سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصلاولکلیات.. 3

حذفناخالصیهاباروشتخریبفوتوکاتالیزوری. 4

آشناییباتعدادیازفوتوکاتالیزورهادرواکنشهایتخریبی. 5

1-2-1 فوتوکاتالیزورTiO2. 6

1-2-2 فوتوکاتالیزورZnO: 10

فصلدومبررسیمتونومطالعاتدیگراندراینزمینه. 17

2-1 مقدمه. 17

2-2 اجزاءتشکیلدهندهرنگ.. 19

2-3 خصوصیاتاجزاءتشکیلدهندهرنگ.. 20

2-3-1-رنگدانههاورنگدانهیارها: 20

2-3-2-رزینها: (Resin) 20

2-3-3حلال. 21

2-3-4موادافزودنیدررنگ.. 21

2-5 آلودگیآب (Water Pollution ) 22

2-5-1 آلودگیناشیازرنگها 23

2-5-2 آلودگیناشیازحلالها 24

2-6 نانوتکنولوژیدرصنعتآب.. 24

2-7 بررسیروشهایخالصسازیآببابهکارگیریفناورینانو26

 

2-7-1 نانوپلیمرهایمتخلخل. 27

2-7-2 نانوفیلترها 27

2-7-3 نانوفوتوکاتالیستها 29

2-8 روشهایخالصسازیحلال. 31

2-9 قوانینبنیادیفوتوشیمی. 32

2-9-1 فرآیندهایبرانگیختگیوآسایشمولکولی. 32

2-9-2 برانگیختگیالکترونینیمهرساناها 34

2-9-3 موقعیتلبهباند. 38

2-9-4 فرآیندانتقالالکترونیبررویسطحکاتالیزور 39

2-10 مکانیسمهایمختلفتخریبفوتوکاتالیزوری. 40

2-10-1 اکسیداسیونتوسطرادیکالهایهیدروکسیل. 42

2-10-2 واکنشفوتوشیمیاییKolbe. 44

2-11 نانوموادنیمههادیوخاصیتفوتوکاتالیزوری. 44

2-11-1 اثراتاندازهکوانتومی (QSE)1. 45

2-11-2 اثراتافزایشمساحتسطح. 46

فصلسومروشکاروموادمورداستفاده 15

3-1 موادشیمیاییمورداستفاده 47

3-1-1 آلایندهمورداستفاده 47

3-1-2 ترکیباتشیمیایی. 47

3-1-3 فوتوکاتالیزورها 47

3-2 دستگاههایمورداستفاده 48

3-2-1 طیفسنجماوراءبنفشـمرئی (UV-Vis) 48

3-2-2 سانتریفیوژ 48

3-2-3 ترازویدیجیتال. 48

3-2-4 دستگاهآبمقطرگیری. 48

3-2-5 PHمتر 48

3-2-6 راکتورفتوشیمیایی. 48

3-3 نرمافزارمورداستفاده 50

3-3-1 نرمافزارMinitab 15. 50

3-4 سنتزفوتوکاتالیستZnO/C,N,S. 50

3-5 طیفجذبیورسممنحنیاستانداردبرایآلایندهموردبررسی. 51

3-6 آزمایشاتتخریبفوتوکاتالیزوریوبررسیشرایطمختلفواکنش… 51

3-6-1 بررسیاثرنوعکاتالیزور 52

3-6-2 بررسیاثرتابشنورUV.. 52

3-6-3 بررسیاثراکسندههابرواکنشهایفوتوکاتالیزوری. 53

3-6-4 بررسیاثرPH.. 53

3-6-5 بررسیاثراتزمانتابش… 53

3-6-6 بررسیاثرمقدارکاتالیزور 54

3-6-7 بررسیاثرغلظترنگبرتخریبفوتوکاتالیزوری. 54

3-6-8 بررسیاثرسرعتچرخشدورمگنت.. 54

3-6-9 بررسیاثریونهایمعدنی. 55

3-6-10 بررسیهایسینتیکی. 55

3-6-11 بررسیآزمایشهایتخریبفوتوکاتالیزوریبهروشتاگوچی. 55

فصلچهارمنتایج.. 59

4-1 طیفXRD،FE-SEM،XPS،EDXجهتاطمینانازحصولسنتزنانوفوتوکاتالیستZnO/C,N,S. 59

4-1-1 XRD.. 59

4-1-2  FE-SEM.. 61

4-1-3 XPS. 61

4-1-4 EDX.. 62

4-2 رسممنحنیاستانداردجهتتعیینغلظتآلاینده 63

4-3 نتایجبررسیآزمایشاتتخریبفوتوکاتالیزوریرنگ.. 64

4-3-1 نتایجبررسیتواناییفوتوکاتالیزوریفوتوکاتالیستهایمختلفدرتخریبآلاینده 65

4-3-2 نتایجبررسیاثرتابشنورUVدرتخریبرنگ.. 66

4-3-3 نتایجبررسیاثرعواملاکسندهبرتخریبفوتوکاتالیزوری. 67

4-3-4 نتایجبررسیاثرPH.. 72

4-3-5 نتایجبررسیاثراتزمانتابش… 74

4-3-6 نتایجبررسیاثرحضورومقدارکاتالیزور 76

4-3-7 نتایجبررسیاثرغلظترنگ.. 78

4-3-8 نتایجبررسیاثرسرعتچرخشدورمگنت.. 80

4-3-9 نتایجبررسیاثریونهایمعدنی. 80

4-3-10 نتایجمطالعاتسینتیکی. 82

4-3-11 نتایجبررسیتخریبفوتوکاتالیزوریرنگرودامینBبااستفادهازروشتاگوچی. 85

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 91

5-1  نتایجکلیازآنچهدراینپروژهبررسیشد،بهشرحزیرخلاصهمیگردد: 91

5-2 کارهایتحقیقاتیجنبی. 92

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه ارائه سیستم خبره و هوشمند جهت تسریع فرآیند انتخاب نسخه رنگرزی در صنعت فرش دستباف
پایان نامه شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس
پایان نامه ارشد:تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند
پایان نامه شناسایی تأثیر درمان تلفیقی بر میزان کاهش عود مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین