سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

دانلود پایان نامه رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي و اثر آن بر بهره وري سازمان صدا و سیما

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

ﮔﺮوه ﺳﻮم: روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﺠﻮاري ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ

ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃـﻲ آن،  ﻣﻨـﺎﺑﻊ   اﻧﺴـﺎﻧﻲ از ﻫﻤـﺎن آﻏـﺎز ورود ﺑـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻫﺮ، ﺑﺎ ﺷـﻴﻮهﻫـﺎي درﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ روش، اﺳﺘﺎد-ﺷﺎﮔﺮدي ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و در ﻣـﻮاردي ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺮﺑـﻲ ﻛﺎرﻛﺸﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﺑـﺮاي اراﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع آﻣﻮزش ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش، اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزش، دﻋﻮت از ﻣﺪرس و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﻧﻴﺴﺖ(ذوالفقاري ،۱۳۸۸: ۲۴).

اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ: در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻴﻤـﻲ و در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی
پایان نامه بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی
پایان نامه تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس ان...
دانلود پایان نامه تعریف خدمات از منظر حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
پایان نامه ارشد ارتباط کاهش وابستگی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی