سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان‌دار) در استان فارس با استفاده از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

ارسال شده در سایت پایان نامه

چکیده

 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسی

Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011

(شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس با استفاده

 از نشانگر هسته‌یی ریزماهواره

 

ساختار ژنتیکی ماهی بومزاد گورخری فارسی (Aphanius farsicus) حوضه‌ی مهارلو، از چهار منبع آبی مختلف شامل پیربنو، برم‌شور، دوبنه و برم بابونک با استفاده از نشانگر هستهیی ریزماهواره  (پنج جایگاه ژنی ریزماهواره‌یی Af7/ Af20/ Af20b/ Af61/ Af18) مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده هر 5 جایگاه ژنی 100% چند شکلی را نشان دادند. میانگین تعداد آلل‌ در سطح جمعیت‌ها 150/3 به‌دست آمد که پایین‌تر از مقدار مشاهده شده در ماهیان آب شیرین بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر 948/0 محاسبه شد که از میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار (654/0) بیشتر بود. در بررسی تعادل هاردی-  واینبرگ، در دو جایگاه انحراف معنی‌داری (P<0.05) از تعادل مشاهده شد. نتایج به‌دست آمده از   FSTو  RST (013/0) تمایز ژنتیکی پایینی را میان مناطق نشان داد. همچنین بر اساس آنالیز واریانس مولکولی، تنها 1% تنوع مشاهده شده مربوط به بین جمعیت‌ها بود. به‌نظر می‌رسد که تبادل ژنی بالایی بین جمعیت‌های مورد مطالعه ماهی گورخری فارسی در چشمه های مورد مطالعه منطقه مهارلو وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: حوضه مهارلو ، هتروزیگوسیتی، تبادل ژنی، ریز ماهواره، ماهی گورخری فارسی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1- 1-  معرفی تاکسون مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 3

1- 1- 1-  جنس Nardo, 1827   Aphanius …………………………………………………………………….. 3

1- 1- 2-  ماهی گورخری فارسی Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichnbacher, 2011      5

1- 1- 2- 1-  سیستماتیک……………………………………………………………………………………………… 5

1- 1- 2- 2-  ویژگی‌های مریستیک ……………………………………………………………………………… 6

1- 1- 2- 3-  رنگ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1- 1- 2- 4-  زیستگاه……………………………………………………………………………………………………… 6

1- 2- معرفی حوضه‌ی آبی مورد مطالعه…………………………………………………………………………………….. 7

1- 2- 1-  دریاچه‌ی مهارلو…………………………………………………………………………………………………….. 7

1- 2- 2-  وضعیت حوضه‌ی آب ریز دریاچه‌ی مهارلو…………………………………………………………. 9

1- 2- 3-  چشمه های منتهی به دریاچه‌ی مهارلو………………………………………………………………. 10

1- 2- 4-  تشکیلات زمین شناسی……………………………………………………………………………………….. 11

1- 2- 5-  آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1- 3-  مطالعات مولکولی……………………………………………………………………………………………………………… 11

1- 3- 1-  مطالعات تنوع ژنتیکی در ماهیان………………………………………………………………………… 12

1- 3- 2-  تکنیک‌های مولکولی…………………………………………………………………………………………….. 12

1- 3- 2- 1-  تکنیک‌های DNA……………………………………………………………………………………. 12

1- 3- 2- 1- 1-  تکنیک PCR………………………………………………………………………………………. 12

1- 4-  ژنوم هسته………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1- 4- 1-  DNAتکراری…………………………………………………………………………………………………………. 13

1- 4- 1- 1-  VNTR ((Variable Number Tandem Repeat………………………………….. 14

1- 4- 1- 2- ریز ماهواره (Microsatellite) …………………………………………………………………… 15

1- 5- تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت ………………………………………………………………………………………. 16

1- 5- 1-  مدل هاردی-  واینبرگ و دلیل انحراف از آن…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                صفحه

 

1- 5- 2-  F- Statistics………………………………………………………………………………………………………… 18

1- 5- 3-  شباهت و فاصله‌ی ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 19

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از...
پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
پایان نامه ارزیابی چرخش محور¬های اصلی تنش و کرنش و عدم هم¬محوری آن¬ها در الگوی پیش¬بینی روانگرایی خا...
پایان نامه مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک¬های غیر اشبا...
پایان نامه رابطه سبک های یادگیری و تاب آوری در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای