سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..ض

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………..b

فصل اول: مقدمه و تئوری………………………………………………………………………………………………………………….1

1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 ایمیدازول…………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 ایمیدازول های استخلافی…………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1 روش های سنتز ایمیدازول های استخلافی……………………………………………………………………………….5

1-2-1-1 سنتز ایمیدازول های تک استخلافی با :………………………………………………………………………………..5

1-2-1-1-1 کاتالیزگر یدید مس……………………………………………………………………………………………………….5

1-2-1-1-2 پای پیریدین…………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1-1-3 دی متیل آمین……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2-1-1-4 کربن دی سولفید………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1-5 تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید…………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2 سنتز ایمیدازول های دو استخلافی با:…………………………………………………………………………………..8

1-2-1-2-1 گلی اکسال…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-1-2-2 α-هیدروکسی.کتون………………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-2-3 2-برمو-1-آریل اتانون…………………………………………………………………………………………………..9

1-2-1-2-4 اروتروپین……………………………………………………………………………………………………………………10

1-2-1-2-5 واکنش نورشیمیایی……………………………………………………………………………………………………….10

1-2-1-3 سنتز ایمیدازول های سه استخلافی با:………………………………………………………………………………….11

1-2-1-3-1 کاربن………………………………………………………………………………………………………………………….11

عنوان                                                                                                               صفحه1-2-1-3-2 کاتالیزگر SILLP………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-1-3-3 کمک کاتالیزگر لیتیم برمید……………………………………………………………………………………………..13

1-2-1-3-4 بنزیل گوانیدین……………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-1-3-5 کاتالیزگر رودیوم (II)…………………………………………………………………………………………………….14

1-2-1-4 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با:………………………………………………………………………….15

1-2-1-4-1 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون………………………………………………………………………………………..15

1-2-1-4-2 نیترو اولفین………………………………………………………………………………………………………………….16

1-2-1-4-3 کاتالیزگر فروفولید…………………………………………………………………………………………………………17

1-2-1-4-4 ترشیو بوتیل هیدروپراکساید……………………………………………………………………………………………18

1-2-1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با:…………………………………………………………………………….18

1-2-1-5-1 L-پرولین…………………………………………………………………………………………………………………….18

1-2-1-5-2 باز شیف………………………………………………………………………………………………………………………19

1-2-1-5-3 فروسن کربالدهید………………………………………………………………………………………………………….20

1-2-1-5-4 سیکلو هگزانون…………………………………………………………………………………………………………….21

1-2-1-5-5 کاتالیزگر K10 پوشیده شده با تیتانیوم (K10Ti)………………………………………………………………..21

1-2-1-5-6 کاتالیزگر انتقال فازTBAB……………………………………………………………………………………………..22

1-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین………………………………………………………………………………………..23

1-2-1-5-8 هیدروژن سیانید………………………………………………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..26

2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….27

 

عنوان                                                                                                                صفحه

2-1 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………27

2-2-2 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیـل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول

(a4)……………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-1 اثر کاتالیزگر…………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-2-2 اثر مقدار کاتالیزگر……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-3 اثر دما…………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-2-4 اثر امواج فرا صوت…………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-3 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات بنزوایمیدازول های با استخلاف آزو a-j4………………………………….38

2-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-4 پیشنهاد برای کارهای آینده………………………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم: کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………….43

3- کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-1 تکنیک های عمومی و اطلاعات دستگاه ها………………………………………………………………………………….44

3-2 روش عمومی سنتز کربوکسیلیک اسیدهای دارای اتصال آزو با استفاده از سـالیسیلیک اسید و مشــتقات

آنیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-3 روش عمومی سنتز مشتقات بنزایمیدازول دارای اتصال آزو با اسـتفاده از کربوکسیلیک اسیدهای دارای

اتصال آزو و اورتو-دی آمین های آروماتیک در مجاورت مایع یونی BBIMB و DBU-OAc…………….45

عنوان                                                                                                                صفحه

3-4 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1)……………………………….46

3-5 تهیه 5-( فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b1)…………………………………………………………..46

3-6 تهیه 5-((2-نیترو-4-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c1)…………………………………47

3-7 تهیه 5-((4،2-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d1)……………………………………..47

3-8 تهیه 5-((4،2-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e1)……………………………………..48

3-9 تهیه 5-((5،4،2-تری.کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی.بنزوئیک اسید (f1)………………………………….48

3-10 تهیه 5-((4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g1)……………………………………………49

3-11 تهیه 5-((2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h1)……………………………………………49

3-12 تهیه 5-((2،4،6-تری متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i1)……………………………….50

3-13 تهیه 5-((2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j1)…………………………………………….50

3-14 تهیه 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)……….51

3-15 تهیه 2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)-4-(فنیل دی آزنیل)فنول (b4)…………………………………..52

3-16 تهیه 4-((4-کلرو-2-نیترو.فنیل).دی.آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول.(c4)……….53

3-17 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(d4)……………………54

3-18 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی نیترو فنیل)دی.آزنیل)فنول.(e4)……………………55

3-19 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((5،4،2-تری.کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(f4)………………..56

3-20 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(g4)……………………………57

3-21 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(h4)……………………………58

3-22 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2،4،6-تری.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول(i4)…………………59

3-23 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(j4)…………………………….60

عنوان                                                                                                                صفحه

3-24 روش تهیه مایع یونی BBIMB…………………………………………………………………………………………………61

3-25 روش تهیه مایع یونی DBU-OAc…………………………………………………………………………………………….61

فصل چهارم: طیف ها……………………………………………………………………………………………………………………….63

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون
پایان نامه یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیمارب...
پایان نامه بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها
دانلود پایان نامه تعیین احساس خود مختاری بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا
پایان نامه درباره:پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی