سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش های نیمه حضوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره مدرسه

عنوان :

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر حسین سلیمی بجستانی

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فرضیه‎های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….15

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….15

تعریف واژه‎ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………18

تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………18

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………….19

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

بررسی پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..12

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………..21

تحقیقات انجام شده درخارج کشور…………………………………………………………………………………..23

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….30

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….30

حجم نمونه و روش نمونه‎گیری ………………………………………………………………………………………………………..30

ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………31

پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ………………………………………………31

پایایی پرسش‎نامه ………………………………………………………………………………………………………………..32

روایی پرسش‎نامه …………………………………………………………………………………………………………………33

مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) ………………………………………………………………………………………….33

پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..33

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………33

پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر………………………………………………………………………………………………………………..34

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………35

پایایی پرسش‎نامه ………………………………………………………………………………………………………………..35

فرایند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………36

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ……………………………………………………………………………………………………………..36

جلسه های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………37

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

یافته های توصیفی و تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………….40

مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………..40

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون………………………………41

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون……………………………42

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)……43

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)………….44

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)………45

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)………………46

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها
پایان نامه شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شم...
پایان نامه بررسی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل
پایان نامه توجه به مؤلفه ی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی
پایان نامه ارتباط تاثيرات هيجاني دانش آموزان با ارائه تكليف به روش حل تمرين