سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

فهرست مطالب ……………………………………… ه
فهرست جداول ……………………………………….. ح
فهرست شکل ها و نمودارها ………………………………………………………………. ط
چکیده ………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات ………………………………………………………. 2
مقدمه …………………………………………………………………. 3
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6
فرضیه پژوهش ………………………………………………………………… 6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………… 7
2-1- نیترات ……………………………………………………………………… 8
2-2- نیتریت ……………………………………………………………………. 9
2-3- مسیرهای ورود نیترات به بدن ………………………………………………. 10
2-3-1- سبزیجات …………………………………………………………………………….. 10
2-4- عوامل موثر در تجمع نیترات …………………………………………………………. 11
2-4-1- عوامل محیطی – اقلیمی ……………………………………………………………………….. 12
2-4-2- مواد غذایی خاک ………………………………………………………………… 12
2-5- توزیع نیترات در گیاه ………………………………………………………… 13
2-6- مضرات نیترات ……………………………………………………………………………… 14
2-7- اثرات سودمند نیترات ……………………………………………………. 15
2-8- اسید آسکوربیک ………………………………………………………………. 15
ه

2-9- سبزیهای مورد استفاده در پژوهش حاضر …………………………………….. 19

2-9-1- هویج ……………………………………………………………………………………. 19
2-9-1-1- اهمیت مصرف ………………………………………………………………..19
2-9-2- گوجه فرنگی …………………………………………………………………………… 20
2-9-2-1- اهمیت مصرف ……………………………………………………………………… 20
2-9-3- اسفناج …………………………………………………………………………………….. 21
2-9-3-1- اهمیت مصرف …………………………………………………………………………….21
2-9-4- کرفس …………………………………………………………………………………………….. 22
2-9-4-1- اهمیت مصرف ……………………………………………………………………. 22
2-9-5- بادنجان ……………………………………………………………………………………. 23
2-9-5-1- اهمیت مصرف …………………………………………………………………………….. 23
2-9-6- کدوسبز …………………………………………………………………………………. 24
2-10- وضعیت سبزیجات در کل کشور …………………………………………… 25
2-10-1- سطح برداشت ………………………………………………………………………………………. 25
2-10-2- میزان تولید ……………………………………………………………………………………………. 25
2-11- مروی بر پژوهش های پیشین ……………………………………………………. 28
فصل سوم: مواد و روش ها ……………………………………………………………….. 31
3-1- مواد شیمیایی ………………………………………………………………………………….. 32
3-2-  تجهیزات مورد استفاده ………………………………………………………………………… 33
3-3- تهیه نمونه ها ……………………………………………………………………………………………… 33
3-3-1- آماده سازی نمونه ها ……………………………………………………………………………….. 34
3-4- اندازه گیری ماده خشک ……………………………………………………. 34
3-5- اندازه گیری نیترات …………………………………………………….. 34
3-6- اندازه گیری نیتریت ………………………………………………………………. 35
و

3-7- اندازه گیری اسید آسکوربیک ………………………………………………………… 36

3-8- تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………… 36
فصل چهارم: نتایج و بحث …………………………………………………………. 37
4-1- نیترات …………………………………………………………………  38
4-1-1- اثر گیاه ………………………………………………………………. 38
4-1-2- اثر فرآیند …………………………………………………………………….. 39
4-1-3- اثر زمان نگهداری ……………………………………… 41
4-2- نیتریت …………………………………………………………… 42
4-2-1- اثر گیاه ……………………………………………………………….. 42
4-2-2- اثر فرآیند ……………………………………………………………………………. 43
4-2-3- اثر زمان نگهداری …………………………………………………………………….. 45
4-3- اسید آسکوربیک …………………………………………………………….. 47
4-3-1- اثر گیاه ………………………………………………………………………………………. 47
4-3-2- اثر فرآیند ………………………………………………………………………………… 48
4-3-3- اثر زمان …………………………………………………………………………….. 50
4-4- بررسی رابطه بین میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک …………………………. 52
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………. 53
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………….. 55
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………. 66
English Abstract ………………………………………………………………………………70
 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
پایان نامه مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران
پایان نامه مطالعه چگالی تراز هسته ­ای با استفاده از مدل لایه ­ای
پایان نامه شناسایی رابطه رفتار مدنی سازمانی و مشارکت آموزگاران
پایان نامه تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق