سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند

ارسال شده در سایت پایان نامه

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلاتتکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکاترونیک
عنوان:
طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند جهت مدیریت مصرف

 

چکیده:
پیشرفت علومکامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تکنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
بنابراین ابتدا در زمینه هوشمندسازی و ساختمانهوشمند بحث میشود. ساختمانهوشمند یکی از مباحث روز
و جدید جوامعبشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب مینماید. 1-افزایش آسایش و آرامش 2-کاهش
مصرف انرژی
ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفادهکنندگان اینگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهای از سنسورها و عملگرها و کنترلرها میباشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیرمکانیزه
میباشد. در این خصوص چندین پروتکل معروف معرفی و بر روی پروتکل EIB بحث میشود.
از مهمترین قسمتهای یک ساختمان که اهمیت هوشمندسازی در آن نمایان است تاسیسات و موتورخانه
می باشد. در این رابطه نحوه هوشمندسازی و نتایج آن در تاسیسات و موتورخانه ارئه میشود.
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشکار میسازد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی
مصرف انرژی در این بخش نمایان است. همانگونه که بیان گردید. ساختمانهوشمند، ضمن آنکه در مصرف
انرژی صرفه جویی مینماید.

مقدمه:
پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تکنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
ساختمانهوشمند یکی از مباحث روز و جدید جوامعبشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب مینماید.
1- افزایش آسایش و آرامش 2- کاهش مصرف انرژی
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشکار میسازد. براساس گزارشات مختلف حدود 40% از انرژی کل کشور در بخش ساختمان به
مصرف میرسد که در مقایسه با سایر کشورها حدود 3برابر میباشد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی
در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. که همانگونه که بیان گردید.
ساختمانهوشمند ، ضمن آنکه در مصرف انرژی صرفهجوئی مینماید صرفه اقتصادی رانیز برای ساکنین آن یا
فراهم مینماید.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دخت...
پایان نامه شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی
سمینار Remote Semsing
رابطه بين سبک هاي مقابله با استرس و خودکارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت:
پایان نامه: رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی