پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه آموزشی کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc »

گرایش : زراعت

عنوان:

بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پنج تاریخ کاشت ۱۰ آبان، ۲۵ آبان ، ۱۰ آذر، ۲۵ آذر و۱۰ دی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو چهار رقم گندم بهار، پیشتاز، پارسی (M84-17) و سیوند (M84-18) و یک لاین امید بخشM83-17 به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۸۸-۸۷  انجام شد. صفات فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک (بیوماس)‌، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه معنی دار بود. همچنین بین ارقام برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اختلاف معنی دار بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم  نیز بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه
معنی دار بود. اگر کشت با تأخیر بیشتری نسبت به تاریخ کاشت مطلوب انجام گیرد، میزان عملکرد کاهش
می یابد. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۷۷۳۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین
M83-17 در تاریخ کاشت دوم
(۲۵ آبان) و کمترین عملکرد دانه به میزان ۳۴۶۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم پارسی در تاریخ کاشت ۱۰ آذر بود.

واژه های کلیدی:

تاریخ کاشت، رقم، گندم، عملکرد دانه، اجزای عملکرد.

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. ..۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ..۲

۱-۱. اهمیت گندم……………………………………………………………………………………………………. ..۳

۱-۲. سطح زیر کشت و مقدار تولید…………………………………………………………………………….. ..۳

۱-۲-۱. سطح زیر کشت و مقدار تولید در جهان………………………………………………………. ..۳

۱-۲-۲. سطح زیر کشت و مقدار تولید در ایران……………………………………………………….. ..۵

فصل دوم: بررسی منابع…………………………………………………………………………………………… ۹

فصل سوم: مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۱. زمان و موقعیت و محل اجرای طرح……………………………………………………………………… ۳۷

۳-۱-۱. مشخصات اقلیمی……………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۲. عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲-۱. عملیات اولیه آماده سازی …………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲-۲. ایجاد کرت های آزمایش…………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۳. مشخصات ارقام مورد آزمایش…………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۳-۱. بهار……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۳-۲. پیشتاز………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۳-۳. لاین  M83-17…………………………………………………………………………………….. 41

۳-۳-۴. پارسی …………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۳-۵. سیوند ………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۴. عملیات کاشت………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۵. تیمارهای آزمایشی …………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۶. سطوح مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۷. عملیات داشت………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۸. اندازه گیری صفات و جمع آوری داده ها ……………………………………………………………… ۴۴

۳-۸-۱. زمان جوانه زنی  ……………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۸-۲. درصد سبز مزرعه …………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۸-۳. زمان پنجه دهی  …………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۸-۴. ارتفاع بوته    ………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۸-۵. تعداد بوته در واحد سطح………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۸-۶. تعداد پنجه در بوته………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۸-۷. تعداد سنبله در بوته………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۸-۸. تعداد دانه در سنبله………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۸-۹. تعداد گره در ساقه اصلی…………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۸-۱۰. عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۸-۱۱. وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۸-۱۲. وزن محصول کرت……………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۸-۱۳. عملکرد دانه………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۸-۱۴. شاخص برداشت………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۸-۱۵. عملکرد کاه و کلش………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۸-۱۶. درصد پروتئین دانه……………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۸-۱۷. شاخص سختی دانه………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۹. تجزیه و تحلیل آماری نتایج ……………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱. درصد سبز مزرعه…………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۲. تعداد بوته در واحد سطح…………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۳. تعداد پنجه در بوته  …………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۴. تعداد سنبله در بوته  ………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۵. تعداد دانه در سنبله  …………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۶. تعداد گره در ساقه اصلی …………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۷. ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۸.  عملکرد بیولوژیک (بیوماس)………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۹. عملکرد کاه و کلش………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۱۰.  وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱۱. عملکرد دانه………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱۲. شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۳. وزن محصول کرت  ……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۱۴. درصد پروتئین دانه  ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱۵. شاخص سختی دانه  ………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۱۶. همبستگی بین عملکرد دانه با برخی صفات آزمایش……………………………………………….. ۹۲

۴-۱۶-۱. همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته………………………………………………………. ۹۳

۴-۱۶-۲. همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله……………………………………………. ۹۳

۴-۱۶-۳. همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص برداشت………………………………………………. ۹۴

۴-۱۶-۴. همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد سنبله در بوته…………………………………………… ۹۴

۴-۱۶-۵. همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش…………………………………………… ۹۴

۴-۱۶-۶. همبستگی بین عملکرد دانه و وزن محصول کرت……………………………………………. ۹۵

۴-۱۷. همبستگی بین سایر صفات مورفولوژیکی……………………………………………………………… ۹۵

۴-۱۷-۱. همبستگی بین ارتفاع بوته و صفات مورفولوژیکی…………………………………………… ۹۵

۴-۱۷-۲. همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و صفات مورفولوژیکی………………………………….. ۹۵

۴-۱۷-۳. همبستگی بین شاخص برداشت و صفات مورفولوژیکی…………………………………… ۹۵

۴-۱۷-۴. همبستگی بین تعداد سنبله در بوته و صفات مورفولوژیکی………………………………… ۹۶

۴-۱۷-۵. همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و صفات مورفولوژیکی………………………………… ۹۶

۴-۱۷-۶. همبستگی بین عملکرد کاه و کلش و صفات مورفولوژیکی……………………………….. ۹۶

۴-۱۷-۷. همبستگی بین درصد سبز مزرعه و صفات مورفولوژیکی………………………………….. ۹۶

۴-۱۷-۸. همبستگی بین تعداد گره در ساقه و صفات مورفولوژیکی…………………………………. ۹۶

۴-۱۷-۹. همبستگی بین درصد پروتئین دانه و صفات مورفولوژیکی………………………………… ۹۶

۴-۱۸. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۱۹. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

  • منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
  • منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

 

فهرست جـداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (۱-۱).  سطح زیر کشت گندم در سال زراعی ۸۷-۸۶ به تفکیک استان ها…………………….. ۷

جدول (۱-۲). برنامه تولید گندم آبی و دیم در شهرستان های استان لرستان …………………………… ۸

جدول (۳-۱). میزان دمای ماهانه در سال ۱۳۸۷ در دشت سیلاخور……………………………………… ۳۸

جدول (۳-۲). میزان رطوبت در ماههای مختلف سال ۱۳۸۷ در دشت سیلاخور………………………. ۳۹

جدول (۴-۱). نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در آزمایش ……………………………… ۵۳

جدول (۴-۲). تجزیه همبستگی بین صفات مورد مطالعه……………………………………………………. ۹۷

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل (۳-۱). نمایی از جوانه زنی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. ۴۴

شکل (۳-۲). نمایی از سبز شدن بذور در سطح مزرعه آزمایشی………………………………………….. ۴۴

شکل (۳-۳). نمایی از پنجه دهی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. ۴۵

شکل (۳-۴). نمایی از شروع مرحله سنبله دهی در سطح مزرعه آزمایشی………………………………. ۴۵

شکل (۳-۵). نمایی از تشکیل سنبله در بوته در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………… ۴۶

شکل (۳-۶). نمایی از سنبله های تشکیل شده در یک کرت آزمایشی…………………………………… ۴۶

شکل (۳-۷). نمایی از تشکیل سنبله ها در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. ۴۷

شکل (۳-۸). نمایی از شروع مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. ۴۷

شکل (۳-۹). نمایی از مرحله رسیدگی در یک کرت آزمایشی…………………………………………….. ۴۸

شکل (۳-۱۰). نمایی کلی از مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. ۴۸

شکل (۳-۱۱). نمایی از برداشت محصول در سطح مزرعه آزمایشی……………………………………… ۴۹

شکل (۳-۱۲). نمایی از برداشت محصول بوسیله کمباین در سطح مزرعه آزمایشی…………………… ۴۹

شکل (۳-۱۳). نمایی از کاه و کلش باقی مانده پس از برداشت محصول………………………………… ۵۰

نمودار (۴-۱-۱). اثر تاریخ کاشت بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………….. ۵۵

نمودار (۴-۱-۲). اثر نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………………… ۵۵

نمودار (۴-۱-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………….. ۵۶

نمودار (۴-۲-۱). اثر تاریخ کاشت بر تعداد بوته در واحد سطح ………………………………………….. ۵۸

نمودار (۴-۲-۲). اثر نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح ……………………………………………….. ۵۸

نمودار (۴-۲-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح …………………. ۵۸

نمودار (۴-۳-۱). اثر تاریخ کاشت بر تعداد پنجه در بوته ………………………………………………….. ۶۱

نمودار (۴-۳-۲). اثر نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته  ………………………………………………………. ۶۱

نمودار (۴-۳-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته ………………………….. ۶۱

نمودار (۴-۴-۱). اثر تاریخ کاشت بر تعداد سنبله در بوته …………………………………………………. ۶۳

نمودار (۴-۴-۲). اثر نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته  ………………………………………………………. ۶۴

نمودار (۴-۴-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته …………………………. ۶۴

نمودار (۴-۵-۱). اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله  …………………………………………………. ۶۶

نمودار (۴-۵-۲). اثر نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله ……………………………………………………….. ۶۶

نمودار (۴-۵-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله…………………………… ۶۶

نمودار (۴-۶-۱). اثر تاریخ کاشت بر تعداد گره در ساقه اصلی……………………………………………. ۶۸

نمودار (۴-۶-۲). اثر نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی ………………………………………………… ۶۸

نمودار (۴-۶-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی…………………… ۶۸

نمودار (۴-۷-۱). اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته……………………………………………………………… ۷۱

نمودار (۴-۷-۲). اثر نوع رقم بر ارتفاع بوته…………………………………………………………………… ۷۱

نمودار (۴-۷-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر ارتفاع بوته……………………………………… ۷۱

نمودار (۴-۸-۱). اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک……………………………………………………. ۷۳

نمودار (۴-۸-۲). اثر نوع رقم بر عملکرد بیولوژیک …………………………………………………………. ۷۴

نمودار (۴-۸-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر عملکرد بیولوژیک……………………………. ۷۴

نمودار (۴-۹-۱). اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………….. ۷۶

نمودار (۴-۹-۲). اثر نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………………… ۷۶

نمودار (۴-۹-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………….. ۷۶

نمودار (۴-۱۰-۱). اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه ………………………………………………………. ۷۸

نمودار (۴-۱۰-۲). اثر نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………………………………………… ۷۹

نمودار (۴-۱۰-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………….. ۷۹

نمودار (۴-۱۱-۱). اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه………………………………………………………….. ۸۱

نمودار (۴-۱۱-۲). اثر نوع رقم بر عملکرد دانه……………………………………………………………….. ۸۲

نمودار (۴-۱۱-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر عملکرد دانه………………………………….. ۸۲

نمودار (۴-۱۲-۱). اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت……………………………………………………. ۸۴

نمودار (۴-۱۲-۲). اثر نوع رقم بر شاخص برداشت………………………………………………………….. ۸۵

نمودار (۴-۱۲-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر شاخص برداشت……………………………. ۸۵

نمودار (۴-۱۳-۱). اثر تاریخ کاشت بر وزن محصول کرت…………………………………………………. ۸۷

نمودار (۴-۱۳-۲). اثر نوع رقم بر وزن محصول کرت………………………………………………………. ۸۷

نمودار (۴-۱۳-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر وزن محصول کرت…………………………. ۸۷

نمودار (۴-۱۴-۱). اثر تاریخ کاشت بر درصد پروتئین ……………………………………………………… ۸۹

نمودار (۴-۱۴-۲). اثر نوع رقم بر درصد پروتئین…………………………………………………………….. ۸۹

نمودار (۴-۱۴-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر درصد پروتئین………………………………. ۹۰

نمودار (۴-۱۵-۱). اثر تاریخ کاشت بر شاخص سختی دانه ……………………………………………….. ۹۱

نمودار (۴-۱۵-۲). اثر نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………………………………………. ۹۱

نمودار (۴-۱۵-۳). اثر متقابل تاریخ کاشت در نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………… ۹۲

  

فصل اول

کلیات

مقدمه

غلات و بویژه گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشند. تقریباً ۵۵% از پروتئین ها،
۱۵% چربی ها،۷۰% گلوسید و به طور کلی ۵۵-۵۰% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد. غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیرباز حکومت های حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه های غلات است.

با تحقق پدیده ای به نام انقلاب سبز، بعضی از کشورها بویژه هندوستان و ترکیه در آسیا و مکزیک در قاره آمریکا توانستند با افزایش عملکرد گندم به مرحله خودکفایی راه یابند. به طوری که مصرف سرانه هندوستان از ۴/۲۳ کیلوگرم در سال ۱۹۶۷ به ۵۰ کیلوگرم در سال ۱۹۸۱ رسیده است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۶). در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد، بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. توجه روز افزون جهانی به تولید هرچه بیشتر گندم از یک طرف به منظور تأمین بخشی از نیازهای بشری و از طرفی جهت خنثی کردن سیاست های استعمارگرانه ابرقدرت ها در زمینه این محصول استراتژیک، جهاد عظیمی را در سراسر عالم در زمینه های دایر کردن زمین های بایر و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بهره دهی واحدهای کشاورزی، ضمن توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و حاصلخیزی خاک و اصلاح بذر و تهیه بذور مقاوم و تحول در سیستم آبیاری و مبارزه با آفات گیاهی و غیره برانگیخته است (خانجانی، ۱۳۸۵ ). مناطق معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق
می باشد، از شرایط مستعدی برای زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر ۲۸ درصد از سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص داده اند و به دلیل برخوردار بودن از شرایط این اقلیم برای رشد گندم، بالاترین رکوردهای عملکرد از این استان گزارش شده و همین موضوع اهمیت تولید گندم در این استان را آشکار می سازد (نجفیان، ۱۳۸۵).

۱-۱ اهمیت گندم

گندم به دلیل دارا بودن ویژگی های ژنتیکی متفاوت، انعطاف‌پذیری فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها و داشتن ارقام مختلف، تقریبا در تمام دنیا کشت می شود. گندم گرچه یک گیاه منطقه معتدله است، اما در مناطق مختلف آب و هوایی کشت می شود. گندم بین ۳۰ درجه الی ۶۰ درجه عرض شمالی و ۲۷ درجه تا ۴۰ درجه عرض جنوبی قابل کشت است. گندم همچنین تا ارتفاع ۳۵۰۰-۳۰۰۰ متری از سطح دریا و در تبت تا ارتفاع ۴۲۷۰-۴۵۷۰ متری کشت می شود (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۷).

تقریباً ۳۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شده است که فقط ۲۴ گونه آن (یعنی ۰۰۷/۰ درصد) به صورت زراعی و در سطح وسیع کشت می شوند. احتمالاً گندم (شکل دیپلوئید آن) و جو، از اولین گیاهانی بوده‌اند که در آغاز کشاورزی مورد استقبال قرار گرفته‌اند. مطالعات باستان شناسی نشان دهنده استفاده از گندم در ۱۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می باشد (رحیمیان و همکاران، ۱۳۷۵).

۱-۲ سطح زیر کشت و مقدار تولید:

۱-۲-۱ سطح زیر کشت و مقدار تولید در جهان:

میزان تولید جهانی گندم در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ بالغ بر ۶۷۴ میلیون تن برآورد گردید که در مقایسه با ۶۸۲ میلیون تن تولیدی سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ رتبه دوم را طی ۱۰ سال اخیر دارد. فراوانی تولید طی دو سال متوالی منجر به افزایش ۳۰ درصدی ذخایر گندم جهان شد که از سال ۲۰۰۲- ۲۰۰۱ در بالاترین میزان خود قرار دارد. با در نظر گرفتن بیشترین میزان عرضه جهانی گندم در طول تاریخ و کاهش ۱۱ درصدی قیمت، احتمال زیادی وجود دارد که تولید جهانی در سال ۲۰۱۰ با کاهش مواجه گردد.
پیش بینی های اولیه دال بر کاهش ۳ درصدی سطح زیر کشت گندم در کشور آمریکا می باشد. اگر چه میزان بارندگی و رطوبت خاک برای کشت گندم در آمریکا مناسب است، اما نگرانی زیاد در خصوص سرمازدگی گندم در زمستان وجود دارد. کشت گندم در کشور آرژانتین نیز متأثر از اثرات خشکسالی و مالیات محصولات صادراتی می باشد، اخیراً دولت این کشور در خصوص تخفیف های مالیاتی برای تولید کنندگان گندم بحث و بررسی می نماید که نتایج این تبادل نظر بر وضعیت کشت این کشور در تابستان جاری تأثیر گذار خواهد بود. در زمستان ۲۰۰۹ اگر چه آرژانتین بیشترین گندم را تولید نمود، اما انتظار می رود عملکرد گندم در سال ۲۰۱۰ تحت تأثیر شرایط خشکی و سرما با کاهش مواجه شود (سایت Iran Wheat).

تولید گندم جهان در سال گذشته ۵۹۷ میلیون تن بود و در سال جاری پیش بینی می شود به ۶۰۵ میلیون تن برسد. پیش بینی می شود تولید در کشور کانادا با ۱۶ درصد افزایش به ۲۶ میلیون تن و در آمریکا با ۱۷ درصد افزایش به ۶۵ میلیون تن برسد. در کشورهای اتحادیه اروپا تولید با ۱۵ درصد افزایش به ۱۳۸ میلیون تن و در کشورهای CIS با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.
در هندوستان با توجه به اقلیم بسیار مناسب در سال جاری تولید به بیش از ۷۶ میلیون تن خواهد رسید ولی در چین تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد و در حد ۱۰۷ میلیون تن خواهد بود. ایران و قزاقستان با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. آرژانتین و برزیل نسبت به سال گذشته کمی کاهش محصول خواهند داشت و جمعاً ۱۹ میلیون تن تولید خواهند داشت. در آفریقا تولید کمی بهبود یافته و به نزدیک ۲۳ میلیون تن خواهد رسید. البته پیش بینی تولید در استرالیا در سال ۲۰۰۸ این است که به دو برابر افزایش یافته و به ۲۶ میلیون تن برسد. پیش بینی می شود واردات ایران، افغانستان، اندونزی، عراق و عربستان به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند و هندوستان به دلیل بارش های بسیار خوب، کاهش واردات خواهد داشت. مجموع واردات آفریقا به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. اصلی ترین صادرکنندگان گندم کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا و استرالیا خواهند بود. بیش از ۴۰ درصد گندم اروپا مصرف خوراک دام دارد و در آمریکا، استرالیا و چین نیز مصرف دامی گندم رو به افزایش است
(سایت مرکز تحقیقات استراتژیک).

۱-۲-۲  سطح زیر کشت و مقدار تولید در ایران:

دفتر آمار وزارت کشاورزی آمریکا با توجه به بروز خشکسالی پیش‌بینی کرده است تولید گندم ایران در طی سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ با کاهش سه میلیون تنی به ۱۲ میلیون تن برسد. در سال قبل بیش از ۱۵ میلیون تن گندم از زمین‌های کشاورزی ایران برداشت شده بود. سطح زیر کشت گندم در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ نسبت به سال قبل ۷۰۰ هزار هکتار و سطح برداشت نیز ۱۷۶ کیلوگرم در هر هکتار کاهش پیدا خواهد کرد. در سال قبل ۹/۶ میلیون هکتار زمین به زیرکشت گندم رفته و از هر هکتار ۱۷/۲ تن گندم برداشت شده بود. این رقم در سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ به ترتیب به ۲/۶ میلیون هکتار و ۹۴/۱ تن کاهش پیدا می‌کند.
میزان تولید جو طی سال‌ ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ نیز با یک میلیون تن کاهش نسبت به سال قبل به دو میلیون تن می‌رسد. در سال قبل سه میلیون تن جو در ایران تولید شده بود. سطح زیر کشت جو از ۷/۱ میلیون هکتار در سال قبل به ۳/۱ میلیون هکتار کاهش می‌یابد و میزان برداشت نیز از ۷۶/۱ تن در هر هکتار در سال قبل به ۵۴/۱ تن در هر هکتار طی سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ کاهش پیدا می‌کند. حجم تولید جهانی گندم از ۶۰۶ میلیون تن در سال قبل به ۶۵۶ میلیون تن در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ افزایش پیدا می‌کند. میزان جهانی تولید جو نیز از ۱۳۴ میلیون تن در سال قبل به ۱۴۱ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند. براساس این گزارش به‌رغم کاهش تولید گندم و جو در ایران تولید برنج در این کشور افزایش خواهد یافت و از ۱۸/۲ میلیون تن طی سال قبل به ۲۵/۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ افزایش می‌یابد. سطح زیر کشت این محصول از ۶۳۰ هزار هکتار در سال قبل به ۶۴۰ هزار هکتار و میزان برداشت شلتوک از ۵۲۴ تن در هر هکتار به ۵۳۳ تن در هر هکتار افزایش پیدا می‌کند (سایت فارس نیوز).

اگر چه در برخی سال ها به علت وقوع خشکسالی کاهش زیادی در سطح زیر کشت گندم مشاهده شد
(به طوری که در سال ۱۳۷۸ این سطح تا ۴ میلیون و ۷۳۹ هزار هکتار کاهش یافت)، اما طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی از حدود ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی حدود ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار هکتار معادل ۹۱/۷۲ درصد در سال زراعی ۸۴-۸۳ به غلات اختصاص داشته است (که از این مقدار ۵۷/۴۳ درصد آن آبیاری شده و ۴۳/۵۶ درصد بقیه به صورت دیم بوده است) و ۰۶/۷۳ درصد از کل، سهم گندم به شمار می رود. بیشترین عملکرد آبی گندم با ۵۰۵۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به استان کرمانشاه بوده و استان گلستان با متوسط تولید ۲۲۲۴ کیلوگرم در هکتار در بین استان های گندم دیم کار کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است. سرانجام با اجرای سیاست های حمایتی و خدمات پشتیبانی دولت میزان تولید گندم کشور در سال زراعی ۸۴-۸۳ به حدود ۱۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تن رسید که ۷۰/۶۹ درصد آن از کشت آبی و مابقی از کشت دیم به دست آمده است و در سال زراعی جاری با حدود یک میلیون تن اضافه تولید، به باشگاه صادرکنندگان گندم پیوسته ایم (ماهنامه دام، کشت و صنعت، شماره ۹۴).

در شهرستان بروجرد و در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ سطح زیرکشت گندم ۲۳۷۰۰  هکتار برآورد شده است که سهم گندم آبی ۹۵۰۰  هکتار و سهم گندم دیم از این میزان ۱۴۲۰۰ هکتار می‌باشد. متوسط عملکرد برای گندم آبی۳۸۰۰ کیلوگرم در هکتار و برای گندم دیم ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. همچنین کل تولید گندم در این سال حدود ۶۲۶۶۹۵ تن می‌باشد (۳۳۷۹۴۰ تن گندم آبی و ۲۸۸۷۵۵ تن گندم دیم) (جهاد کشاورزی بروجرد، ۱۳۸۷).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  ۱۴۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***