پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ …

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

عنوان:

کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۶

۱-۵- سئوالات تحقیق. ۶

۱-۶- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۶-۱- عملکرد مالی.. ۶

۱-۶-۲- بورس… ۶

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۷

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: ۷

۱-۷-۲- قلمرو مکانی: ۷

۱-۷-۳- قلمرو زمانی: ۷

۱-۸- چاچوب نظری.. ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۸

۲-۱-مقدمه. ۹

۲-۱- بخش اول: ارزیابی عملکرد. ۱۰

۲-۱-۱-تعاریف ارزیابی عملکرد مالی.. ۱۰

۲-۱-۲-دیدگاه های ارزیابی عملکرد. ۱۱

۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. ۱۲

۲-۱-۴- به ‌دست آوردن شاخص‌های نمایانگر از نسبت‌های مالی.. ۱۲

۲-۱-۵- فرایند ارزیابی عملکرد. ۱۳

۲-۱-۶-مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد. ۱۳

۲-۱-۷-چگونگی انجام ارزیابی عملکرد. ۱۴

۲-۱-۸- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. ۱۴

۲-۱-۹- معیارهای عملکرد اقتصادی.. ۱۵

۲-۱-۱۰-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ۱۸

۲-۱-۱۰-۱- معیارهای حسابداری.. ۱۹

۲-۱-۱۰-۲- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. ۱۹

۲-۱-۱۰-۳- سود. ۱۹

۲-۱-۱۰-۴-سود هر سهم(EPS) 19

۲-۱-۱۰-۵-نرخ رشد سود. ۲۰

۲-۱-۱۰-۶-سود تقسیمی.. ۲۰

۲-۱-۱۰-۷- جریان های نقدی آزاد (FCF) 21

۲-۱-۱۰-۸- نرخ بازده دارائی ها (ROA) 21

۲-۱-۱۰-۹- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. ۲۱

۲-۱-۱۰-۱۰- نسبت قیمت به سود  (P/E) 22

۲-۱-۱۰-۱۱- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام. ۲۲

۲-۱-۱۰-۱۲- نسبت Q توبین.. ۲۲

۲-۱-۱۱-معیارهای اقتصادی عملکرد مالی.. ۲۳

۲-۱-۱۳- شرکت های انبوه سازی در بورس… ۲۴

۲-۲- بخش دوم: بورس… ۲۶

۲-۲-۱- تاریخچه بورس… ۲۶

۲-۲-۲- تاریخچه بورس ایران. ۲۷

۲-۲-۲-۱-دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶) ۲۸

۲-۲-۲-۲-دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸) ۲۸

۲-۲-۲-۳-دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) ۲۸

۲-۲-۲-۴-دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون) ۳۰

۲-۲-۳-نحوه خرید و فروش سهام. ۳۱

۲-۲-۳-۱-نحوه خرید و فروش در بازار رسمی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱-۱- ساعت انجام معامله. ۳۱

۲-۲-۳-۱-۲- نحوه انجام معامله. ۳۱

۲-۲-۳-۱-۳- افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱-۴- تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش… ۳۱

۲-۲-۳-۱-۵- ورود سفارش به سامانه معاملاتی.. ۳۲

۲-۲-۳-۱-۶- انجام معامله. ۳۲

۲-۲-۳-۱-۷- تسویه و پایاپای.. ۳۲

۲-۲-۳-۲- نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی.. ۳۳

۲-۳- بخش سوم: تصمیم گیری چند معیاره ۳۴

۲-۳-۱- مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 34

۲-۳-۲- روشهای MCDM… 34

۲-۳-۲-۱- مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) 34

۲-۳-۲-۲- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 34

۲-۳-۳- ویژگی‌های مشترک مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه. ۳۵

۲-۳-۴- تفاوت های مدلهای MADM و MODM… 36

۲-۳-۵-دسته بندی مدلهای MADM… 36

۲-۳-۶- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۳۸

۲-۳-۶-۱- مشکلات AHP قطعی و لزوم استفاده از اعداد فازی.. ۳۸

۲-۳-۶-۲- روش های مختلفِ AHP فازی.. ۳۹

۲-۳-۷- تکنیک های بکار رفته جهت طراحی مدل تحقیق. ۴۰

۲-۳-۷-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (آنایز توسعه ای) ۴۰

۲-۳-۷-۲- تکنیک تاپسیس… ۴۲

۲-۳-۷-۳- تکنیک ویکور. ۴۳

۲-۴- بخش چهارم : پیشینه تحقیقات انجام شده ۴۵

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۵

۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۷

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۱

۳-۱- مقدمه. ۵۲

۳-۲- روش تحقیق. ۵۲

۳-۳- روش اجرای تحقیق. ۵۳

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۳

۳-۵-روش جمع‌آوری داده ها ۵۴

۳-۶- ابزارهای گردآوری اطلاعات داده‌ها ۵۴

۳-۷- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۵۵

۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق. ۵۵

۳-۹- متغیرهای تحقیق. ۵۶

۳-۹-۱- معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی.. ۵۶

۳-۹-۱-۱- نرخ بازده دارایی ها  (ROA) 56

۳-۹-۱-۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 56

۳-۹-۱-۳- سود هر سهم (EPS) 56

۳-۹-۱-۴- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 56

۳-۹-۲- معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی.. ۵۷

۳-۹-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی  (EVA) 57

۳-۹-۲-۲- ارزش افزوده بازار  (MVA) 59

۳-۹-۲-۳- ارزش افزوده نقدی  (CVA) 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته. ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- استفاده از تکنیک AHP فازی برای تعیین اهمیت معیارهای نهایی.. ۶۱

۴-۳-  استفاده از تکنیک تاپسیس برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. ۶۷

۴-۴- استفاده از تکنیک ویکور برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. ۷۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۶

۵-۱- مقدمه. ۷۷

۵-۲- نتایج و یافته های تحقیق. ۷۷

۵-۳- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق. ۷۸

۵-۴- موانع و محدودیت های تحقیق. ۷۸

۵-۵- پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی.. ۷۹

منابع و مآخذ. ۸۰

الف)فارسی.. ۸۰

ب)انگلیسی.. ۸۰

چکیده

تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاه های با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می رود، از اینرو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی[۱] برای ارزیابی عملکرد شرکتهای انبوه ساز در بورس اوراق بهادار ارائه داده است. با توجه به بررسی ادبیات موضوع، شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار مشخص گردیدند. سپس، با کسب نظر خبرگان در قالب ماتریس های مقایسات زوجی بر اساس طیف ساعتی فازی، وزن هر یک از معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی[۲] محاسبه گردید. در ادامه از دو تکنیک تحلیلی پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره یعنی تاپسیس و ویکور برای رتبه بندی عملکرد ۱۶ شرکت انبوه ساز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازده داراییها، قیمت به سود هر سهم، سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب دارای بالاترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس شناخته شدند.بعلاوه از نظر عملکرد، شرکتهای زمین ساخت آزما،محراب عمران تهران، صدرا نور،سارینا و آذرشن به ترتیب به عنوان شرکتهای دارای بهترین عملکرد شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، شرکتهای انبوه ساز، بورس اوراق بهادار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، ویکور، تاپسیس.

۱-۱- مقدمه

پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد، سقوط اقتصادی، فزونی شدت رقابت، جهانی سازی، ادغام‌ها، ترکیب‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی بوجود آمده است، قابلیت مدیران رده‌بالا را در درک به موقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آن‌ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. درهم‌تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین‌کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالارفتن سطوح انتظارات آن‌ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است(حسنقلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲۶).

شرکت‌ها برای موفقیت در بازارها و مطابقت در محیط چالشی آن به استراتژی‌های مناسبی نیاز دارند تا از مزیت رقابتی پایدار و در نهایت عملکرد بهتر نسبت به رقبا برخوردار گردند. (ابوالفضلی، ۱۳۹۱، ص ۲). پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزآینده­ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است.

تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا خطر کمتری برخوردار است و این امر در نهایت، سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باید گفت تصمیم گیری در زمینه خرید سهام پیچیده است.

بورس با هدایت پس اندازها و سرمایه های خرد مردم، موجب توسعه، ایجاد شغل، رونق فضای تولید و افزایش سطح رفاه عمومی می شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایجاد پس انداز و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری و تولید است. در ایران در سال های گذشته به دلایل مختلف از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف بوده است و تنها در سال های اخیر با سیاست های اعمال شده شاهد رشد وتوسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.

با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام » است، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری، اهداف و فرضیه‌های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و در نهایت به قلمرو تحقیق پرداخته شد.

۱-۲- بیان مسأله

به طور کلی امروزه به دنبال رقابتی شدن اقتصاد و افزایش آگاهی های عمومی از مسائل مالی و سرمایه گذاری، بازار سرمایه نگاه ها را بیشتر معطوف خود کرده است. از طرف دیگر اغلب شرکت ها به دنبال جلب رضایت سرمایه گذاران هستند و به همین منظور سعی می کنند که کالا و خدمات با کیفیت بالا و بهای تمام شده پایین تولید کنند. از این رو ارزیابی عملکرد شرکت ها با شاخص های مالی مناسب و گوناگون و همچنین اولویت بندی آنها برای سرمایه گذاران مطلوبیت ویژه ای دارد (عباسی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۴۱).

ارزیابی عملکرد مالی با توجه به توسعه بازارها سرمایه از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران است، سرمایه گذاران نیز همواره تمایل دارند از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند، به همین منظور نسبت های مالی مهمترین شاخصی است که عملکرد وضعیت مالی شرکت ها را نشان می دهد (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۲۸۹ص ۱۱۳). در علم اقتصاد، اکثر صاحب نظران تشکیل سرمایه را مهمترین عالم پیشرفت در هر کشوری می دانند، یکی از بهترین راه های جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بازار بورس است. بورس اوراق بهادرا به عنوان یکی از ارکان های اصلی و اساسی بازار سرمایه در تامین مالی است که می تواند جایگاه مستحکمی در راستای رونق اقتصادی کشور دارا باشد و با گسترش حجم معاملات در سازمان بورس و جذب وجوه نقد باعث افزایش منابع سرمایه گذاری گردد (مومنی و نجفی، ۱۳۸۳)

در این راستا مدیران همواره به دنبال بهترین تصمیم گیری و حداکثر کردن سود برای شرکت هستند و سرمایه گذاران نیز همواره به دنبال انجام پر بازده ترین سرمایه گذاری هستند تا نفع بیشتری عایدشان شود. بدین منظور در پی تفکیک شرکت های موفق و ناموفق و همچنین رتبه بندی آنها هستند با توجه به کارایی ضعیف روش های رتبه بندی ارائه مدلی قابل اتکا برای این هدف بسیار سودمند و قابل اهمیت می باشد (دانش شکیب و فضلی، ۱۳۸۸، ص ۱۱۰) بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسئله مهم مطرح بوده است امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنها است. اینکه شرکت تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده است (محمودی، ۱۳۹۰).

درارزیابی عملکرد مالی،رایج ترین نسبت های مالی که مورد استفاده قرار میگیرد عبارتنداز :شاخص های مالی سنتی که معمولا با سودآوری ارتباط دارند.معیارهای مالی سنتی که به عنوان معیارهای عملکرد مالی حساب محور (AFP)شناخته می شوند اساساً برای ارزیابی موقعیت عملکرد مالی شرکت به کار گرفته می شوند. این معیارها اطلاعات مالی کمیتی مفیدی را هم برای سرمایه گذران و هم برای تحلیل گیران تامین می کنند به گونه ای که آن ها بتوانند فعالیت شرکت را ارزیابی کنند(گازیلو، سالوادوره،۲۰۰۳).

نسبت های مالی به کاربر اجازه می دهند تا داده های مربوط را خلاصه سازی کرده و به منظور تامین اطلاعات معنا دار در جهت تصمیم گیری تحلیل کنند(سینگ و اشمیگال۲۰۰۲).

استفاده از اطلاعات مالی به دلیل عینی بودن و قابل اتکا بودن برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و صنایع ممکن است از دیگر شاخص های کمی و کیفی مناسب تر باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارائه و پیشنهاد مدل تصمیم گیری چند معیاره برای سنجش و مقایسه عملکرد مالی شرکت های صنعت انبوه سازی فعال در بورس تهران می باشد. این شرکت ها با توجه به نسبت های مالی تعیین شده در مدل مورد نظر، مقایسه و بررسی می شوند و سپس با کمک این اطلاعات مالی و استفاده از تکنیکهای پرکاربرد تصمیم گیری چند شاخصه، می توان عملکرد مالی شرکت های برتر را مشخص کرد. تصمیم گیری یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. در اغلب تصمیم‌گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کیفی و کمی هستند. به همین منظور مدیران از تصمیم گیری چند معیاره استفاده می کنند. در این راستا به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستیم که: چگونه می توان از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام استفاده کرد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت‌ها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته‌ها و نیازهای مشتریان است. مشتریان به طور روزافزون برای کسب محصولات و خدمات بهتر به شرکت‌ها فشار می‌آورند و شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم باید مشتریان و خواسته‌ها و نیازهای آنان را در مرکز توجه و فعالیت های کسب و کارشان قرار دهند(فاریابی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۳۲).

بر این اساس یکی از مهم‌ترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب بیشتر، ایجاد عملکرد مالی در سازمان می‌باشد (سرمد سعیدی، جمشیدیان، ۱۳۹۲، ص ۹۳). بازار بورس به عنوان نماد بخش مولد اقتصاد کشور که در واقع هدف تجهیز منابع پولی برای فعالیت های مولد را دنبال می کند در طی دهه گذشته بازار سهام تهران از نظر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکت های فعال رشد زیادی داشته است اما بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به این بازار نشان می دهد که نوسانات و تلاطم بازار زیاد بوده و در برابر شوک ها حساسیت زیادی از خود نشان داده است که این موضوع می تواند در بلند مدت اثرات منفی بر رونق این بازار داشته باشد. میزان بازدهی در بورس اوراق بهادار ایران در طی چندین سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است و به دلیل رابطه بین ریسک و بازدهی سبب می شود که میزان ریسک در بورس اوراق بهادار نیز قابل توجه بوده و این نیز خود باعث می شود که سرمایه گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند. (صادقی،۱۳۹۳،ص۱۷۳)

۱-۴- اهداف تحقیق

  • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی خاص در بازار بورس
  • اولویت بندی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص های ارزیابی
  • رتبه بندی شرکت های انبوه سازان حاضر در بازار بورس و دستیابی به توافق تکنیک ها

۱-۵- سئوالات تحقیق

  1. چه معیارهایی در ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی اهمیت دارند؟
  2. معیارهای ارزیابی از نظر اهمیت چه اولویت بندی دارند؟
  3. نتایج ارزیابی شرکت ها با توجه تکنیک های پرکاربرد تصمیم گیری چگونه است؟

۱-۶- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق

۱-۶-۱- عملکرد مالی

تعریف نظری: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و عملکرد مالی شامل کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ باید در صورت‌ سود و زیان‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ شود.

۱-۶-۲- بورس

تعریف نظری: بورس یک کلمه فرانسوی است ودر اصطلاح به معنای بازار است،که در فرهنگ لغات در برابر کلمه مبادله آمده است. بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی:

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه ارزیابی عملکرد قرار دارد و به بررسی کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام می پردازد.

۱-۷-۲- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس سهام ایران است.

۱-۷-۳- قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر، در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۳ الی شهریور ۱۳۹۴ انجام شده است.

۱-۸- چاچوب نظری

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در موردمسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. به پیوندهای میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، اشاره دارد. کمک می کند تا روابط خاصی در نظر گرفته شود و به آزمون آن روابط پرداخته شود و نتایج علمی از پژوهش به دست آید (خاکی،۱۳۸۸) درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه می­باشد،  هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت  انبوه سازان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف می­باشد . با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام » است،نسبت هایی که در  در تکنیک های مورد نظر استفاده می شوند عبارتند از:معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی: بازده دارایی ها  (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام  (ROE)، سود هر سهم  (EPS)، نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E). معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA).

تعداد صفحه :۹۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

ارسال شده در