سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

 

ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریهای شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : *****

استاد راهنما : دکتر مهدی طالب

استاد مشاور : دکتر مصطفی ازکیا

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته تحصیلی مدیریت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش…………………………………………………………………..39

2-2-6- دیگر ویژگیهای نظام ارزیابی اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرایشهای اصلی در انتخاب معیارها و شاخصهای ارزیابی…………………………………………..41

2-2-8- محدودیتها و موانع ارزیابی………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطای انسانی……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازمانی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشی……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رویکردها و مدل‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………..53

الف – رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رویکرد منبع- سیستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رویکرد آینده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنایی با نهاد دهیاری………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

3-3- آماره‌های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظیم پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاریف متغیرها (واژگان) کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنایی با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………………………82

4-3- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی……………………………………………………………………86

4-4- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………………..89

4-5- ارزیابی دهیاران از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………….93

4-6- ارزیابی دهیاران از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی………………………………………..100

4-8- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی…………………………………………………………103

4-9- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی……………………………………………106

4-10- ارزیابی اعضای شورا از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………110

4-11- ارزیابی اعضای شورا از رابطه دهیار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد بهداشتی- زیستی…………………………………………………117

4-13- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد اجتماعی………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد اقتصادی- عمرانی…………………………………………………….123

4-15- ارزیابی مردم از عملکرد دهیاری در بعد سیاسی ـ انتظامی…………………………………………………..137

4-16- ارزیابی مردم از رابطه دهیار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترین مسائل و مشکلات دهیاری از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتایج مصاحبه و بحث های گروهی با مردم و دهیاران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………168

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارشد:معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی
پایان نامه رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی
پایان نامه بررسی بزه جاسوسی در حقوق کیفری فرانسه
پایان نامه رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر میزان فروش بیمه نامه عمر
پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا