پایان نامه نحوه انعکاس مطالب خبری مرتبط با داعش در رسانه‌های داخلی و خارجی

دانلود پایان نامه
نحوه انعکاس مطالب خبری مرتبط با داعش در رسانه های داخلی و خارجی

«تحلیل محتوای  وبسایت های بی .بی. سی فارسی و صدای آمریکا و پرس تی وی»

استاد مشاور: دکتر علی اصغر کیا

دانشجو: سرمد توحیدی نژاد

  تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان این تحقیق بررسی نحوه ی بازتاب اخبار و مطالب مربوط به گروه داعش در سایت های بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکای فارسی و پرس تی. وی بوده است. سوال اصلی هم عبارت بود از اینکه چه تفاوتی بین نحوه بازتاب مطالب و اخبار گروه داعش در این سایت ها وجود دارد؟ چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه برجسته سازی و چارچوب سازی نگاشته شده است و روش تحقیق نیز تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه مطالب و اخبار سایت بی.بی.سی فارسی وصدای آمریکا و پرس تی وی در مورد گروه داعش از ۲۱ مارچ ۲۰۱۴ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۵ است. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و تکنیک این پژوهش، تکنیک مقوله ای وارزیابی می باشد. در کل ۱۵ مقوله در قالب برگه کد گذاری انتخاب شد که پس از تجزیه و تحلیل آن ها در نرم افزار spss یافته های تحقیق استخراج شد.

 مهمترین یافته ها تحقیق: بر اساس نوع ارائه مطلب، منبع مطلب، عناصر خبری و ارزش های خبری تفاوت معنی داری بین وب سایت های مورد نظر در ارتباط با اخبار و مطالب گروه تروریستی داعش وجود ندارد. اما در مورد استفاده از چند رسانه ای ها همانطور که یافته ها نشان می دهد تفاوت معنی داری وجود دارد و وب سایت BBC بیشتر از دو وب سایت دیگر از چند رسانه ای ها استفاده می کند. در مورد اشاره به اختلاف شیعه و سنی هم وب سایت BBC بیشتر از دو وب سایت دیگر به این موضوع اشاره کرده است. در مورد موضوعات مطرح شده اختلاف زیادی بین هر سه وب سایت مشاهده می شود. در مورد اشاره به ماهیت و منشا داعش از نظر میزان اشاره در مطالب تفاوت چندانی بین وب سایت های مورد بررسی وجود نداشت اما از نظر نوع اشاره به ماهیت و منشا داعش سه وب سایت تفاوت معنی داری باهم داشتند. در مورد جانبداری و نوع اشاره هم تفاوت معنی داری دیده شد به این ترتیب که PRESS TV بیشتر از دو وب سایت دیگر از دولت های کنونی عراق و سوریه جانبداری می کند در حالی که BBC و VOA بیشتر از تغییرات سیاسی در عراق وسوریه جانبداری کرده اند.

نتایج نشان می دهد در حالی که وب سایت های BBC و VOA در مجموع تنها ۳ درصد از مطالبشان موضوع «مشروعیت بشار اسد» را مطرح کرده اند، وب سایت PRESS TV در بیشتر از ۱۸ درصد مطالب خود این موضوع را مطرح کرده است. همچنین در مورد موضوع «ضعف نهاد های حقوق بشر بین المللی» وب سایت PRSS TV در بیشتر از ۲۷ درصد مطالب به این موضوع اشاره کرده در حالی که  تنها ۱۰ درصد مطالب وب سایت VOA موضوع «ضعف نهادهای حقوق بشر بین المللی» را مطرح کرده اند. وب سایت BBC نیز تقریبا در ۱۵ درصد از مطالبش این موضوع را مطرح کرده است.  وب سایت BBC بیشتر از دو وب سایت دیگر چارچوب معنایی «اسلام گرا بودن» داعش را القا نموده است. و در مقابل وب سایت PRESS TV «غیر انسانی و متوحش دانستن داعش فارغ از دین و مذهب» را بیشتر از بقیه القا نموده است. همچنین در خصوص چارچوب معنایی «موج تهاجم و تعصب مذهبی» وب سایت BBC بیش از دو وب سایت دیگر به آن اشاره کرده است. وب سایت VOA نیز در در این موارد بیش تر از وب سایت PRESS TV بر «اسلام گرا بودن» داعش و «موج تهاجم و تعصب مذهبی» تاکید داشته است

کلمات کلیدی: چارچوب سازی، برجسته سازی، نحوه بازتاب، گروه تروریستی داعش

  فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۸

مقدمه. ۹

۱-۱ طرح مسئله و تعریف آن. ۹

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۳

۱-۲-۱ ضرورت و اهمیت نظری.. ۱۳

۱-۲-۲ ضرورت و اهمیت عملی.. ۱۴

۱-۳ اهدف تحقیق. ۱۵

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق.. ۱۷

مقدمه. ۱۸

۲-۱ نگاهی به تاریخچه وبسایت های مورد بررسی.. ۱۹

۲-۱-۱ تاریخچه سایت بی.بی.سی فارسی BBC Persion. 19

۲-۱-۲ تاریخچه پرس تی وی Press tv. 19

۲-۱-۳ تاریخچه صدای آمریکا VOA.. 20

۲-۲ نگاهی به تاریخچه، پیدایش  و ماهیت گروه اسلامی عراق و شام (داعش) ۲۱

۲-۲-۱ تاریخچه پیدایش گروه ۲۲

۲-۲-۲ هدف از تأسیس داعش… ۲۴

۲-۲-۳ مناطق تحت نفوذ داعش در عراق و سوریه. ۲۴

۲-۲-۴ جنایت داعش در منطقه. ۲۵

۲-۲-۵ وضعیت گروه داعش و سرکرده آن. ۲۷

۲-۲-۶ تشکیلات و فرماندهی.. ۲۸

۲-۳ نظریه های تحقیق. ۲۹

۲-۳-۱ برجسته سازی.. ۲۹

۲-۳-۱-۱ تاریخچه شکل گیری نظریه برجسته سازی.. ۳۰

۲-۳-۱-۲ تعریف برجسته سازی.. ۳۱

۲-۳-۱-۳ اولویت ها و متغیرها در نظریه برجسته سازی.. ۳۳

۲-۳-۱-۴ فرآیند برجسته سازی.. ۳۴

۲-۳-۱-۵ عوامل موثر در برجسته سازی.. ۳۶

۲-۳-۲ نظریه چارچوب سازی.. ۴۰

۲-۴  بررسی تحقیقات پیشین.. ۴۳

۲-۴-۱ تحقیقات داخلی.. ۴۳

۲-۴-۲  تحقیقات خارجی.. ۵۰

۲-۵ چهارچوب نظری تحقیق. ۵۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۵۷

۳-۱ شمای تحقیق. ۵۸

۳-۲ روش تحقیق. ۵۸

۳-۳ سؤالات تحقیق. ۶۰

۳-۴ تعریف متغیرها و مفاهیم تحقیق. ۶۱

۳ـ۵ جامعه آماری.. ۶۷

۳ـ۶ حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۷

۳-۷ واحد های محتوا ۶۷

۳ـ۸  تکنیک تحقیق و روش گردآوری اطلاعات : ۶۸

۳ـ۹ جمع آوری و آزمون داده ها: ۶۸

 3-10 اعتبار یا روایی.. ۶۸

۳-۱۱ تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف وتحلیل اطلاعات.. ۶۹

فصل چهارم: بررسی یافته ها ۷۰

مقدمه. ۷۱

۴-۱ توصیف یافته ها ۷۲

۴-۲ تحلیل یافته ها ۸۷

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۷

مقدمه. ۱۰۸

۵-۱ جمع بندی یافته های توصیفی.. ۱۰۹

۵-۲ مقایسه وب سایت ها بر اساس مقوله های (متغیرها) تحقیق. ۱۱۲

۵-۳ نتیجه گیری.. ۱۱۸

۵-۵ پیشنهادها ۱۲۰

۵-۵-۱ پیشنهاد به مسئولان و کارورزان رسانه. ۱۲۰

۵-۵-۲ پیشنهاد برای محققان. ۱۲۱

۵-۴ محدودیتهای پژوهش… ۱۲۲

منابع. ۱۲۳

پیوست.. ۱۲۶

(دستورالعمل کدگذاری متغیرها) ۱۲۷

مقدمه

تقریبا دو سال است که اخبار گروه داعش اولویت اول بسیاری از رسانه های منطقه و جهان را به خود اختصاص داده است و اکثر خبرگزاری ها، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در این مدت سعی کرده اند با صرف هزینه های بالا و اعزام خبرنگار به این مناطق، به طور مستقیم اخبار و گزارش های مربوط را برای مخاطبانشان فراهم و منتشر کنند. این گروه تروریستی که به طور مشخص و رسمی از سال ۲۰۱۴ اقدامات تروریستی خود را در عراق و سوریه آغاز کرده است، هم اکنون تمام کشورهای منطقه را درگیر کرده و بین قدرت های منطقه ای و جهانی در مورد نحوه مقابله با این گروه تروریستی اختلافات زیادی جود دارد. البته نه تها در این مورد بلکه در خصوص منشا داعش، وابستگی داعش به قدرت های جهانی و منطقه و موضوعات دیگر هم چالش هایی وجود دارد. این اختلاف نظرها در نوع پوشش رسانه ای اقدامات این گروه نیز همواره به چشم می خورد. به گونه ای که تفسیر ها و تحلیل های مختلف و گاه متضادی در خصوص گروه داعش در رسانه های مختلف دیده می شود. این پژوهش به دنبال شناخت نحوه پوشش اخبار و مطالب گروه داعش و اقدامات این گروه در رسانه هاست که به طور موردی، سه وب سایت بی .بی .سی فارسی، صدای آمریکا فارسی و  پرس تی. وی را مورد بررسی قرار می دهد.

۱-۱ طرح مسئله و تعریف آن

تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسان ها و ملت ها و افراختن آتش جنگ شناخته است. صدها سمینار و کنفرانس برای شناختن و بررسی علل و ریشه های آن و روش های جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق تشکیل شده وهزاران کتاب برای پژوهش درباره آن از دیدگاه های گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده است. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده است.

فرهنگ بزرگ معروف لیتره تروریسم را برابر “برقراری سلطه ارعاب و وحشت” تعرف کرده است. اگر این تعریف را بپذیریم، ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. اصطلاح و واژه تروریسم پیش از قرن نوزدهم معمول نبود و واژه “ترور” به معنای ایجاد ترس و وحشت وارعاب بکار می رفت، اگر کسی شاه یا مقام عالی دولتی را ترور می کرد، به این عمل “سوء قصد” می گفتند. ترور و تروریسم در ادبیات قرن نوزدهم بکار رفت و بعد به این معنی معمول شد، شاید به این علت که در دوران انقلاب کبیر فرانسه حکومت تند روان و اعدامهای بی حد و حساب بیگناهان دوره “ترور” نام گرفت.

در دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم اعمال تروریستی در اروپا و قاره های دیگر گسترش فوق العاده ای یافت و گروه هایی مانند “بریگاد سرخ” در ایتالیا و “بادر ماینهوف” در آلمان پدید آمدند که تروریسم را به مثابه استراتژی مبارزه سیاسی _ اجتماعی پذیرفته بودند. این گروهها از یکسو اشکال و روشهای جدید تروریسم را مانند آدم ربائی، گروگان گیری، بمب گذاری در مجامع عمومی، هواپیما ربائی، کشتی ربایی و حتی اتوبوس ربایی را بکار می برند و از سویی دیگر به تروریسم جنبه بین المللی دادند، یعنی برای اعمال تروریسم علیه مثلاً دولت اسپانیا مهندسان و استادان هلندی را که در استخدام آن بودند گروگان می گرفتند یا می کشتند! بدین سان طبق آمار سی. آی. ا (که خود از مبتکران و مشوقان تروریسم بوده است) در بین سالهای ۱۹۷۶_ ۱۹۶۸ جمعاً ۱۱۵۲ عمل تروریستی بین المللی انجام گرفته است اتباع یک کشور علیه شخصیتها و مؤسسات خود آن کشور نمی شود. این وضع موجب شد که دولتهای اروپایی و حتی بعضی کشورهای دیگر پیکار جدی تری را علیه تروریسم آغاز کنند یا آن را شدت بخشند. اتحادیه اروپا در ۱۰ ژانویه ۱۹۷۶ در طرح کنوانسیون اروپایی اعلام کرد که این گونه خشونتها مانند آدم ربایی، زندانی کردن خودکامه اشخاص و بمب گذاری در اماکن عمومی را جرم سیاسی نمی شمارد.

در تعریف ویژه ای از تروریسم می توان گفت “تروریسم یعنی اقدام غیر مشروع و توطئه آمیز برای کشتن یک یا چند انسان با نیت سیاسی یا به خاطر نیل به هدفهای سیاسی معین”.

خاورمیانه یکی از مناطقی است که همواره در معرض پیداش تروریست ها و گروه های افراطی بوده و هست. این منطقه طی ده سال گذشته ،  تحولات سیاسی زیادی را تجربه کرده است. بدین ترتیب در طی مدت چند سال گذشته تا کنون این منطقه به دلیل اتفاقات سیاسی که در آن در حال وقوع است مورد توجه تمام رسانه های جهان قرار گرفته است.  در سال های اخیر همراه با افزایش تنش ها و جنگ ها در منطقه خاورمیانه، شاهد شکل گیری و قدرت گرفتن گروه های رادیکالی بوده ایم که وجه اشتراک بیشتر آنها بکارگیری اسلحه و عملیات نظامی در پیشبرد اهداف و مبارزاتشان بوده است. یکی از مهمترین این گروه ها، گروه داعش است که در سال  های اخیر نقش غیر قبل انکاری در مناسبات منطقه و جهان ایفا کرده است و از سوی دیگر حجم وسیعی از اخبار رسانه های سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. داعش که به عنوان یک گروه سلفی شناخته شده است در حال حاضر بخش قابل توجهی از سوریه و عراق را به اشغال نیروهای نظامی خود در آورده است. در طول جنگ های که بین داعش و دیگر قوای نظامی درگیر در منطقه چه دولت ها و چه گروه های دیگر در حال وقوع است، هزاران نفر کشته شده اند و میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه و میهن خود شدند. در این میان گروه تروریستی داعش با راه اندازی شبکه های وسیعی از تبلیغات رسانه ای و مردمی موفق به جذب نیروها و امکانات بیشتری شد که به عنوان نمونه می توان به تعداد زیاد بازدید و پوشش گسترده ویدیوها، تصاویر و مطالب این گروه در شبکه های مجازی اشاره کرد، در همین راستا هم بسیاری از رسانه های مشخص جهان بخش قابل توجه ای از اخبار و برنامه های تحلیلی و کارشناسی خود را به اقدامات و مسائل پیرامونی مربوط به این گروه اختصاص داده اند و در کنار پوشش خبری آنچه که واقعیت ها در منطقه معرفی می شوند، پروژه اسلام هراسی خود را با تکیه بر این واقعیت ها با موفقیت بیشتری به پیش می برند.

   اخبار این گروه  مورد توجه تمام رسانه های جهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه همه کشورها به دلیل نیازشان به هم وابسته اند لذا نمی توان گفت که این تحولات فقط مربوط به منطقه خاورمیانه است. از این جهت رسانه های هر کشوری با توجه به خط مشی های خود و همچنین سیاست های خارجی آن کشور به انعکاس این اخبار در بین مردم و مخاطبان خود اقدام می کنند.

    وسایل ارتباط جمعی، امروزه جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها به شمار می روند. انسان ها برای گرفتن تصمیمات بهینه، نیاز به اطلاعات و داده های درست، جامع و روشن دارند که معمولاً این اطلاعات را از رسانه ها به دست می آورند.

      «یکی از کارکرد های ویژه رسانه های ارتباط جمعی، پخش مداوم و روزانه اخبار است. در واقع می توان گفت، انتشار جریان رویداد های اجتماعی، وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی است؛ خبر به عنوان یک تولید رسانه ای، گزارشی از رویداد های واقعی و عینی دارای یک یا چند ارزش خبری است که تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل می گیرد» (بدیعی و قندی، ۱۳۸۷، ص ۲۵). خبر تنها ابزار ارائه و انتقال اطلاعات نیست. مطلع شدن از تحولات و اتفاقات، به انسان امکان شناخت و درک بهتر محیط و رفع احتیاجات فردی و جمعی خود را می دهد و او می تواند با آگاهی کامل به حقوق و مسئولیت های خود، با آسایش و آرامش به زندگی ادامه دهد(معتمد نژاد، ۱۳۷۹: ۳۵).

     نظام خبررسانی در رسانه های ارتباطی به مجموعه های انسانی کمک می کند تا با در پیش گرفتن رویه های مناسب به زندگی شخصی و اجتماعی خود سمت و سوی مفیدی دهند. در حقیقت، خبر منعکس کننده الگوها، سبک ها، شاخص ها و نیازهای انسان ها درباره یکدیگر است. در میان تمام وسایل ارتباطی  که هر یک به گونه ای مخاطب را با خود همراه و دریچه نگاه او به پیرامونش را مشخص می سازد، اینترنت و فضای سایبرنتیک جایگاهی ویژه و بی بدیلی را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که بسیاری از صاحب نظران علوم ارتباطات از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جنگ روانی در نیای معاصر یاد کرده اند.

     با گذشت زمان و فراگیر شدن روزافزون شبکه جهانی اینترنت، قدرت خبری آن در جلب نظر مخاطبان بیشتر و بیشتر شده تا آنجا که بسیاری از مخاطبان ترجیح می دهند که نیاز خبری خود را از این طریق تأمین نمایند. پر واضح است که بخش وسیعی از اخبار رسانه ها از جمله سایت ها را اخبار خارجی و بین المللی با عنوان پوشش بین المللی اخبار تشکیل می دهد. یک بعد پوشش بین المللی اخبار این است که چگونه هر یک از رسانه ها، اخبار مربوط به کشور های دیگر یا به طور کلی جهان را پوشش می دهند.

سایت بی .بی .سی فارسی و صدای امریکا فارسی، مخاطبان هدف خود را فارسی زبانان کشور های ایران، تاجیکستان و افغانستان، آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا در نظر گرفته است . این سایت های خبری به عنوان نمونه هایی از رسانه های غربی پر مخاطب که برای کشور های در حال توسعه راه اندازی شده اند، بر آن هستند تا مخاطبان خود را به سمت سیاست های مطابق با صاحبان این رسانه ها سوق دهند. سایت پرس تی وی نیز به عنوان یک سایت ایرانی بین المللی، هر روزه اخبار مربوط به گروه افراطی و تروریستی داعش را بازتاب داده است. اما نگاهی گذرا به این حوادث نشان می دهد وب سایت های خبری با گزینش اخبار و با توجه به ساختار خاص سیاست های حاکم بر خود باعث شکل گیری ذهنیت های متفاوتی در بین مخاطبان خود هستند. بنابراین تلاش می شود در این پژوهش با تجزیه و تحلیل این دو وب سایت غربی که برای کشور های در حال توسعه راه اندازی شده، سیاست های حاکم بر این رسانه های غربی را نسبت به گروه داعش و فعالیت های این گروه در منطقه ی خاورمیانه را باز کاوی کرد.

       این تحقیق در پی بررسی تطبیقی نحوه ی بازتاب اخبار مربوط به گروه داعش وفعالیت این گروه در منطقه ی خاورمیانه در وب سایت های خبری غربی (بی بی سی فارسی، صدای آمریکا فارسی) و وب سایت پرس تی وی است است که به طور خاص اخبار مربوط به نحوه ی شکل کیری و فعالیت گروه داعش را در منطقه خاورمیانه، در این دو سایت خبری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین مساله اصلی این تحقیق این است که وب سایت های بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا فارسی و وب سایت پرس تی وی  چگونه (کیفیت) اخبار مربوط به گروه داعش را پوشش می دهند؟ و چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار و مطالب مربوط به گروه داعش بر اساس مقوله های «نوع ارائه مطلب، منبع مطلب، عناصر خبری و ارزش های خبری، استفاده از چند رسانه ای ها، اشاره به اختلاف شیعه و سنی، اشاره به دخالت کشور ها، راه حل مقابله با داعش بار القایی مطالب، جانبداری، اشاره به ماهیت و منشا داعش، موضوعات مطرح شده» بین وب سایت های مورد بررسی وجود دارد؟

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۲-۱ ضرورت و اهمیت نظری

منطقه خاورمیانه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود منابع طبیعیِ غنی خصوصاً در یک قرن اخیر مورد تهاجم کشورهای استعمارگر بوده و هست. از این جهت تحولات اخیر این منطقه برای اکثر کشورها بخصوص کشورهای غربی دارای اهمیت خاصی است، و لذا نحوه انعکاس اخبار مربوط به این تحولات برای بسیاری از کشورها امری حساس و حائز اهمیت است. از سوی دیگر اهمیت اخبار تحولات مذکور برای مخاطب ایرانی به دلیل مجاورت جغرافیایی با بعضی از مناطق فعالیت گروه داعش مورد بررسی(تأثیر کروه داعش و فعالیت های این گروه بر آینده سیاسی و اجتماعی دولت و ملت ایران) و همچنین به جهت مجاورت معنوی ( از این جهت که در بعضی از این کشورها  مردم مسلمان  و شیعه زندگی می کنند) و سایر مخاطبان در جهان نیز بسیار مهم و جای تأمل است؛ به طوری که مخاطبان به صورت فعّالانه به دنبال اخبار و حوادث ناشی از فعالیت این گروه  هستند و برای دستیابی به این هدف به گزینش رسانه جهت کسب اخبار مبادرت می ورزند.

     از آنجا که بازتاب این تحولات در هر رسانه هم سو با سیاست های نظام حاکم بر آن رسانه می باشد و هر رسانه در نوع خود به گونه ای نماینده آن کشور در میدان سیاسی و بین المللی است، لذا تحلیل اخبار و محتوای رسانه برای صاحبان آن رسانه مهم و حیاتی است. در این شرایط تمام کشورهای دنیا سعی می کنند دیدگاه ها و ایدئولوژی خود را درباره گروه داعش و فعالیت های این گروه و حوادث ناشی از آن ، بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود از طریق شبکه ها و سایت های خبری در سراسر دنیا منتشر سازند و از این وقایع به نحوی به نفع خود استفاده کنند. در این بین سایت های غربی (بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا)  ادعا دارند که سعی دارند اخبار، اطلاعات و تحلیل های دقیق، بی طرف و متوازن را از منظری جهانی به مخاطبان عرضه کند.

    بنابراین ضروری است چگونگی انعکاسِ اخبارِ مربط به گروه تروریستی داعش مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که سایت بی.بی.سی فارسی وصدای آمریکا  تا چه حد این ادعا را تحقق بخشیده اند و یا در مقابل، چگونه تلاش می کنند افکار عمومی را سمت و سو دهند. همچنین با توجه به اینکه پرس تی وی به عنوان رسانه ای بین المللی در کشور شناخته می شود و به نوعی نماینده ایران در رقابت رسانه ای با دیگر کشورها است لذا نحوه ی بازتاب اخبار کشورهای مذکور توسط  این سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ خصوصاً اینکه این  رسانه ها به شدت به رقابت رسانه ای و ایدئولوژیکی باهم می پردازند و نماینده ابن کشورها با سیاست های متفاوتی هستند. کشور ایران به عنوان یکی از اهرم های قدرت در خاورمیانه و کشورهای انگلستان و آمریکا  هم به عنوان کشورهای اروپایی صاحب منافع سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه هستند و این تحولات می تواند بر آینده سیاسی این کشورها تأثیرگذار باشد. لذا باید دید که این سایت ها با توجه به منافع و سیاست های خود در منطقه چگونه اخبار مربوط به  این تحولات را منعکس می کنند.

 1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی 

  از آنجا که شناخت ایدئولوژی های حاکم بر متون رسانه ای وسایل ارتباطی، همواره می تواند در پیشبرد سیاست های پیش بینی کننده و مهارکننده رسانه ای مفید باشد، لذا این تحقیق برای سیاست گذاران رسانه ای از این جهت دارای اهمیت است تا برای آنها مشخص شود که تا چه حد توانسته اند سیاست های جمهوری اسلامی ایران را در این تحولات بازتاب دهند و در این راه چه قدر موفق بوده اند، و نقاط قوت و ضعف خود را در رقابت با رسانه های رقیب و بیگانه از جمله بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا پیدا کنند. همچنین تحلیل محتوای اخبار  این سایت ها این امکان را فراهم می سازد تا به موضع گیری آنها و در اصل موضع گیری مالکان، اداره کنندگان و دولت های حامی این سایت های  خبری را در قبال گروه داعش پی ببریم. انجام چنین تحقیق و ارائه تصویری روشن از ساختار و محتوای اخبار سایت بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا در  مورد گروه داعش و مطابقت آن با  اخبار سایت پرس تی وی می تواند رسانه ها را در برآورد وضعیت محیطی یاری دهد، و به بهبود و ارتقای اخبار پخش شده این تحولات منجر شود. همچنین به سبب آشنایی علمی و منظم[۱](سیستماتیک) با وضعیت اخبار  بهتر می توان به سیاست گذاری رسانه ای درون و برون مرزی پرداخت. با توجه به اینکه یکی از رویکرد های پژوهشی در زمینه مواجهه با متن ارتباطی، تحلیل کمی محتوای آشکار پیام است تا با رویکردی عینی آنچه را که رسانه به مخاطب ارائه داده است مورد تحلیل قرار گیرد..

     همچنین با توجه به اینکه یکی از رویکرد های پژوهشی در زمینه مواجهه با متن ارتباطی،  تحلیل کمی محتوای آشکار پیام است تا با رویکردی عینی آنچه را که رسانه به مخاطب ارائه داده است مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین با توجه به مسائل مذکور ضروری است با قواعد علمی محتوای این وب سایت های خبری بررسی گردد، تا شاید کمکی باشد به پیشبرد و توسعه علم ارتباطات در زمینه تحلیل محتوای اخبار رسانه ها.

۱-۳ هدف تحقیق

هدف اصلی

این تحقیق در پی شناخت نحوه ی بازتاب اخبار مربوط به اخبار گروه داعش در سایت های بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا فارسی و پرس تی وی است.

 اهداف فرعی

 1. شناخت نوع ارائه مطالب با در نظر داشتن متغییرهای مانند (خبر، مقاله، مصاحبه، گزارش و…)
 2. شناخت ارزش های خبری برجسته شده در اخبار و مطالب هر کدام از سایت های مورد بررسی
 3. شناخت عناصر خبری برجسته شده در هر کدام از سایت ها
 4. شناخت نوع منبع مورد استفاده در هر کدام از سایت های مورد بررسی
 5. شناخت میزان استفاده از چند رسانه ای ها و انواع آن در مطالب و اخبار مربوط به داعش
 6. شناخت میزان جانبداری و جهت آن در سایت های مورد پژوهش در رابطه با اخبار مربوط به داعش
 7. شناخت چارچوب های معنایی مورد استفاده در هر کدام از سایت های مورد بررسی
 8. شناخت نوع اشاره به ماهیت داعش در مطالب
 9. شناخت نوع اشاره به منشا و علل پیدایی داعش در مطالب
 • شناخت موضوعات مطرح شده در مطالب و اخبار مربوط به داعش
 • شناخت نوع اشاره به مقابله با داعش و راه حل آن در مطالب
 • شناخت تفاوت در اشاره به اختلاف شیعه و سنی در مطالب مطالب و اخبار مربوط به داعش

[۱] – Systematic

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com