سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین

ارسال شده در سایت پایان نامه

 فهرست متون

عنوان                                        شماره صفحه                                                                                    

چکیده

1-1- مقدمه. 1

1-2- تاریخه کومارین.. 2

1-3- عمده روشهای سنتزآزمایشگاه  مشتقات کومارین.. 3

1-3-1- تراکم یپکمن.. 3

1-3-2- واکنش پرکین.. 3

1-4- روشهای رایج سنتزمشتقات کومارین.. 4

1-5- خواص بیولوژیکی.. 7

1-6- مکانیسم انجام واکنش پکمن.. 8

1-7- متغیرهای اساسی.. 9

1-7-1- فنولها 9

1-7-2:  -کتواسترها 10

1-8- تعریفنانومواد. 11

1-9- نانوکاتالیست… 12

1-9-1- ویژگیهای نانوکاتالیست.. 13

1-9-2- نانوسیلیس به روش سل– ژل. 15

1-9-3- روش انجام فرایندسل–ژل به روش شیمیایی.. 18

1-9-4-  مراحل فرایندسل-ژل. 20

1-9-4-1- تهیه محلول همگن.. 20

1-9-4-2- تشکیل سل (sol) 21

1-9-4-3- تشکیل ژل. 23

1-10- اهمیت استفاده ازآمونیاک درفرایندتشکیل سل–ژل (نانوذرات سیلیس) 25

1-11- اهمیتبهکارگیریهیدروژنسولفاتجهتتثبیتروینانوذره 25

1-11-2- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس… 26

1-11-2-1- روشتهیهNaHSO4.SiO2 26

1-11-3- کاربردهای سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس… 26

1-12- هدف پژوهش…. 29

1-13- پیشینه پژوهش …30

2-1- مشخصات کلی درباره حلالها،مواداولیه،دستگاههاوروش انجام کار. 34

2-1-1- حلالها 34

2-1-2- مواداولیه. 35

2-1-3- دستگاه ها 35

2-2- روش کار. 36

2-2-1- روش تهیه نانوسیلیس… 36

2-2-2- روش تهیه کاتالیستNaHSO4.SiO2(nano) 36

2-2-3- روش کلی سنتزمشتقات کومارین(2-H-chromen-2-one) 36

2-2-3-1- نحوهسنتزترکیب، 4 – متیل-2- H – کرومن-2- اون. 37

2-2-3-2-  نحوه سنتزترکیب، 6- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون(کلروکومارین) 38

2-2-3-3- نحوه سنتزترکیب، 7- کلرو– 4- هیدروکسی–کرومن- 2- اون. 38

2-2-3-4- نحوهسنتزترکیب، 8- کلرو- 4- متیل- کرومن– 2- اون. 39

2-2-3-5- نحوه سنتزترکیب، 6- نیترو-4- متیل– کرومن-2- اون (نیتروکومارین) 39

2-2-3-6- نحوه سنتزترکیب، 7- نیترو -4- متیل-کرومن-2- اون. 40

2-2-3-7- نحوه سنتزترکیب، 8- هیدروکسی-4- متیل – کرومن-2- اون. 40

2-2-3-8- نحوه سنتزترکیب، 7- هیدروکسی-4- متیل- کرومن -2- اون. 41

2-2-3-9- نحوه سنتزترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون. 41

2-2-3-10- نحوه سنتزترکیب، 6 – آمینو-4- متیل- کرومن-2- اون (آمینوکومارین) 42

2-2-3-11- نحوه سنتزترکیب، 7و8 –دی هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون. 42

2-2-3-12- نحوه سنتزترکیب، 6- متوکسی- 4- متیل–کرومن- 2- اون (متوکسی کومارین) 43

2-2-3-13- نحوه سنتزترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 44

3-1- نتایج وبحث… 48

3-1-1- نقش کاتالیزوردرسرعت واکنش… 48

3-2- مشتقات کومارین بهمراه واکنشهاوجداول. 52

3-2-1-  واکنش وجدول آماری ترکیب، 2- H – کرومن-2- اون. 52

3-2-1-2- بررسی طیفFT-IR.. 52

3-2-2-  واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- کلرو -4- متیل – کرومن-2- اون. 53

3-2-2-1- بررسی طیفFT- IR.. 54

3-2-3- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7- کلرو-4 – متیل-کرومن-2- اون. 55

3-2-4- واکنشوجدولآماریترکیب، 8- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون. 56

3-2-5- واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- نیترو-4- متیل-کرومن-2-اون. 57

3-2-5-1- بررسی طیفFT-IR.. 58

3-2-6- واکنش وجدول آماری ترکیب،7- نیترو-4- متیل-کرومن-2- اون. 59

3-2-7- واکنش وجدول آماری ترکیب، 8 – هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون. 60

3-2-7-1- بررسی طیفFT-IR.. 61

3-2-8- واکنش وجدول آماری ترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون. 62

3-2-8-1- بررسی طیفFT-IR.. 63

3-2-8-2- بررسی طیف ………………………………………………………………………………1HNMR..64

3-2-8-3- بررسی طیف13CNMR.. 66

3-2-9- واکنش وجدول آماری ترکیب،6- آمینو-4- متیل- کرومن -2- اون. 68

3-2-9-1- بررسی طیفFT-IR.. 68

3-2-9-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3 70

3-2-10- واکنش وجدول آماری،ترکیب  7- هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2-اون. 71

3-2-10-1- بررسی طیفFT-IR.. 72

3-2-10-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO)) 73

3-2-11- واکنش وجدول آماری ترکیب،  6 – متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 75

3-2-11-1-  بررسی طیفFT-IR.. 76

3-2-11-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3)) 77

3-2-12- واکنش وجدول آماری ترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 79

3-2-13- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7 و8 –دی هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2- اون  79

3-2-13-1-  بررسی طیفFT-IR.. 80

3-2-13-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO.. 81

3-2-13-3- بررسی طیف13CNMR.. 83

 3-3- جدول کلی سنتز مشتقات کومارین در این پژوهش…….85

    3-3-1- بحث جدول( 3-16)…………88

3-4- جدول مقایسه ای…88

    3-4-1- بحث درباره جدول (3-17) 89

نتیجه گیری.. 90

پیشنهادات… 91

اختصارات .92

منابع ومراجع ……….93

چکیده انگلیسی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه تبیین سطح فساد و بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
پایان نامه ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت
پایان نامه عوامل موثر بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در قالب مدیریت
پایان نامه بررسی تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری
پایان نامه بررسی تفاوت استرس شغلي مديران آموزشي متخصص و غير متخصص