پایان نامه گونه شناسی فراوانی لوالوا در ایران

دانلود پایان نامه
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: باستان شناسی
 گرایش: پیش از تاریخ

عنوان پایان‌نامه:

گونه شناسی فراوانی لوالوا در ایران

 استاد مشاور

علیرضا هژبری نوبری

         اسفند ۹۲ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با اینکه فناوری لوالوا از محوطه­های متعددی چون مراغه، مرتاریک، میرک و… در ایران گزارش شده است، اما اطلاعات در رابطه با این فناوری و روش­های گوناگون به‌کارگیری آن در ایران بسیار محدود است. لذا در این پژوهش سعی شده است که جنبه‌های مختلف فناوری لوالوا در محوطه­ی میرک (در فلات مرکزی)، چشمه آقا (در البرز شمالی) و محوطه‌های فارسان (در چهارمحال بختیاری) و بر اساس روش پیشنهادی فلیپ ون­پیر بررسی شود. در هیچ یک از محوطه­ها، بازسازی (Reffit) ممکن نبود، و در نتیجه تعیین تعداد سطوح لوالوای هر سنگ­مادر و اینکه آیا متد مشابه را در تمامی توالی حفظ کرده­اند، از این طریق امکان­پذیر نبود. سنگ­مادرها با توجه به نحوه­ی آماده­سازی سطح  برداشت­شان سه گروه را شکل دادند و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند. متد مورد استفاده برای سنگ­مادرها در سه دسته­ی کلاسیک مرکزگرا، تیزه و موازی بررسی شد. متد برداشته­ها نیز بر اساس جای برداشته­های پیشین بر سطح پشتی تراشه و در سه گروه کلاسیک(مرکزگرا)، موازی و تیزه دسته­بندی و بررسی شد. بر این اساس، هر سه منطقه روند کاهش تا حدودی مشابه است و فراوانی متد کلاسیک (مرکزگرا) از دیگر متدها بیشتر بوده و پس از آن متد موازی و متد تیزه قرار دارند. در هر سه مجموعه بیش‌ترین سکوی ضربه از نوع شاپوژاندارم بوده که حاکی از روند تولید همگون در هر سه مجموعه­ی مورد بررسی است. نزدیکی به ماده­ی خام از عواملی است که در استفاده از فناوری لوالوا نقش دارد و هرسه این محوطه­ها در نزدیکی ماده خام قرار دارند.  

به طور کلی، مجموعه‌ی میرک نسبت به دو مجموعه­ی دیگر، سنگ­مادرها و تولیدات نهایی ثانویه­ی بیشتری دارد و از این نظر شباهت به “کارگاه” داشته و با دو مجموعه­ی دیگر متفاوت است؛ بر خلاف میرک، در دو مجموعه­ی فارسان و چشمه­آقا به نظر می­رسد که سنگ مادرها به محل حمل شده و یا به دیگر انواع سنگ مادر تبدیل‌شده‌اند.

کلید واژه: لوالوا، پارینه‌سنگی میانی، ایران، میرک، چشمه آقا، فارسان.

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱- تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- اهداف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

۱-۳- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۴- فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳  

۱-۵- مواد و روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۳

 

فصل دوم: انسان در پارینه‌سنگی میانی ………………………………………………………………………………………………….. ۴

۲-۱- کشف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۲-۲- منشأ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۳- پراکنش نئاندرتال­ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۴- کالبدشناسی نئاندرتال­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۵- زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۶- رنگ پوست …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۷- مراقبت از سالمندان  ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

۲-۸- رویارویی نئاندرتال­ها و انسان مدرن ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۹- خاورمیانه: برخورد میان نئاندرتال و انسان مدرن …………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱۰- یک یا دو جمعیت در خاور میانه؟ ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۱- سرانجام نئاندرتال­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

 

فصل سوم: فناوری لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۱- تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲- مفهوم لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۱- مفهوم حجمی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۲-۲- فلیپ ون­پیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۲-۳- مقایسه مفهوم حجمی دیسکی و لوالوا ……………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۳- روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۱- اریک بوئدا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳-۲- فلیپ ون­پیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳-۲-۱- متدهای تراشه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۳-۲-۲- متدهای تیزه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳-۲-۳- متدهای تیغه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۴- روش­های مطالعه­ی لوالوا ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-۱- رویکرد سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۴-۲- اریک بوئدا ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۳- فیلیپ ون­پیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

 

فصل چهارم: روش‌شناسی لوالوا …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱- معیارهای انتخاب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲- بازسازی سنگ‌مادر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۳- سکوی ضربه­ی برداشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فصل پنجم: پیشینه­ی مطالعات پارینه‌سنگی میانی در ایران ………………………………………………………………… ۶۶

۵-۱- تمتمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۵-۲- مراغه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۳- تخت سلیمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۴- بیستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۵- خونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۶- ورواسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۷-  قبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۸- کل داوود …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۵-۹- کنجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۱۰- گرارجنه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۱۱- قمری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۱۲- غار خر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 5-13- دواشکفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۱۴- مرتاریک ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

 5-15- چم­سوران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۱۶- باشت و گچساران ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

 5-17- دشت مهران …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۱۸- کوهدشت لرستان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱۹- هلیلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲۰- هرسین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲۱- گچ کاور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۲۲- ورکَینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۲۳-چهارمحال بختیاری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲۴- کیارام ۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۲۵- قلعه بزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲۶- نرگه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۲۷- مغانک و  اچونک …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲۸- مسیله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۲۹- بوئین زهرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

 5-30- میرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۳۱- کوه‌های کرکس ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۵-۳۲- کرمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۵-۳۳- فارس: زاگرس جنوبی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۳۳-۱- جهرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۵-۳۳-۲-  اشکفت گاوی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۳۳-۳- مرودشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۳۳-۴- ارسنجان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۳۴- میناب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۳۵- جزیره‌ی قشم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

 

فصل ششم: مطالعه فناوری لوالوا در فلات مرکزی، البرز، زاگرس …………………………………………………………. ۹۹

۶-۱- مطالعه­ی فناوری لوالوا در فلات مرکزی: میرک ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۶-۲- مطالعه­ی فناوری لوالوا در البرز: چشمه آقا …………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۶-۳- مطالعه­ی فناوری لوالوا در زاگرس: فارسان ……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۶-۴- مقایسه­ی تطبیقی سه محوطه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۶-۵- نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

 

 • تعریف مسئله

فناوری لوالوا (Mode III) در طی پلیئستوسن میانی و جدید در محدوده­ی جغرافیایی وسیع در تمامی دنیای قدیم یعنی آفریقا و بیشتر قسمت‌های اوراسیا از جمله بخش‌هایی از ایران مورد استفاده بوده­ و به عنوان یکی از مشخصه­های پارینه‌سنگی میانی در نظر گرفته می­شود. لوالوا مانند دیگر روش­های تراشه­برداری تحت شرایط مختلف، کارا و ناکارآمد است و می­بایست در روند کاهش و کاربرد انواع برداشته­های خاص در طی پارینه­سنگی میانی بر اساس الگوی معیشتی (مثل منابع غذایی، الگوی استقراری، رفتارهای فصلی و تأثیرات اقلیمی) و همچنین شرایطی که در آن مورد استفاده بوده، مطالعه شود.

اطلاعات موجود در ارتباط با استفاده از این فناوری در ایران محدود بوده و در محوطه­هایی مثل بیستون، مرتاریک، میرک و … گزارش شده­است؛ ولی در رابطه با مفهوم و انواع مختلف آن در ایران بررسی­های دقیقی صورت نگرفته ­است. در نتیجه با توجه به خلأ موجود، نیازمند پژوهش­های دقیق در این زمینه است. در این پژوهش سعی بر آن است که مفهوم و فراوانی انواع مختلف لوالوا، بهینگی و کارایی آن -که منجر به استفاده­ی طولانی مدت از این فناوری در محدوده­ی جغرافیایی بزرگ شده بود-، با تمرکز بر سه سایت پارینه‌سنگی میانی در سه زیست محیط متفاوت، زاگرس (فارسان)، البرز (چشمه­آقا) و فلات مرکزی (میرک) مورد بررسی قرار گیرد.

 • اهداف:
 • شناخت فناوری لوالوا، مفهوم و انواع آن
 • تعیین میزان فراوانی انواع مختلف فناوری لوالوا در زیست­بوم­های متفاوت بر اساس مجموعه­های مورد مطالعه
 • ؤالات تحقیق:
 • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در فراوانی انواع مختلف فناوری لوالوا در سه منطقه­ی زاگرس، البرز و فلات مرکزی دیده می­شود؟
 • در هر یک از مناطق فوق، میزان دسترسی سازندگان دست‌افزارهای ساخته‌شده با فن لوالوا به ماده خام چه تأثیری بر روی نوع و فراوانی کاربرد این فناوری داشته است؟

 فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها:

 • به نظر می­رسد با توجه به شرایط زیست­محیطی متفاوت در البرز، زاگرس و فلات مرکزی تفاوت­های معنی‌داری میان انواع مختلف فناوری لوالوا در مناطق یادشده وجود داشته باشد.
 • به نظر می­رسد کاربرد فناوری لوالوا ارتباط مستقیمی با دسترسی سریع و آسان به منابع ماده خام مناسب داشته است.
 • مواد و روش انجام تحقیق

مواد: دست­افزارهای سنگی محوطه‌های فارسان، میرک و چشمه­آقا

روش انجام تحقیق: آزمایشگاهی (مطالعه دست‌افزارهای جمع­آوری شده) و کتابخانه­ای (مطالعه منابع موجود)

فصل دوم

انسان در پارینه‌سنگی میانی

   2-1- کشف

پارینه‌سنگی میانی تقریباً همزمان با ظهور و پراکندگی انسان نئاندرتال در حدود ۲۰۰ -۲۵۰ هزار سال پیش تا حدود ۴۰ هزار سال پیش آغاز می­گردد که همزمان با دوره‌های یخچالی طولانی و سرد و چندین دوره­ی کوتاه گرم و میان یخچالی است.

نخستین کشف گونه­ی نئاندرتال ۳ سال پیش از انتشار کتاب خاستگاه گونه­های داروین رخ داد. در تاریخ ۴ فوریه ۱۸۵۷، هرمان شافهاوزن[۱]، پرفسور کالبدشناسی دانشگاه بن[۲]، در خصوص نمونه­های یافت شده در غار فلدهوفر اظهارنظر کرده و پس از آن سال، در تاریخ ۲ ژوئن، به همراه فولهروت[۳] جزئیات سنگواره­های کشف‌شده در دره نئاندر را منتشر کردند (Trinkaus and Shipman, 1993).

داستان نئاندرتال آن گونه که ترینکاوس[۴] و شیپمان[۵] (۱۹۹۳)توصیف کرده­اند در دره­ی نئاندر در نزدیکی دوسلدورف[۶] آلمان آغاز گردید. کار معدن در غارهای آهکی فلدهوفر[۷]، حدود بیست متر بالاتر از رودخانه­ی دوسل[۸] منجر به کشف فسیل مهمی شد (Cela-conde and Ayala 2007: 272).

در آگوست ۱۸۵۶، ورودی غار برای استخراج مواد ساختمانی منفجر شد و هنگام تمیز کردن دورریزها، چندین فسیل استخوان ظاهر شد که شامل قسمت فوقانی جمجمه (Skullcap)، استخوان لگن(Hipebones)، دنده­ها(Ribs) و قسمتی از بازو بود که به نظر می­رسید متعلق به جانوری تنومندتر نسبت به انسان کنونی باشد. کارگران معتقد بودند که این بقایای خرس غارنشین بوده و آن‌ها را به آموزگاری به نام یوهان فولهرت[۹]، در مدرسه­ی البرفرد[۱۰] نشان دادند. وی، آن‌ها را متعلق به انسانی ابتدایی و قوی جثه دانست. در ۱۸۶۴ و طی جلسه­ای با انجمن بریتانیایی ترویج علم[۱۱]، ویلیام کینگ[۱۲]، پرفسور ایرلندی کالج کویین[۱۳]، بقایای این انسان را با عنوان انسان نئاندرتال[۱۴] طبقه­بندی نمود (King 1864). به عقیده­ی کینگ با وجود تفاوت­های قابل­توجه میان این موجود و انسان­ها، گونه­ای جداگانه ایجاد نشده ولی آن‌ها، دو جنس (Genus) مجزا هستند. در حقیقت او معتقد بود که گونه­ی نئاندرتال شباهت زیادی را به شامپانزه نشان می­دهد (Cela-conde and Ayala 2007: 273).

 

۲-۲- منشأ

به احتمال زیاد نئاندرتال از نیاکان اروپایی­اش در طی پلیئستوسن میانی یعنی انسان راست قامت (Homo erectus) نشأت گرفته است (Stringer and Gamble 1993: 65). اگرچه فسیل­های دره­ی نئاندر از نخستین نئاندرتال­هایِ شناخته‌شده بودند، ولی برخی گونه­هایی که در این رده­بندی (Taxon) جای گرفتند، سه دهه پیش­تر کشف‌شده که در آن زمان جزء نئاندرتال­ها طبقه­بندی نشده بودند. در ۱۸۲۹، فیلیپ چارلزشمرلینگ[۱۵] پزشک بلژیکی و آناتومیست ۳ جمجمه در غار اِنجی[۱۶] بلژیک یافت. اولی بسیار تخریب‌شده و متعلق به انسان مدرن بود، اما سومی متعلق به یک نئاندرتال ۲ یا ۳ ساله بود (Conroy 1977) که بسیار خوب باقی مانده بود. دیگر جمجمه کامل نئاندرتال که در زمان خودش تشخیص داده نشد در ۱۸۴۸ در معدن سنگ فوربز[۱۷] یافت شد (هموکالیپیکوس[۱۸]؛ Keith1911). پس از کشف فلدهوفر، دیگر نئاندرتال­های اروپایی در موراویا، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا یافت شدند. در مناطق شمالی قاره اروپا، استقرار نئاندرتال دیده نمی­شود. قلمرو آن‌ها شامل اروپا، بخش­هایی از آسیا و بخش­هایی از منطقه­ی سیبری است. همان‌گونه که انتظار می­رفت، نمونه­ها متعلق به چندین گونه­ی مختلف بودند (Homo primigenius, Schaaffhausen, 1880;Homo transprimigenius, Forrer, 1908; Homo breladensis; Marett, 1911). نئاندرتال­های خاورمیانه نیز، نخستین بار در ۱۹۲۹ توسط دوروتی گارود کشف شدند(Cela-conde and Ayala 2007: 274).

قدیم­ترین گونه­ی شناخته­شده­ی نئاندرتال –صرف­نظر از نمونه­های سیمادولوزوئز[۱۹] – از ارینگسدورف[۲۰] در نزدیکی وایمر[۲۱] آلمان کشف شده است. گونه­هایی که در این محوطه در خلال سال‌های ۱۹۰۸و ۱۹۲۷ کشف شدند شامل جمجمه، فک پایین و چندین قطعه­ی اندامی (post cranial) بوده که متعلق به افراد مختلف است که حداقل یکی از آن‌ها کودک (infant) بوده است (Weidenreich 1927).یکی از جمجمه­ها که توسط وایدنرایخ[۲۲] بازسازی شد، ویژگی­های مشترک زیادی با نئاندرتال یخبندان وورم[۲۳]داشت ولی پیشانی­اش صاف و کشیده بود که به نظر برخی متخصصان مثل کندی[۲۴] (۱۹۸۰) این تفاوت ناشی از بازسازی نادرست است. تاریخ گذاری ESR و Uranium series نشان داد که فسیل­های ارینگسدورف حدود ۲۳۰ هزار سال قدمت دارند (Cook et al, 1982; Grun and Stringer, 1991). این تاریخ را استرینگر[۲۵] و گمبل[۲۶] (۱۹۹۳) تاریخ جداسازی نئاندرتال و مدرن در نظر گرفتند. کالین گرووز[۲۷] (۱۹۸۹) گونه­ی ارینگسدورف را نئاندرتال دانست که مورد پذیرش همگان قرار نگرفت. کونروی[۲۸](۱۹۹۷) این فسیل را یک انسان هوشمند”باستانی”[۲۹] در نظر می­گیرد. پیوریه[۳۰](۱۹۸۷)، به نزدیکی میان نمونه­ی ارینگسدورف، سوانس­کومب[۳۱]و اشتاینهایم[۳۲] اشاره کرده و درعین‌حال تاکید دارد که گونه­های ارینگسدورف شباهت بیشتری با نئاندرتال­های جدیدتر دارد.

به طور کلی، روش­ها و راه­های مختلفی برای دیدن منشأ نئاندرتال وجود دارد: (Cela-conde and Ayala 2007: 274-5)

 • پیدایش نخستین: اگر که فسیل‌های “باستانی”(Archaic) اروپایی که به مراحل اولیه­ی دوره­ی میان یخبندانی میندل-ریس[۳۳]و یا گونه­های پیش­تر از آن، نئاندرتال در نظر گرفته ­شوند.
 • پیدایش میانه: اگر که گونه­ی ارینگسدورف و شاید گونه­هایی از دیگر سایت­ها (با قدمت مشابه مثل پونت­نیوید[۳۴] در ولز[۳۵] انگلستان (Green et al., 1981) و یاساکوپاستوره[۳۶] در ایتالیا (Condemi, 1988)، به عنوان نخستین نئاندرتال­ها در نظر گرفته شوند.
 • پیدایش پایانی: اگر که نئاندرتال “کلاسیک” به عنوان انسان­ریخت­ (Hominine) هایی که در جنوب و شرق اروپا در آغاز یخبندان وورم زندگی می­کردند، در نظر گرفته­شوند؛ این دیدگاه توسط کلارک هاول[۳۷] (۱۹۵۲و ۱۹۵۷) مطرح شد و به عنوان یک دیدگاه سنتی در نظر گرفته می­شود.

 

۲-۳- پراکنش نئاندرتال­ها

نئاندرتال­ها در طی پلیئستوسن میانی و جدید در اکثر نقاط اروپا مستقر شده بودند و تا حدود ۶۰۰۰۰ سال قبل در آب و هوای فصلی دشت­های روسیه و یا کوهستان­های مرتفع زندگی نمی­کردند. سکونتگاه­های مناسب برای آن‌ها دشت­های غربی (جایی که تنوع فصلی دما ملایم بوده است، همانند اقلیم اقیانوسی امروزی) و فلات مرتفع در ارتفاعات کم بوده است، چه در دشت­های شمالی فرانسه، بلژیک، انگلستان و آلمان و یا در دره­های جنوب غرب فرانسه، جنوب آلمان و مرکز اروپا؛ در حقیقت، محوطه­ها در مکان­هایی که گله­های حیوانی متنوع و بزرگ که نئاندرتال­ها به آن‌ها وابسته بوده­اند قرار داشته است. توالی­های استقراری طولانی مدت در محوطه­هایی مثل موستیر[۳۸] و یا کومب­گرونال[۳۹] در دره­ی دوقدوین [۴۰]، که از نظر ابزارهای سنگی غنی هستند، در طی قرن­ها و هزاره­ها شکل‌گرفته‌اند و نشان‌دهنده‌ی استفاده­ی مکرر از چنین مکان­هایی است.

اگر به صورت عرضی، از شمال به جنوب از انگلستان به شبه‌جزیره ایبری را در نظر بگیریم، این مجموعه ابزارهای سنگی غنی در غارهای چند دوره­ای، بیشتر در مناطق جنوبی و مدیترانه­ای حضور دارند. افزایش جمعیت و استمرار استقرار، در عرض­های جغرافیایی جنوبی اتفاق افتاده که از نظر حضور حیوانات غنی بوده­اند. در خاورمیانه و بر اساس داده­هایی از فلسطین و کویر نگو[۴۱]، این الگو تکرار شده است (Stringer and Gamble 1993: 80,81). این الگوی ترک مناطق شمالی و استقرار در مناطق جنوبی­تر به دلیل تأثیر اقلیم بر فراوانی و قابل پیش­بینی بودن منابع حیوانی بوده است. با توجه به نقشه­ی پراکندگی سایت­های موستری (که معمولاً مرتبط با نئاندرتال­ها هستند) درست از زمانی که اقلیم قاره تغییر پیداکرده و حیات را سخت نمود، کاهش جمعیت در سایت­های جنوبی و غربی نئاندرتال دیده می­شود.

[

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در