پایان نامه واگذاری وظایف شهرداری ها در شهرهای میانی(نمونه موردی: شهر شوشتر)

دانلود پایان نامه
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

عنوان

واگذاری وظایف شهرداری ها در شهرهای میانی(نمونه موردی: شهر شوشتر)

 

مرداد ماه ۱۳۹۳

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

چکیده ۱

مقدمه  2

 

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مساله تحقیق ۵

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۳ اهداف تحقیق ۸

۱-۳-۱ هدف کلی ۸

۱-۳-۲ اهداف جزئی ۸

۱-۴ سوالات تحقیق ۸

۱-۵ فرضیات تحقیق ۹

۱-۶محدوده مکانی تحقیق ۹

۱-۶-۱ ویژگی های استان خوزستان ۹

۱-۶-۱-۱ جغرافیای طبیعی …………………………………………….. ۹

۱-۶-۱-۲ پیشینه ی تاریخی…………………………………………….. ۱۱

۱-۶-۱-۳ جمعیت…………………………………………….. ۱۲

۱-۶-۱-۴ فعالیت های اقتصادی…………………………………………….. ۱۵

۱-۶-۱-۵ صنعت…………………………………………….. ۱۵

۱-۶-۱-۶ کشاورزی…………………………………………….. ۱۶

۱-۶-۱-۷  فعالیت حمل و نقل …………………………………………. ۱۸

۱-۶-۱-۸ اشتغال…………………………………………….. ۲۰

۱-۶-۱-۹ سهم استان خوزستان در تولید ناخالص ملی …………………………………………….. ۲۱

۱-۶-۱-۱۰ نقاط قوت و قابلیت های سازمان  فضایی استان …………………………………………….. ۲۲

۱-۶-۲ ویژگی های شهرستان شوشتر ۲۳

۱-۷ تعاریف واژگان ۲۸

۱-۷-۱ تعریف مفهومی ۲۸

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی ۲۹

۱-۷-۲ خصوصی سازی ۲۹

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه …………………………………………….. ۳۲

۲-۲ ادبیات تحقیق و مبانی نظری…………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۱ خصوصی سازی…………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۱-۱ دلایل خصوصی سازی …………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۱-۲ فواید خصوصی سازی …………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۱-۳روش های خصوصی سازی…………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۱-۴ مشکلات، موانع و محدودیت های اجرای خطی مشی های خصوصی سازی…………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱-۵ چارچوب اقتضایی خصوصی سازی …………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱-۶رابطه ساختار و خصوصی سازی …………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۱-۷ ارایه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان  های دولتی…………………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲ واگذاری فعالیت ها…………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۲-۱ فرآیند واگذاری…………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۳ واژه واگذاری …………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۳-۱ تاریخچه واگذاری…………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۳-۲ واگذاری چیست؟ …………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۳-۳ سطوح واگذاری…………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۳-۴ اهمیت واگذاری…………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۳-۵ انواع فعالیت های قابل واگذاری …………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۳-۶ ماهیت فعالیت ها در واگذاری…………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۳-۷ دلایل عمده واگذاری …………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۳-۸ سطوح واگذاری …………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۳-۹ سئوالات اساسی در واگذاری …………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۳-۱۰ واگذاری استراتژیک چیست؟…………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۳-۱۱ تولد واگذاری در کسب و کار…………………………………………….. ۵۱

۲-۲-۳-۱۲ شرایط و ضرورتها برای واگذاری…………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۳-۱۳ دسته بندی های واگذاری…………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۳-۱۴ واگذاری و دوره عمر سازمان …………………………………………….. ۵۴

۲-۲-۳-۱۵ عوامل موثر بر واگذاری…………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۳-۱۵-۱ مشتری …………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۳-۱۵-۲ فرایندهای داخلی…………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۳-۱۵-۳ منابع انسانی…………………………………………….. ۵۸

۲-۲-۳-۱۵-۴ مالی…………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۳-۱۵-۵ همسویی راهبردی…………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۳-۱۵-۶ محیط بیرونی…………………………………………….. ۵۹

 2-2-3-16 رویکرد های مهم واگذاری…………………………………………….. ۶۰

۲-۲-۳-۱۷ضرورت واگذاری…………………………………………….. ۶۰

۲-۲-۳-۱۸ شیوه های واگذاری…………………………………………….. ۶۱

۲-۲-۳-۱۹ مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک…………………………………………….. ۶۲

۲-۲-۳-۲۰ فرایند اجرایی…………………………………………….. ۶۳

۲-۲-۳-۲۱ ملاحظات سازمانی…………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۳-۲۲ منافع و چالش ها…………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۳-۲۳ مشکل عدم مهارت کافی…………………………………………….. ۶۷

۲-۲-۳-۲۴ ملاحظات سازمانی در واگذاری …………………………………………….. ۶۷

۲-۲-۳-۲۵ معیارهای طبقه بندی در واگذاری …………………………………………….. ۶۷

۲-۲-۳-۲۶ مزایای واگذاری…………………………………………….. ۶۸

۲-۲-۳-۲۷ معایب واگذاری…………………………………………….. ۶۹

۲-۲-۳-۲۸تفاوت پیمانکاری فرعی با واگذاری…………………………………………….. ۷۰

۲-۲-۳-۲۹ روند واگذاری …………………………………………….. ۷۰

۲-۲-۳-۳۰ دلایل عمده واگذاری…………………………………………….. ۷۰

۲-۲-۳-۳۱ فرآیند واگذاری استراتژیک…………………………………………….. ۷۱

۲-۲-۳-۳۲ مراحل اجرای یک سیستم مدیریت واگذاری موفق …………………………………………….. ۷۱

۲-۲-۳-۳۲-۱ تعریف شاخص ها و فرآیندهای کلیدی سازمان  …………………………………………….. 71

۲-۲-۳-۳۲-۲ شناسایی ریسک ها و دسته بندی مربوط به آنها …………………………………………….. ۷۲

۲-۲-۳-۳۲-۳ تعیین حدود واگذاری در شرکت …………………………………………….. ۷۳

۲-۲-۳-۳۲-۴ برنامه ریزی در خصوص اولویت بندی در واگذاری و کنترل ریسک ها …………………………………………….. ۷۳

۲-۲-۳-۳۲-۵ ارائه برنامه جهت کاهش اثرات ریسک های واگذاری  …………………………………………….. 73

۲-۲-۳-۳۲-۶ تدوین برنامه واگذاری …………………………………………….. ۷۴

۲-۲-۳-۳۲-۷ فرهنگ سازی سازمان ی در خصوص واگذاری فعالیت ها …………………………………………….. ۷۴

۲-۲-۳-۳۲-۸ تعریف صحیح و تشریح جامع فعالیت های انجام شده درون سازمان …………………………………………….. ۷۴

۲-۲-۳-۳۲-۹ جذب و ایجاد تأمین کنندگان با صلاحیت…………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۳-۳۲-۱۰ انتقال اطلاعات تخصصی مربوط به فعالیت ها و تجارب خاص…………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۳-۳۳ منابع واگذاری…………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۳-۳۴ واگذاری با روش ISPDE برای کاهش مخاطرات…………………………………………….. ۷۶

۲-۳ تحقیقات پیشین …………………………………………….. ۸۱

۲-۳-۱ تحقیقات خارجی …………………………………………….. ۸۱

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی…………………………………………….. ۸۲

۲-۴ توضیح در خصوص مدل تحقیق …………………………………………….. ۸۷

۲-۴-۱ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………….. ۹۰

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………….. ۹۲

۳-۱ نوع تحقیق…………………………………………….. ۹۲

۳-۲ روش تحقیق…………………………………………….. ۹۲

۳-۳ ابزار سنجش…………………………………………….. ۹۳

۳-۴ جامعه آماری…………………………………………….. ۹۳

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………….. ۹۴

۳-۶ روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق…………………………………………….. ۹۵

۳-۶-۱ روایی…………………………………………….. ۹۵

۳-۶-۲ اعتبار یا پایایی…………………………………………….. ۹۵

۳-۷ روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات …………………………………………….. ۹۶

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه …………………………………………….. ۹۸

۴-۲ نتایج حاصل از تحلیل توصیفی …………………………………………….. ۹۸

۴-۲-۱ جنسیت…………………………………………….. ۹۸

۴-۲-۲ تحصیلات…………………………………………….. ۹۹

۴-۲-۳سن…………………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۴ میزان رضایت از خدمات شهرداری…………………………………………….. ۱۰۱

۴-۳ نتایج حاصل از تحلیل استنباطی  …………………………………………….. 102

۴-۴ آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………….. ۱۰۳

۴-۴-۱آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) :…………………………………………….. 103

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱مقدمه …………………………………………….. ۱۱۲

۵-۲ نتیجه گیری مبتنی بر یافته های تحقیق…………………………………………….. ۱۱۲

۵-۲-۱ نتیجه گیری فرضیات…………………………………………….. ۱۱۲

۵-۳ پیشنهادات تحقیق…………………………………………….. ۱۱۴

۵-۴ محدودیتهای تحقیق…………………………………………….. ۱۱۶

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………….. ۱۱۹

منابع غیر فارسی …………………………………………….. ۱۲۲

ضمائم

پرسشنامه …………………………………………….. ۱۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

شکل ۲-۱ : شرایط کلی سازمان ۳۶

شکل ۲-۲ خصوصی سازی سازمان دولتی ۳۷

شکل ۲-۳ عوامل موثر بر واگذاری ۵۶

شکل ۲-۴ فرآیند واگذاری استراتژیک ۷۱

شکل ۲-۵ متدولوژی واگذاری راهبردی ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

جدول شماره ۱-۱ جمعیت استان خوزستان  برحسب سن و جنس- ۱۳۸۵ توزیع نسبی ۱۲

جدول شماره ۱-۲ میزان تولید بعضـــــــی از اقلام محصولات کشاورزی و سهم و رتبه استان               

نتایج سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ ۱۶

جدول شماره ۱-۳ : ارزش افزوده به قیمت های جاری  سال ۱۳۸۵  18

جدول شماره ۱-۴ : رتبه استــــــان خوزستان از نظر سهم ارزش افزوده فعالیت  “حمل و نقل،

انبارداری و ارتباطات ” در کل کشور سال ۱۳۸۵ ۲۰

جدول شماره ۱-۵ : نرخ اشتغال مردان وزنان ۲۹-۱۵ساله استان ۲۱

جدول ۲-۱ معیارهای طبقه بندی در واگذاری ۶۸

جدول شماره (۴-۲-۱) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس ۹۸

جدول شماره( ۴-۲-۲ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات ۹۹

جدول شماره (۴-۲-۳) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن ۱۰۰

جدول شماره (۴-۲-۴ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مدیریت ۱۰۱

جدول شماره (۴-۳-۱ ) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژی واگذاری  در سطح

کل شهرداری ۱۰۲

جدول شماره (۴-۴-۱) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن

توزیع متغیرها ۱۰۴

جدول شماره (۴-۴-۲) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  در

سطح کل ۱۰۵

جدول شماره (۴-۴-۳) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۰۵

جدول شماره (۴-۴-۴) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  در

سطح وظیفه ای ۱۰۶

جدول شماره (۴-۴-۵)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۰۶

جدول شماره (۴-۴-۶)نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  

در سطح واحدهای ۱۰۷

جدول شماره (۴-۴-۷) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۰۷

جدول شماره (۴-۴-۸) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری   108

جدول شماره (۴-۴-۹ )نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۰۸

جدول شماره (۴-۴-۱۰) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری   108

جدول شماره (۴-۴-۱۱)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۰۹

جدول شماره (۴-۴-۱۲)نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن ۱۰۹

جدول شماره (۴-۴-۱۳) نتایج تحلیلی آزمون فریدمن ۱۰۹

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

نمودار شماره (۴-۲-۱) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس ۹۹

نمودار شماره( ۴-۲-۲ ) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات ۱۰۰

نمودار شماره (۴-۲-۳) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن ۱۰۱

نمودار شماره (۴-۲-۴ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مدیریت ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

نقشه ۱-۱ : نقشه استان خوزستان ۲۳

نقشه ۱-۲ : نقشه شهرستان شوشتر ۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

  امروزه سازمان ها در دنیایی به سر می برند که پویایی،تغییر و پیچیدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای بهره وری از فرصت های زودگذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهره مندی از امکانات بیرون از سازمان  هستند .در این راستا دیدگاه غالب در مدیریت ،کاهش فعالیت های دولتی و حرکت به سمت کوچک سازی، مهندسی مجدد، واگذاری و خصوصی سازی می باشد. واگذاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و بهبود عملکرد سازمان  ها در سنوات اخیر مورد توجه مدیران ومسئولان                  سازمان  ها قرارگرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژی واگذاری بر عملکرد شهرداری شوشتر می پردازد. در این تحقیق تأثیر واگذاری در سه سطح کل، وظیفه (پروژه) و واحدهای شرکت، بر مؤلفه های عملکرد ،شامل اثربخشی،کارآیی،کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی مدیران، کارکنان و افراد مراجعه کننده به شهرداری بوده است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند .روش این تحقیق از نوع توصیفی و از نظر زمانی پیمایشی و به جهت استفاده از نتایج تحقیق در شهرداری، کاربردی می باشد. ابزار  گردآوری اطلاعات،  پرسشنامه است. جهت آزمون روایی سوالات  ، از اعتبار محتوایی و برای پایایی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژی واگذاری در بر عملکرد شهرداری و تمامی مؤلفه های آن تأثیر مثبت دارد.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی، استراتژی، واگذاری، عملکرد، خصوصی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

روند سریع تغییرات در دنیای کسب وکار امروز و ضرورت همگامی سازمان ها با این روند موجب تغییرات اساسی در ساختار و رفتار آن ها به منظور واکنش سریع در بهره گیری از فرصت های زود گذر شده است.در این میان برنامه ریزی وتعیین استراتژی مناسب توسط مدیران سازمان، همگام با تحولات جوامع بشری و در پاسخگویی به نیاز های موجود نقش کلیدی جهت دسترسی به اهداف سازمانی ایفا می نماید، به طوری که بسیاری از دانشمندان و تحلیل گران اظهار می دارند. که اگر تنها یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمان های موفق و ناموفق را مشخص می کند، آن عامل برنامه ریزی صحیح در سازمان  است که می بایست توسط سیستم به صورت مناسب صورت پذیرد(الوانی،۱۰:۱۳۸۷).

   هر چند برنامه ریزی نوع ویژه ای از تصمیم گیری است که مدیر، برای سازمان، آینده خاصی را مورد توجه قرار می دهد،لیکن باید توجه نمود که یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای یک ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی است که منعکس کننده تغییرات است. (استونر، ۱۳۷۹: ۱۳۵).

   یکی از مهمترین ویژگی های یک رهبر و مدیر اثربخش در سازمان ، به کارگیری مناسب یک استراتژی و شیوه برخورد در رقابت است که البته می بایست این استراتژی توسط منابع اقتصادی و فنی آن سازمان  و نیز به وسیله عوامل محیطی تعیین شود. (استونر، ۱۳۹:۱۳۷۹).

   کشورها برای دستیابی به فاکتورهای اقتصاد توسعه یافته، نیازمند بهره مندی از مزیت های استراتژی های رقابتی هستند. این استراتژی ها در دنیای کسب و کار جدید به وسیله مکانیزم بازار اعم از(بازار داری،بازار سازی وبازار گردانی) حاصل می شود.  

  از جمله استراتژی های نوین، شبکه ای شدن فعالیت سازمان  ها می باشد. به گو نه ای که سازمان  ها فعالیتهایی که در آن ها قابلیت کلیدی دارند واز آن در مقایسه با رقبا ارزش آفرینی می کنند خود انجام           می دهند و سایر فعالیت هارا به کسب وکارهایی واگذار می نمایند که در آن فعالیت ها قابلیت کلیدی داشته باشند. این استراتژی واگذاری[۱] نام دارد.(الوانی،۱۳۸۷ : ۱۲).

  واگذاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری ،سرعت وکیفیت خدمات، انعطاف پذیری،انتقال تکنولوژی و فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،تقسیم خطر پذیری ودر مجموع عملکرد بهینه سازمان می­گردد.

با توجه به اهمیت سیستم شهرداری که در تأمین نیازهای جامعه نقش اساسی دارد ، به کارگیری سیاستهای خصوصی سازی و واگذاری امور در راستای عملکرد بهینه و تأمین خواسته های جامعه می تواند شتاب تحولات محیطی و عدم اطمینان را برای سازمان  تا حدودی بهبود  بخشد لذا با توجه به ضرورت هماهنگی سازمان با تحولات بیرونی و دستیابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کسب و کار کنونی، محقق امیدوار است این پژوهش بتواند پایه ای برای تحقیقات بعدی در آینده باشد و توسط پژوهشگران دیگر تکمیل گردد ، تا گامی کوچک در تحقق هدف دیرینه یعنی بهبود عملکرد در سازمان های خدماتی و به خصوص شهرداری که در ارائه بخش عظیمی از خدمات به جامعه سهیم هستند، برداشته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ بیان مساله تحقیق

توجه جدی به مفهوم بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان ها امری روشن و بدیهی است و برای افزایش نرخ بهر ه وری، بازبینی در روش ها ی اداره سازمان  و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها اجتناب ناپذیر می باشد. از نظر علمی، روش ها ی متعددی وجود دارد که مدیران می توانند در انتخاب راه حل های استفاده مناسب و عقلایی از منابع از آنها کمک بگیرند. سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تکنیک ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، از جمله واگذاری  که در آن تمام یا بخشی از فعالیت های سازمان  به افراد یا                        سازمان های بیرونی واگذار می شود، یکی از روش های بهره وری است که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  واگذاری  در سال های اخیر خود را به عنوان یکی از این رویکردها ی پراهمیت معرفی کرده است . بعضی از شرکت ها به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت ها ی اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان ، اقدام به واگذاری  برخی فعالیت ها نمود ه اند و چنین به نظر می رسد که شرکت ها با واگذاری  فعالیت های خود به سازمان  های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، تمرکز کرده و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند .

از نظر کلی[۲] و راشید[۳] (۲۰۰۰) واگذاری  عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلاً در شرکت انجام می شد، یا انجام فعالیت هایی که کاملاً جدید هستند. بنابراین، تصمیم گیری برای واگذاری از جمله مسائلی است که باید کلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی و شرایطی آمادگی سازمان  و مراحل بکارگیری و مدیریت و کنترل فرآیند در مورد آن در کانون توجه قرار گیرد .

امروزه، بسیاری از شرکت ها با تمرکز بر یک تخصص و یا مهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند. تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از واگذاری  برای بسیاری از شرکت ها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.

در کشور ما به دلایل مختلف، واگذاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران و مسئولان قرار نگرفته است . از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بکارگیری آن و نیز بایدها و نبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی و روشن بدانیم چه چیز را، چه وقتی و به چه طریقی و به چه کسی بسپاریم.

 

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

در گذشته، واگذاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که سازمان ها نمی توانستند خوب عمل کنند. در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل مالی روبرو بودند و یا از نظر فناوری عقب و شکست خورده بودند.

امروزه سازمان هایی که کاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان  هایشان استفاده می کنند و مدیران این سازمان ها به عنوان یک موضوع حیاتی این موضوع را درک کرده اند که ایجاد قابلیت های کلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید دراین راه تلاش نمایند.

تحقیقات نشان می دهد که افزایش واگذاری می تواند منجر به کاهش هزینه ها شده و نیاز به           سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را پایین بیاورد. از سوی دیگر شواهدی نیز حاکی از این است که افزایش واگذاری  می تواند نوآوری و کنترل برروی کارها را کاهش دهد . واگذاری  را شکلی از فعالیت پیمانکاری می دانند که قبلاً در شرکت انجام می شده است و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است.

برای سپردن کار به بیرون متاسفانه بنگاه ها و سازمان های ما به وظایف دیگری که برعهده آنها گذاشته می شود، توجهی ندارند در صورتی که باید در هنگام واگذاری  به برقراری مکانیزم های واگذاری  بپردازند و با مدیریت صحیح، توانایی مانیتور کردن شرکتی را که کار به او واگذار شده، داشته باشند و به گزارش مداوم بپردازند.

همچنین شرکتی که تمایل به دریافت خدمات واگذاری دارد، باید متخصص انجام آن کار باشد و فعالیت هایش منحصر به خدمت گرفته شده باشد . همچنین شرکت خدمت گیرنده باید بتواند فعالیت خود را طوری تنظیم کند تا قابلیت کنترل شدن را داشته باشد و امکاناتی را به منظور مانیتور کردن امور فراهم کند.

فعالیت هایی که در محور فعالیت های اصلی سازمان  قرار ندارند، باید واگذاری  شوند و فقط کارهایی که به موضوع اصلی فعالیت سازمان  مربوط بوده یا قیمت و شرایط انجام آن بهتر باشد، می توانند در داخل مجموعه انجام شوند . متأسفانه نگاه مدیران ما در مورد واگذاری  با ناآگاهی همراه شده و دیدگاه مناسب در این زمینه کمتر وجود دارد، چنانچه بخشی فکر می کنند در صورتی که کار را به بیرون واگذار کنند، آن کار به طور صحیح انجام نشده و با کیفیت پایین تر و هزینه بیشتر انجام می پذیرد . در حالی که اگر کارفرما، کار را صحیح مطرح و بر آن کنترل داشته باشد، کیفیت خدمات افزایش می یابد.

رویکرد سیستماتیک در واگذاری  امری حیاتی است و به عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات و مشارکت های پروژه های تحیقاتی، به این مساله پرداخته شده است . مساله واگذاری در سازمان  ها موضوعیت دارد . اما در پروژه های تحقیقاتی بواسطه وجود ریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان  اهمیت دو چندانی می یابد. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات واگذاری شده است .

تصمیمات واگذاری  مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد می سازد. واگذاری  به این صورت سبب کاهش هزینه ها حتی تا ۳۹% شده است، جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب و با این مشارکت ها تسهیل شده است . اولین موج واگذاری  فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت ها ی سطح پایین بودند محدود می شد، مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی .

دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها، پردازش کارت های اعتباری و مواردی از این دست بود . سومین موج یا موجی که الان در جریان است شامل فعالیت هایی می شود که دارای دستمزد بالایی هستند و نیاز به مهارت های سطح بالا دارند که از جمله آنها می توان به طراحی تراشه، مهندسی،             تحلیل های مالی، داروسازی و تحقیق و توسعه اشاره نمود.

با بررسی ساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است . همه آنها بیان می کنند که مو اد و قطعات /فرآیندهای خریداری شده از تأمین کنندگان به طور متوسط۵۰%  کل هزینه ها ی تولیدی را تشکیل می دهد . بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تأمین، یک عنصر اصلی در مدیریت هزینه کل و افزایش سودآوری شرکت می باشد. شواهد حاکی از آن است که در گذشته رابطه تأمین به صورت سیستماتیک انجام نمی شده است . اما در سال ها ی اخیر مدل ها یی در این رابطه ارائه شده است.

تصمیمات تأمین تنها به مواد و قطعات / فرآیندهای محصول ، محدود نمی شود و در رابطه با              فعالیت های غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد است. در اکثر سازمان ها، تصمیمات تأمین بالقوه زیادی وجود دارد . به طور مثال، شرکت های تولیدی صدها قطعه دارند که می تواند از داخل یا خارج سازمان تأمین گردد.

نتیجه تصمیمات کاملاً متأثر از کیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده در تحلیل                  می باشد. در کنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تأمین، مسائل استراتژیک، ارزیابی مالی، ابعاد کارایی و ریسک در رابطه با کیفیت تأمین کننده ، قابلیت اطمینان، زمان های پیشبرد و تحویل مد نظرقرار می گیرند. زمانیکه تمام این فاکتورها با هم در نظر گرفته می شوند، تصمیم تأمین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که بر سودآوری، سرمایه گذاری و موقعیت رقابتی تأثیر می گذارد. یک تصمیم اشتباه می تواند منجر به هزینه های محصول بالاتر، حیف و میل و از دست دادن فرصت ها، مشتریان و سهم بازار شود.

 

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف کلی :

تجزیه و تحلیل آثار ناشی از واگذاری کارها به پیمانکاران بر عملکرد شهرداری شهرهای با تاکید بر شهر شوشتر و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود آنها.

۱-۳-۲ اهداف جزئی :

۱)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر کیفیت ارائه خدمات به شهروندان

۲)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر زمان انجام تعهدات به شهروندان

۳)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر بالا بردن درآمدها

۴)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر کنترل هزینه ها

۵)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر  بر ایمنی کارکنان 

 

۱-۴ سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل پاسخ داده می شود:

۱-آیا واگذاری کارها به پیمانکاران موجب بهبود عملکرد سازمانی شده است؟

به منظور یافتن پاسخ برای سوال فوق، تأثیر واگذاری کارها به پیمانکاران در موارد

ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است:

  • کیفیت ارائه خدمات به مشتریان،
  • زمان انجام تعهدات به مشتریان،
  • ایمنی،
  • روحیه و انگیزه کارکنان،
  • هزینه ها
  • درآمدها

۲- برای بهبود عملکرد شهرداریها در ارتباط با واگذاری کارها به پیمانکاران چه باید کرد؟

 

۱-۵ فرضیات تحقیق

به نظر می رسد بین واگذاری و تحقق اهداف مالی در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.

به نظر می رسد بین واگذاری و تحقق رضایتمندی مشتری ها در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.

به نظر می رسد بین واگذاری و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در شهرداری شوشتر رابطه آماری وجود دارد.

به نظر می رسد بین واگذاری و روحیه و انگیزه کارکنان در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.

به نظر می رسد بین واگذاری و زمان انجام تعهد به مشتریان در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.

[۱] outsourcing

[۲] Kily

[۳] Rashid

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com