سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده 1

1-1 واکنشهایچندجزئی.. 3

1-2 پیریدوپیریمیدینها 3

1-2-1 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینها 5

1-2-1-1سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرمحیطآبیوبدونکاتالیزگر: 5

1-2-1-2 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرZrO2 6

1-2-1-3 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرFe3O4 7

1-2-1-4 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازکاتالیزگرتریاتیلبنزیلآمونیومکلرید (TEBAC)  7

1-2-1-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازچالکون. 9

1-2-1-6 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز4-آمینو-6،2-دیهیدروکسیلپیریدین.. 9

1-2-1-7 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازآریلیدینمالونونیتریل. 10

1-2-1-8 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز6-آمینواوراسیل. 10

1-2-1-9 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازواکنشدیلزآلدر. 11

1-2-1-10 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرپالادیماستاتوپتاسیمکربنات.. 12

1-2-1-11 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازباربیتوریکاسید. 13

1-2-1-12 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازآیزاتین.. 14

1-2-1-13 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرویتامینB1 15

1-2-1-14 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز2-آمینو-6-فنیل-4-(تریفلوئورومتیل) نیکوتینونیتریل   16

1-2-1-15 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرهیدروکلریکاسید. 17

1-2-1-16 تهیهمشتقاتپیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدینبااستفادهازتیوباربیتوریکاسید. 17

1-2-1-17 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرایندیمتریکلرید. 18

1-2-1-18 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینباکاتالیزگرپارا-تولوئنسولفونیکاسید. 19

1-2-1-19 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازمشتقاتپیریدین.. 20

1-2-2 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطریزموج. 21

1-2-2-1 استفادهاز 3،1-دیمتیلباربیتوریکاسید. 21

1-2-2-2 استفادهاز 6،2- دیآمینوپیریمیدین-4-(H3)-اون. 21

1-2-2-3 استفادهازمالونونیتریل. 22

1-2-2-4 استفادهاز 1-فنیلمالایمید. 23

1-2-2-5 استفادهازتترونیکاسید. 23

1-2-2-6 استفادهاز 2،1-دیفنیلاتانون. 25

1-2-3 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت.. 26

1-2-3-1 استفادهاز 3،1-اینداندیاون. 26

1-2-3-2 استفادهازپیرازولآمین.. 26

فصل دوم

2-1 هدفتحقیق. 29

2-2 روشتحقیق. 30

2-2-1 تهیهترکیب 7-آمینو-3،1-دیمتیل-5-(4-کلروفنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)  30

2-3 مکانیسمپیشنهادیواکنش… 33

2-4 بررسیعواملموثردرواکنش… 34

2-4-1 اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش… 34

2-4-2 اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش… 35

2-4-3 بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش… 36

2-4-4 بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش… 37

2-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO3 37

2-6 نتیجهگیری.. 42

2-7 پیشنهادبرایکارهایآینده 42

فصل سوم

3-1 تکنیکهایعمومی.. 44

3-2 روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]3،2-[dپیریمیدین.. 44

3-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93) 45

3-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b93( 46

3-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین   47

-6-کربونیتریل (c93) 47

3-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (d93) 48

3-7 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-پیریمیدین-6-کربونیتریل ((93e) [d. 49

3-8 تهیه 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93f) 50

3-9 تهیه 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93g) 51

3-10 تهیه 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a94)  52

3-11 تهیه 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94) 53

3-12 تهیه 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94) 54

3-13 تهیه 6-آمینو-2-تیو.اکسو-3،2-دی.هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون.(27) 55

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تأسیسات حقوقی اخلاقمدار
پایان نامه رضایت از زندگی نوجوانان عادی در مقایسه با نوجوانان بی سرپرست
پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی
پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی ارتباط مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي