پایان نامه ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین

عنوان پایان نامه:

ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین (مورد مطالعه شهر تهران)

استاد مشاور:

دکتر تقی آزاد ارمکی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه مردم در دنیایی زندگی می کنند که محیط اجتماعی آن در فضای مجازی مانند اینترنت از اهمیت بسیاری برخوردار گشته و جزئی لاینفک از زندگی آنان به شمار می رود. فضای مجازی با متحول ساختن فضای اجتماع از طریق برآورده ساختن نیازهای مردم در جنبه های مختلف علاوه بر نفوذ در زندگی مردم تاثیرات زیادی را بر محیط اجتماع گذارده است. گسترش کاربرد اینترنت در دنیا، قابلیت جدیدی به نام شبکه های اجتماعی پدید آورده است. این شبکه ها می توانند اثرات مثبت و منفی زیادی را بر پیکره اجتماع وارد سازند. از این رو تحقیق حاضر به بررسی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین می پردازد. این تحقیق از آنجا که در آن متغیرها دستکاری نشده و شرایط آزمایشگاهی وجود ندارد، از نوع تحقیقات توصیفی( غیرتجربی) می باشد. هدف از اجرای تحقیق توصیفی عمدتا شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می باشد. تحقیق حاضر با بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای میان اسناد موجود نشان داد:

 1. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر توجه به خود ندارد.
 2. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر توجه به همسر دارد.
 3. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر برنامه ریزی برای حل مشکلات ندارد.
 4. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر سبک های ارتباطی دارد.

واژه های کلیدی: شبکه اجتماعی، وایبر، روابط عاطفی

فهرست مطالب

 فصل اول. ۱

۱-۱) مقدمه. ۲

۱-۲) بیان مساله. ۲

۱-۳) اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش… ۵

۱-۴-۲ اهداف جزئی.. ۶

۱-۵) قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی) ۶

۱-۵-۱) قلمرو موضوعی.. ۶

۱-۵-۲) قلمرو مکانی.. ۶

۱-۵-۳) قلمرو زمانی.. ۶

۱-۶) روش تحقیق.. ۶

۱-۷) سوالات و فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۸) محدودیتهای تحقیق.. ۸

۱-۹) مفاهیم تحقیق.. ۸

فصل دوم.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲) شبکه های اجتماعی مجازی.. ۱۲

۲-۲-۱) تعامل در شبکه های اجتماعی مجازی.. ۱۳

۲-۲-۲) شبکه‎ سازی در اینترنت؛ بهره مندی و رضایت کاربران. ۱۵

۲-۲-۳) دیدگاه شبکه اجتماعی.. ۱۶

۲-۲-۴) انواع مدل اجتماعات.. ۱۸

۲-۳) زندگی زناشویی متعالی ایرانی.. ۲۰

۲-۳-۱) دردسرهای نفوذ فناوری.. ۲۴

۲-۳-۲) کانال ارتباطی نمی تواند هنجارها را تغییر دهد. ۲۵

۲-۳-۳) بروز مشکلات بیشتر زمینه اقتصادی دارد. ۲۵

۲-۴) عوارض شبکه اجتماعی بر روابط بین زوجین.. ۲۶

۲-۴-۱) نحوه استفاده از وایبر و … در کشور ۲۶

۲-۴-۲) کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی.. ۲۷

۲-۴-۳) جنسیت و سرمایه اجتماعی شبکه. ۲۷

۲-۴-۴) مراحل شکل گیری شبکه های اجتماعی.. ۳۰

۲-۵) وایبر. ۳۱

۲-۵-۱) اهداف وایبر. ۳۱

۲-۶) چارچوب نظری درباره فضای مجازی.. ۳۱

۲-۷) پیشینه پژوهش… ۳۳

فصل سوم.. ۳۹

۳-۱) مقدمه. ۴۰

۳-۲) مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق.. ۴۰

۳-۳) روش تحقیق.. ۴۲

۳-۴) جامعه ی آماری.. ۴۳

۳-۵) نمونه آماری.. ۴۳

۳-۶) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. ۴۴

۳-۶-۱) پرسشنامه. ۴۵

۳-۶-۱-۱) شرح پرسشنامه. ۴۵

۳-۶-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه. ۴۵

۳-۶-۱-۳) تعیین روایی پرسشنامه. ۴۶

۳-۶-۱-۴) پایایی پرسشنامه. ۴۶

۳-۷) روش تجزیه تحلیل داده ها ۴۷

۳-۷-۱) مدل معادلات ساختاری.. ۴۷

۳-۷-۲) تحلیل عاملی تاییدی.. ۴۸

۳-۷-۳) شاخص برازندگی مناسب.. ۴۹

فصل چهارم.. ۵۱

۴-۱) مقدمه. ۵۲

۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. ۵۲

۴-۲-۱) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. ۵۳

۴-۲-۲) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن.. ۵۳

۴-۲-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. ۵۴

۴-۲-۴) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان استفاده از وایبر در طول روز ۵۴

۴-۳) تحلیل استنباطی داده ها ۵۵

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق.. ۵۵

۴-۳-۱-۱) مدل اندازه گیری شبکه اجتماعی وایبر. ۵۶

۴-۳-۱-۲) مدل اندازه گیری اثرات شبکه اجتماعی وایبر. ۵۷

۴-۳-۲) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۰

۴-۳-۳) آزمون فرض با استفاده از روابط ساختاریافته خطی.. ۶۰

۴-۳-۳-۱) نتیجه بدست آمده از تحلیل مسیر با لیزرل. ۶۱

۴-۳-۳-۲) آزمون فرضیه با نرم افزار Spss. 63

فصل پنجم.. ۶۶

۵-۱) مقدمه. ۶۷

۵-۲) مروری بر مساله پژوهش… ۶۸

۵-۳) نتیجه گیری و جمع بندی نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات.. ۶۹

۵-۴) محدودیت های تحقیق.. ۷۱

۵-۵) پیشنهادات کاربردی.. ۷۱

۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۷۲

منابع. ۷۲

خروجی نرم افزار ۷۸

مقدمه

هر تحقیق ، فرآیندی علمی است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسئله، پاسخی نظری پیدا کند. در این تحقیق به ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین شهر تهران می پردازیم و در عمل به ارائه راهکار در زمینه کاهش اثرات وایبر و دیگر شبکه های اجتماعی بر روابط مذکور پرداخته شده است. در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است و مفاهیم کلی تحقیق اعم از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق ، جدید بودن؛ نوآوری ، قلمرو تحقیق و تعاریف واژه های کلیدی تحقیق ارائه گردیده است.

۱-۲) بیان مساله

یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان که هم هدف و هم وسیله ارضای نیازهای اوست، برقراری روابط اجتماعی با دیگران در جوامع مختلف است. اجتماعی بودن در انسان ها یکی از مهم ترین جنبه های زندگی بشر در تمامی دوره ها بشمار می رود. در بررسی روابط اجتماعی میان افراد، روابط درون خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اساساً تشکیل خانواده با ایجاد رابطه و پیوند بین دو جنس مخالف آغاز شده و عمدتاً به فرزندزایی و تولید نسل می انجامد. زندگی زناشویی یکی از جهانی ترین نهادهای بشری است که از دو نفر با توانایی ها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت های گوناگون تشکیل شده است (گلدنبرگ، ۲۰۰۰ )[۱]. سلامت خانواده و کمال آن در انجام دادن کارکردهایی است که از آن در یک جامعه انتظار می رود و بستگی مستقیم به چگونگی روابط بین دو جنس مخالف ( مرد و زن)  دارد(صادقی، ۱۳۸۴). ارتباط زناشویی فرایندی است که در آن زن و شوهر به صورت کلامی و غیرکلامی مثل گوش دادن، حالات چهره، و ژست های مختلف با همدیگر به تبادل احساسات و افکار می پردازند(فاتحی زاده و همکاران، ۱۳۸۴). شواهد موجود گویای این حقیقت است که زوجین در عصر حاضر در برقراری ارتباط و داشتن زندگی زناشویی رضایت مند با مشکلات و ناهماهنگی های متعددی رو به رو هستند و احساس امنیت، آرامش، و روابط صمیمانه به سستی گراییده و کانون خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایند شده است. محققان بر این باورند وقتی کارکرد های خانواده از قبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی، و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب ببیند، اعضای آن به تدریج احساس رضایت مندی خود را از دست می دهند. کاهش تدریجی رضایت مندی اعضای خانواده، ابتدا موجب گسست روانی و عاطفی و سپس اجتماعی و درنهایت واقعه حقوقی می شود که طلاق نام دارد(آماتور، ۱۳۸۰). بدین ترتیب، هم گرایی جای خود را به واگرایی می دهد؛ حالتی که می توان آن را فاصله در روابط زناشویی نامید(فسائئ و ملکی پور، ۱۳۹۲).

جوامع امروزی با مشکلات و پدیده های اجتماعی متعددی روبرو هستند. اما در همه جوامع برخی از مسائل و مشکلات از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند که به واسطه ی میزان آسیبی که بر پیکره جامعه وارد می کنند، می توان به اهمیت آن ها پی برد. یکی از مهم ترین این موضوعات، «روابط زوجین»است. همان طور که می دانیم خانواده اولین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی موجود در جامعه است که هم ضامن سلامت و هم بقای آن تلقی می گردد. از سوی دیگر شخصیت فرزندان در خانواده شکل گرفته و آنان را منطبق و سازگار با الگوهای جامعه بار می آورد. اما خانواده همیشه قادر به نگهداشت، انسجام و هدایت اعضاء به سمت یک هدف نیست و برخی اوقات دچار گسست در بین اعضای خود می گردد که در نهایت این فاصله و گسست می تواند منجر به فروپاشی این نهاد بسیار مهم شود.

نکته قابل توجه اینکه در میان عوامل اعلام شده برای علل طلاق در کشور، رقم قابل توجهی از آنها، در زمره عوامل اعلام نشده دسته بندی می شوند.  بسیاری از روان شناسان و متخصصان مشاوره خانواده، ناهنجاری ها و اختلاف های زوجین در مسائل عاطفی و جنسی را یکی از عوامل جدی و قابل توجه افزایش آمار طلاق در کشور می دانند و افزایش این ناهنجاری ها و اختلاف ها را زنگ خطری برای تحکیم نهاد خانواده توصیف می کنند(آینده بان، ۱۳۹۳: صفحه ۵۴) به نظر می رسد عدم جامعه پذیری صحیح زوجین ریشه عمده چنین مسائلی باشد، بدین معنا که عدم آشنایی مناسب و صحیح فرد با الگوها، هنجارها، تکالیف و انتظارات خود در زندگی زناشویی می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها  گردد. آنچه بدیهی به نظر می رسد آن است که در زمان گذشته نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد کارگزار جامعه پذیری افراد محسوب می شد، اما با توجه به تغییرات صورت گرفته و رشد فن آوری و بروز پدیده های نوظهور چون اینترنت، ماهواره، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی  شاهد پیدایش رقبای جدی در کنار خانواده در امر جامعه پذیری افراد هستیم که از میان رسانه های متنوع و نوین می توان از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها در سراسر دنیا یاد کرد به ویژه اینکه با رشد فن آوری تلفن های همراه هوشمند و تسهیل دسترسی افراد به این شبکه ها ضریب نفوذ آن به سرعت در حال افزایش است. از طرفی نرم افزار شبکه اجتماعی وایبر اخیرا در کشور ما کاربرد پیدا کرده است. از این رو مساله اصلی پژوهش ارزیابی اثرات (مثبت و منفی) آن بر روابط عاطفی زوجین سطح شهر تهران می باشد  و با طرح پیشنهادهایی در این باب سعی می شود گامی اساسی در راستای کاهش اثرات منفی و همچنین استفاده بهینه از اثرات مثبت آنها فراهم آوریم.

۱-۳) اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

امروزه کمتر کسی در این گزاره شک می کند که جهان وارد عصر تازه ای شده است که نماد آن اهمیت یافتن اطلاعات است. بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و هم گرایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه داری در دهه های اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازه ای کرده است که آن را جامعه فراصنعتی، جامعه شبکه ای و جامعه اطلاعاتی می نامند.

به سبب گسترش دامنه تاثیر رسانه های جمعی، جامعه اطلاعاتی امروزه بعدی جهانی پیدا کرده است و منحصر به کشور یا کشورهای خاصی نمی شود. همچنین با پیشرفت این رسانه های جمعی، دوره ابهام آمیزی از پیامدهای احتمالا منفی دنیای مدرن و رسانه های ارتباطی نوین آن برای انسان معاصر ترسیم می شود. به نظر می رسد رسانه های جمعی از یکسو وحدت اجتماعی را تهدید می کنند و از سوی دیگر پادزهری برای تهدیداتی هستند که از طرف سایر نیروهای اجتماعی از قبیل تحرک و دگرگونی سریع متوجه همین وحدت می شود (ویدون، ۲۰۰۴: [۲]۱۱؛ بارکر، ۲۰۰۲: ۷۶)[۳] به گفته تامپسون، اگر می خواهیم تاثیر فرهنگی رسانه های جمعی  در جهان معاصر را درک کنیم باید این دیدگاه را کنار بگذاریم که مواجهه با رسانه یکسره به ترک شیوه های سنتی زندگی و پذیرش شیوه های مدرن زندگی منجر خواهد شد؛ زیرا در نفس مواجهه با رسانه ها ذاتا هیچ گونه رویارویی با سنت نیست. رسانه های ارتباطی را می توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف ارزشها و باورهای سنتی، بلکه به منظور گسترش و تحکیم سنتها نیز مورد استفاده قرار داد (دانش، ۱۳۸۵: ۷۷). به هر طریق مطالعه تاثیرات و پیامدهای مثبت یا منفی رسانه ها بر ارزش ها، باورها، فرهنگ و هویت می تواند اهمیت چشمگیری در شناسایی این پدیده های فرامدرن و درک ابعاد مبهم و ناشناخته آن داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی و  ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین شهر تهران می پردازد.

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش

انسان برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حل های مختلفی را تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند. روش عبارت از بکارگیری راه خاصی است که اطلاعات مناسب بیشتری را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم می نماید. روش تحقیق علمی یا روش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن وضعیت یا موقعیت نامعین است. منظور از روش تحقیق این است که مشخص شود چه نوع روشی برای بررسی موضوع لازم است که این امر بستگی به اهداف و ماهیت پژوهش و امکانات اجرای آن دارد. در این پژوهش چون به دنبال بهبود و ارائه راهکار می­باشیم روش پژوهش ما کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی برای بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش­ها و اشیا و الگو­ها مورد استفاده تحقیقات علمی قرار می­گیرد.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین شهر تهران می باشد.

۱-۴-۲ اهداف جزئی

 1. تعیین تفاوت در سبک های ارتباطی بین زوجین استفاده کننده از وایبر و افراد عادی
 2. تعیین تفاوت سبک های ارتباطی افراد عضو در وایبر بر اساس سطح تحصیلات آنان
 3. تعیین تاثیر بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر بر توجه به خود
 4. تعیین تاثیر بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر بر توجه به همسر
 5. تعیین تاثیر بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر بر برنامه ریزی برای حل مشکلات
 6. تعیین تاثیر بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر بر سبک های ارتباطی

۱-۵) قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی)

۱-۵-۱) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق، ارزیابی اثرات شبکه اجتماعی وایبر بر روابط عاطفی زوجین است.

۱-۵-۲) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق سطح شهر تهران می باشد.

۱-۵-۳) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق محدوده زمانی پژوهش می باشد که از مهر ماه ۱۳۹۳ آغاز، و نهایتا تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

۱-۶) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد وضع موجود را بررسی می نماید و آن را بطور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیر ها مورد تجزیه تحلیل قرار       می دهد.

شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش پیمایشی(میدانی) و کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، و پرسشنامه می باشد. ( برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است)

۱-۷) سوالات و فرضیه های پژوهش

در این پژوهش با مطالعه تحقیقات صورت گرفته ؛ ابتدا نتایج استفاده از شبکه اجتماعی  وایبر شناسایی و پس از بررسی شدت این نتایج در جامعه آماری ؛ تاثیر آن بر روابط عاطفی زوجین در سطح شهر تهران مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس فرضیات و سوالات زیر مطرح می گردد:

فرضیات پژوهش:

 1. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر توجه به خود دارد.
 2. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر توجه به همسر دارد.
 3. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر برنامه ریزی برای حل مشکلات دارد.
 4. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر تاثیر مثبت و معنی داری بر سبک های ارتباطی دارد.
 5. احتمالا تفاوت معناداری در سبک های ارتباطی بین زوجین استفاده کننده از وایبر و افراد عادی وجود دارد.
 6. احتمالاً تفاوت معناداری در سبک های ارتباطی افراد عضو در وایبر بر اساس سطح تحصیلات آنان وجود دارد.

سوالات پژوهش:

 1. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر چه تاثیری بر توجه به خود دارد؟
 2. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر چه تاثیری بر توجه به همسر دارد؟
 3. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر چه تاثیری بر برنامه ریزی برای حل مشکلات دارد؟
 4. بکارگیری شبکه اجتماعی وایبر چه تاثیری بر سبک های ارتباطی دارد؟
 5. آیا میان سبک های ارتباطی بین زوجین استفاده کننده از وایبر و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد؟
 6. آیا تفاوت معناداری در سبک های ارتباطی افراد عضو در وایبر بر اساس سطح تحصیلات آنان وجود دارد؟

۱-۸) محدودیتهای تحقیق

اصولا بر سر راه هر پژوهش و تحقیق یکسری موانع و مشکلات وجود دارد. در این تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع و هدف تحقیق  ، محدودیتی که با آن روبرو بودیم استفاده از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بوده است زیرا این امکان وجود داشت که سوالات توسط پاسخگو به گونه دیگری درک شود، هر چند که با انجام تست مقدماتی سعی شده که تا حد امکان سوالات مبهم حذف گردد.

۱-۹) مفاهیم تحقیق

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گروه هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایده ها و تبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های وب، سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) — به هم متصل اند. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود (شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری استراتژیک در صنعت گردشگری، ۲۰۱۳).

 

وایبر:

وایبر یک نرم افزار مالکیتی چندسکویی پیام رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت برای تلفن های هوشمند است که توسط شرکت وایبر توسعه داده شده است. علاوه بر پیام رسانی متنی، کاربران می توانند به تبادل تصاویر، ویدئو و پیام های رسانه ای بپردازند. نرم افزار وایبر بر روی سیستم عامل اندروید بلک بری، آی او اس، ویندوز فون و مایکروسافت ویندوز در دسترس قرار دارد. وایبر روی شبکه های نسل سوم شبکه تلفن همراه کار می کند و جهت کار با نرم افزار یک سیستم عامل مبتنی بر دسکتاپ الزامی است .

تعداد صفحه :۹۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در