پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان …

دانلود پایان نامه

 گرایش فیزیولوژی ورزشی

موضوع:

تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی

اساتید راهنما:

دکتر رزیتا فتحی

 دکتر وازگن میناسیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰

 

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش     

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-  دیابت…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۱-۱-  آسیب‌شناسی و همه‌گیرشناسی …………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱- ۲- عوامل موثر بر شیوع دیابت نوع ۲………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱- ۳-  نقش تمرین در پیشگیری و درمان دیابت نوع ۲ ……………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲- بافت چرب  ……………………………………………………………………………………………. 17

۲-۲-۳-  انواع بافت چرب ……………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۴-  کارکرد ترشحی و اندوکرین ………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲- ۵-  تغییرات بافت چرب در چاقی و ارتباط آن با دیابت نوع ۲…………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۶- آدیپوکین‌ها و دیابت نوع ۲…………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۷- ویسفاتین……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۷-۱- مکانیسم عمل ویسفاتین……………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۷-۲- ویسفاتین و دیابت…………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۷-۳- ویسفاتین و مقاومت انسولینی……………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۷-۴- ویسفاتین و سندرم متابولیک………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۷-۵- نقش ویسفاتین در التهاب……………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۷-۶- نقش ویسفاتین در متابولیسم…………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳- اثرفعالیت‌های ورزشی بر غلظت ویسفاتین…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۱- فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت…………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳- فعالیت ورزشی طولانی‌مدت…………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴- جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

 

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲- طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۳- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۴- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۵- نحوه دیابتی‌کردن آزمودنی­ها و تزریق استرپتوزوتوسین……………………………………………………………………… ۳۷

۳-۶- برنامه تمرین آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات و وسایل اندازه‌گیری…………………………………………………………… ۳۸

۳-۷-۱- وسایل اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۷-۲- اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۸- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۸-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۸-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۸-۳- متغیر کنترل…………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۹- روش بیهوش‌کردن آزمودنی­ها، جمع‌آوری و نگهداری بافت­ها و پلاسما…………………………………. ۴۰

۳-۱۰- هموژن‌کردن بافت‌ها…………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۱۱- روش­های آزمایشگاهی اندازه­گیری متغیر­ها…………………………………………………………….. ۴۱

۳-۱۱-۱- روش تعیین بیان ژن ویسفاتین…………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۱۱-۱-۱- مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA تک‌رشته‌ای…………………………………………….. ۴۱

۳-۱۱-۱-۲- مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………….. 42

۳-۱۱-۲- نحوه آماده‌سازی بافت‌ها……………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۱۱-۳- روش‌های تعیین غلظت متغیرهای تحقیق………………………………………………………………. ۴۴

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها……………………………………………………………………… ۴۵

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۱- بیان ژن ویسفاتین بافت چرب در گروه‌های مختلف……………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۲- توصیف سایر متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………. ۴۹

۴-۳-۱-  آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۱-۱- فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. ۵۳

 

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۵-۲- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۵-۳- بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۵-۴- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

 

پیوست‌ها

پیوست۱- نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف………………………………………………………………….. ۶۸

فهرست شکل‌ها

شکل۲-۱ عملکردهای بیولوژیکی آدیپوسیت‌ها……………………………………………………………….. ۱۹

شکل۲-۲- نقش تغذیه و رشد بافت چرب……………………………………………………………………….. ۲۰

شکل۲-۳- ساختار بلوری ویسفاتین……………………………………………………………………………… ۲۳

شکل۲-۴- اعمال ویسفاتین در مسیرهای بیوسنتز NAD+………………………………………………………. 25

شکل۲-۵- اعمال ویسفاتین……………………………………………………………………………………… ۲۵

شکل ۴-۱- تصویر ژل الکتروفورز ژن بتا اکتین و ویسفاتین در آزمودنی­های گروه کنترل……………………….. ۴۷

شکل ۴-۲- تصویر ژل الکتروفورز ژن بتا اکتین و ویسفاتین در آزمودنی­های  بلافاصله پس از تمرین……………. ۴۷

شکل ۴-۳- تصویر ژل الکتروفورز ژن بتا اکتین و ویسفاتین در آزمودنی­های  4 ساعت پس از تمرین……………. ۴۷

شکل ۴-۴- تصویر ژل الکتروفورز ژن بتا اکتین و ویسفاتین در آزمودنی­های  24 ساعت پس از تمرین………….. ۴۷

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-  درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتااکتین در هر یک از نمونه‌های کنترل و کشتار بلافاصله پس از تمرین      50

نمودار ۴-۲- درصد بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه بلافاصله در مقایسه با گروه کنترل………………… ۵۱

نمودار ۴-۳-  درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتااکتین در هر یک از نمونه‌های کنترل و کشتار ۴ ساعت پس از تمرین      52

نمودار ۴-۴- درصد بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار ۴ ساعت پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل          53

نمودار ۴-۵- درصد بیان ژن ویسفاتین بافت چرب نسبت به بتااکتین در هر یک از نمونه‌های کنترل و کشتار ۲۴ ساعت پس از تمرین     54

نمودار ۴-۶- درصد بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین گروه کشتار ۲۴ ساعت پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل         55

فهرست جدول‌ها

جدول ۳-۱- مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………. 43

جدول ۴-۱- بیان ژن ویسفاتین نسبت به بتااکتین در گروه‌های  مختلف………………………………………. ۴۷

جدول۴-۲- تغییرات پارامترهای اندازه‌گیری شده گروه‌های تحقیق (انحراف استاندارد ± میانگین)…………. ۴۹

جدول۴-۳- نتایج آزمون تی مستقل در گروه‌های کنترل و بلافاصله پس از تمرین…………………………… ۵۰

جدول۴-۴- نتایج آزمون تی مستقل در گروه‌های کنترل و ۴ ساعت پس از تمرین…………………………… ۵۲

جدول۴-۵- نتایج آزمون تی مستقل در گروه‌های کنترل و ۲۴ ساعت پس از تمرین…………………………. ۵۴

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت یک اختلال متابولیک است که به دنبال کاهش در ترشح انسولین و یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می‌گردد. ویسفاتین پروتئینی است که در بافت چرب احشایی بیان شده و ترشح می­شود که حساسیت انسولینی را بهبود می­بخشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی بود. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی دیابت به‌وسیله تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین (mg/kg 50) در موش‌ها ایجاد گردید. ۲۰ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن ۵±۱۶۵ گرم به‌طور تصادفی به ۳ گروه تمرینی و ۱ گروه کنترل تقسیم شدند. گروه­های تمرین برای یک نوبت با سرعت ۲۰ متر در دقیقه به مدت ۵۰ دقیقه روی نوارگردان دویدند. حیوانات در گروه­های مجزا به ترتیب بلافاصله، ۴ و ۲۴ ساعت پس از فعالیت ورزشی بیهوش و نمونه‌برداری از آن­ها انجام شد. در نهایت برای تعیین سطوح نسبی بیان ژن، روش نیمه کمی RT-PCR انجام گردید. یافته­ها: نتایج تحقیق بیانگر افزایش معنی‌دار(۰۵/۰ P<) بیان ویسفاتین در گروه­های ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از تمرین در مقایسه با گروه کنترل بود. نتیجه­گیری: به طور خلاصه، تمرین باعث بهبود سطوح mRNA ویسفاتین در بافت چرب احشایی می‌شود. افزایش بیان mRNA ویسفاتین بافت چرب احشایی، نشان می‌دهد ویسفاتین بافت چرب احشایی احتمالا می‌تواند به‌صورت پاراکرین عمل کند و نقش مهمی در متابولیسم گلوکز و لیپیدها ایفا نماید.

۱-۱- مقدمه

در قرن حاضر، دیابت در سراسر دنیا شیوع یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۳۶۰ میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتلا شوند[۱]. مقاومت انسولین و چاقی با دیابت نوع ۲ ارتباط‌ تنگاتنگی دارند و جزء عوامل خطرزایی هستند که باعث پیشرفت این بیماری می‌شوند. چاقی، بیماری با رشد روزافزون در کشورهای صنعتی است که با افزایش بیش از حد بافت چربی مشخص می‌شود. در واقع چاقی، منجر به هایپرپلازی[۱] (افزایش در تعداد) و هایپرتروفی[۲] (افزایش حجم) سلول‌های چربی می‌گردد[۲]. عوارض ناشی از بیماری دیابت، از عوامل عمده مرگ و میر در جهان به شمار می‌رود. بسیاری از افراد مبتلا به دیابت با اختلالات قلبی عروقی[۳]، نارسایی کلیوی[۴]، نابینایی، قطع عضو ناشی از نوروپاتی[۵] و اختلال‌های رفتاری مواجه هستند[۳]. همچنین بیماری دیابت عامل خطرزای مهمی برای بروز ناتوانی‌های جنسی به شمار می‌رود[۴].

بافت چربی سفید[۶] علاوه بر ذخیره­سازی و آزادکردن تری­گلیسرید می­تواند آنزیم­ها و پروتئین­های مختلفی تحت عنوان آدیپوسایتوکین­ها[۷] را ترشح کند که این پروتئین­ها در متابولیسم کلسترول، اعمال سیستم ایمنی، تنظیم هزینه انرژی، عمل انسولین و تغذیه نقش دارند[۵]. بنابراین امروزه بافت چربی به‌عنوان یک ارگان اندوکرین بسیار فعال در نظر گرفته می‌شود که با ترشح هورمون‌های متعدد در تنظیم متابولیسم بدن نقش دارد. همچنین مشاهده شده است که در سندرم متابولیک، سطح آدیپوکین‌های موافق التهاب مثل اینترلوکین-۶[۸] و TNF-α[۹] افزایش می‌یابد[۵].

ویسفاتین یکی از مهمترین آدیپوسایتوکین‌های مترشحه از این بافت تلقی می‌شود که فعالیت‌های بیولوژیکی متعددی را تنظیم می‌نماید و نقش مهمی در بیماری‌زایی مقاومت انسولین و بیماری قلبی عروقی ایفا می‌کند. فوکوهارا و همکاران[۱۰]  (2005) ویسفاتین را به‌عنوان یک آدیپوکین جدید، جدا کردند که تحمل گلوکز را بهبود بخشیده و می‌تواند در توسعه مقاومت انسولین مرتبط با چاقی و دیابت نوع ۲ نقش داشته باشد[۶]. ویسفاتین از طریق پیوند با گیرنده‌های انسولین در محل‌هایی غیر از ناحیه اتصال انسولین، تاثیرات انسولین را تقلید می‌کند. در همین مطالعه نشان داده شد که ویسفاتین، بیشتر توسط بافت چربی احشایی بیان می‌شود تا چربی زیرپوستی[۷]. مزایای فعالیت بدنی در جلوگیری و کنترل دیابت نوع ۲ شناخته شده است که از طریق بهبود حاد و مزمن عمل انسولین صورت می‌گیرد[۸]. کاهش گلوکز خون به مدت، شدت و وضعیت تمرینی وابسته است[۹]. تمرین نقش مهمی در کاهش مقاومت انسولین و عوارض مرتبط با دیابت ایفا می‌کند. تمرین مقاومتی و هوازی، عمل انسولین را بهبود می‌بخشند و می‌توانند به کنترل سطوح گلوکز خون کمک کنند. اما تمرین باید به صورت منظم انجام شود تا اثربخش باشد. اکثر افراد مبتلا به دیابت می‌توانند با در نظرگرفتن اقدامات احتیاطی، به تمرین بپردازند.

بنابراین محققان علوم ورزشی علاقمند هستند تا دریابند که بهبود مقاومت انسولین ناشی از فعالیت بدنی تا چه اندازه توسط این هورمون میانجی‌گری می‌شود. لذا تلاش برای شناخت مکانیسم‌های مولکولی عمل این هورمون به شکل روزافزون در حال گسترش است.

 

تعداد صفحه : ۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com