سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته: جغرافیای طبیعی

گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر طاهره صبوری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-5 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 5

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 6

1-9 سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-10 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

1-12 واژه ها و مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2 -1 ژئومورفولوژی …………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………… 11

2 – 3 پدیده های ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………….. 12

2 -3-1 خط الراسها ……………………………………………………………………………………………. 12

2 -3- 2 دامنه…………………………………………………………………………………………………….. 12

2 -3-2-1 انواع دامنه ها ……………………………………………………………………………………… 12

2 -3-2-2 بریدگی شیب یا تغییر ناگهانی شیب دامنه ها ……………………………………………….. 13

2 -3-2-3 پرتگاه ها…………………………………………………………………………………………….. 13

2 -3-2-4 فرسایش دامنه ها…………………………………………………………………………………… 14

2 -3-3 مخروط افکنه ………………………………………………………………………………………….. 15

2- 4 مورفومتری (ریخت سنجی)…………………………………………………………………………….. 16

2-5 سیستم فرسایش رودخانه ای …………………………………………………………………………… 16

2 -5-1 مئاندر…………………………………………………………………………………………………….. 16

2 -5-2 کانیون……………………………………………………………………………………………………. 17

2 -5-3 دره رود………………………………………………………………………………………………… 17

2-6 برنامه ریزی ژئومورفیک………………………………………………………………………………….. 17

2- 7 طبیعی ………………………………………………………………………………………………………. 18

2-7-1 خطر و احتمال خطر ………………………………………………………………………………….. 18

2-7-2 خطرهای محیطی ………………………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 خطرات طبیعی اقلیمی ……………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 -1 هیدرولوژیکی ………………………………………………………………………………….. 19

2-7-2-1 -2 زمین شناسی ……………………………………………………………………………………. 19

2-7-2-1 -3 بیولوژیک ……………………………………………………………………………………….. 20

2-7-2-1 -4 تکنولوژیک ……………………………………………………………………………………… 20

2-7-2-1 -5 زلزله ……………………………………………………………………………………………… 21

2-7-2-1 -6 زمین لغزش …………………………………………………………………………………….. 21

2-7-2-1-7 بهمن برف ……………………………………………………………………………………….. 22

2-7-2-1-8 خشکسالی ……………………………………………………………………………………….. 23

2-8 مخاطرات رودخانه ای ………………………………………………………………………………….. 23

2-9 دلایل سیل ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9 -1 دلایل طبیعی …………………………………………………………………………………………… 24

2-9 -2 دلیل انسانی ……………………………………………………………………………………………. 25

2-10 انواع سیل …………………………………………………………………………………………………. 25

2-10-1 سیل ناگهانی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-10-2 سیل رودخانه ای……………………………………………………………………………………… 25

2-10-3 سیل ساحلی …………………………………………………………………………………………… 26

2-11 مشخصات سیل ………………………………………………………………………………………….. 26

2-11-1 پیش بینی سیل های رودخانه ای………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 مواد……………………………………………………………………………………………………………. 28

3-2 روش…………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2-1 روش SPI……………………………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 موقعیت………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2 بررسی توپوگرافی حوضه گشت رودخان…………………………………………………………….. 35

4-3 زمین شناسی حوضه ………………………………………………………………………………………. 38

4-4 خاکهای حوضه ی گشت رودخان…………………………………………………………………….. 41

4-5 پوشش گیاهی حوضه گشت رودخان………………………………………………………………….. 44

4-6 فیزیوگرافی حوضه آبریز گشت رودخان ……………………………………………………………. 49

4-6 -1 حوضه آبریز…………………………………………………………………………………………….. 49

4-6 -2 خصوصیات ژئومتری حوضه………………………………………………………………………… 51

4-6-2-1 مساحت حوضه آبخیز……………………………………………………………………………… 51

4-6-2-2 محیط حوضه…………………………………………………………………………………………. 51

4-6-2-3 شبکه رودخانه……………………………………………………………………………………….. 51

4-6-2-4 تراکم شبکه رودخانه حوضه گشت رودخان………………………………………………….. 52

4-6-2-5 رده بندی رودخانه………………………………………………………………………………….. 52

4-6-2-6 نسبت انشعاب……………………………………………………………………………………….. 53

4-6-2-7 طول آبراهه اصلی…………………………………………………………………………………… 53

4-6-2-8 شکل حوضه………………………………………………………………………………………….. 54

4-6-2-8-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) ……………………………………………………………… 54

4-6-2-8-2 نسبت دایره ای ………………………………………………………………………………….. 54

4-6-2-8-3 ضریب گردی (میلر) حوضه …………………………………………………………………. 55

4-6-2- 9 روش مستطیل معادل …………………………………………………………………………….. 55

4-6-2-10 ارتفاع حوضه………………………………………………………………………………………. 56

4-6-2-11 شیب حوضه………………………………………………………………………………………… 59

4-6-2-11-1 شیب ناخالص رودخانه اصلی………………………………………………………………. 59

4-6-2-11-2 شیب اراضی حوضه…………………………………………………………………………… 59

4-6-2-12 زمان تمرکز…………………………………………………………………………………………. 59

4-6-2-12-1 روش کرپیچ …………………………………………………………………………………… 60

4-6-2-12-2 روش تمرکز به روش کالیفرنیا……………………………………………………………… 60

4-7 ویژگیهای اقلیمی حوضه گشت رودخان…………………………………………………………….. 61

4-7 -1 بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی …………………………………………………………….. 61

4-7-2 بررسی داده‏های بارش…………………………………………………………………………………. 62

4-7-2- 1 عوامل موثر در ایجاد بارش………………………………………………………………………. 62

4-7 -3 انتخاب پایه زمانی مشترک …………………………………………………………………………. 63

4-7 -4 بازسازی داده‏های کمبود …………………………………………………………………………….. 63

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

رساله دکتری بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری
پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان
پایان نامه رابطه شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
پایان نامه تعيين تفاوتهاي نوجوانان با جوانان در مديريت زمان