پایان نامه نقش و جایگاه خاندان ذوالقدر درتحولات سیاسی ایالت فارس در دوره صفویه

واحد داراب

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته تاریخ ایران دوره اسلامی

موضوع :

نقش و جایگاه خاندان ذوالقدر درتحولات سیاسی ایالت فارس در دوره صفویه

استاد راهنما :

دکتر محمد باقر مهاجر

شهریورماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۵- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۷- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸-معرفی و بررسی منابع …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم اصل و نسب صفویان

۲-۱- اصل و نسب صفویان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲- عناصر تشکیل دهنده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳- ساختار اداری وتشکیلات  حکومتی صفویه ………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۴- تقسیم بندی امرا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵- اراضی ممالیک‌ و اراضی خاصه دولت صفوی ……………………………………………………………………………………. ۳۵

فصل سوم اصل و نسب خاندان ذوالقدر

۳-۱- اصل و نسب ذوالقدرها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- اوبه های خاندان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۲-۱- قورغلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۲-۲- سوکلن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲-۳- شمس الدینلو ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۲-۴-حاجیلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۵- ساری شیخلو ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-۶- چیجکلو …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۷- جاماسلو ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۲-۸- شادی بگلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۳- استقرار خاندان ذوالقدر در ایالات فارس ………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۴- شورش علاءالدوله ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

فصل چهارم موقعیت خاندان ذوالقدر در دوره شاه اسماعیل اول

۴-۱- اقدامات شاه اسماعیل برای تثبیت حکومت ……………………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲- الیاس بیک ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۳- ابدال بیک ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۴- سلمان بیک ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۵- منصور بیگ افشار ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۶- امت بیک ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۷- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۸- نواب سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۹- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل پنجم نقش و جایگاه سیاسی ذوالقدر ها در دوره شاه طهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول

۵-۱- به قدرت رسیدن شاه طهماسب اول …………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۲- مراد سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۵-۳- حمزه بیگ ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۴- غازی خان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۵-۵- سرکوب شورش حسن ریشهری ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۶- ابراهیم سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۷- شورش شاه سلیمان عثمانی و القاص میرزا ……………………………………………………………………………………… ۷۱

۵-۸- نگاهی مختصر به برخی از حکام ذوالقدر در دوره شاه طهماسب …………………………………………………….. ۷۴

۵-۹- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۱۰- ولی سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۱۱- محمد خان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۱۲- ولی سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۱۳- اوضاع فارس از مرگ شاه طهماسب تا جلوس شاه عباس اول ………………………………………………………. ۸۰

۵-۱۴- شاهرخ خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۱۵- به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم ……………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۱۶- حکمرانی سلطان محمد خدابنده ……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۱۷- علی بیگ ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۱۸- امت بیگ ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۵-۱۹- حکومت دوباره علی خان تواچی باشی ذوالقدر ……………………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲۰- بر تخت نشاندن طهماسب میرزا …………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۲۱- کشته شدن شاهزاده حمزه میرزا ……………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۲۲- اختلاف میان امرای ذوالقدر و افشار ……………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵-۲۳- بازگشت علی خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۲۴- فرمانروایی شاه عباس و حکمرانی مهدی قلی خان ذوالقدر ………………………………………………………….. ۹۶

۵-۲۵- از بین بردن مهدی قلی خان و انتصاب یعقوب خان ……………………………………………………………………… ۹۸

۵-۲۶- از بین بردن مخالفان و قزلباشان …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل شش حکمرانی یعقوب خان ذوالقدر

۶-۱- یعقوب خان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۶-۲- لشکر کشی یعقوب خان به خراسان و درگیری با حمزه بیگ ……………………………………………………….. ۱۰۷

۶-۳- درگیری یعقوب خان و بیکتاش خان………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۶-۴- ازدواج یعقوب خان با همسر بیکتاش خان………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۶-۵- تجهیز قلعه استخر توسط یعقوب خان…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۶-۶- لشکر کشی یعقوب خان و پیوستن او به اردوی شاه ……………………………………………………………………… ۱۱۳

۶-۷- تلاش یعقوب خان برای انتساب خود به فرزندی شاه طهماسب صفوی ……………………………………….. ۱۱۴

۶-۸- سرکوب و کشتن مخالفان و مدعیان توسط یعقوب خان ………………………………………………………………. ۱۱۵

۶-۹- از بین بردن ذوالقدریان …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۶-۱۰- عزل و نصب سرخود حکام ولایات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۶-۱۱- ارسال خلعت به حاکم لار …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۶-۱۲- پذیرش امیران فراری قزلباش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۶-۱۳- خوداری از پیشکش و هدایا به دربار ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۶-۱۴- نرفتن به اردوی شاهی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۶-۱۵- لشکر کشی شاه عباس به شیراز …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۶-۱۶- واگذاری حکومت به بنیاد خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۶-۱۷- پناهنده شدن به قلعه استخر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۶-۱۸- پیام دعوت شاه عباس به یعقوب خان …………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۶-۱۹- درخواست امان نامه یعقوب خان از شاه عباس ……………………………………………………………………………. ۱۲۳

۶-۲۰- از بین بردن یعقوب خان و افرادش ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۶-۲۱- تسخیر قلعه استخر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۶-۲۲- یادگار علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۶-۲۳- حکام ذوالقدر فارس بعد از یعقوب خان ………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

نگاهی گذرا به حکام فارس ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

نکاتی درباره قلاع مهم دوره صفویه مقارن با حکومت ذوالقدرها……………………………………………………….. ۱۳۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

معرفی منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

 

چکیده :

      خاندان ذوالقدر، قبیله ای از ترکان بودند که در ناحیه شمال آناطولی اقامت داشتند و از جمله نیروهایی بودند که به کمک شاه اسماعیل شتافتند و همراه دیگر قبایل ترکان و قزلباشان نقش مهمی در تشکیل و تاسیس سلسله صفویه ایفا نمودند.

    خاندان ذوالقدر به پاس خدماتشان به صفویان در کسب حکومت، ایالت فارس(که مهمترین ایالت جنوبی ایران محسوب می شد) را تصاحب کردند و در طی تقریبا صد سال تا اوایل دوره شاه عباس اول ایالات فارس و نواحی تابعه در واقع تیول این خاندان بود. 

     خاندان ذوالقدر در طی دوران حکومت خود بر ایالت فارس با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بودند. در دوران شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول، امرای ذوالقدر عموما در تابعیت و وفاداری به خاندان صفوی حکومت می کردند. در زمان شاه محمد خدابنده بخاطر ضعف در پادشاهی، قزلباشان خصوصا خاندان ذوالقدر در امور حکومت دخالت بسیاری کردند، اما در دوران شاه عباس اول خاندان ذوالقدر با برافراشتن پرچم استقلال برعلیه خاندان صفوی طغیان نمودند لیکن لشکرکشی شاه عباس به فارس سبب شکست و عزل این خاندان از حکومت فارس گردید. در دوران پس از شاه عباس برخی از بزرگان ذوالقدر بر شهرها و نواحی کوچک فارس حکومت داشتند. این خاندان درمجموع  تاثیرات بسیاری بر روند تحولات فارس بر جای نهاده که کمتر به آن توجه و پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع و پژوهش های انجام شده و به روش کتابخانه ای، توصیفی تحقیق جامعی درحد امکان درباره ی نقش وجایگاه خاندان ذوالقدر در ایالت فارس در دوره صفویه صورت گیرد.

واژگان کلیدی: صفویه، قزلباشان، ایالت فارس، خاندان ذوالقدر

۱-۱- مقدمه:

      تشکیل امپراتوری صفویه در واقع پیامد تحولاتی است که بعد از حملات مغول در ایران روی داد.  یورش مداوم مغولان، از بسیاری از مناطق ایران جز ویرانه ای بر جای نگذاشته بود. کاهش سریع جمعیت، قحطی های پی­در­پی، فقدان امنیت اجتماعی و از بین رفتن حاکمیت قدرت مرکزی، اوضاع سیاسی و اجتماعی را آشفته ساخته بود. از لحاظ سیاسی حملات مغولان دوره ای طولانی از تشنج، پراکندگی و ضعف قدرت مرکزی ایجاد کرد که تا ظهور صفویان به طول انجامید. در این مدت قبایل متعددی در عرصه سیاست ایران ظهور کردند و مدتی کنترل بخشی از ایران را به دست گرفتند، تأسیس دولت صفوی را میتوان شکل گیری دولت ملی در ایران خواند، که مبتنی بر بازگشت به اندیشه های ایران قبل از اسلام است. در این دوره بود که مرزهای ایران عصر ساسانی احیا شد و اولین دولتی است که به علت تمایز از جهان اسلام سنی، مذهب خاصی را اتخاذ کرد که هم برای دولت و هم مذهب پیامدهای خاصی دربرداشت. دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که با گذشت نهصد سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید. بعد از اسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، طاهریان، زیاریان، آل بویه و سربداران روی کار آمدند، لیکن هیچ‌کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود قرار دهند و میان مردم ایران یکپارچگی پدید آورند. این دیدگاه در سنت خود استدلالی را طی می کند که از درون ملیت می گذرد و منابع آن به ناسیونالیسم باز می گردد و مبنای شکل گیری باستان گرایی در ایران نیز قرار گرفته است. دولت صفوی را تأسیس جدید در قلمرو ایران نمی دانم بلکه آن را امتداد عثمانی یا آناطولی قلمداد می کنم. مهم ترین نظریه پرداز نسبت به این نظریه، فاروق سومر، کلارک، دکتر رحیم لو استاد دانشگاه تبریز و… می باشند. این افراد معتقدند ساخت قدرت در صفوی امتداد ساخت سنتی دولت در جهان اسلام است. صفویان آگاهی ملی نداشتند بلکه خود را صوفیان مسلمانی می دانستند که بیشتر با صوفیان آناطولی متحد بودند. آنها به جای اندیشیدن به مرز، به عقیده می اندیشیدند و ساخت آن نیز الگوبرداری از جهان اسلام است. پس این دولت، ملی نیست، بلکه امیرنشینی از جهان اسلام است.

      ایالات فارس از دوران قبل از اسلام تا کنون منطقه ای بسیار مهم بوده است؛ بدلیل موقعیت تجاری و داشتن اراضی مرغوب و نزدیکی به حاشیه خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و نظر اکثر پادشاهان را به خود جلب می کرد. از مهمترین مناطق در دوره صفویه ایالات فارس بود. خاندان ذوالقدر که با دیگر قبایل ترکمن و قزلباشها نقش بسیار تأثیر گذار در تشکیل شاهنشاهی صفویه داشتند و پس از آن به پاس زحمات خود سهمشان را ایالت فارس دیدند و بدین ترتیب وارد معادلات قدرت و دستگاه خلافت صفویان شدند. حاکمیت خاندان ذوالقدر تقریبا پیوسته ادامه داشت و حدود یک قرن بر این منطقه حکمرانی کردند و نقش بسزایی در تمام امور سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر جای گذاشتند و در ادامه توضیح داده خواهد شد که شاه اسماعیل بدون کمک قزلباشان خصوصا خاندان ذوالقدر راه به جایی نمی برد واین قبیله وارد نهاد حکومتی صفویان شدند و سهم آنان ایالات فارس و نواحی هم­جوار بود و حدود یک قرن این خاندان در حکومت صفویه نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.    

۱-۲- اهمیت تحقیق

     پرداختن به وقایع و رویدادهای فارس به ویژه در دوره مورد بحث می تواند بیانگر بخش مهمی از روند تاریخی این سرزمین باشد. مهمترین ویژگی این پژوهش، تبیین و تشریح برهه ای از تاریخ منطقه فارس است که بیانکر برهه ای از تاریخ منطقه فارس است که در هاله ای ابهام فرو رفته است. این پژوهش بر آن بوده که وضعیت عمومی فارس را در بین سالهای۹۰۰ ه.ق تا ۱۰۰۰ ه.ق مورد بررسی قرار دهد و معلوم سازد که این منطقه به دلیل وجود چه ویژگی هایی مورد توجه قرار گرفته است و صاحب منصبان چه تدابیری برای سر و سامان دادن به این ایالت اندیشیده اند.

 

۱-۳- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی :

خاندان ذوالقدر چه نقشی در تحولات سیاسی اجتماعی فارس در دوره صفویه ایفا نمودند ؟                               

پرسشهای فرعی :

 1. پیشینه و موقعیت سیاسی خاندان ذوالقدر قبل از روی کار آمدن صفویان چگونه بوده است ؟
 2. چه عواملی سبب شد خاندان ذوالقدر از حکومت صفویه سرپیچی کنند ؟
 3. وضعیت سیاسی خاندان ذوالقدر بعد از واگذاری حکومت فارس به الله وردی خان چگونه شد؟

۱-۴- فرضیه های تحقیق :

فرضیه های اصلی :

 1. خاندان ذوالقدر نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی فارس در دوره صفوی ایفا نمودند.
 2. خاندان ذوالقدر دراواخرحکومت خود برفارس تلاش داشتند در برابر صفویان به استقلال دست یابند.

فرضیه های فرعی :

 1. حضور حکام قبل از صفویه باعث ناآرامی و عدم ثبات در فارس شده بود با روی کار آمدن شاه اسماعیل و استقرار خاندان ذوالقدر در فارس حکومت فارس به یک ثبات سیاسی اجتماعی رسید.
 2. منطقه فارس در دوره صفویه به لحاظ سیاسی اجتماعی و جغرافیایی دارای اهمیت بالا بوده و به عنوان یکی از کانون های مورد توجه صفویان بوده است.
 3. رویاروئی خاندان ذوالقدر با شاه عباس منجر به سقوط این خاندان از حکومت فارس و واگذاری این ایالت به خاندان الله وردی خان گردید.

روش تحقیق :

     این تحقیق از نظر نوع هدف، تحقیق نظری می باشد و بر اساس ماهیت و روش تحقیق در ردیف تحقیقات تاریخی جای می­گیرد که به شیوه توصیفی، تحلیلی انجام شده است. مراحلی که در این تحقیق و تدوین این پایان نامه از آغاز تا پایان صورت گرفته به ترتیب زیر می­باشد :

 1. بررسی و مطالعه دقیق مطالب از لابه لای منابع دست اول تاریخی سفرنامه ها تذکره ها تواریخ محلی و تحقیقات جدید
 2. فیش برداری مطالب مربوط به موضوع پایان نامه
 3. دسته بندی منظم فیش ها بر اساس فصل بندی های مقدماتی برای استفاده مطلوب و بررسی هرچه بهتر اطلاعات
 4. تدوین و نگارش مطالب بر اساس توالی زمانی و ترتیب وقوع رویدادها

۱-۷- محدودیت های تحقیق :

       مطالعه تاریخی با یک سری محدودیت ها مواجه است که این پژوهش از این امر مستثنی نیست. شاید مهمترین محدودیت در این پژوهش مربوط به کمبود منابع به ویژه سفرنامه ها باشد، چون در این دوران با فقر منابع تاریخی بخصوص درباره خاندان ذوالقدر روبرو هستیم و تا به حال کار مستقل در این زمینه صورت نگرفته است. اکثر تحقیقات درباره وضعیت کلی صفویه و قزلباشان تألیف گردیده و از وضعیت خاندان ذوالقدر و ایالت فارس اجتناب کرده اند؛ بر خلاف دوره های دیگر مانند قاجار که حضور مستشرقان و جهانگردان اروپایی باعث گردید تا سفرنامه های بسیاری تالیف گردیده و مطالب بسیار با ارزش درباره اوضاع ایران بیان گردد. در دوره مورد بحث یعنی صفویه اکثر سفرنامه ها تألیف و ترجمه نگردیده و اگرهم موردی بوده بیشتر درباره پادشاهان صفویه و منطقه حکومتی آنها (پایتخت) بوده و خاندان ذوالقدر در فارس کمتر از طرف مورخان و محققان مورد توجه قرار گرفته است به گونه­ای که تا کنون پژوهش جامع و مستقلی که بتواند تصویری روشن از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این خاندان نشان دهد تدوین و تحریر نگشته است و همین مسائل، مشکلات زیادی برای محقق بوجود آورده است.

 

۱-۸- معرفی و بررسی برخی منابع

     بدیهی است که لازمه پژوهش درباره هر موضوعی وجود منابع لازم و کافی در مورد آن موضوع است. بنابراین برای پژوهش در هر دوره ای وجود منابع دست اول و مکتوب آن دوره ضروری می باشد. در این تحقیق یکی از مشکلاتی که نگارنده با آن روبرو بود عدم وجود منابع مستقل و مرتبط به دوران مورد نظر است. با این تفاسیر در این پژوهش سعی شده است از منابعی استفاده شود که در­برگیرنده اطلاعات تاریخی مفیدی از این دوران باشد. این آثار علی­رغم برخی نقایص از ارزش واعتبار بسیاری برخوردار است. 

      منابع مربوط به تاریخ صفویه که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته است، شامل تواریخ عهد صفویه تا عصر حاضر می باشد. در بسیاری از این منابع مطالبی پیرامون اوضاع ایران در عهد مذکور به طور کلی دیده می شود. علاوه بر آن سفر نامه ها نیز از منابع دیگری است که مورد استفاده قرار گرفته است و از آن­جا که این سفر نامه ها همزمان با رویداد های مختلف عهد مذکور تدوین شده اند حائز اهمیت می باشد.

 منابع اصلی:

     عالم آرای عباسی: مؤلف کتاب به علت اینکه در دربار شاه عباس بود و از تمام مسائل‏ اداری، نظامی، دیوانی و…دربار آگاهی داشت، شاید به دلیل گرفتن هدیه یا صولت شروع به‏ نگارش کتاب مورد نظر کرده باشد، یا به دلیل ثبت وقایع و اتفاقات آن دوره و بدون هیچ‏گونه‏ چشم داشتی اقدام به نوشتن این کتاب کرده باشد. ولی نظریه دوم به انگیزه مولف صحیح‏تر به نظر می‏آید چون در کتابش زیاد مدح و چاپلوسی و غلو وجود ندارد و ترتیب وقایع را دقیق ذکر کرده‏ است. در مورد علت نامگذاری این اثر به این نام تصور می‏شود که مؤلف نام کتاب خود به‏ این علت گذاشته که فضل اللّه بن روزبهان خنجی پیش از او کتابی بنام تاریخ عالم آرای امینی‏ تألیف کرده است که سراسر انتقاد از حکومت صفوی و شاه اسماعیل اول و شرح حال اعمال‏ خشن و دشمنی و جدال اهل تسنن و تشیع بود. این کتاب از حیث زیبایی لفظ و ذکر وقایع و نکات تاریخی اهمیت و شهرت فراوانی یافته است. نثر آن ساده و روان است اسکندربیک در کتاب خود اشاره می‏کند از لفاظی و بکار بردن صنایع ادبی اجتناب کرده، با وجودیکه به طور قطع با علوم ادبی و سبک‏ از لفاظی و بکار بردن صنایع ادبی اجتناب کرده، با وجودیکه به طور قطع با علوم ادبی و سبک‏ نثر نویسی مرسوم آن زمان آشنا بوده، با این وجود صنایع لفظی و تکلفات در آن دیده می‏شود. همین خصوصیات موجب رواج و شهرت کتاب او شده است. این کتاب نه تنها از نظر اهمیت‏ تاریخی بلکه از حیث زیبایی نثر موجب توجه است. اهمیت و امتیاز خاص«تاریخ عالم آرای عباسی»در این است که مؤلف آن‏ خود شاهد و ناظر بسیاری از وقایع و حوادث آن دوران پرهیاهو بوده است. از دیگر موارد اهمیت این اثر این است که این کتاب مشتمل بر احوال شاعران و عالما و سادات و هنرمندان‏ و ارکان دولت از وزیران و امیران و خوانین با ذکر وفات آنان که بسیار مورد استفاده محققان‏ است. تاریخ عالم آرای عباسی تنها تاریخ وقایع و حوادث نیست، بلکه کتابی است که در آن به‏ مباحث و مسائل اجتماعی نیز کم و بیش توجه شده است. فایده مهمی که از این مورد حاصل‏ می‏شود اطلاعات کثیر و مفیدی در چگونگی تشکیلات اداری و سپاهی و مسائل مالی و شرعی آن عهد است که در تدوین و تألیف تاریخ اجتماعی ایران خصوصا مبحث مورد نظر (خاندان ذوالقدر) بکار خواهد آمد. از دیگر موارد اهمیت و فایده این اثر ضبط وقایع مربوط به تاریخ ملل همسایه و مجاور ایران مانند عثمانیها، گرجیها، سلاطین تیموری، هند و اتراک و ترکمانان ماوراء النهر می‏باشد که بعض از این وقایع در جای دیگر مضبوط نیست و کمک بسیاری در مبحث شورش علاء الدوله در زمان شاه اسماعیل اول و شورش سلطان سلیمان در زمان شاه طهماسب که دیگر منابع کمتر به آن توجه کرده اند دارد. تاریخ عالم آرای عباسی تاریخ جامعی است که در ذکر وقایع‏ سلطنت بعضی از شاهان صفوی خصوصا حکام ذوالقدر پرداخته است و به ذکر حوادث‏ مهم آن دوران پرداخته است.مؤلف کتابش را در سه جلد تنظیم کرده است،مقدمه یا جلد اول،آغاز کار سلسله صفوی است و سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب را ذکر کرده‏ است. جلد دوم: در وقایع سی سال سلطنت شاه عباس و ذکر اقدامات و احوالات آن پادشاه‏ مقتدر است.و جلد سوم: شامل وقایع قرن دوم سلطنت او که از سال ۱۰۲۶ شروع و به مرگ‏ وی در ۱۰۳۸ ختم می‏گردد. او در این بخش به احوال عده‏ای از علما،سادات و صاحب‏ منصبان مالی دولت صفوی پرداخته است. اسکندر بیگ ترکمان مؤلف کتاب عالم آرای عباسی این اثر را در سال ۱۰۲۵ شروع به تألیف‏ کرده است و تا مرگ شاه عباس تا سال ۱۰۳۸ ادامه داشته که در ۲۴ جمادی الثانی ۱۰۳۸ تألیف آن را به پایان برده است و در نوشتن مباحث تاریخی کتاب خود از کتب معتبری‏ که راجع به تاریخ آن ایام در دسترس بوده استفاده کرده است که مهمترین آنها احسن‏التواریخ، تاریخ اکبری، تاریخ جهان آرا، حبیب السیر، روضه الصفا، تاریخ طبرستان، تذکره میرتقی کاشی، صفوه الصفا، فتوحات یمینی، لب التواریخ، مطلع السعدین، نگارستان، نفحات الانس، صورالاقالیم، نزهه القلوب، مسالک و الممالک، عجایب‏ المخلوقات، اخلاق ناصری، حیوه الحیوان و… است. انواع و سال خود عالم آرا یکبار در سال ۱۳۱۴ ه.ق در تهران و بار دیگر از روی‏ همان چاپ به سعی و اهتمام مؤسسه انتشارات امیر کبیر در سال ۱۳۵۰ طبع شد، ایرج‏ افشار بر این چاپ مقدمه و چند فهرست سردمند افزوده و بعضی از افتادگیهایی که در چاپ‏ سنگی نخستین روی داده از روی نسخ کامل تر ترمیم کردند. به طور کلی آنچه در این مورد استنباط می‏شود توجه و اهمیت علما و نویسندگان در این‏ دوره است.

       فارسنامه ناصری: فارسنامه ناصری اثر میرزا حسن طبیب فسائی‌ (۱۳۱۶-۱۲۳۷ ه.ق)، نویسنده و پزشک ایرانی قرن‌ سیزدهم هجری قمری حاوی اطلاعات وسیعی درباره تاریخ‌ و جغرافیای استان فارس می‌باشد وی این کتاب را در عهد ناصر الدین شاه و با استفاده از منابع فراوانی که در دسترس‌ داشته به رشته تحریر درآورده و در دو بخش به ذکر حوادث‌ و وقایع استان فارس و از جمله حکومت خاندان ذوالقدر در زمان صفویان همچنین موقعیت طبیعی و جغرافیائی شهرهای فارس می‌پردازد در مورد حکومت ذوالقدرها میرزا حسن فسائی در بخش اول کتاب خود چکیده مطالب‌ نویسندگان و مورخان قدیم خاندان ذوالقدر به رشته تحریر درآورده و در برخی موارد به ذکر جزئیات حوادث نیز پرداخته‌ است اهمیت این بخش بیشتر مربوط به ذکر وقایع دوران‌ صفویه به‌ ویژه دوران حکومت شاه اسماعیل تا شاه عباس است که به دلیل دسترسی نویسنده به منابع و اسناد بسیار مهم می‌باشد. مطالب بخش دوم کتاب که نویسنده‌ در آن اوضاع طبیعی جغرافیائی، اجتماعی و اقتصادی‌ شهرهای مختلف فارس را مورد بررسی قرار داده در جای خود دارای ارزش و اعتبار فراوان می‌باشد. در این بخش میرزا حسن اطلاعات زیادی در خصوص‌ مکان ‌های تاریخی، محلات و شخصیت‌های مهم علمی، ادبی و مذهبی ارائه می‌دهد و از این جهت‌ مهمترین منبع تاریخ بحث مذکور محسوب می‌گردد فارسنامه ناصری در ۲ جلد به تصحیح دکتر رستگار فسائی‌ منتشر شده است.

     خلد برین : از کتابهای مهم تاریخی که در عصر صفوی نگاشته شده خلد برین تالیف محمد یوسف واله اصفهانی است. این کتاب در هشت روضه و یک خاتمه تدوین شده که روضه هشتم آن در پادشاهی صفویان ودر بر گیرنده سرگذشت پادشاهان این سلسه ازآغاز تا حکومت شاه سلیمان ونیز شرح احوال سادات، علما، شعرا، امرای عظام وخوانین وهنرمندان آن دوره است. تاریخ ولادت مولف سال۹۸۸ ه.ق بود. وی به کارهای دیوانی اشتغال داشت. در تالیف کتاب از عالم آرای عباسی، فتوحات امینی، صفوه الصفا و بطور غیر مستقیم ازخلاصه التواریخ تاثیر پذیرفته است و تاریخ تالیف آن سال ۱۰۷۸ ه.ق است. در این رساله در بحث حکام فارس وخاندان ذوالقدر، از خلد برین استفاده شده است.

       تاریخ سلطانی (ازشیخ صفی تا شاه صفی ): تالیف حسین بن مرتضی حسینی استرآبادی است. این کتاب عهد شاه صفی اول را در بر می­گیرد. مولف در کتاب خود کوشیده است تاریخ صفویه را از زمان شیخ صفی تا شاه صفی که حدود چهار قرن به طول انجامیده است، از کتب معتبر تاریخ استخراج و آن­ را به طرز موجز و مختصر عرضه کند. هرچند مولف در زمان شاه سلطان حسین ۱۱۰۶-۱۱۳۵ ه.ق می زیسته لیکن از ماخذ و منابع قبل از خود مانند فتوحات امینی، صفوه الصفا، عالم آرای عباسی و چند کتاب دیگر استفاده کرده است و نویسنده مطالبی گسترده و بسیار مفصل را بطور خلاصه و فشرده با نقل قول ها و ذکر منبع آورده است. در ذکر ماجرای یعقوب خان ذوالقدر در فارس و قیام اسماعیل دوم در کهکیلویه نیز که به مسئله فارس هم مربوط می شود و همچنین نقش مردم فارس در دیوان­سالاری عهد صفویه، در مبحث نقطویه در این پایان نامه از مطالب کتاب مذکور بهره فراوان گرفته شده است.

      خلاصه التواریخ: کتاب خلاصه التواریخ و عنوان گذاری و تقسیم مطالب کتاب از اول تا پایان سلطنت شاه اسماعیل اول بر اساس نام مشایخ سلسله و یا اتفاقات مهم قرار گرفته و از دوران شاه طهماسب، به بعد بر اساس سال‌های پادشاهی است. هر سال با فصل بهار و عید نوروز آغاز می‌شود و معمولا نام ترکی سال‌ها نیز آمده است. بین دو نوروز یک رشته رویدادهای مهم به صورت فصل‌های فرعی وجود دارد و اتفاقات با اهمیت با ذکر روز و ماه و سال همراه است. پس از مرگ شاه طهماسب یکم، قاضی احمد از سوی شاه اسماعیل دوم مامور شد که تاریخ صفویه را از شاه اسماعیل یکم تا شاه اسماعیل را دوم بنویسد. اما این کار به دلیل مرگ شاه به تعویق افتاد و بعدا او تاریخ دوره صفویه از روزگار شیخ صفی الدین اردبیلی تا نخستین سال‌های پادشاهی شاه عباس یکم را با نام خلاصه التواریخ به پایان رساند. خلاصه التواریخ، رخدادهای سال‌های سده هشتم تا اواخر سده دهم هجری قمری در ایران است. وقایع مربوط به مشایخ صفویه به اختصار بیان شده است، ولی از هنگام تشکیل حکومت صفوی وقایع بیشتر با شرح و بسط آمده است. از ویژگی‌های این کتاب اشاره‌های بسیار به شاعران و هنرمندان و ذکر آثار و اشعار آنان است که این کتاب را از سایر کتاب‌های تاریخی متمایز کرده است. احمد منشی قمی ادعا کرده است که تاریخ عالم را از هبوط آدم تا زمان خود (یعنی روزگار صفویه) درچنین جلد نوشته است، ولی در هر صورت فقط جلد پنجم آن یعنی تاریخ صفویان موجود است. قاضی احمد در مقدمه کتاب نام چند تن از مورخین را که از پیشروان او بوده‌اند، آورده و این اشخاص عبارتند از امیر سلطان ابراهیم امینی هروی و میر یحیی سیفی قزوینی و میر محمود ولد میرخواند هروی و مولانا حیاتی تبریزی، قاضی احمد غفاری و حسن بیگ روملو. و می‌نویسد، بعد از مرگ این جماعت کسی پیرامون تحریر وقایع زمان نگشته است و ناگزیر خود برای تالیف چنین تاریخ اقدام به نوشتن مجلد پنجم خلاصه التواریخ کرده است. و از همین مقدمه بر می‌آید که مولف پس از اتمام مجلدات چهارگانه که دوازده سال به طول انجامیده، ظاهرا در سال ۹۸۴ ه.ق به تشویق شاه اسماعیل دوم تصمیم گرفته است، به سبک کتاب مطلع السعدین کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی که شامل وقایع دوران ابوسعید مغول تا ابوسعید گورکانی است، کتابی در تاریخ صفویه از شاه اسماعیل اول تا شاه اسماعیل ثانی تالیف کند. اما حوادث زمان و گرفتاری‌های ناشی از همراهی او با اردوهای نظامی و مشکلات فراوان دیگر و مهم تر از همه نبودن یک صاحب دولت که او را در انجام مقصود یاری دهد، تصمیم وی را با موانعی روبرو ساخته است. با این همه به سعی و همت خود موفق شده است، تالیف کتاب را در سال ۹۹۹ه.ق به اتمام رساند و آن را به شاه عباس هدیه کند. مولف در آغاز و پایان کتاب وعده داده است، نسخه دیگری در حوادث سال به سال دوران شاه عباس بنویسد و به درستی نمی‌دانیم، در این کار توفیق یافته است یا نه. شاید مطالب اضافی خلاصه التواریخ نسخه برلین مربوط به وقایع بین سال‌های ۹۹۹ تا ۱۰۰۱ه.ق آغاز همان بخشی باشد که مولف وعده نوشتن آن را داده است. قاضی احمد در سال فوت شاه طهماسب ۹۸۴ ه.ق ۲۰ ساله بوده و با توجه به اشتغال او در رشته‌های مختلف دیوانی و علاقه اش به علم و هنر و تاریخ نویسی و دسترسی به منابع تاریخ معاصر، حوادث نزدیک به زمان خود را مفصل تر نوشته و آنجا که خود در متن حوادث بوده، این تفصیل بیشتر به چشم می‌خورد. اما برای نوشتن تاریخ زمان ‌های دورتر از همان مدارکی استفاده کرده است که مورخین متقدم از آن‌ها بهره گرفته‌اند و به همین دلیل بخش نخستین کتاب او که تاریخ پیشوایان صفویه است، به اختصار برگزار شده و از تشکیل حکومت صفوی به بعد وقایع با جزئیات و تفصیل بیشتری آمده است. در حقیقت این کتاب یک واقع نگاری است و حوادث و تحولات سیصد سال تاریخ ایران از سده هشتم تا یازدهم بیان می‌کند. حوادثی که منجر به تاسیس دولت صفوی و استقرار آن به عنوان یک قدرت سیاسی و نظامی متمرکز بر اساس مذهب شیعه اثنی عشری  و حکمرانی ذوالقدر ها در فارس گردید. استقرار تشیع به عنوان یک مذهب رسمی که آرمان دیرین شیعیان ایران بود، به وحدت ملی و سیاسی اقوام ایرانی کمک کرد و مقررات اداری و اجتماعی خاصی را به وجود آورد. قاضی احمد بی آنکه تحلیلی از ماهیت قضایا بدست دهد، شرح جنگ‌های خارجی صفویه را به تفصیل بیان کرده است، اما او نه تنها به عنوان یک واقعه نگار، بلکه نظر به اعتقادات مذهبی و اطلاعاتش در زمینه ادبی و هنری مباحث گوناگونی را در کتاب تاریخ خود آورده است. البته تنظیم این مطالب با روش معینی دنبال نشده، بلکه نویسنده هر چه به خاطرش آمده و آنچه را که دیده یادداشت کرده است. در چنین شیوه تاریخ نویسی آن قسمت از وقایع که در زمان خود مولف اتفاق افتاده از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این کتاب نام و شرح حال مختصر علمای شیعه که در تحکیم مبانی مذهب و اسقرار آن در ایران نقش بسیار موثری داشتند، همراه با آثار و تالیفات آنان دیده می‌شود و کمتر اثر تاریخی از دوران صفویه دارای چنین خصوصیتی است. منابعی که در کتاب خلاصه التواریخ از آن‌ها استفاده شده است، به قرار زیر است:

      صفوه الصفای ابن بزاز، فتوحات شاهی، تاریخ حبیب السیر، تاریخ جهان آرا، لب التواریخ، تکمله الاخبار ، تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب، احسن التواریخ و جواهر الاخبار و سایر کتبی به آن‌ها دسترسی داشته است. خلاصه التواریخ توسط احسان اشراقی تصحیح شده است و در دو جلد به چاپ رسیده است. جلد اول وقایع مربوط به زمان شیخ صفی تا مرگ شاه طهماسب یکم را بیان می‌کند و جلد دوم وقایع زمان شاه اسماعیل دوم تا اوایل حکومت شاه عباس یکم (۹۹۹ قمری) را به شرح آورده است.

تعداد صفحه :۱۷۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه نقش لایه های اجتماعی بصره و کوفه در رخدادهای جهان اسلام تا پایان عصر …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان

نقش لایه های اجتماعی بصره و کوفه در رخدادهای جهان اسلام تا پایان عصر امویان

استاد مشاور

دکتر علیزاده سالطه

زمستان ۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده —————————————————————-     5

مقدمه —————————————————————-      7

طرح موضوع ——————————————————–     8

بیان مسله ————————————————————-      8

ضرورت انجام تحقیق ————————————————-       9

اهداف پژوهش ——————————————————–       9

سابقه و پیشینه تحقیق —————————————————      10

روش تحقیق————————————————————      11

فصل اول : جغرافیا ی تاریخی شهرهای کوفه و بصره  ——————-      12

      1  –   جغرافیای تاریخی شهر کوفه ———————————-    12

                    1-1 تاریخ تاسیس و پیشینه تاریخی کوفه —————–       13

     2 –  جغرافیای تاریخی شهر بصره ———————————-      19

 • ۲ تاریخ تاسیس و پیشینه تاریخی بصره ————- ۱۹

فصل دوم :   بنیان ها و ساختارهای اجتماعی کوفه ——————–۲۳

۱ – ترکیب جمعیتی شهر کوفه ——————————————–  24

           1-1   عناصر عرب کوفه —————————————-   24

         2- 1      عناصر غیر عرب کوفه ———————————–   27

چینش جمعیتی کوفه از نظر اداری ——————————————    29

مذاهب و ادیان کوفه ——————————————————-    33

ترکیب قبیله ای کوفه ——————————————————۳۹

لایه های اجتماعی کوفه —————————————————-۴۲

جایگاه موالی در کوفه ——————————————————-۴۳

جایگاه برده گان در شهر کوفه ————————————————۵۳

جایگاه بادیه نشینان در شهر کوفه ———————————————  55

فصل سوم : بنیان ها و ساختار اجتماعی بصره —————————-۵۸

ترکیب جمعیتی بصره ——————————————————–۵۹

مذاهب و ادیان بصره ———————————————————۶۱

ترکیب طبقات اجتماعی بصره ————————————————-۶۳

فصل چهارم :کوفه و بصره در عصر خلفای راشدین و امامان معصوم (ع ) تا پایان عصر امویان

کوفه و بصره در عصر خلافت عمر ————————————۶۶

کوفه و بصره در عصر خلافت عثمان —————————————–۶۸

کوفه و بصره در عصر خلافت حضرت علی (ع ) —————————–۶۹

جریان های سیاسی لایه های اجتماعی کوفه و بصره و جایگاه آن در جهان اسلام

تا پایان عصر امویان —————————————————–۷۳

نقش لایه های اجتماعی بصره و کوفه در جنگ جمل ———————–۷۶

تجزیه و تحلیل نقش آفرینی های طبقات اجتماعی بصره و کوفه در زمان خلافت

حضرت علی (ع ) ——————————————————–۷۷

تجزیه و تحلیل نقش آفرینی های طبقات اجتماعی بصره و کوفه در زمان

حضرت امام حسن  (ع ) ————————————————- ۸۵

تجزیه و تحلیل نقش آفرینی های طبقات اجتماعی بصره و کوفه در زمان

حضرت امام حسین  (ع ) ————————————————۸۹

نقش لایه های اجتماعی بصره و کوفه در قیام توابین ———————-۹۶

نقش لایه های اجتماعی بصره و کوفه در قیام مختار ثقفی —————–۹۷

 تجزیه و تحلیل نقش آفرینی های طبقات اجتماعی بصره و کوفه در زمان امام باقر و

امام صادق  (ع ) —————————————————-۱۰۰

نقش لایه های اجتماعی کوفه و بصره در سقوط دولت اموی ————۱۰۶

نتیجه گیری ———————————————————–۱۱۰

چکیده انگلیسی —————————————————–۱۱۲

منابع و ماخذ ———————————————————۱۱۴

   چکیده :

شهرهای کوفه و بصره از آغاز پیدایش ، نقش مهم و سرنوشت سازی در تاریخ جهان اسلام و خصوصا تاریخ تشیع در قرن های اول و دوم هجری قمری و در دوره امویان داشتند . تحت تاثیر ترکیب جمعیتی و وجود قبائل مختلف در آنها و قرار گرفتن این دو شهر علی الخصوص کوفه در مرکزیت و محوریت حکومت و حضور صحابه پیامبر ( ص) و شیعیان خاص امیر المومنین(ع ) ، لایه های اجتماعی در شهرهای کوفه و بصره به گونه ای شکل گرفت که  شهر های کوفه و بصره   که این دو شهر به مرکز تحولات فرهنگی و سیاسی در جهان مبدل شد  . این پایان نامه برآن است که با شناخت لایه های اجتماعی این دو شهر ، نقش آنها را در خط سیر تحولات جهان اسلام مورد کاوش قرار دهد .

در راستای موضوع پایان نامه ، پس از تبیین و صفت جغرافیایی ، بنیان ها و ساختارهای اجتماعی این دو شهر و چگونگی شکل گیری لایه های اجتماعی تحت تاثیر شرایط محیطی ، سیاسی و ترکیب جمعیتی و همچنین کمیت و کیفیت هرکدام از این لایه ها  پرداخته شده است . پس از نقش آفرینی هرکدام از لایه های اجتماعی در تحولات دوره های مختلف صدر اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

از مجموعه مباحث چنین استباط شده است که این شهر ها در مقاطع مختلف تاریخی ودر  جریانهای سیاسی و نظامی دو دهه اول و خصوصا در زمان خلافت علی (ع ) و رخدادهای مربوط به آن دوره و همچنین مسائل مربوط به واقعه عاشورا و رخدادهای پس از آن ، نقشهای مهم و گاهاً متضادی را از خود نشان می دادند . کوفه در زمان امام صادق (ع ) بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تلقی می شد و وجود محدثان فراوان ، شاعران ،ادیبان و مورخان سبب شکل گیری یک مکتب علمی – فرهنگی مستقل بنام مکتب کوفه شد . منابع تاریخی شهر بصره را شهری سنی و طرفدار عثمان معرفی کرده اند و شیعیان حضرت علی (ع ) نیز در این شهر وجود داشتند که از آغاز تاسیس بصره در حیات سیاسی و مذهبی شهر تاثیر گذار بودند و از شهر های مهم عراق بشمار می رفت و راویان شیعی فراوانی در این شهر به سماع و نقل حدیث مشغول بودند . دوران خلفای راشدین با مسائل فراوانی در جهان اسلام علی الخصوص در شهر های کوفه و بصره همراه بود در این میان بغرنج ترین مسائل در پیوند با نقش کوفه و پیدایش جناح های سیاسی است که در بر گیرنده هر دو جناح خلفای متقدم اموی و مخالفان خلفا مانند ابن زبیر که در ادامه منجر به وجود آمدن خوارج ، شیعه و اشراف قبایل شد .هرچند لایه های اجتماعی تشکیل دهنده این شهر در جریان عاشورا حضور فعالی نداشتند اما در خونخواهی امام حسین (ع ) و یارانش ایفای نقش کردند . شرکت شیعیان بصره در قیام زید بن علی بن الحسین نیز از برگه زرین لایه اجتماعی تشکیل دهنده این شهر می باشد .

کلید واژه : کوفه – بصره – امویان – خوارج – موالی – اعراب – اشراف – تشیع – انصار

مقدمه

طبقات اجتماعی شهر های بصره و کوفه ، نقش عمده ای را در رخدادهای جهان اسلام در دو سده اول هجری قمری ایفا می کرد و به صراحت می توان گفت که نقش و تاثیر این لایه های اجتماعی تا قرن حاضر نیز مشهود می باشد . چگونگی تعامل و جایگاه هر لایه اجتماعی به ترقی و تعالی جامعه اسلامی کمک می کرد و یا برعکس ، موجبات شماری از ناهنجاری ها و بی ثباتی در حوزه های فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد و … را فراهم می ساخت . حضور طبقات اجتماعی مختلف در جوامع اسلامی به خصوص در صدر اسلام و قرن های اول و دوم هجری قمری واقعیتی انکار ناپذیر است که هرچند به موجب تعالیم دینی و آموزه های قرآنی ، هیچ کس را از لحاظ نژادی بر دیگری امتیازی نیست مگر به واسطه داشتن تقوا ، اما همین لایه های اجتماعی هم به توسعه و ترقی تمدن اسلام مدد رسانیده و هم در برخی دوره ها و رخداد های اجتماعی ، جامعه اسلامی را به مرز بی ثباتی و آشوب و نفاق کشانیده اند . چهار طبقه عمده اجتماعی که  در شهر های بصره و کوفه در جامعه امویان ، حضور فعال داشتند عبارت بودند از اشراف ، آزادگان ، موالی و بردگان . گذشته از جایگاهی که هریک از لایه های اجتماعی فوق در ادامه جامعه داشتند و در بسیاری از موارد با تعالیم و احکام فقهی اسلامی ناسازگاری داشت ، اشراف خصوصا قریش از جایگاه طبقاتی بس ممتازی در جامعه اموی برخوردار بود و بر پایه اشرافی گری عرب ، مناصب مهم سیاسی و نظامی را در انحصار خود می گرفت . آزادگان اکثریت جامعه را برعهده داشتند و در مقابل موالی از بسیاری از حقوق شهروندی محروم بودند و به ناچار می بایست در پناه برخی افراد با نفوذ یا قبایل و طوایف عرب در می آمدند وبر همین پایه طبقه بردگان نیز از بسیاری از حقوق اجتماعی و شرعی خود محروم بودند و در هر حال نقش ابن طبقات اجتماعی در رخداد های جهان اسلام در دو قرن اول هجری قمری تاثیرات مثبت و منفی فراوانی داشته است .

طرح موضوع

ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کوفه و بصره از بدو ورود اسلام و تاسیس این شهر ها تا پایان دوره امویان چه نقشی در تداوم یا تغییر شکل گیری های اقشار اجتماعی این شهر ها داشت ؟ تاثیر دین اسلام و حوادث دوره امویان و قیام های این دوران به چه شکلی خود را در شکل گیری لایه های اجتماعی این شهر ها نمایان شد ؟ نقش این قشرها در حوادث مربوط به این دوران و  لایه های اجتماعی در دگرگونی ارزش های الهی در عصر امویان چه نقشی ایفا کردند و نقش موالی در شکل گیری رخدادهای تاریخی این دوران به چه شکل بوده است ؟ و نقش اقشار مختلف در تبلیغات منفی و تحریفات امویان و دین ستیزی و ایجاد گروه های انحرافی مانند خوارج به چه نحوی آشکار شد ؟ پیروان مذاهب دیگر ساکن این شهر ها به چه شکلی خود را در رخدادهای تاریخی این دوره وارد شدند ؟ بافت نظامی و دینی موجود در این شهرها به چه نحویی بود ؟

بیان مسله

بنیان شهر کوفه در سال هفده هجری به وسیله خلیفه دوم و به دست سعد بن ابی وقاص به منظور برپایی یک پادگان نظامی برای پیگیری هرچه بیشتر فتوحات اسلامی در داخل ایران بود که گنجایش چهل هزار جمعیت نظامی را دارا بود . در این تحقیق ترکیب جمعیتی کوفه و بصره را از بعد نژادی و عقیدتی بررسی می نمایم و بخشی از طایفه ها ی عرب و غیر عرب که از شبه جزیر عربستان به قصد شرکت در جنگ به سمت عراق کوچ کردند و در این شهر ها مستقر شدند تاسیس این شهر ها و  دگرگونی های در ساختار سیاسی و اجتماعی این شهر ها به وجود آوردند و در این میان نقش مستقیم و غیر مستقیم موالی بر رخدادهای تاریخی در دوران امویان و شکل گیری لایه های اجتماعی و نقش آن در حوادث تاریخی و خوارج و محوریت این گروه در حوادث مربوطه بررسی خواهد شد که به صورت جامعه شناسی و نقش لایه های اجتماعی در هنجارهای سیاسی اجتماعی و تغییر ساختار آنها و فتنه ها و فساد و تاثیر آنها به صورت متقابل و تبلیغات منفی و دین ستیزی و تحریفات به وجود آمده توسط عوامل اموی نقد و بررسی  خواهد شد . دگرکون سازی سخنان رسول اکرم ( ص ) و توجیه آنها به نفع بنی امیه و علیه اهل بیت ( ع ) و حضرت علی ( ع ) در این دوران در این شهرها به اوج خود رسیده بود و سازماندهی فرقه های منحرف و مختلف به نام اسلام و دامن زدن به آتش تعصبات قومی و امتیازات نژادی و افتخارات طایفه ای  و ترویج دوباره مسائل عصر جاهلی که یکی از اهداف حضرت محمد ( ص ) مبارزه با این بینش های غلط اجتماعی بود توسط امویان از سرگرفته شد و خاندان های شیعی و خوارج و موالی به عنوان بخشی مهم از این لایه های اجتماعی بصره و کوفه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .

اهداف پژوهش

هدف کلی  از این تحقیق  باز خوانی و باز سازی زمینه ها و عوامل موثر در شکل گیری سیستم فکری ، سیاسی و مذهبی دروه اسلامی و تبعات و تاثیرات آن در مبانی فکری ، مذهبی و سیاسی کل جهان اسلام که بعضی از تبعات آن به گونهای تا به امروز نیز ادامه دارد و همچنین کلی دیگر این تحقیق بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شهر های کوفه و بصره از بدو تاسیس این شهر ها و استحکام یافتن اسلام در آنها تا پایان دوره امویان و همچنین تغییر و شکل گیری قشر های اجتماعی ساکنین این شهر ها و نفوذ و تاثیر تحریفات و تبلیغات منفی عوامل اموی و مبارزه با حضرت علی ( ع ) و امام حسن و حسین (ع ) و قیام های این دوره با محوریت لایه های اجتماعی آن و قیام های توابین و مختار ثقفی و عاشورا خواهد پرداخت و نقش این قشرها در این قیام ها و دگرگونی ارزش های الهی و تبلیغات منفی امویان و انحرافات و تحریفات آنها و بازگرداندن تعصبات قومی و نژادی و اشعار جاهلیت و نقش موالی در این خصوص و همچنین خوارج و حتی لایه های درونی این اقشار نیز بررسی خواهد شد .

روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه  به صورت مراجعه به منابع و ارجاعات دست اول و مقایسه مطالب موجود در یک مورد یک مبحث خاص و بررسی و نقد توام و مجزای نقش های این لایه های اجتماعی در این شهر ها انجام خواهد گرفت . ابتدا منابع دست اول  در خصوص موضوع مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موضوعات نیز مجبور به مراجعه به منابع  دست دوم  و همچنین مقایسه یک موضوع مشترک در منابع مختلف و تحلیل آنها نیز از روش های تحقیق این پایان نامه بوده است . در بعضی از موارد هم که دسترسی به منبع مورد نظر مقدور و ممکن نبوده و یا اینکه منبع مذکور از بین رفته باشد بصورت غیر مستقیم به مطالب مذکور ارجاع شده است .

 

 

فصل اول

جغرافیای تاریخی شهرهای  کوفه و بصره

تاریخ تاسیس و پیشینه تاریخی کوفه

کوفه در سرزمین عراق واقع شده است واین سرزمین با نام های ((بین النهرین)) و((سواد)) شناخته می شد واز دو رودخانه مهم دجله وفرات مشروب می شود به دلیل وجود این دو رود،بین النهرین به دو قسمت شمالی وجنوبی تبدیل می شود که قسمت شمالی آن سرزمین قدیم آشور ودارای مراتع سرسبزی بود وقسمت جنوبی آن،بابل بوده که به دلیل رسوبی بودن خاک آن،بسیار حاصلخیز ودارای نخلستانهای پرثمر بود .که اعراب قسمت شمالی بین النهرین را جزیره وقسمت جنوبی آن را عراق نامیدند.( لسترنج ،۸۱)

کوفه در هشت کیلومتری شرق نجف اشرف بر کرانه رود فرات قرار دارد. این سرزمین ۲۲ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در شرق آن رود فرات، در غرب آن صحرا، در جنوب غربی آن شهر باستانی حیره (شش کیلومتری آن) و در شمال شرقی آن ذی الکفل واقع شده است(ابن بطوطه ،۱/۲۷۰ ). به سبب همین نزدیکی به فرات که در سه کیلومتری شرق آن قرار دارد و نیز جاری بودن یکی از شاخه‌های فرات در شرق آن،زمین‌های اطراف شهر حاصلخیز است (یاقوت حموی ،۴/۴۹۰) در شش کیلومتری کوفه، شهر باستانی حیره قرار دارد(قائدان ،۷۵).

بعد از آنکه مدائن از نظرآب وهوایی برای استقرار سپاهیان اسلام نامناسب تشخیص داده شد،محل کنونی شهر کوفه را به خاطر سازگار بودن آب وهوای آن با طبع عرب ها و عدم وجود موانع طبیعی مانند کوه ودریا بین آن سرزمین ومدینه،انتخاب کردند(ابن اثیر، ۲/۲۵۱)

تاسیس شهر کوفه در سال ۱۷ه.ق بوده است .البته بعضی از مورخان مانند بلاذری در فتوح البلدان بنای آن را سال ۱۵ه.ق ویعقوبی در البلدان بنای آن را ۱۴ه.ق می دانند. معنی لغوی  کوفه از دید ((لسترنج))؛یعنی صغره های دریا ونیز به معنی ساحل آمده است ؛به طور کلی اعراب سرزمین های رسوبی را  “سواد” یعنی خاک سیاه می نامیدند.

بلاذری راجع به علت نامیده شدن این محل به کوفه اظهار می دارد که مسلمان ها بعد از پیروزی      سعدبن ابی وقاص درقادسیه در شهر انبار اقامت گزیدند وبه خاطر اذیّت وآزار حشرات از آن مکان کوچ کرده وبه کوفه رفتند ودر آنجا تکوف[۱] نمودند که تکوف به معنی جمع شدن در یک ناحیه است( فتوح البلدان  ، ۲/ ۳۹۲).هشام بن محمدکلبی نام کوفه را برگرفته از تپه کوچکی در وسط شهر که به کوفان مشهور بود که به معنی بلا وشر میباشد گرفته شده است  و یاقوت حموی براین باور بود که کوفه از واژه کوفان اخذ شده وکوفان یعنی بلا ودردسر وگروهی نیز بر این باور بودند که چون آن منطقه دارای خاک شن زار بود کوفه نام گرفت. (معجم البلدان ،۴ /۴۹۰)

خواندمیر نیز بر این باور بود که به آن جهت به کوفه معروف بود چون که نخست در آن منطقه منازل از نی وبوریا بود واعراب به این چنین مناطقی کوفه می گفتند(حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، ۴۹ ) .از گفته های فوق بر می آید که به هر حال این نام کوفه یک واژه عربی بوده است  .

در وجه تسمیه کوفه اختلاف زیادی وجود دارد ولی از مهمترین آنها به معنی تجمع و اجتماع است ( تکوف الرسل : تجمع ) و همچنین به معنی ریگ ،ریگ سرخ ، ریگ مدور ، سرزمین ریگ زار و شنی است و چون محل انتخاب شده در قطعه زمین دایره ای که در ان ریگ و شن و گل در هم آمیخته و خاک آن سرخ رنگ بود قرار داشت عرب به چنین سرزمینی ( کوفانا ) می گوید که این نام به تدریج به کوفه تغییر یافت ( طبری ،۳/۳۳۸ )

پس از پیروزی مسلمین در جنگ های قادسیه ،به سال ۱۵ه.ق خلیفه به سعدبن ابی وقاص که فرمانده ارتش اسلامی در عراق بود دستور داد تا در آنجا بمانند که این عمل وی به دلیل استحکام بخشیدن به سیطره ی مسلمانان در عراق بود تا اقدامات لازم در خصوص پیشروی به فارس انجام پذیرد(جعفری   ، ۱۲۵ )

از این رو سعد بن ابی وقاص ارتشهای عرب را در سرزمین های تازه فتح شده وپایتخت ساسانی در مدائن مستققر ساخت (طبری ،۷/۱۸۴۵) ولی به زودی ثابت شد که محل مزبور به خاطر آب وهوای مرطوب ،شرایط زندگی پر از ازدحام ، کمبود محیط صحرائی وهوای سالم ومراتع برای چرانیدن گله وگوسفندان برای اعراب رضایت بخش نیست.خلیفه از سختی هایی که لشگریان عرب در محیطی غریب  با آن دست به گریبان اند آگاه شده ونامه ای به سعدبن ابی وقاص نوشت تا ارتش را از مدائن بیرون کرده ومحلی را که مناسب با شیوه زندگی اعراب باشد ونیازمندیهای آنان را برآورده کند بیابند.پس از آنکه دو سه محل دیگر توسط فرستادگان سعدبن ابی وقاص آزمایش شد.ریگزاری با شن های سرخ بود که آنجا را سهله می گفتند.هرجا ریگ وشن در هم می آمیخت توسط اعراب کوفه نامیده میشد.در آنجا سه دیر بود،دیر خرقه ،دیر ام عمر،دیر سلسله ،این محل مورد قبول واقع شد  ودر آن فرود آمدند وسعدبن ابی وقاص با لشگریانش به آنجا نقل مکان نمودند چادر زده و آنجارا خانه خود و لشگریانش  ساخت که این امر شروع تأسیس کوفه بود (همو ،۱۸۴۶ )

از نگاه عمر کوفه معنی یک پادگان شهری را می داد که گروه های مختلف می توانستند در آن اقامت کرده،و می باید در کمال آمادگی باشند و وقتی که به وجود آنها نیاز باشد در دسترس باشند از این رو اولین مهاجران تازه در این پادگان کسانی بودند که در جنگ قادسیه شرکت کردند .( جعفری ،۱۲۷)

در سطح شهر کوفه پانزده راه اصلی ساخته شد که تماما به مسجد کوفه ختم می شد . پنج معبر بزرگ از پشت صحن مسجد می گذشت ، چهار معبر از طرف قبله ، سه معبر از سمت شرق و سه معبر از سمت مغرب عبور داده شده بود . ( ابن اثیر ،۲۱۸) اطراف این معابر را بر اساس اهمیتی که برای آنها قایل شده بودند ناحیه بندی کرده بودند و در نتیجه شهر به پانزده ناحیه تقسیم شده بود . این مناطق بر اساس موقعیت اجتماعی قبایل برای خانه سازی میان سکنه آن تقسیم گردید ( بلاذری ،۲۰۶ )

کوفه در آغاز تأسیس حدود چهل هزار نفر سرباز  داشته است که با توجه به این که بسیاری از این سربازان،زن وفرزندان خودرا نیز همراه داشتند میتوانیم به جمعیتی در حدود صد هزار نفر در زمان تأسیس برسیم که رقم معقولی هم به نظر میرسد.کوفه پس از تأسیس به علت آب وهوای خوش ونزدیکی به فرات وایران و وضیعت اقتصادی خیلی خوب که از راه غنایم وخراج سرزمینهای فتح شده کسب نموده بود پذیرای سیل مهاجرت اقوام وگروههای مختلف از سرتاسر مملکت های اسلامی آن روز گردید.در ادامه این مهاجرت ها در سال سی وشش هجری که حضرت علی (ع)این شهر را پایتخت کشور اسلامی قرار دادند شدّت بیشتری به خود گرفت.(مسعودی، ۲/۳۸۵ )

از ویژگی های شهر کوفه ،جبانه  است . جبانه فضای باز اطراف و میانه قبایل بوده که غالبأ محل دفن مردگان آنان نیز بوده است ( یاقوت حموی  ،۲/۹۹ ) . گاه این فضای باز میدان مناسبی برای فعالیت های سیاسی ، اجتماعی، ایراد سخنرانی ، گرد آوری نیرو و تمرین و مسابقه تیر اندازی و اسب سواری می شد و بسیاری از جنگ های داخلی نیز در جبانه ها رخ می داد( طبری ،۴/۱۹۳ )

 کوفه از جمله معدود شهرهایی است که در تحولات سیاسی و اجتماعی خصوصا در دوره خلفای راشدین  وامویان تأثیرات آشکاری داشته است وتأثیر ترکیبات طبقاتی ولایه های اجتماعی در این شهر وبافت سیاسی و اجتماعی آن در قیام های متعدد وگوناگون تأثیرات بسزایی داشته است.

[۱] تکوف در لغت نامه دهخدا به معنی جمع شدن و گرد گشتن مردم است و در اینجا به مفهوم با کوفیان مانند کردن خود  نسبت نمودن خود با کوفیان می باشد .

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه نقش تنظیمی – تقویمی فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه

نقش تنظیمی – تقویمی فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه

استاد مشاور:

دکتر مهدی عبادی

آذر/ ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

  به دنبال فتح ایران توسط عرب های مسلمان و گرویدن ایرانیان به دین اسلام، برخی از مولفه های فرهنگ ایرانی، در مواجهه با فرهنگ اسلامی، دچار تغییر و دگرگونی گردید و بخشی دیگر از سنن و آداب ایرانی توانست در کنار ارزش های جدید دینی تثبیت و تنظیم گردیده و به حیات خود ادامه دهد. مولفه هایی مانند فرهنگ جشن ها و اعیاد ایرانی، فرهنگ آداب و تشریفات ایرانی، اشتیاق به دانش و دانش اندوزی، فرهنگ کتاب و کتابخوانی،فرهنگ تساهل و تسامح در برخورد با عقاید و باورهای مخالف، فرهنگ برگزاری مجالس گفتگوهای خانوادگی و اجتماعی، فرهنگ فتوت و جوانمردی در مناسبات اجتماعی، فرهنگ خوش رویی و خوشرفتاری و مواردی از این قبیل که آموزه های اسلامی نه تنها آنها را نفی نکرد، بلکه به مولفه های مذکور قوام و نظام نیز بخشید. البته در ابتدای ورود اسلام به ایران، به دلیل حاکمیت عرب‌ها، امکان تبلور سنت‌های ایرانی در میان فرمانروایان عرب و یا نمایندگان آن‌ها در ایران وجود نداشت، اما به‌تدریج با روی‌کار آمدن حکومت‌های محلی ایرانی که از استقلال بیش‌تری بر خوردار بودند، ایرانیان توانستند در بازیابی و اشاعه فرهنگ و سنت‌های ایرانی بکوشند و آل ‌بویه از جمله خاندانی بود که در این رابطه نقش عمده‌ای ایفا کردند.

نتیجه اینکه، بخشی از آداب، سنن و رفتارهای فرهنگی ایرانیان، از سوی آموزه های اسلام، در دوره بویهیان، مورد تایید قرار گرفت و همین امر سبب قوام و دوام آنها گردید که در این تحقیق به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

کلید واژه: فرهنگ ،تشیع، ایران، آل بویه، تنظیم، تقویم.

 

فهرست                                                                                         

فصل اول.. ۱

کلیات… ۱

تعریف مساله و بیان کلیات    2

۱- بیان موضوع تحقیق   2

۲- تعریف و تحدید واژگان تحقیق   2

۳- شرح موضوع و ضرورت آن  3

۱-۳ مواجهه فرهنگ اسلامی- شیعی با فرهنگ ایرانی.. ۳

۲-۳ ایران اسلامی یا اسلام شیعی- ایرانی.. ۴

۳-۳ اسلام شیعی و تقویم فرهنگ ایرانی.. ۴

۴-۳ اسلام شیعی و تثبیت فرهنگ ایرانی.. ۵

۴- اهداف تحقیق: ۵

۵- سوالات اصلی تحقیق   6

۶- فرضیه های تحقیق   6

۷- موانع و مشکلات و محدودیت های  تحقیق   6

۸-  ارزیابی منابع و ماخذ  7

فصل دوم.. ۱۵

فرهنگ تشیع در عهد آل بویه. ۱۵

۱- مقدمه  16

۲- اسلام شیعی و حکومت آل بویه  22

۳- مواجهه حاکمان آل بویه با اصحاب مذاهب مختلف    23

۴- حاکمان آل بویه و برگزیدن مذهب تشیع   26

۵- حاکمان آل بویه و برگزیدن مکتب تشیع زیدی یا امامی   27

                                                              6- بنی بویه و اعتقاد به شیعه دوازده امامی   29

۷- نتیجه  30

فصل سوم.. ۳۲

بخش اول: تقویم فرهنگ ایرانی با فرهنگ تشیع در عهد آل بویه. ۳۳

۱- مقدمه  33

۲- ابتدای کار حاکمان آل بویه به ویژه در ایران  34

۳- قوام بخشی تشیع به دانش و دانش اندوزی ایرانیان  36

۴- قوام بخشی مکتب تشیع به ادبیات ایرانی   40

۵- پیوند فرهنگ اسلام با فرهنگ ایرانی در دوره بویهیان  42

۶-  نظام بخشی تشیع بر تشکیل گروه های اجتماعی ایرانیان  42

۷- نظام بخشی رنسانس اسلامی بر فرهنگ ایرانی   43

۸- اهداف تشکیل مجالس در فرهنگ ایرانیان  47

۱-۸ مناظره در فرهنگ ایرانی برای آموزش و آموختن.. ۴۷

۲-۸ ارزیابی مرتبه علمی در مناظره ها در فرهنگ ایرانی.. ۴۸

۳-۸ استهزا و به دشواری افکندن حریف… ۴۹

۴-۸ خودنمایی و فخرفروشی.. ۵۰

۹- شرکت کنندگان در مجالس در فرهنگ ایرانیان  52

۱-۹ همتایان علمی.. ۵۲

۲-۹ استاد و شاگرد. ۵۳

۳-۹ ملازمان و شرکت کنندگان غیر اصلی.. ۵۳

۱۰- چگونگی برگزاری مجالس     54

۱-۱۰ طرح مسئله. ۵۴

۲-۱۰ مبارز طلبی.. ۵۵

۳-۱۰ مجلس به صورت گردش بهاری.. ۵۵

۴-۱۰ مجلس به صورت شبیه سازی.. ۵۵

۵-۱۰ مجلس بدون طرح و برنامه. ۵۶

۱۱- مناظره به صورت غیر حضوری و کتبی   57

۱۲- موضوعات مورد بحث    58

۱۳- ویژگی  مجالس ادبی آل بویه  59

۱۴- حاصل مجالس     59

۱۵- قوام بخشی و نظام بخشی تشیع به مجالس علمی-آموزشی ایرانیان  60

۱-۱۵ تنظیم و تعمیقِ نظریه ها و روش  های علمی مستدل. ۶۰

۲-۱۵قوام یابی شک و شبهه افکنی در مباحث… ۶۱

۳-۱۵ به وجود آمدن مکاتب جدید کلامی و فلسفی.. ۶۲

۴-۱۵ تقویم فرهنگ توسعه طلبی ایرانیان در کسب معارف… ۶۴

۵- ۱۵تقویت توان فکری و کمک به فهم مسائل.. ۶۴

۱۶- قوام بخشی تشیع به تسامح و تساهل ایرانی   65

۱۷- نتایج منفی مجالس     66

۱۸- نظام بخشیِ تشیع به اصل اخلاقیِ تحمل عقاید مخالف ایرانیان  67

۱۹- قوام بخشی در اقدامات فرهنگی آل بویه  68

۲۰- برخی از دلایل فرهنگی افول آل بویه  70

۱-۲۰ فرهنگ سازنده اتحاد اسلامی و عدم التزام خاندان بنی بویه به آن. ۷۰

۲-۲۰ فرهنگ سازنده اتحاد اسلامی و اختلافات مذهبی عباسیان و بویهیان. ۷۱

بخش دوم: بویهیان احیاگر سنت های ایرانی در سایه فرهنگ اسلامی.. ۷۲

۱- مقدمه  72

۲- تقویم کتاب و کتابخانه در رفتار فرهنگی بنی بویه  72

۳- تسامح و تساهل بویهیان برای مواجهه فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی   76

۴- میراث ملی آل بویه  79

۵- تقویم آداب و تشریفات ایرانی   79

۶- تقویم آیین شکار، تیراندازی و پوشاک ایرانی   80

۷- تقویم تفریحات و سرگرمی های ایرانی   81

۸- تقویم اعیاد و جشن های ایرانی   82

۹- آموزه های فرهنگی ایرانیان در روابط خانوادگی بنی بویه  84

۱-۹ تکریم بزرگترها، میراث فرهنگی ایرانی در خاندان بویهی.. ۸۴

۲-۹ فرهنگ اتکا و اعتماد به نفس ایرانی در خاندان بویهی.. ۸۵

۳-۹ خوش رویی و خوشرفتاری ایرانی در فرهنگ سیاسی بویهیان. ۸۶

فصل چهارم.. ۸۷

نتیجه گیری.. ۸۷

۱- جمع بندی و نتیجه گیری   88

۲- پیشنهادات    93

فهرست منابع و مأخذ  94

Abstract 101

 تعریف مساله و بیان کلیات

۱- بیان موضوع تحقیق

موضوع تحقیق حاضر به نقش تنظیمی- تقویمی فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی در دوره آل بویه می پردازد که  از سال ۳۲۲ تا ۴۴۷ هجری قمری / ۹۳۳ تا ۱۰۵۶ میلادی، بر بخش بزرگی از سرزمین ایران و عراق حکومت می کردند. سلسله بویهیان در ایران با تساهل و تسامح فرهنگی-مذهبی، شرایطی را فراهم ساختند که دو فرهنگ ایرانی- شیعی در مواجهه با یکدیگر تاثیراتی بر همدیگر گذاشتند که در این تحقیق بر تاثیر صرفا تنظیمی – تقویمی فرهنگ شیعی بر فرهنگ ایرانی پرداخته شده است. جنبه های دیگر ارتباط فرهنگی بین ایران و اسلام مانند تاثیر تحذیفی فرهنگ شیعی بر فرهنگ ایرانی یا تاثیر ترویجی فرهنگ ایرانی بر فرهنگ شیعی، ارتباط موضوعی با این تحقیق ندارند.

۲- تعریف و تحدید واژگان تحقیق

با عنایت به موضوع تحقیق، مهمترین واژگانی که نیاز به تعریف و تحدید معانی دارند، واژه های فرهنگ و تنظیم – تقویم است. آنچه که از فرهنگ در نگاه تاریخی، در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است، مجموعه ای از آداب، رسوم، رفتار، دانش، علم و ادبیات است که در زیست اجتماعی طبقات مختلف ایرانیان (اعم از عامه مردم، علما و نخبگان علمی) از قدیم الایام در جامعه ایرانی وجود داشته است و تا حدودی می توانست وجه تمایز ایرانیان از دیگر اقوام و ملل به ویژه اعراب باشد. بنابراین معنای فرهنگ در محدوده کنش و رفتارهای اجتماعی ذکر شده ایرانیان مد نظر است.

از سوی دیگر، تنظیم و تقویم هم، در نسبت با مولفه های فرهنگی که در تعریف فرهنگ به برخی از آنها اشاره گردید، معنا و مفهوم می یابد. زمانی که فرهنگ اسلامی – شیعی، پس از استقرار در ایران با فرهنگ ایرانی(بر اساس تعریف فرهنگ در این تحقیق) مواجه شد، چند رخداد در تعلاملات و تبادلات دو فرهنگ اتفاق افتاد که قابل بررسی و تحلیل تاریخی است. آموزه های اسلامی، با برخی از آموزه ها فرهنگ ایرانی ناسازگار بود که نتیجه برخورد دو فرهنگ، منجر به حذف سنت های فرهنگیِ ایرانیِ ناسازگار با فرهنگ اسلامی شد. این وضعیت ارتباط موضوعی با این تحقیق ندارد. از سوی دیگر آموزه های فرهنگ اسلامی در رویارویی با برخی دیگر از آموزه های فرهنگ ایرانی، نه تنها به چالش و تقابلی که منجر به تحذیف فرهنگی گردد، نشد بلکه به آنها نظام و قوام نیز بخشید که این بخش از مواجهه دو فرهنگ ایرانی – شیعی در مقطع تاریخی بنی بویه، موضوع تحقیق حاضر است و دایره معنایی واژه گانی فرهنگ و تنظیم و تقویم، در همین محدوده خواهد بود.

۳- شرح موضوع و ضرورت آن                   

در باره تاریخ آل بویه و تاثیر تنظیمی- تقویمی آموزه های تشیع بر فرهنگ ایرانی، علی رغم با اهمیت بودن آن، پژوهشی جدی در این زمینه انجام نگرفته و به این موضوع بطور منسجم و جامع پرداخته نشده است، از این رو نیاز به مجموعه ای جامع تر که بتواند زوایای این مساله را محققانه و مدقانه در نگره تاریخی روشن ترنماید، ضروری می نمود.

۱-۳ مواجهه فرهنگ اسلامی- شیعی با فرهنگ ایرانی

ایرانیان در زمینه باورکردن فرهنگ و دانش های انسانی نقش اساسی ایفا کردند و با پذیرش دین جدید که از خصیصه های تاریخی ایرانیان در مواجهه با آموزه های مترقی است، از اعراب پیشی گرفتند. همچنین آنان به عنوان حلقه واسط در تفکیک اسلام از عرب و سازگاری اندیشه های ایرانی با اسلامی و اعتلای فرهنگ ایرانی، نقش بسزایی را ایفا نموند و گذشته باستانی خود را با دین جدید- مذهب شیعی_ پیوند زدند.

در سایه دیدگاه غیر طبقاتی اسلام از عرب و خارج شدن علم از انحصار طبقه معین طلایه داران فرهنگ شیعیِ آمیخته با فرهنگ ایرانی شدند.که این وضعیت در دوره آل بویه تجلیِ تاریخی افزون تری به خود گرفت. فرهنگی که در دامن اسلام قوام یافت ولی ارتباط چندانی با اعراب نداشت.

۲-۳ ایران اسلامی یا اسلام شیعی- ایرانی

اگر مقصود از بیان اسلام ایرانی که برخی از محققان خیلی به آن اهمیت داده و سه ممیزه اساسی آن را تشیع، تصوف و اعتقاد به تقدیر توصیف کرده اند(آربری،۱۳۶۳ش، ص ۳۶۳) این باشد که ایرانیان اسلامِ شیعی را در چارچوب های خاص نژادی و ملی تفسیر کرده اند، سخن معتبری نیست. همچنین این دیدگاه که «دینی که از فاتحین عرب به ایرانیان رسید، در اینجا رنگ و روی ایرانی گرفت و تشیع خوانده شد و از مذهب اهل سنت امتیاز یافت»(اشپولر،۱۳۶۹ش،ص۲۳۹) نیز چندان با واقعیت های تاریخی تطبیق نمی کند. اما این دیدگاه که قوم ایرانی برخلاف عرب توانسته است با نبوغ خویش اسلام را در چارچوب های قومی و ملی محصور نکند و جبنه های جهانی آنرا تفوق بخشد، سخنی استوارتر است. با ترویج اسلام شیعی در ایران، تحولات چشم گیری در مناسبات فرهنگی اجتماعی ایرانیان به وقوع پیوست که منجر به تنظیم و تقویم فرهنگ ایرانی شد که در تحقیق حاضر مصادیق آن بررسی می شود.

۳-۳ اسلام شیعی و تقویم فرهنگ ایرانی

 از آنجا که به نظر نگارنده یکی از کارکردهای مکتب تشیع، مانند هر مکتب دیگری، تاثیر و نفوذ آن بر فرهنگ های مختلفِ در جوامع انسانی است و در ایجاب یا سلب بخش هایی از فرهنگ ها نقش ایفا کرده است، بررسی تاثیرات فرهنگیِ مذهب تشیع، دارای اهمیت می گردد. از این رو مطالعه و تحقیق در این زمینه می تواند به ایضاح مساله کمک نماید. مولفه های فرهنگ ایرانی از یک سو داعیه قرابت تاریخی با فرهنگ تشیع داشته است و از سوی دیگر، بر تقویت فرهنگ خود نیز التفات داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق و بررسیِ نقش تنظیمی- تقویمی تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه که بسترهای تاریخی لازم برای نفوذ فرهنگ شیعی مهیا گردیده بود، ایجاب نمود تا به این مهم بپردازم. 

۴-۳ اسلام شیعی و تثبیت فرهنگ ایرانی

از اوایل قرن سوم هجری به بعد شاهد ظهور فرهنگ ترکیبی و مشترک اسلامی- شیعی با ایرانی هستیم که آموزه های آن در رفتارهای فرهنگی اجتماعی ایرانیان تنظیم و تثبیت گردیده است و تجلی آن در عرصه های حکمت، ادبیات، هنر، علم، اخلاق، معماری ایرانیان بوده است. ایرانیان پس از حیرت اولیه ناشی از سقوط وضعیت قبلی و ورود عناصر جدید از طریق تطبیق خود با ارزش های و هنجارهای جدید فرهنگی- اجتماعی که منبعث از دین اسلام بود به هویتی نوین دست یافتند. اسلام شیعی به مثابه پدیده ای خودی تلقی شد و به تدریج از تلاقی فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی و همسویی آنها فرهنگ سومی متولد شد که در دوره آل بویه به بار نشست. این دوره به عصر زرین تمدن اسلامی مشهور گشت که اوج ترقی آن در قرون سوم تا پنجم هجری است.

 

۴- اهداف تحقیق:

اهداف مهم پژوهشی در این تحقیق به این شرح خواهد بود: بررسی تاثیر آموزه های مکتب تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه، بررسی میزان استقبال ایرانیان از فرهنگ تشیع، در عهد آل بویه، بررسی میزان تاثیر اندیشمندان دینی – مذهبی، در کشورداری بویهیان و همچنین بررسی زمینه های تعامل فرهنگیِ ایرانی و اسلامی در عهد آل بویه.

۵- سوالات اصلی تحقیق

 1. فرهنگ تشیع چه نقشی در فرهنگ ایرانی عهد آل بویه داشت؟
 2. قرابت و همسویی فرهنگ شیعی و فرهنگ ایرانی چگونه بوده است؟

۶- فرضیه های تحقیق

 1. فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی نقش تنظیمی- تقویمی داشته است.
 2. اصالت های ارزشی فرهنگ شیعی و فرهنگ ایرانی دارای قرابت و همسویی بوده اند.

۷- موانع و مشکلات و محدودیت های  تحقیق

این پژوهش مشکلات فراوانی پیش روی خود داشت. از جمله مشکلات مهم این بود که تاثیر تنظیمی-تقویمی فرهنگ شیعی بر فرهنگ ایرانی، برای نخستین بار مورد بررسی و گردآوری قرار می گرفت و نویسندگان پیشین، حتی به تبیین فرهنگ ایرانی در دوره بویهیان نیز بطور کامل نپرداخته بودند، از این رو نگارنده می بایست مولفه های فرهنگ ایرانی را با تفصیل کامل گردآوری می نمود تا شاید انتظار التفات به فرهنگ ایرانی در مواجهه با آموزه های شیعی در عهد آل بویه برآورده شود. از دیگر مشکلات تحقیق، محدودیت منابع، ماخذ و در  دسترس نبودن منابع مربوط به تاریخ اجتماعی، فرهنگی و همچنین آداب و رسوم مربوط به فرهنگ عامه و جامعه عمومی عصر آل بویه به ویژه کتب مورخین معاصر این سلسله و همچنین در دسترس نبودن منابع تمدنی ایران در عهد آل بویه بود. گستردگی بحث و نیاز به مطالعه همزمان در چند بخش نیز از مشکلات دیگر این تحقیق بود. چرا که مطالعه عمیق و کاربردی در حوزه های فرهنگ ایران در عصر بویهیان، آموزه های شیعی و سلسله بنی بویه امری بود که کار را برای پژوهشگر بسیار سخت و زمان بّر می ساخت.

۸-  ارزیابی منابع و ماخذ

در روند این پژوهش از منابع و ماخذ متعددی استفاده و سعی شده است، تقریبا تمامی گونه های منابع و ماخذ موجود، مورد توجه قرار بگیرند. در بررسی های تاریخی ایران به ویژه در سده های گذشته بیش از آنکه به جنبه های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه شود بیشتر به اوضاع و تحولات سیاسی اهمیت داده شده است. به همین خاطر تحقیق و بررسی در اینگونه موارد، اغلب دشوارتر از تاریخ سیاسی حکومت هاست. با توجه به اینکه اطلاعات منسجمی در منابع تاریخی عصر آل بویه درباره موضوعات اجتماعی-فرهنگی وجود نداشت مطالعه و استفاده از تمام کتاب های عصر آل بویه، اعم از تواریخ، کتابهای ادبی، جغرافیای تاریخی، سفرنامه ها، سرگذشت نامه ها و مانند آن مورد استفاده واقع شد. بنابراین کثرت منابع و پراکندگی اطلاعات، دشواری بسیاری در مرحله جمع آوری مطالب ایجاد کرد.

اگر چه در خصوص تاریخ سیاسی و تمدنی آل بویه در منابع و تحقیقات، مطالب زیادی وجود دارد ولی اکثر اطلاعاتی که در این آثار تدوین شده صرفا توصیف وضعیت سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره بویهیان آن هم بصورت پراکنده و مختصر است. چنانکه در کتاب هایی چون آل بویه و اوضاع اجتماعی زمان ایشان نوشته علی اصغر فقیهی، دیلمیان در گستره تاریخ نوشته پروین ترکمنی آذر، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در عصر آل بویه نوشته محمد رویگر، با همه اهمیتی که دارند ولی به دلیل گستردگی موضوع، فقط قسمت کوتاهی را به فرهنگ اختصاص داده اند. همچنین داده های آنان بیشتر توصیفی است تا تحلیلی. کتاب هایی چون احیای فرهنگی در عهد آل بویه نوشته جوئل کرمر، تنها به بخشی از فرهنگ توجه کردند و اختصاصا به تمام مسائل فرهنگی این عصر نپرداخته اند هر چند در برخی از این آثار بصورت پراکنده و کلی به برخی از جنبه های تاثیر و احیای فرهنگ باستانی ایران در عهد آل بویه اشاره شده است. اما تاکنون کار مستقل و جامعی جهت روشن کردن تمام ابعاد فرهنگ آل بویه و تاثیر فرهنگ و آموزه های تشیع بر فرهنگ ایرانی انجام نشده است. لذا در این تحقیق تلاش بر این است که به بازیابی و تاثیر تنظیمی-تقویمی فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی در دوره آل بویه پرداخته شود.

همانطور که اشاره شد، در روند این تحقیق سعی شد تا حد امکان از منابع متنوع و گوناگون بجا مانده از عصر آل بویه و آثار نوشتاری دوره های بعد که مرتبط با موضوع هستند استفاده شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

تکمله تاریخ طبری: طبری از مورخان مشهور قرن سوم ه.ق. بود که کتاب خود را از آغاز آفرینش تا سال ۳۰۲ ه.ق. به رشته تحریر درآورده است. پس از او ذیل های بسیاری بر کتاب او نوشته شد که در واقع دنباله کار او بود. در این تحقیق از جلد اول تکمله تاریخ طبری نوشته عبدالملک همدانی که وقایع را از سال ۲۹۶ تا ۳۶۷ ه.ق. بصورت مختصر ضبط کرده است استفاده شد. هرچند این اثر از بهترین مدارک تاریخی آل بویه است و نکات باریک و تاریخی را ذکر نموده است، اما در برخی جاها چندین سال را از قلم انداخته است.

احسن التقاسیم فیی المعرفه الاقالیم: در حدود سال ۳۷۵ه.ق. توسط ابوعبدالله محمدبن احمد مقدسی نوشته شده است. در میان کتابهای مسالک و ممالک که از قرن چهارم ه.ق. باقی مانده است گویا هیچکدام از لحاظ دقت و توجه در جهات مختلف زندگی مانند کتاب مقدسی نباشد. مقدسی این اثر را بر اساس تجربه و تحلیل های شخصی، مشاهدات و اخباری که در طول سفرش شنیده بود، نوشته است. در کتاب او نکات مهم و جالبی از فرهنگ، آداب و رسوم، اوضاع اقتصادی و مذهبی سرزمین های شرقی جهان اسلام و قلمرو آل بویه به چشم می خورد. خصوصا در زمینه زبان و گویش های هر ناحیه، درباره نام های مردمان که در هر ناحیه بیشتر معمول بوده است، وضع آب و هوا، محصولات و خوراک، اخلاق و آداب و رسوم دقت کافی نموده است. اطلاعاتی درباره شیوه زندگی، لباس پوشیدن، آداب و عادات و خرافات، اطلاعات دینی و گفتگو از مبارزات و تعصبات فرقه ای بدست می دهد. مقدسی ابتدا اوضاع کلی جغرافیایی هر منطقه را مورد بررسی قرار داده سپس به شرح و توصیف هر شهر و بخشی مبادرت کرده است. در مورد هر بخش و شهر، مطالب گرانبهایی درباره آثار تاریخی، اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها بیان داشته است.

مروج الذهب: نوشته مسعودی از مورخان قرن چهارم ه.ق. و معاصر آل بویه است. این کتاب چکیده مطالعات او در تاریخ عمومی اقوام و امم عالم است و در واقع دایره المعارف تاریخی آن عصر محسوب می شود. این کتاب همزمان با روی کار آمدن آل بویه نوشته شده است و حوادث را تا سال ۳۳۶ ه.ق. با محوریت سرنوشت خلافت در بر دارد. این منبع چندان که باید به مسائل فرهنگی اهمیتی نداده و بیشتر توجهش به رویداد های سیاسی، آنهم بیشتر در رابطه با نهاد خلافت است. با این وجود این کتاب برای درک اوضاع سیاسی و نحوه قدرت گیری بویهیان نکات ارزنده ای دارد و وضعیت دیلمیان پیش از به حکومت رسیدن آل بویه و به قدرت رسیدن سه برادر بویی و زمینه ای را که برای به قدرت رسیدن آنها در سرزمین خلافت بوجود آمد، به ویژه درباره حکومت هایی مانند علویان طبرستان و زیاریان که بر روی کار آمدن آنان تاثیر مستقیمی داشتند، از مهترین مسائلی است که در آن بازتاب یافته است. اما از آنجا که مسعودی بخشی از کتاب خود را اختصاص به ذکر سرگذشت، وقایع و اندرز های گذشتگان و ملوک ایرانی اختصاص داده است، مندرجات آن برای فهم چگونگی تمدن ساسانیان و تاثیرات آن بر حکومت های پس از اسلام به ویژه آل بویه مفید و مهم است. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده در تحقیق حاضر به شمار می آید.

صوره الارض: ابن حوقل از نویسندگان قرن چهارم و معاصر با آل بویه و منصور بن نوح سامانی است که در آن ایام به سیاحت و تحقیق در ایران پرداخت. این اثر مطالب سودمندی درباره ی وقایع تاریخی و جغرافبایی، توصیف شهرها و مسائل اجتماعی مردم آن عصر دارد. وی همچنین از سرزمین های تحت نفوذ خاندان آل بویه دیدن کرده است و اطلاعاتی در زمینه موقعیت جغرافیایی دیلم و پیشینه مردم آنجا دارد که می نوان از آنها نکات فرهنگی بدست آورد.

تجارب الامم: مهم ترین اثر تاریخی محمدبن محمدبن یعقوب، ملقب به مسکویه است که تا سال ۴۲۱ ه.ق. در حیات بود. سیر حوادث این کتاب بعد از طوفان نوح شروع می شود و به سال ۳۶۹ ه.ق. پایان می یابد ولی آنچه مورد استناد ما قرار گرفته است، جلد های پنجم و ششم آن می باشد که حوادث را از سال های ۲۹۵ تا ۳۶۹ ه.ق. در بر دارد. مولف چون اهل حکمت بوده، سعی کرده تاریخ را به منزله درس عبرتی تلقی نماید و حوادث را به دیده اعتبار و انتقاد بنگرد. به همین جهت کتاب او از ملاحظات اخلاقی و نکات اجتماعی سرشار شده است. از آنجا که مسکویه از دانشمندان بنام عصر خود و خازن کتابخانه آل بویه بوده و از اسناد و مدارک دولتی استفاده کرده است، نوشته اش ارزش بیشتری می یابد. اطلاعات مندرج در این کتاب از سال ۳۴۰ ه.ق. به بعد، از طریق ابن عمید و یا مشاهدات شخصی خود مسکویه تامین می شود. همچنین نوشته های وی فارغ از هرگونه تعصبات مذهبی است و حتی در برخی موارد، حامیان بویه ای خود را مورد انتقاد قرار میدهد. در این تحقیق با توجه به اهمیت این کتاب در نقل اتفاقات دوران حکومت بویهیان آنهم بصورت مجزا و کامل، مکرر استفاده شده است و از دیگر منابع مورد استفاده در این تحقیق می باشد.

تاریخ ثعالبی: نوشته ابومنصور عبدالمک بن محمد اسماعیل ثعالبی نیشابوری، ادیب و نویسنده برجسته عصر بویهیان، در تاریخ عمومی عالم تا زمان خود مولف است. ثعالبی این کتاب را به امر ابوالمظفر نصربن ناصرالدین ابومنصور سبکتکین، برادر سطان محمود غزنوی نوشته است. آنچه اکنون از این کتاب باقی است بیشتر از دو جلد نیست که شامل تاریخ پادشاهان ایران باستان، پیامبری که پادشاهی کرده اند، فراعنه، فرمانروایان بنی اسرائیل، پادشاهان حمیر، شام و عراق تا ظهور اسلام، پاشاهان روم، هند، ترک، چین و اخبار میلاد پیامبر تا رحلت است. دو جلد دیگر آن که از تاریخ خلفای راشدین تا زمان خود مولف یعنی پادشاهی ابوالمظفر ظاهرا از میان رفته است.

آن قسمت از تاریخ ثعالبی که درباره ایران باستان یعنی تاریخ پادشاهان سرزمین پارسیان از کیومرث تا یزدگرد می باشد که برای تحقیق حاضر دارای اهمیت است. زیرا متن کتاب در توصیف آداب و رسوم اولیه شخصیت های اسطوره ای و افسانه ای در اعصار باستانی ایران، نقل حوادث به یاد ماندنی، کارهای بزرگ آئین جلوس پادشاهان و جمله های فراوانی از اندرزهای شاهان اسطوره ای و ساسانی است. با توجه به اینکه حکام آل بویه به منظور احیای سلطنت و نام ایرانی به الگوبرداری از پادشاهان ایران باستان پرداخته اند لذا مندرجات این کتاب علاوه بر فهم چگونگی فرهنگ و تمدن ساسانیان، برای تحقیق حاضر منبع مفیدی است چرا که با دیدگاه مقایسه بین اقدامات و سخنان این پادشاهان باستانی با تلاش ها و اقدامات حکام آل بویه می توان احتمال داد که از گذشتگان خود در چه زمینه هایی اخذ و اقتباس کرده اند.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه نقش ایرانیان مقیم امپراتوری عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

دانشکده علوم انسانی

مرکز همدان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته تاریخ

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه :

نقش ایرانیان مقیم امپراتوری عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران

استاد مشاور :

دکتر یزدان فرخی

شهریور ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  با مروری بر تحولات انقلاب مشروطیت در ایران متوجه نقش تاثیرگذار ایرانیان خارج بویژه ایرانیانی که در امپراتوری عثمانی و شهر استانبول ساکن بودند در انتقال اندیشه های مدرن و متجددانه به ایران و به طبع آن بیداری و آگاهی توده های مردم ایران در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشور می شویم.

  شکی نیست که اصلاحات و تحولات سیاسی-اجتماعی در یک کشور بیش از هر عامل دیگر نیازمند وجود آزادی فکر و اندیشه و بیان آزادانه مشکلات و طرح راهکار برای حل آنهاست. استقرار حکومت مشروطه در عثمانی و بوجود آمدن فضای آزادی بیان در آنجا باعث شد متفکران و رجال سیاسی ایرانی مقیم عثمانی و یا تبعیدیان سیاسی به آنجا با بهره گیری از این شرایط سعی در بیدار و آگاه ساختن  توده های مردم ایران نمایند و همسایگی ایران با عثمانی این تبادل افکار را بین متفکران و مردم ایران سهولت و سرعت می بخشید.

ایرانیان در عثمانی با تشکیل انجمن سعادت استانبول که متشکل از بازرگانان و تجار ایرانی بود و نیز تاسیس روزنامه اختر، نقش شایان توجهی در وقوع انقلاب مشروطه در ایران و پیروزی های آن داشتند. تجار ایرانی انجمن که به ایران رفت و آمد داشتند افکار و ایده های حکومتی مدرن و مترقی را به مردم ایران انتقال می دادند و کمک های مالی برای پیشبرد انقلاب مشروطه در ایران جمع آوری میکردند. و روزنامه اختر با نفوذ بین روشنفکران جامعه ایران افکار آزادی خواهانه را از طریق ایشان بین مردم ایران پخش می کرد. نتیجه این فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر به وقوع انقلاب مشروطه در ایران شد که اولین نمونه پیروزی مردم ایران در مقابل یک حکومت استبدادی بود. و اثرات آن تا به اکنون نیز در حیات سیاسی جامعه ایران مشهود و باقی است.

کلمات کلیدی:

انقلاب مشروطه، انجمن آذربایجان، ایرانیان مقیم عثمانی، انجمن سعادت، روزنامه اختر.

  

فهرست مطالب

فصل اول ۹

مقدمه ۱۰

بیان مسأله ۱۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵

سؤالات تحقیق ۱۵

۱-۱-۱ سؤال اصلی ۱۶

۱-۱-۲ سؤالات فرعی ۱۶

فرضیات تحقیق ۱۶

تعریف متغیرهای تحقیق ۱۶

۱-۱-۳ انقلاب: ۱۶

۱-۱-۴ مشروطه: ۱۷

سازماندهی تحقیق ۱۸

فصل دوم ۲۰

انقلاب ۲۲

۱-۱-۵ ریشه‌یابی واژه و فرایند انقلاب ۲۲

۱-۱-۶ مفاهیم مرتبط با انقلاب ۲۷

مشروطه ۲۹

۱-۱-۷ ریشه‌یابی واژه ۲۹

۱-۱-۸ ویژگی‌های نظام مشروطه ۳۴

انقلاب مشروطه ایران ۳۶

انجمن سعادت استانبول ۳۷

روزنامه اختر ۴۲

پیشینه تحقیق ۴۷

فصل سوم ۵۱

انجمن ایالتی آذربایجان ۵۲

۱-۱-۹ تشکیل انجمن آذربایجان ۵۶

۱-۱-۱۰ اقدامات مهم انجمن آذربایجان ۵۷

انجمن سعادت استانبول و ارتباط آن با انجمن آذربایجان ۶۹

۱-۱-۱۱ آذربایجانی های  استانبول ۷۰

۱-۱-۱۲ ایرانیان و انجمن سعادت استانبول ۷۱

۱-۱-۱۳ انجمن سعادت و جمعیت اتحاد و ترقی ۷۸

۱-۱-۱۴ انحلال انجمن ایالتی آذربایجان ۸۳

رجال و نخبگان سیاسی و نویسندگان و روشنفکران ۸۴

فصل چهارم ۹۰

پیشینه روزنامه نگاری در ایران و سرآغاز روزنامه نگاری مشروطه ۹۱

ظهور روزنامه اختر ۹۴

۱-۱-۱۵ روزنامه و گازت ۹۹

رسالت اختر ۱۰۰

۱-۱-۱۶ لاجرم ۱۰۰

۱-۱-۱۷ اساس مسلک ۱۰۱

بنیانگذاران روزنامه اختر ۱۰۲

روزنامه اختر و ایرانیان مقیم استانبول ۱۰۶

اهمیت آزادی و قانون از نگاه اختر ۱۱۴

نگاه اختر به وضعیت زنان در جامعه ایران ۱۱۷

قانون، شریعت و روحانیت از نگاه اختر ۱۲۰

غروب اختر ۱۲۱

۱-۱-۱۸ جناب امین‌السلطان ۱۲۱

فصل پنجم ۱۲۳

۱-۳۲ یافته های تحقیق ۱۲۴

۱-۳۳ نتیجه گیری ۱۲۷

۱-۳۳ منابع ۱۳۰

۱-۳۴روزنامه ها ۱۳۶

   1-35منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

   1-36چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

مقدمه

تحولات سیاسی-اجتماعی در هر کشور، در دوره‌های تاریخی ویژه‌ای رخ می‌دهد. تاریخ هر کشور مملو از وقایعی است که نقاط عطفی در جایگاه و سرنوشت آن داشته‌اند. بعد از رنسانس و ورود اروپا به عصر روشنگری، به تدریج در قرن هیجدهم تحولات فکری عمیقی در این قاره رخ داد و در پایان قرن منجر به نخستین و بزرگترین انقلاب فکری تاریخ در سال ۱۷۸۹ که همان انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد گردید. انقلاب فرانسه نقطه عطفی در تاریخ پرکشاکش اروپا بود و تبعات سیاسی-اجتماعی فراوانی برای اروپا و جهان در پی داشت.

به تبع گسترش اندیشه‌های انقلابی و مدرن بعد از انقلاب فرانسه، قاره اروپا در سراسر قرن نوزدهم شاهد انقلابات فراوانی بود که یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی را درنوردید به طوری که کلیه کشورهای اروپایی که در پایان قرن هیجدهم قریب به یقینشان با نظام پادشاهی مطلقه اداره می‌شدند دستخوش تغییرات و بی‌ثباتی‌های بی‌سابقه‌ای شدند و نظام سیاسی‌شان یا به صورت دمکراتیک درآمد و یا اینکه بین نیروهای دمکرات و انقلابی و طرفداران سلطنت مجادله بی‌پایانی درگرفت و از این رو دیگر کشوری نبود که با ساختارهای سنتی و فئودال اداره شود. سپس نوبت به همسایگان اروپا رسید و سیل اندیشه‌های انقلابی و روشنفکران غربگرا به سوی این کشورها که مهمترینشان امپراتوری عثمانی و روسیه بودند روانه شد.

امپراتوری عثمانی به مرکزیت استانبول از آنجایی که همسایه ایران قاجاری بود هر تحولش چه مثبت و چه منفی بازتابی در هیئت حاکمه و مردم ایران داشت و از این رو به محض آشنایی عثمانیان با اندیشه‌های مدرن، کم کم زمینه تأثیر و نفوذ این تفکرات در ایران هم فراهم آمد. در ربع قرن آخر قرن نوزدهم بود که حکومت عثمانی در برابر تحولات فکری و اجتماعی امپراتوری تسلیم شد و در سال ۱۸۷۶ حکومت پادشاهی مشروطه در این امپراتوری اعلام شد.

در این میان ایرانیان بسیاری هم در قرن نوزدهم در استانبول به عنوان مرکز فکری شرق ساکن شده بودند و تحولات اجتماعی-سیاسی اروپا و عثمانی را به دقت زیر نظر داشتند. ایرانیان ساکن استانبول و امپراتوری عثمانی شامل تجار و روشنفکرانی بودند که پیوند بسیاری هم با ایران و هم با عثمانی داشتند و در واقع عاملان اصلی ورود اندیشه‌های مدرن به ایران از طریق استانبول بودند. ایرانیان در زمینه اجتماعی و سیاسی بسیار فعال بودند و با تأسیس روزنامه‌های و انجمن‌های غیردولتی سعی در تحکیم جایگاه خود در استانبول و نیز تأثیر بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند. نمونه این روزنامه‌ها و انجمن‌ها، روزنامه اختر و انجمن سعادت بود. با اعلان پادشاهی مشروطه بود که جرقه‌های امکان برقراری چنین نظامی در ایران از سوی روشنفکران ایرانی مقیم استانبول زده شد و آن‌ها فعالیت‌های خود را برای وارد کردن ایران به جهان مدرن تشدید بخشیدند. روزنامه اختر و بخصوص انجمن سعادت در واقع رابط روشنفکران با علمای نجف و مشروطه‌خواهان داخل ایران بودند.

اولین روزنامه آزادیخواهان مهاجر، روزنامه اختر است که دو روزنامه نگار جوان به نام میرزا مهدی و محمد طاهر در سال ۱۸۷۵ در استانبول منتشر کردند و نویسندگان زیادی چون میرزا آقاخان کرمانی و زین‌العابدین مراغه‌ای در آن مقاله می‌نوشتند. اختر در دوران ۲۲ ساله انتشار خود، روزنامه‌نگاری ایران را وارد مرحله جدیدی کرد و به نضج آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی جدید کمک شایانی کرد. اختر خوانندگان فراوانی در ایران عثمانی، هند و قفقاز داشت و نمایندگی‌های متعددی را تأسیس کرده بود. محتویات اختر شامل مطالبی درباره حکومت قانون، آموزش و پرورش جدید، سیاست خارجی، نقش دولت‌‌های روس و انگلیس، وضعیت امپراتوری عثمانی، و وضعیت داخلی ایران بود. یکی از اقدامات جالب اختر انتشار متن کامل قانون اساسی ۱۱۹ ماده‌ای مدحت پاشا در اوایل سال ۱۸۷۷ م. است که در انتشار اندیشه‌های مشروطه‌‌خواهی در ایران اهمیت زیادی دارد. بدین ترتیب سی سال قبل از نهضت مشروطه، روزنامه اختر در مورد ترتیبات و تشکیلات لازم حکومت مشروطه آشنایی فکری داده بود.

در اوان مشروطه، انجمن‌های سری بسیاری در ایران برای اهداف مختلف شکل گرفت. یکی از این انجمن‌ها که به دلیل استقرار در عثمانی آزادانه و آشکارا فعالیت می‌کرد انجمن سعادت بود که به دنبال سعادت ایرانیان از طریق برقراری حکومت مشروطه بود. بعد از به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمد علی شاه قاجار، مهم‌ترین تحولات مربوط به مشروطه در خارج از ایران رقم می‌خورد، چون ملیونی که مجبور به مهاجرت به خارج شده بودند، در لندن، پاریس، قفقاز و عثمانی مستقر شده و به تکاپو افتادند که عمده‌ترین مرکز آن استانبول بود. در این میان نقش انجمن سعادت از همه خطیرتر بود.این انجمن‌ نقش مؤثری در برخی جهت‌گیری‌های جنبش مشروطه خواهیداشت و در خارج از کشور در نقش رابط بین نیروهای آزادی‌خواه تبریز با نجف و شهرهای اروپا ایفا می‌کرد.

بیان مسأله

انقلاب مشروطه، یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که تاریخ معاصر ایران را از تاریخ گذشته آن جدا کرده و حیات سیاسی و اجتماعی جدیدی را برای ایران رقم زده است. در تدارک مقدمات مشروطه‌خواهی در ایران، امپراتوری عثمانی هم به انحای مختلف اثرگذار بود و زمینه‌ساز آشنایی ایرانیان با مشروطه در کنار دولت‌های اروپایی به شمار می‌رود. بررسی دقیق اندیشه‌های اصلاح طلبانه در ایران نشان دهنده تشابه جدی بین دغدغه‌های این اصلاح طلبان با خواست‌های اصلاحی در عثمانی است. چارچوب اصلی فکر مشروطه منبعث از تحولات سیاسی اروپا بود و امپراتوری عثمانی هم به عنوان حلقه واسط، نقش مؤثری در انتقال این اندیشه‌‌ها به ایران ایفا کرد.مسائل دو دولت عثمانی و ایران کاملاً شبیه هم بود و با معضلات مشابهی مواجه بودند. مفاهیم اصلی مربوط به مشروطیت از عثمانی به ایران وارد شد، چون امپراتوری عثمانی از لحاظ پیوستن به جریان تجدد بسیار جلوتر از ایران قرار داشت. در واقع آگاهی قلمروی جدید در ایران که منشأ تولید رساله‌های جدید در باب حکومت در ایران شد در پرتو همسایگی امپراتوری عثمانی تحقق یافت. هدف عمده این رسائل یافتن راه حل‌‌های عملی برای خارج کردن کشور از وضع اسفناک آن دوران بود. بسیاری از نویسندگان و نخبگان این را از طریق قانون می‌خواستند (ثقفی، ۱۳۸۴: شماره ۴۴).

در دوران پیشرفت اصلاحات در امپراتوری عثمانی، شمار وسیعی از برجسته‌ترین روشنفکران ایران از طریق ارتباط با اصلاح طلبان عثمانی با مفاهیم و واژگان اصلاحات آشنا شدند. حتی واژه مشروطه هم از این طریق وارد ایران شد. در مورد واژه مشروطه، ریشه لغوی آن و چگونگی ورود آن به ایران روایت‌های مختلفی وجود دارد، ولی یکی از قوی‌ترین روایت‌ها حاکی از آن است که این واژه از عثمانی به ایران آمده است. سید حسن تقی‌زاده پس از مرور تاریخچه مشروطیت اول عثمانی و اشاره به استبداد ۳۲ ساله سلطان عبدالحمید که سرمشق محمد علی شاه قاجار بود، چنین تذکر می‌دهد که: این مشروطیت اولی (عثمانی) که نخستین حکومت ملی در شرق بود، در اذهان مسلمانان عدالت دوست و آزادی خواه مشرق باقی ماند. طبعاً در نهضت اصلاحی و آزادی طلبی و تجدد سیاسی و تغییر شکل حکومت و تأسیس عدالت که از اوایل قرن چهاردهم هجری در ایران به ظهور رسید مملکت عثمانی تا حدی سرمشق بود (تقی‌زاده، ۱۳۸۶: ۱۱). وی در جایی دیگر معتقد است کلمه مشروطه بلاشک از عثمانی آمده است و از زمان تأسیس حکومت ملی در آن جا رایج شد (همان).

مقدمات انقلاب مشروطیت ایران از اواسط و به قولی از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شروع شد و انتشار روزنامه و کتب انقلابی، تاسیس مدارس جدید و افتتاح باب مراودات نسبتا منظم ایرانیان با اروپا و پیدایش نهضت فکری در قفقاز و عثمانی و صدها عامل دیگر موجب پیدایش تفکر مشروطه خواهی در ایران شد. مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن روزگاران و شیوه حکومت شاهزادگان و حکام در ولایات که مردم را روز به روز فقیرتر می‌کرد و تحت فشار می گذاشت، نطفه مشروطه را در عمق جامعه ایران پرورش داد و مردم که حیثیت اجتماعی و قدرت اقتصادی خود را روز به روز از دست داده و اغلب راه دیار غربت را در پیش می گرفتند و در خارج از کشور به انواع مصایب دچار می‌شدند، در اشاعه تفکر مشروطه خواهی کوشیدند. عده ای خالصانه به خاطر آزادی و استقلال ملی ایران، عده ای از نظر منافع طبقاتی و برخی نیز به دلایل شخصی طرفدار آزادی و مشروطیت بودند. استانبول چون مرکز تجارت و پایتخت عثمانیان بود اشخاص روشنفکر در آنجا زیاد بودند و تمدن اروپایی نیز به آنجا زودتر رخنه و پیشرفت کرده بود. بالطبع عده ای از ایرانیان که در آنجا سکنی داشتند در نتیجه تماس با روشنفکران و آزادی خواهان با خواندن روزنامه ها و کتاب ها آگاه شده و ساعی بودند حتی الامکان در ایران نیز تخم آزادی کاشته شود.

استانبول به دلایل مختلف در اوان مشروطیت به محل تجمع نویسندگان، روشنفکران و تجار ایرانی تبدیل شده بود. عده‌ای به دلیل فضای آزادتر سیاسی برای ایرانیان در آنجا اقامت گزیده بودند و برخی برای کسب و کار به این مملکت رفته بودند. این افراد به طور کلی زمینه‌های آشنایی ایرانیان را با مشروطیت و دموکراسی و حکومت قانون فراهم ساختند. آنان واسطه ورود اندیشه‌های سیاسی جدید به ایران بودند (جعفریان، ۱۳۷۹: ج۶). تجار و روشنفکران ایرانی مقیم استانبول اقدام به تشکیل انجمنی از حامیان نهضت مشروطه به نام انجمن سعادت و تاسیس اولین روزنامه فارسی‌زبان به سبک جدید به نام اختر در استانبول نمودند. روزنامه  اختر و دیگر روزنامه ها تاثیر شدیدی در بیداری افکار داشتند و انجمن سعادت همانند پلی میان علمای نجف و مشروطه خواهان داخل کشور عمل می‌کرد. بنابراین سؤال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به آن می‌باشد این است که ایرانیان و روشنفکران ایرانی مقیم عثمانی (در این تحقیق: روزنامه اختر و انجمن سعادت) چه نقشی در انقلاب مشروطیت ایران ایفا کردند؟

 

اهمیت و ضرورت تحیق

در میان حوادث شگرف تاریخی، انقلاب مشروطیت ایران موقعیت برجسته‌ای دارد. این انقلاب حق دارد به مثابه نقطه تحول واقعی در حیات ملت ایران تلقی گردد. در جریان این انقلاب، ملت ما بر استبداد خودکامگان فائق می‌آید، توده‌ها بر پا می خیزند، با دشمنان داخلی و خارجی مبارزه می‌کنند، قربانی می‌دهند و پیش می‌روند. تاریخ معاصر کشورمان با انقلاب مشروطه آغاز می‌شود و با انقلاب اسلامی پایان می‌یابد. مطالعه تحولاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی بهترمان از تاریخ معاصر کشور شود و تجربیات تاریخی که در این برهه به دست آمده است را می‌توان به عنوان گام مهمی در شناخت مسائل امروز و برطرف کردن موانع پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور تلقی کرد. هر چه بیشتر در انقلاب مشروطه غوطه‌ور شویم و هر چه آگاهی‌مان از تاریخ معاصرمان بیشتر شود تصمیمات بهتری برای ساختن آینده کشور و چگونگی تعامل با جهان خارج و کشورهای همسایه خواهیم گرفت.

در بین عوامل زمینه‌ساز انقلاب مشروطه، روشنفکران و تجار مقیم امپراتوری عثمانی از طریق روزنامه‌ها و انجمن‌ها نقش مهمی ایفا کردند. در این تحقیق، تأکید ما روی روزنامه اختر و انجمن سعادت می‌باشد که در حوزه روزنامه‌نگاری و کار تشکیلاتی، نقش حیاتی در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب مشروطه در ایران داشتند. در مطالعه حاضر سعی می‌شود نقش و اهمیت این دو نهاد به دقت موشکافی شده و زمینه فهم بهتر خوانندگان از یکی از مهمترین انقلابات آغازین قرن بیستم به دست آید.

سؤالات تحقیق

۱-۱-۱  سؤال اصلی

ایرانیان و روشنفکران مقیم دولت عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران چه نقشهایی ایفا کردند؟

۱-۱-۲  سؤالات فرعی

۱- انتشار روزنامه اخترتا چه حد در بیداری افکار مشروطه خواهی تاثیر گذاشت؟

۲- انجمن سعادت استانبول در نهضت مشروطه ایران چه نقشی برعهده داشت!

فرضیات تحقیق

۱- چنین به نظر می رسد روشنفکران تمام طبقات مقیم کشور عثمانی ( روحانیون – بازرگانان و حتی تنی چند از شاهزادگان قاجاری) در نهضت مشروطه شرکت داشته و گامهای مهمی در روشن کردن افکار و رهنمود ایرانیان به سوی فروغ آزادی برداشته اند.

۲-در واقع می توان گفت روزنامه هایی همچون اختر نفوذ عظیمی در افکار داشتند و  انقلابات فکری عمیق  وسیع تری در میان مردم پدید می آوردند. و در آن روزها که مرم در بی اطلاعی محض فرو رفته بودند مردم را  برانگیخته و روزنه ای ولو تنگ و باریک در مقابل چشمان آنان گشودند.

۳- اعضای انجمن سعادت به بیداری افکار ایرانیان روشنی میبخشیدند و چون از دربار و حکومت ایران دور بودند پیوستگی میان علما و روزنامه ها را برای پیروزی نهضت مشروطه و آزادیخواهان به ارمغان آوردند.

 تعریف متغیرهای تحقیق

۱-۱-۳ انقلاب:

واژه­ی انقلاب Revolution، در زبان لاتین از اصطلاحات علم اخترشناسی بود که به­معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگان به­جای اول به کار می‌‌رفت (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۹: ۷). در زبان فارسی به نقل از فرهنگ دهخدا: انقلاب به معنی برگشتگی، تغییر و تبدیل و تحول و تغییر ماهیت می­باشد (فرهنگ دهخدا، ۱۳۴۶: ۷۳). انقلاب به­عنوان «تلاش­های خشونت­آمیز موفق و ناموفق به­منظور ایجاد جامعه­ای آرمانی»، «هر نوع توسل به خشونت در درون یک نظم سیاسی برای جای­گزینی قانون اساسی، حکام یا سیاست­های آنان با مصادیقی برتر»، «تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر، تحت تأثیر نیروهای معمولا متشکل و برتر از نیروهای حافظ نظم موجود، و نه در جهت جا به جایی افراد، بلکه با هدف ایجاد یک نظام جدید به وقوع می‌پیوندد (آقابخشی، ۱۳۸۳: ۱۵)»، «دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت­آمیز داخلی در ارزش­ها و اسطوره­ها، نهادهای سیاسی اجتماعی و فعالیت­های حکومتی» در خودداری خصمانه و وسیع از هر نوع هم­کاری شهروندان با حکومت، منجر به تسلیم آن، تعریف شده است (مردیها، ۱۳۸۵: ۲۳). تعریف جامعی که بتوان از انقلاب ارائه نمود عبارت است از: «انقلاب به آن پدیده­ی اجتماعی گفته می­شود که منجر به تغیر و تحول بنیادین و اساسی در زمینه­های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیکی یک جامعه با مشارکت مردم همراه با خشونت گردد (آرنت، ۱۳۶۱: ۱۹).

۱-۱-۴  مشروطه:

این‌ لفظ‌ در زبان‌ فرانسه‌ از کلمه‌ لاتینیContitutioگرفته‌ شده‌ که‌ به‌ معنای‌ اول‌ دلالت‌ بر عمل‌ تشکل‌ و مجموعه‌سازی‌ دارد و به‌ معنای‌ دوم‌ منظور از آن‌، قانون‌ اساسی‌ (قانون‌ بنیادی‌ و اصولی‌) یک‌ ملتNationاست‌ که‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از قواعد و مقررات‌ قضائی‌ می‌شود که‌ می‌بایستی‌ حاکم‌ و ناظر بر کلّ روابط‌ میان‌ حکومت‌ و مردمی‌ باشد که‌ تحت‌ آن‌ زندگی‌ می‌کنند. لفظ‌ مشروطه‌ که‌ مؤنث‌ مشروط‌ عربی‌ است‌ به‌ معنای‌ مقید در مقابل‌ مطلق‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (مجتهدی، ۱۳۷۹: ۲۸).

 

         1-7  نقد منابع

برای نگارش این تحقیق از منابع معتبر و آثار نویسندگان وتاریخ نگاران توانای خارجی و داخلی  بهره گیری شده است از جمله این آثار می توان به  کتاب ” انقلاب مشروطه ایران” اثر ژانت آفاری، آثار یرواند آبراهامیان، تاریخ مطبوعات درایران اثر ادوارد براون، کتاب ” انقلاب” اثر هانا آرنت، خاطرات سر آنژی نیور از انقلاب مشروطه ایران وتاریخ سانسور در مطبوعات ایران از گوئل کوهن اشاره کرد. در زمره آثار نویسندگان داخلی بیشترین بهره گیری از کتاب های ” تاریخ مشروطه ایران ” از احمد کسروی، ” سیری در انقلاب مشروطیت ” اثر رضا همراز، ” انجمن ایالتی آذربایجان” از محمد عزیزی، گوشه ای از تاریخ مشروطه ایران ” اثر عبدالحسین نوائی، انقلاب مشروطه ایرن از سید حسن تقی زاده، “رویکردانتقادی روزنامه اختر به وضعیت زنان جامعه ایران در عصر ناصری” اثر جلیل پورحسن دارابی، کتاب های فریدون آدمیت در زمینه ” فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت” و ” ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران” ، کتاب ” قیام آذربایجان و ستارخان ” از اسماعیل امیرخیزی و نیز آثار چندین نویسنده توانای دیگر نظیر یحیی دولت آبادی، ماشالله آجودانی و … برده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل کلی است که فصل اول شامل کلیات تحقیق می باشد و در فصل دوم به  مباحث نظری که درباره پیدایش انقلاب و علل و عوامل آن و نحوه پیدایش انجمن سعادت و روزنامه اختر می باشد پرداخته شده است. و نیز فصل سوم که مشتمل بر یک بحث کلی در رابطه با روزنامه سعادت و نقش آن در انقلاب مشروطه و ارتباط آن با سایر انجمن ها، علما و مردم ایران و سرنوشت آن می باشد. همچنین فصل  چهارم شامل روزنامه اختر و نقش آن در انقلاب مشروطه و ارتباط آن با سایر انجمن ها، علما  و مردم ایران و سرنوشت آن می باشد. فصل پنجم یا آخرین فصل بر یافته های تحقیق اختصاص یافته است .

تعداد صفحه :۱۵۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه   مواضع روحانیت نسبت به دولت مصدق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ-گرایش انقلاب اسلامی

عنوان:

  مواضع روحانیت نسبت به دولت مصدق

استاد مشاور: دکتر محمد حسن رازنهان

سال ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مصدق از شخصیت های تاثیر گذار در تاریخ ایران معاصر است که در دوره ی نخست وزیری  اقدامات و اصلاحات مهمی داشته است. او اولین سیاست‌مدار خاورمیانه بود که با ملی‌ کردن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را بر افراشت. او به طرق مختلف سرمشقی برای سران ملی‌ گرای دیگر کشورها همچون جمال عبدالناصر بود و در این مسیر طرفداران زیادی پیدا کرد البته مخالفان داخلی و خارجی نیز داشت. بررسی دوستان و دشمنان مصدق ، باعث شناخت بیشتر وی می شود.مصدق با رهبری نهضت ملی که با هدف ملی کردن نفت ایران شکل گرفته بود، مبارزه ، علیه استعمار و سپس استبداد داخلی را شروع کرد، دشمنان خارجی وی از جمله انگلیس و آمریکا به منظور منافع نفتی و اقتصادی و دشمنان داخلی وی به خاطر منش دموکرات و ضد استبدادی و انجام اصلاحاتش با وی برخورد کردند.با گسترش و تعمیق دامنه مبارزه ، جناحی از نهضت که صرفا از مبارزه ، خواستار تامین منافع تنگ نظرانه خود بودند از جنبش به هراس افتادند و به سازش با دربار پرداختند تا با گرفتن امتیازاتی از یکدیگر ، جنبش را مهار کنند. از جمله گروه های موثر در این برهه تاریخی ، روحانیون می باشند، آیت الله بروجردی در برابر وی بیشتر موضع سکوت اختیار نمود ، که این سکوت در حوادث مهم و تاثیر گذار، بیشتر باعـث شد حکومت برای سرکوب نهضت و مردم از آن بهره گیرد. ازدیگر روحانیون تاثیرگذار این زمان آیت الله کاشانی است . وی در ابتدا با مصدق و اقداماتش موافق بود اما به مرور زمان به مخالفت پرداخت و به شدت از مصدق و سیاست هایش انتقاد می نمود. مواضع فداییان اسلام نیز به گونه ای بود که مانند کاشانی در ابتدا به خاطر آرمانهایی که در سر داشتند از مصدق حمایت نمودند اما در ادامه دچار انشعاب شدند و این بخاطر زندانی شدن نواب صفوی بود که عبدالحسین واحدی جای او را می گیرد و به مخالفت با مصدق می پردازد. سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲بر اثر اتحادی از عوامل داخلی و خارجی دولت مصدق که در جهت حمایت از منافع ملی ایران تلاش فراوانی نموده بود، کنار زده شد.

واژگان کلیدی : جبهه ملی ، مصدق ، کاشانی ، بروجردی ، فداییان اسلام ، کودتا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

         فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۴

سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۴

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۵

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵

روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۶

بررسی و نقد منابع……………………………………………………………………………………………………………۶

          فصل دوم: معرفی مصدق و کاشانی،جبهه ملی ….

مصدق………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

کاشانی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتمان،کاشانی،بروجردی………………………………………………………………………………………………..۱۹

جبهه ملی ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی………………………………………………………………………………….۳۱

فروپاشی جبهه ملی ………………………………………………………………………………………………………..۳۴

پیوند بازار با نهضت و روحانیت……………………………………………………………………………………….۳۷

مجلس شانزدهم و ترور هژیر ……………………………………………………………………………………………۳۹

مبارزات ملیون علیه رزم آرا…………………………………………………………………………………………….۴۲

مواضع روحانیت در مورد ترور رزم آرا……………………………………………………………………………..۴۸

انتظارات فداییان………………………………………………………………………………………………………………۵۱

جدایی فداییان………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

فصل سوم: روحانیت

روحانیت ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

تقسیم بندی روحانیون……………………………………………………………………………………………………۶۵

مواضع و دیدگاههای  کاشانی و بروجردی……………………………………………………………………..۶۹

رقابت درونی روحانیون…………………………………………………………………………………………………….۷۳

نهضت ملی و روحانیت ……………………………………………………………………………………………………۷۶

انتخابات دوره هفدهم ……………………………………………………………………………………………………..۷۹

رقابت های انتخاباتی…………………………………………………………………………………………………………۸۱

قیام تیر۳۰………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

مواضع علما در قبال نخست وزیری قوام…………………………………………………………………………..۹۳

از ۳۰ تیر تا ۹ اسفند…………………………………………………………………………………………………………۹۸

جدایی یاران قدیمی مصدق……………………………………………………………………………………………۱۰۱

عوامل  اختلافات کاشانی با مصدق…………………………………………………………………………………۱۰۳

رقابت کاشانی با بروجردی……………………………………………………………………………………………..۱۰۸

فصل چهارم : شروع مخالفت برخی روحانیون با دولت

انتخاب کابینه و دخالت کاشانی……………………………………………………………………………………..۱۱۳

اختیارات مصدق…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

مواضع کاشانی و دیگر روحانیون در برابر اختیارات………………………………………………………..۱۲۲

اتحاد دشمنان داخلی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

آغازی برای پایان حکومت مصدق………………………………………………………………………………….۱۳۵

روحانیت و ماجرای  9 اسفند………………………………………………………………………………………….۱۳۹

قتل افشار طوس…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

رفراندوم…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

مواضع روحانیون در قبال رفراندوم…………………………………………………………………………………۱۶۳

فداییان اسلام در همکاری با کاشانی علیه بروجردی…………………………………………………….۱۷۰

فداییان و کودتا………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

رابطه کاشانی و سرلشگر زاهدی…………………………………………………………………………………….۱۸۹

فصل پنجم : کودتا

کودتا ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

 

عوامل کودتا……………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

کاشانی و کودتا……………………………………………………………………………………………………………..۲۱۰

بروجردی و پایان نهضت………………………………………………………………………………………………..۲۱۹

رابطه کاشانی با دولت کودتا…………………………………………………………………………………………..۲۲۵

بهبهانی و کودتا……………………………………………………………………………………………………………..۲۳۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۴

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۵۹

ب

مقدمه

دوران ملی شدن صنعت نفت چنان حجمی از شخصیت‌ها ، وقایع و تحولات سیاسی را در خود جای داده است که به پژوهشگران تاریخ امکان می‌دهد تا از زوایا و منظرهای گوناگون به بررسی و تجزیه و تحلیل این دوران بپردازند. ویژگی‌های شخصیتی هر یک از بازیگران دوره نهضت ملی به تنهایی یا نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سیر تغییر و تحولات در آن، شکل‌گیری جبهه ‌های سیاسی و فکری مختلف و ائتلاف‌ها و گسست‌های آنها، نقش نیروهای سیاسی خارجی در این دوران، تعامل‌ها و تقابل‌های قدرت‌های خارجی و ده‌ها موضوع و مسئله دیگر در این دوران باعث شده است تا فضایی گسترده برای بحث و فحص پیش روی محققان و علاقه‌مندان به تاریخ گشوده شود. در این میان تلاش برای مبرا ساختن چهره‌ها و شخصیت‌ها از نقص‌ها و نقصان‌ها، خطاها و اشتباهات و در مقابل، ارائه تصویری قهرمان‌گونه از افراد، جزئی جدایی‌ناپذیر از بسیاری تحلیل و تفسیرهای مربوط به این دوران به شمار می‌آید که البته خوانندگان نکته‌سنج و حقیقت‌جو هیچ‌گاه فکر و ذهن خود را تسلیم چنین تفسیرهای جهت‌دار و آغشته به احساسات و تعصبات نکرده و نمی‌کنند. دکتر محمد مصدق که از دوازده سالگی گام در امور دیوانی نهاد و کمابیش حدود ۶۰ سال از عمر خویش را در شعبات مختلف حوزه سیاست گذرانید، شخصیتی است که بیشترین نگاه‌های مثبت و منفی را متوجه خود ساخته و کمتر سالی است که چندین عنوان کتاب و دهها مقاله و پایان‌نامه درباره او انتشار نیابد. این البته به خاطر اهمیتی است که دوران ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک تجربه بزرگ برای ملت ما دارد. چون ایرانیان پس از سالیان دراز در چشیدن طعم تلخ استبداد و استعمار، چشم‌اندازی امیدبخش و روشن را پیش روی خود مشاهده می‌کردند و گام‌های نخستین را نیز با قدرت و صلابت در این راه برداشته بودند. مصدق شخصیتی است با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌های غیرقابل انکار و چه بسا که گاهی برخی خصلت‌های منفی او مثل خودرأیی و بی‌اعتنایی به نظرات همراهان و دوستان – بویژه در دوره پرتلاطم و حساس نهضت ملی- زیان‌ها و خسارات بزرگی را نیز برای مردم ایران در پی داشته است، اما او را باید از یک ضعف اساسی گریبانگیر بسیاری از سیاستمداران دوران قاجار و پهلوی که سرمنشأ غالب بدبختی‌ها و گرفتاری‌های مردم ایران در طول این دوران به شمار می‌آید و آن ” بر گردن داشتن طوق وابستگی به اجانب و استعمارگران” مبرا دانست.

تحمل تبدیل یک پیروزی بزرگ و ارزشمند به یک شکست سنگین و خفت‌بار، بی‌شک برای مردمی که خود را آماده استنشاق هوایی تازه کرده بودند، بسیار سخت و جانگداز بود و لذا جای آن دارد که تأملی جدی بر روی دلایل و عوامل این تبدیل و تبدل صورت گیرد.

بیان مسئله:

در دوره‌ی اول حکومت محمد رضا پهلوی (١٣٣٢-١٣٢٠) کشور ایران دارای شرایط ویژه ای بود. در این دوره ما شاهد حضور گسترده‌ی نخبگان سیاسی جامعه هستیم، که در عرصه های سیاسی مختلف حضور فعالی داشتند یکی از مهم ترین مسایل این دوره مسأله‌ی ملی شدن صنعت نفت بود که در رأس آن مصدق قرار داشت. در واقع تلاش وی برای ملی شدن صنعت نفت از زمان نمایندگی او در مجلس شروع شد که بعدها در زمان نخست وزیری اش آن را ادامه داد و در این مسیر مصدق سعی می کرد از تمام گروه ها و احزاب سیاسی برای دستیابی به هدف ملی شدن نفت بهره ببرد یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین این گروهها جامعه‌ی روحانیت بود که با توجه به اهمیت ملی شدن نفت و نفوذی که روحانیت در بین جامعه ی آن روز و مخصوصا بازاریان داشته در این پژوهش سعی شده است که مواضع این قشر از جامعه را نسبت به مصدق و جریان ملی شدن صنعت نفت مورد کاوش و بررسی قرار دهیم.

 ضرورت پژوهش :

یکی از مهمترین مسایل تاریخ معاصر ایران رابطه روحانیت با دولت بوده که یکی از نمودهای بارز آن در مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت است که با مقاومت های داخلی و مخالفت های خارجی همراه بود بررسی ابعاد داخلی این موضوع و مخصوصا رابطه‌ی روحانیت با مصدق برای شناخت تاریخ این دوره ضروری به نظر می رسد

 پرسش هاى پژوهش :

پرسش اصلی: مواضع روحانیت در باره‌ی مصدق و ملی شدن نفت چه بوده است؟

پرسش های فرعی: ۱- رابطه‌ی کاشانی با مصدق چگونه بوده است؟

۲- علل مواضع منفی برخی روحانیون نسبت به دولت مصدق چه بود؟

 

  فرضیات  پژوهش :

فرضیه اصلی: روحانیون در این برهه از موضع فعالی برخوردار بودند.

فرضیه های فرعی: ۱-  کاشانی ابتدا از مصدق حمایت کرد اما در ادامه از حمایت وی دست برداشت.

۲- برخی از روحانیون نسبت به اقدامات داخلی مصدق اعتراض داشته و مخالفت می ورزیدند برخی دیگر بخاطر طرفداری و دوستداری محمد رضا شاه همسو با سیاست های او بودند . عده ای از این روحانیون هم با سازمانهای خارجی مانند سیا و اینتلیجنت سرویس انگلیس ارتباط داشتند.

پیشینه پژوهش :

  تحقیقات زیادی درباره جبهه ی ملی و مصدق و مسئله نفت انجام گرفته است اما در مورد رابطه و مواضع روحانیت نسبت به دولت مصدق تحقیق جامعی صورت نگرفته است. در چند سال اخیر کتاب هایی در مورد مصدق نوشته شده که اسناد و مدارک جدیدی ارائه کرده اند ، از جمله این کتاب ها : ایران و سی آی ای، بازنگری سرنگونی دولت مصدق نوشته داریوش بایاندور، ناگفته هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده ایران اثر دکتر ماشاء الله ورقا، ایران در دوره مصدق اثر سپهر ذبیح و محمد رفیع مهرآبادی ، خواب آشفته نفت اثر علی موحد، مصدق و نبرد قدرت نوشته همایون کاتوزیان و … نام برد.

درباره مصدق پایان نامه های مختلفی نیز نگاشته شده است از جمله آنها : مقایسه تطبیقی سیاستهای قوام السلطنه و مصدق در قبال حزب توده در دانشگاه امام صادق علیه السلام . ۱۳۸۱ . استاد راهنما: عبدالرضا هوشنگ مهدوی  | دانشجو: حبیب ساسانی. بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در جهان عرب ، دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . ۱۳۹۲ . استاد راهنما: غلامعلی پاشازاده  . جلیل نایبیان  | استاد مشاور: محمد علی پرغو  | دانشجو: داود عمرانی. بررسی اختلافات دکتر مصدق و مجلس هفدهم، استاد راهنما: محمدعلی اکبری  | استاد مشاور: محمدعلی کاظم بیگی  | دانشجو: فاطمه خندان. بررسی تطبیقی روابط فداییان اسلام با حکومت دکتر مصدق و دربار، استاد راهنما: احمد بخشایش اردستانی  | استاد مشاور: بابک نادرپور  | دانشجو: مرتضی ملکی. سیاست خارجی دولت دکتر مصدق، دانشگاه امام صادق علیه السلام . ۱۳۷۱ . استاد راهنما: محمدجواد شیخ الاسلامی  | دانشجو: مرتضی صبوری. اندیشه سیاسی و روش حکومتی دکتر محمد مصدق، استاد راهنما: صادق زیبا کلام  | استاد مشاور: ناصر تکمیل همایون  | دانشجو: حمید فردوسیان. اما در موضوع مورد این پژوهش ، کسی به آن نپرداحته است. همچنین مقالات پراکنده ای در مورد مصدق و جبهه ملی نگاشته شده است.

روش شناسی تحقیق :

این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است یعنی پس از مراجعه به منابع (کتب، اسناد، مقالات و مجلات ….) اطلاعات جمع آوری شده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.

بررسی و نقد منابع :

در مورد موضوع مورد بحث به صورت تخصصی کتابهای محدودی نگارش شده با این حال در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد و زندگی نامه ی مصدق، از جنبه های مختلف کتاب های ارزشمندی نگارش یافته اند این کتب را می توان به دو دسته تقسیم کرد کتاب های که به مسأله داخلی پرداخته اند و کتاب هایی که به مسائل خارجی توجه کرده اند برخی از آنها هم هر دو موضوع را بحث کرده اند ما در این قسمت به معرفی کتاب هایی که استفاده کرده ایم می پردازیم :

مصدق و کودتا: نوشته مارک جی.گازیوروسکی ,  مالکوم برن:

 این کتاب نگاهی بر موضوعاتی می اندازد که همچنان در تحول روابط ایران و امریکا و استمرار مسائل مربوط به یکجانبه گرایی و پنهان کاری در سیاست خارجی ایالات متحده حائز اهمیت هستند. مارک گازیوروسکی و مالکوم برن طیف درخشانی از اندیشمندان بااستعداد را گرد آورده اند…. و این کتاب مجموعه ای است استثنایی که به چنین حادثه ی مهم و منحصر به فردی می پردازد.

نیروهای مذهبی در بستر حرکت نهضت ملی، اثر علی رهنما :

    در این کتاب که به مقطع تاریخی ۱۳۲۸ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (نهضت ملی شدن نفت و پیامدهای آن) اختصاص دارد، کنش، عملکرد، و تحولات درونی سه نحله و نیروهای شاخص مذهبی این دوره‌ی تاریخی، آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی، و نواب صفوی، رابطه‌ی هر یک از این‌ها با یک دیگر، و تاثیر هر یک بر نهضت ملی نفت بررسی شده است.” مولف دراین کتاب نقش آیت الله بروچردی، آیت الله کاشانی، مجتبی نواب صفوی و دکتر محمد مصدق را در جریان نهضت ملی نفت بررسی کرده و با ادله و دلایل و مستندات فراوان نوشته است که هرکدام نسبت به خاستگاهی که دارند و کدامشان به تناسب جایگاهی که داشتند، در جهت پیشبرد نهضت ملی درست ترین موضع را اتخاذ کرده بودند و جالب توجه اینکه بررسی وی از تمامی مدارک و اسناد و خاطرات رجل سیاسی آن دوران نشان میدهد که آیت الله بروجردی بهترین و ظریف ترین موضع گیری ها را داشته و به رغم  محذوریت هایی که برای یک مرجع در اندازه های مرحوم بروجردی  وجود داشت وی بسیار ظریف و مثبت موضع گرفته است. رهنما سعی می کند تصویری چند بعدی از تلاشهای جریانها و افراد اصلی ماجرای نفت و کودتای ۲۸ مرداد به دست دهد و در نهایت قضاوت رابه عهده خواننده بگذارد . اگر چه چینش اطلاعات وی به گونه ای است که خواننده تیز بین سمت و سوی جهت گیری وی را متوجه می شود .

مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها و پیام‌های آیت‌الله کاشانی نوشته محمدترکمان:

 احتمالا جامع‌ترین اثری که مجموعه بسیار مهم و جالب توجهی از مکتوبات ، نامه‌ها ، پیام‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی را در طول دوران حیات ایشان در خود جای داده، این دوره ۵ جلدی است.با مراجعه و مطالعه دقیق اسناد و مدارک ارائه شده در این کتاب می‌توان با زوایای بسیاری از زندگی و مبارزات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آیت‌الله کاشانی در طول بیش از ۴۰ سال پایانی عمر ایشان آشنا شد و این مجموعه بویژه از آن رو اهمیت بیشتری می‌یابد که ویراستار محترم کوشیده اسناد و مدارک موجود را به ترتیب تاریخی تقریبا دقیقی تنظیم و ارائه کند و این امر، خواننده را به‌گونه‌ای منطقی با سیر تاریخی حیات آیت‌الله کاشانی آشنا ساخته و در کنار آن، زوایایی از مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبتلابه حکومت و جامعه ایران را در برهه‌های مختلف به نمایش می‌گذارد. مجلد اول مجموعه‌ای از اسناد، مکتوبات، پیام‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله کاشانی در خلال سال‌های ۱۳۳۰ ۱۲۹۹ را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد، در جلد دوم اسناد پرارزشی از مبارزات ایشان از مهر ۱۳۳۰ تا قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ گردآوری شده است، همچنین مجموعه‌ای از اسناد و مدارک آیت‌الله کاشانی از ۳۱ تیر ۱۳۳۱ تا کودتا در جلد سوم تنظیم شده است. مجلد چهارم از فردای کودتا تا هنگام رحلت آیت‌الله کاشانی (۲۳ اسفند ۱۳۴۰)‌ را در خود جای داده و بالاخره در مجلد پایانی، اسناد، نامه‌ها، پیام‌ها و ده‌ها مدرک باارزش پیرامون زوایای مختلف زندگی این عالم بزرگوار گردآوری شده است.

چهره حقیقی مصدق السلطنه نوشته حسن آیت:

      کتاب قصد دارد چهره حقیقی مصدق السلطنه را معرفی کند ، ولی مهمترین اصل در رجعت به تاریخ ، بیان تاریخ آن گونه که بوده و به دور از هر گونه غرض ورزی است ، چیزی که کمبود آن در این کتاب به شدت احساس می شود . نویسنده با لحنی سرشار از بغض و کینه و غرض ورزی و به دور از هرگونه انصاف و واقع نگری به معرفی مصدق پرداخته و حاصل کار چیزی نیست جز ” فحش نامه ” ای نسبت به مصدق. خواننده هوشمند مسلما ً به تناقضات فراوان و آشکاری که سرتاسرکتاب را فراگرفته پی خواهد برد.

کتاب در سه فصل تنظیم شده . در فصل اول با چهره حقیقی مصدق خائن ، کافر ، فریب خورده ، عامل استعمار ، پایه گذار کودتای ۲۸ مرداد برای نابودی خودش!!! ،فراماسون ، پولدار و… آشنا می شویم. فصل دوم به یادداشت های سیاسی حسن ارسنجانی یار دیرین قوام السلطنه در ارتباط با چند روز نخست وزیری قوام پس از استعفای مصدق می پردازد و فصل سوم در برگیرنده مقالات نویسنده در روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۵۸ می باشد . در انتها نیز ضمائمی وجود دارد که می توان با مراجعه به آنها خائنین بیشتری را شناسائی کرد . چاپ اول کتاب در سال ۱۳۶۰ توسط دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ) و در ۲۷۲ صفحه منتشر شده است .

در مورد قضاوت نویسنده نسبت به مصدق نمی بایست نگران بود چرا که به گفته خود وی  محققاً حقیقت آشکار خواهد شد و تاریخ قضاوت حقیقی خود را خواهد کرد.

خاطرات و تاملات دکتر مصدق :

این کتاب مشتمل بر دو کتاب است اول زندگینامه و خاطرات مصدق و کتاب دوم مختصری درباره ملی شدن صنعت نفت به قلم دکتر مصدق می باشد ، که به کوشش ایرج افشار چاپ شده است . مصدق در ابتدا به تشکیلات مملکت در رژیم قدیم و اختلاس در آن می پردازد و سپس از ورودش به خدمت دولت و تحصیلات خود در ایران ، پاریس و سوئیس اشاره می کند. در ادامه به اشتغال خود در ایران و فعالیت های سیاسی اش می پردازد و در بخش یا کتاب دوم از تاریخ ملی شدن نفت در ایران و تصدی مقام نخست وزیری و اقداماتش سخن می گوید . برای شناخت مصدق و تحولات دوره ی ملی کردن صنعت نفت این کتاب از مهمترین و مفیدترین آثار می باشد.

 

تعداد صفحه :۲۸۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه و بررسی الگوهای استقراری دوره مفرغ

پایان‌نامه:

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته باستان‌شناسی گرایش پیش‌ازتاریخ

عنوان:

مطالعه و بررسی الگوهای استقراری دوره مفرغ

و آهن در دشت‌های میان کوهی منطقه چمچمال(زاگرس مرکزی)

استاد مشاور:

یعقوب محمدی فر

ماه

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات                                                                                                         صفحه

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….  14

۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۳- طرح سؤالات…………………………………………………………………………………………………………………………….  17

۱-۴- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..   17

۱-۵- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸ 

۱-۶-روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..  18

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….    18

فصل دوم: مطالعه زیست‌محیطی دشت چمچمال

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲- زاگرس مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………….   21

۲-۳- دشت چمچمال……………………………………………………………………………………………………………………….  21

۲-۳-۱ – موقعیت بوم‌شناسی دشت چمچمال………………………………………………………………………………..   22

۲-۴- زمین‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….   23

۲-۴-۱- کمربندهای زلزله…………………………………………………………………………………………………………………  24

۲-۴-۲- گسل اصلی متأخر زاگرس در منطقه دینور- نهاوند……………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۳- زمین‌لرزه‌ی حدود۱۶۰۰-۱۶۵۰ ق.م در گودین تپه…………………………………………………………  26

۲-۴-۴- زمین‌لرزه‌ی حدود ۴۵۹-۲۲۴م در معبد آناهیتای کنگاور………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۵-زمین‌لرزه‌های سال۱۰۰۸ و ۱۱۰۷ در دینور………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۴-۶- برخی از گسل‌های فعال در استان کرمانشاه…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۵- خاک………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-کوه و ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۱- ارتفاعات پرآو و بیستون………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶-۲- ارتفاعات حدفاصل صحنه- کنگاور و سنقر………………………………………………………………………….  31

۲-۷- آب‌وهوا………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

۲-۸- بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۹- دیرین آب‌وهوا شناسی منطقه……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۰- منابع آب ………………………………………………………………………………………………………………………………  38

۲-۱۰-۱- حوضه آبگیر گاماسیاب…………………………………………………………………………………………………….  38

۲-۱۰-۲- حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب………………………………………………………………………………………..  39

۲-۱۰-۳- نهر قره ولی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۰-۴- نهر سمگان”سمنگان”……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۰-۵- رودخانه دینور آب……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۰-۶- نهر آزان وازان…………………………………………………………………………………………………………………….  44

۲-۱۰-۷- نهر کاشانتو…………………………………………………………………………………………………………………………  44

۲-۱۰-۸- رودخانه برناج…………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۰-۹- سراب‌ها و چشمه‌ها………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۱- پوشش گیاهی و جانوری…………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۱-۱-گونه‌های گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۱-۲-گونه‌های جانوری……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۲-شیوه معیشت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۱۳- راه‌های ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل سوم: باستان‌شناسی دوره‌ی مفرغ و آهن زاگرس مرکزی

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲-پیشینه مطالعات باستان‌شناسی دشت چمچمال…………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-گاهنگاری دوره‌های مفرغ و آهن(شرق زاگرس مرکزی)………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-دوره مفرغ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۴-۱دوره مفرغ قدیم:گودینIV(یانیق)………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۴-۲-دوره مفرغ میانی و جدید گودینIII…………………………………………………………………………………………………..58

۳-۴-۳-گودینIII6………………………………………………………………………………………………………………………………………..  58

۳-۴-۴-گودینIII5………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

۳-۴-۵-گودینIII4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

۳-۴-۶-گودین III3…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

۳-۴-۷-گودینIII2……………………………………………………………………………………………………………………………………………60

۳-۴-۸-گودینIII1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

۳-۵-دوره‌ی آهن(گودینII)………………………………………………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم: مطالعه مبانی نظری در مطالعه الگوهای استقراری و مطالعه محوطه‌های عصر مفرغ و آهن دشت چمچمال

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  64

۴-۲-تحلیل الگوی استقرار…………………………………………………………………………………………………………………….  64

۴-۳- نوع برهم‌کنش انسان و محیط بر یکدیگر …………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۴- باستان‌شناسی زیستی و استقراری و انگاره‌های آن……………………………………………………………………. ۶۶

۴-۵- دستیابی به الگوی استقرار از طرق تحلیل خوشه‌ای……………………………………………………………………….۶۶

۴-۶- معرفی محوطه‌های عصر مفرغ در دشت چمچمال………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۷- معرفی محوطه‌های عصر آهن در دشت چمچمال……………………………………………………………………. ۷۶

فصل پنجم: تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن دشت چمچمال

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۵-۲- معرفی متغیرهای اصلی و متغیرهای وابسته (مجموعه عوامل زیستی)در مطالعه پراکندگی استقرارهای دشت چمچمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۵-۲-۱-استقرار در دشت یا دامنه…………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۲-۲- دسترسی به منبع آب دائمی……………………………………………………………………………………………………….۹۴

۵-۲-۳- دسترسی به راه‌ها و گذرگاه‌های اصلی………………………………………………………………………………………..۹۷

۵-۲-۴- وسعت استقرارها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۲-۵- حوزه گیرش استقرارهای دوره مفرغ و آهن……………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲-۶- نوع کاربری و امکان بهره‌برداری از زمین…………………………………………………………………………………..۱۰۸

۵-۳- مطالعه پراکندگی استقرارهای دشت چمچمال………………………………………………………………………………..۱۱۰

۵-۳-۱- پراکندگی استقرارهای دوره مفرغ………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۵-۳-۲- پراکندگی استقرارهای دوره آهن………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۵-۴- تحلیل خوشه‌ای محوطه‌های مفرغ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۵-۵- تحلیل خوشه‌ای محوطه‌های آهن……………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

فصل ششم: نتیجه‌گیری

۶-۱- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۶-۲- ارزیابی سؤالات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۶-۳- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

 

فصل اول: کلیات                                                                                                                          14

 1-1-مقدمه

چگونگی پدید آمدن استقرار گاه‌های نخستین بشر موضوع مهمی است، زیرا ایجاد یا انحطاط این استقرار گاه‌ها به شرایط طبیعی و انسانی وابسته است. نقش عوامل محیطی در پدید آمدن استقرار گاه‌ها اهمیت بسیاری دارد. اطلاعات مربوط به استقرار گاه‌های پیش‌ازتاریخ و تأثیر شرایط محیطی بر این استقرار گاه‌ها به باستان‌شناسان کمک کرده است تا پاسخ بسیاری از سؤالات خود را درباره‌ی چگونگی پدید آمدن این استقرار گاه‌ها بیابند و گاه به نتایج مهمی در این زمینه دست یابند (مقصودی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱۰).

شناخت محیط در بررسی استقرار انسان و ایجاد تغییرات در زیست‌بوم از آن جهت اهمیت دارد که بیشترین تمایل انسان را به زیست در آن منطقه را نشان می‌دهد، آنچه در مقیاس جهانی از زمین تعریف می‌شود دشت، رودخانه‌ها و کوه‌هاست که تغییر آن می‌تواند عامل تغییرات آب و هوایی، تغییرات در فشارهای زمین و مهم‌تر فعالیت‌های انسان که موجب فرسایش خاک به دلیل استفاده بیش‌ازحد می‌شود. (Roberts,2003:45)

محیط‌زیست انسان به علت توزیع گسترده منابع اشاره به مکان‌هایی دارد که نشان‌دهنده فعالیت‌های انسانی می‌باشند و می‌تواند با در اختیار نهادن مجموعه‌ای از داده‌ها فراتر از چارچوب زیست‌محیطی اهمیت جنبه‌های اجتماعی و سیاسی را روشن نماید.(Renfrew,1983: 320-321)

بررسی تغییرات انگاره‌های زیستی انسان، بخشی از تحلیل واکنش‌های همسازی میان مردم و محیط خارجی آن‌هاست. مطالعه‌ی انگاره‌های زیستگاهی و استقراری، مستلزم بررسی حد و میزانی است که استقرار انسان در ارتباط باوجود یک جامعه و موارد همسازی و بهره‌گیری‌های فناوری مربوط به محیط‌زیست وضعیت ویژه‌ای آشکار می‌سازد؛ بنابراین باستان‌شناسی زیستی و استقراری، فرصت مطالعه‌ی نه‌تنها روابط میان اجتماعات مختلف، بلکه مواردی چون شبکه‌های بازرگانی، بهره‌برداری، سازمان‌های اجتماعی را در اختیار باستان شناسان قرار می‌دهد (فاگان،۱۳۸۴: ۵۶۳-۵۶۴).

هدف از این پژوهش به مطالعه و بررسی تغییرات الگوهای استقراری در فاز انتقالی از دوره مفرغ به آهن در دشت‌های میان کوهی منطقه چمچمال مرکز زاگرس ایران پرداخته می‌شود. پژوهش در شش فصل تنظیم‌شده است. فصل اول به بیان مسئله، سؤالات و فرضیات و اهداف پژوهش می‌پردازد.

 

فصل اول: کلیات                                                                                                                    15

در فصل دوم به بررسی جغرافیایی و زیست‌محیطی منطقه مذکور پرداخته می‌شود، در فصل سوم مطالعه و باستان‌شناسی منطقه مربوطه و گاهنگاری آن مدنظر است و به مطالعه دوره مفرغ و آهن پرداخته‌شده است، فصل چهارم به تئوری زیست‌بوم شناسی و چشم‌انداز، تأثیر محیط و زیست‌بوم بر استقرار گزینی محوطه‌ها شرح داده‌شده، همچنین معرفی محوطه‌ها در قالب جداولی پرداخته‌شده و در فصل پنجم آنالیز و تحلیل داده‌های پژوهش انجام‌شده، نهایتاً در فصل ششم جمع‌بندی و پرداختن به پاسخ سؤالات و نتیجه‌گیری صورت گرفت.

 

۱-۲- بیان مسئله

منطقه چمچمال در مرکز غرب ایران ازجمله دشت‌های رسوبی و حاصلخیز است که در حد فاصله رشته‌کوه‌های پراو به‌ویژه قله بیستون با ۲۷۹۴ متر ارتفاع، کوه‌های شیرز ۲۶۹۷ متر، چتر (شاه رزم) و کوه گون بان با ۲۳۱۲ متر ارتفاع در شمال و کوه گل زرد با ۲۳۷۱ متر ارتفاع در شرق و ارتفاعات سیاه کمر ۲۲۳۱ متر، کوه امام‌زاده داریاوان ۱۶۶۲ متر و کوه خاوری چمن اسماعیل با ۱۷۸۲ متر ارتفاع در جنوب منطقه قرار دارند. رودخانه گاماسیاب (جاماسب آب، گاماسی آو) و سلسله سرشاخه‌های آن عمده‌ترین منبع آب دائمی و زهکش طبیعی دشت است که در جهت شمال شرقی به جنوب غربی جریان دارد ارتفاع متوسط دشت حدوداً از سطح دریا ۱۳۰۰ متر است که تقریباً از سمت جنوب به هرسین، از شمال به دشت دینور، از غرب به دشت درودفرامان و از طرف شرق به شهرستان صحنه محدود می‌شود، بزرگراه راه کربلا که درگذشته با عنوان جاده بزرگ خراسان شناخته می‌شد که ازجمله مهم‌ترین راه‌های ارتباطی ایران از دوره‌ی پیش‌ازتاریخ تا زمان حال بوده است که از مرکز این دشت می‌گذرد (Weiss and young,1975).

بر اساس مطالعات باستان‌شناسی که تاکنون در این منطقه انجام‌شده است سه فاکتور اصلی: وجود راه ارتباطی اصلی، رودخانه دائمی گاماسیاب و سرشاخه‌های متعدد مانند دینور آب و غیره همچنین رسوبی و حاصلخیز بودن دشت موجب گردیده تا تقریباً در همه ادوار زندگی بشر از عصر نوسنگی تا زمان حاضر به‌عنوان یکی از مراکز اصلی استقراری و مرکز جمعیتی مهم همواره موردتوجه بوده است، لذا از نظر پتانسیل‌های محیطی برای مطالعات مربوط به تغییرات جمعیتی و همچنین مطالعه الگوهای استقراری تمامی شرایط لازم و کافی را در میان دیگر دشت‌های زاگرس مرکزی دارد.

فصل اول: کلیات ۱۷                                                                                                                        16

دوره مفرغ در باستان‌شناسی زاگرس مرکزی تحولات عمده‌ای به‌صورت تغییرات جمعیتی و همچنین بروز پیچیدگی‌های اجتماعی و بنا بر متون اقوام همسایه ایجاد ساختارهای حکومتی و سیاسی در منطقه شکل‌گرفته است از طرف دیگر دوره آهن نیز با فرضیات خاص خود بحث نفوذ اقوام با سفال خاکستری و درنهایت ایجاد سلسله مادی و هخامنشی همراه است. هدف اصلی ما در این پژوهش دست یافتن به الگوهای استقراری در دوره مفرغ و آهن، بررسی عوامل و پتانسیل‌های محیطی مؤثر در استقرار گزینی این دو دوره است، بنابراین در این مطالعه سعی خواهد شد تا نشانه‌هایی این تغییرات در قالب تغییرات مربوط به بافت استقرار در هر یک از این دوره جداگانه موردمطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد.

۱-۳- طرح سؤالات

 1. فرایند انتقال از عصر مفرغ به آهن در دشت چمچمال به چه نحو بوده است؟
 2. از نظر میزان وابستگی محوطه‌های دوره مفرغ و آهن به پتانسیل‌های محیطی چه اشتراکات و تفاوت‌هایی وجود دارد؟
 3. آیا با مطالعه محوطه‌های دوره مفرغ و آهن منطقه نشانه‌هایی از نظام سلسله‌مراتب زیستگاهی قابل‌درک است؟

 

 1-4- فرضیات

فرضیات ارائه‌شده در این پژوهش به شرح ذیل است:

 1. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بین داده‌های دوره مفرغ متأخر با داده‌های عصر آهن متقدم تفاوت ساختاری زیادی وجود دارد لذا این تغییرات به‌صورت ناگهانی و متأثر عوامل بیرونی رخ‌داده است.

 

 1. به نظر می‌رسد که عمده زیستگاه‌های دوران مفرغ در مرکز دشت‌ها و نزدیک به روستاهای امروزی قرار دارند درحالی‌که زیستگاه‌های عصر آهن در مناطق حاشیه‌ای و کمربند کوهپایه‌ای قرار دارند ودر عین حال نزدیکی به راه‌های ارتباطی و منابع آب وجه اشتراک مکان گزینی این محوطه است.

 

 1. به نظر می‌رسد تفاوت اندازه و مساحت محوطه‌های بررسی‌شده در این دشت نشانی از تفاوت‌های ناشی از وجود سلسله‌مراتب زیستگاهی باشد.

 1-5- اهداف پژوهش

  فصل اول: کلیات                                                                                                                              18

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی تغییرات الگوهای استقراری دوره مفرغ و عصر آهن، تحلیل این الگوها بر اساس پتانسیل‌های محیطی و همچنین میزان وابستگی مراکز اصلی با عوامل زیست‌محیطی در دشت‌های میان کوهی منطقه چمچمال است. با توجه به این‌که در دشت‌های میان کوهی منطقه چمچمال شاهد توالی استقرارها از دوران گذشته هستیم، مطالعه و مقایسه‌ی روند گسترش استقرارها چه از لحاظ جمعیتی با افزایش وسعت و تعداد محوطه‌ها و چه از لحاظ ارتباط این استقرارها با زیستگاه‌ها از دوره مفرغ و عصر آهن در مناطق مذکور مدنظر است.

 

 1-6- روش انجام تحقیق

روش تحقیق به‌صورت مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای است و به بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم. مراحل انجام تحقیق در این پژوهش به شرح ذیل است:

 • مطالعه کتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات
 • بررسی محوطه‌ها و مطالعه چشم‌انداز منطقه
 • طبقه‌بندی داده‌ها، تهیه جدول و نقشه و دسته‌بندی داده‌های خام
 • تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
 • استنتاج و نتیجه‌گیری نهایی

 

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش

در مطالعه و بررسی دشت چمچمال محدودیت‌هایی درروند پژوهش وجود دارد، از مهم‌ترین این محدودیت‌ها تهیه نقشه‌ی باستان‌شناسی از منطقه موردمطالعه بود

مجموعه عوامل زیست‌محیطی نقش مؤثری در ایجاد بافت‌های استقراری در هر دوره‌ی زمانی دارد، لذا با شناخت میزان تأثیر این عوامل در ایجاد استقرارها، میزان انطباق استقرارها با شرایط محیطی حاکم نیز ممکن می‌شود. در رابطه با تأثیر ساختارهای جغرافیایی این اصل بدیهی است که هر منطقه مشخصات طبیعی و زیستی خاص خود نظیر زمین‌ریخت‌شناسی منطقه، آب‌وهوا، منابع آب، میزان حاصلخیزی خاک، پوشش گیاهی و راه‌های ارتباطی رادار است که در مطالعه شیوه استقرار گزینی در هر منطقه مؤثر است. شهرستان هرسین در یک معرفی کلی یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه است که با مساحت ۸۱۶ کیلومترمربع در شرق استان بین ۴۷ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۴ درجه و۰۵ دقیقه تا ۳۴ درجه و۲۵ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ارتفاع ۱۵۸۲ متری از سطح دریا واقع‌شده است و مرکز آن شهر هرسین است (چهری،۱۳۸۸: ۵). از طرف شمال با دهستان چمچمال، شهر صحنه و دینور و از طرف مشرق با نهاوند و جنوب با خرم‌آباد لرستان و از طرف مغرب با دهستان درودفرامان محدود است (سلطانی،۱۳۷۰: ۲۶).

این شهرستان دارای دو بخش که شامل یک شهر ۴ دهستان و ۱۳۸ آبادی دارای سکنه است. دو بخش آن شامل بخش مرکزی و بخش بیستون است (مترجم و محمدی فر،۱۳۸۱: ۲-۶). در حوزه بخش بیستون از نظر طبیعی درواقع قسمتی از دشت رسوبی و حاصلخیز چمچمال قرار دارد (چهری،۱۳۸۸: ۵).

 

فصل دوم: مطالعه زیست محیطی دشت چمچمال                                                                                   21

شهرستان هرسین دارای ارتفاعات و دشت‌های مساعد و حاصلخیزی برای دامداری و کشاورزی بوده که باوجود رودخانه‌ها و دشت‌ها و دره‌های میان کوهی ازجمله مناطق قابل‌توجه استان در این زمینه است. مهم‌ترین دشت‌های این شهرستان دشت چمچمال و دشت هرسین است که ارتفاع متوسط دشت هرسین ۱۶۶۵ متر و دشت چمچمال که در حاشیه رودخانه گاماسیاب و دینورآب قرار دارد، کمی بیش از ۱۳۰۰ متر است که ازجمله نقاط عمده استقراری محسوب می‌گردند (همان: ۶).

۲-۲- زاگرس مرکزی

واژه زاگرس مرکزی در تعریف باستان شناسان دوره پیش‌ازتاریخ و برای بخش‌های میان کوهی رشته‌کوهی رشته‌کوه زاگرس با مرکزیت کرمانشاه به کار رفت. زاگرس مرکزی در جغرافیای سیاسی استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام را شامل می‌شود. کایلر یانگ این محدوده را به مرکزیت کرمانشاه و دره‌های میان کوهی اطراف آن به سایر جوانب می‌داند (شاخت،۱۳۸۲: ۳۴۲).

منطقه زاگرس مرکزی با عنوان بخش مرکزی غرب ایران شامل یکسری شبکه‌های دره‌ای با جهت تقریباً شرقی –غربی است. این شبکه‌ها یک مسیر تجاری بزرگ یا جاده بزرگ را تشکیل می‌دهد که ایالت بغداد را از طریق زاگرس به فلات مرکزی ایران متصل می‌کنند.

منطقه موردنظر ما دشت چمچمال است که یکی از دشت‌های میانکوهی زاگرس مرکزی در غرب ایران است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

۲-۳- دشت چمچمال

دشت چمچمال از وسیع‌ترین دشت‌های میان کوهی منطقه زاگرس است. دشت چمچمال حدفاصل کوه بیستون و شهر صحنه قرار دارد که در آن، دو رودخانه گاماسیاب و دینورآب جریان دارد و در طول دوران پیش از اسلام و اسلامی همواره یکی از مناطق پرجمعیت بوده است. جاده ابریشم همان جاده بزرگ خراسان در طول مسیر شرقی- غربی دشت و به‌موازات رودخانه گاماسیاب تداوم می‌یابد. متوسط ارتفاع دشت چمچمال از سطح دریا بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ متر و وسعت حوزه آبریز آن تا دهانه ورودی دینور ۴۶۰ کیلومترمربع است.

 

فصل دوم: مطالعه زیست محیطی دشت چمچمال                                                                                   22

در سمت شمال بیستون، تنگه‌ای به نام تنگ حسین‌آباد وجود دارد که به‌صورت گذرگاهی باریک، دشت چمچمال را به دشت دینور متصل می‌کند. به دلیل وجود خاک حاصلخیز، وفور منابع آبی و جریان رودخانه‌ها، دشت چمچمال ازجمله مناطق مهم استان برای کشاورزی آبی است (مترجم و محمدی فر، ۱۳۸۴:۹۶-۹۷).

دشت چمچمال در بین ساکنان محلی نواحی کلی است که از لحاظ جغرافیایی تمامی محدوده دشت چمچمال و دشت بیستون از پل چهر تا نزدیکی شهر صحنه و دینور را در بردارد. (چهری و دیگران، ۱۳۹۱: ۵۳).

 

۲-۳-۱- موقعیت بوم‌شناسی دشت چمچمال

دﺷﺖ چمچمال صرف‌نظر از چشمه‌ها و ﻧﻬﺮﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮآب ﮔﺎﻣﺎﺳﯿﺎب و دﯾﻨﻮرآب به‌صورت داﺋﻤﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ دﯾﻨﻮرآب از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ دﯾﻨﻮر و ﺑﯿﻠﻮار ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ می‌گیرد. از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ حسین‌آباد ﮐﻪ درواقع شمالی‌ترین نقطه اﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود، وارد ﯾﮏ دﺷﺖ ﮐﻮﭼﮏ و رﺳﻮﺑﯽ می‌گردند ﮐﻪ درواقع اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم کوه‌های “ﭘﺮآو “،”آوهزا”و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﺎری ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ اﯾﻦ دﺷﺖ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ دﺷﺖ، وﺟﻮد دو ﺳﺮاب داﺋﻤﯽ و خروشان”ﺑﺮﻧﺎج”و “ﻧﺠﻮﺑﺮان”ﺑﺮاﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ دشت‌ها به‌ویژه در دوران آﻏﺎز اﺳﺘﻘﺮار اﻓﺰوده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ رودخانه‌ها و سراب‌ها در اﯾﺠﺎد و گسترش اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺶ بسزایی داشته‌اند (مترجم، محمدی فر،۱۳۸۱: ۶).

اﯾﻦ دﺷﺖ رﺳﻮﺑﯽ و حاصلخیز در طول دوران پیش‌ازتاریخ ﺗﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎده ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﺴﯿﺮ طول ﺷﺮﻗﯽ ﻏﺮﺑﯽ دﺷﺖ و به‌موازات رودﺧﺎﻧﻪ”گاماسیاب”ﺗﺪاوم می‌یابد ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﺖ ﭼﻤﭽﻤﺎل در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ را باﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ هم‌اکنون ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﯿﺴﺘﻮن درواقع منتهی‌الیه ﻏﺮﺑﯽ دﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻬﺎ نقطه‌ای در دﺷﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ”دﯾﻨﻮرآب “ﺑﺪون آن‌که مجبور ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از روی رود خروشان گاماسیاب ﺷﻮﻧﺪ می‌توانند ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻃﻮل دﺷﺖ از ﻧﻘﻄﻪ حدفاصل در بین ﺳﺮاب ﺑﯿﺴﺘﻮن و صخره ﺑﯿﺴﺘﻮن از دﺷﺖ ﭼﻤﭽﻤﺎل ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﻤﺮﮐﺰ آﺛﺎر در ﺑﯿﺴﺘﻮن است (مترجم،۱۳۷۹: ۱۴).

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه مطالعه بافت و بناهای شهربابک در دوران قاجار

  عنوان:

مطالعه بافت و بناهای شهربابک در دوران قاجار

استاد مشاور: 

دکتر محمد ابراهیم زارعی

۱۹ بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱ـ مقدمه

شهرستان شهربابک غربی­ترین شهر استان کرمان و دارای پیشینه­ای غنی از فرهنگ و تمدن است. شهری که روزگاری در اوج رونق و شکوفایی بوده است و به همان نسبت به دلیل قرارگیری در محدوده مرکز کشور و بین سه استان فارس، کرمان و یزد مورد غارت و تجاوز آشنا و بیگانه بوده است. این شهرستان در دوران قاجار تحت حاکمیت حکام محلی بوده است که گاه و بیگاه بر سر قدرت با یکدیگر نزاع داشته و این شهر را که هنوز از زیر هجوم و غارات افاغنه کمر صاف نکرده است با این نزاع­ها بیشتر به ورطه نابودی می­کشاندند و هزینه گزاف آن را مردم بیچاره با کشاورزی و دامداری در شهری که دیگر رونق سابق و باغات و مزارع دلکش آنچنان که در سفرنامه­ها ذکر شده متحمل می­شدند. اگرچه این شهر رونق زمان ساسانیان را ندارد اما هنوز هم گنجینه­ای چون میمند که یکی از شاهکارهای معماری جهان و نشان قدمت و قدرت این شهر است را درون خود جای داده است و با آن به جهانیان فخر می­فروشد. باشد که پژوهش­های بیشتر و حفاظت و حراست مسئولین از باقیمانده آثاری که امروز باقی مانده است جایگاه واقعی این شهر را نمایان سازد

۱-۲ـ بیان مساله

شهر بابک مرکز شهرستان شهربابک، در غرب استان کرمان قرار دارد. این شهر از شمال به استان یزد، از مشرق به شهرستان رفسنجان ، از جنوب به شهرستان سیرجان و از مغرب نیز به استان یزد وفارس محدود است. بیشتر مورخین بنای آن را به بابک پدر اردشیر ساسانی نسبت می دهند.

در این پژوهش دو واژه کلیدی به عنوان مباحث وابسته به  موضوع اصلی مورد پژوهش (شهربابک) از اهمیت خاصی برخوردارند: ۱- دوره قاجار ۲- بافت تاریخی:

موضوع مورد پژوهش در اینجا بافت  و بناهای تاریخی شهربابک در دوره قاجار است.شهربابک در این دوره در دوران خان سالاری قرار داشته است. که بانی بسیاری از آثار معماری دوره بوده اند. و قطعاً ذوق و سلیقه آنان در ساخت و تزئین و نوع بنای ایجاد شده بسیار مؤثر بوده است. در سال ۱۳۶۵ بسیاری از بناهای خشتی این شهرستان در اثر سیل از بین رفت، و داده های بسیاری را که امروز می توانست در گسترش دید ما از دوره قاجار سهیم باشد را به نابودی کشاند.  علاوه بر سیل انسان نیز در این میان در این تخریب خود راسهیم کرده است، گویا بازار سرپوشیده ای در این شهر وجود داشته است که در طی روند ساخت و ساز بناهای جدید وگسترش شهر تخریب شده است، بازاری که به احتمال قوی بناهای وابسته ای نیز داشته است. و می توانست پاسخگوی بسیاری از سوالات ما در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه و باز شناسی هویت بافت قاجاری شهربابک و تقابل وتوافق بافت تاریخی زمان قاجار و بافت قدیمی تر و بافت جدید و امروزی شهراست. محدوده زمانی پژوهش مورد نظر مربوط به دوران قاجار یعنی از حدود سال۱۱۷۴ تا سال۱۳۰۴ هجری خورشیدی با نگاهی مختصر به دوران قبل از آن می­باشد

مکان این پژوهش محدوده امروزی شهر شهربابک واقع در ۲۵۰ کیلومتری غرب استان کرمان می­باشد و محدوده زمانی پژوهش مورد نظر، مربوط به دوران قاجار یعنی از حدود سال ۱۱۷۴ تا سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی می­باشد

۱-۳ـ سوالات پژوهش

سرانجام آنچه در این میان مورد ابهام و سوال است و و هدف از این پژوهش را مشخص می سازد، میتوان در قالب سوالات زیر بیان کرد:

۱-سوال اول: با توجه به این احتمال که در این دوره جنگ و نزاع بر سر رسیدن به قدرت، فراوان بوده است، به تبعیت آن، آیا بناهای متناسب با این شرایط نیز وجود داشته است؟

۲- سوال دیگری که باید به دنبال جواب آن بود، تمرکز بافت تاریخی (قاجاری) در کدام قسمت شهر بوده است. واینکه الان در چه وضعیتی است؟ و چه مقدار آن تخریب شده و چه مقدار آن در آستانه نابودی است و نیاز به حمایت و توجه دارد؟

۱-۴ـ فرضیه­های پژوهش

در رابطه با این پژوهش دو فرضیه مطرح می­باشد

 • بیشترین آثار مربوط به دوره قاجار در شهربابک قلاع و استحکامات نظامی است.
 • بافت قدیم شهر در دوره قاجار گسترش به سمت شرق داشته است.

 

۱-۵ـ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

شهری که اکنون در گوشه­ای مهجور آرمیده و آنچنان که باید پرده از رخسار تمدن و فرهنگش گشوده شود نیازمند مطالعه میدانی و کتابخانه­ای و کاوش­های باستان­شناسانه است تا چهره واقعیش آشکار شود. متاسفانه آن­طور که شایسته و بایسته بوده است پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است از طرف دیگر موضوع اصلی مورد پژوهش این رساله یعنی بافت تاریخی، وجه­ای از کالبد، فرهنگ، ویژگی­های سیاسی و اقتصادی و اقلیمی منطقه است که کاویدن آن حاوی اطلاعات ارزشمندی است که در قالب معماری ضبط شده است

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و جانمایی بناهای ، نحوه گسترش شهر و تغییرات ساختاری و تزئینی در معماری شهر در محدوده زمانی دوره قاجار با توجه به تاثیرات حکومت مرکزی نیز تاثیرات بومی و اقلیمی و محلی بر معماری و آرایه های آن است. ونیز بیان  ضرورت حفاظت از بافت تاریخی برای جلوگیری از تخریب و احیا و قرار گیری آن در فرایند توسعه شهر است.

۱-۷ـ روش انجام پژوهش

روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. که با تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از این روشها به نتیجه گیری و اثبات فرضیه ها پرداخته می شود. محدوده مورد بررسی بافت قدیم شهربابک می باشد. که در ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای به بیان کلیاتی راجع به بافت قدیم شهر پرداخته می شود و سپس با بررسیهای میدانی مکمل به تحلیل داده­ها می پردازیم

۱- ۸ ـ محدودیت­های پژوهش

بزرگترین محدودیت و مشکلی که این پژوهش با آن روبرو بود مشکل کمبود منابع به ویژه منابع تاریخی و صدر اسلام بود که فقط در بعضی منابع به اشاره­ای اندک در مورد این شهر بسنده شده بود و اما مشکل عمده دیگری که می­توان از آن یاد کرد مشکل کمبود کاوش­های باستانی و به دنبال آن کمبود داده­های باستانی است که بتوان بر اساس آنها با قطعیت در مورد دوره­بندی و لایه­های باستانی و تاریخی شهر سخن گفت.از طرف دیگر کمبود عکس و نقشه به ویژه از دوره مورد پژوهش (قاجار) بود.

موقعیت جغرافیایی شهربابک

به طور کلی، شهربابک در مرز کرمان وفارس واقع شده، در طول دوران­های مختلف،گاهی متعلق به فارس بوده و گاهی هم به کرمان تعلق داشته است. و در نهایت (دوره قاجار و زمان موسی خان)، به یزد واگذار شده بود. اما اکنون یکی از شهرستان­های یازده­گانه استان کرمان است، که غربی­ترین شهرستان استان کرمان محسوب می­گردد (تصویر شماره ۲-۱). شهربابک از شمال به یزد وانار، از جنوب به سیرجان، از مشرق به رفسنجان و از غرب به یزد و فارس محدود است. شهربابک بین عرض­های ´´۰۲۹´۰ͦ۳۰  شمالی و ´´۰۳۰´۰ͦ۵۵ شرقی از نصف­النهار گرینویچ قرار دارد.

تصویر شماره ۲-۱. موقعیت شهربابک در استان کرمان http://glk.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9

 

ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۴۵ متر است. فاصله زمینی شهربابک تا تهران ۹۰۰ کیلومتر است(شناسنامه جغرافیایی ایران). این شهر در کنار جاده ارتباطی بندرعباس و تهران قرار گرفته است. این شهر تا یزد ۲۴۰کیلومتر، تا سیرجان ۱۰۰ کیلومتر و تا کرمان ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد. ۴۰% مساحت منطقه را نواحی کوهستانی و ۶۰% بقیه را دشت­ها و کویرها پوشانده­ است.

شهرستانشهربابکباوسعتحدود ۳۱۲۴۳ کیلومترمربعمعادل ۸۰/۵ درصداستانرابهخوداختصاصدادهاستاینشهرستاندارای مرکزشهری، ۳ بخش، ۹۰ دهستان، ۱۲۳ آبادیدارایسکنهمیباشد(جلالی­فر و…، ۱۳۹۰: ۴۹)

 

۲-۲ـ زمین شناسی ناهمواری­ها

به طور کلی، ارتفاعات استان کرمان، ادامه سلسله جبال زاگرس است، که از شمال غربی به جنوب شرقی استان کشیده شده­اند. بخشی از این کوه­های نسبتاً مرتفع مرز شمال و شرق این شهرستان را پوشانده است (تصویر شماره ۲-۲)

تصویر شماره ۲-۲، نقشه ناهمواری­های استان کرمان (جلالی فر و..،۱۳۹۳)

 

۲-۲-۱ـ کوهها

کوه­های عاج تا کوه­های سرچشمه به نام کوه­های شهربابک شناخته می­شوند. مواد آذرین و رسوبی دوران دوم به بعد، ساختمان اصلی آنها را تشکیل می­دهد. در شروع دوران سوم، در اثر پیشروی آب­ها، دریای کم عمق در این نواحی به وجود می­آید و آب اغلب مناطق را می­پوشاند. فعالیت آتشفشانی زیر دریایی، به شدت ادامه داشته وتوده­های بزرگ آندزیتی در داخل آب­ دریاهای این ناحیه، رسوب کرده است. در همین مرحله از آتشفشان­های دوره سوم، مواد معدنی در بین طبقات و برجستگی­ها نفوذ کرده، معادن عمده­ای را مانند «سرچشمه» و « میدوک» و … به وجودآورده است. دهانه­های آتشفشانی عاج بالا؛ ۳۱۴۳متر. عاج پایین؛ ۲۹۱۵ متر، کوه مساهیم؛ ۳۴۴۳متر. نرکوه جوزم؛ ۲۹۵۲متر. محمدآباد؛ ۳۴۱۰ متر.ایٍوب؛ ۳۳۶۸ متر و مدوار پایین و … همه نشانه­هایی از فعالیت شدید آتشفشانی در منطقه هستند.دره­های طبیعی این رشته کوه­ها، راه­های به مناطق شمال و شمال غربی و شمال شرقی را به وجود آورده­اند. از طریق گردنه «رژنو» به «دهج» و یزد، از طریق دره جوزم به «انار» و از طریق دره سرچشمه به «رفسنجان» راه­های ارتباطی به وجود آمده است (عباسی میمند، ۱۳۷۷: ۳۹و۴۰).

رشته کوه شمال و شرق که دهستان­های دهج، جوزم، خبر، مدوارات، پاقلعه و میمند را احاطه کرده- در کتاب کوهنامه­ی ایران(جعفری، ۱۳۶۸: ۱۴۴) با نام کوهستان «پورکان» نام­گذاری شده و بلندترین قله آن پاری­کوه (سگ کش) با ارتفاع ۳۴۴۳- در شمال شرق شهربابک ذکر گردیده است. نویسنده در ادامه می­افزاید:

« این کوهستان، از کوه­هایی چون نجیب، اسپراز، محمد آباد، یزدی توران، کلاته، محمدآباد، ایوب، روج ، تنه کوه، بیدسوخته، ده حاجی، نرکوه، دم، کمر مدوار کمر سفید، تزرج، مساهیم، و نورین و سنگ آواز، که ارتفاع اغلب آن­ها از ۲۵۰۰ متر تجاوز می­کند، تشکیل یافته و خشک­رودها و مسیل­های چندی از این کوهستان سرچشمه می­گیرند که مهمترین آن­ها رودخانه چاورچی نام دارد. و روستاهای چندی در این منطقه واقع شده­اند. راه اتومبیل رو شهربابک به دهج و انار از میان این کوهستان می­گذرد. مساحت کوهستان (پورکان) حدود ۳۸۰۰ کیلومتر مربع است».

تصویر شماره ۲-۳، کوه محمدآباد http://kermannaturalsights.blogfa.com/1391/11

 

آتشفشان عظیم «آبدر» قله مساهیم را با ارتفاع ۳۴۴۳ به وجود آورده است که در فاصله ۵ کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده است. دهانه آتشفشان آبدر با وسعت ۳۰×۲۰ کیلومتر چهار روستای سرسبز و آباد «رزگله»، «امردوئیه»، آبدر(۲) را در خود جای داده و منطقه­ای زیبا را به وجود آورده است. تنها راه خروجی این آتشفشان رودخانه­ای است، که در دهانه آن قرار گرفته است و اگر این راه خروجی را نداشت، در دهانه این آتشفشان دریاچه­ای تشکیل می­شد. رشته کوه­های شمال به طرف شرق تدریجاً ادامه داشته و تبدیل به کوه­های کم ارتفاع و تپه ماهوری می­شود و مجدداً در حوالی سرچشمه، قله­های مرتفع آتشفشان ظاهر شده و به سمت جنوب شرق ادامه می­یابند. این بخش از آتشفشان ایران­ مرکزی که به کمربند مس ایران نیز معروف است-در شهربابک چند کانسار مس پورفیری را در خود جای داده است: (میدوک،گردکوه لواری، هیجوئیه).

علاوه بر رشته کوه شمال، در جنوب شهربابک هم یک رشته کوه واقع شده که این رشته کوه، قسمتی از پیش­کوه­های داخلی زاگرس است که دنباله آن­ها تا کوه­های بشاگرد- در جنوب کهنوج، در استان کرمان- امتداد می­یابد و کوه­های عمده آن شامل کوه­های ابرقو، هرات و خاتون در( نیریز) می­باشد. این کوه­ها بیشتر آتشفشان از نوع آذرین هستند. رشته کوه جنوب منشا ریگ­های منطقه ریگ سفید است.(اسدی، ۱۳۷۷: ۳۴)

فرسایش شدید آب­ها در دوران چهارم، ضمن صاف و هموار ساختن دشت­های مجاور نواحی کوهستانی و حفر دره­های عمیق در این نواحی، انباشته شدن رسوبات در چاله­ها و نواحی پست را موجب شده، که نمونه آن چاله­ی پر شده­ای است که شهر شهربابک روستاهای اطراف، روی رسوبات آن بنا گشته است. در این چاله ناهمواری­ها و ارتفاعاتی وجود داشته است که قسمت زیادی از برآمدگی­ها و برجستگی­ها، زیر آبرفت­ها مدفون شده و تنها قله­هایی به صورت تپه­های منفرد و کوه­های کم ارتفاع و پراکنده- که در گویش محلی آن را تل می­گویند.- بر جای مانده است. در بخش میانی شهر «شهربابک» و اطراف آن این تل­ها زیادند؛ مانند«تل مصلی»،«تل پیرجل»،«تل مور»،« قلعه سفید»،« قلعه سنگ»،«تل سنگی»،«تل سیاه»،«تل گودگز»،«تل کلولو»،«تل مهرآباد(رومنی) »،«تل روزبه آباد». (عباسی میمند، ۱۳۷۷: ۴۳)

۲-۲-۲ـ دشت­ها

دشت­های منطقه شهربابک، حد فاصل ناحیه کوهستانی و گودال­ها و چاله­های کویری را می­پوشانند و اغلب، با شیب ملایم وعاری از برجستگی­های مهم هستند. به جز ناحیه جنوب غربی که بر روی گسل ده شیر بافت قرار گرفته است و برجستگی­های آن، به صورت تل­های پیوسته­ای به نام خرپشت دیده می­شوند(همان :۴۱).

دشت شمالی شهربابک، دشتی رسوبی است، ۳۰ کیلومتر از وسعت دشت شمالی را ریواس می­پوشاند که در بهار، منظره­ای بسیار زیبا به وجود می­آورد. علاوه بر دشت «بن یکه»، «دشت خبر» هم، در دامنه کوه­های شمال غربی قرار دارد. «دشت خاتون آباد» با وسعت ۳۸۴۱ کیلومتر مربع، در شمال شرقی و جنوب واقع شده است(حسینی موسی، ۱۳۸۱:۷۵).

 

۲-۲-۳ـ کویرها

کویرها و چاله­ها، که در حوالی چاله سراسری اصفهان- سیرجان گسترش یافته­اند درناحیه شهربابک، کویرهای «مروست»،‌«هرات»‌ ، « استبرق» و«خاتون آباد» را شامل می­شوند که از شمال غربی به جنوب شرقی گسترده شده­اند. این کویرها سرزمین­های سست و رم کرده­ای هستند که سطح آن­ها دارای برآمدگی­های متعدد و فراوانن می­باشد. شرایط آب و هوایی گرم وخشک،رسوبات ریزدانه و نمک­های مختلف، در پیدایش آن­ها دخالت دارند. در فصل گرما پس از تبخیر آب­های سطحی، تبخیر آب­های زیرزمینی- که در عمق کمی قرار دارند- آغاز می­شود. در بعضی کویرها ضخامت قشر نمک به ۱۰ سانتی­متر میرسد. نمک بعضی از کویرها، تامین کننده نمک مصرفی این ناحیه می­باشد. معدن نمک «استبرق» در جنوب، از این نمونه چاله­های نمک­زاری است(همان:۷۶).

۲-۳ـ آب و هوا

از آنجا که ۴۰% مساحت این شهرستان را مناطق کوهستانی در بر می­گیرد و بقیه ۶۰% را دشت­ها و کویرها پوشانده­اند، از نظر آب و هوایی دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و نیمه صحرایی است.

۲-۳-۱ـ دما

به طور کلی، شهربابک از نقاط سردسیر استان، محسوب می­شود که در ماه­های آذر، دی و بهمن دارای حداقل دما است (حسینی موسی، ۱۳۸۱: ۶۹). نهایتحداکثردمادرگرمترینماه۳۳+ درجه ودرسردترینماهبه۲۱-درجهسانتیگرادمیرسد متوسطدرجهحرارتسالیانه ۵/۱۴ درجهسانتیگرادوتعدادروزهاییخبندانآنبیشاز۷۲روزاست.(جلالی­فر و دیگران،۱۳۹۰: ۴۹ ).

 

۲-۳-۳ـ بادها

 دور بودن از دریا و وجود کوههایی که جلوی رطوبت را از نواحی جنوب و جنوب شرق می­گیرند، همه باعث می­شوند که جبهه­های فصل گرم مانند موسمی­های اقیانوس هند در این منطقه تاثیر چندانی نداشته باشند. همچنین بادهای گرم جنوبی و جنوب غربی که از سرزمین عربستان و آفریقا می­وزند، مزید بر این علت می­باشند.

۲-۴ـ منابع آب

با توجه به اینکه شهربابک در اقلیم گرم و خشک قرار دارد، مانند تمامی شهرهای این نواحی با مشکل کمبود آب مواجه است و در میان قنات­ها نقش عمده­ای در آب­رسانی به شهر دارند

۲-۴-۱ـ آب­های زیرزمینی

راه تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی، از زمان قدیم تاکنون، در مناطق جلگه­ای این شهرستان قنات بوده و در مناطق کوهستانی، علاوه بر قنات، از چشمه و رودخانه هم در جهت تامین آب استفاده می­شده است. همه نویسندگانی که به نوعی درباره شهربابک مطلبی نوشته­اند، آب و هوای خوب آن را ستوده­اند و یادآور شده­اند که؛ آبش از قنوات و چشمه­ها سرچشمه گرفته و بسیار دلکش است.

از جمله در رساله دهات کرمان آمده است: «آب و هوای شهربابک در نهایت صفا و نزهت، آب مزارعش، غالب از قنوات است.» این شهرستان در گذشته دارای چندین رشته قنات بوده است

که امروزه در اثر حفر چاه­های عمیق و نیمه عمیق، اغلب خشک شده­اند و تعداد آن­ها کم شده است. به علت خشک­سالی­های متوالی و استفاده بیش از حد از آب­های زیرزمینی، قنات­ها بسیار کم آب شده­اند و کشاورزان را با مشکل کم آبی مواجه کرده­اند. در حال حاضر، مشکل کمبود آب و فقر منابع زیرزمینی، یکی از مشکلات جدی این شهرستان است.

 

۲-۴-۲ـ آب­های سطحی

 به طور کلی شهربابک در امتداد حوضه آبریز ابرقو- سیرجان قرار گرفته است. این حوضه در جنوب و مرکز کشور در حد فاصل بخش انتهایی ارتفاعات زاگرس و رشته کوه­های مرکزی ایران واقع شده است دارای زیر حوضه­های متعددی است. حوضه آبریز شهربابک- خاتون­آباد، به دو زیر حوضه شهربابک با وسعت ۲۰۵۵ میلومتر مربع و خاتون آباد با وسعت ۱۴۴۲کیلومتر مربع تقسیم می­شود( گزارش منابع آب ناحیه سیرجان و سازمان آب منطقه-ای کرمان، ۱۳۷۵)

دشت شهربابک عمدتاً از آب­هایی که از ارتفاعات شمال و شمال غربی، سرچشمه می­گیرند مشروب می­شود. ارتفاعات معروف به تل «خرپشت» و ادامه­ی آن سبب کند شدن جریان آب به طرف غرب شده، در شمال دشت،جهت جریان در ابتدا به سمت جنوب بوده که از حوالی جاده اصلی کم­کم به طرف جنوب شرق متمایل می­شود. به طور کلی جهت عمومی جریان، از شمال و شمال غرب به سمت جنوب شرق است که نهایتاً با آب­های خروجی منطقه ، وارد کویر رباط می­شود. تغذیه دشت خاتون آباد از تپه ماهورهای ناحیه شرق است.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه گونه شناسی فراوانی لوالوا در ایران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: باستان شناسی
 گرایش: پیش از تاریخ

عنوان پایان‌نامه:

گونه شناسی فراوانی لوالوا در ایران

 استاد مشاور

علیرضا هژبری نوبری

         اسفند ۹۲ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با اینکه فناوری لوالوا از محوطه­های متعددی چون مراغه، مرتاریک، میرک و… در ایران گزارش شده است، اما اطلاعات در رابطه با این فناوری و روش­های گوناگون به‌کارگیری آن در ایران بسیار محدود است. لذا در این پژوهش سعی شده است که جنبه‌های مختلف فناوری لوالوا در محوطه­ی میرک (در فلات مرکزی)، چشمه آقا (در البرز شمالی) و محوطه‌های فارسان (در چهارمحال بختیاری) و بر اساس روش پیشنهادی فلیپ ون­پیر بررسی شود. در هیچ یک از محوطه­ها، بازسازی (Reffit) ممکن نبود، و در نتیجه تعیین تعداد سطوح لوالوای هر سنگ­مادر و اینکه آیا متد مشابه را در تمامی توالی حفظ کرده­اند، از این طریق امکان­پذیر نبود. سنگ­مادرها با توجه به نحوه­ی آماده­سازی سطح  برداشت­شان سه گروه را شکل دادند و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند. متد مورد استفاده برای سنگ­مادرها در سه دسته­ی کلاسیک مرکزگرا، تیزه و موازی بررسی شد. متد برداشته­ها نیز بر اساس جای برداشته­های پیشین بر سطح پشتی تراشه و در سه گروه کلاسیک(مرکزگرا)، موازی و تیزه دسته­بندی و بررسی شد. بر این اساس، هر سه منطقه روند کاهش تا حدودی مشابه است و فراوانی متد کلاسیک (مرکزگرا) از دیگر متدها بیشتر بوده و پس از آن متد موازی و متد تیزه قرار دارند. در هر سه مجموعه بیش‌ترین سکوی ضربه از نوع شاپوژاندارم بوده که حاکی از روند تولید همگون در هر سه مجموعه­ی مورد بررسی است. نزدیکی به ماده­ی خام از عواملی است که در استفاده از فناوری لوالوا نقش دارد و هرسه این محوطه­ها در نزدیکی ماده خام قرار دارند.  

به طور کلی، مجموعه‌ی میرک نسبت به دو مجموعه­ی دیگر، سنگ­مادرها و تولیدات نهایی ثانویه­ی بیشتری دارد و از این نظر شباهت به “کارگاه” داشته و با دو مجموعه­ی دیگر متفاوت است؛ بر خلاف میرک، در دو مجموعه­ی فارسان و چشمه­آقا به نظر می­رسد که سنگ مادرها به محل حمل شده و یا به دیگر انواع سنگ مادر تبدیل‌شده‌اند.

کلید واژه: لوالوا، پارینه‌سنگی میانی، ایران، میرک، چشمه آقا، فارسان.

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱- تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- اهداف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

۱-۳- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۴- فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳  

۱-۵- مواد و روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۳

 

فصل دوم: انسان در پارینه‌سنگی میانی ………………………………………………………………………………………………….. ۴

۲-۱- کشف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۲-۲- منشأ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۳- پراکنش نئاندرتال­ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۴- کالبدشناسی نئاندرتال­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۵- زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۶- رنگ پوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۷- مراقبت از سالمندان  ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

۲-۸- رویارویی نئاندرتال­ها و انسان مدرن ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۹- خاورمیانه: برخورد میان نئاندرتال و انسان مدرن …………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱۰- یک یا دو جمعیت در خاور میانه؟ ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۱- سرانجام نئاندرتال­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

 

فصل سوم: فناوری لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۱- تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲- مفهوم لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۱- مفهوم حجمی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۲-۲- فلیپ ون­پیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۲-۳- مقایسه مفهوم حجمی دیسکی و لوالوا ……………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۳- روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۱- اریک بوئدا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۲- فلیپ ون­پیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳-۲-۱- متدهای تراشه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۳-۲-۲- متدهای تیزه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳-۲-۳- متدهای تیغه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۴- روش­های مطالعه­ی لوالوا ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-۱- رویکرد سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۴-۲- اریک بوئدا ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۳- فیلیپ ون­پیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

 

فصل چهارم: روش‌شناسی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱- معیارهای انتخاب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲- بازسازی سنگ‌مادر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۳- سکوی ضربه­ی برداشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فصل پنجم: پیشینه­ی مطالعات پارینه‌سنگی میانی در ایران ………………………………………………………………… ۶۶

۵-۱- تمتمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۵-۲- مراغه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۳- تخت سلیمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۴- بیستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۵- خونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۶- ورواسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۷-  قبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۸- کل داوود …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۹- کنجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۱۰- گرارجنه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۱۱- قمری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۱۲- غار خر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 5-13- دواشکفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۱۴- مرتاریک ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

 5-15- چم­سوران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۱۶- باشت و گچساران ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

 5-17- دشت مهران …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۱۸- کوهدشت لرستان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱۹- هلیلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲۰- هرسین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲۱- گچ کاور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۲۲- ورکَینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۲۳-چهارمحال بختیاری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲۴- کیارام ۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۲۵- قلعه بزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲۶- نرگه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۲۷- مغانک و  اچونک …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲۸- مسیله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۲۹- بوئین زهرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

 5-30- میرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۳۱- کوه‌های کرکس ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۵-۳۲- کرمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۵-۳۳- فارس: زاگرس جنوبی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۳۳-۱- جهرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵-۳۳-۲-  اشکفت گاوی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۳۳-۳- مرودشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۳۳-۴- ارسنجان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۳۴- میناب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۳۵- جزیره‌ی قشم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

 

فصل ششم: مطالعه فناوری لوالوا در فلات مرکزی، البرز، زاگرس …………………………………………………………. ۹۹

۶-۱- مطالعه­ی فناوری لوالوا در فلات مرکزی: میرک ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۶-۲- مطالعه­ی فناوری لوالوا در البرز: چشمه آقا …………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۶-۳- مطالعه­ی فناوری لوالوا در زاگرس: فارسان ……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۶-۴- مقایسه­ی تطبیقی سه محوطه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۶-۵- نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

 

 • تعریف مسئله

فناوری لوالوا (Mode III) در طی پلیئستوسن میانی و جدید در محدوده­ی جغرافیایی وسیع در تمامی دنیای قدیم یعنی آفریقا و بیشتر قسمت‌های اوراسیا از جمله بخش‌هایی از ایران مورد استفاده بوده­ و به عنوان یکی از مشخصه­های پارینه‌سنگی میانی در نظر گرفته می­شود. لوالوا مانند دیگر روش­های تراشه­برداری تحت شرایط مختلف، کارا و ناکارآمد است و می­بایست در روند کاهش و کاربرد انواع برداشته­های خاص در طی پارینه­سنگی میانی بر اساس الگوی معیشتی (مثل منابع غذایی، الگوی استقراری، رفتارهای فصلی و تأثیرات اقلیمی) و همچنین شرایطی که در آن مورد استفاده بوده، مطالعه شود.

اطلاعات موجود در ارتباط با استفاده از این فناوری در ایران محدود بوده و در محوطه­هایی مثل بیستون، مرتاریک، میرک و … گزارش شده­است؛ ولی در رابطه با مفهوم و انواع مختلف آن در ایران بررسی­های دقیقی صورت نگرفته ­است. در نتیجه با توجه به خلأ موجود، نیازمند پژوهش­های دقیق در این زمینه است. در این پژوهش سعی بر آن است که مفهوم و فراوانی انواع مختلف لوالوا، بهینگی و کارایی آن -که منجر به استفاده­ی طولانی مدت از این فناوری در محدوده­ی جغرافیایی بزرگ شده بود-، با تمرکز بر سه سایت پارینه‌سنگی میانی در سه زیست محیط متفاوت، زاگرس (فارسان)، البرز (چشمه­آقا) و فلات مرکزی (میرک) مورد بررسی قرار گیرد.

 • اهداف:
 • شناخت فناوری لوالوا، مفهوم و انواع آن
 • تعیین میزان فراوانی انواع مختلف فناوری لوالوا در زیست­بوم­های متفاوت بر اساس مجموعه­های مورد مطالعه
 • ؤالات تحقیق:
 • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در فراوانی انواع مختلف فناوری لوالوا در سه منطقه­ی زاگرس، البرز و فلات مرکزی دیده می­شود؟
 • در هر یک از مناطق فوق، میزان دسترسی سازندگان دست‌افزارهای ساخته‌شده با فن لوالوا به ماده خام چه تأثیری بر روی نوع و فراوانی کاربرد این فناوری داشته است؟

 فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها:

 • به نظر می­رسد با توجه به شرایط زیست­محیطی متفاوت در البرز، زاگرس و فلات مرکزی تفاوت­های معنی‌داری میان انواع مختلف فناوری لوالوا در مناطق یادشده وجود داشته باشد.
 • به نظر می­رسد کاربرد فناوری لوالوا ارتباط مستقیمی با دسترسی سریع و آسان به منابع ماده خام مناسب داشته است.
 • مواد و روش انجام تحقیق

مواد: دست­افزارهای سنگی محوطه‌های فارسان، میرک و چشمه­آقا

روش انجام تحقیق: آزمایشگاهی (مطالعه دست‌افزارهای جمع­آوری شده) و کتابخانه­ای (مطالعه منابع موجود)

فصل دوم

انسان در پارینه‌سنگی میانی

   2-1- کشف

پارینه‌سنگی میانی تقریباً همزمان با ظهور و پراکندگی انسان نئاندرتال در حدود ۲۰۰ -۲۵۰ هزار سال پیش تا حدود ۴۰ هزار سال پیش آغاز می­گردد که همزمان با دوره‌های یخچالی طولانی و سرد و چندین دوره­ی کوتاه گرم و میان یخچالی است.

نخستین کشف گونه­ی نئاندرتال ۳ سال پیش از انتشار کتاب خاستگاه گونه­های داروین رخ داد. در تاریخ ۴ فوریه ۱۸۵۷، هرمان شافهاوزن[۱]، پرفسور کالبدشناسی دانشگاه بن[۲]، در خصوص نمونه­های یافت شده در غار فلدهوفر اظهارنظر کرده و پس از آن سال، در تاریخ ۲ ژوئن، به همراه فولهروت[۳] جزئیات سنگواره­های کشف‌شده در دره نئاندر را منتشر کردند (Trinkaus and Shipman, 1993).

داستان نئاندرتال آن گونه که ترینکاوس[۴] و شیپمان[۵] (۱۹۹۳)توصیف کرده­اند در دره­ی نئاندر در نزدیکی دوسلدورف[۶] آلمان آغاز گردید. کار معدن در غارهای آهکی فلدهوفر[۷]، حدود بیست متر بالاتر از رودخانه­ی دوسل[۸] منجر به کشف فسیل مهمی شد (Cela-conde and Ayala 2007: 272).

در آگوست ۱۸۵۶، ورودی غار برای استخراج مواد ساختمانی منفجر شد و هنگام تمیز کردن دورریزها، چندین فسیل استخوان ظاهر شد که شامل قسمت فوقانی جمجمه (Skullcap)، استخوان لگن(Hipebones)، دنده­ها(Ribs) و قسمتی از بازو بود که به نظر می­رسید متعلق به جانوری تنومندتر نسبت به انسان کنونی باشد. کارگران معتقد بودند که این بقایای خرس غارنشین بوده و آن‌ها را به آموزگاری به نام یوهان فولهرت[۹]، در مدرسه­ی البرفرد[۱۰] نشان دادند. وی، آن‌ها را متعلق به انسانی ابتدایی و قوی جثه دانست. در ۱۸۶۴ و طی جلسه­ای با انجمن بریتانیایی ترویج علم[۱۱]، ویلیام کینگ[۱۲]، پرفسور ایرلندی کالج کویین[۱۳]، بقایای این انسان را با عنوان انسان نئاندرتال[۱۴] طبقه­بندی نمود (King 1864). به عقیده­ی کینگ با وجود تفاوت­های قابل­توجه میان این موجود و انسان­ها، گونه­ای جداگانه ایجاد نشده ولی آن‌ها، دو جنس (Genus) مجزا هستند. در حقیقت او معتقد بود که گونه­ی نئاندرتال شباهت زیادی را به شامپانزه نشان می­دهد (Cela-conde and Ayala 2007: 273).

 

۲-۲- منشأ

به احتمال زیاد نئاندرتال از نیاکان اروپایی­اش در طی پلیئستوسن میانی یعنی انسان راست قامت (Homo erectus) نشأت گرفته است (Stringer and Gamble 1993: 65). اگرچه فسیل­های دره­ی نئاندر از نخستین نئاندرتال­هایِ شناخته‌شده بودند، ولی برخی گونه­هایی که در این رده­بندی (Taxon) جای گرفتند، سه دهه پیش­تر کشف‌شده که در آن زمان جزء نئاندرتال­ها طبقه­بندی نشده بودند. در ۱۸۲۹، فیلیپ چارلزشمرلینگ[۱۵] پزشک بلژیکی و آناتومیست ۳ جمجمه در غار اِنجی[۱۶] بلژیک یافت. اولی بسیار تخریب‌شده و متعلق به انسان مدرن بود، اما سومی متعلق به یک نئاندرتال ۲ یا ۳ ساله بود (Conroy 1977) که بسیار خوب باقی مانده بود. دیگر جمجمه کامل نئاندرتال که در زمان خودش تشخیص داده نشد در ۱۸۴۸ در معدن سنگ فوربز[۱۷] یافت شد (هموکالیپیکوس[۱۸]؛ Keith1911). پس از کشف فلدهوفر، دیگر نئاندرتال­های اروپایی در موراویا، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا یافت شدند. در مناطق شمالی قاره اروپا، استقرار نئاندرتال دیده نمی­شود. قلمرو آن‌ها شامل اروپا، بخش­هایی از آسیا و بخش­هایی از منطقه­ی سیبری است. همان‌گونه که انتظار می­رفت، نمونه­ها متعلق به چندین گونه­ی مختلف بودند (Homo primigenius, Schaaffhausen, 1880;Homo transprimigenius, Forrer, 1908; Homo breladensis; Marett, 1911). نئاندرتال­های خاورمیانه نیز، نخستین بار در ۱۹۲۹ توسط دوروتی گارود کشف شدند(Cela-conde and Ayala 2007: 274).

قدیم­ترین گونه­ی شناخته­شده­ی نئاندرتال –صرف­نظر از نمونه­های سیمادولوزوئز[۱۹] – از ارینگسدورف[۲۰] در نزدیکی وایمر[۲۱] آلمان کشف شده است. گونه­هایی که در این محوطه در خلال سال‌های ۱۹۰۸و ۱۹۲۷ کشف شدند شامل جمجمه، فک پایین و چندین قطعه­ی اندامی (post cranial) بوده که متعلق به افراد مختلف است که حداقل یکی از آن‌ها کودک (infant) بوده است (Weidenreich 1927).یکی از جمجمه­ها که توسط وایدنرایخ[۲۲] بازسازی شد، ویژگی­های مشترک زیادی با نئاندرتال یخبندان وورم[۲۳]داشت ولی پیشانی­اش صاف و کشیده بود که به نظر برخی متخصصان مثل کندی[۲۴] (۱۹۸۰) این تفاوت ناشی از بازسازی نادرست است. تاریخ گذاری ESR و Uranium series نشان داد که فسیل­های ارینگسدورف حدود ۲۳۰ هزار سال قدمت دارند (Cook et al, 1982; Grun and Stringer, 1991). این تاریخ را استرینگر[۲۵] و گمبل[۲۶] (۱۹۹۳) تاریخ جداسازی نئاندرتال و مدرن در نظر گرفتند. کالین گرووز[۲۷] (۱۹۸۹) گونه­ی ارینگسدورف را نئاندرتال دانست که مورد پذیرش همگان قرار نگرفت. کونروی[۲۸](۱۹۹۷) این فسیل را یک انسان هوشمند”باستانی”[۲۹] در نظر می­گیرد. پیوریه[۳۰](۱۹۸۷)، به نزدیکی میان نمونه­ی ارینگسدورف، سوانس­کومب[۳۱]و اشتاینهایم[۳۲] اشاره کرده و درعین‌حال تاکید دارد که گونه­های ارینگسدورف شباهت بیشتری با نئاندرتال­های جدیدتر دارد.

به طور کلی، روش­ها و راه­های مختلفی برای دیدن منشأ نئاندرتال وجود دارد: (Cela-conde and Ayala 2007: 274-5)

 • پیدایش نخستین: اگر که فسیل‌های “باستانی”(Archaic) اروپایی که به مراحل اولیه­ی دوره­ی میان یخبندانی میندل-ریس[۳۳]و یا گونه­های پیش­تر از آن، نئاندرتال در نظر گرفته ­شوند.
 • پیدایش میانه: اگر که گونه­ی ارینگسدورف و شاید گونه­هایی از دیگر سایت­ها (با قدمت مشابه مثل پونت­نیوید[۳۴] در ولز[۳۵] انگلستان (Green et al., 1981) و یاساکوپاستوره[۳۶] در ایتالیا (Condemi, 1988)، به عنوان نخستین نئاندرتال­ها در نظر گرفته شوند.
 • پیدایش پایانی: اگر که نئاندرتال “کلاسیک” به عنوان انسان­ریخت­ (Hominine) هایی که در جنوب و شرق اروپا در آغاز یخبندان وورم زندگی می­کردند، در نظر گرفته­شوند؛ این دیدگاه توسط کلارک هاول[۳۷] (۱۹۵۲و ۱۹۵۷) مطرح شد و به عنوان یک دیدگاه سنتی در نظر گرفته می­شود.

 

۲-۳- پراکنش نئاندرتال­ها

نئاندرتال­ها در طی پلیئستوسن میانی و جدید در اکثر نقاط اروپا مستقر شده بودند و تا حدود ۶۰۰۰۰ سال قبل در آب و هوای فصلی دشت­های روسیه و یا کوهستان­های مرتفع زندگی نمی­کردند. سکونتگاه­های مناسب برای آن‌ها دشت­های غربی (جایی که تنوع فصلی دما ملایم بوده است، همانند اقلیم اقیانوسی امروزی) و فلات مرتفع در ارتفاعات کم بوده است، چه در دشت­های شمالی فرانسه، بلژیک، انگلستان و آلمان و یا در دره­های جنوب غرب فرانسه، جنوب آلمان و مرکز اروپا؛ در حقیقت، محوطه­ها در مکان­هایی که گله­های حیوانی متنوع و بزرگ که نئاندرتال­ها به آن‌ها وابسته بوده­اند قرار داشته است. توالی­های استقراری طولانی مدت در محوطه­هایی مثل موستیر[۳۸] و یا کومب­گرونال[۳۹] در دره­ی دوقدوین [۴۰]، که از نظر ابزارهای سنگی غنی هستند، در طی قرن­ها و هزاره­ها شکل‌گرفته‌اند و نشان‌دهنده‌ی استفاده­ی مکرر از چنین مکان­هایی است.

اگر به صورت عرضی، از شمال به جنوب از انگلستان به شبه‌جزیره ایبری را در نظر بگیریم، این مجموعه ابزارهای سنگی غنی در غارهای چند دوره­ای، بیشتر در مناطق جنوبی و مدیترانه­ای حضور دارند. افزایش جمعیت و استمرار استقرار، در عرض­های جغرافیایی جنوبی اتفاق افتاده که از نظر حضور حیوانات غنی بوده­اند. در خاورمیانه و بر اساس داده­هایی از فلسطین و کویر نگو[۴۱]، این الگو تکرار شده است (Stringer and Gamble 1993: 80,81). این الگوی ترک مناطق شمالی و استقرار در مناطق جنوبی­تر به دلیل تأثیر اقلیم بر فراوانی و قابل پیش­بینی بودن منابع حیوانی بوده است. با توجه به نقشه­ی پراکندگی سایت­های موستری (که معمولاً مرتبط با نئاندرتال­ها هستند) درست از زمانی که اقلیم قاره تغییر پیداکرده و حیات را سخت نمود، کاهش جمعیت در سایت­های جنوبی و غربی نئاندرتال دیده می­شود.

[

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی عبدالله بن عباس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه تاریخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد« “M.A.”»

گرایش :

تاریخ اسلام

عنوان:

فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی عبدالله بن عباس

استاد مشاور:

آقای دکتر احمد اشرفی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان…………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات.. ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

۱-۴-اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱-هدف اصلی. ۴

۱-۴-۲- اهداف فرعی. ۵

۱-۵-سؤالات تحقیق. ۵

۱-۵-۱- سؤال اصلی. ۵

۱-۵-۲- سؤالات فرعی. ۵

۱-۶-فرضیات تحقیق. ۵

۱-۶-۱-فرضیه اصلی. ۵

۱-۶-۲-فرضیات فرعی. ۶

۱-۷-پیشینه تحقیق. ۶

۱-۸-نقد و معرفی منابع. ۷

۱-۸-۱-تاریخ طبری. ۷

۱-۸-۲-تاریخ یعقوبی. ۹

۱-۸-۳-الکامل ابن اثیر. ۹

۱-۸-۴-طبقات الکبری. ۱۰

۱-۹-روش تحقیق. ۱۱

۱-۱۰-سازماندهی پژوهش.. ۱۱

۱-۱۱-مشکلات.. ۱۲

فصل دوم: عملکرد سیاسی و اجتماعی عبدالله بن عباس.. ۱۳

۲-۱-زندگی‌نامه ابن عباس.. ۱۳

۲-۲-ابن عباس و پیامبر (ص) ۱۵

۲-۳-ابن عباس و عمربن خطاب.. ۱۹

۲-۴-دیدگاه ابن عباس درخصوص خلافت.. ۲۲

۲-۵-مکتوب شدن وصیت پیامبر (ص)، حدیث قرطاس.. ۲۴

۲-۶- ابن عباس در زمان خلافت عثمان. ۲۴

۲-۷- ابن عباس در جنگ تونس.. ۲۵

۲-۸-مسئولیت ابن عباس در حج. ۲۶

۲-۹-عبدالله بن عباس در زمان امام علی. ۲۸

۲-۱۰-پیشنهاد ابن عباس به امام علی در ابقای معاویه ۲۸

۲-۱۱-مذاکرات عبدالله بن عباس با اصحاب جمل. ۳۲

۲-۱۲-استانداری بصره ۳۳

۲-۱۳- نقش ابن عباس در جنگ صفین. ۳۵

۲-۱۴-مسئله حکمیت.. ۳۷

۲-۱۵-حوادث بصره پس از حادثه حکمیت.. ۴۱

۲-۱۶-ابن عباس در جنگ نهروان. ۴۲

۲-۱۷-شورش اهواز. ۴۲

۲-۱۸-اختلاف ابن عباس و امام علی (ع) ۴۳

۲-۱۹-حمایت‌های کلامی ابن عباس از امام علی (ع) ۵۳

۲-۲۰-حمایت از حقانیت علی ابن ابیطالب.. ۵۴

۲-۲۱-ابن عباس در دوران خلافت امام حسن (ع) ۵۷

۲-۲۲-جنگ امام حسن و معاویه ۵۹

۲-۲۳-پیشنهادات ابن عباس به امام حسن (ع) ۶۰

۲-۲۴-ابن عباس و شهادت امام حسن (ع) ۶۱

۲-۲۵-رابطه ابن عباس و امام حسین (ع) ۶۲

۲-۲۶-دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع) ۶۴

۲-۲۷-شهادت امام حسین. ۶۹

فصل سوم: عملکرد فرهنگی و علمی عبدالله بن عباس.. ۷۰

۳-۱-جایگاه علمی. ۷۱

۳-۲-اهمیت تفسیر ابن عباس.. ۷۲

۳-۳-تسلط بر ادبیات عرب.. ۷۴

۳-۴-تفسیر قرآن مجید ۷۵

۳-۵-شاگردان ابن عباس.. ۷۸

۳-۵-۱-سعید بن جبیر. ۷۸

۳-۵-۲-طاووس بن کیسان یمانی. ۸۲

۳-۵-۳-عطاء بن ابی رباح. ۸۴

۳-۵-۴-مجاهد ۸۵

فصل چهارم: نتیجه گیری. ۸۸

۴-۱-نتیجه‌گیری. ۸۸

منابع و مؤاخذ ۹۱

 

چکیده

عبدالله بن عباس ازجمله صحابه تأثیرگذار و یکی از مهم‌ترین مفسرین به شمار می‌آید. نامبرده موفق شد حضور حضرت رسول را درک کند و پس از رحلت ایشان از محضر صحابه آن بزرگوار خصوصی مولا علی (ع) استفاده کند و بهره‌ها ببرد.

عبدالله بن عباس در کنار فعالیت‌های فرهنگی و علمی که تربیت شاگردان متعدد در علم فقه و تفسیر و ادبیات عرب بود دارای عملکرد سیاسی هم هست. ابن عباس با حمایت از خلافت مولا علی (ع) در جریان سقیفه بنی ساعده و اظهار این مطلب در مناظرات متعدد با معاویه تمایلات شیعی خود را آشکار ساخته است. پس از شهادت امام علی (ع) در خطبه ای حمایت خود را از خلافت و جانشینی امام حسن (ع) اعلام می دارد و در جهت گرفتن بیعت برای ایشان فعالیت می نماید. این حمایت در دوران امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) هم برقرار و مداوم ماند.

در این پژوهش بر آن بودیم تا عملکرد سیاسی و فرهنگی عبدالله بن عباس را در پیشرفت و ترقی اسلام بررسی نماییم.

مهم‌ترین دست آورد این پژوهش شامل بررسی جایگاه عبدالله بن عباس در میان مفسران قرآن از یک‌سو و عملکرد نامبرده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشاوران امام علی (ع) در رویدادهای تاریخی عصر خلافت آن امام همین‌طور حمایت و پشتیبانی از امامت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) هست.

کلیدواژه:

عبدالله بن عباس، امام علی (ع)، علم تفسیر، امام حسن (ع)، امام حسین (ع)

  

۱-۱-مقدمه

ابوالعباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب عموزاده رسول مکرم اسلام، محرث، مفسر، فقیه، سیاستمدار و ادیب صدر اسلام سه سال قبل از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه در شعب ابوطالب متولد شد. پدرش عباس و مادرش ام الفضل لبابه الکبری دختر حارث بن حزن هلالی بود. مادرش به جمال و کمال مشهور اهل مکه بود. عبدالله پنج برادر داشت و در شمایلش ظاهراً نوشته‌اند بلندبالا، سپید چهره، تنومند، خوش‌سیما و البته دارای حافظه مثال‌زدنی بود.

عبدالله در نزد رسول‌الله بزرگ شد و از ارشادات ایشان بهره برد. از سوی دیگر به علت نزدیکی به رسول‌الله و داشتن حافظه قوی بعدها توانست احادیث و سیره رسول‌الله را به‌گونه‌ای مثال‌زدنی عرضه نماید.

همین‌طور در سال‌های پس از درگذشت رسول‌الله از محضر صحابه آن حضرت خصوصاً علی (ع) بهره برد و در تفسیر قرآن از سرآمدان روزگار به شمار آمد. با چنین پیشینه‌ای نامبرده به حبرالقرآن، بحرالقرآن، رئیس المفسرین، شیخ المفسرین، الاب الاول التفسیر القرآن و ابرمرد تفسیر ملقب گردید.

وی ازجمله اشخاصی بود که پس از رحلت رسول‌الله به خلافت علی (ع) اعتقاد داشت و خلافت را حق علی (ع) می‌دانست در این میان نامبرده از شاگردان و یاران نزدیک علی (ع) بود که هم تفسیر قرآن مجید را از ایشان فراگرفت و هم در دوران خلافت مولا علی ازجمله مشاوران سیاسی اصلی آن حضرت بود. عبدالله بن عباس استانداری بصره را در دوره خلافت علی (ع) عهده‌دار بود. پس از شهادت جان‌گداز مولا علی (ع) در سخنرانی مهمی امام حسن مجتبی را به‌عنوان جانشین علی (ع) مطرح و برای ایشان بیعت گرفت. در دوران خلافت امام حسن پیوسته یاور ایشان بود و از دادن مشاوره به ایشان کوتاهی و امساک نمی‌کرد. پس از شهادت مظلومانه امام حسن، در کنار امام حسین باقی ماند و ایشان را از حرکت به‌جانب کوفه بر حذر داشت و درنهایت، خود در سپاه امام حسین قرار نگرفت، اما مذاکرات و مناظرات او با معاویه در حمایت از خاندان علی (ع) مشهور است.

عبدالله بن عباس در سن ۷۲ یا ۷۴ سالگی در طایف رحلت کرده و در همان‌جا به خاک سپرده شد. محمد ابن حنیفه در هنگام مرگش بر جنازه او نماز گذاشت و این جمله مشهور را به زبان آورد: مات ربانی هذه الامه: عالم بزرگ این است وفات کرد.

 

۱-۲- بیان مسئله

با درگذشت رسوال الله و انقطاع وحی از سویی و درگذشت و شهادت صحابه آن بزرگوار از سویی دیگر این مسئله در جهان اسلام مطرح شد که قرائت و تفسیر قرآن مجید و سنت و سیره رسول الله چگونه باید تدوین گردد هرچند مولا علی (ع) و صحابه نزدیک پیامبر می توانستند راهگشای این مسیر باشند اما وجود اشخاصی چون عبدالله بن عباس که هم محضر رسوال را درک کرده بود و هم از تعالیم مولا علی (ع) و سایر صحابه برخوردار بود می توانست بسیار راهگشا باشد. به عبارتی ابن عباس به علت داشتن حافظه قوی و تسلط بر شعر و ادب و تاریخ عرب از جمله مهم ترین مفسران قرآن مجید به شمار می آید. نامبرده توانست با تربیت شاگردان متعدد علم تفسیر را در مسیر صحیح قرار دهد و اصول فقه اسلامی را تدوین نماید.

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق در این پژوهش ارتباط مستقیم دارد با مشخص کردن جایگاه سیاسی، فرهنگی و ادبی عبدالله بن عباس که در حیات سیاسی نامبرده که شامل صحابه حضرت رسول نظیر عمربن خطاب و عثمان بن عفان از سویی و همراهی مولا علی (ع) خلاصه می گردد. از سویی دیگر اهمیت این پژوهش شامل شفاف سازی نخستین جریانات علمی ادبی صدر اسلام در راستای تدوین و تحریر فقه و تفسیر قرآن مجید می باشد.

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱-هدف اصلی

هدف در این پژوهش بررسی عملکرد و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی عبدالله بن عباس در صدر اسلام هست. در این پژوهش کوشیدیم تا دامنه عملکرد نامبرده را در حوزه مختلف مورد بررسی قرار دهیم. از یک‌سو مسئولیت‌های دولتی و لشگری و از سوی دیگر تدریس تحصیل و آموزش و نگارش مسائل مذهبی و ادبی.

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۴-۲-۱-بررسی و تعیین ابعاد شخصیتی و زندگی عبدالله بن عباس؛

۱-۴-۲-۲-بررسی و تعیین فعالیت های سیاسی عبد الله بن عباس؛

۱-۴-۲-۳-بررسی و تعیین فعالیت های فرهنگی عبد الله بن عباس.

 

۱-۵-سؤالات تحقیق

۱-۵-۱- سؤال اصلی

در بررسی عملکرد و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی عبدالله بن عباس در صدر اسلام به چه دستاوردهایی می توان رسید؟

۱-۵-۲- سؤالات فرعی

۱-۵-۲-۱-مهمترین ویژگی های شخصیتی ابن عباس شامل چه مواردی است؟

۱-۵-۲-۲-فعالیت های سیاسی ابن عباس در چه مواردی قابل اشاره  و بررسی است؟

۱-۵-۲-۳-در بررسی عملکرد فرهنگی ابن عباس مهم‌ترین مؤلفه‌ها شامل چه مواردی می‌گردد؟

 

۱-۶-فرضیات تحقیق

۱-۶-۱-فرضیه اصلی

عملکرد سیاسی ابن عباس در همراهی خلفا، مولا علی و امام حسن قابل اشاره است. عملکرد فرهنگی ابن عباس در تربیت شاگردان و گسترش علم تفسیر و فقه قابل بیان می باشد.

۱-۶-۲-فرضیات فرعی

۱-۶-۲-۱- ابن عباس از جمله دانشمندان و فضلای عرب بوده و حافظه قوی و درک محضر حضرت رسول و مولا علی او را از جمله فقهای صدر اسلام قرار داده است.

۱-۶-۲-۲-فعالیت های سیاسی ابن عباس شامل فرماندهی سپاه اسلام در دوره عثمان و استانداری بصره و مشاوره مولا علی در جنگ های نهروان صفین و جمل بوده است.

۱-۶-۲-۳- مهم ترین مؤلفه در عملکرد فرهنگی ابن عباس تدوین علم تفسیر و فقه و تربیت شاگردان متعدد جهت گسترش تعالیم شیعی اسلامی بود.

۱-۸-نقد و معرفی منابع

همانطور که اشاره کردیم منابع مورد استفاده در این پژوهش به سه دسته تقسیم می شوند: تواریخ عمومی، کتب رجال و مأخذ.

تواریخ عمومی از آن نظر که اطلاعات ارزنده ای در نخستین سال های گسترش اسلام و حوادث و اتفاقات آن را در بر می گیرد دارای اهمّیت است تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی به علت تقدم زمانی و نحوه روایت رویدادها دارای اهمّیت خاصی می باشد.

 

۱-۸-۱-تاریخ طبری

مورخ، محدث، فقیه و مفسر بزرگ که تولد او به سال ۲۲۴ هجری و مرگش به سال ۳۱۰ هجری می باشد. کتاب طبری که نام عربی آن «تاریخ الرسل و الامم و الملوک» است به شرح حوادث تاریخی تا سال ۳۰۲ هجری پرداخته است. این کتاب که به عنوان مهمترین تاریخنامه روایی و سالشمارانه اسلامی، مشتمل بر تاریخ جهان و اسلام تا آغاز قرن چهارم هجری را شامل می شود؛ بر اساس رخداد اتفاقات به ترتیب سال وقوع آنها می پردازد. تاریخ طبری در واقع ترکیبی است از تاریخ وقایع، تراجم احوال، حدیث، تفسیر، لغت، ادب، سیره و مغازی و فتوح که به شکل روایی با سلسله اسناد آن ذکر شده است. این کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف، اثری منحصر به فرد و معتبر است. تاریخ دقیق آغاز تألیف آن معلوم نیست، ولی مسلّم است که طبری پس از نوشتن جامع البیان فی تفسیر القرآن به تألیف آن پرداخته است. وی تفسیر خود را از ۲۸۳ تا ۲۹۰ بر شاگردانش املا می کرده و سپس اجازه روایت تاریخ خود را تا حوادث ۲۹۴، یعنی تا پیش از روی کار آمدن مقتدر (۲۹۵ -۳۲۰)، به شاگردانش داده است. به نوشته یاقوت حموی متوفی در قرن هفتم، تألیف تاریخ طبری در ۳۰۳ به پایان رسیده است.

تاریخ طبری از دو بخش تاریخ جهان و تاریخ اسلام تشکیل می شود. قسمت اعظم این اثر، یعنی بخش تاریخ اسلام آن، به ترتیبِ سالشمار هجری و منحصر به رویدادهای سیاسی و شرح جنگهاست. بخش تاریخ جهان ترتیب سالشمار ندارد و ترتیب آن، موضوعی است، اگر چه در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است که هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان، از عاصی و مطیع و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند و درست به همین سبب، کتابش را با بحث در باره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلق آدم آغاز نموده و در این خصوص بعد از نقل گزارش های مفصّل از راویان اخبار، به عقاید ادیان و امت های گوناگون و آرای زردشتیان استناد کرده است. طبری مسلماً اولین کسی نبوده که وقایع نگاری را بر اساس سالشمار تنظیم کرده، اما می توان گفت که این روش را به کمال رسانده است.

قسمت اعظم تاریخ طبری مجموعه ای از روایات گوناگون از راویان مختلف است که به شکلِ معمولِ روایتِ خبر، نقل شده است، بدین صورت که ابتدا سلسله راویان و سپس خبر گزارش می شود؛ بنابراین، تاریخ طبری صرفاً نقلی است و مؤلف دخل و تصرفی در منابع خود نکرده و مطالب را بدون درنظر گرفتن صحت و سقم آنها ضبط نموده است. وی از یکسو با امانتداری کامل و در نوع خود بی نظیر، روایات متعدد و متنوع راجع به هر واقعه را آورده و از این طریق به حفظ منابع اسلامی از خطر نابودی خدمتی شایان کرده است، اما از سوی دیگر، مطالب غیرواقعی و افسانه های حماسی و نیز خلط و سهوهایی در کتابش دیده می شود؛ ازینرو باید محتوای هر روایت بررسی و با روایات دیگر مقایسه شود و مختصات و مسائل آن معلوم گردد.به علت اهمیت این منبع در تمام فصول پایان نامه از تاریخ طبری استفاده گردیده است.

 

۱-۸-۲-تاریخ یعقوبی

از تاریخنامه های عمومی مشهور و مختصر مشتمل بر تاریخ جهان از آغاز تا اواسط قرن سوم هجری است. جلد اول با داستان آفرینش آغاز شده و به تاریخ انبیاء و بعضی از اقوام می پردازد. در مقایسه با آنچه که درباره امویان آورده به نظر می رسد که درباره عباسیان نوعی تسامح نشان داده است. جلد دوم کتاب که شامل تاریخ اسلام از آغاز تا خلافت المعتمد علی الله را در بر دارد به شیوه سالشمار تنظیم شده است. او که تمایلات شیعی دارد در کتاب خود از رسوم و عادات و آداب عرب جاهلی فراوان نام می برد.

یعقوبی گذشته از شهرت به جایی که به عنوان تاریخ نگار نصیب خود ساخته است، واجد اعتبار و شهرت در دیگر زمینه ها نیز می باشد. وی را نخستین معلم جغرافیای مسلمانان می دانند؛ و ثعالبی او را در شمار شعرای اصفهان آورده است. وی در نجوم نیز دستی داشته است، چه در بسیاری موارد مانند تاریخ تولد حضرت عیسی (ع) و زادروز، بعثت و وفات پیامبر و نیز آغاز دوران هر یک از خلفا و… اقدام به درج صورت فلکی صحیح و طالع سال و نیز اختلاف منجمان در این باره نموده است.

به گفته ی یاقوت در معجم الادبا یعقوبی آثار متعددی داشته است که از آن میان تنها سه کتاب تاریخ، البلدان و مشاکله الناس لزمانهم به دست ما رسیده است. تاریخ یعقوبی هم به علت اهمیت و هم به علت قدمت تاریخی مکرر در فصول این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 

۱-۸-۳-الکامل ابن اثیر

بزرگترین و معروفترین تألیفات ابن اثیر تاریخ بزرگ اوست بنام الکامل فی التاریخ یا تاریخ کامل که به عربی نوشته شده است. ابن اثیر این کتاب را به اسم بدرالدین لزلز صاحب موصل تألیل کرده استکتاب الکامل تاریخ عمری عامل است از ابتدای خلقت تا سال ۶۲۸ یعنی دو سال قبل از فوت مؤلف و در این تاریخ ابن اثیر که معاصر با استیلای مغول بود از اواخر عهد قراختایی و خوارزمشاهیان تا اواخر ایام سلطان جلال الدین منکلبرنی وقایع را بدقت تمام ضبط کرد؛ و او اولین مورخی است زمانی که دوره وقاع دوره استیلای قوم تاتار را نسبتا مفصل در کتاب خود آورده و در جمع آوری آنها از مردم ثقه نهایت جهد را بکار برده است. به همین جهت کتاب او یکی از مهم ترین منابع تاریخ مغول به شمار می رود.

نوشته ی او راجع به ایران قدیم در زمینه داستان ها است لیکن درباره سلسله ساسانی حاوی اطلاعات مفیدی است.

روش ابن اثیر درنوشتن وقایع جمع آوری آثار دیگران از جمله بلاذری، طبری ابن مسکویه و ذیل نویسان ایشان مانند عقبی و دیگران بوده است. وی با دقت نظری که در بین مورخین آن روزگاران بکلی بی نظیر بوده است به تدوین ومقایسه روایات و ضبط و نقل اطلاعات اهتمام کرده است و در مواردی که راجع به یک واقعه دوروایت مختلف وجود داشته است که ترجیح یکی بر دیگری مشکل می نموده است به نقل هر دو روایت پرداخته است.

کتاب الکامل در این پژوهش در فصول دوم و سوم خصوصا در بررسی عملکرد سیاسی ابن عباس مورد استفاده قرار گرفت.

 

۱-۸-۴-طبقات الکبری

ابوعبدالله محمد بن سعد (۲۳۰۲ ه) او از محدثان و اخباری و نسب شناسان برجسته زمان خود بود. وی از شاگردان واقدی است. این کتاب در شرح حال صحابه پیامبر که در جنگ ها شرکت جسته اند، به ذکر حوادث تاریخی آن نیز می پردازد. از لحاظ بررسی صحابه نزدیک پیامبر و طرز زندگی آنان و همچنین دادن اطلاعات عصر خود، منبعی است بسیار ارزشمند که مورد توجه اکثر مورخان تاریخ اسلام است.

کتاب طبقات الکبری از قدیمی ترین آثار در تاریخ اسلام و مشتمل بر تاریخ دو قرن نخست اسلامی به شیوه طبقات است و از مراجع عمده ما در احوال صحابه و تابعین و نخستین محدثان به شمار می رود. ابن سعد در این کتاب زمان و مکان را اساس کار قرار داده است؛ یعنی طبقات را برحسب زمان و سبق در اسلام و شرکت در حوادث مهم تنظیم کرده است.

در کنار منابع ذکر شد کتب رجال که با هدف شناسایی اشخاص و شخصیت های تأثیر گذار در تاریخ اسلام نگارش شده اند را هم می توان در راستای منابع این رساله ذکر کرد اما مؤاخذ مورد استفاده که با موضوعیت ابن عباس نگارش شده باشد:

تا کنون هیچ اثری با محوریت عبدالله بن عباس از سوی نویسندگان ایرانی به رشته تحریر در نیامده است اما می توان کتبی را یادآور شد که ابن عباس در آن نقش مهمی دارد. برای نمونه الاصابه فی تمییز الصحابه اثر ابوالفضل شهاب الدین احمد ابن علی ابن محمد الکنانی العسقلانی معروف به ابن حجر از دانشمندان حدیث و فقه و از بزرگان مذهب شافعی در مصر است. این یکی از مهم ترین آثار در خصوص صحابه حضرت رسول است. به علت اهمیت تاریخی و روش تاریخنگاری ابن سعد این کتاب بیشتر در قسمت زندگینامه ابن سعد و عموما در معرفی اشخاص مورد استفاده قرار گرفته است.

 

۱-۹-روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت کتابخانه ای بوده که با بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک و اطلاعات مرتبط با موضوع تؤامان گردیده است.

 

۱-۱۰-سازماندهی پژوهش

این پژوهش در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول پیرو آیین نامه نگارش پایان نامه کلیات تحقیق نظیر هدف، سؤالات، فرضیات، سازماندهی، مشکلات و… را بیان نمودیم. در فصل دوم این پژوهش که با عنوان عملکرد سیاسی و اجتماعی ابن عباس تنظیم گردیده به فعالیت های سیاسی نامبرده در دوران پیامبر (ص) و  خلفا اشاره گردیده است. هم چنین عمده فعالیت های نامبرده در دوره امامت مولا علی (ع) و حسنین مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم این پژوهش جایگاه علمی و فرهنگی ابن عباس که در حوزه های علم تفسیر، فقه، ادبیات عرب … را شامل می شود بیان گردیده است. همین طور سایر خدمات نامبرده را در این حوزه شامل می شود که تربیت شاگردان از آن دست می باشد. فصل چهارم این پژوهش نتیجه گیری کلی پژوهش را شامل می شود.

۱-۱۱-مشکلات

در یک جمع بندی کلّی مشکلات این پژوهش را می توان در موارد زیر برشمرد:

الف فقر مؤاخذ و عدم پرداخت محققین و پژوهشگران به موضوع ابن عباس؛

ب وجود دیدگاه‌های متفاوت در خصوص عملکرد نامبرده تا به آنجا که برخی عملکرد نامبرده را در راستای اهداف ولایت مداری ایشان تبیین می‌کند و برخی نامبرده را از مخالفین سیاست‌های مولا علی (ع) می‌دانند؛

ج بیشتر فعالیت‌های علمی نامبرده در حوزه‌ی تفسیر و فقه اسلامی است که از سوی شاگردان او در سال‌های بعد جمع‌آوری‌شده است. اختلاط مباحث، تشکیک در نوع روایات و عربی بودن متون ازجمله مشکلات بعدی این پژوهش بود.

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه طراحی و تحلیل پوشش زنان و مردان عیلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم ، گروه انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته

باستان شناسی گرایش دوران تاریخی          

عنوان:

طراحی و تحلیل پوشش زنان و مردان عیلامی

 براساس شواهد باستان شناختی

استاد مشاور:

دکتر نسترن توکلی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱ . بیان مساله……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲ . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………… ۵

۱-۳ . اهداف برجسته تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴ . مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………. ۶

۱-۵ . پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق)…………………………………………………………… ۶

۱-۶ . پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷ . فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۸ . روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: مروری بر جغرافیای تاریخی، وضعیت سیاسی دوره عیلام……………………….. ۹

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱ . جغرافیای تاریخی عیلام………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲ . تاریخ سیاسی عیلام………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۱ . عیلام قدیم……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱-۱ . اوان……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱-۲ . سیماش……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۱-۳ . سوکل مخ…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲- . عیلام میانه……………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲-۱ . مرحله اول: عیلام میانه یک………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲-۲ . مرحله دوم: عیلام میانه دو……………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۲-۳ . مرحله سوم: عیلام میانه سه……………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۳ . عیلام نو…………………………………………………………………………………………… ۲۴

فصل سوم: مبانی و پیشینه طراحی و تولید پوشاک………………………………………………… ۲۶

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۱ . تاریخچه پارچه……………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۲ . الیاف………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳ . انواع الیاف…………………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۳-۱ . الیاف طبیعی……………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۳-۱-۱ . دانه ای: مانند پنبه…………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۳-۱-۲ . ساقه ای: مانند کتان، کنف، مانیلا………………………………………………………… ۳۲

۳-۳-۱-۳ . پشم……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۳-۲ . الیاف مصنوعی………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳-۲-۱ . الیاف سنتتیک……………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳-۲-۲ . الیاف بازیافته  ……………………………………………………………………………… 35

۳-۴ . شروع صنعت نساجی  …………………………………………………………………………… 36

۳-۵ . تکنیک های بافت پارچه  ……………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم : مدارک باستان شناختی مرتبط با لباس زنان و مردان در دوره عیلام  ……… 39

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۱ .مدارک باستان شناختی از لباس زنان و مردان در دوره عیلام قدیم  …………………….. 40

۴-۱-۱ . پیکره نیایشگر از جنس مرمر خاکستری موزه لوور……………………………………… ۴۳

۴-۱-۲ . پیکره نیایشگر با بزغاله ای در بغل در موزه لوور……………………………………….. ۴۳

۴-۱-۳ . پیکره نشسته الهه نرونتی  ……………………………………………………………………. 43

۴-۱-۴ . اثر مهر استوانه ای از جنس گل رس  …………………………………………………….. 44

۴-۱-۵ . مهر اشپوم  ………………………………………………………………………………………. 46

۴-۱-۶ . نقش برجسته وقفی پوزور این شوشینک (حدود سال ۲۲۵۰ ق.م )  …………….. 46

۴-۱-۷ . ظرف کوچک استوانه ای از جنس قیر  …………………………………………………… 46

۴-۲ . لباس زنان و مردان در دوره عیلام میانه بر اساس مدارک باستان شناختی  ……………. 47

۴-۲-۱ . پیکره کوچک زن از جنس عاج موزه لوور  ……………………………………………… 47

۴-۲-۲ . پیکره گلی الهه ای در حال نیایش  ………………………………………………………… 47

۴-۲-۳ . پیکره مفرغی خدای سوار بر ارابه  …………………………………………………………. 48

۴-۲-۴ . پیکره مفرغی خدای عیلامی………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲-۵ . مجسمه مفرغی پیکره الهه ماهی…………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۶ . اثر مهر استوانه شاهزاده شوش……………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۷ . مهر استوانه ای کوک نشور در موزه ایران باستان…………………………………………. ۴۹

۴-۲-۸ . نقش برجسته الهه مادر………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۲-۹ . پلاک قالبی الهه با پرندگان…………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲-۱۰ . پلاک قالبی یک زن در موزه ایران باستان……………………………………………….. ۵۰

۴-۲-۱۱ . پلاک قالبی یک زن در موزه ایران باستان……………………………………………….. ۵۱

۴-۲-۱۲ . پلاک قالبی یک زن از گل پخته یا سفال  ……………………………………………… 51

۴-۲-۱۳ . سردیس از گل پخته  ………………………………………………………………………. 52

۴-۲-۱۴ . دو سردیس از دوران عیلام میانی  ………………………………………………………. 52

۴-۲-۱۵ . سردیس عیلام میانی از گل  ………………………………………………………………. 52

۴-۳ . شواهدی از مدارک باستان شناختی مرتبط با لباس زنان و مردان در عیلام نو  ……….. 53

۴-۳-۱ . پیکره زن از معبد الهه پی نی کیر  …………………………………………………………. 53

۴-۳-۲ . سه پیکره کوچک وقفی از معبد این شوشینک  …………………………………………. 53

۴-۳-۳ . پیکره ملکه نپیراسو  …………………………………………………………………………… 53

۴-۳-۴ . پیکره های کوچک از طلا بر پایه مفرغ  ………………………………………………….. 54

۴-۳-۵ . نقش برجسته مفرغی از ارگ شوش  ……………………………………………………… 55

۴-۳-۶ . نقش برجسته زن نخ ریس از شوش  ……………………………………………………… 55

۴-۳-۷ . نقش برجسته کول فرح  ……………………………………………………………………… 56

۴-۳-۸ . اشکفت سلمان  ………………………………………………………………………………… 60

۴-۳-۹ . نقوش صخره­ای کورنگان نزدیک فهلیان  ………………………………………………… 61

۴-۳-۱۰ . نقش صخره ای عیلامی در نقش رستم  ………………………………………………… 63

۴-۳-۱۱ . سر مینیاتوری یک زن از معبد الهه پی نی کیر  ……………………………………….. 64

۴-۳-۱۲ . سنگ یادمان بابلی از دوران حمورابی  …………………………………………………. 64

۴-۳-۱۳ . سنگ یادمان ات_ همیتی _این شوشینک  …………………………………………….. 65

۴-۳-۱۴ . کلاه گیس مینای لعابدار  …………………………………………………………………… 65

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۶۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

جلد انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

چکیده

  فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ­هایی است که همواره در خود تنوع بسیار زیادی را در خصوص پوشاک گروه­های مختلف اجتماعی پذیرفته است. شاید همین گستردگی در کنار معضل بزرگ کمبود منابع به ویژه در تحقیقات تاریخی علت اصلی کمبود مطالعات علمی بر روی پوشاک بوده است .

در تحقیق پیش­رو سعی می­شود با مطالعه پوشاک و تمامی شواهد و مدارک باستان­شناختی عیلام باستان به اصل زندگی این مردمان نزدیکتر شده تا به توصیف دقیق لباس از قشرهای اصلی جامعه و بر وجود امر صنعت نساجی در تمدن عیلام استیلا یابیم.

در این پژوهش با اهداف بررسی طرح و دوخت پوشاک عیلامیان باستان، چگونگی بافت و نسج پارچه­های مورد استفاده و ترکیب آن­ها، تزیینات بکار رفته در لباس و ترکیبات مختلف تزیینی، آشنایی با طرح، الگو و المان­های مورد استفاده و بکار­گیری آنان در طرح­های امروزی با بررسی یافته­های باستان­شناختی که شواهدی از پوشاک این دوران در آن­ها مشهود هست به خصوص در نقش­برجسته­ها، به طراحی و تحلیل پوشاک دوره عیلام  پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : پوشاک زنان و مردان، عیلام، طراحی پوشاک، تحلیل نقش برجسته.

مقدمه

  یکی از مواردی که انسان در روند زندگی قرن­ها و هزار ساله خویش بدان روی آورد استفاده از پوشاک بود. هنوز با گذشت یک یا دو قرن از آغاز کاوش­های باستان شناسی و کشف هزاران شیء باستانی روشن نیست که استفاده دقیق از پوشاک در چه زمانی اتفاق افتاده است.

  انگیزه پدید آوردن پوشاک و تهیه جامه، ناشی از نیاز آدمی به دفاع تن خود در برابر عوارض طبیعی به ویژه سرما و گرما بوده است. اما همان­­گونه که هر وسیله زندگی، هنگامی که پا از دایره رفع نیاز­های ابتدایی و نخستین بیرون نهاد حالت تفنن به خود می­گیرد، در طول زمان از شکل اولیه و صورت ساده خود بیرون می­­آید و وسیله­ی هنر نمایی و ابراز سلیقه می­گردد. تن­پوش آدمیان نیز در سرگذشت بس شیرین خود به مقتضای اقلیم زیست، میزان درجه تمدن و فرهنگ، عقاید مذهبی و آداب و رسوم، دستخوش دگرگونی­های بی­شمار و شگفت­انگیزی شده است که؛ عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتباطی به ویژه سلیقه و ابتکار پوشندگان در تکامل و تنوع آن سهم بسزایی داشته است.

  بررسی تحول پوشاک نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است بلکه از دیده جامعه­شناسی و فهم روانشناسی ملت­ها نیز بسیار شایان دقت و توجه است. نخستین پوشاک انسان کمربند، شنل، پیش­بند و پاچین بوده است. در مناطق سرد اندک اندک آستین، شلوار، پوست حیوانات ریسندگی، بافندگی، استفاده از پشم الیاف گیاهان معمول گردید؛ کفش، که استعمال آن پس از لباس متداول گردید و محدود به برخی سرزمین­ها بود از چرم و پوست حیوانات و گاه از چوب یا پوست درخت ساخته می­شد. در سرزمین ایران در ضمن حفریات، نشانه­هایی از فن بافندگی بدست آمده است . ابزارهایی که در نقاط مختلف پیدا شد، به ما این مهم را می­رساند که از چندین هزار سال قبل ساکنین این ناحیه  به ریسندگی و بافت پارچه آشنایی داشته­اند، پیدا شدن دوک­های گلی و سنگی در حفریات سیلک کاشان معرف قدمت صنعت نساجی در ایران است.

۱-۱. بیان مسأله

   تاریخ پوشاک به طور کلی بخشی از تمدن و فرهنگ انسان ها است. روند تاریخ تمدن و فرهنگ انسانی از زمانی آغاز شد که زندگی فردی و غارنشینی را رها و هسته­های ابتدایی نخستین جامعه بشری را پدید آورد از این­رو در هر جامعه­ای بنابر شرایطی هم­چون : آب و هوا، شرایط اقلیمی، کار، پیشه، جنگ، مذهب و…  پوشش زنان و مردان متفاوت شد .اصولاً پوشش در ایران باستان سبک و اصلوب خاص خود را داشته است. برهنگی در این فرهنگ امری مذموم به شمار می­رفته و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نبرده­اند. «بررسی پوشش امپراطوری عیلام که از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره قبل از میلاد بخش بزرگی از مناطق غربی و جنوبی سرزمین ایران امروزی را در بر می­گرفت»(مجید زاده ، ۱۳۸۶: ۱) و اهم موضوع این پژوهش است. کنکاش در پوشاک عیلامیان نه تنها ما را با فرهنگ متداول آن جامعه آشنا می­سازد بلکه باعث شناخت بسیاری از مجهولات همچون بافته­های نساجی طرح و نوع آنها می­شود تا بدان جا که اشیای کشف شده در غار کمربند به ما این اطمینان را می­دهد که انسان از ۶ هزار سال قبل از میلاد ریسندگی را می­دانسته. «مجسمه کوچک سیلک ثابت می­کند که از ۴ هزار سال قبل در فلات ایران پوست حیوانات تنها پوشاک موجود نبوده و جای خودش را به پارچه داده است»(سیکارودی، ۱۳۹۰: ۲۹). مهمترین اثری که تن­پوش عیلامیان را می­نمایاند نقش­برجسته زنی اشرافی بر قیر طبیعی است، در این نقش­برجسته زنی نشسته بر روی چهارپایه ای  مشغول ریسیدن نخ می­باشد از روی فرم تن­پوش می­توان اختلاف طبقاتی را نیز متوجه شد(غیبی، ۱۳۸۷). مدارک باستان­شناختی موجود نشان­دهند­ی جست و خیزی حقیقی درباره­ی زیبایی پوشاک از طریق  قلاب­دوزی  پارچه­بافی و تزیین به وسیله سنگ­هاست (پوربهمن، ۱۳۹۰). اسناد و نوشته در مورد لباس باستانی مخصوصاً عیلامیان دچار کمبود­های بسیار است اما شواهد بر جای مانده اذعان دارند که پوشاک عیلامیان  شرابه­دار، مطبق و با بلندی تا حدود قوزک پا بوده است. از سردیس­ها چنان بر­می­آید که افراد با توجه به شأن و منزلتشان دارای سربند­های متفاوت بوده­اند. در این پژوهش سعی می­شود تا به بررسی طراحی، نحوه دوخت و شکل کلی پوشاک بر اساس تمامی شواهد باستان شناسی اعم از نقوش­برجسته، پیکرک­ها، سردیس­ها، مهر و…. پرداخته شود.

۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بر اساس شواهد باستان­شناختی موجود برای انجام مطالعات اجتماعی، سیاسی و تاریخی در دوره عیلام، هنوز طرح­های عمیق و جدی تحقیقی در خصوص پوشاک عیلامیان صورت نگرفته است.این گوناگونی و تنوع نه فقط در گروه­های قومی و مذهبی بلکه در میان طبقات متعدد اجتماعی بر حسب جایگاه اقتصادی سیاسی و جنسیتی در طی زمان به وفور دیده شده است. شاید همین گستردگی در کنار معضل بزرگ کمبود منابع علت اصلی نبود مطالعات علمی بر روی پوشاک بوده است. تعداد مقالات و کتاب­های تالیف شده به گودال ژرف پژوهش­ها اشاره می­کند. بسیاری از طراحان لباس عصر حاضر مشتاقند تا پوشش­ها و المان­های لباس گذشتگان را در پوشاک امروزی به کار برند اما متأسفانه بدلیل کمبود منابع و عدم دسترسی از این فکر محرومند. زنده نگاه داشتن سنت­های پوشش و بازسازی الگو و طرح­های گذشتگان از دیگر ضرورت­های  خاص این پروسه است. ممیز­های موجود ضرورتی برای من نگارنده شد تا بتوانم با انجام این پژوهش گامی خرد ولی عمیق در رابطه با پوشش مردمان عیلامی بردارم ضمن آن­که تحلیل پوشاک این دوره بر شناخت سیر تحول طراحی پوشاک و تأثیر­گذاری آن در دوره­ی بعد نیز کمک خواهد کرد.

۱-۳. اهداف برجسته تحقیق

 1. بررسی طرح و دوخت پوشاک عیلامیان باستان .
 2. چگونگی بافت و نسج پارچه­های مورد استفاده و ترکیب آن­ها.
 3. تزیینات بکار رفته در لباس و ترکیبات مختلف تزیینی .
 4. آشنایی با طرح، الگو و المان­های مورد استفاده و بکار­گیری آنان در طرح­های امروزی.

۱-۴. مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تاکنون تحقیقات، پژوهش­ها و کتب بسیاری در حوزه لباس ایرانیان باستان صورت پذیرفته است چه در بخش تاریخی و چه هنری  اما کم بودن شواهد باستان­شناسی دوره عیلام نسبت به دیگر دوره­ها باعث شده تا در بخش پوشاک دوران عیلام شاهد کمبودها و کاستی­هایی باشیم. تمرکز بیشتر پژوهش­ها بر روی نوع پوشاک هخامنشیان و ساسانیان بوده است. از جمله می­توان به تحقیقات جورجینا تامسون در ارتباط با پوشاک ایرانیان در دوره هخامنشی با توجه به نقوش برجسته­های هخامنشی اشاره کرد (تامسون: ۱۳۸۱). برنارد گلمن  درباره پوشاک زنان در دوره ساسانی تحقیقاتی داشته است (گلمن: ۱۳۸۷). سوسن معتقد در شماره­ای از مجله اثر نگاهی اجمالی در مورد پوشاک  داشتند. مهرآسا غیبی با کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک ایرانیان کمک بزرگی به جامعه طراحی لباس کردند. مهناز طاهری با پایان نامه خود تحت عنوان پوشاک زنان در دوره عیلامی و هخامنشی پیشرو بررسی لباس زنان عیلامی شدند در مجموع بیشتر مطالعات انجام شده کلی بوده و نگاهی ریزبینانه به پوشاک نداشته­اند. اما این پژوهش برای اولین بار با توجه به مدارک باستان­شناسی به مطالعه لباس زنان و مردان در دوران عیلام می­پردازد و این موضوع مهم توجه نگارنده است.

 1-5. پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق)

نحوه طراحی لباس­های مردان و زنان عیلامی چگونه بوده است؟

 1-6. پرسش های تحقیق

 1. طرح­های لباس زنان و مردان عیلامی چگونه است؟
 2. آیا طراحی و دوخت لباس یک شغل اشرافی به حساب می­آمده؟
 3. بیشترین طرح بکار رفته در لباس مردان و زنان به طور جداگانه چه طرح­هایی است؟
 4. تزیینات لباس به چه شکل بوده و آیا تمام طبقات جامعه را مشتمل می­شد؟
 5. آیا پوشش گویای شان یا جایگاه افراد بود؟ (آیا لباس شان و منزلت افراد را تعیین می­کرد؟)
 6. آیا قبل از برش یا دوخت طرحی خاص از لباس در ذهن خیاط وجود داشت؟

۱-۷. فرضیات تحقیق

 1. طرح­های پوشاک گاه برگرفته از تمدن­های اطراف بوده و در کل دارای پیچیدگی در طرح، جنس و دوخت بوده است.
 2. بنابر نقوش­برجسته دوخت و بافت منسوجات به عنوان یک شغل درباری معرفی شده است.
 3. طرح­های بکار رفته در پوشاک مردان و زنان تفاوت عمده­ای نداشت مگر در بلندی یا تزیینات.
 4. امروزه تزیینات لباس با توجه به جنس لباس انجام می­پذیرد در دوره عیلام با توجه به پیشرفت صنعت نساجی و پژوهش­های انجام شده این­چنین بوده است.
 5. با توجه به پیکرک­ها و نقش برجسته­های موجود چنین بر­می­آید که پوشش افراد عادی با حاکمان بسیار متفاوت بوده.
 6. با توجه به پیچیدگی طرح­های موجود توسط پیکرک­ها به این نتیجه می­رسیم که قبل از دوخت فکر و طرح خاصی در ذهن خیاط وجود داشته زیرا وجود این همه طرح و برش به یکباره و فی­البداهه امکان­پذیر نیست.

۱-۸ . روش انجام تحقیق

این پژوهش با جمع­آوری مدارک باستان­شناسی، اسناد تاریخی باستان­شناسی، تاریخ دوران عیلام، هنر، مبانی طراحی، دوخت و الگوی لباس آغاز گردید جمع آوری منابع این پژوهش با مراجعه به کتابخانه­های متعدد و تجربیات اساتید و نگارنده انجام گرفت. تحقیقات میدانی با مراجعه به  موزه­ها و محوطه­های عیلامی که شواهد باستان­شناختی از لباس عیلامیان در آن­ها مشهود هست با انجام عکسبرداری و سپس طراحی تک به تک هر یک از لباس­ها به­خصوص نقش­برجسته­ها و مجسمه­های این دوران به شکوفایی رسید.

با بررسی تمامی طرح­ها یک لباس به مرحله اتود، تجزیه و تحلیل، الگو­کشی، و دوخت و اجرا رسید.

با پایان کار میدانی تجزیه و تحلیل مدارک مربوط به لباس عیلامیان  آغاز گردید در این مرحله تشخیص فرم، دوخت، الگو، المان و مبانی طراحی لباس عیلامیان مد­نظر قرار گرفت و نهایتا با انجام نتیجه­گیری  و جوابگویی به تمام سوالات موجود در رابطه با جنبه­های مختلف لباس زنان و مردان دوران عیلامی در ذهن نگارنده پژوهش به پایان رسید.

تعداد صفحه :۱۳۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه طراحی موزه هنر هخامنشی

عنوان:

طراحی موزه هنر هخامنشی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                                                                                                                     ص

بخش اول مبانی نظری

فصل اول.. ۱

۱- بیان مساله. ۹

۲- سوابق مربوط به تحقیق.. ۱۱

۱-۲ سوابق تئوری.. ۱۱

۳- فرضیه های تحقیق.. ۱۳

۴-  اهداف تحقیق.. ۱۳

۵- ضرورت های خاص انجام تحقیق.. ۱۴

۶- بهره وران. ۱۴

۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. ۱۴

۸- روش تحقیق.. ۱۵

۹- روش گردآوری اطلاعات.. ۱۵

۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۵

۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۵

فصل دوم.. ۱۶

۲- تعریف واژه ها ۱۶

۲-۱ تعریف واژه موزه در دایره المعارف ها ۱۶

۲-۲ تعریف واژه معماری در دایره المعارف ها ۱۶

۲-۳ تعریف واژه هنر در دایره المعارف ها ۱۷

۲-۴ تعریف واژه هزاره در دایره المعارف ها ۱۸

۲-۵ تعریف واژه هخامنشیان در دایره المعارف ها ۱۸

فصل سوم.. ۱۹

۳- دیدگاه ها ۱۹

۳-۱پیشینه پیدایش موزه ها: ۱۹

۳-۲ تاریخچه پیدایش موزه در ایران. ۲۳

۳-۳ علم موزه شناسی. ۲۴

۳-۴ طبقه بندی و تیپولوژی موزه ها ۲۵

۳-۴ طبقه بندی موزه ها بر اساس فرم. ۲۶

۳-۴-۱ موزه های مسقف.. ۲۶

۳-۴-۲ موزه های باز ۲۶

۳-۴-۳ اکوموزه ۲۶

۳-۴-۴ موزه های سیار ۲۶

۳-۴-۵ موزه های خیابانی. ۲۷

۳-۵ طبقه بندی بر اساس محتوا و موضوع. ۲۷

۳-۵-۱ موزه های هنری.. ۲۷

۳-۵-۲ موزه های تاریخی. ۲۸

۳-۵-۳ موزه های اماکن باستانی. ۲۹

۳-۵-۴موزه های علم و فناوری.. ۲۹

۳-۵-۵ موزه های انسان شناسی (مردم شناسی) ۳۰

۳-۵-۶ خانه های تاریخی و مسکن شخصیت های معروف فرهنگی، هنری، سیاسی. ۳۰

۳-۵-۷ موزه های تخصصی. ۳۰

۳-۵-۸ موزه های کودکان. ۳۱

۳-۵-۹موزه های علوم. ۳۲

۳-۵-۱۰ موزه های فنی و تخصصی. ۳۲

۳-۶ طبقه بندی موزه های بر اساس مقیاس.. ۳۳

۳-۶-۱موزه های محلی. ۳۴

۳-۶-۲ موزه های استانی. ۳۴

۳-۶-۳ موزه های منطقه ای.. ۳۴

۳-۶-۴ موزه های ملی. ۳۵

۳-۶-۵ موزه های فراملی. ۳۵

۳-۷ سایت موزه ۳۵

۳-۷-۱اساس اندیشه سایت موزه ۳۵

۳-۷-۲زمان معرفی یک اثر ۳۶

۳-۷-۳ ضرورت ایجاد سایت موزه ها در کشور ۳۶

۳-۷-۴سایت موزه ها، مناظر فرهنگی – تاریخی. ۳۷

۳-۸ دسته بندی سایت های تاریخی(تیپولوژی) ۳۷

۳-۹ نکات لازم جهت ایجاد سایت موزه در سایت های تاریخی. ۳۸

۳-۱۰ اولویت های لازم برای انتخاب سایت موزه ۳۸

۳-۱۱ هخامنشیان. ۳۹

۳-۱۱-۱هنرمندان و بناهاب دوره هخامنشی. ۳۹

۳-۱۱-۲ معماری پارسی. ۴۰

۳-۱۱-۳ پاسارگاد ۴۰

۳-۱۱-۴ تخت جمشید. ۴۲

۳-۱۱-۵ ویژگی های معماری هخامنشی. ۴۳

۳-۱۱-۶ سکو، تخت گاه، صفه. ۴۴

۳-۱۱-۷ پلکان. ۴۴

۳-۱۱-۸  معماری.. ۴۶

۳-۱۱-۹ نیارش.. ۴۶

۳-۱۱-۱۰ آرایه. ۴۶

۳-۱۲ استراتژی های هزاره سوم. ۴۷

۳-۱۳ مبانی نظری معماری هزاره سوم. ۴۸

۳-۱۴ ویژگی های معماری در آستانه هزاره سوم. ۴۹

۳-۱۵ ظهور و پیدایش فضا سایبر ۵۰

۳-۱۶ تعریف فضای سایبر ۵۱

۳-۱۷ تاثیر فضای مجازی بر فضاهای معماری.. ۵۱

۳-۱۸ ساختمان هوشمند. ۵۳

۳-۱۹ درجه هوشمندی مورد نیاز در معماری.. ۵۴

۳-۱۹-۱ ویژگی مکانی ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۲ ایمنی و سلامت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۳ هویت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۴ راحتی در ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۵ امنیت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۶ سیستم های ارتباطی ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۷ مدیریت سیستم ها ۵۶

۳-۱۹-۸ خدمات و پشتیبانی سیستم های هوشمند مورد استفاده ۵۶

۳-۲۰ اهمیت فناوری طلاعات در معماری موزه ۵۶

فصل چهارم.. ۵۸

۴- مصادیق.. ۵۸

۴-۱. موزه هنر ایران باستان. ۵۸

۴-۲. موزه بریتیش… ۵۹

۴-۳. موزه متروپولیتن. ۶۰

۴-۴. موزه بیلبائو ۶۱

۴-۵. موزه واتیکان. ۶۲

۴-۶ . موزه ب. ام. و ۶۳

۴-۷. موزه هنری کیمبل. ۶۴

۴-۸ . موزه گتی سنتر ۶۵

۴-۹. موزه هنر میلواکی. ۶۶

۴-۱۰. موزه هنرهای معاصر ۶۷

۴-۱۱. موزه گوگنهایم. ۶۸

۴-۱۲. موزه لوور ۶۹

فصل  پنجم.. ۷۰

۵- شناخت سرزمین طرح. ۷۰

۵-۱ میانگین های اقلیمی تخت جمشید شیراز: ۷۱

فصل  ششم.. ۷۵

۶- تجزیه و تحلیل آنالیز سایت.. ۷۵

۶-۱ راه های دسترسی اصلی به سایت مورد نظر ۷۵

۶-۲. دسترسی های سایت.. ۷۶

۶-۳. دسترسی های سایت.. ۷۷

۶-۴. تجزیه و تحلیل سایت.. ۷۸

۶-۵. همجواری سایت با تخت جمشید. ۷۹

۶-۶ . دید و منظر از تخت جمشید به سایت مورد نظر ۸۰

فصل  هفتم.. ۸۱

۷- استاندارد ها و برنامه فیزیکی. ۸۱

۷- ضوابط  و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی و عملکرد آن ها ۸۱

۷-۱ فضاهای عملیاتی موزه ۸۱

۷-۱-۱ گروه مدیریت.. ۸۱

۷-۱-۲ کارکنان اداری.. ۸۲

۷-۱-۳ فضاهای اداری، فضاهای فنی وکارگاهی. ۸۲

۷-۱-۴ فضای کار مدیران  و سرپرستان. ۸۳

۷-۱-۵  فضای کار کارشناسان ارشد. ۸۳

۷-۱-۶  فضای کار سایر کارمندان وکارکنان. ۸۳

۷-۱-۷ اتاق تکثیر ۸۳

۷-۱-۸  انبار لوازم مصرفی  و تدارکات عمومی. ۸۴

۷-۱- ۹ فضاهای فنی و کارگاهی. ۸۴

۷-۱-۱۰ آزمایشگاه ۸۴

۷-۱-۱۱ کارگاه بازسازی.. ۸۴

۷-۱-۱۲  کارگاه طراحی. ۸۵

۷-۱- ۱۳ کارگاه برپائی نمایشگاه و نگهداری از آن. ۸۵

۷-۱-۱۴ تاریکخانه. ۸۵

۷-۲ فضاهای عمومی. ۸۵

۷-۲-۱ فضای نمایشگاه ۸۶

۷-۲-۲  فضای اطلاع رسانی، آموزشی. ۸۶

۷-۲-۳  پذیرش.. ۸۶

۷-۲-۴  فضاهای آموزشی. ۸۷

۷-۲-۵  سالن اجتماعات.. ۸۷

۷-۲-۶  کتابخانه. ۸۸

۷-۲-۷  فضای نمایش فیلمهای ویدئوئی. ۸۹

۷-۳ فضاهای پشتیبانی  و خدماتی. ۸۹

۷-۳-۱رستوران. ۸۹

۷-۳-۲  بوفه. ۸۹

۷-۳-۳  غرفه فروش.. ۹۰

۷-۳-۴  فضای استراحت کارمندان. ۹۰

۷-۳-۵  نمازخانه. ۹۰

۷-۳-۶  رختکنها ۹۰

۷-۳-۷  سرویسهای بهداشتی. ۹۱

۷-۳-۸  فضاهای خدماتی و تدارکاتی. ۹۲

۷-۳-۹ فضاهای ذخیره  و نگهداری (انبار) ۹۲

۷-۳-۱۰ فضای باز و بسته شدن جعبه ها ۹۳

۷-۳-۱۱ محوطه بارگیری.. ۹۳

۷-۳-۱۲ پارکینگ وسایل حمل و نقل اشیاء ۹۳

۷-۳-۱۳ پارکینگ عمومی. ۹۳

۷-۳-۱۴ تأسیسات مرکزی.. ۹۴

۷-۳-۱۵ تاسیسات.. ۹۴

۷-۴ خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحیح. ۹۴

۷-۵ ماتریس روابط فضایی. ۹۵

۷-۶ ماتریس معیارها: ۹۶

۷-۷ نمودار سازمانی. ۹۷

۷-۸ طبقه بندی فضاهای موزه ۹۷

۷-۹ نمودار فیزیکی. ۹۸

۷-۱۰ریز فضاهای موزه ۹۹

۷-۱۱محاسبه زیر بنای گروه اصلی. ۱۰۵

۷-۱۲محاسبه زیر بنای گروه وابسته اصلی. ۱۰۶

۷-۱۳محاسبه زیر بنای گروه  رفاهی. ۱۰۸

۷-۱۴محاسبه زیر بنای گروه پشتیبانی. ۱۰۹

۷-۱۵ محاسبه زیر بنای گروه گردش.. ۱۱۰

فصل  هشتم.. ۱۱۱

 1. آلترناتیو ۱۱۱

۸-۱ آلترناتیو شماره یک، الگوی چهارباغ ایرانی. ۱۱۲

۸-۲آلترناتیو شماره دو، سکو، صفه، عناصر معماری هخامنشی. ۱۱۳

۸-۳آلترناتیو شماره سه، حرکت، رشد، تحول، سادگی، تزینات و عناصر هخامنشی. ۱۱۴

۸-۴  بررسی آلترناتیو شماره یک.. ۱۱۵

۸-۵  بررسی آلترناتیو شماره دو ۱۱۶

۸-۶  بررسی آلترناتیو شماره سه. ۱۱۷

۸-۷ معیارهای لازم برای انتخاب آلترناتیو بهتر ۱۱۸

فصل  نهم.. ۱۱۹

۹- سازه و تاسیسات.. ۱۱۹

۹-۱ سقف کوبیاکس… ۱۱۹

۹-۱-۱ روش اجرای سقف کوبیاکس… ۱۱۹

۹-۱-۲ مزایای فنی سیستم کوبیاکس… ۱۲۰

۹-۱-۳ مزایای معماری سیستم کوبیاکس… ۱۲۰

۹-۱-۴ مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکس… ۱۲۱

۹-۲ تاسیسات.. ۱۲۱

۹-۲-۱ تأسیسات فنی. ۱۲۱

۹-۲-۲ تاسیسات مکانیکی. ۱۲۲

۹-۲-۳ تاسیسات برقی. ۱۲۳

بخش دوم طراحی معماری

فصل دهم.. ۱۲۵

۱۰طرح نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… ………. ۱۲۵

منابع. ۱۲۶

 

 1- بیان مساله

هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتا بر پایه ی بزرگداشت مقام پادشاهان این سلسله استوار بوده است (قاسمیان رحیم، ۱۳۸۹، ص ۸۶). هنر این عصر ترکیبی است از هنر اقوام گوناگونی که تابع پارسیان بوده اند و هخامنشیان با بهره گیری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن کلیه جلوه های هنری اقوام و ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتلا بخشیده اند. علاوه بر بزرگداشت شاهان، اجرای مناسک و آیین زرتشتی نیز از مظاهر اصلی هنر در این دوره است که سبب ایجاد نوعی سمبولیسم هنری در آثار هنری هخامنشیان شده است. از دیگر جلوه های هنری این دوره رواج هنر کنده کاری، حجاری، پیکر تراشی، فلزکاری، کاشی سازی و قالی بافی است . نقش برجسته های تخت جمشید نیز در زمره ی گنجینه ی هنر دوره هخامنشی به شمار می روند که هر یک مجموعه ای از تصاویر غنی و نقوش دوران هخامنشی را به نمایش می گذارند و علاوه بر آن گویای بسیاری از آداب و رسوم رایج در دربار هخامنشی اند (همان،  1389: ص ۸۸). در نقش برجسته های تخت جمشید صحنه هایی از مراسم و مناسک رایج در پایتخت شاهان هخامنشی وجود دارد که عموما پیکره ی پادشاه، کانون اصلی هر صحنه است. در این کنده کاری های زیبا که بر دل کوه نقش بسته دسته های آورندگان هدایا، صحنه بار عام پادشاه و دیگر نقوش برجسته ی مربوط به آرامگاه به نمایش گذارده شده است . این کنده کاری ها درعین حال که همگی حکایت از تبحر و مهارت سنگ تراشان دارند هر یک گوشه ای از مراسم و وقایع سیاسی مذهبی آن دوران را به نیز نمایش می گذارند. (مرزبان پرویز، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۵). آثار فلزکاری نیز در این دوره ، برجسته و چشمگیر است. اشیاء فلزی هخامنشیان بیشتر از طلا، نقره و برنز ساخته می شده است. فرش بافی از دیگر جلوه های بارز هنر ایرانی در زمان هخامنشیان است. این هنر به سبب از بین رفتن اکثر فرش های ایران در عهده باستان چندان مورد مطالعه ی دانشمندان قرار نگرفته بود (همان، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۸).پیکرتراشی ، دیگر جلوه ی هنری دوره هخامنشی است. این شاخه از هنر ایران باستان که به نوعی وارث رموز تزئینی آشور ، بوده امروزه به صورت پیکره های زیبایی ازپادشاهان جانورانی نظیر اسب ، گاو، سگ ، شیر برجای مانده است. سنگ تراشان، افراد و جانوران را معمولا به صورت نیم رخ نقش می کردند و در نمایش صحنه ها و اتفاقات تاریخی و سیاسی همواره بر بزرگ جلوه دادن شاهان خود تأکید زیادی داشته اند. در آثار باقیمانده از پیکرتراشی های هخامنشی قدرت تجسم بخشی ، خلاقیت هنری و دقت در انتخاب موضوع به خوبی به چشم می خورد (مرزبان پرویز، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۹). در نتیجه گیری کلی می توان گفت هنر ایران در عصر هخامنشی به پیشرفت قابل ملاحظه ای نایل آمده است  سهم هخامنشیان دراین دوره ترکیب، ظرافت بخشیدن، تناسب دادن و عظمت بخشیدن به شاخه های مختلف هنری بود به گونه ای که آن را به اوج عظمت و شکوه خود رساند. مجموعه سازی در آدمی فطری است و ذوق و سلیقه در گرد آوری بی شک همواره همراه او خواهد بود (رحیمی الناز،۱۳۸۸ : ص۷۶). در دوران نوسنگی انسان مجموعه ای از صدف، گوش ماهی، سنگریزه و استخوان جانوران را گردآوری و از آن برای تزینات استفاده می نمود. در عهد باستان اشیای گران بها و نفیس برای آوردن نیازها در درون زیارتگاه ها و معابد گرد آوری شد. در جامعه امروزی ما، موزه نمایانگر نهادینه شدن گرایش های همگانی به گردآوری است. موزه به شکل امروزی خود در اواخر قرن سوم پیش از میلاد توسط بطلمیوس در اسکندریه تاسیس شد. اما در قرون وسطی به دلیل حاکمیت کلیسا و تفتیش عقاید، نقش آموزشی موزه ها کمرنگ شد. با آغاز رنسانس و شکوفایی علوم، موزه ها هم به موازات رشد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را آغاز کردند. طی سده های نوزدهم و بیستم، گسترش موزه ها سبب شد که آموزش دیگربار به عنوان یکی از عملکردهای موزه شناخته شود و فعالیت در زمینه های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی در موزه بیشتر و پر بارتر گردد (همان،۱۳۸۸ : ص۷۶). در اساسنامه شورای بین المللی موزه ها  به این ترتیب تعریف شده اند: موزه موسسه ای دایمی به منظور حفظ میراث فرهنگی وهنری و ارتقاء فرهنگی جامعه است که به شکلهای مختلف وخصوصا از طریق نمایش آموزشی وتفریحی مجموعه های هنری ، تاریخی ، علمی ، تکنولوژیکی و غیره برای عموم مردم  فعالیت می کند (زاهدی محمد،۱۳۹۰ : ص ۳۲). از جمله ویژگی فعالیت هر موزه ای، نگرش جمعی آن چه در مورد بازدید کنندگان و چه در مورد اشیا  نمایشی است  انسانها و اشیاء  نمایشی که براساس سنت  در محیط مشابه ای  سر پناه  یافته اند  اکنون باید راه خود را در رابطه ای جدید و دایما در حال تغییر با یکدیگر بیابند ( رحیمی الناز، ۱۳۸۸ : ص ۷۶ ). ویژگی دیگر کار موزه شیوه پویای آن است . اشیاء نمایشی به این منظور گرد هم جمع نشده اند که در مابقی عمر خود طاقچه ای را در یک موزه  اشغال کنند ، بلکه باید زندگی جدیدی را در میان مصاحبین ، چه بازدید کنندگان و چه سایر اشیاء نمایشیء آغاز کنند . معماری موزه باید شرایطی را ایجاد کند که بر جدایی تاسف بار گذشته از آینده  و”زنده” از “مرده”  فایـــق آید ویا به صورت دقیق تر آنرا از میان بر دارد (صارمی علی اکبر، ۱۳۸۸، ص۶۸ ). از مهمترین کارهایی که یک موزه می تواند انجام دهد  ء ترسیم جالبترین داستانی است که حکایت از پیروزی انسان بر جهان دارد و نشان می دهد که او چگونه دانش خود را در دنیایی بر پا ساخته است که در آن زندگی می کند و اینکه او چگونه زندگی خانوادگی ، هنر ها وصنایع دستی فرهنگ ها و تمدنهای خویش را توسعه داد. چنین مطالعاتی نشان می دهد که با وجود آنکه جمع آوری مجموعه ها و حفظ میراث فرهنگی از مفات اولیه انسانی بوده ولی او در خلال این تاریخ چقدر دیر به ایجاد موزه ها اقدام نمود. ارتقاء فعالیت افراد به افق های وسیعتر و گشایش حوزه های اکتشافی جدید و جالب ، امروزه از مهمترین وظایف موزه ها است. در این شرایط تحقق اهداف موزه ها مستلزم توجه کافی به اهمیت نقش آموزش و تحقیق در موزه ها و تجهیز و سازماندهی مناسب آنهاست (همان، ۱۳۸۸، ص۴۵ ). اگر بخواهیم زندگی بشر را در سه تغییری که در طول تاریخ در معماری داشته تقسیم بندی کنیم ، این چنین است که موج اول را می توان عصر کشاورزی خواند که با شروع این دوران اولین مسئله اقامت بشر در یک منطقه مطرح شد و معماری به معنای کلمه به وقوع پیوست . موج دوم را می توان عصر صنعت و دوران پس از انقلاب صنعتی در اروپا خواند که با آغاز مدرنیته نیز مواجه می شود . اما موج سوم را عصر الکترونیک می نامیم ، این دوران تقریباً با حضور کامپیوتر و ابداع آپارنت [۱]تعریف می شود (جورابچی کیوان، ۱۳۸۴ : ص ۲۳). با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات (IT) و رخنه کردن آن در تمامی ابعاد زندگی بشر پیش بینی می شود که در ۲۰ سال آینده جهان در آستانه تحول موج چهارم قرار گیرد. موج چهارم را که در عصر مجازی نامیده اند بی تردید معماری را نیز متحول خواهد کرد. در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک، فروشگاه و مراکز خرید و شرکت ها به مفهوم امروزی وجود نخواهد داشت و هر فرد برای خرید مایحتاج زندگی از طریق کامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد کرد و یا یک شرکت خرید خود را انجام خواهد داد و سپس از طریق کامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد کرد. لذا سایبر[۲] که امروزه در زبان عامه اصطلاح آشنایی است به تمام و کمال همه ابعاد زندگی را در بر خواهد گرفت و فضای معماری نیز پسوند سایبر را خواهد پذیرفت (محمودی مهناز، ۱۳۸۳ : ص ۳۸).  در این تحقیق که طراحی معماری موزه هنر هخامنشی در تخت جمشید شیراز با بهره گیری از قابلیتهای هزاره سوم است سعی بر آن است فضایی طراحی شود که آثار و هنر هخامنشی در آن نگهداری شود و این طراحی به گونه ای صورت پذیرد که کالبد بنا علاوه بر هماهنگی با هنر هخامنشی قابلیت های عصر جدید را داشته باشد و نوآوری این عصر در کالبد و عملکرد آن لحاظ گردد.

۳- فرضیه های تحقیق

۱-۲-۱قابلیت های هزاره سوم چه تاثیری در طرح معماری خواهد داشت؟

۱-۲-۲ بهره گیری سمبولیک از نمادهای هنر هخامنشی در طرح معماری چگونه است؟

۴-  اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف علمی: در طراحی موزه هنر هخامنشی سعی بر این است که آثار و هنر این دوره در مکانی نمایش داده شود و هدف اصلی طراحی قابلیت های عصر جدید باشد که موج سوم و چهارم در طراحی لحاظ گردد.

۱-۴-۲ اهداف کاربردی: در صورت وجود موزه در این مکان می تواند شناخت بهتر از فرهنگ و هنر هخامنشی باشد و با جذب توریست به این مکان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر باشد.

۵- ضرورت های خاص انجام تحقیق

تحقیق صورت گرفته می تواند در شناخت بهتر طرح، اهمیت مساله، تداوم طرح، ارتباط موضوع با اجتماع و کاربرد آن را روشن سازد و معیارهایی که در این پروژه وجود دارد برای طراح مورد بررسی قرار می دهد.

۶- بهره وران

۱-۶-۱ سازمان میراث فرهنگی استان فارس

۱-۶-۲ اداره مسکن و شهرسازی استان فارس

۱-۶-۳ مجتمع های توریستی تفریحی و گردشگری شیراز

۱-۶-۴ مجتمع فرهنگی و آموزشی استان فارس

۱-۶-۵ دانشگاه شیراز

۱-۶-۶ مراکز آموزشی و غیر انتفاعی استان فارس

۱-۶-۷ اداره میراث فرهنگی کل کشور

۱-۶-۸ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

۱-۶-۹ خانه فرهنگ استان فارس

۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

در این تحقیق که طراحی موزه هنر هخامنشی در تخت جمشید می باشد سعی بر آن است که قابلیت های هزاره سوم در آن لحاظ گردد. و طراحی آن بر اساس موج چهارم و عصر دیجیتال باشد.

 

۸- روش تحقیق

روش انجام تحیق به دو صورت انجام گردیده است که این تحقیق شامل دو بخش تئوری و عملی می باشد. در بخش تئوری که مطالعات و ضوابط مربوط به طرح است تحقیق به صورت توصیفی و تاریخی می باشد. در بخش دوم تحقیق که شامل طراحی موزه است تحقیق به روش پیمایشی می باشد.

۹- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو بخش تقسیم گردیده است. در بخش نخست اطلاعات و ضوابط طراحی که به صورت یک رساله گردآوری شده است با استفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و پرسش صورت پذیرفته است و در بخش دوم که شامل برداشت سایت، عکس گرفتن از سایت و استفاده ازنقشه می باشد تحقیق به صورت پیمایشی انجام گردیده است.

۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحیق ابزار گردآوری شده که شامل دو بخش می باشد در بخش نخست برای ضوابط و اطلاعات مربوط به طرح با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای می باشد که برای انجام آن به بانک های اطلاعاتی، اینترنت و … استناد گردیده است. در بخش دوم که شامل طراحی موزه است برای طراحی موزه به طریق مشاهده، مصاحبه و نمونه برداری استفاده شده است.

۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق به دو صورت انجام گردیده است که بخش اول مطالعات پایان نامه است و به صورت یک رساله گردآوری شده است. که در این رساله با استفاده از ابزارهای کامپیوتری که شامل (PowerPoint، word و … ) می باشد صورت پذیرفته است و در بخش دیگر که مربوط به طراحی و ترسیم و ارائه می باشد با استفاده از نرم افزارهای AutoCAD)، ۳d max، Microsoft Office، google earth، archicad، rhino و ….) انجام گردیده است.   

[۱]  پدر اینترنت کنونی

[۲] Cyber

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا ۱۳ هجری …

(گروه علم اطلاعات ودانش شناسی)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ایرانشناسی- نسخه شناسی

شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا ۱۳ هجری بر اساس نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی

استاد مشاور

دکتر هادی منوری

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فهرست نگاری کتابهای خطی از کارهای پُرزحمت و گمنامی که نیازمندِ آگاهی های فراوان کتاب شناختی و و نسخه شناسی است. از آغاز دوران نوین فهرست نویسی تا امروز، در میان فهرست نگاران ایران، توافقی برای کاری استاندارد و یکنواخت، کاملاً انجام نشده است. هر کس بنا به سلیقه شخصی، به نوعی اطلاع رسانی از نسخه های خطی پرداخته است: کسی که به چکیده ترین توصیف گری یک نوشتار خطی پرداخته تا کسانی که به یادکرد همه فهرست کتاب و توضیحات مفصّل آن اقدام کرده اند و مهمتر اینکه گاهی، ثبتِ نام یک کتاب از سوی فهرست نگاران ، به شکلهای مختلف است؛ چندان‌که اگر کسی بخواهد صرفاً به نام کتاب مورد نظر تکیه کند، از دیدن و آگاهی‌یابی از شماری نسخه ها غافل می ماند. و نکته دیگر، شناسایی نشدن هویت و نام دقیق رساله ها و نگارندگان شماری از آنهاست. و تأسف برانگیزتر اطلاع رسانی ساختگی و نادرست، که باعث انحراف ذهن پژوهشگران می شود.دلبستگی به «کمیّت گرایی» در تألیف ها و ترجمه ها و تصحیح ها و از جمله فهرست نگاری‌ها، به عامل بزرگ افت روندهای پژوهشگری بدل شده است. و کم هستند آنان که علی رغم سرزنش ها و انتقادها، به کیفیّت گرایی تکیه دارند و با همه وسوسه ها در برابر حجم گرایی، پایداری می کنند. به هر روی، واقعیت این است که دقّت و کیفیّت در جهان امروز بر سرعت و کمیّت برتری یافته، چون با آمدن رایانه و فن آوری در میان زندگی بشری، مشکل کمیّت حل شده و سرعت هم از حدّ تصور فراتر رفته است.  در این پژوهش مهمترین  مصنفان و کاتبان نسخ خطی طبی را از قرن هفتم تا سیزدهم هجری – با استفاده از اطلاعات موجود در سه جلد فهرست نسخ خطی طبی کتابخانه آستان قدس رضوی- استخراج و شرح حال و تألیفات ایشان را به‌صورت مختصر بیان و به نقد و بررسی آنها پرداخته‌ام.

کلیدواژه: طبقات اطباء- متطببان- فهرست- کتابخانه آستان قدس رضوی

  فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                                          شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: معرفی پژوهش

 1. ۱- مقدمه. ۲

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳ .تشریح و بیان مسئله. ۴

۱-۴ سؤالات تحقیق: ۴

۱-۵ فرضیه ها ۵

۱-۶ اهداف پژوهش…. ۵

۱- ۷. محدودیت های تحقیق.. ۵

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ . تاریخچه موضوع مورد تحقیق.. ۷

۲-۲. مبانی نظری… ۷

۲-۳. بررسی تحقیق های انجام شده مرتبط با موضوع مورد تحقیق.. ۸

۱-۶. تعریف واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق.. ۸

۱-۶-۱. تعاریف صوری… ۸

۱-۶-۲.تعاریف عملیاتی.. ۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱. نوع و روش تحقیق.. ۱۱

۳-۲. جامعه مورد مطالعه. ۱۱

۳-۳.  نمونه و روش نمونه گیری… ۱۱

۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات (مشاهده, مصاحبه, پرسش نامه, اسناد و …). ۱۱

۳-۵. شیوه انجام تحقیق.. ۱۱

۳-۶- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های  بکار رفته در تحقیق.. ۱۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه. ۱۳

۴-۲. تحلیل داده ها بر اساس پرسش های اساسی.. ۱۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهاد

۵-۱. یافته ها و نتایج تحقیق.. ۱۳۸

۵-۲. پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی برای پژوهش های آتی.. ۱۳۹

منابع و مآخذ.. ۱۴۰

 1. ۱- مقدمه

در میان ادیان آسمانی، اسلام بیشترین سفارش را درباره آموختن علوم دارد. در آیات و روایات بسیار دیده و شنیده‌ایم. بزرگان علم و دین نیز در پرورش شاگردان خویش بر این مهم تأکید پیوسته داشته‌اند. علم پزشکی در جامعه اسلامی سده های نخستین به‌دلیل ماهیت آن اقبال بیشتری نسبت به علوم دیگر داشته است. پزشکی در آن زمان به عنوان یک علم وارداتی بود که همراه خود پزشکانی غیر مسلمان و اغلب مسیحی را از غربِ عالَم به سرزمین‌های اسلامی از جمله ایران کشاند. مسلمانان بویژه ایرانیان سهم بیشتری در ترویج و تنقیح و ترجمه متون پزشکی وارداتی داشتند.

نخستین ترجمه شناخته شده در علم پزشکی«تفسیر کتاب اهرن بن اعین» است که در عهد بنی امیّه توسط ماسرجویه از اهالی بصره از سریانی به عربی برگردانده شد و مورد توجه اهل دانش قرار گرفت. پس از تأسیس بیت الحکمه در بغداد، پزشکان دانشگاه جندی شاپور به آنجا فرا خوانده شدند تا با تحقیق و ترجمه کتابهای پزشکی و دیگر علوم سایر اقوام به زبان عربی در پی ریزی پایه­های تمدّن بزرگ اسلامی اقدام نمایند. به زودی آثار دو چهره درخشان پزشکی یونان یعنی بقراط و جالینوس به عربی ترجمه شده و از منابع پزشکی اسلامی به شمار آمد. دانشمندانی چون محمّد بن زکریای رازی، ابن ابی صادق و ابن میمون بر آثار بقراط حکیم شرح نگاشتند(عرفانیان،۱۳۸۰،ص. ۸)

مشهورترین مترجم این دوران حنین بن اسحاق است. او با همکاری پسرش اسحاق بن حنین ترجمه متون معتبر یونانی و سریانی را عهده­دار شد و افزون بر ترجمه به کار طبابت نیز اشتغال داشت. مسلمانان با در اختیار داشتن منابع سرشار و معتبر یونانی، سریانی، ایرانی و هندی بسیار زود صاحب تألیفات فراوانی در این علم شدند و پزشکی و مشتقّات دیگر این علم چون جرّاحی و داروشناسی را به اوج خود در آن دوره رساندند.(همانجا)

نخستین اثر بزرگ و ارزشمند طبّ اسلامی کتاب«فردوس الحکمۀ» است که توسط علیّ بن ربّن طبری به سال ۲۳۶ هجری قمری تألیف شد. شاگرد وی محمّد بن زکریّای رازی در اواخر سده سوم و اوایل سده چهارم شروع به تألیف کتابهای مهم طبی خویش نمود. «الحاوی» دائرۀ المعارف مفصّل و بزرگی در علم پزشکی محسوب می­شود. از آثار دیگر او می­توان از کتابهای«الطب المنصوری»، «من لایحضره الطبیب»، «الفاخر فی الطب» نام برد.(همانجا)

از دیگر پزشکان پس از رازی، علی بن عبّاس مجوسی صاحب کتاب«کامل الصناعه فی الطب» است.

علم پزشکی در پایان سده چهارم و آغاز سده پنجم توسط ابن سینا به اوج رسید. او با نگاشتن آثاری چون کتاب«قانون»، «تشریح الاعضاء»، «رساله جودیه» و«رساله نبض» به علم پزشکی اعتبار خاصی بخشید و در ساماندهی منطقی و علمی این علم نقش بسزایی داشت.

در داروشناسی، ابومنصور موفق بن علی هروی کتاب«الابنیۀ عن حقایق الادویۀ» را به فارسی نگاشت و در آن بسیاری از اصطلاحات طبی متداول آن زمان فارسی زبانان را گنجاند. سیّد اسماعیل جرجانی در سده ششم، ذخیره خوارزمشاهی، الاغراض الطبیعۀ و المباحث العلائیه و خفی علائی را تألیف کرد. پس از آن پزشکانِ مسلمان کتابهای گوناگون دیگری در این علم ارائه نمودند که بسیاری از آنها شروح و حواشی است بر کتابهای سابق.

حکمای ایرانی سهم عمده ای در گسترش عقلانیت اسلامی و فضای علمی ، فرهنگی و اجتماعی دکن داشته اند.ایشان هم چنین به نحو چشمگیری در تولید متون علمی و پزشکی فارسی سهیم بودند. طب اسلامی در هند پس از دورۀ نامدارترین پزشکان ایرانی از قبیل رازی (۲۵۱-۳۱۳ق.)مجوسی( -۳۸۴ق.)ابن سینا (۳۵۹-۴۱۶ق.)رواج پیدا کرده بود.هنگامی که طب اسلامی به هند رسید اروپای جنوبی تازه ترجمۀ آثار علمی و طبی عربی به لاتین را آغاز کرده بود.در طول دوره حکمرانی سلطان ایل توت میش (۱۲۳۶-۱۲۱۱م)قدیمی ترین اثر فارسی شناخته شده درزمینه پزشکی دردورۀ پادشاهی دهلی نگاشته شده بود ،این کتاب ترجمۀ فارسی «کتاب الصیدلیه»اثر معروف بیرونی (۳۵۲-۴۲۷ق.)در زمینۀ داروشناسی می باشد.آثار بیرونی در بر دارند ی تعداد معیّنی از داروهای هندی و نامهای سانسکریت آنهاست.دربار دهلی گجرات به عنوان اولین مرکز عمدۀ مطالعات پزشکی و ادبیات در شمال هند ظاهر شدند.سنت علمی اسلامی در ناحیۀ دکن بعد از حکمرانی محمد بن طغلوق(۱۳۵۱-۱۳۲۵م)- کسی که مرکز حکمرانی را از دهلی به دولت آباد منتقل کرد- اما بویژه در زمان سلطان بهمنی که مرکز حکومت را در گلبرگ و سپس بیدار قرار داد،شکوفایی چشمگیری در متون پزشکی در هند در دورۀ امپراطوری مغول(۱۸۵۷-۱۵۲۶م) که حامیان سرشناس علم و هنر بودند اتفاق افتاد.در حالیکه در دکن سنت  نیز ادبیات عمده ای بود که بصورت مستقل از دربار که در پی سقوط قدرت بهمنی و به طور خاص در دورۀ حکومت نظام شاه(۱۶۳۳-۱۴۹۱م)که بر احمد نگر و دولت آباد فرمانروایی می کرد. عادل شاه بیجا پور(۱۶۸۶-۱۴۹۰م)و قطب شاه گُلکُنده(۱۶۸۷-۱۵۱۲م)ظهور پیدا کرد.مغول و این ناحیه دکن به صورت شهرهای ثروتمند و مراکز تعقل درآمدند که مستعد و آماده جذب علمای مسلمان از مهمترین مراکز علمی ایران و آسیای مرکزی شدند. متون  پزشکی فارسی نوشته شده در طول دوره مغول در هند احتمالا ارتباط بیشتری با موضوع دارند تا آثاری که درهمان زمان یعنی در دورۀ صفویه و پس از آن در ایران گرداوری شده بود و به طور محسوس در خارج از هند شروع به انتشار کرد.حقیقت این است که مجموعه آثار خطی ایرانی بخش قابل توجهی از متون پزشکی نوشته شده در هند را حفظ کرده است.به این ترتیب انتشار علوم اسلامی در دکن شدیدا با مهاجرت دانشمندان از مراکز هدایت فکری ایران و آسیای مرکزی پشتیبانی می شد.بخش عظیمی از پزشکان مسلمان دکن، عضو خانواده اشرافی مسلمان بودند.آنها بخشی از نخبگان مهاجر ایرانی،ترک،عرب،افغان و اعقابشان را تشکیل دادند.در جامعه مسلمان هند خانواده های اشرافی خارجی و هندیان کاستِ بالای جامعه که به اسلام گرویده بودند،بی تردید جایگاه اجتماعی و نقش فرهنگی بالاتری را نسبت به باقی جمعیت ایفا نموده اند.در میان خانواده های اشرافی مسلمان هندی،دوره تحصیل پزشکی-حکیم-در کنار عربی و فارسی،تحصیل مهمترین علم اسلامی و آموزه های مذهبی به شمار می رفت.تعداد زیادی از پزشکان سرشناس مسلمان هندی دانشمندان،سیاستمداران،عرفا،کیمیاگران،شاعران وتاریخدانان مهمی بودند. دانشمندان شیعه که از عراق مهاجرت کرده بودند،نقش عمده ای در توسعه فضای علمی اسلامی دکن ایفا کردند.این فقط یک جنبه از تاثیر عظیم شیعه در زندگی عقلانی و مذهبی دکن بود.مهاجرت دانشمندان شیعی از ایران با عنایت به این حقیقت بود که برخی از سلاطین دربار دکن،شیعه را به عنوان دین رسمی خود انتخاب کردند.به طور خاص قطب شاه متناوبا عادل شاه و نظام شاه چنین عمل کردند.این مساله همزمان با ظهور صفویه در ایران بود که با دربارهای مستقل دکن  روابط دیپلماتیک برقرار کردند.در دربار دکن مناصب مهم سیاسی و اداری به شیعیان مهاجر اعطا می شد که به سرعت بخش برجسته ای از خاصان (نخبگان)مذهبی،علمی و سیاسی در منطقه شدند.سلاطین مسلمان بخش عمده ای از متون علمی و پزشکی را که در هند و دکن گردآوری شده بود مورد حمایت قرار دادند و سرشناس ترین پزشکان به گروه آنها پیوسته بودند.

بعد از کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعه(۵۹۶-۶۸۸ق.) و ذیل آن و تحقیق الاطباء و الحکماء سلیمان بن حسان اندلسی معروف به ابن جلجل- که همگی به زبان عربی هستند- چند کتاب طبقات هم به زبان فارسی تألیف شده، برخی مربوط به جغرافیای خاصی است از جمله کتاب «اطبای فارس» تالیف دکتر میر و «تاریخ پزشکی کرمان با نگاهی به تاریخ پزشکی» تالیف مجید ملک محمدی .کتب دیگری نیز درباره اطبای جغرافیای ایران و اسلام تألیف شده اند از جمله کتاب «تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی» تألیف سیریل الگود و کتاب «مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار» عبدالحسین‌خان زنوزی معروف به فیلسوف الدوله و رکن الحکماء(۱۲۴۵-۱۳۲۰ش.)که در آن بزرگان طب و فلسفه ایران معرفی شده اند و کتاب«پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر» تألیف محمدتقی سرمدی( – ‎۱۳۳۱ق.)در سال۱۳۷۷ش. که در یازده جلد چاپ شده است.

 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به نیاز جامعه محققین و شناسایی مصنفین و اطبای کم تالیف و گمنام و عدم معرفی برخی از کتب خطی طبی موجود در کتابخانه آستان قدس ضرورت دارد که این مهم صورت گیرد.کسانی که لقب متطبب داشته اند، چه تعدادی بوده اند. نام ایشان چه بوده است.

 

۱-۳ .تشریح و بیان مسئله

کتابخانه آستان قدس رضوی به عنوان یکی از کتابخانه های برتر جهان اسلام و ایران، کتابهای طبی ارزشمندی از مؤلفین بنام موضوع پزشکی را در خود جای داده است. بنابراین باید کیفیت زندگی و شرح حال و آثار مؤلفین این کتابها دقیقاً شناسایی و به جامعه پزشکی معرفی شوند.

۱-۴ سؤالات تحقیق:

 1. کتابهای طبی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی از قرن۷تا۱۳هجری کدامند؟
 2. اطبای مسلمان و غیر مسلمان از قرن هفتم تا ۱۳هجری که آثارشان در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است کدامند؟
 3. چه میزان از مصنفین کتب طبی که آثارشان در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود، خود طبیب بوده اند و القاب ایشان چه بوده؟

۴.شرح حال و آثار مصنفین کتب طبی و اطبای موجود در کتابخانه آستان قدس از قرن ۷تا۱۳ هجری چگونه بوده است؟

 1. انگیزه مؤلفین از تألیف کتب خطی طبی چه بوده است؟

۱-۵ فرضیه ها

پایان نامه حاضر با توجه به توصیفی بودن، فاقد فرضیه می باشد.

 1-6 اهداف پژوهش

۱-۶-۱ هدف کلی

 شناسایی و معرفی مهمترین کتابهای طبی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی از قرن۷تا۱۳هجری.

۱-۶-۲ اهداف فرعی

 1. شناسایی و معرفی مهمترین کتابهای طبی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی از قرن۷تا۱۳هجری.
 2. شناسایی و معرفی مهمترین اطبای مسلمان و غیرمسلمان از قرن هفتم تا ۱۳هجری که آثارشان در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست .
 3. شناسایی مصنفین کتب طبی که آثارشان در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود خود طبیب بوده اند و القاب ایشان.

۴.بررسی شرح حال اطبای صاحب اثر در کتابخانه آستان قدس از قرن ۷تا۱۳ هجری.

 1. بررسی انگیزه مؤلفین از تألیف کتب خطی طبی

 1- 7. محدودیت های تحقیق

برخی کتابها به علت اشتراک عنوان اشتباه فهرست شده بودند. همچنین برخی مؤلفین به دلیل اقتباس از تألیفات قبل از خود محقق را به اشتباه می اندازند. برخی یادداشتهای کتابشناسی و نسخه شناسی بدخط بودند. برخی نسخه ها بویژه نسخه های هند آسیبهای فراوانی داشتند.از جمله پارگی اوراق و آسیبهایی ناشی از حشرات که نسخه را بعضاً غیرقابل استفاده می کنند.

. تاریخچه موضوع مورد تحقیق

فهرست های داخل کشور موضوع طب: قدیمی ترین فهرستهای موضوع طب در کتابخانه آستان قدس حدود ۸۰سال پیش نگاشته شد. از آن تاریخ تا به امروز این شیوه ادامه داشته است. در بقیه کتابخانه های ایران نسخه های خطی موضوع طب بصورت پراکنده در فهرست ها آمده اند. که برای دیدن آنها باید به مجلد راهنما مراجعه کرد. فهرستواره منزوی ج۵ نیز البته در موضوع نسخه های طبی نگاشته شده ااست.

در خارج کشور نیز جلد سوم فهارس موضوعی کتابخانه اسد و دو جلد از فهارس ظاهریه دمشق (سوریه) در موضوع طب نگاشته شده است.

۲-۲. مبانی نظری

۲-۲-۱. فهرست نسخه های خطی موضوع طب:

فهرست نویسی نسخه های خطی گاهی به سیاهه ای که مولف از تألیفات خود تهیه می کرده است.  گفته می شود. برخی مولفین مانند شیخ طوسی  فهرستهای خود نوشت داشتند. یا  اینکه به کتابی اطلاق می شود که کتابهای موضوع خاصی یا مولف خاصی را  به طور خلاصه و یا تفصیلی توسط فردی غیر از خود مولف در آن گردآوری شده باشد.به این معنی دوم،  اولین فهرست مدون نسخه های خطی توسط ابن ندیم نوشته شد.

۲-۲-۲. نسخه های خطی موضوع طب:

به نسخه های گفته می شود که در یکی از شاخه های علم طب نگارش شده باشند. اعم از تشریح و جراحی و داروشناسی و کحالی و علم الحیوان . گاهی در این نسخه ها موضوعاتی مانند علوم غریبه و کیمیا ممزوج هستند که اگر به تاریخ علم طب نگاه کنیم، خواهیم فهمید که بدون شک علم طب مثل امروز خالص و جزئی نبوده است؛ بلکه با علوم دیگر از جمله شیمی(کیمیا) و علوم غریبه و ریاضی ممزوج بوده است.بنابراین وقتی صحبت از نسخه های طبی می شود، مقصود نسخه های طبی است که به لحاظ تاریخی یکدست نبوده اند. بلکه از علوم دیگر گاهی قابل تفکیک نیست. برخی عناوین نسخه های خطی نیز مشابه هستند.

 مثلاً بیش از هفتاد «حفظ الصحه» پارسی نگاشت شناسایی شده که امکان درآمیخته شدن مؤلف یک کتاب با تألیف دیگری وجود دارد.(رضوی برقعی،۱۳۸۴، ص.۱۹۸)

 

۲-۲-۳. مؤلفان نسخه های خطی موضوع طب:

مؤلفان نسخه های خطی گاهی خود طبیب یا متطبب یا حکیم بوده اند. این مؤلفان گاهی خود شاگرد داشته اند و شاگردان ایشان درسهای استاد را تقریر و سماع و گاهی املا وگاهی انشاء می نوشتند. گاهی نیز از کتابهای دیگران مطالبی جمع آوری کرده اند. لکن خود طبیب نبوده اند. بلکه صرفاً جامع آرا و اندیشه های اطبای قبل از خود بوده اند. برخی مؤلفین کتب طبی  تألیفات گوناگونی داشتند؛ و دستی هم بر ترجمه کتب طبی نیز داشته اند از جمله فخرالدین ابوالحسن علی بن حسن زواره‌ای اردستانی اصفهانی (ـ بعد از ۹۶۰ یا ۹۶۸ق.)

مفسری است معروف و صاحب چندین ترجمه از جمله «ترجمه مکارم الاخلاق = مکارم الکرائم» «ترجمه الطرائف = طراوه اللطائف»؛ «ترجمه تفسیر العسکری»، «مفتاح النجاه فی ترجمه عده الداعی»، «ترجمه المناقب فی ترجمه کشف الغمه» و «روضه الابرار فی ترجمه نهج‌البلاغه» و …

 

۲-۲- ۴.کاتبان نسخه های خطی موضوع طب:

کاتبان نسخه های خطی گاهی خود مؤلف نیز بوده اند. ولی بسیاری از کاتبان شغل وراقی یا کاتبی و دیوانی داشته اند ولی خود مولف یا طبیب نبوده اند. پول می گرفتند و استنساخ می‌کردند. برخی کاتبان فقط در موضوع خاصی مانند طب فقط استنساخ می کردند. از نسخه های خط مولف کمتر بجای مانده است. زیرا مولفین خود نسخه ای کمتر می نوشتند. سیاهه می نوشتند. که نوشته های ایشان توسط دیگران پاکنویس(بیاض) و مبیضه می شده است.

 

۲-۳. بررسی تحقیق های انجام شده مرتبط با موضوع مورد تحقیق

با بررسی های به عمل آمده در سایت ایران داک و منابع دانشگاهی و حوزوی، این نتیجه حاصل شد که تحقیق جامع و مستقلی به صورت پایان نامه یا کتاب در کتاب‌شناسی و طبقات الاطبا بر اساس نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس و دیگر کتابخانه ها انجام نشده است.

 

۱-۶. تعریف واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق

۱-۶-۱. تعاریف صوری

در معاجم و لغتنامه هایی مانند دهخدا چنین آمده:

۲-۴-۱-۱. نسخه خطی: دَست‌نِوِشته یا نُسخه خَطی به کتاب‌ها و نوشته‌هایی می‌گویند که به‌وسیله گونه‌ای قلم و با دست نوشته شده باشد.

۲-۴-۱-۲. فهرست: به مجموعه اطلاعاتی که برای معرفی یک کتاب جمع آوری می شود اعم از کتابشناسی و نسخه شناسی.

۲-۴-۱-۳.کتابشناسی: به مجموعه اطلاعات خارج نسخه خطی مانند عنوان و مؤلف و آغاز و انجام و ابواب و فصول یک کتاب گفته می‌شود.

۲-۴-۱-۴. نسخه شناسی: به مجموعه اطلاعات داخل یک نسخه خطی مانند کاغذ و جلو یادداشتهای پراکنده و کاتب و تاریخ کتابت گفته می شود.

۲-۴-۱-۵. طب: علمی که از احوال بدن آدمی و مانند آن بحث می‌کند.

۲-۴-۱-۶. طبیب: به کسی گفته می‌شد که شغلش طبابت بوده است.

۲-۴-۱-۷. متطبب: در گذشته به افرادی خاص از پزشکان ایرانی و مسلمان اطلاق می‌شده که در منابع مختلف به گونه هایی متفاوت معنا شده است.برخی عموم اطبای قدیم را جزو متطببین محسوب کرده و برخی دیگر

متطببین را پزشکانی دانسته‌اند که صرفاً در طب تحصیل کرده و از علوم دیگری چون طبیعیات و ریاضیات بی

بهره بودند.

۲-۴-۱-۸. حکیم: کسی که به علوم مختلف زمان خود آگاهی کافی داشته است.

۲-۴-۱-۹. عطار: داروساز و داروفروش

۲-۴-۱-۱۰. بیطار: دامپزشک

۱-۶-۲.تعاریف عملیاتی

در این پایان نامه به منظور راحتی کار محققان، اسامی طبیبان و داروسازان و دامپزشکان و همچنین مؤلفین کتابهای پزشکی و داروسازی و دامپزشکی به تفکیک آمده اند.

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه زندگی سیاسی احمد قوام السلطنه

عنوان :

زندگی سیاسی احمد قوام السلطنه

استاد مشاور :

 دکترسید ابوالفضل رضوی

شهریور ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اواخر دوران قاجار و اوایل دوران مشروطه از ادوار پر اهمیت و تاثیر گذار در تاریخ ایران بوده است، مردان تاریخ سازی در این برهه زمانی به ایفای نقش پرداخته اند . از جمله آنها میتوان به احمد قوام السلطنه اشاره کرد . نام احمد قوام السلطنه در تاریخ معاصر ایران بیشتر بر سر رویارویی با شوروی و حل غائله ی آذربایجان در سال ۱۳۲۴ مطرح است .

با توجه به فعالیت های سیاسی وی از اواخر دوران قاجار تا تیر ماه ۱۳۳۱ این نوشته در پی آن است تا براساس اسناد آرشیوی، مطالعات کتابخانه ی و باروش توصیفی و تحلیلی زوایای مختلف زندگی و فعالیت های سیاسی او را مورد برسی قرار دهد.

از جمله فعالیت ها و نقش قوام السلطنه  در به امضا رساندن فرمان مشروطیت و نظامنامه انتخابات، دخالتش در خلع مجاهدان در ماجرای پارک اتابک، مقابله اش با ناارامی های خراسان و گیلان، نگاهش به نقش و اهمیت روزافزون آمریکا، چگونگی رویارویی اش با شوروی وکارزاری که بر سر آذربایجان به پا شده بود، وسرانجام تلاش نافرجامش در تیرماه ۱۳۳۱ ،همه وهمه نشان از نقش  او در تحولاتی دارد که  بر زندگی و زمانه ی ما تاثیر برجای نهاد.

 

 کلید واژه ها: قاجاریه، مشروطه، قوام السلطنه، پهلوی، آذربایجان، نفت،شوروی، آمریکا ،انگلیس

فهرست مطالب

 

عنوان :

چکیده

.فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۲پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۵ سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۶ روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۷ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۸ بررسی منابع ……………………………………………………………………………………………………………۱۴

 

فصل دوم : اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت و مراحل نخستین زندگانی احمد قوام السلطنه

 

۱-۲ اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت …………………………………………………………………۲۰

 2 -2احمد قوام السلطنه از تولد تا ورود به صحنه ی سیاست …………………………………………….۲۳

 

 فصل سوم :اقدامات سیاسی احمدقوام السلطنه از مشروطه تاشهریور ۱۳۲۰

۳-۱ ورود به دربار و یاری مشروطه خواهان ………………………………………………………………………….۲۷

۳-۲ قوام السلطنه بر مسند وزارت …………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۳ فرمانروایی خراسان ………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۴ کابینه اول قوام السطنه………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۴-۵ برنامه های دولت قوام السلطنه…………………………………………………………………………………۳۴

۳-۴-۵-۶ آزادی زندانیان کودتا…………………………………………………………………………………………….۳۵

۳-۴-۵-۶-۷ افتتاح مجلس چهارم شورای ملی ………………………………………………………………….۳۷

 3-4-5-8 غائله ی امیر مؤید سواد کوهی ………………………………………………………………………….۳۹

۳-۴-۵-۸ قوام السلطنه و کلنل محمد تقی خان پسیان ……………………………………………………۳۹

۵-۹ نفت شمال …………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۴-۵-۱۰ تشکیل قشون متحدالشکل ………………………………………………………………………………۴۷

۳-۴-۵-۱۱ استعفای کابینه قوام السلطنه ………………………………………………………………………۴۷

۳-۱۲ کابینه دوم قوام السلطنه ……………………………………………………………………………………….۴۷

 3-12-13 استخدام میلسپو ……………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱۲-۱۴ رفع غائله سمیتقو …………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۱۲-۱۵ رضا خان و قوام السلطنه …………………………………………………………………………………۵۳

 3-12-16 توقیف و تبعید قوام السلطنه ……………………………………………………………………… ۵۵

 

فصل چهارم : بازگشت قوام السلطنه به صحنه ی سیاست

۴-۱ اوضاع سیاسی ایران از سال ۱۳۰۱-۱۳۲۰ ………………………………………………………………….۵۸

۴-۲ نخست وزیری قوام السلطنه و تشکیل کابینه ………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۳ استخدام مستشاران آمریکایی …………………………………………………………………………………۶۱

۴-۲-۴ مشکلات مالی دولت قوام السلطنه…………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲-۵ غائله ی  17 آذر ۱۳۲۱……………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۶ اختلاف شاه و قوام السلطنه  …………………………………………………………………………………..68

۴-۲-۷ زمینه های سقوط قوام السلطنه ……………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۸ استعفای نخست وزیر ……………………………………………………………………………………………….۷۰

 

 

فصل پنجم :فعالیت سیاسی قوام السلطنه از شهریور ۱۳۲۰ تا تیر ۱۳۳۱

۵-۱ تشکیل هیات دولت …………………………………………………………………………………………………..۷۳

۵-۱-۲ سیاست قوام السلطنه با شوروی……………………………………………………………………………۷۵

۵-۱-۲-۳ قرارداد قوام سادچیکف ……………………………………………………………………………………۷۸

۵-۴ تشکیل حکومت آذربایجان و کردستان …………………………………………………………………..۸۱

۵-۴-۵ تشکیل حزب خودمختار کردستان……………………………………………………………………….۸۸

۵-۴-۶ قوام و غائله آذربایجان و کردستان…………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۴-۷ قوام و تشکیل حزب دموکرات ایران ……………………………………………………………………۹۴

۵-۴-۸ تشکیل کابینه ائتلافی ……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱-۹ مجلس پانزدهم شورای ملی………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۱۰ برکناری قوام السلطنه از نخست وزیری ………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۱۰-۱۱ از برکناری قوام السلطنه تا استعفای مصدق از نخست وزیری …………………..۱۰۱

۵-۱۲ پنجمین کابینه قوام السلطنه ……………………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۱۲-۱۳ واقعه سی تیر و برکناری قوام السلطنه ………………………………………………………. ۱۰۸

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۱-۱بیان مسأله

  بررسی هریک از نخبگان سیاسی در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه  به روشن شدن بسیاری از وقایع تاریخی کمک میکند. در تاریخ معاصر ایران، تحولات دوره مشروطه  و عصر پهلوی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این برهه زمانی شاهد تحولات سیاسی بسیاری هستیم .

  بررسی نقش بازیگران سیاسی این دوران به ما این اجازه را می دهد که از نگاهی خاص به وقایع بنگریم. یکی از شخصیت های مهم و تاثیر گذار این دوره ی تاریخی یعنی اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره ی پهلوی دوم احمد قوام ملقب به قوام السلطنه است. در یک بررسی ساده درمیابیم که قوام پلکان ترقی و صعود را طی نمود.او پس از تحصیل در اروپا به ایران بازگشت و بلافاصله وارد دربار شد و در استانه ی انقلاب مشروطیت به صف مشروطه خواهان در می اید.

  قوام السلطنه پس از مشروطیت به مسئولیت های حساسی دست یافت. از مهمترین مناصب او باید به والیگری آذربایجان، رئیس الوزرایی او پس از خلع سیدضیا در سال ۱۳۰۰ و دومین رئیس الوزرایی اش به مدت  هشت ماه اشاره کرد. قوام در دوره ی  پهلوی از تصدی مناصب دولتی کنار گذاشته شد و راهی اروپا گشت اما بعد از شهریور۱۳۲۰ به تدریج وارد صحنه سیاسی شد و فعالیت های وی جدی تر گردید .تا اینکه با جریان واقعه سی تیر ۱۳۳۱  برای همیشه از صحنه ی سیاسی دوری گزید.

زندگی سیاسی احمدقوام را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد.  از مشروطه تا انقراض قاجار (۱۲۸۵-۱۳۰۴ ) و دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰ -۱۳۳۱ ) .

 با بررسی زندگی قوام السلطنه در واقع به بیان این مسأله می پردازیم که این رجل سیاسی چه عملکردی در شرایط متفاوت سیاسی ایران داشت؟ چگونگی ورود او  به دنیای سیاست ،دلایل موثر در پیدایش، دوام و سقوط دولت های وی ؟،رابطه ی سیاسی او  با رضا شاه و محمدرضاشاه؟ همچنین چگونگی تعامل او با قدرت های خارجی چون؛ا نگلیس ،شوروی، امریکا از جمله مسائل مهم این پژوهش است..همانگونه که ملاحظه می شود قوام السلطنه حضور طولانی و سرنوشت سازی در دستگاه حکومت قاجار و پهلوی داشت و بررسی زندگی سیاسی او به عنوان محور  اصلی این پژوهش اهمیت فراوانی دارد.

۱-۲پرسش های تحقیق

  پرسش  اصلی

۱.عملکرد احمد قوام السلطنه در دوران نخست وزیری اش چگونه ارزیابی می شود؟

پرسش های فرعی

 1. احمد قوام السلطنه در حل بحران آذربایجان وکردستان بعد از جنگ جهانی دوم چه نقشی داشت ؟
 2. موضع سیاسی احمد قوام السلطنه در مقابل قدرت های بزرگ خارجی بعد از جنگ جهانی دوم چگونه بود؟

۱-۳فرضیات تحقیق

فرضیه ی اصلی

۱.احمد قوام به عنوان یک سیاستمدار سنت گرا با استفاده از تدابیر سیاسی چه در عرصه ی داخلی و چه در عرصه بین المللی توانست مشکلات زیادی  را از سر راه بردارد.

فرضیات فرعی

۲..قابلیت  قوام در سیاست و حفظ حاکمیت ارضی کشور همانا در حل بحران آذربایجان برجسته میشود و نقش او در این راه بسیار تعیین کننده بود.

۳.قوام در سیاست خارجی اش بعد از جنگ جهانی دوم با نفوذ انگلستان و شوروی درامور  داخلی ایران مخالف بود و معتقد بود که امریکا به عنوان موازنه کننده روسیه و انگلیس در صحنه ی سیاسی ایران حضور داشته باشد.

۱-۴اهمیت و ضرورت تحقیق

به دلایلی چند باید در خصوص زندگی شخصیت های سیاسی به دقت اندیشید، اهمیت نقش این شخصیت ها در تعیین سرنوشت جوامع غیر قابل انکار است. شناخت این اشخاص و نقش و عملکرد آنها در جوامع مختلف ضروری است. از نظر علمی مشکل بتوان تاریخ جوامع بشری را بدون این شخصیت ها تفسیرکرد.بررسی  زندگی سیاسی قوام السلطنه به واقع به معنای بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بعد از مشروطه و همچنین تحلیل وضعیت آشفته ی کشور بعد از جنگ جهانی دوم است.

۵-۱ سازماندهی تحقیق : .

  این پژوهش به پنج فصل تقسیم شده است: فصل اول به کلیات تعلق می گیرد که شامل، بیان مساله ، اهمیت و ضرورت تحقیق، پرسش ها و فرضیات، سازماندهی پژوهش، روش شناسی تحقیق ،پیشینه تحقیق و بررسی منابع می باشد. فصل دوم : اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت و مراحل نخستین زندگانی احمد قوام السلطنه را بررسی میکندکه در آن اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت و زندگی احمد قوام السلطنه از تولد تا ورود به صحنه ی سیاست را برر میکند  .فصل سوم: به عملکرد سیاسی قوام در دوره ی مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰ میپردازد که در آن تصدی مقام وزارت ،فرمانروایی خراسان، کابینه های قوام و اقدامات کابینه ها مورد بحث است. فصل چهارم: بازگشت قوام به صحنه ی سیاست بعد از ۱۵ سال و تشکیل کابینه  و اقدامات کابینه ها از جمله استخدام مستشاران خارجی، بلوای ۱۷ آذر۱۳۲۱ و اختلاف قوام با محمدرضا شاه موردبررسی قرار میگیرد. و در فصل پنجم : به غائله ی آذربایجان و رویارویی قوام با شوروی وتشکیل حزب دموکرات وتشکیل کابینه ائتلافی و قیام سی تیر ۱۳۳۱ پرداخته می شود. نکته ی قابل توجه اهمیت اقدامات سیاسی قوام بعد از شهریور ۱۳۲۰ است.  در اخر به نتیجه گیری تحقیق پرداخته ایم.

۱-۶ روش شناسی تحقیق

با توجه به موضوع مورد پژوهش، روش کلی تحقیق حاضر، بر استفاده از روش های تاریخی که عمدتا روش توصیفی –تحلیلی است استوار است. که  سعی شده است بر اسناد و مدارک و داده های صحیح متکی باشد. گرچه روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عمدتا برمنابع و ماخذ کتابخانه ای قرار دارد.

۱-۸ بررسی منابع

  بررسی زندگی قوام السلطنه احتیاج به پژوهش وسیع و دست یافتن به اسناد و ارشیوهای سیاسی و دهها کتاب ومقاله است که این پایان نامه تا جایی که توانسته در پی مطالعه و بررسی انها برامده است. البته از این بابت قطعا بی نقص نمی باشد، برای تهیه و تدوین این نوشتار از منابع متعددی استفاده شده که در یک تقسیم بندی کلی میتوان انها را به شرح زیر تقسیم کرد

 اسناد ، مطبوعات،  مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، خاطرات و پژوهش های عمومی

اسناد: بیشترین سعی وتلاش برای تدوین این نوشتار براین بود که بتوان از اسناد و مدارک استفادشود.در این پژوهش ازاسناد  سازمان اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز اسناد ریاست جمهوری و از کتاب غائله آذربایجان تالیف  خانبابا بیانی که شامل شکل گیری فرقه دموکرات آذربایجان و به روایت اسناد وزارت خارجه است نیز استفاده شده است.

مطبوعات

اطلاعات : مدیریت روزنامه اطلاعات را عباس مسعودی که فردی درباری بود  برعهده داشت و به نوعی روزنامه در خدمت دولت قلم می زد. در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ همچنان در خدمت دولت وقت بود.

رهبر :ارگان اصلی حزب توده بود و با مدیریت ایرج اسکندری . این روزنامه معروفترین نشریه ی حزب توده بود که چندین دوره هم توقیف شد.

آذربایجان : این روزنامه به مدیر مسئولی خشک نابی و به زبان ترکی منتشر می شد و از ارگان اصلی ،فرقه   دموکرات آذربایجان بود.

آژیر : روزنامه ی اژیر یک روزنامه فارسی رادیکال و چپ بود که از خرداد ۱۳۲۲ منتشر می شد. صاحب امتیاز روزنامه سید جعفر پیشه وری بود.زمانی که گروهی خود را فرقه ی دموکرات  آذربایجان خواندند درتابستان  1324 یک حکومت خودمختار حامی شوروی به رهبری او تشکیل دادند.

مجلات

مجله ی سیاسی و اقتصادی – احمد قوام سیاستمدار برتر –پروفسور سید حسن امین- اردیبهشت ۱۳۸۶ –شماره ۳۲۵-۳۲۶

مجله ی سیاسی و اقتصادی –مسئله آذربایجان چگونه حل شد.؟عبدالرضا هوشنگ مهدوی- خرداد و تیر ۱۳۷۵- شماره ۱۰۵-۱۰۶-ص ۴۳

خاطرات

خاطرات و خطرات : اثر مخبرالسلطنه هدایت . وی بارها در مقام نخست  وزیر، وکیل و والی انجام وظیفه کرده است.اودر زمره ی سیاستمداران میانه رو وسنتی است.رضا خان را به دیده مثبت می نگریست. هرچند به برخی از اقدامات او مانند جمهوری خواهی انتقاد  داشت  و آن را چندان مناسب جامعه ایران نمی دانست.

در دوره ی رضا شاهی وی شش سال سمت نخست وزیر داشت.و چون از نزدیک در جریان حوادث ان عصر بود و از علل و عوامل بسیاری از وقایع مطلع بود لذا خاطرات او  برای این تحقیق سودمند واقع شد.

 خاطرات سیاسی مهدی فرخ : این کتاب شامل تاریخ پنجاه ساله معاصر ایران است.به همراه  تصاویر تاریخی سردار معظم .در پی تصویب قانون لغو الغاب و درجات نظامی در سال ۱۳۰۴ نام خانوادگی تیمورتاش را برخود برگزید. مهدی فرخ در طول زندگی خود همواره سمت های مختلف سیاسی را احراز کرد .وی در اواخر عمربه انتشار خاطرات سیاسی خود  در مجله سپید و سیاه پرداخت که بعدا به صورت کتاب منتشر شد.

 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

  این مذاکرات که اخیرا به صورت لوح فشرده توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی عرضه شده است و  بر روی سایت مجلس نیز وجود دارد.از انجا که قوام در بعضی جلسات مجالس دوره ی چهارم، سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم  مذاکرات و سخنرانی هایی داشت و با نمایندگان گفتگو می کرد لذا توجه خاص به این مذاکرات به اعتبار پژوهش می افزاید.

 

پژوهش های عمومی

کتاب هایی به تاریخ دولت های ایران پرداخته اند و بالطبع در آن ها به دولت ها و اقدامات سیاسی قوام السلطنه نیز اشاره شده است از جمله : کتاب دولت های ایران از حسین ملکی  ،زندگینامه و رجال و مشاهیر ایران از حسن مرسلوند ،شرح حال رجال سیاسی ایران  از عاقلی، ،خاندان های حکومتگر از عاقلی می توان اشاره کرد. که این کتاب ها یک تاریخچه اجمالی از دولت های قوام ارائه داده اند.

 

ایران بین دو انقلاب نوشته ابراهامیان :

 به دولت های قوام علی الخصوص اقدامات وی بعد از شهریور ۱۳۲۰ پرداخته است.این کتاب اطلاعات زیادی از تاریخ ایران بین دو انقلاب داده است اما درمواردی شاهد هستیم ابراهامیان با برجسته کردن عوامل اقتصادی درصدد بوده است تا نشان دهد که انقلاب ایران  چندان  هم اسلامی نبوده است.

کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۱۳۲۰-۱۳۵۷)

مولف این کتاب علیرضا ازغندی است ،وی در این کتاب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را در این دوران خیلی ریز بینانه مورد بررسی قرار داده و اطلاعات موثری را در اختیار می گذاردو از انجا که ان دوران برای ما دوران سرنوشت سازی بود و نخست وزیری چهارم و پنجم قوام به بعد از شهریور ۱۳۲۰ می رسد. استفاده از این منبع را لازم و ضروری می نماید.

نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ج ۳ اثر زهرا شجیعی

این کتاب ضمن دادن اطلاعات شناسنامه ای –آماری از کابینه های ایران تاریخچه ی مختصری از کوشش های آنان عرضه می دارد.

تاریخ ۲۰ ساله حسین مکی :

  این کتاب  که بیشتر به صورت وقایع نگاری است و کمتر در آن تحلیل صورت گرفته است. وقایع و حوادث دوران قوام السلطنه و دولت های او را گزارش داده است.انچه در این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به بحث پایان نامه مربوط می شود جلد اول و دوم آن است.

بحران دموکراسی در ایران تالیف فخرالدین عظیمی

این کتاب یکی از نوشته های تحلیلی و سودمندی است که وقایع ایران را در سالهای ۱۳۲۰-۱۳۳۲ به صورت جدی مورد بررسی قرار داده است. مولف کار خود را براساس کابینه ها و مدت زمان حکومت انها تنظیم کرده است.آنچه بر اهمیت کتاب می افزاید تحلیل جالب و قوی مولف همچنین استفاده از اسناد وزارت خارجه انگلستان است. هرچند که این کتاب در برخی موارد مانند رابطه حزب توده با دولت قوام ،دچار کاستی هایی است. اما یکی از پژوهش های ارزنده در رابطه با اقدامات دولت های قوام است.از این کتاب در بخش های مختلف پایان نامه استفاده شده است.

آذربایجان در ایران معاصرتالیف تورج اتابکی

این کتاب یکی از پژوهش های ارزنده درباره فرقه دموکرات آذربایجان است.  نویسنده کتاب خود را براساس گزارش های تاریخی ،اسناد دیپلماسی و خاطرات و محفوظات دست اندرکاران و شاهدان ایرانی و خارجی نوشته است. نویسنده وقایع اذربایجان را در زمان مشروطه و جنگ جهانی اول بررسی می کند.سپس به مبحث اصلی که همان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان است می پردازد.وی با تحلیلی بی طرفانه علت بحران آذربایجان را بررسی کرده و از این منظر ،یکی از پژوهش  های ارزنده در رابطه با وقایع آذربایجان است.

تاریخ معاصر ایران ،نوشته پیتر آوری

ترجمه ی محمد رفیعی مهرابادی ،این کتاب برگردان فصل های ۱۷تا۲۶ تاریخ معاصر ایران ،تالیف پیتراوری است. فصل های یاد شده ،یک برهه ی ۲۸ ساله (۱۳۰۴ تا۱۳۳۲ خورشیدی )از تاریخ کشورهارا شامل می شودد.دورانی که نظر به پیش امدهای چشمگیر و دگرگونی های مهم در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران ،از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دورانی که تا حدود بسیار زیادی مربوط به فعالیت های قوام میشود .

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه رویدادهای سیاسی و مذهبی دوره اردشیر دوم هخامنشی و تاثیر آن بر تحولات اجتماعی …

دانشکده علوم انسانی ، گروه تاریخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش : تاریخ ایران باستان

عنوان:

رویدادهای سیاسی و مذهبی دوره اردشیر دوم هخامنشی و تاثیر آن بر تحولات اجتماعی ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد نبی سلیم

تابستان ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۲

کشور و سرزمین.. ۲

شاهنشاهان هخامنشی تا اردشیر دوم. ۳

۱-۲ بیان مساله. ۷

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۱-۴ فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۵ اهداف تحقیق. ۹

۱-۶پیشینه ادبیات تحقیق. ۹

۲-۱اوضاع سیاسی هخامنشیان قبل از اردشیر دوم. ۱۲

۲-۱-۱ سیاست خارجی کوروش بزرگ.. ۱۲

۲-۱-۲سیاست خارجی کمبوجیه. ۱۶

۲-۱-۳سیاست خارجی داریوش بزرگ.. ۱۸

۲-۱-۴ سیاست خارجی خشایارشا ۲۰

۲-۱-۵ سیاست خارجی اردشیر اول ( دراز دست ) ۲۳

۲-۱-۶ سیاست خارجی داریوش دوم. ۲۵

۲-۲ اوضاع اجتماعی هخامنشیان. ۲۶

۲-۲-۱ اوضاع اقتصادی جامعه هخامنشی.. ۲۶

۲-۲-۲ ارزش آزادی در جامعه. ۳۱

۲-۲-۳ اقلیت های مذهبی.. ۳۲

۲-۲-۴ طبقه بندی اجتماعی.. ۳۴

۲-۲-۴-۱ مغها یا روحانیان‏. ۳۵

۲-۲-۴-۲ کشاورزان‏. ۳۶

۲-۲-۴-۳ زنان در اجتماع هخامنشیان. ۳۷

۲-۲-۴-۳-۱مداخله زنان در کار جنگ… ۴۰

۲-۳-۱ پادشاه فاتح و پادشاه عدالت : ۴۰

۲-۳-۲ مجسمه داریوش… ۴۱

۲-۳-۳ شاه بر روی تخت اش… ۴۲

۲-۳-۴ بارعام شاهانه : ۴۳

۲-۳-۵ فرمانده جنگی : نمایش ها و واقعیت ها ۴۵

۲-۳-۶ شاه شکارچی : ۴۸

۲-۳-۷ سازنده باران و فرمانروای توفان. ۴۹

۲-۳-۸ میان آدمیان و خدایان. ۵۰

۲-۳-۹ فرهنگ قربانی کردن. ۵۱

۲-۳-۱۰ دین‌ در زمان‌ هخامنشی‌.. ۵۲

فصل سوم. ۵۵

۳-۱اردشیر دوم هخامنشی.. ۵۶

۳-۲ سیاست خارجی اردشیر دوم ( منمون) ۵۸

۳-۲-۱ گاه شناسی جنگ های اردشیر دوم در یادداشت های روزانه نجومی بابلی.. ۵۹

۳-۲-۳ اسپارت در کنار کوروش کوچک علیه اردشیر دوم. ۶۴

۳-۲-۴ شاه اردشیر صلح شاه را به یونان تحمیل می کند. ۶۹

۳-۲-۵ سخنی درباره اردشیر دوم. ۷۱

۳-۳سیاست امور داخلی اردشیر دوم. ۷۹

۳-۳-۱سلطنت داریوش دوم. ۸۰

۳-۳-۲ شورش کوروش جوان. ۸۶

۳-۳-۳ نماد های فرهنگی اردشیر دوم. ۹۸

۳-۳-۳-۱ کتیبه  های اردشیر دوم. ۹۸

۳-۳-۳-۲ تپه آپادانا و کاخ داریوش… ۹۸

۳-۳-۳-۳ معماری کاخ. ۱۰۱

۳-۳-۳-۴ ترجمه کتیبه. ۱۰۳

۳-۳-۳-۵ ترجمه کتیبه. ۱۰۵

۳-۳-۳-۶ باغ های کاخ شوش… ۱۰۶

۳-۳-۳-۷ تفاوت شوش و تخت جمشید. ۱۰۶

۳-۴ دین در زمان هخامنشیان و تداوم آن در زمان اردشیر دوم هخامنشی.. ۱۰۸

۳-۴-۱ علل‌ تجدید حیات‌ مهرپرستی‌ در زمان‌ هخامنشیان‌. ۱۰۸

نتیجه. ۱۱۵

چکیده

پژوهش حاضر در مورد اردشیر دوم  هخامنشی یکی از پادشاهان سلسله هخامنشی است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن ارائه­ی تصویری از شرایط سیاسی اجتماعی مذهبی حاکم بر دوران حکومت هخامنشیان تا قبل از دوران اردشیر دوم، شرایط سیاسی اجتماعی مذهبی دوران اردشیر دوم به شکل دقیق تر ترسیم شده و تاثیر آن بر شرایط کلی حاکم بر آن بررسی گردد.

اردشیر دوم هخامنشی به لطف اقتدار سلسله بزرگ و قدرتمندی که در آن به قدرت رسیده از اقتدار خوبی برخوردار است و حتی از این ابهت برای زیر دست نگه داشتن حکومت یونان  که از حکومت های مطرح دنیای آن روز است موفق می شود اما توفیق چندانی در حفظ فضای امن داخلی ندارد و اتفاقات ناگوار داخلی زیادی در دوران وی رخ داده است.

در زمان وی خدمات فرهنگی و عمرانی عمده ای برای کشور ایران صورت نگرفته است و شاید بتوان گفت بزرگ ترین خدمت وی به خزانه کشور برای زراندوزی و مال اندوزی در قبال دریافت مالیات های سنگین می باشد. اما در زمینه­ی مسایل مذهبی او بدعت­گذار ساخت معابد و تندایزد بانو آفرودیته بود و به نوعی در زمان وی آیین مهرپرستی رواج دوباره یافته است.

کلید واژگان: هخامنشیان، اردشیر دوم ، سیاست ، یونان ،مهرپرستی

فصل اول کلیات

۱-۱ مقدمه

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکرده طایفه‌ پاسارگاد از طایفه‌های پارسیان بوده است.هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو[۱] واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح لیدیه[۲] و بابل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

به قدرت رسیدن پارسی‌ها و سلسله هخامنشی ( ۳۳۰-۵۵۰ قبل از میلاد) یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینان دولتی تأسیس کردند که دنیای قدیم را به استثنای دو سوم یونان در تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌‌دانند.

کشور و سرزمین

پارسی‌ها مردمانی آریایی نژاد بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فلات ایران آمده بودند. آنان ازقوم آریایی پارس یا پارسواش[۳] بودند که درکتیبه‌های آشوری از سده نهم پیش از میلاد مسیح نام آنان آمده است. پارس ها همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. با ضعف دولت ایلام، نفوذ قوم پارس به خوزستان‌ و نواحی ‌مرکزی فلات ایران‌ گسترش یافت.

برای نخستین بار درسالنامه‌های آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق. م، نام کشور « پارسوآ[۴]» در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده‌است. بعضی از محققین مانند راولین سن[۵] عقیده دارند که مردم پارسواش همان پارسی‌ها بوده‌اند. تصور می‌شود اقوام پارسی پیش از این که از میان دوره‌های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند، در این ناحیه توقف کوتاهی نمودند و در حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد در ناحیه پارسوماش، روی دامنه‌های کوه‌های بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه‌ای که جزو کشور ایلام بود، مستقر گردیدند. از کتیبه‌های آشوری چنین استنباط می‌شود که در زمان شلم نصر ( ۷۱۳-۷۲۱ ق. م) تا زمان سلطنت آسارهادون[۶] (۶۶۳ ق. م)، پادشاهان یا امراء پارسوا، تابع آشور بوده‌اند. پس از آن درزمان فرورتیش[۷] (۶۳۲-۶۵۵ ق. م) پادشاه ماد به پارس استیلا یافت و این دولت را تابع دولت ماد نمود.

شاهنشاهان هخامنشی تا اردشیر دوم

مهم‌ترین سنگ‌نوشته هخامنشی از نظر تاریخی و نیز بلندترین آنها، سنگ‌نبشته بیستون بر دیواره کوه بیستون است. سنگ‌نوشته بیستون بسیاری از رویدادها و کارهای داریوش اول را در نخستین سال‌های حکمرانی اش که مشکل‌ترین سال‌ها حکومت وی نیز بود،به طور دقیق روایت می‌‌کند. این سنگ‌نوشته عناصر تاریخی کافی برای بازسازی تاریخ هخامنشیان را داراست.

به واقع با وجود فراوانی منابع میانرودانی، مصری، یونانی و لاتین نمی‌توان با تکیه بر آنها نسب‌شناسی کاملی از خاندان هخامنشی از هخامنش تا داریوش را به دست آورد. برای این منظور متن سنگ‌نوشته بیستون فرصت مناسبی را در اختیار مورخ قرار می‌‌دهد که در آن شاه شاهان نوشته بلند خود را با تایید مجدد رابطه اش با خاندان شاهنشاهی پارسیان آغاز می‌‌کند و به تدریج اخلاف خود را نام می‌‌برد: ویشتاسپ[۸]، آرشام[۹]، آریارمنه[۱۰]، چیش پش[۱۱] و هخامنش. این تبارشناسی به دلایل مختلف مدت‌های طولانی مورد ایراد قرار گرفته بود. زیرا در این فهرست نام دو نفر از شاهان هخامنشی که پیش از داریوش حکومت می‌‌کردند یعنی کوروش کبیر و کمبوجیه اول به چشم نمی‌خورد.

همین مسأله موجب شده است که مفسران سنگ‌نوشته نسبت به محتوای سنگ‌نوشته داریوش با شک و تردید نگاه کنند و او را غاصب پادشاهی هخامنشیان بدانند که با نوشتن این سنگ‌نوشته سعی داشته است برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از نگاه آیندگان، شجرنامه خود را دست کاری کند.

موافق نوشته‌های هرودوت، لوحه نبونید پادشاه بابل، بیانیه کوروش بزرگ (استوانه کوروش)، کتیبه بیستون داریوش اول، و کتیبه‌های اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی، ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده‌است: (لازم به ذکر است درستی این جدول از هخامنش تا کوروش بزرگ مورد تردید است).

هخامنش

 • چیش پش اول
 • کمبوجیه اول
 • کوروش اول
 • چیش پش دوم

شاخه اصلی:

 • کوروش دوم
 • کمبوجیه دوم
 • کوروش بزرگ(سوم)
 • کمبوجیه سوم ( فاتح مصر )

 

شاخه فرعی:

آریا رومنه

ارشام

ویشتاسب

 • داریوش بزرگ(اول)

با تحلیل کلی تمامی منابع می‌‌توان به این شکل نتیجه گرفت. در ربع نخست سده ششم ق.م چیش پش پسر هخامنش حکمرانی پارس را به پسر بزرگ‌ترش آریارامنه اعطا کرد در حالی که پسر کوچک‌ترش، کوروش اول به حکمرانی انشان منصوب شد. پس از مرگ آریارامنه، پسر وی آرشام جایگزین وی شد ولی پس از کوروش اول پسرش کمبوجیه اول و پس از او نیز پسر وی کوروش دوم جانشین او شد. این رویدادها در اواسط سده ششم پیش از میلاد به وقوع پیوست.

در این دوران، کوروش بزرگ توانست مادها را به تبیعت خود در آورد و به افتخار و ثروت دست یابد. مدتی بعد کوروش بزرگ بخش‌های بزرگی از مناطق خاورمیانه را به تصرف خود در آورد. بعد از او نیز کمبوجیه راه فتوحات پدرش را ادامه داد و بر گستره شاهنشاهی هخامنشی افزود.

کمبوجیه در بازگشت از مصر فوت کرد. برخی دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه اطرافیان می‌‌دانند اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر مرده است ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده است.

پس از مرگ کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود. ولی از شاخه دیگر تاج سلطنتی به آرشام یا پسرش ویشتاسب پدر داریوش می‌‌رسید. آنچه به نظر واقعی می‌‌رسد این است که داریوش در زمان حیات پدر و پدر بزرگش، با موافقت آنها، حکومت را به دست گرفت. چرا که در زمان ساخت کاخ داریوش در شوش در اوایل حکمرانی وی، بر اساس اطلاعات الواح مکشوفه از پی بناها، این دو زنده بودند.

کوروش بزرگ

کمبوجیه

–بردیای دروغین (گئوماته مغ)

داریوش بزرگ

خشایارشا (خشیارشا)

اردشیر یکم (اردشیر درازدست)

–خشایارشای دوم

–سغدیانوس

اردشیر دوم

اسم این پادشاه ارشک بود ، ولی پس از آنکه به تخت نشست ، به اردشیر موسوم گردید یونانی ها او را من من یعنی با حافظه گفته اند زیرا حافظه فوق العاده داشته است و کوروش پسر داریوش دوم و پروشات که در آسیای صغیر والی و هم رئیس قشون بود در حیات پدر می خواست اردشیر دوم را از تخت دور کند و چنین تشخیص داده بود که به اسپارت نزدیک شده و تصمیم دارد قشون کاری از ایرانی ها در تخت معلمین یونانی تشکیل دهد . تیسافرن ، داریوش را از خیالات کوروش مسبوق نمود و در نتیجه او به دربار احضار شد ، ولیکن وقتی رسید که داریوش فوت کرده بود.

در موقع تاجگذاری اردشیر در پاسارگاد کوروش خواست شاه را بکشد ، تیسافرن ، اردشیر را اگاه نمود و حکم اعدام او صادر شد ولی پروشات گیسوان خود را به گردن کوروش بست و طوری او را در بر گرفت که اجرای حکم بدون اینکه آسیبی به ملکه برسد ، ممکن نبود . بالاخره شاه از کشتن او گذشت و به آسیای صغیر تبعیدش کرد کوروش بعد از مراجعت به آسیای صغیر سپاهی به عده صد هزار نفر  ترتیب داده و سیزده هزار نفر از مردمان جنگی یونانی به خدمت خود در تحت ریاست کل آرخ[۱۲] اجیر کرده به عزم تصرف سلطنت از آسیای صغیر تا نزدیکی بابل آمد .

جستار حاضر به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اردشیر دوم هخامنشی پرداخته است.

۱-۲ بیان مساله

اردشیر دوم هخامنشی از سال ۴۰۴ تا سال ۳۵۸ به مدت ۴۶ سال پیش از میلاد بر سرزمین ایران حکومت کرده است او پس از پدرش داریوش دوم به سلطنت رسیده است که در آن زمان چهل سال داشته است، او در واقع نهمین پادشاه هخامنشیان محسوب می گردد.دوران سلطنت وی شامل یک سلسله توطئه های پایان ناپذیرسیاسی و حرمسرایی آکنده از حسادت ها و اغراض بوده است تا جایی که پروشات تیرای یکم همسر اردشیر دوم را با خوراندن زهر به قتل رسانده است و با تمام کامیابی های که شاه در سیاست خارجی خود داشته به دلیل وجود این فضای نامطلوب در  امور داخلی دچار چالش های فراوان گشته است از این رو تلاش بر این نیست تا در این جستار به بررسی رخدادهای سیاسی و مذهبی و اجتماعی ایران در دوره اردشیر دوم هخامنشی پرداخته شود . در واقع د راین بررسی تلاش می شود تا علل تاریخی ریشه ای چالش های داخلی و مشکلات ناشی از حرمسرا و چگونگی وقایع و برخورد شاه بعنوان شخص ا ول حکومتی نسبت به وقایع داخلی بررسی شود و سپس شرایط سیاست خارجی علل کامیابی یا ناکامیابی ها چگونگی رخدادها و وقایع و نقش شخصیت ها در شرایط کل سیاست خارجی زمان اردشیر دوم هخامنشی بررسی گردد و در پایان تاثیرات این رخدادها بر شرایط مذهبی و اجتماعی ایران در آن زمان بررسی می گردد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی شرایط اجتماعی و تحولات صورت گرفته در زمان اردشیر دوم در آن جاست که اردشیر شاهی مقتدر و پیش رو در استفاده از ترفندهای سیاسی برای زیر سلطه آوردن حکومتی مانند یونان است. آنقدر که یونانیان برای انجام هر کاری در آتن ابتدا از اردشیر که به او ممنون می گفتند کسب اجازه می کردند. این تسلط تا آن جا بوده که اردشیر در همه مسایل و حتی خصوصی دربار یونانیان نقش هایی ایفا می کند. اما همین شاه شورشی بزرگ در داخل را تجربه می کند و اوضاع دربار بسیار آشفته ای دارد درزمان او جنایات متعدد داخلی روی می دهد.

از سویی زمان تاریخی  اردشیر دوم  به شکل همه جانبه کمتر مورد بررسی قرار گرفته این شاه که گویا از بهره هوشی خوبی نیز برخوردار بوده شاید بیشتر به دلیل واقعه شورش کوروش شناخته شده باشد در حالی که سیاست خارجی وی جنگ ها و تعهد نامه هایی که در زمان وی امضا شده است بسیار قابل توجه بوده و اثر شایانی بر اوضاع اجتماعی ایران در زمان وی داشته است. پ

۱-۴ سوالات تحقیق

 • آیا اردشیر دوم در اداره امور داخلی موافق نیست؟
 • آیا احساسات زنانه در اداره امور داخلی زمان اردشیر دوم هخامنشی موثر بوده است؟
 • آیا اردشیر دوم توانسته است مشکلات امور داخلی را بدون تنش و درگیری با تدبیر و مصلحت حل نماید؟
 • آیا اردشیر دوم هخامنشی در اداره امور خارجی موفق است؟
 • چه عواملی باعث موفقیت های در اداره امور خارجی شده است؟
 • کدام توانمندی فردی در زمان وی به موفقیت های وی کمک نموده است؟

۱-۵ فرضیه های تحقیق

 • به نظر می رسد احساسات زنانه و دخالت آن دراداره امور کشور منجر به ناکامی اردشیر دوم هخامنشی در اداره شرایط داخلی شده است .
 • نوع واکنش شاه به مشکلات شرایط داخلی باعث برخی از ناکامی های داخلی شده است .
 • علت سایر کامیابی های شاه در همین شرایط در سیاست خارجی مربوط به توانمندی شاه استفاده از شرایط نامطلوب ملل به نفع سرزمین خود و زیرکی می باشد.
 • اینگونه به نظر می رسد که آشنایی اردشیر دوم هخامنشی با اصول جنگ و کشورگشایی در کامیابی های سیاست خارجی وی بی تاثیر نبوده است .

۱-۶ اهداف تحقیق

 • استفاده از اسناد و مدارک تاریخی
 • استفاده از نظریات معتبر جامعه شناسی سیاسی

 

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمّه در دوره امویان

 پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

تاریخ –  تاریخ اسلام

روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمّه در دوره امویان

اسفندماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 از پیروان ادیان الهی در قرآن کریم به عنوان اهل کتاب یاد شده است. در زمان ظهور پیغمبر اسلام (ص)، آزادی عقیده و مذهب در بعضی ممالک متمدن وجود نداشت تا اینکه قانونگزار اسلام بزرگترین قدم را برای اصلاح جامعه برداشته و آزادی عقیده را اعلام فرمود و مسلمانان را بر رفق و مدارا با پیروان سایر ادیان توصیه نمود. اسلام ملل غیر مسلمان را به دو گروه کفار و اهل کتاب تقسیم نموده است: اهل ذمه کسانی بودند که یا باید اسلام را قبول کنند و یا جزیه دهند، که تعیین مقدار جزیه بسته به نظر خلیفه مسلمانان بوده و در میزان جزیه رعایت فقیر و غنی بودن جزیه دهندگان مورد توجه قرار می­گرفت. این پایان نامه که به روش     توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول و پژوهش­های جدید فراهم شده است،که به روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان می­پردازد. رفتار مسلمین نسبت به اهل ذمه در دوره امویان متفاوت بوده است؛ امویان نسبت به اهل ذمه سخت گیر بودند علاوه بر خراج، مالیات­های دیگری بر آن­ها تحمیل می­نمودند. بنی امیه برای اداره حکومتشان از توانمندی­های سیاسی آنان بهره می­گرفتند. اهل کتاب در دین خود آزاد بودند و فعالیت های خود اعم از علمی و فلسفی را دنبال می­کردند. اختلاط و ارتباط میان مسلمانان و اهل کتاب زمینه تأثیر پذیری از آن­ها را در مواردی چون علوم، هنر، آداب و رسوم فراهم ساخت این اثرگذاری ابتدا از طریق حضور پزشکان مسیحی در دربار امویان بود و به تدریج در حوزه علوم عقلی و نقلی و کلام دیده می­شود .

کلید واژه ها: اهل ذمه، پیامبر(ص)، روابط فرهنگی، امویان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- پیشینه تحقیق (مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی)………………………………………………….. ۴

۱-۵- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۷- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸- ارزیابی و نقد منابع…………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۸-۱- منابع دست اول………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۸-۲- تحقیقات جدید……………………………………………………………………………………………………….. ۸

 

فصل دوم: موقعیت و وضعیت اهل کتاب در قرآن و دیگر متون اسلامی

۲-۱- ظهور اسلام………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲ -۲- اهل کتاب در قرآن…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

     2-2-1-وضعیت پیروان ادیان آسمانی (زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان،صابئین) قبل از

               اسلام………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۳-جزیه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۱ جزیه در اسلام………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

  

عنوان                                                                                                 صفحه

 

۲-۴- حقوق اهل ذمه در اسلام………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵- صیانت فرهنگی جامعه ی اسلامی در برخورد با فرهنگ های بیگانه…………………………. ۳۹

۲-۵-۱- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی…………………………………………………………………. ۴۰

۲-۵-۱-۱- مبارزه مستقیم (جهاد)……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۵-۱-۲- تحریم های اجتماعی و سیاسی………………………………………………………………… ۴۱

۲-۵-۱-۳- تحریم فرهنگی……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۵-۱-۳-۱- محدودیت­های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………. ۴۳

۲-۵-۱-۴- مقاومت فرهنگی…………………………………………………………………………………………. ۴۴

         2-5-1-5-مهاجرت فرهنگی ……………………………………………………………………………………… ۴۵

 

فصل سوم: وضعیت اهل ذمه و روابط آنان با مسلمانان از صدر  اسلام تا امویان

۳-۱- روش پیامبر (ص) در تعامل با مسیحیان……………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۱-۱- روابط مسلمانان و مسیحیان در دوره ی پیامبر (ص)………………………………………………. ۵۰

۳-۲- وضعیت یهود پیش از هجرت پیامبر اسلام (ص)………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳- سیره پیامبر در تعامل با یهود………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۱- پیامبر و بیت المدارس یهود…………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴- تعاملات فرهنگی مسلمانان و یهود…………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵- کارشکنی فرهنگی یهود…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵-۱- شبهه افکنی در مسائل اعتقادی…………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۵-۱-۱- نسبت دادن فقر به خدا……………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۵-۱-۲- شبهه ارائه تورات به گونه ی تحلیل یافته………………………………………………… ۶۰

۳-۵-۱-۳- ترجیح بت پرستی جهت ایجاد تردید در مشرکان…………………………………… ۶۰

۳-۵-۱-۴- به بازی گرفتن اصل دین…………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۵-۱-۵- سعی در انحراف کشیدن پیامبر………………………………………………………………………. ۶۱

عنوان                                                                                                 صفحه

 

۳-۵-۱-۶- تلاش برای ارتداد مسلمین………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۵-۱-۷-خیانت یهود و کتمان حقایق……………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۵-۱-۸-تحریف و دستازی در تورات………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۵-۱-۹ تخریب شخصیت…………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۶- چگونگی برخورد مسلمانان با زرتشتیان ………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۶-۱- آزادی عقیده………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۶-۲- موقعیت اجتماعی و اقتصادی………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۷-دلایل گرایش زرتشتیان به اسلام…………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۷-۱- وعده های جذاب اسلام (اشتیاق به فرامین اسلام)…………………………………………. ۶۹

۳-۷-۲- سادگی احکام اسلام……………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۷-۳- وجود برخی تشابهات در احکام و عبادات و مفاهیم ……………………………………….. ۷۰

۳-۷-۴- فعالیت مبلغان اسلام…………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۷-۵- حفظ موقعیت اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۷-۶- انگیزه های مالی و اقتصادی……………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۷-۷-آزادی فردی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴      

۳-۷-۸- ایمان قلبی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۷-۹- فشار و اجبار و تهدید………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۸- اهل ذمه در زمان خلفای راشدین…………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۹- اسرائیلیات و زمینه های نفوذ آن به فرهنگ اسلامی…………………………………………………… ۸۲

۳-۹-۱مشهورترین مبلغان اندیشه های اسرائیلی………………………………………………………………….. ۸۸

 

فصل چهارم: روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان

۴-۱- امویان و استقرار آنها در شام…………………………………………………………………………………………… ۹۱

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

۴-۲- تعاملات فرهنگی مسلمانان و مسیحیان…………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۲-۱- نیاز امویان به مهارتهای مسیحیان………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۳- برداشت مسلمانان و مسیحیان از یکدیگر دردوره اموی………………………………………………. ۱۰۰

۴-۴-مناظرات میان مسلمانان و مسیحیان……………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۵- شکستن تصاویر………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۶- نقش ائمه (ع) در پاسخگویی به شبهات مسیحیان……………………………………………………… ۱۰۵

۴-۷- تأثیرپذیری متکلمان مسلمان از مسیحیان…………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۸- جایگاه علم در عصر اموی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۹- نقش مسیحیان در انتقال علوم به مسلمانان…………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۹-۱- مراکز علمی سریانی ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۹-۲- انتقال مرکز علمی اسکندریه به شام………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۱۰-  شام، مرکز علمی مسلمانان و مسیحیان…………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۱۱- نقش شاعران مسیحی در دربار اموی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۱۲- تأثیرپذیری هنر مسلمانان از مسیحیان……………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۱۲-۱- نقش مسیحیان در معماری مساجد…………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۱۲-۲- نقش مسیحیان در  معماری قصرها…………………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۱۳-هم­گرایی مسلمانان و مسیحیان در دوره امویان …………………………………………………… ۱۲۱

۴-۱۳-۱-ازدواج………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۱۳-۲-جشن ها……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۱۳-۳-زیارتگاه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۱۳-۴-لباس……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۱۳-۵-دیر ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۱۴- زرتشتیان………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

عنوان                                                                                                 صفحه

 

۴-۱۵- سیاست دینی امویان در ارتباط با زرتشتیان……………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱۵-۱- مدارا و تساهل امویان با زرتشتیان…………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۱۵-۲- سخت گیری و امویان در رابطه با زرتشتیان…………………………………………………… ۱۳۰

 نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

  چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

۱-۱- کلیات

در جامعه اسلامی غیر مسلمانان می­توانستند با شرایط خاص به تابعیت آن درآیند. این نوع تابعیت که با قرارداد دوجانبه انجام می­گرفت در اصطلاح فقه اسلامی«ذمه» نامیده می­شود و به کسانی که این قراردارد را با مسلمین منعقد می­نمودند«ذمی»می­گفتند. دراین معاهده یهودیان، مسیحیان، مجوسان می­توانستند شرکت نمایند و به عنوان متحدان هم پیمان ذمی در سراسر قلمرو حکومت اسلامی از آزادی، امنیت و حقوقی که بر طبق قرارداد ذمه اختیار و امضا نموده بودند برخوردار گردند(ناظمیان فرد،۱۳۸۰: ۴۵).

مقصود اصلی از تشریح این پیمان، ایجاد محیطی امن و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز میان فرقه­های مختلف مذهبی در داخل حکومت اسلامی بود. بر این اساس اقامت افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی منوط به شرکت در عقد قرارداد ذمه بود که پس از امضا قرارداد مزبور جزئی از جامعه بزرگ اسلامی به حساب می­آمدند(همانجا).

اسلام در مواجهه با ادیان و عقاید گذشته، آیین سه پیامبر بزرگ الهی(موسی، عیسی و زرتشت) را با همه تحریفاتی که در آن­ها ایجاد شده است به خود نزدیکتر دید. به همین جهت آن­ها را به رسمیت شناخت وحاضر به همزیستی با پیروان آن­ها  تحت عنوان اهل ذمه شده است و پیروان خویش را به رعایت حقوق و احترام آنان فرمان داده است. مسلمانان در طول تاریخ، هر جا زمام امور را در دست داشتند حقوق اقلیت های مزبور را رعایت می­کردند. پیامبر اسلام(ص) بزرگترین قدم را برای اصلاح جامعه برداشته و با تعلیمات عالیه و استوار، آزادی عقیده ملت­های یگانه پرست را اعلام فرمود. هیچ قانون­گذاری به اندازه پیشوای اسلام برای ملت­های غیر مسلمان این اندازه حقوق و تسهیلات قائل نشده است؛ نظیر این تسهیلات و آزادی در هیچ یک از ممالک متمدن آن دوره دیده نشده است.

 اسلام ملل غیر مسلمان را به دو گروه تقسیم نموده: ۱-کفار، ۲-اهل کتاب(اهل ذمه). اهل ذمه کسانی بودند یا باید اسلام را قبول کنند و یا جزیه دهند؛  ولی حکم جزیه فقط شامل مردان اهل ذمه بود میزان جزیه در کتب فقهی نسبت به توانگران ۴۸ درهم، طبقه متوسط ۲۴ درهم و نسبت به فقیران ۱۲ درهم تعیین شده است. اهل ذمه با دادن جزیه جان و مال خود را بیمه می­کردند و از پرداخت سایر عوارض معاف می­شدند و در مقابل از امتیازات زیادی برخوردار می­شدند. اهل ذمه در تمام کشور های اسلامی آزاد می­زیستند و معابد آن­ها همه جا دایر بود و هر کس موافق آئین خود مراسم مذهبی را انجام می­داد و کلیه حقوق اجتماعی آن­ها از طرف زمامداران اسلامی محترم شمرده می­شد حتی در دعاوی مربوط به ارث، نکاح، طلاق و… طبق احکام ذمه، رسیدگی می­گردید و یا به فقه­های خودشان ارجاع می­گردید.

اهل ذمه که در حمایت اسلام بودند آزاد و مستقل بودند. در برابر این همه امتیازات اهل ذمه ملزم بودندکه: ۱-رعایت قانون اسلام را بکنند، ۲-پرهیز از شکستن هنجارها و بی اعتنایی به ارزش­های اسلامی در ملأ عام، ۳-اجتناب از احداث معابدی همچون کلیسا، صومعه، کنشت و آتشکده، ۴- خودداری از تبلیغ باور­ها و ارزش­های خود، ۵- برای کفار که با مسلمانان در جنگ بودند جاسوسی نکنند(خاکرند، ۱۳۹۰: ۱۶۴).

البته رفتار مسلمین نسبت به اهل ذمه همیشه چنین نبوده است. در زمان امویان نسبت به اهل ذمه سخت گیر بودند علاوه بر خراج مالیات­های دیگری بر آن­ها تحمیل می­نمودند. برای بالا بردن سطح درآمد بر تحمیل خود روز به روز می افزودند(اجتهادی،۱۳۶۳: ۱۹۰).

بنی امیه برای جمع آوری پول به اطلاعات و معلومات آنان متوسل بودند؛ چون حکومتشان بر پایه پول استوار بود و از وجودشان استفاده می­کردند. چرا که اهل ذمه بهتر از مسلمانان خواندن، نوشتن و حساب می­دانستند به کارمندان و خواص یهودی و مسیحی خود که به وجود آن­ها نیاز داشتند پیشنهاد می­دادند که مسلمان شوند غالبا رد می­کردند ولی باز هم با آن­ها مدارا  می­کردند ولی اگر به آن­ها نیاز نداشتند آن­ها را سخت کیفر می­دادند(زیدان،۱۳۳۳: ۴ /۱۳۷).

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهل ذمه در دوران اموی مناصبی به عهده داشتند. روابط ذمیان در این زمان با عمال و حکام اموی هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه فرهنگی تأثیرات مهمی در نحوه اداره حکومت و مسائل جامعه اسلامی داشته است. از آن­جا که اهل ذمه در دوران اسلامی یکی از اقشار اجتماعی مهم جامعه بودند، بررسی روابط آنان با حکومت اموی حائز اهمیت است.

۱-۳- هدف تحقیق

در این پایان نامه، اهل ذمه به صورت تحقیقی مستقل، مورد مطالعه قرار می­گیرد تلاش می­شود به نحوه­ی تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان به خصوص اهل ذمه پرداخته شود. این بررسی به ما کمک می­کند بر خلاف تبلیغاتی که امروزه می­شود مسلمانان با پیروان دیگر ادیان نه تنها با تسامح و تساهل برخورد می­کردند بلکه در دستگاه­های اداری خود، از آن­ها استفاده می­نمودند.

۱-۴- (۵- روش تحقیق

 روش تحقیق دراین پایان­نامه، روش توصیفی و تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه­ای می باشد. در این پژوهش سعی شده است با گردآوری اطلاعات در موضوع مورد بحث از منابع اصلی و دسته بندی و پالایش آن­ها بعد از گزینش داده­ها، از لحاظ صحت و سقم اطلاعات مورد تحلیل و ارزیابی قرار ­گیرد و حاصل این ارزیابی با بهره­گیری از پژوهش­های جدید به شکلی روشن و شیوا به رشته تحریر در آید.

۱-۶- سؤالات تحقیق

 

۱- روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره­ی امویان چگونه و از چه نوعی بوده است؟

۲- دولت اموی در جهت این رابطه چه سیاستی در پیش گرفتند؟

تعداد صفحه :۱۶۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه حیات سیاسی- نصربن سیار

گروه تاریخ

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ اسلام

عنوان

حیات سیاسی- نصربن سیار

استاد مشاور

دکتر پروین دخت اوحدی

زمستان ۸۷

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خراسان در روزگار امویان ایالتی مهم و سوق الجیشی بود که نقش تعیین کننده ای در تحولات آن دوره داشت. ترکیب جمعیت با فتح اسلامی تغییر محسوسی کرد، بدین ترتیب که قبایل عرب برای ادامه فتوحات در آسیای میانه به تدریج وارد منطقه خراسان شدند و ضمن محاربه با نامسلمانان با جمعیت بومی ایران در آمیخته و باعث پا گرفتن اسلام در منطقه شرق خلاقیت اسلامی گشتند. به عبارتی دیگر خراسان به منزله ی پایگاه اعراب مسلمان برای کنترل فلات ایران و ماطق شرق در آمد اما این وضعیت قبایل عرب و اتحاد و یکپارچگی آنان دوامی نداشت. زیرا به تدریج این قبایل با یکدیگر درگیر شدند وب ا عنایت به اختلافات سابقه دار اعراب شمالی و جنوبی ( که حتی بیش از ظهور اسلام نیز وجود داشت) خراسان عرصه کشمکش و رقابت بین این قبایل شد و در سرونوشت حکومت اموی نقش تعیین کننده ای بازی کرد. با مطالعه اوضاع خلاقت اموی و نقش عراق در مقدرات خراسان مشاهده می کنیم که حکام خراسان اغلب به واسطه حکمران عراق و با تائید مرکز خلافت برگزیده می شدند و مسئله وفاداری به خلافت اموری و حمایت خلیفه وقت در موفقیت یا عدم توفیق، حکمرانان نقشتعیین کننده ای داشت. نصربن سیار آخرین حاکم اموی خراسان بود که نظریه لیاقت و وفاداری خویش به دستگاه خلافت به حکمرانی آن منطقه انتخاب شد و کوشید با به کار بستن توان سیاسی خود اوضاع آشفته خراسان را در اواخر عهد اموی سامان دهد. اختلافات قبیله ای اعراب در خراسان و ظلم و ستم انان به نو مسلمانان و عدم توجه خلافت اموی به امور آن ایالت نصر را بر آن داشت تا اصلاحاتی را برای وحدت قبایل عرب و کم کردن فشار بر نو مسلمانان انجام دهد. وی کوشید مالیات ها را منظم و دیوان ها را صالاح کند، امتیازاتی به نو مسلمانان واگذار کند و با تطمیع، برخی سران قبایل قحطانی را مطیع سازد. با برررسی روایت های مختلف می توان موفقیت نسبی برای وی قائل شد ولی باید شااره کرد که حاصل تلاش وی نیز همانند اتحاد قبایل سست و شکننده بود به طوری که با اغتشاش در مرکز خلافت (شام) و ضعف و سستی در ارکان خلافت به تدریج در کار وی شکست افتاد. می توان گفت که انتصاب والی قحطانی (منصور بن جمهور) بر عراق که رقیب بن سیار عدنانی بود، آخرینامیدهای وی را برای اصلاح امور خراسان و در نهایت نجات امویان از بین برد. انعکاس این ضعف ها در پیدایش نهضت عباسیان در خراسان به وضوح دیده می شود. درگیری های نصر بن سیار با جددیع بن علی کرمانی (که از قبیله قحطانی بود) و جنگ و دشمنی های طولانی با وی باعث کم رمق شدن نیروهای طرفدار اموری و در نهایت غلبه اومسلم خراسانی بر آنان شد. باشکست نصر بن سیار از ابو مسلم و به دنبال آن شکست مروان بن محمد در نبرد زاب، خلافت به عباسیان واگذار شد.

واژه های کلیدی : اعراب قحطانی، اعراب عدنانی، خراسان، امویان، ابومسلم خراسانی، حارث بن سریج ، عباسیان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه. ۱

۱- مسئله پژوهش (بیان مسئله ) ۳

۲- سوالات تحقیق.. ۴

فرضیه های تحقیق.. ۴

اهداف تحقیق.. ۵

روش انجام تحقیق.. ۵

پیشینه تحقیق.. ۵

معرفی و نقد منابع. ۸

 

بخش اول: وضعیت خراسان تا روی کار آمدن نصر بن سیار. ۲۰

فصل اول: اوضاع خراسان در اواخر عهد  ساسانی.. ۲۱

جغرافیای تاریخی خراسان. ۲۲

اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان پیش از ورود اعراب مسلمان……………………………………………………………… ۲۹

 

فصل دوم: اوضاع سیاسی ، اجتماعی خراسان پس از ورود اسلام. ۳۷

ورود اعراب مسلمان به خراسان. ۳۸

دوره خلفای راشدین ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

دوره سفیانیان………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

دوره مرانیان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

 

بخش دوم: اقدامات و اصلاحات نصربن سیار قبل و بعد از حکمرانی خراسان. ۸۶

فصل اول: نصر بن سیار از ولادت تا حکمرانی خراسان. ۸۷

خاستگاه نصربن سیار ۸۸

تعصبات قبیله ای اسد بن عبداله وبرکناری وی.. ۹۴

حکمرانی اشرس بن عبدالله.. ۹۶

 

فصل دوم: اصلاحات و اقدامات نصر بن سیار پس از حکمرانی خراسان. ۱۰۶

اصلاحات و اقدامات نصر بن سیار ۱۰۷

جنگ نصر بن سیار در ماوراء النهر و کشته شدن کورصول. ۱۱۴

کشته شدن زید بن علی و آمدن یحیی بن زید به خراسان………………………………………………………………… ۱۲۱

آشتی نصر با سغدیان. ۱۲۲

ولایتداری نصر از سوی ولید بن یزید عبدالملک… ۱۲۶

تاریخچه جنبش نومسلمان ودرگیری هایشان با نصربن سیار و تأثیرآن بر اوضاع خراسان. ۱۲۸

 

بخش سوم: زمینه های سقوط امویان و شکل گیری نهضت عباسیان در خراسان. ۱۳۵

فصل اول: زمینه های سقوط امویان و تلاش نصر بن سیار برای جلوگیری از آن. ۱۳۶

اختلاف ازدیان و مضریان (کرمانی و نصر) در خراسان و سرانجام حارث بن سریج و جدیع کرمانی.. ۱۳۷

قیام عبدالله بن معاویه و تاثیر آن بر اوضاع خراسان. ۱۵۵

شیبان بن سلمه خارجی و خوارج ودرگیری آنها با نصربن سیار ۱۵۷

 

فصل دوم: جنبش عباسیان از شکل گیری تا کشته شدن نصر بن سیار ۱۶۰

دعوت عباسیان. ۱۶۱

شخصیت ابومسلم خراسانی.. ۱۶۸

درگیری نصر بن سیار و ابومسلم و تلاش نصر برای ایجاد اتحاد بر ضد ابومسلم…………………………………….. ۱۷۵

درگیری نصربن سیار با قحطبه بن شبیب و مرگ وی.. ۱۸۰

دلایل شکست اصلاحات نصر بن سیار ۱۸۴

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

فهرست منابع و مآخذ. ۱۹۱ 

مقدمه

حکومت امویان، قدرت سیاسی وسلطه ی خویش را بر پایه ی عصبیت ویژه ای مستقر کرده بود و این مسئله مربوط به برتری شاخه ی خاصی از قریش با عنوان بنی امیه به پشتوانه عرب شمالی و قبایل ساکن شام بود. نزاع دو گروه از قبایل شمال و جنوب همیشه برای دولت اموی مشکل ساز بود، این منازعات به ویژه درخراسان در اواخر دوره ی اموی به حدی بود که سامان یابی مجدد امکان پذیر نبود. خراسان به عنوان منطقه ای سوق الجیشی و مهم محل فرار کسانی بود که از دست حکومت عراق به شرق می گریختند و جنگ های مداوم اعراب با ساکنان ماوراء النهر بر خستگی مردم این نواحی افزوده بود. اقدامات حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق و فشاری که بر نو مسلمانان وارد کرده بود باعث گرایش مردم به جنبش نو مسلمانان و پیوستن آنها به شورش حارث بن سریج گردیده بود. نصر بن سیار که از اعراب شمالی بود از طرف هشام بن عبدالملک به عنوان والی ایالت سوق الجیشی خراسان انتخاب شد، وی با هوش و ذکاوتی که داشت متوجه شد برای بهبود اوضاع خراسان باید دست به اصلاحانی بزند، وی برای بهبود وضع نو مسلمانان در خراسان و جلوگیری از پیوستن آنان به ترکان و شورشیان امتیازات فراوانی به آنان اعطا کرد.

وی خراج و جزیه را که از زمان حجاج بن یوسف ثقفی بر نو مسلمانان تحمیل شده بود برداشت و بر عهده ی اهل ذمه قرار داد. همچنین مالیات ها را منظم و طبق اصول محاسباتی استوار کرده و دیوان ها را اصلاح نمود. نصر با دادن امتیازاتی به مردم ماوراء النهر از جمله سغدیان تلاش کرد از پیوستن آنها به شورشیان و ترکان جلوگیری کند. وی همچنین سعی کرد اعراب جنوبی و شمالی  (قحطانی و عدنانی) را متحد سازد، به این خاطر از اعراب جنوبی تعدادی را به فرمانداری ایالت انتخاب نمود و سعی کرد تا با دادن امتیازاتی آنها را با خود همراه کند. اصلاحات نصر بن سیار در مراحلی و به طور موقت موفقیت آمیز بود.

ولی اصلاحات وی در دراز مدت نتوانست به دلایلی چند مستمر و پایدار باشد: از جمله نزاع های قبیله ای دربار شام که انعکاس آن در خراسان نمود می یافت و نزاع های دایم بر سر جانشینی که با حمایت های افراد قبایل مختلف از کسی که برای دست یابی به قدرت تلاش می کرد و بعد خلیفه می شد و به حمایت از افراد قبایل دست می زد. آمدن منصور بن جمهور به عنوان والی عراق و عدم اطاعت نصر بن سیار از وی زمینه ساز درگیری جدیع بن علی کرمانی رئیس قبایل قحطانی خراسان با نصر بن سیار حاکم اموی خراسان شده و فرصت مناسبی برای ابومسلم و نهضت عباسیان ایجاد شد. این اختلافات و شروع نهضت عباسیان باعث شد که فرد کاردان و لایقی چون نصر بن سیار نیز نتواند ایالت مهم خراسان را برای امویان حفظ کند وبا مرگ وی درس سال ۱۳۰ هـ ق و رشد نهضت عباسی، ستون های خلافت امویان به لرزه افتاد و در نهایت در سال ۱۳۲ هـ ق خلافت اموی سقوط نمود.

۱- مسئله پژوهش (بیان مسئله )

یکی از مسایل مهم خلافت امویان که همواره خلفا از آن بهره ی بسیاری می بردند ، استفاده از قدرت قبیله ای بود. جنگ قدرت و درگیری قبیله ای یکی از مسایل مهم و تأثیرگذار در اواخر دوره ی امویان و یکی از دلایل عمده ی زوال آنان بود.

نصر بن سیار یک شخصیت تأثیر گذار و از حاکمان برجسته ی اموی در خراسان بود که جهت حفظ قدرت و اقتدار آنان در آن منطقه تلاش های زیادی کرد و کوشید قبایل عرب مستقر در خراسان را متحد سازد. ولی به دلائلی چند نتوانست به این توفیق دست یابد. در این تحقیق با سود جستن از منابع دست اول و تحقیقات جدید در پی یافتن علل و عواملی هستیم که باعث شکست اصلاحات  نصر بن سیار شد. بالطبع در بررسی راز موفقیت و شکست  هر شخصیت  باید اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره را کاوید و نحوه ی تعامل آن فرد با سایرین را مورد بررسی قرار داد تا از این رهگذر به نتاج علمی رسید.

بررسی میزان تأثیر روح عصبیت حاکم بر قبایل عرب در خراسان و اختلافات سابقه دار آنان به ویژه اینکه نصر نیز درگیر چنین موضع گیری هایی شد و تأثیر اختلافات مرکز خلافت و عراق در مقدرات حاکمیت نصر مهمترین مسائلی است که فاصله قرار خواهد گرفت.

 

۲- سوالات تحقیق

۱-جایگاه منطقه خراسان در حکومت امویان «، به ویژه ترکیب قومی منطقه و نحوه ی تعامل قبایل عرب با ایرانیان (اعم از نومسلمانان و پیروان سایرادیان) و نقش این منطقه در جایگزینی حکومت عباسی چه بود؟

۲-علل انتخاب نصر بن سیار به عنوان حاکم منطقه ی سوق الجیشی خراسان چه بود؟

۳-دلایل ناکامی نصر بن سیار در متحد ساختن قبایل عرب و حفظ اقتدار امویان در خراسان چه بود؟

 

فرضیه های تحقیق

۱-وسعت چشمگیر منطقه خراسان و توان اقتصادی بالای آن و قرار گرفتن آن در ثغور کفر و یامان و بالطبع پایگاه نفوذ اسلام در شرق، نشان از اهمیت بالای این منطقه  دارد.

۲- نفوذ و توان سیاسی  و وفاداری وی به خلافت اموی از دلایل اصلی انتصاب نصر بن سیار به عنوان حاکم خراسان بود.

۳- نارضایتی مردم خراسان و قبایل عرب از حکومت امویان در زمان نصر بن سیار و عدم توجه حکام اموی به اوضاع اجتماعی و بافت قبیله ای خراسان به علاوه رقابت های قبیله ای بر سر انتصاب خلفا در شام و تاثیر آن بر خراسان که نصر بن سیار به کرات آن را به حاکمان اموی کوشزد می کرد، از دلایل عمده ی شکست و ناکامی شخصیت مقتدر و با نفوذی چون او بود.

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شخصیتی نصر بن سیار به عنوان آخریم حاکم و حافظ قدرت امویان در خراسان و کوشش های وی در ایجاد اتحاد میان قبایل عرب، علل انتخاب نصر بن سیار بر حکومت خراسان، سیاست های نصر بن سیار در حفظ حاکمیت امویان آن منطقه و علل ناکامی نصر بن سیار در حفظ حکومت امویان در خراسان می باشد.

روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه ، به روش تحلیلی، توصیفی می باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از توصیف روایات موجود و با تکیه بر منابع دست اول به تحلیل روایات پرداخته شود . تا حد امکان از روایات صحیح و معتبر استفاده گردد.

تعداد صفحه :۲۱۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی تک بیتی های لری در فرهنگ، و آداب و رسوم قوم لر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:                                                                                

     هرکشوری از قومیت­های مختلفی تشکیل می­شود که هر یک از این اقوام دارای فرهنگ، و آداب و رسوم خاص خود می­باشند. در کشور ایران هم اقوام مختلفی وجود دارند که از جمله­ی این اقوام، می­توان به  قوم اصیل و ریشه دار لُر اشاره نمود. این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است که فصل اول دربردارنده کلیات تحقیق و آشنایی با مفهوم فولکلور و تاریخچه­ی لرستان می­باشد. در فصل دوم، آداب و آیین­های مربوط به تولد نوزاد تا ازدواج، آیین­های منطقه­ای و فصلی، آیین و رسوم مربوط به عزاداری، آداب لالایی­ها و نوع پوشش مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این میان قابل توجه است ثبات یا تغییر برخی آداب و آیین­ها، و نقش جنسیت در شکل­گیری نوع آداب است. در فصل سوم اعتقادات و باورداشت­ها – در دو حیطه­ی انواع فال و باورهای عامیانه- بررسی شده است. فصل­های چهارم و پنجم نیز به ترتیب، درباره­ی ضرب المثل­ها در گویش لکی و لری و تک بیت­های مربوط به عزاداری، لالایی­ها (درددل­های مادرانه)، و تک بیتی در قالب چهل سرود (نوع اقتصاد، مذهب، عادات و رسوم، نوع لباس، خوراک، زیورآلات و…) است که بیانگر شیوه­ی زندگی در این منطقه می­باشد. این پژوهش که به صورت کتابخانه­ای در استان لرستان انجام گرفته است.            

واژگان کلیدی: فولکور، لرستان، گویش لکی، لهجه­ی لری

فهرست

فصل اوّل:کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱)فولکلور (فرهنگ عامه) ۲

۱-۲) ادبیات عامیانه لکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳) ریشه اصلی لهجه لری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴) تاریخچه لرستان.. ۵

فصل دوم:آداب و رسوم. ۱۵

آداب و رسوم. ۱۶

۲-۱)آداب تولد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲) مراسم نامگذاری.. ۱۷

۲-۳) نو دنانه. ۱۷

۲-۴) زبان باز کردن طفل.. ۱۸

۲-۵) نافه بران.. ۱۹

۲-۶) سِرَژَه. ۲۰

۲-۷) کوخای.. ۲۰

۲-۸) دست بوسی یا خرج برو. ۲۱

۲-۹) شیرینی حورو. ۲۲

۲-۱۰) خرج گیرو. ۲۲

۲-۱۱) آزیتی شکونن.. ۲۳

۲-۱۲) سور. ۲۴

۲-۱۳) در پردانه یا باون بووی.. ۲۹

۲-۱۴) موارد غیر طبیعی همسرگزینی در لرستان.. ۳۰

۲-۱۵) بویی و هَسویرَه. ۳۲

۲-۱۶) پا وَ هیزه. ۳۳

۲-۱۷) تاسو. ۳۴

۲-۱۸) گرده اول وهار. ۳۵

۲-۱۹) چله کلنگه. ۳۵

۲-۲۰)چله گوجره. ۳۶

۲-۲۱) بَنی کُشو. ۳۶

۲- ۲۲) کویخا بی یَه رونه. ۳۷

۲-۲۳) سه بیره. ۳۸

۲-۲۴) مراسم وفات.. ۳۹

۲-۲۵) حونه دِژ. ۴۲

۲-۲۶)میراتی.. ۴۲

۲-۲۷) لاوه لاوه. ۴۳

۲-۲۸) پوشاک… ۵۳

فصل سوم:اعتقادات و باور داشتها ۶۸

۳-۱)دیدگاه اسلام پیرامون تفأل………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۱-۱-)فال چهل سرود……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰ 

۳-۱-۱-۱)افسانه­ای در رابطه با فال چهل سرود……………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۱-۱-۲)وجهه تسمیه چهل سرود……………………………………………………………………………………………………………..۷۱ 

۳-۱-۱-۳)سراینده اصلی چهل سرود…………………………………………………………………………………………………………..۷۲ 

۳-۱-۱-۴)شیوه اجرای فال چهل سرود………………………………………………………………………………………………………..۷۳                                                                                                                                      

۳-۱-۲) شو شمه کی……………………………………………………………………………………………………….۹۵

۳-۱-۳) نیک، بد، مراد……………………………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۱-۴) فال وِژَه…………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۳-۲)باور داشت های عامه…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۳-۲-۱) گاروه. ۹۷

۳-۲-۲) آو فروشی.. ۹۸

۳-۲-۳) مراد و مطلو دِ اویار. ۹۸

۳-۲-۴)  پرس و کلاش… ۹۹

۳-۲-۵) آساره قوس… ۱۰۰

۳-۲-۶) دیگر باورها ۱۰۱

فصل چهارم: ضرب المثل­ها و مفاهیم کنایی آن­ها ۱۰۵

فصل پنجم:  تک بیتی­های مصطلح در ادبیات عامیانه لرستان.. ۱۳۵

۵-۱) مویه. ۱۳۶

۵-۲) لاوه لاوه. ۱۴۴

۵-۳)چهل سرود……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

۵-۴) سور و شادیانه. ۱۶۱

نتیجه. ۱۶۷

فهرست منابع.. ۱۶۸

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

فرضیه پژوهش:

۱- تک بیتی­های لری بیانگر فرهنگ، و آداب و رسوم قوم لر می­باشند. 

۲-بعضی از آداب و رسوم در لرستان به هزاران سال پیش برمی­گردد.

۳-مور و هوره بر گرفته از دعاهای آیین زرتشتی می­با

مقدمه

ادبیات عامیانه هر قوم بخش عظیمی از فرهنگ آن قوم است که غالباً به صورت شفاهی، سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می­شود. و با ادبیات مکتوب از لحاظ سبک و وزن فرق دارد. ادبیات عامیانه هر قوم در واقع حافظ هویت فرهنگ آن قوم است. بخشی از ادبیات عامیانه قوم لر ضرب المثل­هایی است که در بین عوام وجود دارد. این ضرب المثل­ها گاه بیانگر شیوه زندگی عشایری در لرستان است مثل«مِ  خونی، تو خونی کی ایله بِرونی» و گاه بیانگر رسم و رسومی در لرستان می­باشد مثل«گیِس مِی اَر سر لَش بورینی» و یکی دیگر از بخش­های ادبیات عامیانه قصه­هایی است که مادران برای کودکانشان نقل می­کنند. هر چند گوینده­ی اصلی این قصه­ها معلوم نیست، و از نسل­های گذشته به این نسل منتقل شده اند. تعدادی از این قصه­ها یا تخیلی هستند که به داستان­های غول و دیو می­پردازند. مثل داستان«سه قل» یا کم و بیش واقعی هستند مثل«ریچرمی خارچِن». و قسمت دیگری از ادبیات عامیانه اشعاری هستند که نمودی از زندگی روستایی و عشایری را دارد. مثل ترانه­هایی برای رام کردن گاو هنگام دوشیدن آن، و یا ابیاتی که زمان مشک زدن زنان عشایر می­خوانند. یا ترانه­های خاص مراسم عروسی که با صدایی خوش می­خوانند. به این گونه ترانه­ها در لرستان «بِت» می­گویند. بخش دیگری از این اشعار، اشعاری هستند که مادران برای خوابانیدن کودکان می­خوانند به آن «لاو­ه لاوه» می­گویند. در این «لاوه­لاوه» گاهی مادر قصه­های کوتاهی که ممکن است زندگی­نامه یک قهرمان باشد، را بیان می­کند. مثل زندگی­نامه «قدم خیر» قسمت دیگری از اشعار در مراسم سوگواری خوانده می­شود در لرستان آن را«مور» و «هوره» می­گویند.  

۱-)فولکلور (فرهنگ عامه)

رفتار و اعمال جمعی و گروهی که در بین عامه مردم رواج دارد و خاص یک دوره محدود نمی­باشد، فولکلور نامیده می­شود. بنابراین اعمال و رفتار شخصی را که ممکن است یک یا چند مرتبه اتفاق افتاده باشد،  نمی­توان فولکلور نامید. 

«فولکلور از دو کلمه لاتینی«فولک» به معنای «توده مردم و عامه» و «لور» به معنای «دانش» تشکیل شده است. بنابراین فولکلور به معنای دانش عامیانه (دانش توده مردم) است». (نجف زاده، ۱۳۹۱: ۱۴). 

به وجود آورنده و زمان به وجود آمدن فولکلور معلوم نیست. فولکلور یا فرهنگ عامه شامل تمام دانش­های فرهنگی، هنری، ادبی و…است که بنابر مقتضیات زمان تکرار می­شوند و جزئی از خرده فرهنگ­های ملی می­باشند و باید آن را پایه­ و اساس فرهنگ ملی به حسب آورد که معمولاً نامکتوب مانده اند. گذشتگان این میراث کهن را به صورت سماعی به نسل­های بعد انتقال داده اند.                                           

فولکلور را در ایران به فرهنگ عامه تعبیر کرده­اند. فرهنگ عامه مجموعه­ی عادات و سنن، باورها، افسانه­ها، قصه­ها وخرافاتی است که از نسلی به نسل دیگر رسیده است و شامل  ضرب المثل­ها، اساطیر، رقص­ها، ترانه­ها، و…  می­باشد. فولکلور بیانگر افکار و ارزش­های فرهنگی یک ملت می­باشد که متأسفانه این شاخص­های هویّتی، به خاطر گسترش تبادلات فرهنگی و مکتوب نبودن پیشینه­ی قومی-محلی کم­کم در حال از بین رفتن هستند. این عوامل در بین شهرها نمایان­تر است و روند آن در بین روستاها  کندتر می­باشد. به همین­خاطر روستاها را می­توان منبع و مرجع بهتری برای پژوهش در خرده فرهنگ­ها دانست. فولکلور در فهم تاریخ بشری و مطالعه جوامع بدوی، اهمّیّت ویژه­ای دارد. تقریباً در همه­ی کشورها مراکز مختلفی برای گردآوری، تحلیل و نشر آثار فرهنگ عامه وجود دارد. کشور ایران به لحاظ قدمت تاریخی دارای تنوع عقاید، و آداب و رسوم است و به همین خاطر دارای فولکلور غنی­ای می­باشد. در سال­های اخیر در کشور ایران نیز توجه به فرهنگ عوام رونق بیشتری یافته است.         

۱-۲) ادبیات عامیانه لکی

            «ادبیات عامیانه لَکی بخشی از فرهنگ مردم است که آداب و رسوم، تخیلات، باور­ها و آمال آنان را از نسلی به نسل دیگر منتقل می­سازد». (نجف زاده قبادی، ۱۳۹۱: ۱۶). ادبیات عامیانه مختص به مردم عامه است و پیوندی ناگسستنی با واقعیت­های زندگی مردم دارد و به دو صورت شفاهی و مکتوب می­باشد.                                ادبیات عامه امروزی منطقه لک نشینان را می­توان ادبیات شفاهی و غیر مدون نام نهاد. هر چند از روی آثار و برخی اسناد بجا مانده از گذشتگان، چون صفحاتی از کتاب اوستا که در روی پوست آهو و به خط اوستائی با بسیاری از واژه های لکی نوشته شده و بعضاً در منطقه پیدا شده است و نیز سفال­ها و سنگ  نبشته­های زیاد موجود در منطقه، این احتمال وجود دارد که روزگاری همه فرهنگ و ادبیات لک که گفته  می­شود زبان ایرانیان باستان و زبان ساسانیان و بی­تردید زبان سلسله زندیان بوده است، به صورت مکتوب آن روزگار وجود داشته است». (رحیمی عثمانوندی، ۱۳۷۹: ۹۵).                                                                                زبان لکی یکی از غنی­ترین زبان­های کهن می­­باشد. هر چه قدمت زبانی بیشتر باشد به تبع ادبیات عامه آن غنی­تر خواهد بود. ادبیات لکی دارای ضرب المثل­ها، اشعار، چیستان­ها، تمثیل­ها و ده­ها افسانه کهن است. فرهنگ  و ادبیات لک زبانان را می­توان فرهنگ و ادبیات اصیل ایرانی دانست. زبان لکی دارای      افسانه­هایی است که در نوع خود بی­نظیر می­باشند. این افسانه ها را می­توان از کهن­ترین افسانه­های ایران و جزء ادبیات ایران باستان دانست که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر بصورت دست نخورده و بکر انتقال یافته است. افسانه های رایج در بین لک زبانان را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی افسانه های عمومی، و دیگری افسانه های که معمولاً به نظم سروده شده اند مثل «بزلی بزان» و «نازلی» که خاص کودکان و نوجوانان می باشند. در بین لک زبانان شاهنامه خوانی نیز رواج دارد. شعرای گمنامی در بین اقوام لک زبان وجود دارد که شاهنامه را به زبان لکی به نظم برگردانده اند.  

                                                                  

۱-۳)لهجه لری

           لهجه لُری موجود را از ترکیبات زبان قدیمی ایران دانسته­اند که از نظر ترکیبات کلمات با زبان فارسی همانندی تام دارد. (دهخدا، ۱۳۶۵ ج/۴۲: ۱۶۹).                                                                                                                                              اسفندیار غضنفری امرایی لهجه لری را از واژاه­های کهن و نزدیک به زبان «دری» می­دانند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۲۱۲).                                                                                                                                 .          ساکنان لرستان به دو لهجه لُری بختیاری و لُری فارسی و گویش لکی تکلم می کنند. شمال و شمال غربی استان که شامل شهرستان کوهدشت، نورآباد، الشتر و دو طایفه بزرگ بیرانوند و حسنوند خرم­آباد    می­شود، با گویش لکی تکلم می­کنند. بختیاری­های ساکن لرستان در که شهرستان­های ازنا، الیگودرز و دورود -در شرق و جنوب شرقی- لرستان ساکن هستند و کسانی که لهجه لری فارسی دارند در شمال، مرکز و جنوب لرستان، که شامل شهرستان بروجرد، خرم­آباد و بالاگریوه می شود، ساکن هستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .          امیر شرف­خان بدلیسی در کتاب شرفنامه که به سال ۱۰۰۵هجری نوشته شده است زبان لُری را یکی از چهار گویش بزرگ زبان کُردی می داند که خود شامل گونه­های بختیاری و سوسنگردی است که مردم دزفول، شهر کُرد، چهارمحال و بختیاری، خرم­آباد، الشتر، الیگودرز و سوسنگرد با آن صحبت می­کنند. (آزادبخت، ۱۳۸۷: ۲۱۳).                                                                          

        ایرج کاظمی در کتاب مشاهیر لُر معتقد است که خلاف گفته مینورسکی، گویش های لری، برگرفته از گویش کردی نیست و می­نویسد: لهجه لُرهای فیلی، لرستان که مرکز آن خرم­آباد است و پشتکوه که استان کنونی ایلام شده، باید گفت که اصولاً چندان تفاوتی با زبان فارسی ندارد و همچنین آزادبخت نیز معتقد است که هر کدام از گویش­های لُری، لکی و کُردی از بازماندگان زبان­های فارسی باستان به شمار می­آید و علی رغم شباهت­هایی که با هم دارند، هیچ کدام از این گویش­ها نمی­توان زیر مجموعه دیگری پنداشت. لذا اگر قرار باشد یکی از این گویش­ها زیر مجموعه و پیرو دیگری باشد معلوم نیست کدام گویش زیر مجموعه گویش دیگری است.                

۱-۴) تاریخچه لرستان

قوم لر عمدتاً در لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و بخش­هایی کوچک­تر از این نژاد در همدان، اصفهان، فارس، استان خوزستان و استان مرکزی ساکن­اند. 

لولوبی­ها را اجداد لرها شمرده اند. آن­ها اقوامی بودند که در «ذهاب»، «شهروز» و «سلیمانیه» زندگی می­کردند. (غضنفری امرایی، ۱۳۹۳: ۶۱).                                          

لولوبی­ها در تاریخ ایران بسیار اهمّیّت دارند و با وجود داشتن زندگی کوهستانی دارای فرهنگ درخشانی بودند و به درجه­ای رسیده بودند که پادشاهان آشوری از صنعتگران لولوبی استفاده می­کردند. طوایف لر و سکنه سرزمین کنونی لرستان از اعقاب و بازماندگان همین قوم یعنی قوم لولوبی هستند. پس از لولوبیان، گوتی­ها و سپس قومی زورمند­تر و نیرومندتر به نام کاسی یا کاسیت یکی پس از دیگری به این ناحیه و نواحی سلسله جبال گسترده زاگرس هجوم آورده، و مسلط شده­اند. (همان: ۶۴).

گوتی­ها و کاسی­ها را محققان از نژاد آریایی دانسته­اند. هجوم اقوام کاسی و گوتی به بین النهرین و تسلط آن­ها بر آن ناحیه، از دوران­های درخشان حیات این اقوام بوده اند. (کاظمی، ۱۳۸۰: ۲۳).

در مغرب ایران مردمانی بوده­اند موسوم به کاسو که نژاد آن­ها محققاً معلوم نیست، اینها همان مردم­اند، که در تاریخ بابل  وعیلام ذکر خواهند شد. (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۱۵۷). 

در اوایل هزاره سوم پ. م. اقوام صحرانشین کاسیت یا کاسی از سمت قفقاز به قسمت­های خاوری دریای خزر، و سپس بر اثر فشار اقوام زورمند دیگر، یا عوامل اقتصادی و اقتضای ایلی از آن جا هم کوچ کرده و سرانجام در منطقه­ای که طی هزاران سال اسامی متعددی یافته­است و اکنون به­نام لرستان شناخته می­شود، اقامت گزیده­اند. ورود این قوم سلحشور که از تمدن برتری نیز برخوردار بوده­اند موجب شده­است که قوم گوتی جایش را ناچار به این مهمان ناخوانده واگذار کند. (غضنفری امرایی، ۱۳۹۳: ۶۵).                     

کاسیان در هزاره دوم درلرستان می­زیسته­اند و در حوالی ۱۶۰۰ق. م. به بین النهرین راه یافته­اند و بابل را فتح کرده و به مدت پنج قرن یعنی تا سال ۱۱۸۰ ق.م. بر آن­ها حکومت کرده­اند. اسب را اهلی کرده و به پرورش و بهره­گیری از اسب معروف شده اند. (یورد شاهیان، ۱۳۸۰: ۱۵۸).  

کاسی­ها گر چه بابل را فتح نموده و بیش از پنج سده آن را ضمیمه سرزمین خود کرده­اند، اما اجازه ندادند مرز و محدوده­ی خودشان مورد تجاوز قرار گیرد. زمانی هم که تحت فشار عیلامی­ها، بابل را ترک کردند به محدوده­ی مرزبندی سرزمین خویش، بازگشتند. (ایزدپناه، ۱۳۸۴: ۳۱).

سرزمین کاسیان دارای همان مرزبندی و محدوده­ی کهن دوره­ی نوسنگی بود و در سده­های پس از آن لرستان فیلی(منسوب به پهلوی) یا لر کوچک نامیده شد. هیچ دولت و قدرتی هم، به آن تجاوز نکرد. (همان: ۳۱).

کاسی­ها قومی قدرتمند بودند که زندگی ساده­ی کوچ نشینی داشتند. با نتایج به دست آمده از بررسی­های باستان شناسی، می­توان گفت که کاسی­ها نه از جایی به این دیار آمده­اند و نه با قوم مهاجر دیگری درآمیخته­اند. (همان: ۳۲). 

کاسی­ها را باید وارثان هزاره­های پیشین و ساکنان نخستین این دیار دانست. (هما: ۳۲).  

کاسیان از دورانی دیرین که کسی آغاز آن را به یاد ندارد، در همین سرزمینی که اینک لرستان نام دارد، می زیسته­اند و با عناصر نژادی هند و اروپایی هیچ رابطه­ای نداشته­اند. (همان: ۳۳).

کاسیان اصول تمدنی خود را پاسداری می­کردند. حساب سال خود را از روی سال­های سلطنت شاهان خود نگاه می­داشتند که این ترتیب تا دوره­ی سلوکی­ها نیز ادامه داشته­است. ارٌابه اسبی نخست به وسیله کاسیان ساخته شد سپس به بین النهرین راه یافت. کاسیان از زمانی که به دشت آمده، و به کشت و زراعت مشغول بودند، مدت ۱۵۰ سال بابل را تحت نفوذ تدریجی خود قرار دادند و سرانجام در نیمه­ی قرن هجدهم پ. م. بابل را به تصرف خود درآوردند. زمان تسلط آنان بربابل بیش از ۵۷۰ سال به درازا کشید. (ایزدپنا، ۱۳۸۴: ۳۴).        

نیروهای بابلی، هرگز نتوانستند کاسیان را از بابل بیرون رانند. بلکه این عیلامی­ها بودند که نیرو گرفته بودند و توانستند کاسیان را از بابل بیرون کرده، و خود بر آنجا تسلط یابند. (همان: ۳۵).

آثاری که از هزاره­های قبل از میلاد در این سرزمین به جای مانده­اند حکایت از زیست اقوام و تأثیر مردمان آن بر فرهنگ ایران باستان دارند. پیشرفت آنان به ویژه کاسی­ها -قدیمی ترین ساکنان و حکام  آریایی این دیار که ۵۷۶ سال بر بابل حکومت کردند- باعث اعجاب جهانیان شده است، وبه همین دلیل لرستان را «مهد تمدن مفرغ» نامیده­اند. (همان: ۳۶).

 

               تصویر ۱ آثار دوره کاسیان

اما در تاریخ نام عیلامیان به عنوان نخستین دولت که به طور منظم بر لرستان حکومت کرده­اند، ثبت شده­است. عیلام کشوری بود در قدیم شامل خوزستان، لرستان، و کوه­های بختیاری کنونی و از شهرهای مهم آن خایدالو(در جای کنونی خرم آباد) بود. (قاسمی، ۱۳۷۵: ۱۱).                                                                     

این شهر در دوره­ی ساسانیان جزء سرزمین پهله شمرده می­شد ­است و روزگار پرفراز و فرودی را از سر گذرانده است. آنچه مسلم می­نماید این است که در دوره­ی ساسانیان جنوب خرم آباد کنونی آبادان بوده است و از آن دوره به بعد نام شاپور خواست بر آن نهاده­اند. (همان: ۱۴).      

     در سده­ی یازدهم پیش از میلاد، آشوری­ها به عیلام هجوم برده، آن­ها را شکست دادند. آشوری­ها نیز محدوده­ی لرستان کنونی را به عنوان سرزمین و کشور کاسیان می­شناختند و هیچگاه آن را مورد حمله قرار ندادند. (ایزدپناه : ۳۵).

مادها آشوری­ها را شکست دادند، هخامنشیان مادها را برانداختند. ولی کاسیان از این کشمکش­ها بدور ماندند. در زمان دولت ایرانی و پارسی نژاد هخامنشی، با آن­ها همراه شدند. پاسداری و امنیت راه­های شمال به جنوب یا هکمتانه به شوش و در محدوده­ی خودشان(لرستان کنونی) را برای گذر کاروانیان بر عهده گرفته بودند و برای این کار هرساله هدایایی از شاهان هخامنشی دریافت می­کردند. (همان: ۵۷).  

اسکندر مقدونی هم در هجوم به ایران چون این قوم را مطیع نمی­دید با قوایی عظیم آنان را   محاصره و پس از چهل روز وادار به تسلیم کرد ولی پس از مرگ اسکندر دوباره آزادی خود را بازیافتند. (بیرانوند، ۱۳۹۰: ۱۸).    

تعداد صفحه :۱۷۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه پژوهشی دریافته های باستانی تپه یحیی دردوره شهرنشینی وتاثیر گذاری این منطقه بر دیگر …

دانشکده علوم انسانی گروه باستان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدMA

گرایش پیش از تاریخ

پژوهشی دریافته های باستانی تپه یحیی دردوره شهرنشینی وتاثیر گذاری این منطقه بر دیگر نواحی جنوب شرق ایران

استادمشاور:

جناب دکتر مصیب امیری

بهار۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پیدایش جامعه ای با خصوصیات کاملأ متفاوت با جوامع کاملأ محدود وبسته دوران نوسنگی وکالکولیتیک باعث بوجود آمدم پدیده های گوناگون وجدیدی درجوامع انسانی شد. شکل ونوع روابط بین افراد وگروه ها دراین گونه جوامع کاملأ بهم ریخت وشرایط جدیدی براین روابط حکمفرما شد.

معقولاتی چون ازدیاد ثروت وانباشت آن نزدبرخی از لایه های اجتماع، بوجود آمدن طبقات اجتماعی، گسترش سازمان های مختلف والمان های دیگرکه برخی از محققین درارتباط با پدیده شهرنشین از آن یاد می کنند، (مانند بناهای یادمانی عام المنفعه، معبد ومذهب، نظام های ثبت وضبط وکنترل، توسعه پیشرفت علوم..)منجر به بوجود آمدن جوامع شهرنشین وتشکیل دولت منسجم وبرنامه ریز بودند.

قسمت شرقی ایران از جمله مناطقی است که درتجارت وداد وستد دنیای باستان نقش مهمی را ایفا کرده است، از طرف دیگر بررسی وکاوش های باستان شناسی صورت گرفته در قسمت جنوب شرقی ایران نشان می دهد که درطی هزاره سوم قبل از میلاد محوطه  باستانی چون شهداد، شهر سوخته،ملیان، جیرفت، یحیی تبدیل به استقرار های بزرگ شهری شدند که تقریبأ تمام فاکتور های شهرنشینی رادارا بوده.دراین راستا سعی برآن است با مطالعه اشیاء ویافته های بدست آمده شامل سفال، مهر، اثر مهر از تپه یحیی دردوران شهرنشینی به نقش ارتباطی این دوره درناحیه صوغان وتاثیر گذاری آن بردیگر محوطه های مسکونی جنوب شرق ایران بپردازیم.

کلید واژه:کالکولیتیک،شهرنشینی، تجارت، جنوب شرق

فهرست مطالب

 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
 • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
 • روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
 • روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

 

فصل اول: ویژگی های جغرافیایی وطبیعی منطقه

          الف.جغرافیاوتقسیم بندی های جغرافیای فرهنگی ایران………………………………………………………………………۱۵

                الف-۱ گستره جغرافیایی فلات بزرگ ایران………………………………………………………………………………….۱۵

                الف-۲ تقسیم بندی جغرافیایی فرهنگی ایران از منظرباستان شناسی………………………………………۱۶

          ب.جغرافیایی منطقه موردمطالعه

         1-1 موقعیت جغرافیایی،زیست محیطس جنوب شرق ایران………………………………………………………………….۱۷

         1-2جغرافیای تاریخی کرمان………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

         1-3  وضعیت جغرافیایی واقلیمی _ محیطی تپه یحیی……………………………………………………………………….۲۰

               1-3-1.موقعیت واوضاع اقلیمی………………………………………………………………………………………………………۲۱

               1-3-2.انگاره های پوشش گیاهی جدید………………………………………………………………………………………..۲۱

               1-3-3.نمونه وپوشش گیاهی قدیم…………………………………………………………………………………………………۲۱

               1-3-4.جانوران قدیم وجدید: ………………………………………………………………………………………………………..۲۳

       1-4  وضعیت جغرافیایی واقلیمی _ محیطی شهر سوخته………………………………………………………………………۲۳

              1-4-1 محیط طبیعی دشت سیستان……………………………………………………………………………………………..۲۳

             1-4-2 انگاره های پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………..۲۴

             1-4-3 منابع آبی منطقه……………………………………………………………………………………………………………………۲۴

       1-5- وضعیت جغرافیایی واقلیمی _ محیطی بمپور………………………………………………………………………………….۲۵

      1-6- وضعیت جغرافیایی واقلیمی _ محیطی شهداد…………………………………………………………………………………۲۶

 

 فصل دوم:کلیات

        2-1عصرمفرغ ایران………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

         2-2 شاخصه های عصر مفرغ ………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

فصل سوم مطالعات باستان شناسی

         3-1پیش از تاریخ جنوب شرق ایران………………………………………………………………………………………………………۳۵

         3-2 تپه یحیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

            3-2-1 پیشینه مطالعات باستان شناسی…………………………………………………………………………………………….۳۷

            3-2-2 مهر………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

                     3-2-2-1 مهرهای استوانه ای………………………………………………………………………………………………..۳۷

                     3-2-2-2 مهرهای استامپی……………………………………………………………………………………………………۳۸

            3-2-4  سفالینه های یحیی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

     3-3 شهرسوخته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

            3-3-1پیشینه تحقیقاتی باستان شناسی…………………………………………………………………………………………..۴۰

            3-3-2 یافته های شهرسوخته……………………………………………………………………………………………………………۴۳

    3-4 شهداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

            3-4-1پیشینه تحقیقاتی شهداد………………………………………………………………………………………………………….۴۶

            3-4-2 یافته های شهداد…………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

            3-4-3 مبادلات بازرگانی درشهداد…………………………………………………………………………………………………….۴۸

    3-5 بمپور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

            3-5-1 پیشینه تحقیقاتی باستان شناسی…………………………………………………………………………………………۵۰

            3-5-2 مطالعات باستان شناختی بمپور……………………………………………………………………………………………۵۰

            3-5-3 یافته های بمپور…………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

                    3-5-3-1 سفالینه های دوره چهارم بمپور…………………………………………………………………………….۵۱

                    3-5-3-2 سفالینه های دوره پنجم بمپور……………………………………………………………………………..۵۱

                    3-5-3-3 سفالینه های دوره ششم بمپور……………………………………………………………………………..۵۲

    3-6 نشانه های سفالگر………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

 

فصل چهارم مقایسه تطبیقی

  الف) لوح۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

  ب) لوح۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

      4-1 جدول مقایسه ای مهرهای هم افق بادورهIVBتپه یحیی………………………………………………………………….۵۹

      4-2 جدول مقایسه ای سفالینه های  هم افق بادورهIVBتپه یحیی…………………………………………………………۶۴

 

فصل پنجم:برآیند

بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

مقدمه

          درفاصله زمانی ۸۰۰۰-۴۰۰۰پ.م شاهد برپایی نخستین روستاهای یکجانشین، توسعه موثر کشاورزی ودامپروری وپیدایش پیچیدگی های اجتماعی، درجنوب غرب آسیا هستیم. اگرچه دوران آغازین شدت وگسترش این توسعه از منطقه ای به منطقه ی دیگرمتفاوت بود. به طور کلی تعدادی از دهکده ها بسیار پراکنده نماینده مرحله ی یکجانشینی هستند که مدارکی مبنی بر تغذیه از جانوران اهلی ووحشی را نشان می دهند. درطول زمان شمار این دهکده ها افزایش یافت ودهکده ها با سرعت زیاد وبدون وقفه گسترده شدند.

سرانجام درچندین ناحیه مساعد زیستگاه های پهناوری بابناهای عام المنفعه پدیدارشد. دراین زمان است که سلسله مراتب اجتماعی ونقش های ویژه در جامعه آشکار می شود.همچنان با توجه به زندگی ساده، کشاورزی دراوایل این دوران نمیتوان تصور کرد که دراین مقطع زمانی تحول زندگی اجتماعی اقتصادی دادو ستد سازمان یافته وجود داشته باشد. پژوهش های قوم نگاری نشان می دهد که دادوستد در پیش از تاریخ به احتمال توسط دامداران کوچرو انجام می شد.که به لحاظ کوچ سالانه نمی توانستند با بهره برداری از منابع طبیعی درمسیر کوچشان برخی از منابع طبیعی را فراهم کنند.نیاز روستاییان واستفاده از فرآورده های کشاورزی آنها بویژه غلات رابطه اقتصادی ومعیشتی تنگاتنگ با کشاورزان بوجود آورد. این نیاز متقابل را شاید بتوان نخستین گام داد وستد دانست. (علیزاده،۱۳۷۹،ص ۴)

 پس از پایان این دوره گسترش فرهنگی واقعی درفلات ایران صورت می گیرد.براساس مطالعات باستان شناسی دراین مدت درنزدیکی هرجریان آبی درکوهپایه ها یاهرمنطقه مناسبی روستا یا شهرکی بوجود آمد؛ که بابرخورداری از روش های کاری یکسانی درصنعت وتولید همراه باظرفیت قابل توجهی برای کنترل کلیه منابع مهم ولازم برای زندگی وپیروی از مدل واحد زندگانی ودرعین حال پوشش برای نوآوری تازه برای بهبود شرایط زندگانی وکار، به رشد خود ادامه می دادند.

از سویی دیگر باید توجه داشت تبادلات میان جامع تنها به کالای مادی ختم نمی شده بلکه به ایدئولوژی ومذهب را نیز دربرمی گرفت به این ترتیب دیده می شود در بسیاری از این استقرار ها نه تنها بسیاری از این ابزارها بهم شبیه است بلکه بسیاری از اشیایی که با مسائل ونکات اجتماعی وانجام مراسم مذهبی وایدئولوژیک مرتبط بودند شباهت دارند.دراین میان می توان به پیکرک های انسانی وجانوری، نقوش ترسیمی ویا کنده شده روی مهرها وسفال ها وهمچنین نوع تزئین معابد وخانه ها وبالاخره شکل های تدفین و ساختمان قبوردرگورستان ها اشاره داشت.یکی از مناطقی که می تواندجزئیات دقیق تری ازمسائل فوق رامطرح سازد،تپه یحیی است.(سید سجادی ص۲۹۳)

محوطه یحیی شامل هفت دوره اصلی استقرار از حدود ۴۹۰۰تا ۲۲۵ میلادی است.

          شهرنشینی در این تپه از دوره IVC آغاز می شود.دردوره بعدی که تمرکز این تحقیق برآن است که دردوره IVB تپه یحیی(۲۵۰۰-۲۰۰۰) بقایای یک کارگاه صنعتی که اشیایی از سنگ صابون تولید می کرده، پیداکرده؛ که تعدادی از ظرف ها،مهر ها، وسایر اشیاء لوکس ، درمراحل مختلف ساختمانی به همراه ضایعات تراشه های این سنگ از آنجا بدست آمده است.

محوطه یحیی دارای ۸دوره فرهنگی است که لایه IVB آن همزمان با لایه IVشهرسوخته ولایهIV-VI تپه بمپور وتکاب III درشهداد است.

ظرف های سنگ صابونی دارای نقوش کنده ومتداخل سبدی وزنبیلی شکل وهمچنین نقوشی بودندکه نمای ساختمان ها وبناهای را که شاید معابد آن دوره بودند القا می کردند.صحنه هایی از نبرد گربه سانها، نقوش مارها، پرندگان وجانوران افسانه ای نیز درمیان این نقوش دیده می شود. این نوع تزئینات که روی اشیائ دیگری مانند بزک دان ها نیز دیده شده است با نام«سبک میان فرهنگی» نامیده می شود.

زیرا مجموعه ای از اشکال رایج درفرهنگ های گوناگون وواحد های جغرافیایی مختلفی است که همگی باهم دریک جا جمع شده اند. ظرفهای سبک میان فرهنگی  درمناطق مختلف وگسترده ای چون میانرودان شمالی، جنوبی، جزایر وسواحل خلیج فارس، فلات ایران،آسیای مرکزی وحتی دشت سند پیدا شده اند. درابتدا تقریبأ مانند همیشه تصور می شد که محل دقیق ساخت این اشیاء ونقوش –واین فرهنگ- میان رودان بوده، امابعدها باپیداشدن کارگاه ساخت برخی از این اشیاء درتپه یحیی وسپس درشهداد واخیرأ درجیرفت جایی که صدها وصدها شئ با این سبک پیدا شده  ، به روشنی نشان داد که محل منشأ واصل هنری وصنعتی درمیان رودان نبوده، بلکه دقیقأ درجنوب شرق ایران بوده است.(سیدسجادی، )

 • بیان مسئله

جای هیچگونه تردید نیست که بررسی وتحقیق درباره وضعیت وچگونگی دوران قدیم وپیش از تاریخ درایران به تنهایی وبدون درنظرگرفتن وضعیت مناطق همجوار امکان پذیر نمی باشد واین مسئله دردوران های پیش از تاریخ ضروری بوده ومصداق پیدا میکند.مدارک بدست آمده بیانگر آنست که نحوه زندگی دریک اجتماع پیشرفته به مناطق مجاور وحتی دورترسرایت نموده وتاثیرات آن کاملأ قابل مشاهده می باشد.

در یک جامعه ساده، هر شخص یا خانواده ای می تواند نیازها ی خودش را به تنهایی تهیه کند، ولی در یک سطح مشخص از جوامع پیچیده، این کار تقریبا غیر عملی است و نیاز به همکاری و تعاون بین افراد جامعه احساس می شود .از این رو زمانی که انسان ها ی اولیه بصورت جمعی و گروهی درآمدند و زندگی در کنار هم را تجربه کردند، تجارت و داد وستد نیزشروع شد و انسانها نیازهای خود را از همدیگر و از جوامع دیگرتامین کردند واینچنین جوامع درارتباط با هم مراحل پیچیده تری راطی نموده است.

دراین میان سفال، مهر واثر مهر به مثابه یکی از مهم ترین مدارک باستان شناسی دراین ارتباطات شناخته شده وبابررسی این مدارک درپی ارتباطات موجود درنواحی جنوب شرقی ایران راموردبررسی قرارمیدهیم.

        در این زمینه می توان سئوالهای چندی را مطرح کرد:

۱.درطی اواخر هزاره سوم واوایل هزاره دوم پ.م ارتباطات فرهنگی واقتصادی مردمان یحیی چگونه بوده است؟

 1. چگونه وتحت چه شرایطی این مردمان بادیگر مناطق جنوب شرقی فلات ایران رابطه برقرار می کردند؟
 2. آیا محیط جغرافیایی وشرایط زیستی این مناطق به شکلگیری این رابطه کمک می کرده است؟

 

۲فرضیه های پژوهش

در تحقیقات علمی، فرض عبارت است از بیانیه ظنی و حدسی با یک پیشنهاد آزمایشی و احتمالی درباره چگونگی روابط بین یک یا چند متغیر. بنابراین در این کار تحقیقی سعی شده است که با ارائه چندفرضیه، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام کرد.

 1. احتمالاارتباطات فرهنگی واقتصادی وفرایند تحول شهرنشینی درمناطق جنوب شرقی ایران درپی تجارت برون منطقه ای با فرهنگ های همجواربوده است.
 2. احتمالاحیات این جوامع دسترسی به منابع اولیه برای ساخت اشیاء از جمله معادن سنگ باعث رونق دست افریده های هنری ودر نهایت باعث رونق تجارت ودرنتیجه تاثیرات فرهنگی زیاد دربین این مناطق شده است.زیراجنوب شرق به خصوص تپه یحیی به دلیل اکولوژی نامناسب قابلیت کشاورزی نداشته است.

۱-۳  اهداف پژوهش

باتوجه به سیرتحولی رشد جوامع شهرنشین درجنوب شرق ایران که موضوع بسیار بااهمیتی درمطالعات باستان شناسی در منطقه خاور نزدیک است  این پژوهش میتواندمورد استفاده پژوهشگرانی قرار گیرد که درزمینهای مختلف شرنشینی در دیگرمناطق همجوار فعالیت های باستان شناختی انجام میدهند یا برروی سفالینه ها ومهرها مطاله میکنند.

۱روش پژوهش

روش تحقیق بر اساس مطالعات دانشمندان و باستان شناسان در این زمینه در دوره ها ی گذشته وحال حاضر انجام شده است.

۱-۵ روش گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری وگردآوری داده های مورد نیازازمنابع مختلف استفاده شده است . در این زمینه بامراجعه به کتابخانه های مختلف، اطلاعات مورد نیاز در این زمینه گردآوری شده است. از سوی دیگر با مراجعه به سایتهای متعدد اینترنتی در این زمینه، داده ها ی مورد نیازوسپس مطالعه آنهایی که به لحاظ علمی ارزشمند بدون نقص بوده اند،مورد استفاده قرارگرفت. علاوه بر این با محققان مختلف در این زمینه ارتباط برقرار گر یده و نسبت به تبادل آراء و افکار باآنان اقدام شده است.

۱-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

داده ها و اطلاعات بدست آمده از منابع متعدد گردآوری شده و نظر یات مختلف مورد بررسی قرارمیگیرد. بعد از تجزیه و تحلیل منابع مختلف، نتیجه نهایی ابراز می شود.

گستره جغرافیای فلات بزرگ ایران

         کشورایران با وسعت ۱،۶۴۰،۱۹۵کیلومتر مربع درنیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین ۲۵/۳و۳۹/۴۷عرض شمالی از خط استواو۴۴/۵ غربی و۶۳/۱۸شرقی نسبت به مبدأگرینویچ واقع شده است. حدود ۹۰%از خاک کشوردر محدوده فلات ایران واقع شده است سرزمین ایران به طورکلی کوهستانی ونیمه خشک بوده ومیانگین ارتفاع آن  بیش از۱۲۰۰متر از سطح دریاست.بیش از نیمی از مساحت کشوررا کوه ها وارتفاعات، یک چهارم آنرا دشت هاوکمتراز یک چهارم دیگررازمین های دردست کشت تشکیل می دهند. پست ترین نقطه باارتفاع ۵۰متردرچاله لوت وبلندترین آن قله دماوندبا ارتفاع ۵۶۱۰متر درمیان رشته کوه های البرز قراردارند. ازنظرتوپولوژی ومورفولوژی سرزمین ایران فلات نسبتأ مرتفعی است که دربخش میانی کمربندچین خورده آلپ-هیمالیا قراردارد. این رشته ارتفاعات عظیم که از اروپا تا آسیای مرکزی ادامه پیدا می کند،درایران به شاخه کوه های البرزوزاگرس تقسیم می شود.شاخه جنوبی رشته کوه زاگرس را می سازد که به صورت دایره عظیم ایران مرکزی را از جلگه بین النهرین جدامی سازد.این رشته کوه درجنوب خاوری به صورت سدی تمام سواحل خلیج فارس راپوشانده وبه رشته مکران وصل ووارد خاک پاکستان می گردد.

شاخه شمالی رشته کوه البرز رابوجود آورده که از طرف شمال از دریای خزر وپس از اتصال به رشته کپه داغ که در امتداد جنوب خاوری- شمال باختری دارد.از صحرای قره قروم وخوارزم جدامی کند. دراین نواحی قسمتی از رشته کوه های خاوری ایران باراستای شمالی جنوبی که بین بلوک لوت وباختر وبلوک هلمند درخاور قرار دارد.رشته سوم درقسمت میانی رشته البرز وزاگرس باراستای شمال باختری جنوب خاوری درداخل پهنه فلات مانند مرکزی ضمن برخورد باهسته های موجودمرکز ایران، اشکال متنوعی از دریاچه ها بوجود آورده.

           بخش اعظم ایران درمقیاس جریان های عمومی نصف النهار جوی منطبق بر ناحیه ی نشت هواست وبه این اعتبار دریک الگوی یکنواخت توزیع اقلیم درمنطقه کمربند مناطق خشک وبیابانی واقع شده است با این وجود تنوع اقلیمی درایران زیاد است. واین تنوع اقلیمی منجر به این شد که از دوران پیش ازتاریخ فرهنگ های زیادی با ویژگی های مختلف در اکثر نقاط آن بوجود بیاید.

موضوع این پژوهش دوره شهرنشینی که درسرتاسرایران به وقوع پیوسته اما تمرکز این تحقیق در جنوب شرق ایران است.به همین علت ابتدابه شرایط زیست محیطی وجغرافیایی جنوب شرق متمرکز می شویم.

الف-۲تقسیم بندی جغرافیایی فرهنگی ایران از منظرباستان شناسی

باستان شناسان دررابطه با تقسیم بندی ایران نظرات متفاوتی راارائه داده اند.اهلرز براساس کشورشناسی علمی واندنبرگ براساس مناطق جغرافیایی،مک کان براساس رنگ سفال، فیلیپ اسمیت براساس جغرافیایی ساختار های متفاوتی راارائه داده اند لیکن جامع ترین نظریات توسط آقای صادق ملک شهمیرزادی از باستان شناسی نامی ایران که به نوعی مبنای باستان شناسی می باشد وی ایران را به ۹ منطقه فرهنگی تقسیم نموده است،که به قرارزیر است:(نقشه شماره۱)

۱.منطقه جنوب غربی وشمال جنوب غربی شامل شمال خوزستان،دهلران درهمجواری میان رودان وارتفاعات زاگرس وشمال خلیج فارس

۲منطقه کرمانشاه وغرب شامل قسمت های مرکزی ارتفاعات زاگرس وکوهپایه های زاگرس. اکثر مناطق پیش از تاریخی ایران دردوره نوسنگی دراین حوزه قراردارد.

۳.منطقه آذربایجان وشمالغرب زاگرس،شرق تااردبیل که به حوزه خزر محدود می گردد.

۴.منطقه شمال ایران شامل جنوب دریاچه خزر ودشت گرگان واز جنوب به البرز.

 1. منطقه مرکزی فلات ایران شامل منطقه واغ درجنوب البرز درشرق وشمال شرق تاحاشیه کویر ودشت لوت واز غرب تادامنه البرز
 2. منطقه شمال شرقی شامل نواحی شرقی گرگان وبخش هایی از خراسان تارشته کوه های کویت داغ عشق آباد ترکمنستان.
 3. منطقه شرقی شمال سیستان وبلوچستان وبخش های جنوبی خراسان که از غرب وشمال غرب بادشت لوت ومرکز فلات ایران مرتبط است.

۸.منطقه جنوب شرقی ایران شامل مناطق وسیعی از کرمان مکران وبلوچستان

۹.منطقه جنوب شامل جلگه های فارس وبخش های جنوب وجنوب غرب زاگرس ودرناحیه شمالی خلیج فارس.

تعداد صفحه :۱۱۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه تاریخ تشیع در بامیان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

مدرسه فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و معارف اسلامی

گرایش: تاریخ اسلام

تاریخ تشیع در بامیان

(زمان ورود، عوامل گسترش، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت شیعیان بامیان از آغاز تا دوران معاصر)

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر دشتی(زید عزه)

۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع رساله عبارت از: تاریخ تشیع در بامیان(زمان ورود، عوامل گسترش، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت شیعیان بامیان از آغاز تا دوران معاصر). مسئله تحقیق این است زمان ورود عوامل گسترش پراکندگی جرافیایی و وضعیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شیعیان بامیان از آغازتا دوران معاصر چگونه بوده است. در این تحقیق ابتدا فصل مقدماتی ساماندهی شد که طی آن به موضوعاتی چون: جغرافیای تاریخی بامیان و پیشینه تشیع و ورود اسلام به بامیان پرداخته شد. در فصل دوم این نتیجه حاصل شد که تشیع همزمان با فتوحات اسلامی وارد منطقه بامیان گردیده و عواملی چون صحابه، شخصیتهای شیعه و علویان و ائمه، شعرا، صوفیه و حکومتها در ارتباط با گسترش تشیع نقش داشتند . در فصل سوم این نتیجه حال شد که شیعیان در طی قرون و دروه‌های مختلف از نظر پراکندگی جغرافیایی و وضعیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، دارای نوسانات بسیاری بوده اند. گاه فرهنگ غالب در منطه بامیان تشیع اسماعیلی بوده است و گاه با مذهب سنی کرامیه و سرانجام غلبه با شیعه اثنی عشری بوده است. گاهی در مرکز بامیان پیروان محمدبن کرام سیستانی و یا ابوحنیفه بودند و شیعیان در روستاها مستقر بودند. سرانجام سراسر بامیان محل استقرار شیعیان اثنی عشری بوده است.

کلید واژه عبارتند از: تشیع ، بامیان، زمینه، عوامل، وضعیت

فهرست مطالب                  

مقدمه: (طرح تحقیق) ۱

تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق.. ۲

سوالهای فرعی تحقیق.. ۲

سابقه و ضرورت… ۲

ب- ضرورت.. ۴

فرضیه های تحقیق.. ۴

هدف تحقیق.. ۵

جنبه نو آوری تحقیق: ۵

روش تحقیق.. ۵

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… ۵

روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش…. ۵

ساماندهی تحقیق.. ۵

منابع تحقیق.. ۷

کلیدواژه ها ۸

تعریف واژه‌ها ۹

شیعه. ۱۳

 1. جغرافیای تاریخی بامیان. ۱۶

الف . وجه تسمیه بامیان. ۱۶

ب. محدوده جغرافیایی.. ۱۷

ترکیب نژادی و قومی مردم بامیان. ۲۲

زبان مردم بامیان. ۲۵

ج. جغرافیای طبیعی.. ۲۶

ج/۱. کوههای ولایت  بامیان. ۲۶

کوتل ها(گردنه ها) ۲۷

ج/۲ . آب ها ۲۸

چشمه های معروف: ۳۱

چشمه های آب گرم. ۳۳

ج/۳ . معادن. ۳۵

ه . جغرافیای سیاسی بامیان. ۳۶

د. جغرافیای انسانی.. ۴۲

و. جغرافیای اقتصادی بامیان. ۴۷

 1. پیشینه تشیع و گونه های تشیع.. ۴۹

الف. پیشینه تشیع. ۴۹

ب. گونه های تشیع. ۵۰

سطوح شیعه. ۵۴

 1. ورود اسلام به بامیان. ۵۴

۳.زمینه های  گسترش تشیع در بامیان. ۵۶

الف. دوری از مرکز خلافت.. ۵۶

ب. مظلومیت اهل بیت (علیهم السلام) و شیعیان. ۵۷

ج. عدالت خواهی  و مساوات طلبی اهل‌بیت (ع) ۵۹

د. جایگاه اهل بیت (ع) در قرآن و روایات.. ۶۰

نتیجه فصل اول. ۶۴

فصل دوم : زمان و چگونگی ورود تشیع به بامیان و عوامل گسترش آن. ۶۵

 1. زمان ورودتشیع و نقش صحابه و تابعین.. ۶۶

۲.نقش علمای شیعه و علمای معتدل سنی در گسترش  تشیع.. ۷۲

قیام شیعیان. ۷۴

داعیان اسماعیلی.. ۷۵

 1. نقش ائمه و علویان در گسترش تشیع.. ۷۷

الف . امام رضا (ع) ۷۷

ب . علویان. ۷۹

 1. نقش شعراء و صوفیه. ۸۳
 2. نقش حکومتها در گسترش تشیع در بامیان. ۸۵

نتایج: ۱۱۷

فصل سوم: پراکندگی و سیر تحول وضعیت سیاسی و اقتصادی وفرهنگی شیعیان بامیان. ۱۱۸

الف. پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان. ۱۱۹

پراکندگی شیعیان قرن اول تا قرن هفتم.. ۱۲۰

ب : سیر تحول وضعیت سیاسی و اقتصادی وفرهنگی شیعیان بامیان. ۱۲۲

 1. سیر تحول وضعیت سیاسی شیعیان. ۱۲۲

الف. حاکمان (بامیان) و تعامل آنها با شیعیان. ۱۲۳

 1. سیر تحول وضعیت فرهنگی.. ۱۳۱

مراکز فرهنگی و هنری.. ۱۳۸

وضعیت علمی.. ۱۴۱

 1. ۳. سیر تحول وضعیت اقتصادی.. ۱۴۷

نتیجه گیری فصل سوم. ۱۵۳

نتیجه‌گیری پایانی.. ۱۵۵

منابع تحقیق.. ۱۵۸

  مقدمه:

)  طرح تحقیق(

 موضوع اجمالی رساله «تاریخ تشیع در بامیان (زمان  ورود و عوامل گسترش و وضعیت تشیع از آغاز تا دوران معاصر» است.

 تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق

در تبیین و تعریف مسئله تحقیق گفتنی است که، قرنهاست که بامیان یکی از مراکز عمده شیعیان افغانستان است ودر دهه های اخیر به عنوان مرکزفرهنگی و سیاسی شیعیان افغانستان مطرح شده است، این در حالی است که کشور ایران و از جمله خراسان بزرگ و منطقه بامیان توسط لشکر خلفا فتح گردیده و چهره غالب این مناطق طی سده های نخست اسلامی، چهره ای سنی بوده و بزرگترین علمای اهل سنت از این مناطق برخاسته اند. با توجه به این وضعیت دغدغه و مسئله نگارنده این است که در چنین فضایی تشیع در چه زمانی و چگونه وارد منطقه بامیان گردیده، عوامل گسترش آن چه بوده و شیعیان در طی دوره اسلامی از آغاز تا دوره معاصر چه وضعیتی و داشته و چه نوساناتی را پشت سر گذاشته اند. لازم به یاد آوری است که، برخی از مخالفان مکتب اهل بیت ادعا دارند، مردم بامیان در قرنهای میانی دوره اسلامی، یعنی عصر مغول وارد این منطقه شده  و در همین زمان به تشیع گرویده اند.از این رو سوال اصلی تحقیق این است که: حقیقتاً، چه زمانی، تشیع وارد منطقه بامیان گردیده، عومل گسترش تشیع در این سرزمین چه بوده و شیعیان از آغاز تا دوران معاصر، از نظر فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و پراکندگی جغرافیایی چه اضاع وشرایطی را از سر گذرانده اند؟

سوالهای فرعی تحقیق

۱.چگونه و در چه زمانی تشیع وارد بامیان شده است؟

 1. عوامل گسترش تشیع در بامیان کدام است ؟
 2. پراکندگی جغرافیایی شیعیان در منطقه بامیان ، از آغاز تا دوران معاصر چگونه بوده است ؟
 3. سیر تحول وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی شیعیان بامیان ، چگونه بوده است ؟

سابقه و ضرورت

الف. سابقه

۱-کتاب تاریخ تشیع در افغانستان، نوشته حجه الاسلام دکتر ناصری، که درباره بامیان اشاراتی گذرا داشته است.

۲-کتاب بامیان در دو قرن اخیر نوشته گلشاد حیدری که، فقط درباره بامیان در دو قرن اخیر پرداخته است و در بقیه دوران و زمان ها درباره بامیان نپرداخته است.

  3-کتاب سیاست و حکومت در بامیان (معاصر) نوشته جمعی از نویسندگان، این اثر همانگونه که از نام آن پیدا است در خصوص مسائل سیاسی آن هم در دوران معاصر، پژوهش نموده است.

۴-کتاب پیشینه تاریخی و آثار باستانی بامیان نوشته جمعی از نویسندگان، که فقط درباره آثار باستانی موجود در بامیان پرداخته است.

۵- تاریخ تحولات بامیان پایان نامه ای است نوشته سلطان میر سلطان (از آغاز تا حمله مغول) که  درباره همه تحولات بامیان پرداخته است و محدود به دوره ورود اسلام تا حمله مغول است در حالی که تحقیق مورد نظر ما فقط مربوط به تاریخ تشیع در بامیان است و در دوره زمانی آغاز تا دوران معاصر است. گرچه برخی از موارد مانند تاریخ ورود اسلام و تشیع در بامیان آمده است ولی ما در اینجا نظریه های معتبرتر و مستندتر را با دلیل محکم تر آورده ایم و تاریخ تشیع در بامیان را به طور مفصل بیان کردیم .

۶- کتاب ارزشمند سراج التواریخ نوشته کاتب هزاره که درباره وقایع دوران عبدالرحمن است که درباره شیعیان بامیان نیز مطالب ارزشمندی بیان شده‎است.

۷- پایان نامه تاریخ تشیع در خراسان بزرگ نوشته حسن احمدی نژاد که درباره بامیان فقط اشاره‌ای گذرا کرده است و چند سطری را درباره بامیان نوشته است.

 8-  شیعیان افغانستان نوشته محمد عزیز بختیاری به شیعیان بامیان کمتر پرداخته است و در ضمن بیشتر به احوالات و آداب و رسوم دوران معاصر شیعیان پرداخته است.

۹-کتاب شیعیان افغانستان نوشته وحید بینش و محمد حسین خلوصی و فاروق انصاری که در این مورد نیز به  تاریخ تشیع در بامیان به طور مفصل اشاره نشده است و فقط گاهی به تشیع در دوران معاصر در بامیان اشاره هایی شده است و این کتاب بیشتر به وضعیت شیعیان در دوران معاصر پرداخته است.

۱۰-کتاب بامیان سرزمین شگفتی‌ها نوشته کاظم یزدانی که اشاره کوتاهی به ورود اسلام به بامیان کرده است و بیشتر به جاهای دیدنی بامیان پرداخته است.

۱۱-تحولات سیاسی -اجتماعی بامیان نوشته قربانعلی عرفانی که در این کتاب بیشترتحولات معاصر مخصوصاً به قیام مردم علیه رژیم کمونیستی دربامیان  پرداخته است.

 1. آثار عتیقه بامیان در هزارستان نوشته مسیو گدار و خانم گدار و پروفسور هاکن که فقط به آثار باستانی بامیان پرداخته است.

مجموع آثار تحقیقی فوق به چندان به مسئله این تحقیق نپرداخته و پاسخ به سؤال اصلی این رساله را نمیدهد.

ب- ضرورت

باتوجه به تبلیغاتی که علیه هویت شیعیان افغانستان، مخصوصا شیعیان بامیان مطرح  است که ادعا می شود که، شیعیان چه از نظر قومی و نژادی و چه از نظر فرهنگی قدمت چندانی در افغانستان و در بامیان ندارند. برای دفاع علمی و مستند از هویت واصالت فرهنگی شیعیان و همچنین برای آگاهی جوانان جامعه شیعه افغانستان مخصوصا بامیان از سویی، و درس پندگیری از فراز نشیب های تاریخ گذشته خود از سوی دیگر این تحقیق ضروری می باشد.

فرضیه های تحقیق

 1. تشیع در عصر خلافت امام علی (ع) و بوسیله آل شنسب وارد منطقه بامیان شده است .
 2. در گسترش تشیع در بامیان عوامل متعددی نقش داشته است که اهم آنها عبارتند از: زمامداران شیعی، علویان و ائمه، علماء شیعه، صوفیه، شعراء ، قبایل و خاندان ها
 3. بنظرمی‎رسد که حضور تشیع در منطقه بامیان ، روندی رو به رشد داشته است بطوری که مقارن حمله مغول اکثریت قاطع مردم این منطقه شیعه بوده است و همین وضعیت پس ازآن نیز تاکنون ادامه یافته است.
 4. بنظر می رسد که، شیعیان بامیان از نظر سیاسی تا پیش از حاکمیت غزنویان شرایط مناسبی داشته اند واز آن پس تا حمله مغول این وضعیت تحت تاثیر حاکمیت دولتهای سنی متعصبی چون غزنویان و سلجوقیان دارای نوسان بوده است و از آن پس ، تا دوره روی کار آمدن دولتهای سنی پشتون از نظر سیاسی شیعیان بامیان، مشکل حادی نداشته اند.

از نظر فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی بنظر میرسد که ، شیعیان بامیان ، با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه، از نوعی درونگرایی و استقلال و خوداتکایی برخوردار بوده اند و این وضعیت کم و بیش در همه دورانها استمرار داشته است . جزاین که از نظر فرهنگی بنظر میرسد که تا پیش از حمله مغول مذهب اسماعیلی در بامیان، همانند سایر قلمرو آل شنسب رواج قابل توجهی داشت؛ اما پس از حمله مغول و تضعیف اسماعیلیه در خراسان و ایران ، شیعیان بامیان به تدریج ، کاملا به تشیع اثنی عشری گرایش یافتند.

هدف تحقیق

اهم اهداف این تحقیق عبارت است از:

۱.حفظ و دفاع مستند و علمی از اصالت و هویت مذهبی اصیل شیعیان بامیان.

 1. ارائه پاسخ علمی مستند به شبهات مخالفان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) نسبت به پیشینه تشیع در این منطقه.

جنبه نو آوری تحقیق:

تبیین پیشینه تشیع در بامیان و استقصای عوامل مؤثر گسترش تشیع در این منطقه و نیز تبیین سیر تحول وضعیت  شیعیان در ابعاد مختلف از آغاز تا دوران معاصر.

روش تحقیق

با توجه به موضوع و مسئله تحقیق، روش تحقیق در این رساله « توصیفی و تحلیلی» است.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

 روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای است. البته برای بررسی میتوان از روش میدانی نیز کمک گرفت؛ لیکن مسئله تحقیق در این رساله به علت ضیق وقت و کمبودامکانات صرفا پژوهش کتابخانه ای انجام خواهد شد و با مراجعه  به منابع دست اول و نیز بررسی و نقد نظریه های  محققان متأخر این پژوهش انجام خواهد شد.

ساماندهی تحقیق

باتوجه به ابعاد مسئله تحقیق و سؤالهای فرعی آن، سرفصلهای تحقیق به صورت زیر ساماندهی شده است.

(موضوع ومسئله تحقیق، سوال اصلی و سوالات فرعی، فرضیه ها، پیشینه و ضرورت تحقیق، اهداف، منابع و تعریف واژه ها)

فصل اول: مباحث مقدماتی

 1. جغرافیای تاریخی بامیان(وجه تسمیه بامیان، محدوده جغرافیایی بامیان، جغرافیای طبیعی بامیان، جغرافیای سیاسی بامیان، جغرافیای انسانی بامیان، جغرافیای اقتصادی بامیان)
 2. ورود اسلام به بامیان
 3. زمینه گسترش تشیع در بامیان

فصل دوم: زمان و چگونگی ورود تشیع به بامیان و عوامل گسترش آن

 1. زمان ورود تشیع و نقش صحابه و تابعین
 2. نقش حکومتها در گسترش تشیع
 3. نقش ائمه و علویان در گسترش تشیع
 4. نقش علماءشیعه و علماء معتدل سنی در گسترش شیعه
 5. نقش شعرا در گسترش تشیع

فصل سوم: پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان و سیر تحول وضعیت شیعیان بامیان 

  الف. پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان

 1. پراکندگی شیعیان از قرن اول تا قرن هفتم
 2. پراکندگی شیعیان از قرن هفتم تا دوران معاصر

ب- سیر تحول وضعیت شیعیان

 1. سیر تحول وضعیت سیاسی
 2. سیر تحول وضعیت اجتماعی و فرهنگی
 3. سیر تحول وضعیت اقتصادی

نتیجه

منابع تحقیق

در این پایان نامه، نگارنده، کوشیده است که مطالب را از منابع گوناگون و دست اول جمع آوری کند که دراین راستا به قدر وسیع این کار انجام گرفته و از کتابهای زیادی بهره گرفته شده است. کتابهای استفاده شده در این تحقیق به چند دسته تقسیم میشود.

منابع تاریخ عمومی و تاریخ اسلام

۱- آثار تاریخی که موضوع آنها حوادث کل جهان تا دوران حیات مؤلف است. 

مهمترین تاریخ های عمومی مرتبط با موضوع و مسئله این تحقیق که در این رساله از آنها استفاده شده  عبارتند از: تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری): محمدبن جریر طبری، الکامل فی التاریخ: ابن اثیر، تاریخ یعقوبی: احمدبن واضح یعقوبی، ، اخبار الطوال: دینوری، المنتظم:ابن جوزی، تجارت الامم:مسکویه رازی، مروج الذهب: مسعودی، طبقات ناصری:منهاج الدین سراج جوزجانی، تاریخ اسلام: ذهبی، البدایه و النهایه: ابن کثیر،  منتخب التواریخ: معین الدین نطنزی، تجارب السلف: هندوشاه نخجوانی، تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی، ظفرنامه: حمدالله مستوفی

منابع جغرافیایی

المسالک و الممالک:ابن خردادبه، المسالک و الممالک: ابراهیم بن محمد اصطخری، احسن التقاسم: مقدسی، صوره الارض: ابن حوقل، معجم البلدان: یاقوت حموی، حدود العالم من المشرق الی المغرب: مؤلف مجهول، جغرافیا و تاریخ (جغرافیای تاریخی): حافظ ابرو

منابع رجالی و تراجم

 آثارالبلاد و اخبارالعباد: عمادالدین زکریای قزوینی ، اسدالغابه: ابن اثیر، الاعلام: خیرالدین زرکلی، أنساب

الاشراف: بلاذری ، وفیات الاعیان: ابن خلکان، اسدالغابه: ابن اثیر، الغارات: ثقفی کوفی،  اعیان الشیعه: محسن امین، طبقات المفسرین: شمس الدین محمد بن علی داوودی، طبقات االحکماء و الاطباء من مسالک الابصار: فضل الله عمری، طبقات الشافعیه: اسماعیل بن عمر بن کثیر، خلاصه الاحوال فی علم الرجال: علامه حلی، رجال: نجاشی، الفهرست: طوسی، رجال: طوسی و رجال: ابن داوود، لباب الالباب: محمد عوفی بخارایی

منابع انساب 

الفخری فی انساب آل ابی طالب: ابن طقطقی، الفخری فی انساب آل ابی طالب: ابن طقطقی، لباب الالباب فی انساب آل ابی طالب: ابن فندق بیهقی، مقاتل الطالبیین: ابوالفرج اصفهانی، الفخری فی انساب طالبیین: عزیزالدین مروزی

منا بع تاریخ سلسله ها و تاریخ محلی

تاریخ بیهقی: ابوالفضل بیهقی(غزنویان)، تاریخ یمینی: عُتبی(غزنویان)، تاریخ جهانگشای جوینی: عطا ملک جوینی(مغولان)، از شیخ صفی تا شاه صفی: استرآبادی(صفوی)، سفرنامه:اروج بیک(صفوی)، احسن التواریخ: حسن بیک روملو(صفویه)، بابرنامه: بابر گورکانی(گورکانیان هند)، تاریخ الفی: تتوی(بابریان/ گورکانی)، ظفرنامه: شرف الدین علی یزدی(تیموری)، نفثت المصدور: نسوی (خوارزمشاهیان)، سیرت جلال الدین: نسوی(خوارزمشاهیان)، راحه الصدور و آیه السرور: راوندی(سلجوقیان)، زین الاخیار: گردیزی(تاریخ خراسان و ماوراءالنهر)، صفوه الصفا: ابن بزاز، عالم آرای عباسی: اسکندر بیک ترکمانی  

تاریخ ائمه

کتاب الغیبه: محمدبن ابراهیم نعمانی، کتاب الغیبه: محمدبن حسن طوسی، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد: محمدبن محمد مفید، کشف الغمه فی معرفه الائمه: علی بن عیسی اربلی، دلائل الامامه: محمدبن جریرطبری آملی

تراجم صوفیه

طبقات الصوفیه: سلمی نیشابوری، تذکره الاولیاء: عطار نیشابوری، حلیه الاولیاءو طبقات الاصفیاء: احمدبن عبدالله ابونعیم اصفهانی.

کتب روائی اهل سنت

مسند : احمدبن حنبل، صحیح: محمدبن عیسی ترمذی، صحیح: مسلم بن حجاج، صحیح: بخاری، سنن: احمدبن علی نسایی، سنن: ابی داوود سلیمان بن اشعث سجستانی، سنن: محمدبن یزید بن ماجه قزوینی

کلیدواژه ها

تشیع، بامیان، زمینه ها، وضعیت

تعریف واژه‌ها

بامیان:

این کلمه دو کاربرد دارد: نام شهر و نام یک ولایت. در کاربرد اول بامیان شهری است در سلسله شمالی رشته کوه هندوکش، ارتفاع آن از سطح دریا ۸۴۸۰ پا است .[۱]

بامیان درکاربرد دوم، ولایتی در مرکز افغانستان که  از شمال به استان سمنگان، از جنوب به استان غزنی و ارزگان، از خاور به استان های بغلان، پروان و ورداق(وردک)، و از باختر به استانهای سر پل و غور محدود می شود. نام «بامیان » شکل فارسی«بامیکان» یا «بام» در پهلوی و به معنی درخشندگی است و بامیک به معنای درخشان و تابان به کار رفته است؛ و هر دو از ریشه اوستایی «بام» به معنای روشنایی گرفته شده است. صفت بامیه در زبان  اوستایی به معنای فروزنده و تابنده از همین ریشه است .[۲]

آنچه در این رساله مد نظر است «ولایت » بامیان است که شامل شهرها و بخش های ذیل است:

بامیان دارای ۶ ولسوالی(شهر)و ۲ علاقهداری(بخش داری) و ۳۲۶قریه(روستا) میباشد که ولسوالی ها عبارتند از: شیبر، سیغان، کهمرد، یکاولنگ، پنجاب و ورس.[۳]

ولسوالیهای بامیان عبارتند از:

 1. مرکز بامیان: این شهر در دره‌ای واقع شده است که پانزده کیلومتر طول دارد و در عریض ترین نقاط خود، از دو تا سه کیلومتر عرض دارد،ارتفاع آن تا سطح دریا ۲۵۰۰متر و مساحت آن ۲۱۷۸متر مربع است.[۴]
 2. شهرستان یکاولنگ: جمعیت آن بر اساس کارت رأدهی که در سال ۱۳۸۸در این شهرستان توزیع شد ۶۰ هزار کارت رأی دهی بود، که اگر نصف جمعیت دارای واجد رأی دهی باشد، جمعیت آن بیش از ۱۲۰ هزار نفر باشد. این منطقه شامل مناطق وسیعی می‌شود که۴۴۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. این شهرستان نسبت به دیگر شهرستانهای استان بامیان گرم ترمی‌باشد.[۵]
 3. شهرستان پنجاب: شهر پنجاب در مرکز هزارستان قرار دارد. پنجاب از پنج منطقه و یا دره اصلی بنامهای، مهر و تره بس، تگاب برگ، غرغری، نرگس تشکیل می‌شود. وجه تسمیه این منطقه به خاطر پنج رود خانه بزرگی که در این منطقه به هم می‌رسد که وارد منطقه ورس شده و سپس وارد دریاچه هامون میگردد.[۶] پنجاب از سال ۱۳۰۰ه.ش. تا سال ۱۳۳۸ه.ش. به مدت چهل سال مرکز حکومت هزارستان بوده که بنام«حکومت کلان دایزنگی» یاد میشده است. در زمانی که پنجاب مقر حکومت کلان دایزنگی بود به منطقه های یکاولنگ و لعل و سرجنگل و دایکندی و شهرستان و بهسود تقسیم میشد.[۷]
 4. شهرستان ورس: ورس یکی از ولسوالی های بزرگ استان بامیان محسوب میشود. از نظر جغرافیایی در منتهی الیه جنوب غربی بامیان قرار گرفته است. طبق برآورد مؤسسات خارجی در این منطقه نفوذ این شهرستان ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر تخمین زده اند.[۸] ورس زمستانهای سرد و برفگیر دارد. این منطقه دارای کوههای مرتفع و برفگیر است و تقریباً پنج ماه از سال در این منطقه بارش برف و باران جریان داشته وزمین و ارتفاعات پوشیده از برف است. در بسیاری از دامنه ها و کوههای بلند، برف تا اواخر تابستان وجود دارد.[۹]
 5. شهرستان شیبر: شهرستان شیبردر شرق بامیان قرار دارد، دارای ۱۰۷۱ کیلومتر مربع مساحت بوده که در آن ۱۲۶ قریه وجو دارد، جمعیت آن ۲۱۴۰۰نفر می باشد. مردم آن پیرو تشیع و دوازده امامی می‌باشد، اما تعدادی از شیعیان اسماعیلی نیز در آن منطقه سکونت دارد.[۱۰] آثار باستانی چون شهر ضحاک و شهر خشک و شهر ساکان در این شهر قرار دارد.

[۱].  احمد الشنتناوی، ابراهیم زکی خوشید، عبدالحمید یونس، دائره المعارف الاسلامیه، دارالمعرفه، بیروت،۱۹۹۳،  ج۳، ص۳۱۱

[۲] . کاظم موسوی بجنوردی، دائره المعارف بزرگ اسلامی تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ۱۳۸۱، چ  اول، ص۲۷۴

[۳] . بصیر احمد دولت آبادی، شناسنامه افغانستان،تهران، محمد ابراهیم شریعتی، چاپ دوم ۱۳۸۲، ص ۱۳۷

[۴] .گلشاد حیدری،بامیان در دو سده اخیر، ص۳۷

[۵] .همان، ص۴۱

[۶] . حسین نایل، سرزمین و رجال هزاره جات، ص۷۱

[۷] . همان، ص۷۱

[۸] . گلشاد حیدری،بامیان در دو سده اخیر، ص۶۱

[۹] . قربان علی عرفانی، مروری بر تحولات سیاسی اجتماعی بامیان، ص۱۱۰

[۱۰] . عیسی غرجستانی، تاریخ نوین هزاره جات، کویته پاکستان، شورای فرهنگی اسلامی افغانستان، ۱۳۶۶، ص۴۶

تعداد صفحه :۱۷۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه  پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

 پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

استاد مشاور:

دکتر سیاوش یاری

  شهریور ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بنا به وجود دلایل و شواهد مُستَند تشیع در دوران رسالت رسول خدا (ص) شکل گرفته است، که هر چند با حادثه سقیفه در روند رشد آن وقفه بعمل آمد؛ با مساعی حضرت علی (ع) و یارانش بعد از سال ۳۵ هجری در عراق عرب گسترش پیدا کرد و بعد دامنه آن به ایران کشیده شد. سئوال اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری می­باشد، که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی استخراج، مطالعه، بررسی و تحلیل گردیده، که نتیجه گویای آن است که تشیع بعد از سال ۳۵ هجری و استقرار خلافت امام علی (ع) در شهر کوفه تحت تأثیر عوامل مختلف در عراق عرب گسترش پیدا کرده است و بعد به صورت تدریجی دامنه آن به ایران کشیده شد؛ که این امر در قرن نخست هجری در در بین موالی با محوریت مدائن انجام گرفت و در همین قرن و به خصوص در قیام مختار ثقفی موالی به نیروی تأثیر گذار در جامعه اسلامی مطرح شدند و برای همین روند گسترش تشیع در قرن دوم هجری شدت یافت که این امر در شهرهای قم، آوه، فراهان، یزد و کاشان وسعت بیش‌تری یافت و سرانجام در قرن سوم هجری و به خصوص تحت تأثیر هجرت امام رضا (ع) به مرو، روند گسترش تشیع در شهرهای خراسان، نیشابور، کاشان، ری، قرمیسین، همدان و شمال ایران و به خصوص طبرستان گسترش یافته است و در این قرن اولین حکومت شیعی در شمال ایران تأسیس گردید و گفتمان شیعی به گفتمانی اصلی در یاران تبدیل گردید.

واژگان کلیدی: تشیع، ایران، موالی، پراکندگی جغرافیایی، قرون نخستین اسلامی، اهل بیت (ع)

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه. ۱

فصل اوّل: کلیات تحقیق

درآمد. ۳

۱-۱-تعریف و بیان مسئله. ۳

۱-۲- سوالات پژوهش… ۴

۱-۲-۱- سوال اصلی.. ۴

۱-۲-۲- سوالات فرعی.. ۴

۱-۳- روش انجام پژوهش… ۴

۱-۴- اهداف پژوهش… ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۴

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۴

۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش… ۵

۱-۷- مرور و نقد پژوهشهای گذشته. ۶

فصل دوم: علل گرایش ایرانیان به تشیع

درآمد. ۹

۲-۱- معنای لغوی شیعه. ۹

۲-۲- معنای اصطلاحی شیعه. ۹

۲-۳- گرایش ایرانیان به تشیع. ۱۰

۲-۳-۱- علاقه ایرانیان به اسلام ناب و تشیع. ۱۰

۲-۳-۲- نزدیکی امام علی (ع) به پیامبر (ص) ۱۱

۲-۳-۳- حمایت امام علی (ع) از ایرانیان در زمان خلافت.. ۱۲

۲-۳-۴- کسب حقایق تاریخ اسلام از زبان امام علی (ع) ۱۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

۲-۳-۵- آشنایی ایرانیان با صحابه بزرگ شیعی.. ۱۷

۲-۳-۶- ظلم و اجحاف در حق موالی.. ۱۹

۲-۳-۷- مظلومیت شیعیان. ۲۰

۲-۳-۸- سیاستهای ضد دینی حکومتهای اموی و عباسی.. ۲۱

فصل سوم: پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن نخست هجری

درآمد. ۲۶

۳-۱- مدائن پایگاه موالی و تشیع. ۲۶

۳-۲- موالی مدائن و حضور در جریانهای سیاسی.. ۲۷

۳-۳- اهواز. ۳۳

۳-۴- تفرش.. ۳۴

۳-۵- یزد. ۳۴

فصل چهارم: پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران درقرن دوم هجری

درآمد. ۳۷

۴-۱- قم. ۳۷

۴-۲- آوه ۳۹

۴-۳- رى‏.. ۴۰

۴-۴- اصفهان. ۴۱

۴-۵- اهواز. ۴۲

۴-۶- بیهق (سبزوار) ۴۳

فصل پنجم: مراکز شیعه نشین ایران در قرن سوم هجری

درآمد. ۴۷

۵-۱- هجرت امام رضا (ع) به ایران. ۴۷

۵-۱-۱- استفاده از ظرفیت ولایت عهدی برای گسترش تشیع. ۴۷

۵-۱-۲- تلاش برای شناساندن حقانیت اهل بیت (ع) ۴۸

۵-۱-۳- نشر حقایق امامت اهل بیت (ع) ۴۹

۵-۱-۴- بروز مناقب اخلاقی امام (ع) و آشنایی مردم با آنها ۵۱

۵-۱-۵- فعالیتهای علمی امام (ع) ۵۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

۵-۱-۶- حفظ ارتباط با شیعیان و علویان. ۵۳

۵-۱-۷- مقابله با تبلیغات ضد علوی.. ۵۴

۵-۱-۸- مهاجرت علویان و شیعیان به ایران. ۵۵

۵-۱-۹- تربیت شاگردان. ۵۵

۵-۲- نیشابور. ۵۶

۵-۲-۱- تشیع در نیشابور. ۵۷

۵-۳- کاشان. ۵۹

۵-۴- طبرستان. ۶۳

۵-۴-۱- کوچ‏هاى سادات علوى به طبرستان و دیلم. ۶۵

۵-۴-۲- زهد و پارسایى علویان. ۶۹

۵-۴-۳- ستم حاکم طاهرى طبرستان. ۶۹

۵-۴-۴- علل گسترش فرهنگ شیعی در دوره‌ی علویان. ۷۰

۵-۵-همدان. ۷۶

۵-۶- فارس.. ۷۷

۵-۷- کرج. ۷۸

۵-۸- ری.. ۷۹

۵-۹- اصفهان. ۸۱

نتیجه‌گیری.. ۸۴

منابع و مآخذ. ۸۶

مقدمه

موضوع گسترش تشیع در ایران به واسطه عوامل مختلف و از جمله ادعاها، سئوالات و ابهاتی که مستشرقین و بعضی از نویسندگان در این زمینه مطرح کرده­اند از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و برای همین؛ بررسی موضوع پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران و به ویژه در قرون نخستین اسلامی می­تواند به شفافیت مسائل تاریخی و تبیین و تحلیل درست مطالب کمک نماید و بدین لحاظ این موضوع انتخاب گردیده تا شاید دریچه­ای نو فراروی مخاطبان عرضه نماید.

فصل اول این نوشتار، به کلیات تحقیق اختصاص یافته و در آن پس از تعریف و بیان مسئله، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش، سوالات پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات، مرور و نقد پژوهش­های گذشته، روش انجام پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و واژه­گان کلیدی بیان شده است.

در فصل دوم برای تبیین و شناخت درست مطالب؛ ابتدا توضیح مختصری درباره واژه تشیع، سابقه آن در زمان پیامبر (ص) و معنای اصطلاحی آن آمده است و سپس به دلایل گرایش ایرانیان به تشیع پرداخته شده است. این امر با بررسی و تحلیل منابع و مراجعه به دیدگاه‌های نویسندگان مشخص می­گردد که پذیرش تشیع در بین ایرانیان به صورت تدریجی بوده است که برای آن دلایلی شامل: تشییع آیین نجات بخش، نزدیکی امام علی (ع) به پیامبر (ص) و شخصیت استثنایی ایشان در اسلام، حمایت امام علی (ع) از ایرانیان در زمان خلافت، کسب حقایق تاریخ اسلام از زبان امام علی (ع)، آشنایی ایرانیان با صحابه کبار شیعی رسول خدا (ص)، ظلم و اجحاف در حق موالی، مظلومیت شیعیان و سیاست­های ضد دینی حکومت­های اموی و عباسی بیان گردیده است.

در فصل سوم با عنوان پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن نخست هجری به جریان شکل‌گیری تشیع در بین موالی با محوریت مداین پرداخته شده است و دلایل پیوستن آنان به تشیع، حضور موالی در قیام مختار ثقفی و عبدالرحمن بن اشعث به بحث گذاشته شده است و سپس جریان نفوذ و گسترش تشیع در اهواز، یزد و نواحی شرقی ایران توضیح داده شده است.

فصل چهارم به پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن دوم هجری اختصاص یافته و در آن روند شکل‌گیری تشیع در شهرهای قم، آوه، فراهان، کاشان، به بحث گذاشته شده است و بالاخره فصل پنجم با عنوان پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن سوم هجری ابتدا موضوع شکل‌گیری هجرت امام رضا (ع) به خراسان و اقدامات و فعالیت­های آن حضرت برای گسترش تشیع بود و سپس روند گسترش تشیع در مناطق مختلف ایران شامل: خراسان، نیشابور، کاشان، ری، همدان و شمال ایران و به خصوص طبرستان توضیح داده شده است.

در این بخش برای ورود به بحث اصلی رساله ابتدا کلیات تحقیق طرح گردیده که در آن تعریف و بیان مسئله، سوالات پژوهش، روش انجام پژوهش، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش و مرور و نقد پژوهش­های گذشته آمده است.

۱-۱-تعریف و بیان مسئله

روند گسترش تشیع در ایران به واسطه عوامل مختلف از طرف مستشرقین و نویسندگان مورد توجه قرار گرفته و برای همین سئوالات و ابهامات زیادی در این زمینه مطرح گردیده است. روند گسترش تشیع در ایران به صورت تدریجی بوده است و به خصوص بعد از سال ۳۵ هجری و استقرار خلافت امام علی (ع) در شهر کوفه تحت تأثیر عوامل مختلف دامنه آن به ایران کشیده شد. البته شیعیان ابتدایی همگی عرب بوده­اند و ایرانیان و موالی بعد از آنان به تشیع روی آورده­اند، که فرایند گسترش آن طولانی بوده است که در این راستا بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران و به ویژه در قرون نخستین اسلامی می­تواند به شفافیت مسائل تاریخی و تبیین و تحلیل درست مطالب کمک نماید. به علت وجود سوالات مختلف و نظرات متعدد ابتدا باید این سوال پاسخ داده شود که علل پذیرش تشیع در بین ایرانیان چه بوده است، که می­توان این امر را با بررسی و تحلیل منابع و مراجعه به دیدگاه‌های نویسندگان مشخص کرد. موضوع دیگر در ارتباط با این موضوع بررسی و تحلیل پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن اوّل هجری می­باشد که باید با توجه به جایگاه و نقش موالی در مورد بررسی قرار گیرد. زمینه‌های گسترش تشیع در بین موالی، حضور موالی در قیام مختار ثقفی و عبدالرحمن بن اشعث و سپس جریان نفوذ و گسترش تشیع در شهرهای اهواز، یزد و نواحی شرقی ایران دارای اهمیت اساسی است.

در ارتباط با موضوع پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن دوم که تحت تأثیر مهاجرت اعراب شیعی و همچنین فرار علویان و شیعیان به داخل خاک ایران گسترش پیدا کرد در شهرهای قم، آوه، فراهان، کاشان و. . . قابل بررسی است. در نهایت اینکه پراکندگی مناطق شیعه نشین ایران در قرن سوم هجری شامل: خراسان، نیشابور، کاشان، ری، همدان و شمال ایران و به خصوص طبرستان و همچنین موضوع شکل­گیری هجرت امام رضا (ع) به خراسان و اقدامات و فعالیت­های آن حضرت برای گسترش تشیع باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین بررسی پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری مسأله این تحقیق می­باشد.

۱-۲- سوالات پژوهش

۱-۲-۱- سوال اصلی

 • روند گسترش و نفوذ تشیع و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران در سه قرن نخست هجری چگونه بوده است؟

۱-۲-۲- سوالات فرعی

 • علل گرایش ایرانیان به تشیع در سه قرن نخست هجری چه بوده است؟
 • روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن نخست هجری چگونه بوده است؟
 • روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن دوم هجری چگونه بوده است؟
 • روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن سوم هجری چگونه بوده است؟

۱-۳- روش انجام پژوهش

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که دربخش توصیفی آن به ذکر مراکز شیعه نشین و ویژگی‌های این مناطق ودربخش تحلیلی به علل گسترش تشیع دراین مناطق اشاره می‌شود بدین منظور ابتدا منابع اصلی شناسایی و دسته‌بندی و پژوهش‌ها و مقالات بررسی و فیش‌برداری شده و در نهایت در قالب سازماندهی اولیه پژوهش سامان یافته و تدوین گردیده است.

 1-4- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی

 • شناخت روند گسترش و نفوذ تشیع و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران در سه قرن نخست هجری.

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 • شناسایی دلایل گرایش ایرانیان به تشیع در سه قرن نخست هجری.
 • شناخت روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن نخست هجری.
 • شناخت روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن دوم هجری.
 • شناخت روند گسترش و نفوذ تشیع در ایران و وضعیت استقرار شیعیان در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در قرن سوم هجری.

-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع پذیرش تشیع از سوی ایرانیان و نفوذ و گسترش آن در مناطق مختلف جغرافیایی ایران از موضوعات دامنه دار است که حاوی ابهامات و سوالات متعددی است، که در این راستا بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری می­تواند به سوالات زیادی پاسخ دهد و ابهامات زیادی را بر طرف نماید، که اشخاص و سازمان­های ذیل می­توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

 • دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه.
 • دانشجویان رشته‌های تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تاریخ محلی.
 • سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، مراکز پژوهشی اسلامی، شیعه شناسی و امامت پژوهی، بنیاد ایرانشناسی.
 • فیلمنامه­نویسان و نویسندگان علاقمند به تاریخ صدر اسلام، تاریخ امامت و تاریخ تشیع.

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

اکثریت تحقیاتی که درباره موضوع نفوذ و گسترش تشیع در ایران انجام گرفته است با محوریت دلایل پذیرش تشیع در بین ایرانیان، مهاجرت سادات و علویان به ایران و نقش آنان در گسترش تشیع، هجرت امام رضا (ع) و نقش آن حضرت در گسترش تشیع جریان گسترش تشیع در مناطق مشهور ایران شامل: قم، کاشان و آوه در قرن دوم و سوم هجری و دیگر مناطق ایران در قرن چهارم هجری به بعد بوده است و درباره موضوع پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری تاکنون در مورد این موضوع پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و برای همین یافته‌های پژوهش حاضر می­تواند اطلاعات مناسب و جدیدی در اختیار خوانندگان قرار دهد.

۱-۷- مرور و نقد پژوهش­های گذشته

درباره سابقه تحقیق باید گفت کتاب­هایی که درباره تاریخ امامت، تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ تشیع نوشته شده است درباره نفوذ و گسترش تشیع در مناطق مختلف جغرافیایی ایران در سه قرن نخست هجری مطالبی را بیان کرده­اند. رسول جعفریان در کتاب «حیات فکری و سیاسی ائمه (ع به صورت اختصار و مفید زندگی نامه و فعالیت­های سیاسی، فکری، علمی و آموزشی ائمه (ع) را مورد کنکاش قرار داده است و به تناسب درباره ارتباط ائمه (ع) با ایرایان در مناطق مختلف ایران مطالبی را بیان داشته است. امتیازات کتاب شامل موارد ذیل است:

 • احاطه نویسنده بر منابع تاریخ اسلام و کمک از کتاب­های جغرافیایی، ادبیات، شعر و رجال برای تبیین درست مطالب.
 • نقد و تحلیل جامع منابع و بخصوص منابع شیعی در ابتدای کتاب.
 • تحلیل اوضاع شیعیان و وضعیت آنان در زمانهای مختلف و ارتباط آنان با ائمه اطهار (ع).

هاشم معروف حسنی در کتاب «زندگی دوازده امام (ع)»، به صورت مبسوط به فعالیت­های سیاسی ائمه (ع) و شیعیان و دشمنی­های امویان و عباسیان با آنان پرداخته است و در همین راستا مطالبی را درباره اوضاع شیعیان ایران ارائه کرده است. دکتر اصغر منتظر القائم در کتاب «تاریخ امامت» و مهدی پیشوایی در کتاب «سیره پیشوایان»، در باره ارتباط شیعیان ایران با ائمه (ع) و قیام‌های علویان و شیعیان در ایران مطالبی را بیان کرده­اند. دکتر حسین جعفری در کتاب «تشیع در مسیر تاریخ»، در بررسی و تحلیل موضوعات مختلف به تناسب مطالبی را در باره تشیع در ایران بیان کرده است.

یکی از مهم‌ترین کتاب­ها درباره تاریخ تشیع در ایران، کتاب «تاریخ تشیع از آغاز تا قرن دهم»، نوشته رسول جعفریان است که علی‌رغم نگاه همه‌جانبه و فراگیر وی به موضوع، به دلیل اینکه تاریخ تشیع را به صورت قرن به قرن مورد مطالعه قرار داده است، مطالب آن از انسجام کافی برخوردار نیست. کاظم خواجوی در کتاب «تاریخ تشیع»، به صورت سطحی بعضی از عوامل نفوذ تشیع در ایران تا قرن پنجم را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است؛ که به ‌دلیل نگاه خاص به عوامل و سیر تدریجی نفوذ تشیع در ایران، بدون توجه به مباحث دیگر می‌تواند مفید و لازم تلقی شود.

همچنین مقالاتی شامل: «نقش شرایط داخلی ایران در شکل­‌گیری حکومت علویان طبرستان» نوشته احمدرضا بهنیافر چاپ شده در مجله پژوهشنامه انقلاب اسلامی، که درآن به جغرافیایی تاریخی طبرستان و چگونگی گسترش فرقه زیدیه پرداخته است؛ مقاله «علل روی آوردن علویان به مازندران­» نوشته مهناز شایسته‌فر چاپ شده در مجله تحقیقات اسلامی، که به بررسی موقعیت جغرافیای طبرستان و موقعیت تاریخی آن و علل روی آوردن علویان پرداخته است و مقاله «نخستین شیعیان در ایران» نوشته رضا فرشچیان چاپ شده در مجله مطالعات ایرانی، که درآن به بررسی علل مهاجرت خاندان اشعری به قم که یکی از مهم ترین مناطق استقرار شیعیان بوده پرداخته شده است تدوین گردیده است.

در هیچ کدام از پژوهش­های یاد شده به طور منسجم روند نفوذ و گسترش تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری مورد بررسی قرار نگرفته است و اگر هم اشاره­ای به مناطق شیعی ایران شده است به طور مختصر و پراکنده بوده است. تاکنون به صورت جداگانه و به صورت تحلیلی روند نفوذ و گسترش تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری مورد بررسی قرار نگرفته است و کتاب، پایان نامه و مقاله­ای در زبان فارسی نوشته نشده است. در این پژوهش تلاش بر این است که با استفاده از اطلاعات منابع و مأخذ دست اول و تحقیقات جدید، روند نفوذ و گسترش تشیع در ایران و پراکندگی جغرافیایی آن در سه قرن نخست هجری مورد کنکاش قرار گرفته و مطالب جدیدی برای خوانندگان عرضه گردد.

 تعداد صفحه :۱۰۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی و شناسایی هدایای ملل به دربار هخامنشی با تکیه بر نقوش تخت جمشید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA»

گرایش : ایران باستان

  عنوان :

بررسی و شناسایی هدایای ملل به دربار هخامنشی با تکیه بر نقوش تخت جمشید

زمستان ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده : ۱

فصل اول:کلیات

۱-۱- مقدمه : ۱

۱-۲- هدف : ۱

۱-۳-  سئوال اصلی : ۱

۱-۴-  فرضیه و پرسشها : ۱

۱-۵-  روش تحقیق : ۲

۱-۶- مشکلات و موانع تحقیق : ۲

۱-۷-  پیشینه تحقیق : ۲

فصل دوم: قلمرو دولت هخامنشی دردوره نخستین پادشاهان این سلسله

بخش اول. ۴

۲-۱-دوره کورش دوم(بزرگ). ۴

بخش دوم. ۱۴

۲-۲ دوره پادشاهی کمبوجیه. ۱۴

بخش سوم. ۱۶

۲-۳- دوره پادشاهی داریوش اول. ۱۶

بخش چهارم. ۲۴

۲-۴- دوره خشایارشاه ۲۴

فصل سوم: هنر معماری تخت جمشید

بخش اول. ۴۴

۳-۱-  هنر و صنعت.. ۴۴

۳-۱-۱ اشیاء فلزی : ۴۵

۳-۱-۲ آثار عهد هخامنشی در دره پازیریک : ۴۵

۳-۱-۳ صنایع ملی عهد هخامنشی : ۴۶

۳-۱-۴ معادن : ۴۷

۳-۱-۵ پارچه بافی در عهد باستان : ۴۷

۳-۱-۶ مجسمه سازی : ۴۸

۳-۱-۷ ظروف : ۵۰

۳-۱-۸ کنده کاری عاج : ۵۴

۳-۱-۹ مهرها : ۵۵

بخش دوم. ۵۸

۳-۲  تخت جمشید و معماری آن. ۵۸

۳-۲-۱ کاخ ها و تالارها : ۶۴

۳-۲-۲  بناهای تدفینی : ۶۵

۳-۲-۳  بناهای مذهبی : ۶۶

بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۳   تاثیر هنر و معماری دیگر ملل بر هخامنشیان : ۶۸

۳-۳-۱ تاثیر پذیری از زیور آلات : ۶۸

۳-۳-۲ تاثیر پذیری از مقابر : ۶۹

۳-۳-۳تأثیر پذیری از فلز کاری : ۷۰

۳-۳-۴ تاثیر پذیری در نقوش ابزار جنگی : ۷۴

۳-۳-۵ تاثیر پذیری از نقوش طبیعی ( گل و گیاه ) : ۷۷

۳-۳-۶ تأثیر پذیری از نقوش جانوران : ۷۹

بخش چهارم. ۸۳

۵-۳ بررسی  حجاری های باج آورندگان در ملل دیگر تا زمان هخامنشی : ۸۳

۳-۵-۱ رژه های خراجگزاران در خاور باستان : ۸۳

۳-۵-۲ نقش برجسته شاهسوار : ۸۸

فصل چهارم: حجاری پلکان تالار آپادانا در تخت جمشید

بخش اول :. ۹۶

۱-۴ شناخت اقوام هدیه آوردنده درحجاری ها : ۹۶

بخش دوم. ۱۰۰

۴-۲-  اسامی اقوام هدیه آورنده در حجاری : ۱۰۰

بخش سوم :………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۴-۳  انواع البسه و آرایش مو در افراد هدیه آورنده : ۱۱۲

۴-۳-۱ پوشاک مردان پارسی (هخامنشی ) : ۱۱۳

۴-۳-۱-۱ پیراهن رو ( کندیس ) : ۱۱۳

۴-۳-۱-۲  شنل : ۱۱۳

۴-۳-۱-۳  زیرپوش یا پیراهن زیر : ۱۱۳

۴-۳-۱-۴  پوشش سر : ۱۱۳

۴-۳-۱-۵  پوشش پا ۱۱۵

۴-۳-۱- ۶ کمربند. ۱۱۵

بخش چهارم. ۱۱۷

۴-۴  مقایسه حجاری پلکان شرقی با پلکان شمالی.. ۱۱۷

فصل پنجم: ملل تابعه و نقش آنها در نظام اقتصادی و مالیاتی هخامنشی

بخش اول. ۱۲۶

۵-۱ ملل تابعه : ۱۲۶

بخش دوم. ۱۲۸

۵-۲ نظام مالیاتی و اقتصادی هخامنشی.. ۱۲۸

بخش سوم. ۱۴۴

۵-۳  هیئت ها و جنس هدایا : ۱۴۴

۵-۳-۱ نظریات مطرح شده در مورد ماهیت چارپا ۱۴۶

۵-۳-۲ انواع اسب های تخت جمشید  : 149

بخش چهارم. ۱۵۳

۵-۴ تاثیر نمادهای سمبولیک هر قوم در نقش آن نمایندگان : ۱۵۳

بخش پنجم. ۱۵۹

۵-۵ : وجود نمادهای اعتقادی هخامنشیان درحجاری.. ۱۵۹

بخش ششم. ۱۶۵

۵-۶ نقوش گیاهی در ایران باستان : ۱۶۵

۵-۶-۱ درخت زندگی : ۱۶۵

۵-۶-۲ درخت سرو و خرما : ۱۶۶

۵-۶-۳ گیاه هومه (هوم) : ۱۶۷

۵-۶-۴ نخل : ۱۶۸

۵-۶-۵ گل نیلوفر در نگاره های تخت جمشید : ۱۶۸

بخش هفتم. ۱۶۹

۷-۱ ماه: ۱۶۹

نتیجه گیری.. ۱۷۴

فهرست منابع. ۱۷۵

 چکیده :

دراین پژوهش سعی شده است که شناسایی کامل تری نسبت به هدایای آورده شده توسط ملل مختلف به دربار هخامنشیان که صحنه هایی از آن در حجاری های پلکان آپادانا نشان داده شده صورت بگیرد . نوع و تعداد اجناس بررسی شود و نمادهای سمبولیک و اعتقادی هر قوم و ملیت دراین آثار بطور برجسته نشان داده شود .

 از سوی دیگر از نوع پوشش و ظاهر هرفرد قومیت آن مشخص شود و ازاین طریق نوع ارتباط این اقوام با هخامنشیان بیشترروشن شود .

 دراین پژوهش تفکیک و تقسیم بندی موضوعی هدایا و نقد و بررسی نظرات مختلف صورت گرفته است و همچنین نوع معماری و اصول هنری رعایت شده در آثار هخامنشی بررسی شده است .

بدین ترتیب می توان به شناسایی جنبه های جدیدی از تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی هخامنشیان با ملل تابعه دست یافت.

 کلید واژه : هدایا – ملل تابعه – حجاری – نماینده – سمبولیک – هنر

 1-1- مقدمه :

آنچه تاکنون در بررسی حجاری های تخت جمشید مورد توجه قرار گرفته است بیشتر شناخت اقوام و هدایای آنها از نظر تعداد بوده است و به کیفیت و نوع هدایا و نوع ظاهر افراد کمتر توجه شده است از سوی دیگر عوامل مختلف از جمله سمبلهای اقوام هدیه آوردنده و یا اعتقادات دینی آنها که در نوع هدایا بطور مستقیم اثر گذار بوده اند کمتر شناسایی شده است و تحلیل خاصی صورت نگرفته است .

 دراین بررسی و  تحلیل پنج فصل در نظر گرفته شده است :

– فصل اول : دراین فصل به کلیاتی از تحقیق پرداخته شده است .

فصل د وم :که به وسعت قلمرو هخامنشیان در دوره پادشاهان نخستین می پردازد .

فصل سوم : هنرومعماری تخت جمشید ، صنعت و معادن و پارچه بافی وهنرهای مختلف آن دوران را بررسی می کند . همچنین تاثیر هنر دیگر ملل را بر هنر هخامنشی مورد تفحص قرار می دهد .

– فصل چهارم :  حجاری پلکان آپادانا وهمچنین اقوام و تعدادو ظواهر آنان مورد مطالعه قرار می گیرد و حجاری پلکان شرقی با پلکان شمالی مقایسه می گردد .

 – فصل پنجم :  که دراین فصل نوع هدایا و نظام اقتصادی هخامنشیان و طریقه مالیات گیری آنها و تاثیر نمادهخای سمبولیک و اعتقادی ملل دیگر دراین هدایا مورد بررسی قرار گرفته است که ازاین پژوهش به رابطه ملل مختلف با هخامنشیان بهتر می توان پی برد . 

۱-۲- هدف :

هدف این پژوهش  بررسی و شناخت اقوام تصویر شده درحجاری ها و شناخت اجناس و محصولات هر منطقه و تاثیر نمادهای مذهبی و سمبولیک آن نواحی  درانواع اجناس می باشد و با بررسی این موارد روابط سیاسی دولت هخامنشی با این دولتها با توجه به نقوش حجاری شده شناخته می شود .

۱-۳-  سئوال اصلی :

 با بررسی هدایا و نقوش هدیه آورندگان  درنگاره های تخت  جمشید چه اطلاعاتی درجهت شناسایی هویت و ملیت افراد تاریخ روابط هخامنشیان با سایر دولتها  بدست می آید .

۱-۴-  فرضیه و پرسشها :

 • کالاهای به تصویر کشیده شده در حجاری فقط باج و مالیات بوده اند  یا شامل هدایا نیز بوده است ؟
 • به نظر می رسد بیشتر حالت پیشکش از اجناس و کالاهای بومی هر منطقه بوده است .

۲-  آیا با توجه به  ظاهر و البسه ، حجاری  ملیت اقوام شناسایی شود ؟

 • به نظر می رسد می توان شناخت اجمالی بدست آورد .

۳- آیا نمادهای اعتقادی و سمبولیک اقوام در نوع کالاها و آثار بقای مانده تأثیر داشته اند .

 • به نظر می رسد سمبولها ، نمادها و اعتقادات اقوام در نوع پیشکش تأثیر داشته است .

۴-  آیا از حجاری مورد نظر اقوام زیر نفوذ قابل شناسایی می باشند ؟

به نظر می رسد اقوام از روی حجاری و البسه و آرایش افراد قابل شناسایی می باشد .

۱-۵-  روش تحقیق :

 روش گردآوری  اطلاعات دراین تحقیق روش کتابخانه ای است و با مطالعه آثار و کتب مختلف و فیش بردار ی از مطالب آن ها ، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری خواهد شد ، سپس از طریق روش توصیفی – تحلیلی اطلاعات خواهیم پرداخت .

۱-۶- مشکلات و موانع تحقیق :

 غالبا ً  محققان علوم انسانی وتاریخ برای تدوین و نگارش پژوهش خویش مشکلات و موانع متعددی را پیش رو دارند . موضوع حاضر نیز ازاین دشواری ها عاری نبوده است ازجمله فقر منابع و عدم دسترسی به منابع مناسب بر روی انجام این پژوهش تأثیر گذار بوده است . اکثر منابع فقط به تعداد و جنس هدایا اشاره کرده اند و به ملت هدیه آورنده بعنوان ملل زیر نفوذ و نوع ارتباط آنها با دولت هخامنشی توجه ای نداشته اند و از آنجایی که مطالب مربوط به دوره باستان می باشد . منابع قدیمی دارای تغییرات می باشند .

بخش اول

۲-۱-دوره کورش دوم(بزرگ)

بنای عظیم شاهنشاهی هخامنشی بر احساس واحدی متکی بود ، یعنی وفاداری رعایا به خاندان شاهی که بازنمای او را چون خدایی حرمت می گذاشتند و شکوه تشریفات و تکلفات تحمیلی وی را احاطه داشتند . پیروزی های درخشان دو بنیانگذار سلسه هخامنشی موجب شد تا خاطره آنان در هاله ای از شکوه جاودان قرار گیرد. شاه ایران ، سلطان خودکامه ای بود که دورادور بر مملکت خویش فرمانروایی می کرد . اقوام تابع امپراتوری ، سازمان بندی های اجتماعی ، دینی و حتی روسای خود را همچنان حفظ کرده بودند . فنیقیان هنوز پادشاهی از خود داشتند ، مصریان همچنان دارای روسای ولایات بودند و یهودیان تشکیلات حکومت دینی خود را در آرامش ادامه می دادند . تا هنگامی که ولایات فرمانگزار قدرت پادشاه را به رسمیت می شناختند و خراج خود را می پرداختند ، مردم آن ولایات در آرامش بسر می بردند و پادشاه در کار آنان دخالتی نمی کرد ، اما همه زیردستان شاه تا دورترین نقطه امپراتوری حتی گماشتگان دولت و سرداران سپاه بندگان شاهنشاه به شمار می رفتند . این مفهوم زنده را که همه زیر دستان پادشاه رعایای وی محسوب می گردند ، هنوز تا دوره اخیر در امپراتوری عثمانی دیده ایم . این امپراتوری ، پیش از اصلاحات سده نوزدهم میلادی بر اساس همان نمونه که می توان آن را سلطنت قدیم آسیایی نام نهاد سازمان یافته بود . [۱]

این امپراتوری پهناور را در واقع وسیعترین امپراتوری ای که تا آن زمان جهان به خود دیده بود که از ملیت ها و زبان های گوناگون تشکیل می یافت و ستایش ، شگفتی و وحشت یونانیان استقلال طلب را در شهرهای کوچکشان برانگیخته بود ، حکومتی اداره می کرد که سازمان اداریش را اسلاف کوروش در شاهزاده نشین کوچک عیلام از آشور و بابل میراث برده بودند . دبیران دفاتر اداری هخامنشی الفبای هجایی مناسب با زبان هند و اروپایی را که از ابداعات ایرانیان بود اختراع کردند و خط میخی را که مدتهای دراز نیازهای دولت های حوزه دجله و فرات را برآورده می کرد ساده نمودند . بخش پارسی کتیبه بیستون که داریوش داستان کرده های خود را برای متاخرین اعقاب خویش باقی گذارد ، در کنار ترجمه های بابلی و عیلامی متن کتیبه با این خط نوشته شده است .

امپراتوری هخامنشی به ساتراب نشین هایی تقسیم می شد که هر کدام از آنها تحت فرمانروایی یک شهربان یا خشترپاون [۲] بود . این مامور عالی رتبه منشی یا دبیری داشت که وظیفه او چشم گماردن بر کارهای شهربان و گزارش آنها به دربار بوده است. فرماندهی سپاه در دست سپاهسالاری بود که کارانوس [۳] لقب داشت . ارگ شهرها حاکمی ویژه داشت که وی را ارگ پت [۴] ( دژبان ) می خواندند ، این سه مقام بلندپایه یعنی شهربان ، منشی و فرمانده سپاه ایالت ، مستقل از یکدیگر بودند و مستقیماً از دربار دستور می گرفتند . این دستورها را چاپارهای تیزرویی که پیوسته به دنبال هم در حرکت بودند از طریق جاده های آن عصر به نواحی مختلف امپراتوری می رساندند . علاوه بر منشیانی که برای دربار خبر جمع می کردند . سازمان بازرسی دقیقی در ولایات کارهای روسای محلی را زیر نظر داشت.[۵]

مامورانی که به چشم و گوش شاه شهرت داشتند هر سال برای بررسی اوضاع و احوال به دورترین نواحی می رفتند . این ماموران را تعدادی سرباز همراهی می کردند که از آنان حمایت می نمودند و در صورت لزوم کمک موثر به آنان می کردند . سرانجام دربار ، پیرامون گزارش های خامی که چشم و گوش های پادشاه می فرستادند تصمیمات پابرجا و تغییر ناپذیر می گرفت . حکام را به دربار فرا می خواندند و گاه بی تشکیل دادگاه و دادن حق دفاع به متهم ، وی را محکوم به اعدام می کردند . غالباً نگهبانان شخصی شهربانان با دریافت دستوری از پادشاه مامور اعدام محکوم می شدند . هیچ چیزی نمی توانست قدرت مطلق پادشاه را محدود کند ، اما این اقتدار نامحدود خاص شاهان ایران نبود . در آسیا همیشه چنین بوده است . در موارد اضطراری شهربان اداره امور نظامی را نیز عهده دار می شد .

از وظایف عمده شهربان ، گردآوری مالیات بود که برخی جنسی و بعضاً به نقد پرداخت می گردید ، تنها اطلاع ما در این زمینه گزارش هایی است که هرودوت بدست می دهد . اقوام کوچک در پرداخت مالیات ملحق در نواحی بزرگ بودند . این نواحی را مورخ یونانی به همان نام مصری نوم به معنی ایالت یا استان می خواند . مثلاً آسیای صغیر به چهار ناحیه تقسیم می شد .

جمع مبلغی که به خزانه شاه بزرگ سرازیر می شد ، بدون احتساب پرداخت های جنسی و هدایایی که اهل پارس به هنگام دیدار پادشاه از آن ولایت تقدیم وی می کردند.[۶]

پلوتارک می نویسد که داریوش خواست تا تحقیق کنند که آیا مردم قادر به پرداخت این مالیات ها هستند یا نه و پس از آنکه پاسخ مثبت یافت مالیات ها را به نصف تقلیل داد ، بدان خاطر که شهربانان برای مخارج خودشان نیز از مردم مالیات می گرفتند ، زیرا که هیچ گونه نظارتی در کار مالیات گیری شهربانان نبود ، و تا مدتی که آنها مالیات مقرر استان خود را می پرداختند در مورد بقیه از آنها بازخواستی نمی شد . از این رو این پادشاهان کوچک تا آنجا که می توانستند جیب خود را می انباشتند و در بهره کشی از مردمی که به دست آنان سپرده شده بود درنگ نمی کردند . این شیوه اخاذی از مردم هنوز تا زمان ما در آسیا باقی مانده است .

پیش از پادشاهی داریوش اول ، ضرب سکه در آسیای صغیر اختراع شده بود . کرزوس سکه های زرین و سیمین می زد و حتی شاهان بابل فرمان دادند تا سکه هایی به نام « شکل » و کوچکتر از آن ضرب بزنند . داریوش بکار بردن سکه های زرین را معمول کرد و سکه هایی ضرب کرد که تنها بر یک روی آن تصویر تیراندازی نقش شده بود که بر کمانش خم داده و یک زانو بر زمین داشت .

این را نیز باید افزود که شهربانان ولایت این قدرت نامحدود را داشتند که راهزنی و ستیزه های محلی را فرو خوابانند ، در جاده ها امنیت برقرار سازند و از کشت و ورز حمایت کنند .[۷]

محافظت از شخص پادشاه به عهده نگهبانانی متشکل از پارسیان و مادیها بود و به داوری از روی کتیبه های کاخ شوش که اکنون در موزه لوور پاریس نگه داری می شود و بر آنها پیکره هایی نقش شده که تیرگی چهره آنها حاکی از اهل نواحی گرمسیری بودنشان می باشد ، می توان حدس زد که در میان نگهبانان شاه عیلامیان نیز بوده اند . این پاسداران به سه گروه تقسیم می شدند که شامل دو هزار سوار و دو هزار سرباز پیاده می گردید و همه نجیب زاده بودند . آنها به نیزه هایی مسلح بودند که در انتهای تحتانی آن سیبی زرین یا سیمین تعبیه شده بود و یونانی ها به همین خاطر آنها را ملوفوروی [۸]  می خواندند . پیکره تیرانداز نشان می دهد که آنها علاوه بر نیزه ای که حدود سه متر طول داشت کمانی و ترکشی نیز بر می داشتند . پس از نگهبانان شاهی ، سپاه ده هزار نفری جاویدان بود که به ده گردان تقسیم می شد و گردان اول مسلح به نیزه هایی بودند که آراسته به انار زرین بود . چنانکه از نام این سپاه پیداست هرگز از شمار آن کاسته نمی شد ، زیرا به محض آنکه یکی از افراد سپاه به طریقی می مرد ، جای او را با سربازی دیگر پر می کردند . اما بیشتر به نظر می رسد که واژه جاویدان یک مورد ساده اشتقاق کلمه باشد و از نام آماردی – قومی در ایران – با معنایی که این کلمه در زبان فارسی دارد مشتق شده باشد .

این پاسداران در پادگان های مهمترین قلاع نظامی مستقر بودند و تنها بخش دایمی ارتش به شمار می رفتند . مابقی سپاه را سربازانی تشکیل می دادند که در زمان جنگ گردآوری می شدند . اگر جنگی که در می گرفت محلی بود ، بر شهربان بود تا به کمک نیروهایی که سهمیه ناحیه تحت فرمانروایی وی بود آن را به پایان برد ، اما اگر جنگ عمومی بود و پادشاه ناگزیر می بایست فرماندهی سپاه را خود عهده دار گردد ، پاسدارانش را که وی را در سفر جنگی همراهی می کردند ، سربازان ذخیره تمامی ولایات احاطه می نمودند . این نیروهای ذخیره که از هر سو می رسیدند ، آمیخته ای از مردمی با خاستگاه ها و زبان گوناگون بودند . توده های درهمی بودند که میان اجزای مختلف آن هیچ گونه پیوستگی وجود نداشت . این توده های آمیخته و نامتشکل چون خود را با سپاهیانی سازمان یافته و سردارانی که فنون جنگ می دانستند مواجه می دیدند با وجود برتری نفرات ، نمی توانستند در برابر دشمن در ایستند . این ضعف در طی جنگ های ایران و یونان و به ویژه در نبرد با فالانژ مقدونی کاملاً آشکار بود .[۹]

برای این امپراتوری پهناور یک دیوان داوری ضروری بود . در امپراتوری هخامنشیان ، پادشاه ، به خصوص در مسائل کیفری بالاترین قاضی بود . در موارد تقصیرات مربوط به امنیت کشور و یا خود پادشاه حکم نهایی را شاه صادر می کرد و در موارد گناهان عادی وی قدرت اجرایی را به داورانی می سپرد که خود بدین مقام گمارده بود . این شیوه تا اوایل پادشاهی کبوجیه همچنان برقرار بود . کبوجیه سی سام نس [۱۰] نام از داوران شاهی را که در داوری رشوه گرفته بود به مرگ محکوم و اعدام کرد . پادشاه فرمان داد تا قاضی را پس از مرگ پوست باز کردند و پوست وی را بر مسند قضا گستردند . آنگاه شغل سی سام نس را به پسر وی داد و حکم کرد تا بر مسندی که چنین سخت دلانه آراسته بودنش بنشیند و به کار قضاوت پردازد . اردشیر اول حتی این رفتار سعبانه را تشدید کرد ، زیرا فرمان داد تا قاضیانی را که داوری ناحق می کنند زنده پوست باز کنند و پوست آنان را بر مسند قضا بگسترند . با وجود این ، قانون به کسی حتی پادشاه اجازه نمی داد که کسی را برای یک گناه به مرگ محکوم کنند و نیز هیچ یک از ایرانیان نمی توانستند بردگانشان را به خاطر یک گناه مجازات سخت تحمیل کنند . اما اگر پس از بررسی های دقیق بر وی روشن می شد که تقصیرات بنده بسیار بیشتر و خطیرتر از خدمات وی است آنگاه ممکن بود عنان خشمش را رها سازد .[۱۱]

خیانت بزرگ را به گردن زدن و بریدن بازو کیفر می دادند . کتیبه بزرگ بیستون از کیفرهایی می گوید که گردنکشان ولایات کشیده بودند . انها را به محکمه پادشاهی آوردند . گوش و بینی آنها را بریدند و در میان مردم گرداندند ، آنگاه به مرکز ولایتی که در آنجا بر پادشاه بیرون آمدند فرستادندشان و در همانجا اعدامشان کردند . هنگامی که کوروش کوچک در نبرد کوناکسا کشته شد ، سر و دست راست وی را برداشتند ، غالباً اگر کسی سر به شورش بر می داشت ، چنین کیفر در انتظار تمامی افراد خانواده وی بود . غالباً اجرای حکم اعدام محکومان مهم را به افراد ویژه می سپردند . کوروش کوچک ، اورونتس را که به وی خیانت ورزیده بود به دست آرتاپات که عصادار شاهی بود سپرد و پس از آن هرگز از وی خبری نشد .

کورش به حمایت نجبا و اشراف به سلطنت رسید ولی اختلاف شاهان کوچک( که اشراف ماد و ایران ظاهراً از همین افراد بودند ) از قدرت و نفوذ پادشاه که اسباب تهدید حقوق و اختیاراتشان بود ، خشنود و راضی نبودند . حال موقعی که داریوش اول به تخت سلطنت نشست قوم ماد دور رهبر خود ، که نام خشتریته از نسل کیاکسار را اختیار کرده بود ، جمع شدند .

کورش که سلطنت ماد را به دست آورد و بعضی از ایالات را به وسیله نیروی نظامی مطیع و منقاد خود ساخت، همان سیاست کشور گشایی را که کیاکسار آغاز کرده بود ادامه داد . ولی اقدامات کیاکسار فقط برای حفظ منابع مادها بود ، در حالی که کورش در راه سیاست خود نه تنها به ایرانی ها و مادها اتکا داشت ، بلکه به گروه معینی از منتفذین کشورهای مترقی مشرق زمین از جمله بابل و فینیقیه نیز متکی بود .[۱۲]

جنگ اول با لیدی همان ادامه سیاست و تدبیر کیاکسار بود .

لیدی بین غرب و شرق واسطه داد و ستد گردید و راهی برای تجارت گشوده شد که خطرش از راه دریا به مراتب کمتر بود . با حکومات یونانی نه تنها در آسیای صغیر بلکه در اروپا هم رابطه برقرار کرد . پادشاهان لیدی از هواخواهان یونان قدیم بودند و در امور یونان ادعای داوری داشتند . لیدی در نتیجه داد و ستد با مغرب و مشرق بی اندازه ثروتمند گردید و ثروت و مکنت کرزوس ، آخرین پادشاه لیدی ، ضرب المثل شد . از نکات قابل توجه آن که در لیدی پیش از سایر کشورها به ضرب مسکوکات پرداختند .

به زودی پس از سرکوبی قیام پاکتی ، کیلیکیه که استقلال خود را حفظ کرده بود ، در تحت اطاعت و انقیاد ایرانیان درآمدند . ولی کورش با مسائل و مشکلات زیادی رو به رو بود . او به تهیه و تدارک مقدمات فتح بابل مشغول شد .

در این سالها کورش با جدیت تمام ، مشغول تهیه مقدمات لشکرکشی به بابل بوده است .

در بابل طبقات متنفذ بازرگانان و روحانیون از پادشاه نبونید ناراضی بودند و ارتش دولت مزبور هم در آن زمان ضعیف بود . گرچه استحکامات و تاسیسات دفاعی که به وسیله نبوکد نصر دوم در اطراف بابل بنا شده بود به نوعی بود که هرگاه ارتش بابل از خود مقاومت شدیدی به خرج می داد شاید می توانست حمله و هجوم ایرانیان را تحمل نماید . مقاومت آنان در نبرد بی اندازه ضعیف و ناچیز بود .[۱۳]

در تابستان تموز ( ژوئن – ژوئیه سال ۵۳۸  قبل از میلاد ) سپاهیان کورش به فرماندهی گوبری در نقطه وپیس ، واقع در آن طرف دجله ، نیروی بابل را شکت دادند . در ۱۴ تموز ( ۱۲ ژوئیه ) شهر سیپار و چهار روز بعد یعنی در ۱۶ تموز ( ۱۴ ژوئیه ) شهر بابل بدون نبرد تسلیم ارتش کورش شد و سوریه و فینیقیه و بین النهرین هم بدون تحمل هیچ گونه رنج و زحمتی به تصرف ایرانیان درآمد و شاید بعضی از این کشورها قبل از بابل سقوط کردند . پیروزی کورش در بابل به وسیله هیئت حاکمه آن کشور تحکیم شد . دوایر بازرگانی و برده فروشی بابل ، که مراکز مهم تجاری آن زمان به شمار می رفت ، به تاسیس حکومتی احتیاج داشتند که در آن زمان کشورهای مهم و اساسی مشرق زمین را متحد سازد و صلح و آرامش را در داخل کشور تامین نماید و راه های تجارت را باز کند و بازارهایی به دست آورد که بابلی ها در آن بازارها قدرت و تفوق داشته باشند . تفکیک محیط نفوذ در شمال بین النهرین بین ماد ( و بعداً ایران ) و بابل و عدم شایستگی پادشاه بابل برای تامین قدرت و سلطه لازم در سوریه و فلسطین و بین النهرین شمالی و نبرد طولانی در عربستان مرکزی ، تمام این عوامل و شواهد مباین و مخالف منابع بابل بود ؛ بنابراین فرمان روایی کورش ، که نوید گشایش راه های بازرگانی به مشرق و آسیای صغیر می داد ، ظاهراً در نظر مردم آن سرزمین بسیار مطبوع و مطلوب می نمود .

کورش پیش از همه چیز ، عده ای از معابد را تجدید بنا کرد . مجسمه خدایانی را که قسمتی از آنها به وسیله آخرین پادشاه بابل ، نبونید، و قسمتی هم قبل از او از شهرهای بابل برده شده بود ، دوباره به بابل بازگردانید . دستور داد تا معبد « اورشلیم » را ، که به وسیله نبوکد نصر ویران شده بود ، تجدید بنا کنند و به یهودیان اجازه داد تا به میهن خویش بازگردند . با این عمل خود می خواست پایگاه مطمئنی جهت حمله ای که علیه کشور مصر در سر پرورانده بود به وجود آورد . اورشلیم به یک شهر معبدی مستقلی ، که نظیر آن قبلاً هم در بابل وجود داشت ( بابل ، سیار ، نی پور ، اوروک ) ، تبدیل گردید . کمبوجیه ، پسر کورش ، برای مدت معینی در امور فرمان روایی کمک پدر بود . کورش القاب و عناوین پادشاهان بابل را پذیرفت و با این رفتار خود به طور ضمنی وعده داد که سیاست به نفع بابل را ادامه دهد ، و علاوه بر آن لقب « پادشاه کشورها » و « شاهنشاه » را برای خود برگزید .[۱۴]

از کشورهایی که جزو دولت کورش بودند از لحاظ سیاسی و اقتصادی از همه مترقی تر بابل و سوریه و فینیقیه و لیدی بود و این کشورها عوایدی را که به ایران می دادند بیش از سودی بود که مجموعاً از سایر کشورها نصیب ایران می شد . کشورهای مزبور از لحاظ منافع بازرگانی با یک دیگر مرتبط و متحد بودند .

ایرانی ها و تا حدی مادها ، که به موازات ایرانیان تا اندازه ای وضع خودشان را در حکومت تثبیت کرده بودند ، در فتح کشورها کوشش بسیار از خود نشان می دادند ؛ زیرا در نتیجه این فتوحات کشورهای تازه ای نصیبشان می شد و بهتر می توانستند مسائل داخلی خودشان را حل و فصل کنند . ایرانیانی که در قشون یا دستگاه های دولت خدمت می کردند از پرداخت مالیات معاف بودند و ما دلایلی در دست داریم که اصولاً ملت ایران پیوسته حامی و پشتیبان پادشاهان خود بوده اند . در نتیجه توسعه و تقویت حکومت و ارتش ، اعم از متصرفات و داخل ایران ، وضع مردم بهتر می شد و یقیناً اگر ملل مشرق زمین علاقه و تمایلی نسبت به ایرانیان نداشتند ، ایرانیان نمی توانستند در کشورهای مورد استیلا قدرت و نفوذ خودشان را حفظ کنند . ولی اختلاف سطح تمدن و منافع کشورهایی که جزو حکومت ایران درآمده بودند به تدریج پایه حکومت ایران را سست کرد ؛ به طوری که تاریخ بعداً این موضوع را به خوبی نشان می دهد .[۱۵]

اصولاً سیاست داخلی کورش همان سیاست پادشاهان ماد بود که آنها هم به نوبه خود سیاست پادشاهان آشور را پیروی می کردند ولی البته فاقد نظم و سیستم آشوری ها بود . امور کشور به وسیله حکام – ساتراپ ها اداره می شد که در بعضی شهرهای یونانی و سایر شهرهای آسیای صغیر و شهرهای فینیقی و بعضی از شهرهای بابل تحت ریاست و حکومت آنها بود . در بعضی از قسمت ها حکومت های وابسته ( کیلیکیه ) و قبایل نیمه مستقل ( در کرانه های دریاهای سیاه و خزر بعضی از قبایل کوهستانی ایران و غیره ) باقی ماندند . بابل و شاید عیلام و لیدی در « کشور شاهنشاهی » از کشورهای مجزا و جداگانه ای بودند که به وسیله حکام اداره می شدند . مالیاتی که از ساتراپی ها و پادشاهان کشورهای تابع اخذ می شد جنبه دائمی نداشت و اصولاً به دل خواه خود این حکومت ها بود .

اگرچه تصرف بابل ، کورش را به دریای مدیترانه کشانید و موضوع فتح کشور مصر را ، که یکی از رقبای دول آسیایی بود ، سرلوحه اقدامات بعدی وی قرار داد در عین حال برای حفظ قدرت و حکومت خود در ایران می بایستی باکتریا(بلخ) را در تحت نفوذ خویش نگه دارد . [۱۶]

کورش در کشورگشائی ها و نبردها، تصمیم گرفت بر دشمن پیشی جوید ، و او را خارج از دروازه ایران ملاقات نماید و بدین طریق جنگ را به خاک دشمن بکشاند . برای این منظور سربازان پارسی و مادی را بسیج کرد و به پیشوار دشمن که اینک از رود تالیس گذشته و کاپادوکیه را به باد یغما گرفته بود شتافت . دو سپاه در ناحیه پتریوم ، که از سخت ترین نواحی کاپادوکیه بود به هم رسیدند و  به جنگ ایستادند اما از این نبرد ، با تلفات سنگینی که دو طرف دادند نتیجه ای حاصل نیامند و کرزوس که دشمن را زورمند دید به سوی سارد عقب نشست .

پادشاه لیدی ، تصور می کرد کورش به مناسبت زمستان سخت و ناخوشایند بودن وضع داخلی کشورش ، و نیز به خاطر آنکه دشمن بزرگی چون بابل را در پشت دارد فعلاً به سارد حمله نخواهند کرد . اما کورش این بار نیز برتری و نبوغ نظامی خویش را نشان داد ، چه فوراً با بابل داخل مذاکره شد و به نبونید پیشنهاد مصالحه کرد ، و نبونید که پادشاهی تن پرور و از جنگ بیزار بود ، پیشنهاد او را پذیرفت و بدین طریق کورش از جانب بابل خیالش راحت شد . آنگاه ، بی درنگ با همه سختی زمستان ، به لیدی درآمد و به سوی سارد ، شهری که در طلا و تجمل غرق بود پیش راند و کرزوس که بی خبر از همه جا به عیش و عشرت نشسته بود ، ناگاه دشمن را در نزدیکی پایتخت خود یافت ، چاره ای جز جنگ نبود . کرزوس با سپاه گران و سواره نظام بی نظیر خود آماده نبرد گردید . در میان سپاهیان او ، عده ای پیاده نظام دلیر مصری که از حیث اسلحه و ارزش جنگی بر دیگران برتری داشتند و نیز عده زیادی سرباطان اجیر وجود داشت . عده لشگریان او بر روی هم سیصد هزار نفر بود ، در مقابل کورش فقط صد و دو هزار سپاهی از خودی و بیگانه، سوار و پیاده داشت پس مسئله ای که کورش می بایست حل کند غلبه یافتن بر دشمنی بود که سه برابر او نیرو داشت . برای جبران کمی عده خویش کورش به تدابیر زیر متوسل شد :

 • ارزش جنگی ، نیروی روحی افسران و افراد خود را بالا برد .
 • صورت بندی ها و حرکات واحدها را ساده و روان کرد .
 • در اسلحه نفرات پیاده تغییراتی داد و بیشتر آنان را برای رزم تن به تن مسلح کرد .
 • عده سواره نظام پارسی را افزایش داد .
 • به امر او سیصد ارابه داسدار جدید ساختند که چرخ های آنها محکم تر و محورشان درازتر از ارابه های قدیمی بود ، و از خطر واژگون شدن بیشتر مصون بودند ، داس هائی که در این ارابه ها به کار گذاشته شده بود ، چنان بود که در موقع حرکت به هر چه برخورد می کرد آن را می درانید .
 • یکصد گردونه چوبی با برج متحرک تهیه کرد که هر یک به وسیله هشت جفت گاومیش کشیده می شد و در هر برجی بیست کماندار قرار داد .

به علاوه کورش با فرستادن مامورین مخصوص برای جاسوسی ، از نیات و طرح عملیات جنگی دشمن آگاه شد و فهمید که خصم در آرایش جنگی خویش ، جبهه ای به طول چهل استاد اشغال کرده و عده های خود را ، اعم از پیاده و سواره به عمق سی صف قرار داده است ، سوای مصری ها که در قلب آرایش او واقعند و تیپ های خویش را در عمق یکصد صف قرار داده اند . سواره نظام های ممتاز لیدی هم در جناح راست قرار گرفته است .[۱۷]  

ماموریت شترسواران حرکت در پیشاپیش عده حمله بود ، بدین ترتیب اسب های سواره نظام دشمن رم می کردند و باعث اختلال صفوف خود می شدند .

با این نقشه دقیق جنگی و تقویت روحیه افسران و سربازان خویش و آشنا ساختن فرماندهان دسته ها به عملیات و وظایف خود ، کورش در حالیکه پست فرماندهی خویش را در انتهای جناح راست که می بایست حمله از آنجا آغاز شود ، قرار داده بود ، به سوی میدان جنگ فرمان حرکت داد . لشکر دشمن نیز از دور نمودار گردید . دشمن مطابق اطلاعاتی هم که به کورش رسیده بود پیش می آمد : جناحین مانند نیم دایره ای ، از دو طرف به ارتش کورش نزدیک شدند و چون کورش جناحین خود را عقب کشیده بود آنان مجبور به بسط و گسترش بی اندازه ای شده و از قلب آرایش به دور افتادند . گرچه کرزوس بدین امر پی برد و فرمان توقف به جناحین خود داد اما دیگر دیر شده بود .

سربازان دلیر پارسی که هماهنگ با هم سرود رزم می خواندند ، به دو جناح دشمن حمله ور شدند و آنها را از هم شکافتند ؛ و ابرادات فرمانده سلحشور ارابه های داسدار به قلب دشمن زد و گرچه خودکشته شدند اما صفوف مقدم پیاده نظام مصری را عقب راند . بیشتر ارابه ها بر اثر برخورد با اجساد کشتگان واژگون شدند و پیاده نظام صفوف عقب مصری ها با نیزه های بلند خود در مقابل پارسیان به مقاومت پرداختند . رزم صورت خونین و وحشت آوری به خود گرفت اما در همین گیر و دار کوروش با سواره نظام خود از پشت سر به مصریان حمله برد . کریزاسب و گشتاسب نیز که دشمن را در جلو راه خود مغلوب ساخته بودند ، در این اثنا به کمک کورش رسیدند و مصریان را که هنوز هم دست از مقاومت برنداشته ، محاصره و سپس امر به تسلیم شدن کردند . در گیرودار معرکه نبرد  کرزوس که سپاه خود را پراکنده و پریشان و دشمن را پیروز یافت ، به حصار محکم شهر سارد پناه برد و در آنجا به مقاومت با سپاه دشمن پرداخت ، کورش شهر را محاصره کرد و پس از چندی به گشودن حصار محکم آن موفق شد . [۱۸]

کورش در برخورد با تمدن بابل از حالت ابتدایی قبیله ای آریایی خارج شد . تصاحب یک امپراطوری تحمیل قانون اقتدار خویش بر ملل بی شمار تسلط بر بابل و استقرار پسر و ولیعهد خود به پادشاهی یک ملت چند هزار ساله اما در عین پذیرش این حق برای هر کس که هویت ملی و کیش خویش را حفظ کند تشکیل یک امپراطوری چند ملیتی ، اعطای ساختار یک قلمرو واحد با یک سرنوشت مشترک به مجموع کشورها و انسان های تحت سلطه ایران القای خواست و میل به اطاعت از شاه بزرگ به همگان ، اجبار به پرداخت خراج ، تشکیل سپاه از مناطق امپراطوری ، سپردن قدرت محلی به افراد مطمئن ، دفاع از مرزها و مشروعیت بخشیدن به خود از جمله اقدامات او بود.

باکتریا از لحاظ پیشرفت و قدرت محتملاً از ماد و پرسید عقب تر نبوده است . وجود و بقای باکتریا در غرب دولت هخامنشیان به همان قدر که وابسته به اوضاع و احوال بابل و فینیقی و غیره بود ، به همان میزان هم به نیروی قشون ایران ارتباط داشت . در محدوده ایران ، سرنوشت فرمانروایی هخامنشیان در نتیجه مبارزه جوامع ماد و ایران و باکتریا ، که از لحاظ قدرت تقریباً با یکدیگر یکسان بودند ، تعیین می شد و به طوری که هرودوت می گوید برای کورش ، تسخیر باکتریا یکی از اقدامات مهم به شمار می رفت .

موقعیت خوارزم ، واقع در قسمت سفلای اُکس ، با وضع باکتریا شباهت داشت عده ای از محققین چنین تصور می کنند که در اینجا هم اتحادیه ای از نخستین حکومت ها یا قبایل به وجود آمد و ایالت مجاور را هم در برگرفت .

طبق روایت کتزیاس ، که از مولفین حامی و طرف دار ماد به شمار می رود ، کورش بدواً نتوانست بر باکتریا استیلا یابد و فقط پس از آنکه ساکنین باکتریا دانستند که آستیاگ کورش را به عنوان وارث قانونی خود تعیین کرده ، با میل و رغبت مطیع و منقاد ایرانیان شدند . گزنفون در کورش نامه خود ، به وجود یک پادشاه باکتریا در آن زمان اشاره می کند . از طرف دیگر  هرودوت بابل و باکتریا و مصر و هم چنین سکا ها را بعد از استیلا بر لیدی از مهمترین رقبای کورش می داند . احتمال می رود که تبعیت دولت مقتدر باکتریا از کورش پس از شکست آستیاگ امری صوری و ظاهری بوده و در حقیقت دولت مذکور هنوز یکی از همسایگان خطرناک ایران به شمار می رفته است . درباره فتح باکتریا و هم چنین سغدیان و خوارزم به دست کورش ما چیزی نمی دانیم ولی آنچه مسلم است در زمان جانشین کورش این ایالات جزو قلمرو حکومت هخامنشیان محسوب می شد ولی حفظ و نگاه داری این ایالات در صورتی مقدور بود که امنیت آنها در برابر کوچ نشینان آسیای میانه از قبیل : سکا ها ، ماساژت ها و غیره تضمین و تامین می شد .[۱۹]

همان قدر که توجه به امر آبیاری در امور زندگانی تاثیر داشت به همان نسبت هم حفظ و حراست ساکنین باکتریا و سغد و خوارزم در برابر حمله و هجوم کوچ نشینان برای رفاه و آسایش آنان اهمیت به سزایی داشت و بنابراین نظر هرودوت که می گوید موضوع مطیع ساختن کوچ نشینان یکی از مسائل حیاتی بود و می بایستی کورش در حل و فصل آن اقدام نماید ، کاملاً نظر صحیح و منطقی است .

[۱] )هوار،کلمان؛۱۳۷۵،ایران وتمدن ایرانی،ترجمه حسن انوشه،امیر کبیر،تهران،چاپ دوم،ص۷۷.

[تعداد صفحه :۱۹۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی مطبوعات ایران از ورود متفقین تا پایان جنگ جهانی دوم

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ-گرایش انقلاب اسلامی

عنوان: 

بررسی مطبوعات ایران از ورود متفقین تا پایان جنگ جهانی دوم

در مورد سلطنت و اقدامات رضاشاه (۱۳۲۴-۱۳۲۰)

استاد مشاور: دکتر فؤاد پورآرین

سال ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   چکیده

       پژوهش حاضر به بررسی محتوایی مطبوعات پرتعداد و موضع گیری آنها نسبت به حکومت و سلطنت رضاشاه پرداخته است تا نقش مطبوعات در عرصه سیاست پس از شهریو۱۳۲۰بیشتر روشن شود . مطبوعات در دوره پهلوی اول بیشتر به تمجید از رضا شاه می پرداختند و نسبت به اوضاع کشور و حاکمیت آن تقریباً اجازه انتقاد نداشتند و اگر مخالفتی بود ، افراد با به جان خریدن سختی ها دست به اعتراض می زدند . به نظر می رسد که مهمترین دلیل آن ، حکومت آمرانه و عدم آزادی بیان بود . اما مطبوعاتی که از سال۱۳۲۰ به بعد پس از خروج رضا شاه و اوایل دوره محمدرضاشاه  منتشر شدند ، به دلیل فضای نسبتاً باز سیاسی ناشی از حضور متفقین  و فعالیت سیاسی احزاب آزادانه به انتقاد از وضعیت بیست سال گذشته پرداختند . در این پژوهش سعی شده است دیدگاه و جهت گیری مطبوعات نسبت به سلطنت و حکومت رضاشاه ، پس از کناره گیری وی از قدرت بررسی و سپس به تحلیل و تبیین موضع گیری سیاسی جراید پرداخته شود. روش تحقیق در اثر حاضر توصیفی و تحلیلی با تکیه بر روزنامه ها به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شده و هم این که مدیر روزنامه مورد بررسی قرار گرفته تا دیدگاه و نظر روزنامه نگار مشخص و سپس به ذکر مقاله و تحلیل آن پرداخته شده و می توان گفت خواننده را با فضای آن عصر آشنا کرده تا شناخت مناسبی از روزنامه ها بدست آورد . قابل ذکر است که در این پژوهش روزنامه های پرتعداد (اطلاعات ، تهران مصور ، پرچم ، کیهان، ایران ،رعد امروز ، مرد امروز ، ستاره ،کوشش وآژیر) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نوآوری این پژوهش این بود که یک نگاه متفاوت و انتقادی  به روزنامه ها و روزنامه نگاران داشته و سعی شده است از زاویه انتقادی به موضوع نگریسته شود زیرا روزنامه نگاران ممکن بود در پی منافع خود باشند و از طرف نظام حاکمه و یا بیگانگان اجیر شوند و هم چنین به دلیل خصومت های شخصی مطالبی را به چاپ برسانند ، هرچند که نمی توان تنها روزنامه ها را ملاک دقیقی برای پی بردن به اوضاع زمان رضا شاه و پس از او  قرار داد اما می تواند به عنوان موضوعی خاص و با نگاه تاریخ نگارانه بررسی شود .

واژگان کلیدی: مطبوعات ، رضاشاه ، شهریور ۱۳۲۰ ، محمدرضاشاه  ، احزاب سیاسی، متفقین  .

                                            فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..۳

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..۳

سوال های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۴

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۴

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۵

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷

بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل اول : اوضاع ایران پس از شهریور ۱۳۲۰

۱-۱ شهریور ۱۳۲۰ و ورود متفقین به ایران ………………………………………………………………۱۲

۲-۱ به قدرت رسیدن محمدرضاشاه …………………………………………………………………………..۱۳

۳-۱ آزادی زندانیان سیاسی ………………………………………………………………………………………..۱۶

۴-۱ مجلس پس از سقوط رضاشاه …………………………………………………………………………….۱۷

۵-۱ مجلس سیزدهم ………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۶-۱ مجلس چهاردهم …………………………………………………………………………………………………۲۳

فصل دوم : اوضاع مطبوعات قبل و پس از سقوط رضاشاه

۱-۲ اوضاع مطبوعات در دوره رضاشاه ……………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲ سرکوب روزنامه نگاران معترض ………………………………………………………………………………….۲۷

۳-۲ اختناق حاکم بر مطبوعات ………………………………………………………………………………………….۳۱

۴-۲ ویژگی مطبوعات پس از شهریور ۱۳۲۰ …………………………………………………………………….۳۵

۵-۲ گسترش مطبوعات و افزایش کمی و کیفی…………………………………………………………………۳۸

۶-۲ آزادی نسبی مطبوعات……………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۷-۲ دیدگاه روزنامه نگاران نسبت به سلطنت رضا شاه ……………………………………………………..۴۸

۸-۲ مخالفان آزادی مطبوعات ……………………………………………………………………………………………۵۶

۹-۲ واقعه ۱۷ آذر و توقیف جمعی روزنامه ها ………………………………………………………………….۵۹

فصل سوم : مطبوعات موافق و منتقد

۱-۳ مطبوعات موافق ………………………………………………………………………………………………………۶۶

        1-1-3  روزنامه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۱-۳ روزنامه تهران مصور ……………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۱-۳ روزنامه پرچم ………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۱-۳ روزنامه کیهان …………………………………………………………………………………………………………۹۲

         2-3  مطبوعات منتقد…………………………………………………………………………………۱۰۱

         1-2-3 روزنامه ایران ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

 2-2-3 روزنامه رعد امروز ……………………………………………………………………………………………….۱۰۷

 3-2-3 روزنامه مرد امروز ……………………………………………………………………………………………….۱۱۰

 4-2-3 روزنامه رهبر ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۵-۲-۳ روزنامه ستاره ……………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۶-۲-۳  قیام ایران ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۷-۲-۳ روزنامه آژیر ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۸-۲-۳ روزنامه کوشش …………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

فصل چهارم :   احزاب

۱-۴ تشکیل احزاب …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۲-۴ احزاب و مطبوعات ……………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۳-۴ حزب ارداه ملی …………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۴-۴ حزب ایران ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۴ حزب توده …………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۶-۴ حزب پیکار ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۷-۴ حزب وطن ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۸-۴ حزب عدالت ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۹-۴ حزب مردم ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۱۰-۴ حزب همراهان ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

فصل پنجم :  عکس العمل و اقدامات دربار  در برابر مطبوعات منتقد

۱-۵ محمدرضاشاه و بی پروایی مطبوعات ……………………………………………………………………….۱۶۱

۲-۵ عکس العمل شاه مستعفی در برابر انتقادات ……………………………………………………………۱۶۸

۳-۵ سانسور روزنامه ها  …………………………………………………………………………………………………..169

     4-5 محرمعلی خان نمادسانسور پهلوی …………………………………………………………………………….۱۷۲

۵-۵ توقیف روزنامه ها  …………………………………………………………………………………………………….175

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۴

مقدمه

روزنامه از لوازم یک جامعه مدرن است وکارکرد اصلی مطبوعات آگاهی رسانی و آموزش است ، مطبوعات در تشدید و تسهیل تحولات سیاسی اجتماعی جامعه  نقش دارند و همچون ابزاری آگاهی بخش و جهت دهنده به افکار عمومی نقش غیر قابل انکاری در حرکت جوامع امروزی دارند . حال آن که حکومت های مستبد به هیچ روی این نقش ها را به رسمیت نمی شناسند . بعضی از پژوهشگران حوادث دنیا معتقدند که تعدادی از جنگ های بزرگ را روزنامه ها به وجود آورده اند چون آنها تکیه بر افکار عمومی دارند به جای این که صلاح ملت خود را در نظر بگیرند وسعی کنند ریشه عدوات و دشمنی را از دلها بزدایند ،کینه های دیرین را تجدید و احساسات خصومت آمیز را تحریک می نمایند . روزنامه ها به همان اندازه که پیرو افکار عمومی هستند بر افکار عمومی هم تأثیر گذار هستند وگاهی ممکن است متن مقاله روزنامه موجب سوء تفاهم شود . بنابراین وظیفه وجدانی ارباب قلم است که هنگام قلم فرسایی قبل از افکار عمومی حقایق جامعه  خود را در نظر بگیرند .

       روزنامه در ادبیات تاریخی ایران مفهوم ثبت وقایع روزانه و یاداشت را داشته اشت که برای روشن ساختن افکارعمومی در زمینه های مختلف به طور منظم طبع و نشر می گردد . نخستین روزنامه ایرانی به نام کاغذ اخبار در ۱۲۵۳ ه.ق( ۱۲۱۶هش ) توسط میرزا صالح شیرازی منتشر شد . مطبوعات که سابقه آن به قبل از مشروطیت برمی گردد ، در گذر زمان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده اند ، گاه آزادانه عمل نمودند و از کنترل حکومت خارج شدند و گاه در فضایی کاملا بسته قرار گرفته اند .

وفور و گسترش مطبوعات ، حاصل یک حادثه بزرگ در هر کشوری است . شکست ایران از روسیه ، انقلاب مشروطه ، جنگ جهانی ، سقوط رضاشاه ازجمله عرصه گاه هایی است که به گسترش مطبوعات در کشور ما کمک کرد . پس از شهریور ۱۳۲۰هر دولتی که روی کار می آمد متوجه این موضوع بود که غیر از دولت و مجلس یک قوه دیگری در کشور است که بدون همکاری و حس تفاهم با آن نمی توان حکومت کرد  و هر یک از دولت ها به نوعی مدیران جراید را دعوت کرده و جلساتی را با آنان تشکیل داده و خواهان همکاری با آنها می شدند و انتظار رئیس دولتها عموماً این بوده است که روش خود را ادامه دهند و مطبوعات نیز آنها را دراجرای امور تأیید کنند ، البته این دعوتها به جایی نمی رسید و مطبوعات نیز از فرصت به دست آمده پس از شهریور بیست استفاده کرده و شروع به انتقاد از حکومت گذشته و دولت های جدید کردند . افزایش کمی وکیفی و چاپ مقالات در نشریات ، نشان از رهایی آنها از خفقان و جو پلیسی جامعه بود.    لذا جای دارد تأملی برروی جهت گیری و موضع گیری مطبوعات پس از استعفای رضاشاه نسبت به سلطنت و اقدامات او صورت گیرد .

در این پژوهش برای بررسی مواضع مطبوعات  بیشتر تکیه بر روزنامه ها شده است . اما برای استفاده از منابع مطبوعاتی و دسترسی به آنها مشکلاتی وجود داشت . اغلب آن ها به دلیل فرسودگی در اختیار گذاشته نمی شدند  و باید از اسکن آنها استفاده می شد که بسیار وقت گیر و زمان بر بود .  بعضی از روزنامه ها اسکن نشده بودند و اصل آنها هم به دلیل پوسیدگی در دسترس قرار نمی دادند ، همچنین بعضی شماره های روزنامه ها نیز وجود نداشت . موضع قابل توجه دیگر در امر این پژوهش ، کتبی که دقیقاً  با همین مضمون باشد نگاشته نشده بود . با تمام زحمات و تلاشهایی که بیش از یکسال مصروف این پژوهش شد از دیگر پژوهشگران انتظار است که در رفع نقایص و تکمیل آن بکوشند.

بیان مسئله  :

       مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و رسانه مهم خبری در هر جامعه است . به گونه ای که با گسترش آزادی،کیفیت و کمیت مطبوعات بالا می رود و با وجود حکومت آمرانه دچار رکود می شود. در ایران معاصر نیز سرنوشت مطبوعات معمولاً با نوع حکومت ها گره خورده است . پس از خروج رضاشاه درسال ١٣٢٠و روی کار آمدن محمد رضاشاه دوره اختناق رضاشاه به اتمام رسید و شاه جوان در تلاش برای تثبیت موقعیت خود بود . در این بین فضای باز سیاسی در زمینه های مختلف از جمله مطبوعات پدید می آید که قبل از شهریور ۱۳۲۰جراید به دلیل عدم آزادی و استقلال نسبی ، بیشتر در خدمت اهداف حکومت بودند . لذا در دوره پهلوی اول سانسور بر مطبوعات حاکم بود اما پس از ورود متفقین و خروج رضاشاه از ایران فصل جدیدی برای جراید آغاز می شود . روزنامه ها و مجلات بسیاری مجوز فعالیت می گیرند و رشد کمی پیدا می کنند . به این ترتیب  فرصتی پدید می آید تا نویسندگان و روزنامه نگاران  در عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود نمایی کنند .  

      از ویژگی های مهم و بارز مطبوعات پس از رضا شاه ، آزادی در بیان مطالب ، صراحت قلم ، و حمله به دولت ها و از لحاظ کیفی انتشار صد ها روزنامه و به لحاظ کمی وجود طیف های مختلف از جمله مطبوعات دست چپی و دست راستی یا واقع بین و غیر واقع بین می باشد . با شروع دوره پهلوی دوم به دلیل فضای بازی که به دلایل مختلف در ابتدای  این دوره وجود دارد و هنوز قدرت محمد رضاشاه تثبیت نشده است که شاهد انتقاد هایی در مطبوعات بر علیه سلطنت رضاشاه هستیم زیرا محدودیت و سانسوری بر جراید این دوره  اعمال نمی شد . بر این اساس بررسی مطبوعات پس از شهریور ١٣٢٠ تا پایان جنگ جهانی دوم ١٣٢۴می تواند شناخت و تحلیل تاریخ پژوهان را بالا ببرد .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

        با توجه به این که دوره پهلوی دوم از ادوار حساس و بحث برانگیز تاریخ ایران است با از بین رفتن اختناق زمان رضاشاه ،  فضای باز سیاسی ایجاد می شود که در این دوره مشارکت هر چه بیشتر توده مردم و احزاب سیاسی و انتشار روزنامه های متعدد وجود دارد که شروع به انتقاد از دوره قبل می نمایند . این در حالی است که دوران پهلوی اول به دلیل فضای بسته و سانسور مطبوعات ، اغلب اقدامات رضاشاه مورد تعریف و تمجید بود . برای بررسی زوایای مختلف حکومت رضاشاه و ارزیابی حکومت وی ، نگاه روزنامه ها و مجلات منتشر شده پس از خروج رضا شاه دارای اهمیت بسیار می باشند و ما را با سلطنت سرنگون شده بیشتر و بهتر آشنا خواهد کرد . لذا آشنایی با این فضای مطبوعاتی  ما را به درک هر چه عمیق تری از این دوره خواهد رساند .

سوال های پژوهش :

سوال اصلی : موضع گیری مطبوعات ایران از ورود متفقین تا پایان جنگ جهانی دوم ( ١٣٢٠ تا ١٣٢۴) در مورد سلطنت رضاشاه چگونه بوده است ؟

سوال فرعی :

       1- مهمترین روزنامه ها وروزنامه نگارانی که در این دوره به فعالیت پرداختند کدامند و درباره سلطنت رضا شاه چه رویکردی داشتند ؟

        2- وضعیت مطبوعات قبل و پس از سقوط رضاشاه  چگونه بوده است و تا چه اندازه توانستند حقایق را منعکس کنند ؟

فرضیه پژوهش :

با ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های سیاسی پس از سقوط رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضاشاه که هنوز قدرتش تثبیت نشده و بی تجربه بود شرایط مساعدی هر چند محدود برای قشر روشنفکر و به تبع آن توده های مردم به وجود آمد و مشارکت سیاسی بالا رفت و به نظر می رسد جراید در مورد سلطنت رضاشاه  اظهار نظر آزادانه تری داشتند و شروع به انتقاد ازدوران بیست ساله سلطنت رضاشاه نمودند و بعضی از روزنامه ها نیز در مقام دفاع ازسلطنت و اقدامات پهلوی اول بر آمدند . این در حالی است که در دوره رضاشاه به دلیل جو اختناق و سانسور مطبوعات نمی توانستند نظرات خود را آزادانه بیان کنند .

روش تحقیق :                  

       روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی بوده که بر تاریخ نگاری مطبوعات استوار بوده است   و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی ( مقالات، مجلات، اسناد، کتب ، گزارشها….) می باشد و پس از جمع آوری اطلاعات از مطبوعات  به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است .

 

سازماندهی تحقیق:

این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به بررسی اوضاع ایران پس از شهریور ۱۳۲۰و خروج رضا شاه و ایجاد فضای باز سیاسی هم چنین برقراری دوره های مجلس ملی سیزدهم و چهاردهم و فضای حاکم بر مطبوعات در این دوره بررسی شده و در فصل دوم به صورت مقایسه ای و تطبیقی ، ویژگی های روزنامه ها قبل و بعد از سلطنت رضا شاه را برشمرده و در فصل بعدی با مشخص نمودن روزنامه های موافق و مخالف و معرفی روزنامه نگاران  آنها ، به تحلیل این مطبوعات پرداخته شده است ، در فصل چهارم با بررسی احزاب در این دوره ، تاثیرگذاری و نقش آنان را در روزنامه ها ذکر نموده و فصل پایانی به واکنش حکومت در برابر مطالب و انتقادات روزنامه ها و قوانین حاکم بر مطبوعات و چند و چون سانسور در این زمانه اختصاص می یابد . و در نهایت با نتیجه گیری از رویداهای به وجود آمده و تغییرات سیاسی و نظام حاکمه و تاثیر آن بر جامعه و نهادهای مختلف از جمله مطبوعات و واکنش آنها به سلطنت پیشین و پیش رو ، به نقش و اهمیت روزنامه ها در این دوره پرداخته و دیدگاه غالب آنان نسبت به سلطنت رضا شاه برشمرده شده است  .

بررسی منابع :

در این پژوهش بیشتر از روزنامه ها استفاده شده است . از جمله روزنامه اطلاعات : صاحب امتیاز عباس مسعودی که از روزنامه های پرتعداد و با سابقه که به حمایت حکومت پهلوی اول و دوم می پرداخت . روزنامه تهران مصور: صاحب امتیاز احمد دهقان این روزنامه نیز موافق دربار و حکومت پهلوی بود . روزنامه پرچم: صاحب امتیاز سیداحمدکسروی این روزنامه از حامیان دوره رضاشاهی بود. روزنامه کیهان : صاحب امتیاز عبدالرحمن فرامرزی  و با حمایت مالی محمدرضا شاه تأسیس شد . روزنامه ایران : صاحب امتیاز زین العابدین رهنما که بعد از شهریور ۱۳۲۰ به انتقاد از دوره رضا شاهی پرداخت. روزنامه رعد امروز: مدیر مسئول آن مظفر فیروزبود که به انتقادات تند از دوره پهلوی اول می پرداخت .

روزنامه مرد امروز : صاحب امتیاز محمد مسعود قمی که به شدت به انتقاد از نظام گذشته و جدید می پرداخت . روزنامه های رهبر، ستاره ، قیام ایران،کوشش ،آژیر که همگی از روزنامه های مخالف و منتقد بودند که در متن پایان نامه به بررسی آنها پرداخت شده است . در مورد مطبوعات و اوضاع ایران پس از شهریور بیست کتاب هایی نگاشته شده است . که در ذیل به بررسی تعدادی از آنها پرداخته شده است .  

“شهریور ۲۰و مطبوعات ایران”  اثر الول ساتن

پژوهشی در ساختار مطبوعات ایران ۱۳۲۶-۱۳۲۰ که توسط مأمور سیاسی دولت انگلیس به نام ” الول ساتن ” که در این سالها در ایران به سر می برد گردآوری شده است . او ابتدا کارمند شرکت نفت انگلیس و ایران و سپس وابسته مطبوعات انگلیس در ایران بود . به همین دلیل در مقام وابسته مطبوعات سفارت انگلیس از چند و چون کار مطبوعات ایران اطلاع داشت. این کتاب تقریبا ًارائه دهنده فهرست کاملی از مطبوعات ایران در خلال این دوره پرماجرا است . فصل اول این کتاب به تحقیق در مورد وضعیت مطبوعات ایران از سال ۱۳۲۶- ۱۳۲۰ می پردازد . فصل دوم نیز شامل فهرست نشریات فارسی و غیر فارسی منتشر شده در این دوره شش ساله است .  این کتاب با سه ترجمه متفاوت قابل دسترسی است . ترجمه اول دکتر حسین ابوترابیان ،  ترجمه دوم یعقوب آژند و ترجمه سوم توسط دکتر گوئل کهن می باشد . ساتن ۴۶۸ عنوان نشریه را در این کتاب آورده است . در ترجمه گوئل کهن تعداد ۱۶۳ عنوان نشریه افزون بر فهرست ساتن دارد . از این تعداد ۱۱۸ عنوان آن در ترجمه حسین ابوترابیان آمده است  که هر دو مترجم منبع و مأخذ را اعلام نکرده اند . اما ترجمه یعقوب آژند فقط ترجمه ساتن است و چیزی اضافه نشده است .   

  ” اسناد مطبوعاتی ایران از ۱۳۳۲-۱۳۲۰تالیف محسن روستایی ، غلامرضا سلامی ،               این کتاب در چهار جلد تألیف شده است . که بیشتر  اسناد این مجموعه به قوانین و مقرارات حاکم بر مطبوعات و هم چنین  اسنادی که مربوط به مجوز و انتشار جراید و اسناد مربوط به توقیف روزنامه ها  نظر دارد . 

تعداد صفحه :۲۱۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی کتب درسی چاپ سنگی دارلفنون دوره قاجار با تکیه بر کتب درسی چاپ …

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش ایرانشناسی-اصول نسخه شناسی و مرمت نسخ خطی و نسخه آرایی

  بررسی کتب درسی چاپ سنگی دارلفنون دوره قاجار با تکیه بر کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

استاد راهنما :

دکتر حبیب­الله عظیمی

شهریور ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت پژوهش….. ۴

۱-۴- اهداف پژوهش….. ۵

۱-۴-۱- اهداف اصلی… ۵

۱-۴-۲- اهداف فرعی… ۵

۱-۵- پرسش های پژوهش….. ۵

۱-۶- روش تحقیق: ۶

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی مولفه های اصلی: ۶

۱-۷-۱- چاپ سنگی: ۶

۱-۷-۲- کتابخانه آستان قدس رضوی: ۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۸

۲-۲- تاریخ چاپ۸

۲-۲-۱- قدم اول آغاز و شیوع چاپ سنگی… ۱۰

۲-۲-۲- ورود چاپ به مشرق زمین… ۱۲

۲-۲-۲-۱- چاپ کتاب به زبان عربی… ۱۲

۲-۲-۲-۲- چاپ کتاب به زبان فارسی… ۱۵

۲-۳- آغاز چاپ‌ در ایران. ۱۷

۲-۳-۱- ورود صنعت چاپ به ایران.. ۱۸

۲-۳-۲- دلایل تأخیر ورود چاپ به ایران.. ۲۳

۲-۳-۲-۱- عدم شیوع چاپ…. ۲۴

۲-۳-۲-۲- عدم تمایل حاکمان وقت به شیوع علم.. ۲۴

۲-۳-۲-۳- بی سوادی عامه مردم. ۲۵

۲-۳-۲-۴- عدم ارتباط بصری… ۲۵

۲-۳-۲-۵- دشواری بومی سازی صنعت چاپ…. ۲۶

۲-۳-۲-۶- عدم توجیه اقتصادی برای ورود صنعت چاپ…. ۲۶

۲-۴- چاپ سنگی.. ۲۷

۲-۴-۱- تکنیک چاپ سنگی… ۲۸

۲-۴-۲- دست‌اندر کاران چاپ سنگی… ۲۹

۲-۴-۳- دستگاه چاپ سنگی… ۳۰

۲-۴-۴- تصویر در چاپ سنگی… ۳۰

۲-۴-۵-  موضوع بندی کتاب‌های چاپ سنگی… ۳۱

۲-۴-۶- قطع کتاب‌های چاپ سنگی… ۳۱

۲-۵- چاپ سنگی در ایران. ۳۱

۲-۵-۱- شروع چاپ سنگی از تبریز.. ۳۱

۲-۵-۲- ورود چاپ سنگی به تهران.. ۳۲

۲-۵-۳- محمد صالح شیرازی پدر چاپ ایران.. ۳۴

۲-۵-۴- دلایل رواج‌ چاپ سنگی… ۳۸

۲-۱-۵-۴-۱- علل اجتماعی-فرهنگی‌… ۳۸

۲-۱-۵-۴-۱-۱- هنر خوشنویسی… ۳۸

۲-۵-۴-۱-۲- کم‌ سواد‌ی حروفچینان.. ۳۸

۲-۵-۴-۱-۳- محدودیت موضوعات…. ۳۸

۲-۵-۴-۱-۴- رسم‌ الخط حروف عربی… ۳۹

۲-۵-۴-۱-۵- حفظ ویژگی های هنری… ۳۹

۲-۵-۴-۱-۶- وجود خوشنویسان مـشهور و نـقاشان معروف در آن زمان‌.. ۳۹

۲-۵-۴-۲- علل اجتماعی-اقتصادی‌… ۴۰

۲-۵-۴-۲-۱- سرعت بیشتر.. ۴۰

۲-۵-۴-۲-۲- سادگی و سهولت کار. ۴۰

۲-۵-۴-۲-۳- هزینه کمتر.. ۴۱

۲-۵-۴-۲-۴- امکان ایجاد چاپخانه‌های سیار‌. ۴۲

۲-۵-۴-۲-۵- امکان نشر‌ نـوشته‌های سـیاسی… ۴۲

۲-۵-۴-۲-۶- مهیا بودن قطعات در داخل کشور. ۴۲

۲-۵-۵- چاپ سنگی و دارالفنون.. ۴۳

۲-۵-۶- چاپ سنگی و روزنامه. ۴۳

۲-۵-۷- چاپخانه های چاپ سنگی در ایران.. ۴۴

۲-۵-۸- معرفی اولین نمونه های چاپ سنگی… ۴۵

۲-۵-۸-۱- کتب چاپ سنگی تبریز: ۴۵

۲-۵-۸-۲- کتب و نشریات چاپ سنگی تهران: ۴۶

۲-۵-۸-۳- کتب چاپ سنگی اصفهان: ۴۶

۲-۵-۸-۴- کتب چاپ سنگی شیراز: ۴۷

۲-۶- کتابهای درسی در ایران. ۴۷

۲-۶-۱- نخستین کتاب فیزیک…… ۴۹

۲-۶-۲- بعضی از معلمان دارالفنون.. ۵۰

۲-۶-۳- کتابهای وزارتی… ۵۲

۲-۶-۴- آزادی تألیف کتابهای درسی… ۵۴

۲-۶-۵- تأسیس سازمان کتابهای درسی ایران.. ۵۵

۲-۶-۶- تغییر نظام آموزش و پرورش و کتاب درسی… ۵۷

۲-۶-۷- سازمان پژوهشی و نوسازی آموزشی… ۵۸

۲-۶-۸- کتابهای درسی بزرگسالان.. ۵۹

۲-۷- کتابخانه آستان قدس رضوی.. ۶۰

۲-۷-۱- پیشینۀ کتابخانه. ۶۱

۲-۷-۲- تاریخ کتابخانه در سه دورۀ صفوی،افشاریه و قاجار. ۶۱

۲-۷-۳- خدمات کتابخانه. ۶۳

۲-۷-۴- شیوۀ تأمین منابع.. ۶۳

۲-۸- پیشینه تحقیق: ۶۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه : ۶۸

۳-۲- روش پژوهش : ۶۸

۳-۳- جامعه ی آماری : ۶۸

۳-۴- نمونه ی آماری و روش نمونه گیری… ۶۹

۳-۵- ابزار گردآوری داده ها: ۶۹

۳-۶- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها: ۶۹

۳-۷- شیوه انجام تحقیق… ۶۹

۳-۷-۱- روش گرد آوری داده ها. ۶۹

۳-۷-۲- چگونگی طراحی چک لیست…. ۶۹

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری : ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۷۶

۴-۲- بررسی کتابهای مورد مطالعه. ۷۶

۴-۲-۱- اساس جمشیدی (علوم فیزیکی و طبیعی). ۷۶

۴-۲-۲- اصول علم جبر و مقابله. ۷۷

۴-۲-۳- اصول علم حساب…. ۷۷

۴-۲-۴- اصول علم جغرافی… ۷۸

۴-۲-۵- اصول علم شیمی جدید.. ۷۹

۴-۲-۶- انوار سهیلی… ۷۹

۴-۲-۷- انیس الادبا. ۸۰

۴-۲-۸- بدایه الحساب…. ۸۰

۴-۲-۹- بدایه الجبر.. ۸۱

۴-۲-۱۰- بدایه العربیه. ۸۲

۴-۲-۱۱- بوستان سعدی… ۸۲

۴-۲-۱۲- تاریخ انبیاء. ۸۳

۴-۲-۱۳- تاریخ ملل قدیمه مشرق… ۸۳

۴-۲-۱۴- ترکیب الحروف…. ۸۴

۴-۲-۱۵- تشریح بدن انسان.. ۸۴

۴-۲-۱۶- تعریف علم موسیقی… ۸۵

۴-۲-۱۷- تعلیمات مدنیه. ۸۵

۴-۲-۱۸- تکلمه السیاق… ۸۶

۴-۲-۱۹- تلفظ حقیقی زبان فرانسه (جلد اول). ۸۶

۴-۲-۲۰- جبر و مقابله. ۸۷

۴-۲-۲۱- جغرافیا. ۸۷

۴-۲-۲۲- جوامع التشریح (کالبدشکافی انسان). ۸۸

۴-۲-۲۳- جواهر الحکمه ناصری… ۸۸

۴-۲-۲۴- حدائق الطبیعیه. ۸۹

۴-۲-۲۵- حساب…. ۸۹

۴-۲-۲۶- حساب و هندسه مقدماتی… ۹۰

۴-۲-۲۷- حفظ الصحه. ۹۰

۴-۲-۲۸- حفظ صحت…. ۹۱

۴-۲-۲۹- خلاصه الحساب…. ۹۱

۴-۲-۳۰- دروس النحویه. ۹۲

۴-۲-۳۱- شرعیات نبوی… ۹۳

۴-۲-۳۲- عقول عشره. ۹۳

۴-۲-۳۳- علم الاشیاء. ۹۴

۴-۲-۳۴- علم الاشیاء (دوره سوم). ۹۴

۴-۲-۳۵- علم مساحت…. ۹۵

۴-۲-۳۶- فرائد الادب…. ۹۵

۴-۲-۳۷- فرائد الادب (دوره پنجم). ۹۵

۴-۲-۳۸- قانون فارسی… ۹۶

۴-۲-۳۹- قواعد الصرف…. ۹۶

۴-۲-۴۰- قواعد النحو.. ۹۷

۴-۲-۴۱- کتاب جغرافیا بانضمام جغرافی ایران.. ۹۷

۴-۲-۴۲- کفایه الجغرافی جدید.. ۹۸

۴-۲-۴۳- کفایه الحساب…. ۹۹

۴-۲-۴۴- لآلی الادب…. ۹۹

۴-۲-۴۵- مدارج القرائه. ۱۰۰

۴-۲-۴۶- مرآت العالم (در هیات و جغرافیا). ۱۰۰

۴-۲-۴۷- معرفت الحیوان.. ۱۰۱

۴-۲-۴۸- مفتاح الادب…. ۱۰۱

۴-۲-۴۹- مفتاح السان العرب…. ۱۰۲

۴-۲-۵۰- منتخب التصریف….. ۱۰۲

۴-۲-۵۱- منتخب الفصحا. ۱۰۳

۴-۲-۵۲- منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات…. ۱۰۳

۴-۲-۵۳- میزان الانشاء. ۱۰۳

۴-۲-۵۴- میزان الحساب…. ۱۰۴

۴-۲-۵۵- میزان الصرف…. ۱۰۴

۴-۲-۵۶- نامه زبان آموز (صرف و نحو زبان فارسی). ۱۰۵

۴-۲-۵۷- وسیط الحساب…. ۱۰۶

۴-۳- مقایسه کتابهای مورد مطالعه. ۱۰۶

۴-۳-۱- کتابهای درسی چاپ سنگی… ۱۰۶

۴-۳-۲- تعدادکتابهای درسی چاپ سنگی دوره قاجار. ۱۰۷

۴-۳-۳- دوره تحصیلی… ۱۰۸

۴-۳-۴- نویسنده کتاب…. ۱۰۹

۴-۳-۵- نوبت چاپ…. ۱۱۱

۴-۳-۶- قرن چاپ…. ۱۱۲

۴-۳-۷- کاتب کتاب…. ۱۱۳

۴-۳-۸- خط کتابت…. ۱۱۵

۴-۳-۹- تعداد صفحات…. ۱۱۶

۴-۳-۱۰- ویژگیهای متن… ۱۱۷

۴-۴- تجزیه و تحلیل پرسش های پژوهش…. ۱۱۸

۴-۴-۱- پرسش اول پژوهش….. ۱۱۸

۴-۴-۲- پرسش دوم پژوهش….. ۱۱۸

۴-۴-۳- پرسش سوم پژوهش….. ۱۱۹

۴-۴-۴- پرسش چهارم پژوهش….. ۱۲۱

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری… ۱۲۴

۵-۲- یافته ها. ۱۲۵

۵-۳- پیشنهادات…. ۱۲۶

منابع و ماخذ. ۱۲۷

پیوست ها ۱۳۱

پیوست الف: تصویرصفحه اول و آخر کتب مورد مطالعه. ۱۳۱

چکیده

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین کتابخانه های ایران دارای مجموعه غنی از کتب چاپ سنگی نفیس و منحصر به فرد می باشد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و معرفی کتابهای درسی چاپ سنگی موجود در این کتابخانه است. پژوهش در مورد مجموعه کتاب های چاپ سنگی می تواند گوشه ای از تاریخ چاپ و نشر کتاب در ایران را نمایان و در اختیار محققان، اندیشمندان، کتابداران، دوست داران کتاب و تاریخ چاپ قرار دهد. در این تحقیق کتابهای درسی چاپ سنگی دوره قاجار مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که در مجموع ۵۷ کتاب درسی دارالفنون در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد. نتایج نشان داد از نظر موضوعی ۲۲.۸ درصد کتابها مربوط به حساب و ریاضی، ۱۵.۸ درصد مربوط به تاریخ و جغرافیا، ۸.۸ درصد مربوط به طب، ۱۲.۳ درصد مربوط به طبیعیات، ۲۴.۶ درصد مربوط به ادبیات فارسی، ۱۴ درصد مربوط به زبان خارجی و ۱.۷ درصد نیز مربوط به هنر بودند. بررسی دوره های تاریخی چاپ کتب درسی چاپ سنگی دارالفنون در کتابخانه آستان قدس رضوی نشان داد که نزدیک به ۱۵ درصد کتابها در قرن سیزدهم و ۸۰ درصد آنها نیز در قرن چهاردهم چاپ شده بودند. و نیز بیشترین درصد کتابها چاپ دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹ بود. نتایج این تحقیق نشانگر اهمیت کتب موجود از لحاظ هنری، تاریخی، علمی، فرهنگی در این مکان مقدس و همچنین نشان دهنده تاریخچه صنعت چاپ سنگی و چاپ کتب درسی در دوره قاجار می باشد. در پایان پیشنهاد می شود این کتب از لحاظ هنری، تاریخی، علمی، فرهنگی و سایر جنبه‌های دیگر بررسی گردند.

کلمات کلیدی: چاپ سنگی، کتابهای درسی دوره قاجار، کتابخانه آستان قدس رضوی

 1-1- مقدمه

سده سیزدهم هجری قمری به عنوان دوره تحول در ایران یاد شده است. در این دوره است که برای نخستین بار اطلاعات و دانش از انحصار کتابخانه­ها خارج شد و از طریق چاپ و انتشار کتاب­های درسی و ایجاد مدارس به شیوه نوین تحولی منحصربه فرد بوجود آورد. بدین ترتیب اطلاعات و دانشی که تا پیش از این به صورت کتاب­های دستنویس و تک نسخه نگارش، طراحی و تولید می­شدند به صورت متکثری منتشر گردیدند. همانطور که عرصه نسخه­های خطی جولانگاه مناسبی برای تصویرگران و خوشنویسان بود کتب درسی چاپ سنگی نیز این ویژگی­ها را حفظ کرده و امکان فراگیری علم درعرصه مختلف فرهنگی فراهم آورد. چاپ سنگی به مدت۷۰سال حاکم بلامنازع چاپ در ایران بوده و تا پایان دوره قاجاریه ادامه داشته است . نظر به این که کتاب­های چاپ سنگی حاصل دوره انتقال از نسخ خطی به نسخۀ چاپی محسوب می­شود و از ذخایر گران­بهای این مرز و بوم و حاوی معارف بزرگان ما در موضوعات مختلف می­باشند، این کتاب­ها دارای ارزش­های فراوان تاریخی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی هستند. علاوه بر متون اصلی، نسخه دارای حواشی، شرح­ها، تقویم­ها، وقف­ها، امضاء­ها و مهر­ها حاوی اطلاعات تکمیلی جالبی است که برای محققان ارزش فراوانی دارد. این کتاب­ها همواره به جهت ویژگی و شرایط خاص (نظیر نوع چاپ، خط، تاریخ کتابت، قدمت و نفاست علمی و هنری و…) از اهمّیّت و ارزش والایی برخوردار می­باشند.

۱-۲- بیان مسئله

از دوران قاجاریه متفکران، نویسندگان و دانشمندان کوشیده­اند حاصل بسیاری از مطالعات و تحقیقات خود و گذشتگان را به صورت مکتوب (چاپ سنگی و…)، در دسترس همگان قرار دهند و برای آیندگان به یادگار بگذارند که کتابخانه­های بزرگ و کوچک کشور وکتابخانه آستان قدس رضوی دارای نسخه­های بسیار زیادی از این منابع هستند.

یکی از دغدغه های همیشگی بشر، سازماندهی داشته هایش بوده است. این امر با هدف دستیابی آسان تر به این داشته ها در صورت لزوم، صورت گرفته است. در علم کتابداری و اطلاع رسانی نیز یکی از دغدغه های بنیادی و همیشگی، دستیابی سریع و سهل به داشته ها، یعنی اطلاعات بوده است. بر این اساس، سازماندهی اطلاعات به عنوان تدبیری برای حصول به این مقصود، اندیشیده شده است. سازماندهی اطلاعات، سالها به عنوان محوری ترین فعالیت کتابداری و اطلاع رسانی و نمود فعالیتهای فنی و جدی کتابخانه به شمار می رفته است.

اختراع چاپ سنگی در قرن هجدهم، تحولی بنیادی در زندگی بشر پدید آورد و ابزاری در اختیار بشر قرار گرفت که قادر بود در مقایسه با دنیای قبل از آن شرایط بسیار بهتری فراهم نماید.  بسیاری از منابع در ایران و جهان به این روش چاپ گردیده اند که دارای ارزش بالایی از لحاظ علمی، فرهنگی و تاریخی می باشند.  این منابع با توجه به ویژگی های خاص خود نسبت به منابع چاپی دارای شرایط خاصی می باشند زیرا بررسی منابع موجود از دیرباز در عالم کتابداری و اطلاع رسانی وجود داشته و کتابداران برای رفع مشکلات موجود در این زمینه، سالها فعالیت فکری و عملی داشته و تاحدود زیادی بر این مشکلات فائق آمده اند .( بابازاده‌، ۱۳۷۸: ۱۷)

رویکرد کتابداران نسبت به منابع چاپ سنگی باید همان رویکرد کلان این حوزه نسبت به همه محملهای دانش باشد. همانگونه که سنگ نبشته ها، الواح گلین، کتابهای کاغذی و لوحهای فشرده همه در مفهوم عام کتاب، یعنی مجموعه ای از اطلاعات مضبوط و مکتوب می گنجند، منابع چاپ سنگی نیز در این دایره قرار می گیرند.

در واقع، منابع چاپ سنگی از انواع منابع اطلاعاتی نسبتا جدید می باشند اما این منابع دارای ویژگیهایی هستند که در انواع منابع شناخته شده جدید وجود ندارند .( بابازاده‌، ۱۳۷۸: ۲۲)

اهمیت منابع چاپ سنگی به حدی بوده است که اکثر کتابخانه های بزرگ کشور که دارای نسخه های سنگی می باشند را به واکنش وا داشته است. منابع چاپ سنگی، هم اکنون جایگاه خود را در کنار سایر منابع کتابخانه ای دارا می باشند و ضروری است کتابخانه های دارای نسخه های چاپ سنگی به بررسی منابع خود بپردازند تا امکان پاسخگویی بهتر و در نهایت رضایت بیشتر مخاطبین فراهم گردد (دبیری، ۱۳۸۴: ۵۹).

بر اساس شواهد موجود، نسخه های بسیار زیادی در کتابخانه‌های بزرگ، دانشگاهی، عمومی و خصوصی ایران نگهداری می‌شود. و بخش بزرگی از این منابع مورد بررسی قرار نگرفته اند و اطلاعات تفصیلی و یا حتی اجمالی از آنها در دست نیست.

در گذشته برای بررسی مجموعه‌های نسخه های چاپ سنگی، اقدامات ارزنده‌ای انجام گرفته است. اما کتب درسی دوره قاجار که اولین کتب آموزشی محسوب می شوند مورد بررسی قرار نگرفته اند. بنابراین به منظور آشنایی با کتب درسی چاپ سنگی دوره قاجار، به معرفی آن قسمت از کتب درسی که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی موجود هستند می‌پردازیم. لذا مساله این تحقیق بررسی موضوع کتب درسی چاپ سنگی از جنبه های مختلف با توجه به کتب درسی موجود در آستان قدس رضوی است.

 

۱۳- اهمیت پژوهش

از آنجایی که منابع چاپ سنگی حاصل دوره انتقال از دوران منابع خطی به دوران منابع چاپی هستند، با منابع خطی اشتراکات بسیار زیادی دارند و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی می باشند. مسئله مهم در مورد نسخه های چاپ سنگی، شناسایی و تعیین قدمت آنهاست، به ویژه اگر از هنرهایی مثل خوشنویسی، تذهیب، تجلید، نقاشی و. . . در زیباسازی آنها استفاده شود. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین کتابخانه های ایران و منطقه، دارای مجموعه ای غنی و نفیس از کتاب های چاپ سنگی در ایران می باشد که در طول سالیان گذشته توسط افراد خیر و واقفان اهدا گردیده است.

بر اساس شواهد و قرائن  آستان قدس رضوی دارای منابع مهمی از کتابهای درسی چاپ سنگی دوره قاجار می باشد. این منابع دارای ارزش تاریخی و فرهنگی می باشند. از آنجا که با ورود صنعت چاپ به ایران به جهت سهولت و سرعت کتب چاپ سنگی جایگزین نسخه های خطی شدند و شروع این نهضت چاپ و انتشار کتاب تقریبا مقارن شد با تاسیس مراکز آکادمی علمی در کشور همانند مدرسه دارالفنون بنابراین کتب درسی در میان کتب چاپ سنگی جایگاه خاصی دارند و بررسی آنها جنبه های ناشناخته ای از فعالیت های علمی و آموزسی را روشن می کند  وبه همین جهت بررسی کتب درسی چاپ سنگی از اهمی خاصی برخوردار است.

                                   

۱-۴- اهداف پژوهش

معرفی جنبه های مختلف  کتاب­های درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

۱-۴-۱- اهداف اصلی

۱- بررسی  فراوانی کتب  درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی

۲- بررسی نحوه پراکندگی موضوعی کتب  درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی

۳-  بررسی نحوه توزیع دوره های تاریخی چاپ کتب درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی

۴-  بررسی پراکندگی مطبعه هایی که کتب درسی چاپ سنگی را چاپ و منتشر کرده اند

 1-4-2- اهداف فرعی

بررسی  مشخصه های کتابشناسی و نسخه شناسی کتب درسی چاپ سنگی به جا مانده از دوره قاجار

 

۱-۵- پرسش های پژوهش

۱- فراوانی کتب  درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی به چه میزان است؟

۲- نحوه پراکندگی موضوعی کتب  درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی چگونه است؟

۳- نحوه توزیع دوره های تاریخی چاپ کتب درسی چاپ سنگی در کتابخانه آستان قدس رضوی چگونه است؟

۴- پراکندگی مطبعه هایی که کتب درسی چاپ سنگی را چاپ و منتشر کرده اند چگونه است ؟

۱-۶- روش تحقیق:

به شیوه مشاهده انجام می­شود و روش فیش­برداری و کتابخانه­ای

مراجعه به کتابخانه آستان قدس و هماهنگی با مسئولین کتابخانه و حضور در تالار محققان و مشاهده و بررسی کتب درسی چاپ سنگی از دوره قاجار موجود در آن مکان مقدس.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی مولفه های اصلی:

۱-۷-۱- چاپ سنگی:

لیتوگرافی در لغت به معنای چاپ سنگی و حکاکی روی سنگ است و از قدیمی ترین انواع چاپ محسوب می شود که بیشتر برای چاپ کتب استفاده می گردید. چاپ سنگی نوعی چاپ مسطح بوده که درآن به جای حروف از سنگ مرمر استفاده می شده؛ بدین ترتیب که نوشته یا تصویر را به روی سنگ منتقل می کردند و با استفاده از روش های شیمیایی آن را برجسته می نمودند و سپس این تصویر به کرّات روی کاغذ کپی می شده است. این نوع چاپ با استفاده از روش مختلط فیزیکی و شیمیایی بر اساس دفع متقابل آب و چربی اختراع گردیده است (مبارکه، ۱۳۷۸: ۷۷).

 1-7-2- کتابخانه آستان قدس رضوی:

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین کتابخانه های ایران دارای مجموعه غنی از کتب چاپ سنگی نفیس و منحصر به فرد می باشد. و از جمله کتابخانه‌های وقفی قدیم است که درکنار بقعۀ مطهر حضرت رضا علیه السّلام شکل گرفته و تا امروز پابرجا مانده و در حفظو نگهداری میراث گذشتگان سـهم‌ بـه‌ سزایی دارد. (محبوب فریمانی، ۱۳۹۱: ۸۶)

تعداد صفحه :۱۵۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

پایان نامه بررسی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول هجری تا پایان حکومت آل بویه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

دانشکده علوم انسانی

گروه تاریخ

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی)

 عنوان :

بررسی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول هجری تا پایان حکومت آل بویه

استاد مشاور :

دکتر سید هاشم آقاجری                                                    

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

ارّجان در حوالی بهبهان کنونی و میانه راه شیراز و اهواز قرار گرفته بود. این کورۀ تاریخی در قرون نخستین اسلامی وسعتی حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع داشت، که شهر ارّجان مرکز آن محسوب می شد. بیشتر منابع دوره‌ی اسلامی برآنند که شهر ارّجان به وسیله‌ی قباد ساسانی در سال ۵۰۲ میلادی ساخته شده، امّا کشف گور باستانی کتین هوتران در سال ۱۳۶۱ ه ش گویای قدمت این شهر در دوره­ی قبل از ورود آریایی ها به ایران است. در اواخر عصر ساسانی ارّجان به شهری مهّم تبدیل گردید، به‌طوری که یکی‌ از ایالات پنجگانه فارس محسوب می‌شد. مسلمانان در دوره خلافت عمر به فرماندهی عثمان بن ابی العاص و ابوموسی اشعری این شهر را تصرف نمودند و عصر طلایی رونق اقتصادی و اجتماعی ارّجان در دوره‌ی آل بویه‌ رقم زده شد.  بطور کلی ارّجان در دوره اسلامی، گذشته از عظمت و رونق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود، محل برخورد بازرگانان، تاجران، شاعران، دانشمندان و حتی موسیقیدانان بوده است. این کوره به عنوان واسطه ارتباطی بین فلات ایران و بین النهرین عمل می­کرد، که این عمل آن را به مرکز تجاری و استراتژیکی مهّمی تبدیل نموده بود و اهمیت راهبردی غیر قابل انکاری را برای آن به ارمغان می آورد. قرار گرفتن در دامنه­های پر آب زاگرس زمینۀ کشاورزی پر رونق را در ارّجان فراهم نموده بود، که نتیجه این امر افزایش و جذب جمعیّت‌ و رونق و آبادی در اوایل دوره‌ی اسلامی بود. امّا این رونق‌ دیری نپاید و از اواخر سده‌ی پنجم هجری به دلایل متعدد طبیعی و انسانی رونق‌ و شکوفایی ارّجان رو به انحطاط نهاد، امّا به‌زودی در چند کیلومتری ارّجان قدیم، از نیمه دوم قرن هشتم هجری شهر بهبهان ساخته شد، که همچنان میراث‌دار دیار فراموش شده‌ی‌ ارّجان است.

واژگان کلیدی: ارّجان، دورۀ اسلامی، آل بویه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ

فهرست مطالب

۱- فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………    1

۱-۱ مقدمه: ۲

۱-۲ بیان مسئله: ۴

۱-۳ سؤالات و فرضیات تحقیق: ۵

۱-۳-۱ سؤال اصلی: ۵

۱-۳-۲ سؤالات فرعی: ۵

۱-۳-۳ فرضیه اصلی: ۶

۱-۳-۴ فرضیات فرعی: ۶

۱-۴ هدف پژوهش: ۶

۱-۵ کاربرد پژوهش: ۷

۱-۶ ادبیات پژوهش: ۷

۱-۷ جنبه نوآوری: ۷

۱-۸ روش کار در پژوهش: ۸

۱-۹ سازماندهی پژوهش: ۸

۱-۱۰ نقد و ارزیابی منابع   10

۱-۱۰-۱ منابع تاریخی دست اول. ۱۰

۱-۱۰-۲ کتب انساب و رجال. ۱۴

۱-۱۰-۳ منابع جغرافیایی.. ۱۵

۱-۱۰-۴ سفرنامه ها ۱۷

۱-۱۰-۵ تحقیقات جدید. ۱۸

۲- فصل دوم: پیشینۀ تاریخی ارّجان……………………………………………………………    20

۲-۱ ساخت ارجّان   21

۲-۲ شواهد باستان شناسی: ۲۳

۲-۳ تپه سبز: ۲۸

۲-۴ نامهای ارّجان: ۲۹

۲-۵ عبور اسکندر از ارّجان: ۳۲

۲-۶ ارّجان در دورۀ ساسانیان: ۳۴

۲-۶-۱ کورۀ ارّجان: ۳۴

۲-۶-۲ دین زردشتی: ۳۷

۳-۶-۲آیین مسیحیت: ۳۹

۲-۶-۴ آیین مزدکی: ۴۱

۲-۶-۵ گسترش مسیحیت: ۴۱

۳- فصل سوم: جغرافیای تاریخی ارّجان………………………………………………………….. ۴۳

۳-۱ موقعیت جغرافیایی: ۴۴

۳-۲ مرزهای ارّجان: ۴۵

۳-۳ مومیایی ارّجان: ۴۸

۳-۴ تنگ سروک: ۴۹

۳-۵ اقلیم: ۵۰

۳-۶ رودها: ۵۳

۳-۶-۱ رود طاب: ۵۳

۳-۶-۲ رود شیرین: ۵۵

۳-۶-۳ رود خویدان: ۵۶

۳-۷ پل های ارّجان: ۵۷

۳-۸ شهرها و نواحی: ۵۹

۳-۸-۱ ارّجان: ۶۰

۳-۸-۱-۱ زبان: ۶۵

۳-۸-۱-۲ فاصله‏ها: ۶۶

۳-۸-۲ شهر آسک: ۶۷

۳-۸-۳ بلاد شاپور: ۷۰

۳-۸-۴ ریشهر: ۷۱

۳-۸-۵ جنّابه: ۷۲

۳-۸-۶ سینیز: ۷۳

۳-۸-۷ مهروبان: ۷۷

۳-۸-۸ هندیجان: ۷۹

۳-۸-۹ سایر نواحی و رساتیق ارّجان: ۷۹

۳-۸-۱۰ جزایر: ۸۲

۳-۸-۱۱ زموم اکراد: ۸۲

۴- فصل چهارم: تحولات سیاسی…………………………………………………………………. ۸۴

۴-۱ مقدمه: ۸۵

۴-۲ بخش اول: وضعیت سیاسی ارّجان و نواحی آن در قرون اول و دوم هجری   86

۴-۲-۱ فتح ارّجان: ۸۶

۴-۲-۲ جدائی بنی ناجیه از امام علی (ع): ۹۰

۴-۲-۳ حکمرانی زیاد بن ابیه: ۹۵

۴-۲-۴ خوارج: ۹۸

۴-۲-۴-۱ جنگ آسک: ۹۸

۴-۲-۴-۲ جنگ توج: ۹۹

۴-۲-۴-۳ خوارج در عهد آل زبیر در ارّجان: ۱۰۰

۴-۳ نبرد عبدالله بن معاویه در شاپور از توابع ارّجان: ۱۰۱

۴-۴ بخش دوم: وضعیت سیاسی ارّجان و نواحی آن در قرن سوم هجری   103

۴-۴-۱ قرمطیان: ۱۰۳

۴-۴-۱-۱ شکل گیری جنبش: ۱۰۳

۴-۴-۱-۲ تبار ابوسعید: ۱۰۸

۴-۴-۱-۳ ذکرویه بن مهرویه: ۱۰۹

۴-۴-۱-۴ ابتداء ظهور قرمطیان: ۱۱۰

۴-۴-۱-۵ ابو سعید جنّابى: ۱۱۱

۴-۴-۱-۶ قتل ابو سعید جنابی: ۱۱۶

۴-۴-۱-۷ ابوطاهر جنابی: ۱۱۸

۴-۴-۱-۸ زکرى خراسانى: ۱۲۳

۴-۴-۱-۹ بازپرسى ابن فرات از على بن عیسى‏: ۱۲۴

۴-۴-۱-۱۰ جانشینان ابوطاهر: ۱۲۴

۴-۴-۱-۱۱ برگرداندن حجر الاسود: ۱۲۵

۴-۴-۱-۱۲ انقراض قرمطیان: ۱۲۷

۴-۴-۲ صفاریان در ارّجان: ۱۲۷

۴-۴-۲-۱ یعقوب لیث: ۱۲۸

۴-۴-۲-۲ جنگ های عمرولیث با الموفق: ۱۲۹

۴-۴-۲-۳ جنگ های پسر لیث بن علی بن اللیث: ۱۳۰

۴-۵ بخش سوم: اوج اقتدار سیاسی ارّجان در دورۀ آل بویه: ۱۳۳

۴-۵-۱ چگونگی شکل گیری: ۱۳۳

۴-۵-۲ آغاز کار ابو الحسن على بن بویه: ۱۳۸

۴-۵-۳ شورش بریدی: ۱۴۲

۴-۵-۴ حمله احمد بن بویه و ابو عبد الله بریدى به اهواز: ۱۴۵

۴-۵-۵ فرمانروایی رکن الدوله: ۱۴۸

۴-۵-۶ فرمانروایی عضد الدوله: ۱۴۹

۴-۵-۷ فرمانروایى صمصام الدوله در عراق و پادشاهى شرف الدوله در فارس:‏ ۱۵۳

۴-۵-۸ تصرف اهواز توسط شرف الدوله:‏ ۱۵۵

۴-۵-۹ تقسیم قلمرو میان صمصام الدوله و بهاء الدوله: ۱۵۶

۴-۵-۱۰ پادشاهی صمصام الدوله در خوزستان: ۱۵۸

۴-۵-۱۱ مرگ شرف الدوله و به تخت نشستن بهاء الدوله: ۱۶۰

۴-۵-۱۲ عزیمت امیر على بن شرف الدوله به فارس:‏ ۱۶۰

۴-۵-۱۳ کشته شدن صمصام الدوله: ۱۶۲

۴-۵-۱۴ فرمانروایی بهاءالدوله: ۱۶۴

۴-۵-۱۵ نبرد های  بهاء الدوله:‏ ۱۶۵

۴-۵-۱۶ تصرف فارس و خوزستان‏: ۱۶۶

۴-۵-۱۷ مرگ بهاءالدوله و پادشاهی سلطان الدوله: ۱۶۸

۴-۵-۱۸ فرمانروایی بویه ابو منصور بن رکن الدوله: ۱۶۸

۴-۵-۱۹ فرمانروایی بختیار: ۱۶۹

۴-۵-۲۰ فرمانروایی ابو الفوارس‏: ۱۷۱

۴-۵-۲۱ تصرف عراق بوسیله مشرف الدوله:‏ ۱۷۲

۴-۵-۲۲ فرمانروایی ملک رحیم (۴۴۰- ۴۴۷): ۱۷۴

۴-۵-۲۳ چیره شدن ملک رحیم بر شیراز: ۱۷۵

۴-۵-۲۴ جنگ میان هزار سب و فولاد: ۱۷۶

۴-۵-۲۵ پیروزى ملک رحیم در ارّجان:‏ ۱۸۰

۴-۵-۲۶ تسخیر ایران به دست سلجوقیان: ۱۸۰

۵فصل پنجم: تحولات اقتصادی…………………………………………………………………    183

۵-۱ مقدمه: ۱۸۴

۵-۲ وضعیت اقتصادی ارّجان در دوره آل بویه: ۱۸۵

۵-۲-۱ حسن اتفاق و یاری بخت آل بویه: ۱۸۷

۵-۳ شبکه ارتباطی: ۱۸۹

۵-۴ تجارت: ۱۹۰

۵-۴-۱ تجارت دریایی: ۱۹۲

۵-۴-۱-۱ ریشهر. ۱۹۲

۵-۴-۱-۲ جنّابه: ۱۹۳

۵-۴-۱-۳ سینیز: ۱۹۳

۵-۴-۱-۴ مهروبان: ۱۹۵

۵-۴-۱-۵ جزایر: ۱۹۶

۵-۴-۲ تجارت زمینی: ۱۹۷

۵-۵ محصولات کشاورزی: ۱۹۹

۵-۶ صنعت: ۲۰۱

۵-۷ ضرب سکه در ارّجان: ۲۰۲

۵-۸ وضع مالیاتی: ۲۰۴

۶فصل ششم: تحولات فرهنگی و دینی……………………………………………………….. ۲۰۷

۶-۱ فصل اول: تحولات فرهنگی   208

۶-۱-۱ تعریف موسیقی: ۲۰۸

۶-۱-۲ موسیقى در دوره ساسانى: ۲۰۸

۶-۱-۳ توجه اعراب به موسیقى‏: ۲۱۰

۶-۱-۴ ابراهیم ارّجانی: ۲۱۷

۶-۱-۴-۱ اُبُله: ۲۲۰

۶-۱-۴-۲ ابراهیم ارّجانی در ابله: ۲۲۰

۶-۱-۴-۳ ویژگی های هنری و خصوصیات اخلاقی: ۲۲۶

۶-۱-۵ اسحاق ارّجانی: ۲۳۰

۶-۱-۶ حماد بن اسحاق: ۲۳۳

۶-۱-۷ زریاب: ۲۳۳

۶-۱-۸ صوفیه:‏ ۲۳۷

۱-۸-۱-۶ ابو الحسین بندار بن الحسین بن محمّد بن المهلب شیرازى: ۲۳۸

۶-۱-۹ پزشکان: ۲۳۹

۶-۱-۹-۱ ابوزید ارجانی: ۲۳۹

۶-۲ فصل دوم: تحولات دینی ارّجان   239

۶-۲-۱ زردشتیان: ۲۴۰

۶-۲-۲ مسیحیان: ۲۴۳

۶-۲-۳ خوارج: ۲۴۵

۶-۲-۴ سایر ادیان و مذاهب: ۲۴۶

۶-۲-۵ عبور امام رضا(ع) از ارّجان: ۲۴۶

۶-۲-۶ مسجد بکان: ۲۴۷

۶-۲-۷ اصحاب ائمه در ارّجان: ۲۴۸

۶-۲-۷-۱ حسین بن عبدالله ارّجانی: ۲۴۸

۶-۲-۷-۲ عبدالله بن بکیر ارّجانی: ۲۴۹

۶-۲-۷-۳ عبد الله بن محمد ارّجانی: ۲۵۱

۶-۲-۸ رجال حدیث در ارّجان: ۲۵۱

۶-۲-۸-۱ ابی اسحاق ارّجانی: ۲۵۱

۶-۲-۸-۲ عبد الاعلی ارّجانی: ۲۵۳

۶-۲-۸-۳ ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن عقبه المضرس ارّجانی: ۲۵۳

۶-۲-۸-۴ حسن بن محمد بن حسن بن یزداد بن مهران ارّجانی: ۲۵۳

۶-۲-۸-۵ ابوبکر محمد بن قاسم بن زهیر ارّجانی: ۲۵۳

۶-۲-۸-۶ ابواسحق ابراهیم بن احمد بن زید ارّجانی: ۲۵۴

۶-۲-۹ علی بن مهزیار: ۲۵۴

۶-۳ نتیجه گیری: ۲۵۶

۶-۴ منابع و مآخذ  267

 • مقدمه:

ارّجان شهری در جنوب شرقی استان خوزستان امروزی بود، که خرابه‌های آن در شمال بهبهان کنونی برجای مانده است. شهر ارّجان که ارغان هم گفته می شد در حدود سه کیلومتری دامنۀ کوه بدیل واقع بود و از شمال به رودخانه تاب و از مشرق، جنوب و مغرب به دشت ارّجان محدود می شد. اشیاء به دست‎آمده از کشفیات باستان‌شناسی سال ۱۳۶۱ هجری شمسی نشان از قدمت آن در دورۀ ایلام نو دارد. گور مکشوفه کتین هوتران فرزند پادشاه ایلامی همراه با جام ارّجان و حلقۀ قدرت، شوکت و عظمت فرهنگی و هنری ارّجان را به نمایش می‌گذارد و با عرضۀ اطلاعات گران‌بهایی، تاریخ بهبهان را معلوم می‌دارد، که این شهر قدیمی چگونه از نظر فرهنگی بر تارک منطقه می‌درخشیده است.

این شهر از دیرباز مرکزیت منطقه ارّجان و کهگیلویه را بر عهده داشته ‌است. از سنگ نبشته‌ها و حجاری‌های تنگ سروک و غیره معلوم می‌گردد که ارّجان از شهرهای پیش از مهاجرت آریایی ‌ها بوده است.

 ارّجان در زمان ساسانیان یکی از پنج کورۀ اصلی فارس محسوب می شد. وقتی که قبادبن فیروز ساسانی سلطنت را از برادرش جاماسب باز گرفت توجه خود را به آبادی بعضی شهرهای ایران معطوف داشت؛ از جمله نسبت به پیشرفت شهر ارّجان آن قدر کوشش کرده بود که اکثر مورخین دوره اسلامی موجودیت قبلی و سوابق تاریخی این شهر را از نظر انداخته، و ارّجان را از بنا های قباد ساسانی دانسته اند. امّا پس از ورود اسلام به این کورۀ تاریخی وضعیت دینی سیاسی و اقتصادی آن تغییرات بسزایی کرد. این کوره تاریخی در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت های حاکم بر این منطقه در قرون نخستین هجری نقش بارزی را ایفا نموده است.

 یکی از ویژگی های بارز انسانی هر منطقه که بر روی پراکندگی جمعیت، وضعیت مسکن، آداب و رسوم، وضعیت پوشش و… آن منطقه تأثیر شامخی دارد، نفوذ ادیان و مذاهب در یک منطقه است. کوره ارّجان به دلیل عواملی مثل وسعت، وجود راه هایی که باعث ارتباط این منطقه با مناطق مجاور می شدند و قرار گرفتن در  منطقه فارس که از گذشته های دور مهد ادیان بزرگی مثل زردشتی بود، پذیرای ادیان مختلفی بوده است. قبل از ورود اسلام به ایران رسوخ دین زردشتی در این کورۀ تاریخی بدان حد بود، که تا مدت ها بعد از نفوذ اسلام در این منطقه هنوز قلعه هایی مثل الجص در ارّجان، از مراکز اصلی زردشتیان به شمار می رفتند.

 یکی دیگر از ادیانی که زمان های بسیار دور تحولی اساسی در دنیای آن زمان و امروز ایجاد نموده است دین مسیحیت است. این دین نیز مثل سایر ادیان از چنان انتشاری برخوردار بوده است که توانسته به اقصی النقاط دنیای آن زمان رسوخ کند؛ و در این میان منطقه ارّجان نیز از تأثیر این دین بزرگ بر کنار نمانده است؛ و تا مدت ها پس از رسوخ اسلام هنوز پیروان مسیحیت در جای جای  ناحیه ارّجان زندگی می کردند. این ادیان و مذاهب با کمیت ها و کیفیات های مختلفی توسط مردم ارّجان پذیرفته شدند و باعث ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگی مردم، آداب و رسوم و پوشش، نوع سلوک و رفتار مردم، چگونگی انجام مراسم عبادی و… در این منطقه شدند. امّا با ورود اسلام به این کورۀ تاریخی کم کم زمینه تغییر و تحولات اساسی تری در این کورۀ تاریخی فراهم گردید.

همچنین ارّجان در زمینه تحولات اقتصادی قرون نخستین هجری نقش بسزائی را ایفا نموده است. بررسی سیر تحول تمدن بشری،گویای این واقعیت مهّم است، که شکل گیری ارتباطات و توسعه آن با تحولات اجتماعی، اقتصادی و … همراه بوده است، به گونه ای که میان بهره وری در بخش حمل و نقل و کارآیی بخش های اقتصادی و اجتماعی ارتباطی همگون و تنگاتنگ برقرار است. همچنین وجود زمینه های بالقوه کشاورزی نیز از ضرورت های پیشرفت اقتصادی یک منطقه می باشد. از این نظرگاه ها نیز ارّجان یکی از مناطقی بود که بالقوه توانایی هایی را در خود نهفته بود، که با بهره وری مناسب زمینه رشد اقتصادی را در آن فراهم می نمود.

علاوه بر این ارّجان در دوره اسلامی در شکل گیری بسیاری از جنبش ها مثل قرمطیان نقش اساسی را ایفا نمود. ارّجان در طول حکومت هایی مثل آل بویه و صفاریان تصرف گردیده و جرقه بسیاری از فتوحات این حکومت ها از این کورۀ تاریخی زده شد. لذا سعی ما در این پژوهش بر این است تا تأثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارّجان را بر دولت های حاکم بر این منطقه در چهار قرن اول هجری قمری مشخص نماییم.

 • بیان مسئله:

شهر باستانی ارجان – به معنای ارزش واحترام- در استان خوزستان در ده کیلومتری شمال  شهرستان بهبهان کنونی، کنار رودخانه مارون(تاب) قرار داشته است، که اکنون خرابه هایی از آن موجود است. قدمت تاریخی منطقه ی ارّجان بر اساس کشفیاتی که در شهر قدیمی ارّجان در سال ۱۳۶۱ ه. ش صورت گرفته است، به دوره عیلام نو می رسد. ارّجان در زمان ساسانیان یکی از چهار شهر مهّم ایران بوده و اکثر مورخان دوره اسلامی بنّای این شهر را به قباد ساسانی نسبت می دهند.

سپاه اسلام در زمان خلافت عمر به فرماندهی « عثمان بن ابی العاص و ابوموسی اشعری » ارّجان و نواحی و رساتیق آن را فتح نمود. این شهر در قرون اولیّه اسلامی آباد بوده و از شهرهای بزرگ به حساب می آمده است. نام ارّجان در دوره اسلامی بخصوص در جنگ های اُمویان و خوارج زیاد به چشم می خورد، اما عصر طلّایی رونق و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی آن در دوره ی آل بویه است. علی بن بویه در سال ۳۱۹ یا۳۲۰ ه. ق بر ارّجان مستولی شد و در دوره ی منازعات بهاء الدوله و صمصام الدوله این شهر به صمصام الدوله تعلق گرفت. این شهر در زمان عضد الدوله دیلمی بسیار آباد، و پایتخت دوم آل بویه بوده،  و از سکه ها و آثار به جای مانده از دوره ی آل بویه می توان به اهمیت اقتصادی ارّجان پی برد، چنانکه رکن الدوله دیلمی گفت: « من بین النهرین را بخاطر نامش می خواهم ، اما ارّجان را بخاطر عایداتش».

شهر ارّجان از دیرباز مرکزیت منطقه ی ارّجان وکهگیلویه را بر عهده داشته است و زمین های کشاورزی حاصلخیز وآب فراوان رودخانه های تاب (خیر آباد) و جراحیه زمینه رونق کشاورزی را در این شهر فراهم کرده است.

عواملی مثل نقش پیوندی میان فلات ایران و بین النهرین، گذشتن راه شاهی شوش به استخر، و وجود راه های ارّجان-شوش، ارّجان- شیراز، ارّجان-اسپهان و سپس راه دریایی گناوه و ماهرویان شهر ارّجان را به یک مرکز مهّم بازرگانی تبدیل کرده است.

این شهر در دوره ی اسلامی با وجود افراد سرشناسی مثل: عبدالله بن بکیر ارّجانی، حسین بن عبد الله ارّجانی، عبد الله بن محمد ارجانی، ابراهیم ارّجانی و نوادگانش و … درخشش علمی و ادبی خود را به جهان اسلام ثابت کرده است.

شهر ارّجان از اواخر سده پنجم ه. ق به دلایل متعدد طبیعی و انسانی مثل: زلزله های پیاپی در قرن پنجم ه. ق، حملات اسماعیلیان به ارّجان در دوره ی سلجوقیان و جنگ بین مدعیان آن در دوره های مختلف مثل، سلاجقه، خوارزمشاهیان وایلخانان، بخصوص جنگ بین اتابکان فارس و لر و ارّجان وکهگیلویه رو به انحطاط و ویرانی گذاشته است و آخرین کوشش ها برای بازسازی آن در دورۀ ایلخانان ناکام ماند، اما به زودی در نیمه ی دوم قرن هشتم ه. ق شهر جدید بهبهان بنا شد که همچنان میراث دار دیار فراموش شده ی ارّجان است.

 • سؤالات و فرضیات تحقیق:
  • سؤال اصلی:

باتوجه به مقدمات مطرح شده، پژوهش پیش رو در صدد آن است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که سیر تدریجی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول هجری تا پایان دولت آل بویه چه تأثیراتی بر  تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… دولت های حاکم بر این منطقه داشته است؟

 • سؤالات فرعی:

ضمن آنکه در درون پرسش اصلی، سؤالات فرعی مختلفی مطرح خواهد شد که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- وضعیت اقتصادی و سیاسی ارّجان در دورۀ آل بویه چگونه بوده است؟ ۲- دانشمندان و بزرگان ارّجان در تحولات فرهنگی چهار قرن اول هجری چه نقشی را ایفا نمودند؟ ۳- بزرگان دینی ارّجان در گسترش اسلام چه تأثیراتی داشتند؟ ۴- کورۀ ارّجان برای دولت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری چه اهمیت هایی داشت؟ ۵- در طول چهار قرن اول هجری چه جنبش های سیاسی و دینی بوسیلۀ مردم ارّجان پی ریزی شد؟

 • فرضیه اصلی:

اما فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تحولات تاریخی ارّجان در شکوفایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومت­های اسلامی حاکم بر این منطقه از قرن اول تا پایان حکومت آل بویه نقش بارزی ایفا کرده است.

 • فرضیات فرعی:

علاوه بر فرضیه اصلی برخی فرضیات فرعی نیز در درون فرضیه اصلی مطرح هستند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم. ۱- با توجه به مدت استقرار امارت آل بویه در ارّجان این منطقه نقش بسزایی را در تحولات سیاسی و اقتصادی این دولت ایفا نموده باشد. ۲- دانشمندان ارّجان نقش بسزایی را در تحولات فرهنگی چهار قرن اول هجری ایفا نموده باشند. ۵- کورۀ ارّجان از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای دولت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری اهمیت بسیاری داشته است. ۴- مردم ارّجان نقش بسزایی در پی ریزی برخی جنبش های چهار قرن اول هجری ایفا نموده باشند.

 • هدف پژوهش:

 هدف از پژوهش این است که با توجه به اینکه تا به حال کتاب جامعی که تمام جوانب سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی ارّجان را در طول چهار قرن اول هجری در برگیرد نوشته نشده است، لذا این پژوهش به دنبال آن است تا با بررسی منابع قرون اولیه هجری قمری نگرش جدیدی نسبت به این موضوع ایجاد نماید، و تمامی جوانب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کوره تاریخی را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید، تا نقش این کوره تاریخی از جنبه های مختلف در رشد و شکوفایی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… دولت های اسلامی در این بازده زمانی روشن گردد.

 • کاربرد پژوهش:

از لحاظ جنبه ی کاربردی نتایج این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و سازمان فرهنگی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد و پژوهشگر با به دست آوردن نتایج جدیدی از مسأله تحقیق، تحلیل جدیدی از موضوع مورد بحث ارائه دهد.

 • ادبیات پژوهش:

در میان منابع مربوط به دوره اسلامی در قسمت مربوط به ورود مسلمانان و فتح نواحی مختلف آن توسط مسلمانان، به موضوع تصرف ارّجان توسط مسلمانان واهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن برای مسلمانان به صورت پراکنده اشاره شد. از جمله کتاب های که مطالبی را راجع به ارّجان نوشته اند می توان به کتاب ارّجان وکهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفویه هاینس گاوبه، ارّجان وبهبهان رضاجوکار قنواتی، شناسنامه بهبهان رضا جوکار قنواتی، خوزستان وکهگیلویه وممسنی دکتر احمد اقتداری، خوزستان وتمدن دیرینۀ آن اثر ایرج افشار سیستانی اشاره کرد. در میان پایان نامه ها نیز بهبهان در گذر تاریخ با نگرشی برعصر قاجار آقای مجید روشن بخت(۱۳۷۵) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان و ارّجان و بهبهان در میان تاریخ  آقای حمید مصدر(۱۳۸۰) در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مورد توجه می باشد.

 • جنبه نوآوری:

 سوابق پژوهشی در این زمینه نسبتاً محدود بوده و پژوهش­های محدود صورت گرفته نیز به طور کلی و عام هستند. در میان پژوهش های علمی، پژوهشی که منحصراً به موضوع روابط سیاسی، اقتصادی وفرهنگی شهر ارجان (از قرن اول تا چهارم هجری قمری) پرداخته باشد، یافت نمی شود، بلکه موضوع مورد بحث زیر مجموعه ای از موضوعات مطرح شده می باشد، اما مطالعۀ حاضر به بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر ارّجان در طی قرون اول تا چهارم هجری قمری پرداخته است. لذا می تواند نگرشی جدید در این باره داشته باشد و تمامی تأثیرات این کوره تاریخی را بر حکومت های حاکم بر این منطقه در طول چهار قرن اول هجری تجزیه و تحلیل نماید.

 • روش کار در پژوهش:

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تاریخی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً کتابخانه­ای و اسنادی می باشد، که بعد از شناسایی منابع موجود تکمیل می شود. ضمن اینکه گرداوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری است که فیش ها بر اساس سازماندهی تحقیق و موضوع فیش ها طبقه بندی می شود که به محقق در تحلیل و نگارش متن تحقیق کمک می کنند.

 • سازماندهی پژوهش:

در راستای اهداف ذکر شده این پژوهش در شش فصل سازماندهی شده است.

در فصل اول کلیات تحقیق ذکر شده است.

در فصل دوم به چگونگی ساختن این شهر و پیشینه تاریخی آن در دوره قبل از اسلام پرداخته شد. همچنین سعی شده است با ارائه توضیحاتی در مورد ادیان و مذاهب در اواخر دوره ساسانیان وضعیت دینی ارّجان در آستانه ورود اسلام مشخص گردد.

فصل سوم، جغرافیا و تاریخچه ای از کوره ارّجان و نواحی و رساتیق آن را بیان می کند. در این فصل به مباحث مختلف جغرافیای تاریخی منطقه که می توانست در راه رسیدن به اهداف اصلی تحقیق در فصول بعد کمک نماید پرداخته شده است. در این فصل ارّجان و نواحی و رساتیق آن، ارتباط آنها با موضوع تحقیق و قرار گرفتن زمینه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی فرهنگی، سیاسی و… در منطقه مورد نظر می باشد.

فصل چهارم معطوف به روابط سیاسی کوره ارّجان و نواحی و رساتیق آن با حکومت های  اسلامی در طول چهار قرن اول هجری قمری است، و به سه بخش تقسیم شده است. در بخش اول وقایع دو قرن اول هجری شرح داده شدند. ابتدا به چگونگی ظهور اسلام و فتح ارّجان توسط مسلمانان در دوره خلیفه دوم اشاره شده است، و در قسمت بعد سعی شده است از دورۀ امامت امام علی(ع) و اختلافاتی که با بنی ناجیه و خوارج داشتند، و همچنین نبرد های مختلف خوارج در سراسر دوره اُموی و عباسی در نواحی مختلف ارّجان ذکری به میان آید. در بخش دوم به نقش ابوسعید جنابی و نوادگانش در شکل گیری جنبش قرمطیان و همچنین نقش سیاسی امرای صفاری و روابط آنها با حکومت عباسی در منطقه ارّجان اشاره شده است. در بخش سوم از اوج عظمت و شکوفایی سیاسی ارّجان در دوره آل بویه به صورت مفصل یاد شده است که بیشترین مطالب این فصل به وضعیت سیاسی ارّجان در این دوره مهم تاریخی اختصاص دارد.

  فصل پنجم اختصاص به وضعیت اقتصادی ارّجان دارد. در این فصل ابتدا وضعیت اقتصادی ارّجان در دوره مهّم آل بویه روشن شده است، سپس سعی شده به تأثیرات شبکه ارتباطی گسترده ارّجان در اقتصاد این دوره پرداخته شود. در ادامه وضعیت تجّاری ارّجان به دو قسمت تجّارت دریایی و زمینی تقسیم شده، و به نقش شهرها و نواحی آن در این تجّارت اشاره شده است. در آخر به وضعیت کشاورزی، صنایع، ضرب سکّه و وضع مالیاتی ارّجان و نقش آنها در وضعیت اقتصادی منطقه پرداخته شده است.

فصل ششم به وضعیت فرهنگی و دینی ارّجان در چهار قرن اول هجری اختصاص داده شده است و به دو بخش فرهنگی و دینی تقسیم شده است. عمده ترین مطالب بخش فرهنگی به علم موسیقی اختصاص داده شده است. در این فصل ابتدا بعد از تعریف موسیقی به وضعیت موسیقی در دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام اشاره شده است و سعی شده با بررسی نقش ابراهیم ارّجانی و نوادگان و شاگردانش موسیقی ایران قبل از اسلام را به دوره اسلامی متصل نمود. در ادامه به وضعیت صوفیه در ارّجان روشن شده و در آخر به نقش پزشکانی مثل ابوزید ارّجانی اشاره شده است.

بخش دوم اختصاص به وضعیت دینی ارّجان دارد که در این بخش ابتدا به وضعیت زردشتیان و مسیحیان در این منطقه پرداخته شده است و سپس اهل حدیث و معتزله و سایر ادیان و مذاهب ارّجان یاد شده است. در پایان به چند تن از اصحاب ائمه و رجال اهل حدیث در ارّجان اشاره شد و احادیثی از هر یک از این بزرگواران نقل گردید.

 • نقد و ارزیابی منابع

در پژوهش پیش رو ۱۵۶ منبع و مأخذ مورد استفاده قرار گرفته اند که می توان آنها رابه چند دسته تقسیم نمود: که در این تقسیم بندی می توان به منابع دست اول تاریخی؛ منابع جغرافیایی، کتب رجال و انساب و تحقیقات جدید اشاره نمود. ما در اینجا به نقد و ارزیابی تعدادی از این منابع می پردازیم.

 • منابع تاریخی دست اول

-تجارب الامم اثر ابن مسکویه  یکی از منابع مهّم و دست اول دورۀ آل بویه می باشد. ابن مسکویه در ۳۲۶ هجری در پرندک شهرستان زرندیه متولد شد. او در همان کودکی علوم مقدماتی را فراگرفت، و به سرعت در طبیعیات و الهیات و ریاضیات و طب عالمی سرشناس شد. وی در آغاز زردشتی و بعد اسلام آورد و مدتی در استخدام محمدبن‌المهلبی وزیر معزالدوله بود. سپس نزد ابن العمید، وزیرِ رکن‌الدوله دیلمی، در سمت کلیددار کتاب‌خانه وی خدمت نمود، اما پس از کشته‌شدن وی به خدمت عضدالدوله رسید. او در دربار دیلمیان صاحب مقام و منزلت والایی بود، چنان‌که خود را از صاحب بن عباد کم‌تر نمی‌دانست. ابن مسکویه در ۴۲۱ هجری درگذشت و وی را در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند. بنابراین چون ابن مسکویه در