سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه سنتز مشتقات پیرانوپیرانها

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ح

فصل اول: مقدمه و تئوری

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- کومارین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-1- واکنشهای کومارین…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-2-1- اکسایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-2-2- کاهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-2-3- هیدرولیز……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-2-4- هالوژن دار شدن کومارین……………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-2-5- نیترودار شدن کومارین……………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2- تهیه کومارین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-3- کاربرد 4- هیدروکسی کومارین در سنتز ترکیبات آلی………………………………………………………………… 7

1-2-3-1- سنتز بیس کومارین…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-3-2- سنتز مشتقات پیرانوپیرانها………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: بحث و نتیجه گیری

2-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1- مکانیسم واکنش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- بررسی عوامل مؤثر بر واکنش………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2-1- اثر دما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-2- اثر کاتالیزگر………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-3- سنتز مشتقات جدید……………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوم: بخش تجربی

3-1- بخش تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-1-1- خصوصیات 4- هیدروکسی کومارین……………………………………………………………………………………………. 20

3-1-2- خصوصیات سدیم دی فنیل آمین- 4- سولفونات……………………………………………………………………… 20

3-1-3- دستور کار عمومی سنتز پیرانوپیرانها…………………………………………………………………………………………… 21

3- 2-بررسی داده‌های طیفی……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-1- ترکیب 7-(3- برموفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (a3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2- ترکیب 7-(4- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران 6،8-دی

اون (b3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2-3- ترکیب 7-(4- برموفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (c3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-2-4- ترکیب 7-(3- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (d3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

3-2-5- ترکیب 7-(3- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (e3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-6- ترکیب 7-(2- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (f3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-7- ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-۶،8-دی

اون (g3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-8- ترکیب 7-(4- متوکسی­فنیل)­– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو­[3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-6­،8-دی

اون (h3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-2-9- ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´۴-e]

پیران-6،٨-دی اون (i3)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2-10- ترکیب 7-(فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´۴-e] پیران-۶،8-دی اون

(j3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

فصل چهارم: طیف ها

4-1- طیف‌های IR، 1H NMR، 13C NMR………………………………………………………………………………………. 34

4-1-1- طیف IR ترکیب 7-(3- برموفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (a3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

4-1-2- طیف 1H NMR ترکیب a3……………………………………………………………………………………………………… 35

4-1-3- طیف 13C NMR ترکیب a3……………………………………………………………………………………………………. 37

4-1-4- طیف IR ترکیب 7-(4- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (b3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-1-5- طیف 1H NMR ترکیب b3……………………………………………………………………………………………………… 41

4-1-6- طیف 13C NMR ترکیب b3……………………………………………………………………………………………………. 43

4-1-7- طیف IR ترکیب 7-(4- برموفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (c3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1-8- طیف 1H NMR ترکیب c3……………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-9- طیف 13C NMR ترکیب c3…………………………………………………………………………………………………….. 49

4-1-10- طیف IR ترکیب 7-(3- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4-b:´٣، ´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (d3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

4-1-11- طیف 1H NMR ترکیب d3………………………………………………………………………………………………….. 52

4-1-12- طیف 13C NMR ترکیب d3…………………………………………………………………………………………………. 55

4-1-13- طیف IR ترکیب 7-(3- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (e3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-1-14- طیف IR ترکیب 7-(2- کلروفنیل) – H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴-e] پیران-

۶،8-دی اون (f3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-15- طیف IR ترکیب 7-(2- نیتروفنیل)– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو [3،4- b:´٣، ´۴ –e] پیران-

۶،8-دی اون (g3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-16- طیف IR ترکیب 7-(4- متوکسی­فنیل)­– H7-بیس-[1]  بنزو پیرانو­[3،4- b:´٣،´۴-e]

پیران-6­،8-دی اون (h3)……………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-17- طیف IR ترکیب 7-(4- دی متیل آمونیوم فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،

´۴-e] پیران-6،٨-دی اون (i3)…………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-1-18- طیف IR ترکیب 7-(فنیل) – H7-بیس-[1] بنزو پیرانو [3،4- b:´٣،´۴-e] پیران-۶،8-

دی اون (j3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده انگلیسی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل ...
پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی
پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
پایان نامه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
دانلود پایان نامه بررسی حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی