند. اشکالات موجود در سیستم هزینه یابی سنتی و عدم توانایی این سیستم در ارائه اطلاعات دقیق، بهنگام و مربوط در حوزه بهای تمام شده منجر به معرفی سیستم بهای تمام شده برمبنای فعالیت[۱] در دهه ۱۹۸۰ گردید. ایجاد ارتباط علت و معلولی بین فعالیت های انجام شده در واحد تجاری برای ارائه خدمات و منابعی که صرف این فعالیت ها شده مهمترین وجه تمایز سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با سیستم های سنتی هزینه یابی است.

با توجه به طبقه بندی هزینه ها در شرکت فرودگاه های کشور و تحقق بخش عمده ای از هزینه های سربار غیر مستقیم در ستاد شرکت، بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ستاد اطلاعات ذی قیمتی از جمله شناسایی فعالیت های بدون ارزش افزوده را در اختیار مدیران این شرکت قرار خواهد داد. ضمن اینکه مهم ترین گام در جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات فرودگاهی در سطح فرودگاههای کشور، هزینه یابی و تسهیم هزینه های سربار غیر مستقیم در ستاد می باشد. به همین دلیل کلیه فعالیت ها و مطالعات بر سیستم هزینه یابی ستاد متمرکز گردیده است.

بیان مسئله

تعریف مشکل

مباحث هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در صنعت هوانوردی و فرودگاهی در ابتدای راه خود قرار دارند. ملموس نبودن خدمات در فرودگاههای کشور، حاکمیت بخش دولتی، تفکر هزینه ای در مدیران، الزامات قانونی و تعهدات بین المللی در خصوص ارائه خدمات هوانوردی و فرودگاهی در کشور باعث عدم توجه جدی به مبحث هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات شده است. با توجه به انحصار کامل شرکت در حوزه فرودگاهی و البته الزامات قانونی که بر این انحصار تأکید دارند، عملا بازار رقابتی برای خدمات فرودگاهی وجود ندارد و همین انحصار موجب کم توجهی به مباحث حسابداری مدیریت از جمله بهای تمام شده گردیده است. سیستم های حسابداری موجود به دلیل دیدگاه سنتی صرفا به ثبت منابع صرف شده در سازمان جهت ارائه خدمات می پردازند و طبقه بندی، تفکیک و تسهیم هزینه ها الگوی علمی و رابطه منطقی با فعالیت های انجام شده برای ارائه خدمات ندارد. همچنین درک مشترکی در میان کارشناسان صنعت در خصوص سیستم هزینه یابی، روش تسهیم هزینه ها و مبانی و معیارهای تسهیم دیده نمی شود. به همین دلیل مباحثی همچون تجزیه و تحلیل هزینه ها، شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده، شناسایی ظرفیت های بلا استفاده و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از آن، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، افزایش کارآیی و بهره وردی و استفاده بهینه از منابع محدود موجود موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده و در صورت تصمیم مدیریت برای شروع فعالیت ها در این حوزه زیرساخت اساسی که سیستم بهای تمام شده و اطلاعات حاصل از آن می باشد، وجود ندارد و یا در مراحل طراحی نظری مغفول مانده است.

اهمیت مشکل

امروزه با توجه اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری و خصوصا نقش اطلاعات مالی در مدیریت واحدهای تجاری فقدان اطلاعات بهای تمام شده و عدم بهره برداری از آن در صنعت هوانوردی و فرودگاهی باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه و اتلاف منابع محدود موجود در این حوزه خواهد شد. با توجه به لزوم سرمایه گذاری های هنگفت در طراحی، ساخت، تجهیز، توسعه و راهبری فرودگاههای کشور بی اعتنایی به اطلاعات بهای تمام شده خدمات فرودگاهی ممکن است مدیران را در صحنه تصمیم گیری برای مدیریت و توسعه شبکه فرودگاهی در کشور دچار اشتباهات راهبردی نماید. دسترسی به اطلاعات بهای تمام شده امکان قیمت گذاری خدمات را نیز فراهم می آورد. با توجه به تأمین منابع مالی شرکت از محل درآمدهای آن طبعاً تعیین نرخ خدمات فرودگاهی بدون توجه به بهای تمام شده موجب کسری بودجه و مشکلات جدی برای تحقق اهداف و ماموریتهای شرکت خواهد گردید. تعیین نرخ های فروش خدمات به صورت دستوری و صرفا با هدف پوشش هزینه ها نیز باعث ایجاد بحران مالی برای شرکت های هواپیمایی و دریافت کنندگان خدمات فرودگاهی شده و فرآیند وصول مطالبات تجاری شرکت و تامین منابع مالی برای اهداف شرکت را مختل خواهد نمود.

 

نحوه برخورد با مشکل

با توجه به حساسیت موضوع بهای تمام شده و نقش خطیر اطلاعات حاصل از اجرای این سیستم، طراحی و بکارگیری سیستم بهای تمام شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به طبقه بندی هزینه ها در شرکت و سهم عمده هزینه های سربار غیر مستقیم که در مراکز هزینه ستاد انباشته شده، بکارگیری یک سیستم هزینه یابی نوین که از یک سو تنوع، پیچیدگی و عدم تمرکز فعالیت های شرکت را در نظر گرفته و از سوی دیگر رابطه علت و معلولی بین فعالیت های لازم برای تحقق اهداف شرکت و منابعی که برای انجام این فعالیت ها صرف شده است را ملاک تسهیم قرار دهد، منجر به ارائه اطلاعات دقیق، مربوط و قابل اتکا برای مدیران شرکت به منظور اعمال مدیریت بر مبنای فعالیت[۲] خواهد گردید. 

 

عوارض ناشی از تدام مشکل

از آنجا که دسترسی به اطلاعات از ملزومات مهم تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت می باشد، در صورت عدم بکارگیری روش های نوین هزینه یابی و تهیه و گزارش اطلاعات بهای تمام شده در شرکت شاهد اتلاف منابع، انجام فعالیت های فاقد ارزش افزوده، عدم توسعه متوازن فرودگاه ها، ایجاد ظرفیت های بلا استفاده و بالطبع بالا رفتن هزینه های نگهداری و تعمیرات آنها از یک طرف و از طرف دیگر محدودیت ظرفیت پذیرش پرواز در فرودگاههای دیگر خواهیم بود. استنکاف مشتریان خدمات فرودگاهی از پرداخت بدهی و مشکلات نقدینگی و عدم تأمین مالی طرح های توسعه از مشکلات دیگر بحساب می آید. همچنین عدم امکان تجزیه و تحلیل هزینه ها، بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف، قیمت گذاری اصولی و منطقی خدمات و نیز عدم امکان بهبود مستمر فعالیت ها را می توان از عوارض ناشی از استفاده از سیستم های موجود دانست.

 

[۱] Activity Based Costing

[۲] Activity Based Management

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی (مطالعه موردی بانک های ملت …

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی

 

 

عنوان:

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی

(مطالعه موردی بانک های ملت شهر کرمانشاه)

 

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶

۱-۴ اهداف پژوهش. ۷

۱-۴-۱ هدف اصلی. ۷

۱-۴-۲اهداف ویژه. ۷

۱-۵فرضیه های پژوهش. ۷

۱-۶تعاریف متغیرهای پژوهش. ۸

۱-۶-۱تعاریف مفهومی. ۸

۱-۶-۲تعاریف عملیاتی. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ نظام بازاریابی. ۱۱

۲-۲ عوامل فعالیت های بازاریابی. ۱۲

۱.مفهوم تولید. ۱۲

۲.مفهوم کالا. ۱۲

۳.مفهوم فروش. ۱۲

۲-۲ برند. ۱۳

۲-۲-۱ تعاریف برند. ۱۳

۲-۲-۲ برندسازی. ۱۴

۲-۲-۳ مدیریت برند. ۱۵

۲-۲-۴ ارزش مارک گذاری محصولات. ۱۶

۲-۲-۵ استراتژی های نام گذاری. ۱۶

۲-۲-۶ نام تجاری مناسب. ۱۸

۲-۲-۷  تصویر برند. ۱۹

۲-۲-۸ توسعه برند. ۲۰

۲-۲-۹ تفاوت میان نام تجاری و علامت تجاری. ۲۱

۲-۲-۱۰ ارزش نام و نشان تجاری. ۲۱

۲-۲-۱۱ نحوه عمل کردن استراتژی نام و نشان تجاری (برند)   23

۲-۲-۱۱-۱ گسترش دامنه محصول. ۲۳

۲-۲-۱۱-۲ گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری. ۲۴

۲-۲-۱۱-۳ نام و نشان چند گانه تجاری. ۲۴

۲-۲-۱۱-۴ نام ها و نشان‏های تجاری جدید. ۲۵

۲-۲-۱۲ سنجش اندازه‏ های نام تجاری. ۲۶

۲-۲-۱۳ تمرکز فکری و نام تجاری. ۲۶

۲-۲-۱۴ اندازه‏ های متمرکز بر نام تجاری. ۲۸

۲-۲-۱۵ ساختن نام تجاری. ۲۹

۲-۲-۱۶ قدرت نام ‏های تجاری تخصصی. ۲۹

۲-۲-۱۷ تبدیل نام های تجاری به نمادها. ۳۰

۲-۲-۱۸ توسعه از طریق نام های تجاری‏ متعدد. ۳۱

۲-۲-۱۹ وفاداری به مارک. ۳۲

۲-۲-۲۰ شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک. ۳۴

۲-۲-۲۱ مدیریت نام تجاری. ۳۵

۲-۲-۲۲ تدوین راهبرد نام تجاری. ۳۶

۲-۲-۲۳ ابعاد نام تجاری. ۳۸

۲-۲-۲۴ ماتریس استراتژی های نام تجاری. ۳۹

۲-۲-۲۵ وفاداری برند. ۴۳

۲-۲-۲۶ بررسی وفاداری. ۴۴

۲-۲-۲۷ رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری به برند. ۴۷

۲-۲-۲۸ رابطه بین نگرش و رفتار با وفاداری به برند   47

۲-۲-۲۹ مسیر مستقیم از رضایت برند به اعتماد بر برند   47

۲-۲-۳۰ طبقه بندی وفاداری بر اساس دو متغیر نگرش و رفتار   48

۲-۲-۳۱ شخصیت برند. ۴۸

۲-۲-۳۲ تقابل برندسازی و مدیریت برند. ۴۸

۲-۲-۳۳ سهم برند در بازار رقابتی. ۴۹

۲-۲-۳۴ سهم برند و رابطه مشتری. ۵۰

۲-۲-۳۵تحقیقات سهم برند شامل دو عنصر است. ۵۰

۲-۲-۳۶ تبلیغات محرک برند. ۵۰

۲-۲-۳۷ ویژگی های فردی در برندسازی. ۵۱

۲-۲-۳۸ تأثیر رسانه های جمعی بر پیشرفت روابط برند   51

۲-۳ پژوهش های انجام گرفته. ۵۲

۲-۳-۱ پژوهش های داخل کشور. ۵۲

۲-۳-۲ پژوهش های خارج کشور. ۵۴

۲-۴ مدل مفهومی پژوهش. ۵۷

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۵۹

۳-۲- نوع روش پژوهش. ۵۹

۳-۳- جامعه آماری. ۶۰

۳-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری. ۶۰

۳-۵- روش جمع آوری داده ها. ۶۱

۳-۶- ابزار جمع آوری داده ها. ۶۱

۳-۷- روایی و پایایی ابزار پژوهش. ۶۲

۳-۸- شیوه تحلیل داده ها. ۶۳

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۶۶

۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش. ۶۶

۴-۳ داده های استنباطی. ۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۸۴

۵-۲ بحث و نتیجه گیری. ۸۴

۵-۳ پیشنهادهای پژوهش (پیشنهاد برای محققان آینده)   90

۵-۴ محدودیت های پژوهش. ۹۱

۵-۴-۱  محدودیت های در اختیار پژوهشگر. ۹۱

۵-۴-۲ محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. ۹۱

منابع فارسی. ۹۲

منابع انگلیسی. ۹۵

ضمائم. ۹۸

Abstract 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۱. توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها. ۶۶

جدول ۲. توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها. ۶۷

جدول ۳. توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها. ۶۸

جدول ۴. توزیع فراوانی سن آزمودنی ها. ۶۹

جدول ۵. توزیع فراوانی سن به تفکیک تحصیلات. ۷۰

جدول ۶. شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی. ۷۱

جدول ۷. مقایسه میانگین درگیری محصول به دست آمده از پاسخگویان با مقدار متوسط آن. ۷۴

جدول ۸.  مقایسه میانگین ریسک گریزی به دست آمده از پاسخگویان با مقدار متوسط آن. ۷۵

جدول ۹.  مقایسه میانگین اعتماد به نام تجاری به دست آمده از پاسخگویان با مقدار متوسط آن. ۷۶

جدول ۱۰.  مقایسه میانگین وفاداری به نام تجاری به دست آمده از پاسخگویان با مقدار متوسط آن. ۷۷

جدول ۱۱. نام و نماد متغیرهای مدل ساختاری. ۷۸

جدول ۱۲. شاخص های برازش مدل رگرسیونی مبتنی بر فرضیات پژوهش………………………………………..۷۸

جدول ۱۳. شاخص های برازش مدل ساختاری ثانویه مبتنی بر فرضیات پژوهش   81

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱. مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک جنسیت   72

شکل ۲. مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک وضعیت تأهل   73

شکل ۳. مدل ساختاری اولیه مبتنی بر فرضیات پژوهش ۷۸

شکل ۴. مدل ساختاری ثانویه تحلیل شده با برآورد استاندارد ۸۱

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی در بانک های ملت شهر کرمانشاه بود. به این منظور از میان کلیه کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه که تعداد آنها ۲۵۰ نفر بود، با مراجعه به فرمول کوکران، تعداد ۱۵۱ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه شناسایی نظام بازاریابی برند بانکی کلسی و اولسون(۲۰۱۰) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و Amos استفاده گردید. نتایج نشان داد که درگیری محصول بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد و نیز ریسک گریزی بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین اعتماد به نام تجاری بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. و در نهایت نتایج نشان داد که وفاداری به نام تجاری بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلید واژه ها: ریسک گریزی، اعتماد، وفاداری، درگیری محصول، نظام بازاریابی برند بانکی، نام تجاری، بانک ملت

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات پژوهش

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

مشکلاتی که امروزه مدیران بازاریابی[۱] را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند، فاقد برنامه ریزی های لازم بوده است و به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری (برند) و عدم شناخت روش های صحیح مدیریت نام تجاری، نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری[۲] پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاریابی و یا مدیران برند، مفاهیم بازاریابی را از قبیل شناخت نیازهای مشتری، موضع یابی، فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاریابی محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقاء ارزش نام تجاری به کار گیرند(آکر[۳]، ۲۰۱۳، ۲۵).

 اینها همه از آن جا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است. همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران مؤسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد، تا به اهداف سازمان دست یابد، علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری داشته باشند، به گونه ای که بدون به هدر دادن منابع میزان دستیابی به اهداف بیشتر شود.یکی از مهمترین عواملی که می تواند جایگاه برند را در ذهن مصرف کننده ارتقاء بخشد، نظام بازاریابی است(آکر، ۲۰۱۴، ۱۶).

۱-۲ بیان مسأله

سازمان ها و بانک ها و شرکت ها در بازار یابی جدید برای ایجاد تمایز بین محصولات خود و رقبا از استراتژی ها و روش های گوناگونی استفاده می کنند، یکی از تصمیمات مهم در بازاریابی امروز ، تصمیم در مورد انتخاب نام تجاری برای محصولات و خدمات می باشد. اگر نام تجاری با رعایت نکات دقیق و روان شناسی، مطالعه رفتار مصرف کنندگان و توجه به اصول صحیح بازار یابی انتخاب شده باشد، موفقیت آن محصول یا خدمت را در بازار به اندازه زیادی تضمین می کند (باغبان و موسوی، ۱۳۹۳، ۲۵). برند یا نام تجاری یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این اصطلاحات است که برای شناسایی کالا ها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود (جلالی، ۱۳۹۲، ۲۵).

برند تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه هایی از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاص به خریداران است. بهترین نام های تجاری حاوی تضمین کیفیت هستند. نام تجاری فقط یک عنوان چاپ شده نیست، شما نمی توانید یک محصول یا خدمت یا یک سازمان را در قالب یک رنگ جدید ارائه کنید و از مردم انتظار داشته باشید که هر نوع تغییری را بپذیرند (صالحی، ۱۳۸۴، ۵۳).

در بازار های رقابتی امروز حفظ مشتری و تلاش برای افزودن به میزان خرید آنها امری ضروری است. زیرا حفظ مشتریان موجود نسبت به جذب مشتریان جدید کم هزینه تر است. لذا این امر شرکت ها را به سمت استفاده از استراتژی هایی که ضمن کاهش هزینه های حفظ مشتری فعلی باعث افزایش میزان خرید آنها شود، سوق داده است. یکی از این راهبرد ها استفاده از استراتژی توسعه نام تجاری است. استفاده از این استراتژی علاوه بر حفظ مشتریان فعلی در بسیاری از هزینه های معرفی محصول یا خدمت جدید مانند، هزینه های تبلیغات و …. صرفه جویی می کند. هزینه معرفی یک نام تجاری جدید به بازار بسیار زیاد می باشد. هزینه های معرفی یک نام تجاری جدید در ایران نیز، علی رغم اینکه میزان دانش و آگاهی مؤسسات ایرانی از بازاریابی نسبت به کشورهای توسعه یافته در سطح پایین تری قرار دارد، در دهه اخیر رشد افزونی پیدا کرده است. اما سرمایه گذاری کلان لزوماً موفقیت آن نام تجاری را در  بازار تضمین نمی کند. از طرفی، بسیاری از مدیران بازاریابی بر تکنیک کاهش و صرفه جویی در هزینه ها برای افزایش قابلیت رقابت خود در بازار تأکید دارند (بازرگان، ۱۳۸۶، ۳۵).

همانطورکه قبلاً ذکر شد، مدیران با استفاده از این استراتژی در بسیاری از هزینه های خود از جمله تبلیغات، معرفی، توزیع در ارائه کالاها و خدمات جدید صرفه جویی می کنند. بنابراین ایجاد جایگاه ذهنی و نام تجاری مناسب در بین مشتریان را می توان به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در نظر گرفت. فواید بسیار زیاد ایجاد یک نام تجاری جدید، تعداد زیادتری از شرکت ها را برای استفاده از استراتژی توسعه نام تجاری ترغیب می نماید. با استفاده از نام های تجاری خوب و شناخته شده،هزینه ایجاد محصول یا خدمت جدید به خصوص در زمینه بازاریابی، تبلیغات و کارایی توزیع به مقدار قابل ملاحظه ای پایین می آید (آکر، ۲۰۱۳، ۶۲).

استفاده از استراتژی توسعه نام تجاری، آگاهی مشتریان را بالا برده و یک نوع وابستگی سریع فراهم می کند. بنابراین، بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای جلب مشتری و کسب برتری در رقابت با سایر بانک ها نیازمند یک برند بانکی موفق هستند. بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر نظام بازاریابی برند بانکی بی دلیل نیست. لذا هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال  است که چه عواملی بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر می گذارند؟

 

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که نام و نشان تجاری و برند یکی از بارزترین دارایی های آنهاست . نام و نشان تجاری قدرتمند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش ایجاد می کند. نام و نشان های تجاری، از یک طرف ابزار مختصر و مفیدی برای ساده سازی فرآیند انتخاب و خرید محصول یا خدمت در اختیار مشتری قرار می دهند و فرآیند پردازش داده ها و اطلاعات را برای آن ها ساده تر و سریع تر می سازند و از این طریق برای مشتریان ارزش ایجاد می کنند،  از طرف دیگر فرآیند های تولید و طراحی محصول ممکن است، به سادگی قابل کپی برداری باشند، اما تصویر و نقش پا بر جایی که در ذهن افراد و سازمان ها بر پایه چندین سال فعالیت بازار یابی و تجربه نام و نشان تجاری به جای مانده است، به سادگی قابل جایگزین شدن و کپی برداری نیست (بلید و بهی[۴]، ۲۰۱۱، ۱۸). در نتیجه  بانک ها می توانند بر پایه یک نام و نشان تجاری قدرتمند، در رقابت با سایر بانک ها موفقیت بالاتری را برای خود تعیین کنند و آسیب پذیری خود را در مقابل رقبا کاهش دهند (بلید و بلهی، ۲۰۱۱، ۱۹).

عوامل زیادی اهمیت مطالعه شناسایی عوامل اثر گذار بر نظام بازاریابی برند بانکی را مشخص می کند، از جمله این عوامل می توان به موارد  زیر اشاره کرد:

۱.وجود انبوه تولید کنندگان که مبادرت به تولید یک رده محصول یا خدمت مشابه می نمایند و رقابت شدیدی که بین این شرکت های تولیدی و خدماتی وجود دارد .

۲.اهمیت فرایند تصمیم گیری برای مشتریان و خریداران جهت کاهش ریسک و کسب بهترین مطلوبیت، بهره و نتیجه از انتخاب خود

۳.اتکا مشهود مشتریان به محصولاتی که دارای نام های تجاری مشهور و قدرتمند هستند ، برای انتخاب و تصمیم گیری در هنگام دریافت یک کالا یا یک خدمت.

لذا موضوع حفظ و تقویت نام تجاری و عوامل مؤثر بر آن، برای بانک هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند ، چالشی راهبردی است و هزینه های بسیاری را نیز برای درک و شناخت این مهم و دست یابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت آن، صرف می کنند چرا که با شدت گرفتن رقابت و نزدیک شدن به سطح کیفی و کمی محصولات یا خدماتی که بتواند مورد توجه مشتریان قرار گیرد و آنها را به مشتری دائمی محصولات آن شرکت تبدیل کند،  توجه به برند و نام تجاری حیاتی و ضروری تلقی می شود.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر نظام بازاریابی برند بانکی است.

۱-۴-۲اهداف ویژه

۱.تعیین تأثیر درگیری محصول بر نظام بازاریابی برند بانکی

۲.تعیین تأثیر ریسک گریزی بر نظام بازاریابی برند بانکی

۳.تعیین تأثیر اعتماد به نام تجاری بر نظام بازاریابی برند بانکی

۴.تعیین تأثیر وفاداری به نام تجاری بر نظام بازاریابی برند بانکی

[۱] Marketing

[۲] Brand

[۳] Aaker

[۴] Belaid , S.,& Behi,

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان:

شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

شهریور ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۴
 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴-۱ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴-۲ اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

 • فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق

۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲ مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲-۱ تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

    2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………….۱۲

          2-2-1-1-1  اجاره­های عملیاتی…. ……………………………………………………………………………………………………۱۲

          2-2-1-1-2  فروش حساب­های دریافتنی …………………………………………………………………………………………..۱۳

          2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­های خاص…………………………………………………………………………………….۱۳

          2-2-1-1-4 برون سپارری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

         2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………. ۱۴   

   2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه…………………………………………………………………………۱۵

           2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی …………………………………………………………………………………………………..۱۵

           2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری ………………………………………………………..۱۵

                 2-2-1-2-3 بازده دارایی­ها ………………………………………………………………………………………………………………۱۶

     2-2-2 واکنش سرمایه­گذاران ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

          2-2-2-1 نظریه بازار کارا ……. …………………………………………………………………………………………………………………۱۷

          2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………… ……….۱۸

                2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری………………………………………………………………………………………۱۹

                2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..۱۹

    2-2-3 اعلان سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱      

        2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ……………… ……………………………………………………………………………………………………۲۱

        2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی …………………………….. ……………………………………………………………………………………….۲۱

  2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود …………………………………………….۲۳

۲-۳ پیشینه­یژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۳-۱ بخش اول: پیشینه­ی پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه………………………………………………………………….۲۴

             3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….۲۴

             3-3-1-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….۲۶

۳-۳-۲ بخش دوم: پیشینه­ی پژوهش­های وانش سرمایه­گذاران ……………………………………………………………………………۲۶

             3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….۲۶

             3-3-2-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۳-۳ بخش سوم: پیشینه­ی پژوهش­های اعلان سود…………………………………………………………………………………………۳۳

             3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….۳۳

             3-3-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۳-۲ روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۳ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۴ روش گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۶ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۷ روش­های آماری آزمون فرضیه­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..42

      3-7-1 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

      3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های پژوهش ……………………………………………………………………………………۴۲

      3 -7-3 داده­های پانل (داده­های تابلویی) ………………………………………………………………………………………………………..۴۲

      3-7-4 آزمونF  لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

      3-7-5 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

      3-7-6 مدل اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

      3-7-7 مدل اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

      3-7-8 ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

      3-7-9 مدل­های رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

      3-7-10 اساسی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

      3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..۴۹

      3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون …………………………………………………………………………………………..۴۹

      3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ………………………………………………………………………………………………………………۵۰

      3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا …………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۷-۱۵ مفهوم سطح معناداری ………………………………../…………………………………………………………………………………………..۵۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۲ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۳ تحلیل فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۵-۲ نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۵-۳ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

     5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) …………………………………………………………………………………………………۶۰

     5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی ……………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۵-۴ محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

ضمائم و خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸  Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………..I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                              شماره صفحه

جدول ۲-۱ ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی………………………………………………………………………………۱۵

جدول ۳-۱ چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………۴۰

جدول ۴-۱ یافته­های توصیفی پژوهش ………………………………………………… ……………………………………………………………….۵۲

جدول ۴-۲ بررسی نرمال بودن داده­های مطالعه………………………………………………………………………………………………………..۵۴

جدول ۴-۳ خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول …………………………………………………………………….۵۶

جدول ۴-۴ خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم …………………………………………………………………….۵۷

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد ۲۷۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع  توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده­ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

واژه­های کلیدی: اجاره عملیاتی، واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، بازده مجموع دارایی­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از مهم­ترین تصمیم­های مدیریت مالی، اتخاذ تصمیم­هایی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می­باشد؛ که شامل تصمیم­هایی هم­چون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن­ها است. حال شرکت­ها برای تأمین مالی راه­های مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و…. می­باشد که یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می­باشد، تأمین مالی می­کند. به طور کلی، شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می­دهد. یعنی شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان داده نشود و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. با این وجود مسیر واکنش سرمایه­گذاران به این ابزار مدیریتی حائز اهمیت ویژه می­باشد.

در این فصل پس از تشریح موضوع پژوهش، به بیان مسأله و اهمیت و اهداف آن پرداخته می شود و در ادامه فرضیه­های پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای استفاده شده در پژوهش ارائه گردیده است. در انتها قلمرو پژوهش حاضر بیان می­شود.

 

۱-۲ بیان مسأله  

همواره سرمایه­گذاران به دنبال اطلاعاتی کامل و دقیق از صورت­های مالی هستند؛ تا این اطلاعات را در تصمیم­گیری­های خود مد نظر قرار دهند. یکی از مهم­ترین و حتی اگر واقع­بینانه به شرایط نظاره کنیم، می­توان گفت مهم­ترین عامل مؤثر بر  تصمیم و واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود می­باشد. از آنجا که ابزارهای مختلفی بر میزان سود تأثیر می­گذارند و یا تأثیر داده می­شوند؛ در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که تأمین مالی خارج از ترازنامه که هم یکی از ابزارهای مدیریت است و هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سود، چگونه اثری بر واکنش سرمایه­گذارانی آگاه نسبت به اعلان سود می­گذارد. تأمین مالی خارج از ترازنامه، نوعی تأمین مالی است که بیشتر شرکت­ها برای  جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی می­کنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه، تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵). مدیریت شرکت از طریق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه هم­چون اجاره عملیاتی، برون سپاری، فروش حساب­های دریافتنی، تأمین مالی پروژه­های خاص، تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار و کالای امانی می­تواند موجب افزایش سودآوری، کاهش ریسک و پایین آوردن اهرم مالی شرکت شود. البته، در ایران به جز اجاره عملیاتی و کالای امانی از دیگر ابزارها استفاده نمی­شود و از این دو مورد فقط اطلاعات مربوط به اجاره عملیاتی در دسترس می­باشد(مرادزاده­فرد، ۱۳۸۸). برخی شیوه­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می­گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده­ی سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه­ی مستقیمی داشته باشد. از طرفی نشان ندادن دارایی در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه­ای و منظور نکردن استهلاک دارایی در سود (زیان) موجب افزایش سود و از سویی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده مجموع دارایی می­شود. برخی شیوه­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنابر نوع عامل به­وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می­توانند مورد توجه واقع شوند. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه­ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقلی بر جریان­های نقدی و در نهایت ثروت سرمایه­گذاران (سهامداران) دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سرمایه­گذاران (سهامداران) تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می­توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند(دستگیر و سلیمانیان، ۱۳۸۶). در نهایت این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مجموع دارایی­ها تأثیر می­گذارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهم­ترین زمینه­ها برای مدیریت، اعتماد سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. زیرا، مدیریت با داشتن پشتوانه مالی از طریق جذب سرمایه­گذار در شرکت قدرت تطبیق و واکنش خود را نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی همسان می­سازد. حال سرمایه­گذار که کیفیت سود را به عنوان مهم­ترین محرک خود در انتخاب سرمایه­گذاری مد نظر دارد؛ ممکن است با ابزار مدیریتی به نام تأمین مالی خارج از ترازنامه روبه­رو شود، با وجود این که ابزار مورد نظر تنظیم­کننده نسبت اهرمی و نسبت سودآوری شرکت است؛ سرمایه­گذار با آن چگونه برخورد می­کند و یا می­توان این ارتباط را به صورت یک سؤال به این شکل بیان کرد  که سرمایه­گذاران این ابزار مدیریتی رابه عنوان توانایی مدیریت در بالا بردن عملکرد و استفاده بهینه از سرمایه شرکت می­دانند یا نوعی پنهان­کاری مدیریت به منظور بالا بردن سود ودر نتیجه حفظ موقعیت شغلی و منافع خود؟ با این وجود به دلیل نبود پژوهشی  که تغییرات واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود را از جنبه تأمین مالی خارج از ترازنامه رسیدگی و شناسایی کند. لذا، پژوهش حاضر ضرورت انجام را به منظور شناخت بیشتر تأثیرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر سود و متعاقباً ان چگونگی واکنش سرمایه­گذاران را بااهمیت و اساسی می­داند. یکی از شرایط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش می­توان تقارن اطلاعات تعریف نمود. تقارن اطلاعات بدین معنی است که طرفین مبادله­کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر، توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد(هاشمی، ۱۳۸۱). مشکل عدم تقارن اطلاعات متأثر از تفاوت اطلاعاتی انگیزه­های متناقض میان استفاده­کنندگان از اطلاعات می­باشد. این موضوع به طور بالقوه می­تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود(آکرلاف، ۱۹۷۰). با توجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

 • شناخت تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

 

۱-۴-۲ اهداف فرعی

 • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به سطح عدم تقارن اطلاعات
 • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع دارایی­ها

 

تعداد صفحه :۹۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۴

۱-۴-۳- اهداف کاربردی.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۵

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۷- روش شناسی تحقیق. ۵

۱-۷-۱- شرح کامل روش تحقیق. ۵

۱-۷-۲-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۷-۳-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها ۶

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۷

۱-۸- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۷

۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸

فصل دوم: ۱۰

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری حسابرسی. ۱۳

۲-۳-  تئوری حسابرسی. ۱۴

۲-۳-۱- هدف تئوری.. ۱۴

۲-۳-۳- نیاز به تئوری حسابرسی. ۱۵

۲-۳-۴- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. ۱۶

۲-۳-۵ تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. ۱۷

۲-۴-مبانی نظری افشا ۲۷

۲-۴-۱- تعریف افشا ۲۷

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. ۲۸

۲-۴-۳- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. ۲۹

۲-۴-۴-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۲

۲-۲-۵-۵- نظارت بر سیاست های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. ۳۳

۲-۲-۵-۶- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) ۳۵

۲-۲-۵-۷- روش های افشای اطلاعات اجباری.. ۳۶

۲-۲-۵-۸-محرک ها و انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۷

۲-۲-۷- انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۸

بخش دوم: ۴۳

پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۲-۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۴

۲-۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۴۶

فصل سوم: ۴۸

روش شناسی تحقیق.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۰

۳-۵- گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۶-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۵۱

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۵۲

۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۹- رگرسیون چند متغیره ۵۴

۳-۹-۲- مفروضات رگرسیون خطی. ۵۵

۳-۹-۴- آزمون استقلال خطاها ۵۶

۳-۹-۵- آزمون مناسب بودن مدل. ۵۶

۳-۹-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۵۷

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۵۷

۳-۱۰-۱- آزمون چاو. ۵۸

۳-۱۰-۲- آزمون هاسمن. ۵۸

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۹

فصل چهارم: ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۶۲

۴-۲- آمار استنباطی. ۶۲

۴-۲ -۱-آزمون پایایی متغیرها ۶۲

۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳

۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۵

۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵

۴-۲-۳-۲- آزمون خود همبستگی. ۶۶

۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۶۷

۴-۲-۳-۴- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۶۸

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۲

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- خلاصه پژوهش.. ۷۳

۵-۳-نتایج تحقیق. ۷۳

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق. ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق. ۷۶

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۷۶

منابع و مآخذ ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره ۲-۱ – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱) ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. ۵۰

جدول ۴-۱.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۲

جدول ۴-۲. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول ۴-۳. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول ۴-۴. آزمون چاو. ۶۴

جدول۴-۵.  آزمون هاسمن.. ۶۴

جدول ۴-۶ .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… ۶۶

جدول۴-۷. آزمون استقلال خطاها ۶۶

جدول(۴-۸). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… ۶۷

جدول ۴-۹ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۸

جدول۴-۱۰. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با ۱۳۷ شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشارکت کنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میدهد .به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاکم بر کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقش­های متعدد مذکور را بر عهده دارد، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، ۱۳۸۹). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیش­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
 • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :۹۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود …

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)

 

                                                 عنوان 

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیتوضرورتتحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ فرضیههای تحقیق.. ۶

۱-۶ تعریف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) ۷

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱  قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۷-۲  قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۷-۳  قلمرو زمانی.. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ تاریخچه حسابرسی.. ۱۳

۲-۳ استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران. ۱۶

۲-۴ مفهوم حسابرسی.. ۲۱

۲-۵ اهداف حسابرسی.. ۲۲

۲-۶ قضاوت حرفه ای حسابرس… ۲۵

۲-۷ ضرورت اجرای حسابرسی.. ۲۸

۲-۸  فرآیند حسابرسی.. ۲۹

۲-۹  مفهوم استقلال حسابرس… ۳۲

۲-۱۰ عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس… ۳۳

۲-۱۱ مفهوم کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۲ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی.. ۳۵

۲-۱۳ تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری.. ۳۷

۲-۱۴ مفهوم شفافیت سود. ۳۹

۲-۱۵ مفهوم کیفیت سود. ۴۰

۲-۱۶ روش های ارزیابی کیفیت سود. ۴۱

۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۲

۲-۱۸ عوامل مؤثر بر مدیریت سود. ۴۴

۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۴۷

۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی.. ۵۰

۲-۲۱-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود. ۵۰

۲-۲۲ مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. ۵۱

۲-۲۳ هموارسازی سود. ۵۳

۲-۲۴ مروری بر تحقیقات انجام شده. ۵۵

فصل سوم :روش­شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۹

۳-۲  نوع پژوهش…. ۵۹

۳-۳ فرضیه ی پژوهش…. ۶۲

۳-۴ تعریف متغیر های عملیاتی.. ۶۲

۳-۵  قلمرو پژوهش…. ۶۶

۳-۵-۱  قلمرو موضوعی.. ۶۶

۳-۵-۲  قلمرو مکانی.. ۶۶

۳-۵-۳  قلمرو زمانی.. ۶۷

۳-۶  جامعه آماری.. ۶۷

۳-۷  نمونه آماری.. ۶۸

۳-۸  نحوه جمع آوری دادهها ۶۹

۳-۹  روش شناسی پژوهش…. ۷۰

۳-۹-۱  داده های ترکیبی.. ۷۱

۳-۹-۲  آزمون معنی دار بودن اثرات فردی  لیمر. ۷۳

۳-۱۰ آزمون جارک-برا ۷۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۷۷

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۲ فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجود دارد. ۸۳

۴-۲-۴ فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد      85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۸۸

۵-۲ بیان نتایج.. ۸۸

۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول. ۸۸

۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم. ۸۹

۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم. ۹۰

۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم. ۹۰

۵-۳ پیشنهاد های تحقیق.. ۹۱

۵-۳-۱ پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. ۹۲

۵-۳-۲ پیشنهاد برای پژوهش آتی.. ۹۳

۵-۴- محدودیت ها و موانع تحقیق.. ۹۳

پیوست ها ۹۴

منابع و مأخذ: ۱۰۰

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول ۳-۱. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق.. ۶۹

جدول ۴-۱ توصیف متغیرهای وابسته. ۷۷

جدول ۴-۲ توصیف متغیر مستقل.. ۷۸

جدول ۴-۳ توصیف متغیرهای کنترل. ۷۹

جدول ۴-۴ آزمون جارک برا ۸۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون لیمر. ۸۱

جدول ۴-۶ ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. ۸۲

جدول ۴-۷ ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم. ۸۳

جدول ۴-۸ ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم. ۸۴

جدول ۴-۹ ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار ۱-۲: ماهیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی (مهام،۱۳۸۳) ۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال های قیاسی– استقرایی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد و۹۱ شرکت به عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین به گرد آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه ی تولید غیرعادی رابطه معنی داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی  با هزینه ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

صورت های مالی باید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت تر باشد بهتر است و ازآنجایی که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می باشد.

در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می کنیم که شامل جزییات و ناشناخته های تحقیق می باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­شود، سپس فرضیه­ها و اهداف را بیان می کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می رویم و درآخرواژه های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می کنیم.

 

۱-۲ بیان مسئله

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن ها، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می شود صورت های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.

پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی و احتمال آنکه صورت های مالی هیچ گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می کنند.این مدیریت سود  که از طریق دست کاری ارقام حسابداری یا فعالیت های واقعی انجام می شود دقت و صحت پیام رسانی سود را کاهش می دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را افزایش می دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه گذاری می گردد (مک نیکولز و استیون[۱]، ۲۰۰۸).

به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست کاری فعالیت های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده  و به سود موردنظر خویش دست می یابد

مدیریت سود واقعی به زمان بندی و ساختاربندی فرصت طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می شود که شرکت را متحمل هزینه ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن[۲]،۲۰۰۹).

مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می باشد که مدیریت به دلیل انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری، با استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده، سعی در اعمال نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال نظر مدیریت می تواند کیفیت اطلاع رسانی سود را به وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن[۳]،۱۹۹۰).

حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.

حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:

آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

۱-۳ اهمیت­وضرورت­تحقیق

ازآنجایی که مدیر شرکت ممکن  اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت های مالی اتکا می کنند هیچ گونه ضرری نبینند و صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می شود.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف آرمانی(کلی)

شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف اختصاصی(ویژه)

 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی تولید غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه ی اختیاری غیرعادی
 • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

اهداف کاربردی

 • کمک به سرمایه گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
 • کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می توانند تسهیلات اعطا کنند.
 • کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می دانند که صورت های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

[۱]  Mac Nichols & Stevens

[۲]  Chen

[۳] Hltavsn

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد

رشته  : حسابداری

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-۱- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶-۳- متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۸- جامعه آماری و محدوده زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۹- روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۰- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۱- واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۲- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲- مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۱- اهمیت سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۲- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۳- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۴- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۵- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۵-۱- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۵-۱-۱- مدیریت سود از دیدگاه قراردادهای پرهزینه……………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۵-۲- رویکرد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۵-۲-۱- مدیریت سود از منظر رویکرد تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۵-۳- رویکرد قانونی- سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۵-۳-۱- مدیریت سود از منظر رویکرد قانونی- سیاسی………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۶- روش های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۷- الگو های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۸- انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۸-۱- انگیزه های قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۸-۲- انگیزه های بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۸-۳- انگیزه های قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۳- بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۴- رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۵- انحصار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۶- رقابت در بازار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۶-۱- شاخص Q توبین ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۶-۲- شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) …………………………………………………………………………………………………………….39

۲-۶-۳- شاخص نسبت تمرکز n بنگاه (CRn) …………………………………………………………………………………………………………..40

۲-۷- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۸- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۸-۱- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۸-۲- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۹- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه ها

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۲- تعریف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۳- روش پژوهش و گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۴- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۵- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۵-۱- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۵-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۵-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۶- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۷- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۸- روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۹-۱- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۹-۲- تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۳-۹-۳- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۹-۳-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۹-۳-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۹-۴- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۲- مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۳- مدل های اصلی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۳-۱- فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۳-۲- فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۳-۳- فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۴- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲- نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۵-۲-۴- نتیجه گیری کلی فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۲-۵- نتیجه گیری متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵-۳- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۹۴

۵-۴-۲- پیشنهادها برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۵- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

جدول ۲-۱- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

جدول ۲-۲- تعاریف مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………..۷۶

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………۷۷

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………۷۸

جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………………………………..۷۸

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………………………۷۹

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۷: آمار توصیفی متغیرهای مدل های اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………….۸۱

جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل های اصلی پژوهش……………………………………………………..۸۱

جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضیه اول……………………………………………………………………………………….۸۲

جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………………………۸۳

جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………..۸۴

جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..۸۵

جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………۸۵

جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………..۸۶

جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضیه سوم…………………………………………………………………………………….۸۷

جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه سوم………………………………………………………………………………………..۸۸

جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل – فرضیه سوم………………………………………………………………………….۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

نمودار ۲-۱- سه رویکرد متفاوت که اهمیت سود را از دیدگاه تئوری شرکت نشان می دهند………………………………………………۲۹

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق است. متغیر وابسته این پژوهش مدیریت سود شرکت است که به وسیله اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری میشود. همچنین متغیر مستقل پژوهش  رقابت در بازار محصول است که به وسیله شاخص Q توبین، شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه اندازه گیری می شود.

در راستای تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت­ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده­های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه­ها یک مدل تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۲۷ شرکت طی بازه زمانی هشت ساله ۱۳۹۱-۱۳۸۴ می باشد.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می­دهد که بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت­ها ارتباط معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: شاخص Q توبین، شاخص هرفیندال-هیرشمن، نسبت تمرکز n بنگاه اندازه گیری، مدیریت سود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش


 

۱-۱- مقدمه

بر اساس مفاهیم گزارشگری مالی، هدف اولیه ی صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت یاری نمودن استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی است. استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی خود، صورت های مالی خصوصاً صورت سود و زیان را که منعکس کننده ی عملکرد واحد تجاری و در برگیرنده ی بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است را به کار می گیرند. فرآیند اندازه گیری سود و نتیجه آن، نقش مهمی در اداره ی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورت های مالی اهمیت زیادی برای آن قائل اند. از طرفی دیگر رقابت در بازار محصول در شرایط کنونی شدت یافته است. واحدهای اقتصادی مجبورند برای ادامه فعالیت و توسعه آن در بازار رقابتی تکاپو کنند. لذا این موضوع به منظور مطالعه رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود طراحی و در پنج قصل اجرا خواهد شد. فصل اول به عنوان فصل کلیات تحقیق به بیان مسأله و اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات پژوهش و خلاصه ای از روش انجام پژوهش خواهد پرداخت.

 

۱-۲- مسأله پژوهش

دیدگاه­های زیادی در مورد رابطه بین مدیریت سود و بازار محصول وجود دارد که تعیین می کند مدیر شرکت به هنگام تصمیم­گیری در مورد تأمین مالی باید رقابت موجود در بازار محصول را نیز در نظر بگیرد. اقتصاددانان مالی و صنعتی، به طور فزاینده­ای به رابطه بین رقابت در بازار محصول[۱] و تصمیمات مالی شرکت­ها پی برده­اند (گانی و همکاران[۲]، ۲۰۱۱). از دید سهامداران نیز، همان گونه که آن­ها از افزایش ثروت در دوره­های خوب منفعت می­برند، در زمان­های بد نیز حاضرند که یک کاهش سودآوری را نادیده بگیرند و این به خاطر این واقعیت است که به دلیل مسئولیت محدود سهامداران، نتایج نامساعد به بستانکاران منتقل می­شود. در نتیجه، شرکت­هایی که در بازار با انحصار چند جانبه فعالیت می­کنند در مقایسه با شرکت­هایی که بازارشان، بازار رقابتی کامل است، تلاش می کنند زمانی که موقعیت به دست آوردن سود بیشتر فراهم است، با ایجاد بدهی بیشتر، تولید خود را افزایش دهند (پاندی[۳]، ۲۰۰۴).

     هدف حداکثر سازی سود، امری بدیهی در ادبیات سازمانی هر صنعت است. این نظریه بسیار شبیه به نظریه تأمین مالی است که در آن فرض می­شود، هدف شرکت، حداکثر کردن ثروت سهامداران است. طبق تحقیقات دیجورج و دیگران[۴] ( ۱۹۹۹) سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها به دقت به گزارشگری سود شرکت توجه می­کنند. مدیریت از اهمیت سود برای ذی نفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش خود را پیامد طبیعی سود حسابداری می­داند. هیلی و واهلن[۵] (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود زمانی انجام می­شود که مدیران، قضاوت و سلیقه­ی خود را در گزارشگری مالی با هدف گمراه کردن کاربران اطلاعات مالی به کار ببرند. در این حالت، مدیران روش هایی در سیستم حسابداری و گزارشگری سود انتخاب می­کنند که منعکس کننده­ی اوضاع واقعی اقتصادی شرکت نیستند. با توجه به مطالب عنوان شده، به نظر می‏رسد بررسی رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت ها می‏تواند سهامداران، سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد را در تصمیم‏گیری‏های خود، یاری دهد. در نتیجه بر اساس مبانی نظری موجود و اهمیت رقابت در بازار محصول و واکنش های متقابلی که می­تواند بین رقابت و مدیریت سود وجود داشته باشد، لذا مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار محصول و رقابت موجود در آن می تواند مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد؟ در اینصورت کدامیک از شاخص ها ارتباط بیشتری با مدیریت سود خواهد داشت؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری و بر مبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد بر مبنای روش معاملاتی مانع از شناسایی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق بر مبنای رویکرد معاملاتی، لزوما بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته در یک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورتهای مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند.

 در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان  یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلند مدت سرمایه گذاری و دریافت سود های نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید.

با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر میرسد که نوسان در  سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد بلکه مهم ماهیت این کاهش است.چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هر گونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد . پس چنین بنظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکتهایی پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشند و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.

هدف حداکثر سازی سود، امری بدیهی در ادبیات سازمانی هر صنعت است. این نظریه بسیار شبیه به نظریه تأمین مالی است که در آن فرض می­شود، هدف شرکت، حداکثر کردن ثروت سهامداران است. علاوه بر این، به نظر می­رسد که بازار محصول با تحت تأثیر قرار دادن رفتار رقابتی و استراتژی­های شرکت، بر ساختار سرمایه[۶] شرکت نیز مؤثر است (پاندی[۷]، ۲۰۰۴). در ساختار انحصار چند جانبه بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری، شرکت­ها به منظور از بین بردن انحصار و همچنین، افزایش سودآوری خود، استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدهی­های خود را افزایش می­دهند (برندر[۸] و لویس[۹]، ۱۹۸۶). این نظریه در موقعیت­های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می­شود شرکت­ها تولید خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند. از دید سهامداران نیز، همان­گونه که آن­ها از افزایش ثروت در دوره­های خوب منفعت می­برند، در زمان­های بد نیز حاضرند که یک کاهش سودآوری را نادیده بگیرند و این به خاطر این واقعیت است که به دلیل مسئولیت محدود سهامداران، نتایج نامساعد به بستانکاران منتقل می­شود. در نتیجه، شرکت­هایی که در بازار با انحصار چند جانبه فعالیت می­کنند در مقایسه با شرکت­هایی که بازارشان، بازار رقابتی کامل است، تلاش می­کنند زمانی که موقعیت به دست آوردن سود بیشتر فراهم است، با ایجاد بدهی بیشتر، تولید خود را افزایش دهند (پاندی، ۲۰۰۴).

با توجه به حساسیت فعالیتهای تجاری و شرایط رقابتی و  همچنین هدف سودآوری شرکتها، به نظر می رسد انجام پژوهشی که بتواند رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود را تبیین نماید از اهمیت و ضرورت لازم برخوردار است.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت انجام آن اهداف تحقیق حاضر به صورت زیر بیان می گردد:

۱ – تعیین رابطه بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲ – تعیین رابطه بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳ – تعیین رابطه بین شاخص نسبت تمرکز nبنگاه و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[۱] Product Market Competition

[۲] Guney et al.

[۳] Pandey

[۴] Degeorge et al.

[۵] Healy & Wahlen

[۶] Capital Structure

[۷] Pandey

[۸] Brander et al.

[۹] Lewis

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار …

گروه علوم انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   (M.A)

 

عنوان:

جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 

تابستان ۱۳۹۴

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-      مقدمه………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..

۱-۳-   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….

۱-۴-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..

۱-۵-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….

۱-۶- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..

          1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها……………………………………………

          1-6-2- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………

۱-۷-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….

          1-7-1- قلمرومکانی…………………………………………………………………………….

          1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………

          1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………

۱-۸-  برخی تعریف و مفاهیم……………………………………………………………………………

۱-۹- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-  جریان وجوه نقد آزاد………………………………………………………………………………

          2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد……………………………………….

          2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد…………………………………………………

          2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد………………………………………………………

          2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد……………………………………………………….

۲-۳- مفهوم مدیریت سود…………………………………………………………………………………

          2-3-1- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………….

          2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود………………………………………………………….

                   2-3-2-1- انواع روشهای مدیریت سود……………………………………..

                   2-3-2-2-انواع مدیریت سود……………………………………………………

۲-۴- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی…………………………………………………

          2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………….

                    2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی……………….

                   2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی…………………

          2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی………………………………………..

                    2-4-2-1-اندازه هیات مدیره…………………………………………………….

                    2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل……………………………………

                   2-4-2-3- استقلال هیات مدیره………………………………………………..

۲-۵- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………….

          2-5-1- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………

                    2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی………………………

          2-5-2- مالکیت مدیریتی………………………………………………………………………

۲-۶- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………

۲-۷- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

۳-۲- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………

۳-۳- طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………

۳-۴- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….

۳-۵- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………..

۳-۶- جامعه مورد تحقیق…………………………………………………………………………………..

۳-۷-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..

۳-۸- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن………………………………………………………..

۳-۹-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….

۳-۱۰- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها……………………………………………………..

۳-۱۱- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………….

۳-۱۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها………………………………………………

۳-۱۳- آماری توصیفی………………………………………………………………………………………

          3-13-1- آزمون جارکو – برا………………………………………………………………..

۳-۱۴- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………..

          3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره…………………………………………………….

          3-14-2- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………

          3-14-3- آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………….

۳-۱۵- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..

          4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………..

۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….

          4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج…………………………………………………..

                    4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول……………………………………………

                   4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم……………………………………………

                   4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………..

                   4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم………………………………………..

                   4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم………………………………………….

                   4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم…………………………………………

                   4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم………………………………………….

۴-۴- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

۵-۲- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..

          5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………

          5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………

          5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..

          5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………..

          5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………….

          5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم………………………………………………………….

          5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………….

۵-۳-محدودیت های  تحقیق……………………………………………………………………………..

۵-۴- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………….

          5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………..

          5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………..

پیوست ها

پیوست شماره (۱): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………….

پیوست شماره (۲): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای..

منایع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و جداول

شکل ۲-۱- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی……………………

جدول ۲-۱- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی………….

جدول ۲-۲- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور…………………………………………………

جدول ۲-۳- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور…………………………………………………

جدول ۳-۱- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………….

جدول ۳-۲- بررسی شرایط تشخیص ………………………………………………………………..

جدول ۴-۱- آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………

جدول ۴-۲- بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………….

جدول ۴-۳- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول………………………………………

جدول ۴-۴- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم……………………………………..

جدول ۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………..

 

 

 

۱

۲

۳

۴

۴

۴

۵

۵

۵

۵

۵

۵

۵

۶

 

۸

۸

۹

۱۲

۱۲

۱۴

۱۵

۱۷

۲۰

۲۰

۲۱

۲۴

۲۷

۲۸

۲۹

۳۱

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۴۱

۴۲

۴۷

۵۰

 

۵۹

۵۹

۵۹

۶۰

۶۲

۶۲

۶۲

۶۴

۶۴

۶۴

۶۵

۶۷

۶۹

۷۰

۷۰

۷۱

۷۱

۷۱

۷۱

 

۷۳

۷۳

۷۵

۷۵

۷۷

۷۷

۷۷

۷۸

۷۸

۷۹

۸۰

۸۰

۸۱

 

۸۳

۸۳

۸۳

۸۳

۸۳

۸۴

۸۴

۸۴

۸۴

۸۴

۸۵

۸۶

۸۶

 

۸۸

۸۹

۹۰

۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱

۳۱

۵۳

۵۵

۶۲

۶۶

۷۴

۷۶

 

۷۷

 

۷۷

۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


 • مقدمه

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).

یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[۱]، ۱۹۸۶).

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ی مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).

طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

 • بیان مسئله تحقیق

جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­شود.

درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، ۱۳۹۱).

ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، ۱۳۸۸).

در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[۲]، ۲۰۰۶). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[۳]، ۲۰۱۴).

۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق 

اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.

انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاههای خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روشهای تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.

بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۴-  اهداف تحقیق 

این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:

 • آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
 • آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می باشد.

[۱] Jensen

[۲] Richardson

[۳] Rusmin et al.

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر …

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان :

تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

 

 

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۳

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………۵

۳-۱-بیان مسئله……..…..……………………………………………………………………………………………………..۵

۴-۱- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸

۵-۱- سوالات تحقیق….. ……………………………………………………………………………………………………۹

۶-۱-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………….۱۰

۷-۱- روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۱

۸-۱- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۹-۱-ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳- بازده غیرعادی………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۵- بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶- بازده واقعی……………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۷-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸- نحوه محاسبه بازده غیرعادی…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۹- سهام رشدی و سهام ارزشی……………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۰- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۱- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۱-الگوی مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۳-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۳-حجم نمونه و کیفیت آن……………………………………………………………………………………………۶۲

۵-۳-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن………………………………………………………………………۶۴

۶-۳-روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن……………………………………………………………………۶۴

۷-۳-ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن…………………………………………………………………………….۶۵

۸-۳-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۵

۹-۳- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….۶۶

فصل چهارم : یافته های تحقیق

۱-۴-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴- توصیف دادههای تحقیق………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۴- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۴-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………۸۰

            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………۸۱

            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..۹۰

            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………۹۳

۶-۴-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها

۱-۵-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۵-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………۱۰۷

۳-۵-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۱-۳-۵-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۳-۵-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۵- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۱-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۲-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………۱۲۰

۵-۵-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۲۱

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

 

                                                   فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۱-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۵۲

نمودار ۱-۳-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶۹

جدول ۱-۴- توصیف شرکت های نمونه آماری……………………………………………………………………………..۷۷

جدول ۲-۴- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۷۹

جدول ۳-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..۸۲

جدول ۴-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده…………………………………………………………………..۸۳

جدول ۵-۴- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….۸۴

نمودار ۱-۴- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….۸۵

جدول ۶-۴- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت……………………………………………۸۶

جدول ۷-۴- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………۸۸

جدول ۸-۴- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..۸۹

جدول ۹-۴- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….۹۱

جدول ۱۰-۴- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….۹۳

جدول ۱۱-۴- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….۹۵

جدول ۱۲-۴- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..۹۹

جدول ۱۳-۴- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………۱۰۰

جدول ۱-۵- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

 

 

 

                                                                                                 

                                                         


چکیده

      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده ۱۱۳ شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:

۱) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۲) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۳) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

۴) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

۵) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.

     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.

      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.

       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی که مطرح می شود، این است که تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته کشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملکرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در زمره بازارهای نوظهور قرار می گیرد.

   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

 

۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:

برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

 • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(۲۰۰۲) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارک،یانگ جو و سانگ (۲۰۱۴) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتکای داده های عملکردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
 • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
 • با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امکان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

۳=۱) بیان مسأله:

    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می کنند(همتی،۱۳۸۲). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینکه با محاسبه بازده غیر عادی[۱] بازار مربوط به زمانی که بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه کرد. این بدان سبب است که سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی که در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  که شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی که در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسک و بازده دارایی های تشکیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، ۲۰۱۴).

     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­کنند(افلاطونی،۱۳۸۶). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  کارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله که بازارها به صورت کارا عمل می کنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.

    فاما(۱۹۹۷)معتقد بود که بازارکارا بازاری است که در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور کامل، منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­کند(گریفین و همکاران، ۲۰۱۱).

   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود که این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که می تواند باعث واکنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی[۲] به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۹).

    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسک و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”

۴-۱) اهداف تحقیق:

   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی

    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران

[۱] Abnormal Return

[۲] liquidity

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

عنوان :

تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

۱.۱مقدمه تحقیق: ۱۶

۲.۱اهمیت و ضرورت موضوع: ۱۷

۳.۱اهداف تحقیق: ۲۱

۳.۱.۱هدف اصلی: ۲۱

۳.۲.۱هدف فرعی: ۲۱

۴.۱سوالات تحقیق: ۲۱

۴.۱.۱سوال اصلی   21

۴.۲.۱سوال فرعی: ۲۱

۵.۱فرضیات تحقیق: ۲۲

۵.۱.۱فرضیه ی اصلی: ۲۲

۵.۲.۱فرضیه ی فرعی: ۲۲

۶.۱تعریف عملیاتی واژه ها ۲۲

۷.۱روش تحقیق: ۲۳

۷.۱.۱از نظر گردآوری داده ها: ۲۳

۷.۲.۱ماهیت داده ها و روشها: ۲۳

۸.۱قلمرو تحقیق: ۲۴

۹.۱ساختار پژوهش    24

۳-۴مقدمه: ۲۷

۳-۵اهمیت و مفهوم مالیات    27

۳.۲مالیات پرداختی شرکت: ۲۷

۴.۲تعریف مالیات    29

۵.۲درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30

۶.۲ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ   31

۷.۲.نسبت بدهی: ۳۳

۸.۲تجزیه و تحلیل نسبت های مالی   34

۹.۲سایر متغیرها ۳۹

۱۰.۲رابطه بین فرصت رشد و بدهی:   40

۱۱.۲رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: ۴۲

۱۲.۲رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت    44

۱۳.۲پیشینه ی تحقیق: ۴۶

۱۴.۲جمع بندی پیشینه  52

۱.۳   مقدمه: ۶۱

۳-۶روش کلی تحقیق: ۶۱

۳.۳طرح تحقیق: ۶۲

۴.۳جامعه آماری: ۶۲

۵.۳حجم نمونه و کفایت ان: ۶۳

۶.۳روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: ۶۵

۷.۳روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن  65

۸.۳ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: ۶۵

۹.۳روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: ۶۶

۱۰.۳پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: ۶۷

۱۱.۳مدل تحقیق   67

۱۲.۳نرم افزار ها: ۷۰

۱.۴مقدمه  72

۲.۴متغیرهای پژوهش    72

۳.۴جامعه آماری   72

۴.۴جامعه و نمونه آماری   75

۵.۴توصیف یافته ها ۷۵

۶.۴تحلیل یافته ها ۷۶

۷.۴تحلیل پیش فرضها با استفاده از داده های تابلویی   83

۸.۴تحلیل روابط بین متغیرها ۸۵

۹.۴خلاصه فصل   91

۱.۵مقدمه  94

۲.۵خلاصه ی یافته ها ۹۴

۳.۵خلاصه یافته های پژوهش    96

۴.۵نتیجه گیری   98

۵.۵پیشنهادهای تحقیق: ۱۰۱

۶.۵پیشنهادهای کاربردی پژوهش    101

۷.۵پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی   101

۸.۵محدودیت های پژوهش    102

 

 

 

 

۱.۱           

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول شماره ۱-۲: جمع بندی پیشینه تحقیق.. ۵۴

جدول شماره ۳-۱: توصیف نمونه ی آماری.. ۵۹

جدول شماره ۴-۱: توصیف نمونه ی آماری.. ۶۹

جدول شماره ۴-۲: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. ۷۰

جدول شماره ۴-۳: توصیف یافته ها ۷۱

جدول شماره ۴-۴: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. ۷۵

جدول ۴-۵: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. ۷۵

جدول شماره ۴-۶: آزمون هاسمن فرضیه اول. ۷۷

جدول شماره ۴-۷: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت۷۸

جدول شماره ۴-۸:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. ۷۹

جدول شماره ۵-۱: فرضیات تحقیق.. ۹۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

نمودار شماره ۴-۱: میانگین متغیرهای پژوهش…. ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران  مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت  یا  همان ساختار سرمایه است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی کیفیت شرکت ، اندازه ی شرکت ، اهرم مالی، رشد شرکت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت  نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.

 

 

واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.۱          مقدمه تحقیق:

یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با استفاده از ساختار سرمایه برارزش شرکت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد.

برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکتها اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، که مدیران شرکتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند.

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روشهای تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، ۱۳۹۱)

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، ۱۳۹۰).

ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (۱۹۹۶) گوئدز و آپلر (۱۹۹۶) بروکمن، مارتین و یونلر (۲۰۱۰) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.

ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

 نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :

ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

۲.۱ اهمیت و ضرورت موضوع:

۱-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[۱]، ۲۰۰۲؛ ارول[۲]، ۲۰۰۴؛ سینایی و رضاییان، ۱۳۸۴؛ سینایی و همکاران، ۱۳۹۰). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[۳]، ۲۰۱۲). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

۲-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[۴]، ۱۹۹۳؛ بارکلی و اسمیت، ۱۹۹۵؛ استوز و مائور[۵]، ۱۹۹۶؛ اوی[۶]، ۱۹۹۹؛ ازکان[۷]، ۲۰۰۰؛ ازکان، ۲۰۰۲؛ شر و هولبارت[۸][۹]، ۲۰۰۱). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، ۲۰۱۰؛ ترا، ۲۰۱۱؛ ترا و کیرچ، ۲۰۱۲). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.

بیان مسئله:

از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است . مفهوم تعهد متضمن این امر است که واحد تجاری نمی تواند از خروج منافع اقتصادی اجتناب کند. ممکن است یک واحد تجاری بستانکاران خود را ترغیب کند تا به طریقی غیر از آنچه طبق قرارداد مقرر است طلب خود را دریافت نمایند لیکن ، واحد تجاری نمی تواند برقبول چنین پیشنهادی اصرار ورزد. یک بدهی زمانی باید به­عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه ، هر کدام طولانی تر است ، تسویه شود. سایر بدهیها باید به­عنوان بدهی­های غیرجاری (بلند مدت) طبقه بندی شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵).

پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[۱۰] (۱۹۸۸)، بارکلی و اسمیت[۱۱] (۱۹۹۵) و بیوان و دانبولت[۱۲] (۲۰۰۲) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.

از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[۱۳]، ۱۹۶۳؛ وارنر[۱۴]، ۱۹۷۷؛ جنسن و مکلینگ[۱۵]، ۱۹۷۶؛ مایرز[۱۶]، ۱۹۷۷؛ دی آنجلو و ماسولیس[۱۷]، ۱۹۸۰). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[۱۸] و سرمایه­ گذاری ناکافی[۱۹] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش­بینی می­نماید که سرمایه­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، ۱۹۷۷؛ مایرز و ماجلوف[۲۰]، ۱۹۸۴).

بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[۲۱] و همکاران، ۱۹۸۵؛ بریک و راوید[۲۲]، ۱۹۸۵). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.

در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).

از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.

با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).

بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:

بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

۳.۱ اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

۳.۱.۱       هدف اصلی:

تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۳.۲.۱       هدف فرعی:

۱) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

۲) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

۳)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

[۱] Reinhart

[۲] Erol

[۳] Terra & Kirch

[۴] Mitchel

[۵] Stohs & Mauer

[۶] Ooi

[۷] Ozkan

[۸]

[۹] Scherr & Hulburt

[۱۰] Titman & Wessels

[۱۱] Barclay & Smith

[۱۲] Beevan & Danbolt

[۱۳] Modigliani & Miller

[۱۴] Warner

[۱۵] Jensen & Meckling,

[۱۶] Myers

[۱۷] DeAngelo & Masulis

[۱۸] Adverse Selection

[۱۹] Underinvestment

[۲۰] Myers & Majluf

[۲۱] Kane

[۲۲] Brick & Ravid

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده …

واحد کاشان

دانشکده حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

بهار ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 تایید هیئت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه

نام ونام خانوادگی  دانشجو:  اجلال امانی

شماره دانشجویی: ۹۱۰۵۸۸۳۲۴

عنوان پایان نامه: تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

تاریخ دفاع: ۲۲/۰۵/۱۳۹۴

رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

دانشکده : تحصیلات تکمیل

 

 

ردیف سمت نام  ونام خانوادگی مرتبه دانشگاه تاریخ وامضاء
۱ استاد راهنما دکترسیدعلی لاجوردی      
۲ استاد مشاور        
۳ استادداورداخلی دکتر حسین جباری      
۴ استاد داورخارجی دکتر فضل الهی      
۵ استادناظر        
۶ مدیرگروه دکتر حسین پناهیان      


فهرست مطالب

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۴-۲- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۶- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۸- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۹-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱۰- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۱۱- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….  16

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲- ترکیب سرمایه و تغییرات دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳- مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴- مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۵- سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۶- ارزش افزوده اقتصاد