سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده‌ی فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه

1-1- آلکید رزین…………………………………………………………………………………………………………………………3

1-1-1- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین………………………………………………………………..4

1-1-1-1- روش الکل‌کافت……………………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- روش اسید چرب……………………………………………………………………………………………………6

1-1-2- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین………………………………………………………………………………..7

1-1-3- انواع آلکید رزین…………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-3-1- نوع اسید چرب و یا روغن به کار رفته………………………………………………………………………9

1-1-3-2- مقدار وزنی اسید چرب و یا روغن به کار رفته………………………………………………………….10

1-1-4- خواص رنگهای حاصل از آلکید رزین……………………………………………………………………………10

1-2- نانورُس…………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1- ترکیب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2- بلورشناسی…………………………………………………………………………………………………………………12

1-2-3- ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی MMT……………………………………………………………………14

1-2-4- تبادل کاتیونی MMT…………………………………………………………………………………………………..15

1-2-4-1- ظرفیت تبادل کاتیونی MMT………………………………………………………………………………….15

1-2-5- اصلاح نمودن رس………………………………………………………………………………………………………15

1-2-5-1- یونهای آلکیل‌آمونیوم……………………………………………………………………………………………..16

1-2-5-2- سیلانها………………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-6- انواع نانورس………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-7- کاربردهای نانورس………………………………………………………………………………………………………18

1-2-8- خواص نانورس‌ها……………………………………………………………………………………………………….19

1-3- نانوآمیزه‌ی پلیمریِ رس………………………………………………………………………………………………………20

1-3-1- تکنیک‌های ساخت نانوآمیزه‌های پلیمر/رس…………………………………………………………………….20

1-3-1-1- بسپارشِ درجا………………………………………………………………………………………………………20

1-3-1-2- محلول…………………………………………………………………………………………………………………21

1-3-1-3- ذوب…………………………………………………………………………………………………………………..22

1-4- هدف از پژوهش جاری………………………………………………………………………………………………………23

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- بررسی مطالعات پژوهشی اخیر……………………………………………………………………………………………25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2- دستگاهوری………………………………………………………………………………………………………………………38

3-3- روش‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-3-1- اصلاح نانو ذرات رس MMT-Na با استفاده از روغن بزرک…………………………………………….39

3-3-2- سنتز پیش‌پلیمر آلکیدی متوسط روغن بر پایه‌ی روغن بزرک…………………………………………….40

3-3-3- تهیه‌ی آلکید رزین و نانوآمیزه‌های آلکید رزین/ رس………………………………………………………..42

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- سنتز نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..46

4-1-1- اصلاح نانو ذرات رس MMT-Na با استفاده از روغن بزرک…………………………………………….46

4-1-2- سنتز پیش‌پلیمر آلکیدی متوسط روغن بر پایه‌ی روغن بزرک…………………………………………….48

4-1-3- تهیه‌ی آلکید رزین……………………………………………………………………………………………………….51

4-1-4- تهیه‌ی نانوآمیزه‌ی آلکید رزین/LOM-MMT…………………………………………………………………..52

4-1-5- تهیه‌ی نانوآمیزه‌ی آلکید رزین/Na-MMT………………………………………………………………………54

4-2- آنالیز نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- طیف‌های IR………………………………………………………………………………………………………………55

4-2-2- دیفرکتوگرام‌های XRD………………………………………………………………………………………………..60

4-2-3- تصاویر SEM……………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-4- آنالیزهای توزین حرارتی………………………………………………………………………………………………66

4-2-5- آزمون مکانیکی سختی…………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………85

چکیده‌ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….90

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای
پایان نامه پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی
پایان نامه ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون
پایان نامه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده
دانلود پایان نامه میزان کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان با آموزش حل مسألۀ