سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 تاریخچه مطالعات سیستماتیکی سرده Viola. 2

1-2 موقعیت سیستماتیکی تیره Violaceae. 4

1-3 موقعیت سیستماتیکی سرده Viola. 7

1-4 شرح ریخت شناسی تیره Violaceae. 7

1-5 شرح ریخت شناسی سرده Viola. 8

1-6 سیستم زادآوری در سرده Viola. 11

1-8 پراکنش جغرافیایی تیره Violaceae. 16

1-9 پراکنش جغرافیایی سرده Viola. 16

1-10 دورگه گیری.. 17

    1-10-1دورگه گیری در زیربخشه Viola. 18

1-11 شناسایی گونه ها در سرده Viola. 19

1-12 تاریخچه مطالعات تشریحی در سرده Viola. 20

1-13 مطالعات فیلوژنی.. 24

    1-13-1 مروری بر نشانگر های مورد استفاده در بررسی های فیلوژنی در سطوح زیر سرده ای Viola. 24

    1-13-2 ساختار توالی هسته ای ITS. 25

    1-13-3 ساختار توالی کلروپلاستی trnLF. 27

    1-13-4 تاریخچه فیلوژنی سرده Viola. 29

1- 14 اهداف: 39

 فصل دوم: مواد و روش ها

2-1 مطالعات تشریحی.. 41

    2-1-1 روش تهیه محلول های رنگ آمیزی.. 42

2-2 بررسی مورفومتری و آنالیز عددی.. 44

    2-2-1 نمونه برداری.. 44

    2-2-2 اندازه گیری و آنالیز. 45

2-3 مطالعه ی فیلوژنی مولکولی در گونه های Viola. 48

    2-3-1 استخراج DNA ژنومی از گیاه با استفاده از روش CTAB.. 49

    2-3-1-1 روش تهیه بافر CTAB.. 51

        2- 3 – 1 -2  تعیین غلظت و خلوص DNA.. 51

2- 4  تکثیر قطعات DNA مورد نظر. 52

    2- 4- 1 آغازگر ها: 52

    2- 4- 2 دستورالعمل واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) 52

    2-4-3 برنامه واکنش PCR برای تکثیر قطعات  DNA مورد مطالعه. 53

    2-4-4 الکتروفورز ژل آگارز. 53

    2-4-5 تخلیص PCR.. 54

        2-4-5-1 تخلیص محصول PCR.. 54

        2-4-5-2 تخلیص محصول PCR  از ژل. 55

    2- 4-6  تعیین توالی قطعات تکثیر یافته و آنالیز آنها 56

    2-4-7 آنالیز فیلوژنتیکی.. 57

        2-4-7-2 روش بیشینه صرفه جویی.. 58

        2- 4- 7-3  روش بیشینه احتمال. 58

        2- 4-7- 5 مقایسه دو روش آنالیزی MP  و ML. 59

        2- 4-7- 6 نحوه ی ترکیب دو مجموعه اطلاعاتی trnLF و ITS. 60

فصل سوم: نتایج

3-1 کلید شناسایی گونه های Viola در شمال ایران. 62

3-2 شرح گونه های بخشه Viola. 64

3-3 مطالعات تشریحی.. 82

3-4 آنالیز عددی.. 98

    3-4-1 زیربخشه Viola. 98

    3-4-2 زیربخشه Rostratae. 99

3-5 مطالعات ملکولی.. 103

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار
پایان نامه تحلیل نامه امام علی (ع) به حارث­ همدانی
پایان نامه رابطه قابلیت بسط پاسخ ها و ایده های کودکان و بازی های آموزشی
دانلود پایان نامه روانشناسی نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان
دانلود پایان نامه :آسيب های ازدواج تحمیلی