پایان نامه ارشد حسابداری: انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی …

دانلود پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A)
                                                  
عنوان:
انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
استاد راهنما:
دکتر محمدحسین رنجبر
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
   عنوان                                                                                                         صفحه
 
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ مقدمه. ۳
۱ـ۲ـ بیان مساله. ۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱ـ۴ـ اهداف تحقیق.. ۶
۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی.. ۶
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف ویژه ۶
۱ـ۴ـ۳ـ هدف کاربردی.. ۶
۱ـ۵ـ فرضیه ها  و سوال تحقیق.. ۷
۱ـ۵ـ۱ـ سوالات تحقیق.. ۷
۱ـ۵ـ۲ـ فرضیه ها ۷
۱ـ۶ـ قلمرو تحقیق.. ۷
۱ـ۶ـ۱ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷
۱ـ۶ـ۲ـ قلمرو مکانی تحقیق.. ۸
۱ـ۶ـ۳ـ قلمرو زمانی تحقیق.. ۸
۱ـ۷ـ تعریف متغیر های تحقیق.. ۸
فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده
۲ـ۱ـ مقدمه. ۱۰
۲ـ۲ـ سیستم حسابداری در ایران. ۱۱
۲ـ۳ـ بازار سرمایه نوپای ایران. ۱۲
۲ـ۴ـ نسبت های مالی.. ۱۲
الف) نسبت های نقدینگی.. ۱۳
ب) نسبت های فعالیت(کارایی) ۱۴
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) ۱۴
د) نسبت های سودآوری.. ۱۴
۲ـ۵ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… ۱۷
۲ـ۵ـ۱ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. ۱۷
۲ـ۵ـ۲ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… ۱۷
۲ـ۵ـ۳ـ نسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… ۱۸
۲ـ۵ـ۴ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… ۲۰
۲ـ۶ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. ۲۰
۲ـ۶ـ۱ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. ۲۱
۲ـ۷ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. ۲۲
الف: اندازه شرکت… ۲۳
ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۲۴
ج) سودآوری.. ۲۴
د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. ۲۵
۲ـ۸ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. ۲۵
۲ـ۹ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. ۲۶
۲ـ۱۰ـ کیفیت گزارشگری مالی.. ۲۷
۲ـ۱۱ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۲۸
۲ـ۱۱ـ۱ـ گزارشهای مالی تعهدی.. ۲۸
۲ـ۱۲ـ گزارش حسابرسی.. ۲۹
۲ـ۱۳ـ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.. ۳۰
۲ـ۱۴ـ کیفیت اطلاعات مالی.. ۳۲
۲ـ۱۵ـ الگو. ۳۲
۲ـ۱۵ـ۱ـ ویژگیهای یک الگوی خوب… ۳۳
۲ـ۱۶ـ ماشین بردار پشتیبان. ۳۳
۲ـ۱۷ـ بحران. ۳۶
۲ـ۱۷ـ۱ـ مدیریت بحران. ۳۶
۲ـ۱۸ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. ۳۷
۲ـ۱۸ـ۱ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. ۳۸
۲ـ۱۸ـ۲ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. ۳۸
۲ـ۱۸ـ۳ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. ۳۹
۲ـ۱۸ـ۴ـ پیاده سازی طرح های تداوم. ۳۹
۲ـ۱۸ـ۵ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. ۴۰
۲ـ۱۹ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. ۴۰
۲ـ۲۰ـ بحران مالی در سطح شرکت… ۴۲
۲ـ۲۱ـ انواع بحران های مالی.. ۴۳
۲ـ۲۲ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. ۴۴
۲ـ۲۲ـ۱ـ تاثیر بر موسسات مالی.. ۴۴
۲ـ۲۳ـ بحران نقدینگی.. ۴۵
۲ـ۲۴ـ پیشینه. ۴۶
تحقیقات داخلی.. ۴۶
تحقیقات خارجی.. ۴۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ـ۱ـ  مقدمه. ۵۴
۳ـ۲ـ  نوع پژوهش… ۵۴
۳ـ۳ـ فرضیه های تحقیق.. ۵۵
۳ـ۴ـ قلمرو تحقیق.. ۵۶
۳ـ۵ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. ۵۶
۳ـ۶ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… ۵۷
۳ـ۷ـ  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۵۷
۳ـ۸ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) ۵۹
۳ـ۸ـ۱ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسیون لجستیک… ۶۰
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
۴ـ۱ـ مقدمه. ۶۸
۴ـ۲ـ آمار توصیفی.. ۶۸
۴ـ۳ـ آمار استنباطی.. ۶۹
۴ـ۳ـ۱ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. ۶۹
۴ـ۳ـ۲ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده ۷۰
۴ـ۳ـ۲ـ ۱ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. ۷۱
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده ۷۳
۴ـ۳ـ۲ـ۳ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده ۷۶
۴ـ ۳ـ۳ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. ۸۰
۴ـ۳ـ۳ـ۱ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. ۸۰
۴ـ۴ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. ۸۱
فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی
۵ـ۱ـ خلاصه فصول. ۸۴
۵ـ۲ـ یافته های پژوهش… ۸۵
۵ـ۳ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۶
۵ـ۴ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۶
منابع ومآخذ
منابع فارسی ۸۹
منابع غیر فارسی ۹۲
چکیده انگلیسی ۹۵
                                              
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول (۲ـ۱) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها ۱۶
جدول (۴ـ۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۷
جدول (۴ـ۲) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها ۶۹
جدول (۴ـ۳) متغیرهای مستقل تحقیق.. ۷۰
جدول (۴ـ۴) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. ۷۱
جدول (۴ـ۵) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده ۷۴
جدول (۴ـ۶) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده ۷۶
جدول (۴ـ۷) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. ۸۰
                                             
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار(۲ـ۱) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. ۱۵
نمودار (۲ـ۲) خط بازار سرمایه. ۱۹
نمودار شماره (۲ـ۳) ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.. ۳۱
نمودار (۲ـ۴) فرایند مدل SVM… 35
نمودار(۲ـ۵) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. ۴۱
 
چکیده:
هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل ۱۲۰ شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات  با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح ۹۵ درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.
 
کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،۱۳۸۹). امروزه یکی از مهمترین خطراتی که بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ورشکستگی شرکتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[۱]، ۲۰۰۷ ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی نیز آشکار می سازد که در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی وجود دارند که از مشکلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما کماکان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است که چرا منابعی که می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شرکتها به هدر رفته و منجر به کاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند(مالهوترا[۲]، ۲۰۰۸). مشکل اصلی که به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است که هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می کند به گونه ای که دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می کند(خواجوی و همکاران، ۱۳۸۹).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری،  اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
[۱]. Wang, Z. and Li
[۲] . Malhotra
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تعداد صفحه : ۱۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان ۱۴۷۰۰

Bottom of Form
Top of Form
 
***
و به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
Bottom of Form
 

ارسال شده در