سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه پیش‏بینی ترس از س صمیمیت، براساسبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی روانشناسی

گرایش تربیتی

عنوان:

پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

استاد راهنما:

دکتر فرهاد خرمایی

فهرست مطالب:

-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………9

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………13

2-1-2- سبک های دلبستگی …………………………………………………………………………………………21

2-1-3- سبک‏های پردازش هویت ………………………………………………………………………………….29

2-2-تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1- سبک‏های دلبستگی و صمیمیت ………………………………………………………………………38

2-2-2- سبک‏های هویت و صمیمیت ……………………………………………………………………………40

2-2-3- تفاوت‏های جنسیتی و صمیمیت ………………………………………………………………………43

2-3- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….45

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2- جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش ………………………………………………………………..46

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………47

3-4- ابزارهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….48

3-4-1- پرسش­نامه ی ترس از صمیمیت………………………………………………………………………..48

3-4-2-پرسش­نامه ی سبک های دلبستگی……………………………………………………………………50

3-4-3-پرسش­نامه ی سبک‏های پردازش هویت ……………………………………………………………52

3-5- شیوه ی اجرا …………………………………………………………………………………………………………………..56

3-6- شیوه ی تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………56

 

فصل چهارم : یافته ها

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..58

4-2- یافته‏های مربوط به فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………….59

4-2-1- بررسی رابطه متغیر‏های پژوهش………………………………………………………………………..59

4-2-2- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی….60

4-2-3- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های

پردازش هویت……………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-4- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های

پردازش هویت در دختران و پسران ………………………………………………………………………………61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و بررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………..65

5-1-1- یافته‏های مربوط به همبستگی بین متغیر‏های پژوهش……………………………………..65

5-1-1- پیش بینی ترس از صمیمت براساس سبک های دلبستگی………………………………66

5-1-2- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‌های پردازش هویت……………………70

5-1-3- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های پردازش           هویت در دختران و پسران………………………………………………………………………………………………………..72

5-2- کاربردهای نظری و عملی ………………………………………………………………………………………………73

5-3- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..74

5-4- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………74

 

فهرست منابع ومأخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..80

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر
سمینار بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن
پایان نامه بررسی و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی درون موجبرهای مستطیلی حاوی فریت بایاس شده ب...
پایان نامه ارشد تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
پایان نامه تعیین تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک